آمریت امورمهاجرین ولایت غزنی

 

بیش از 400 خانواده عودت کننده در ولایت غزنی کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غزنی با همکاری اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) به 402 خانواده برگشت کننده بسته های کمک زمستانی توزیع نمود.

کمک های یادشده روز چهارشنبه اول ماه قوس سال روان در حضور والی ولایت غزنی، رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان آن ولایت و نمایندگان اداره کمک کننده توزیع شد.

در جریان این کمک ها در مقر ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان آن ولایت صورت گرفت، به هر خانواده برگشت کننده، 200 دالر امریکایی، 4 تخته کمپل و بسته لباس های زمستانی توزیع گردید.

این خانواده ها در سه سال گذشته دیار مهاجرت را از کشورهای همسایه ترک کرده و در مربوطات ولایت غزنی مسکن گزین شده اند.   

بیش از 100 خانواده بیجاشده در ولایت های نورستان و غزنی سروی شدند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های نورستان و غزنی به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP)، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR)، موسسه (CTG) و اداره مبارزه با حوادث طبیعی به تعداد 112 خانواده بیجاشده را سروی و شناسایی نموده اند .

این خانواده ها که به تاریخ های 22 الی 28 عقرب سال روان خورشیدی سروی و شناسایی شده اند، قرار است پس از این سروی برای هر یک از خانواده های مستحق مساعدت های بشردوستانه توزیع شود . 

با بیش از 100 خانواده بیجاشده در ولایت غزنی کمک شدند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غزنی به همکاری موسسه (DACAR) برای 104 خانواده که از بخش ها نا امن ولسوالی های ناوه، اندر، مقر، گیلان، قره باغ به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های بشری توزیع نمود .

یک­شنبه 2 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده های کمک های غیر خوراکه از جمله کمپل و برخی وسایل دیگر ضرورت خانه توزیع صورت گرفت .

فعالیت از تاریخ 9 سنبله الی 17 سنبله سال 1395

برای75 خانواده بیجا شده ، سه شنبه 9 سنبله در مرکز ولایت غزنی از سوی اداره DRC ،به همکاری ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت مساعدت شد.

به گفته مسئولین آن اداره ، مساعدت یاد شده برای هر خانواده 14 هزار افغانی پول نقد بود. 

فعالیت روز های شنبه و یکشنبه 16 و 17 ماه اسد ریاست امور مهاجرین غزنی

-          برای 13 نفر عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع نموده است.

 

-          3 نفر بیجاه شده و یک نفر عودت کننده ثبت وراجستر و دو نفر عودت کننده دانش آموز جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت معرفی شدند. 

فعالیت روز شنبه 2 اسد سال 1395

·  توزیع (2) فورم عدم سرپناه برای فامیل های عودت کننده .

·  دو تن از اخراج شده گان اجباری کشور ها بعداز تثبیت مهاجریت و اخراج اجباری شان غرض ادامه تحصیل به معارف معرفی گردید.

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غزنی چهارشنبه هفته گذشته 3 خانواده بیجا شده ازولسوالی های قره باغ وگیلان  ولایت میدان وردک را ثبت نموده است. 

8 خانواده در غزنی سروی شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غزنی روز شنبه هفته جاری 8 خانواده بیجا شده را به همکاری موسسه APA سروی است.

این خانواده ها در بخش نهایت آسیب پذیری و نیازمندی (PSN) شامل شده اند.

منبع گفته است که آمریت امور مهاجرین غزنی روز شنبه هفته جاری دو فامیل بیجا شده داخلی ولسوالی ده یک و ولایت وردک را ثبت و راجستر نموده است.

 

همچنان این اداره 6  نفر عودت کننده را غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت غزنی معرفی نموده است. 

فعالیت هفته ای سوم ماه ثور ریاست امور مهاجرین غزنی

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غزنی گزارش داده است که طی هفته ای گذشته دو جلسه را برای بررسی مشکلات وضعیت شهرک عودت کننده گان (شهرک البیرونی) در مقر آنریاست دایر و در رابطه به چگونگی سروی سرک های این شهرک، رفع مشکل مسجد و سایر مشکلات ، باشنده گان آنرابه بحث و بررسی گرفته شده است.

سرپرست ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غزنی گفته است که 10کیلومتر سرک شهرک یادشده برای جغل اندازی سروی شده است.

 

همچنان 11 نفر متعلم عودت کننده برای ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت غزنی معرفی گردیده وعلاوه برآن برای 2 خانواده عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد ه است.  

گزارش کاری هفته ای چهارم ماه حمل ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غزنی

مساعدت مواد غذایی  ویکتعداد وسایل خانه به کمک ادارات ویستا WFP برای 181 خانواده بیجا شده در مرکز ولایت.

جلو گیری از اعمار خود سرانه یک حویلی در بالای سرک شهرک مهاجرین  وتوقیف اعمار کننده  منزل ، توسط پولیس .

برای 470 فامیل بیجاشده در ولایت غزنی کمک صورت گرفت

470 فامیل بیجاشده از ولسوالی های قره باغ ومقر به مرکز آن ولایت مساعدت موسسات همکار را بدست آوردند.

بر مبنای معلومات یکتن از مسولین اداره امور مهاجرین ولایت غزنی 470 خانواده یاد شده که قبلاً توسط موسسه WESTA سروی شده بودند 9 قلم مواد غذائی وغیرغذائی مساعدت آن موسسه را تحت نظر نماینده گان ادارات زیربط بدست آورد.

فشرده فعالیت کاری آمریت امورمهاجرین وعودت کنندگان ولایت غزنی در جریان ربع سوم سال روان

  • ثبت ۱۴ فامیل عودت کننده .
  • معرفی ۲۴ نفر غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت.
  • توزیع کمک غیر غذایی UNHCR برای ۹۰ فامیل بی جا شده از ولسوالی اندر.
  • توزیع مواد خوراکه برای ۲۳۵۴ فامیل به همکاری IOM .
  • مساعدت ۲۰۰ باب خیمه ،۱۵۰ تخته کمپل ،۵۰۰ تخته ترپال ،۵۰۰ بسته وسایل آشپزخانه،۱۰۰۰ بوشکه آب از طرف UNHCR به آمریت امور مهاجرین ولایت غزنی غرض توزیع درحالات اضطرار.

از اثر نا امنی های اخیر در ولایت غزنی ، ۶۰ فامیل بی جاشده است .

تاریخ نشر: Apr 04, 2015 رده : عمومی

شبیراحمد حامد آمر امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت غزنی به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که ۶۰خانواده از اثر نا امنی های اخیر ازولسوالی اندړ به قریه قره باغی مربوط مرکز این ولایت بی جاشده اند وبادرنظر داشت وضعیت در آن منطقه امکان دارد برتعداد فامیل های بی جاشده افزایش بعمل آید .

وی علاوه نمود که برای بی جاشده های مذکور ، تاکنون مساعدت صورت نگرفته است ، زیرا سروی بی جاشده های قبلی این ولایت ،حدود ۶ ماه قبل آغاز و تاکنون ۵۵۰ فامیل سروی واز آنجمله ۳۵ خانواده مستحق مساعدت شناخته شده است .

شبیر احمد گفت که در ادامه اجراآت آن اداره ، ۱۲ نفر از جوانان  رد مرز شده جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت غزنی معرفی گردیده وهمچنان ۶۰۰ اصله نهال غیر مثمر در شهرک مهاجرین البیرونی واقع مرکز آنولایت غرس شده است .#

 بیش از۳هزارخانواده بی جاشده ،عودت کننده وآسیب پذیر در ربع آخیر سال ۱۳۹۳،از طریق آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت غزنی یکمقدارمساعدت را بدست آورده است .

تاریخ نشر: Dec 31, 2014 رده : عمومی

       به اساس معلومات شبیراحمد حامد ،آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت غزنی به ریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ،درجریان ربع اخیر سال 1393 (میزان ،عقرب،قوس )،3378 خانواده بی جاشده ،مساعدتهای غذائی وغیرغذائی رادریافت نموده اند .

     حامد افزود که ازجمله خانواده های یادشده برای 2354فامیل آنها ،7062 بوری آرد ،26382کیلو گرام روغن و42327 کیلو گرام نخود مساعدت پروگرام غذائی جهانی (WFP)  ، برای 934 خانواده بی جاشده مساعدت زمستانی شامل کمپل ،صابون ،وسایل آشپز خانه سطل آب وهمچنان 90فامیل دیگر بی جاشده مساعدت غیرغذائی UNHCR را از طریق این اداره بدست آورده اند.

     منبع گفت که همچنان درربع اخیر سالروان ،6124 خانواده غرض دریافت مساعدت درآینده از طریق این آمریت وبه همکاری موسسه ORCDسروی شده اند.

     به گفته حامد ، خانواده های سروی شده ازولسوالی های اندر،زنخان ولایت غزنی ،ولسوالی چرخ لوگر وازسایرمناطق همجوار ولایت غزنی درجریان سه سال گذشته به مرکز این ولایت بی جاشده اند .

     آمرامورمهاجرین ولایت غزنی افزود که کمشنری عالی ملل متحد درامورپناهنده گان به ادامه همکاری های خویش 200باب خیمه ،1500 تخته کمپل ،500تخته ترپال ،500 بسته وسایل آشپزخانه و 1000 بوشکه راغرض توزیع درحالات اضطراری به این آمریت مساعدت نموده است .

بیش از۲هزارخانواده بی جاشده ،عودت کننده وآسیب پذیردرولایات کاپیسا ،ننگرهاروغزنی یکقدارمواد مساعدتی وپول نقد را از طریق آمریت های امورمهاجرین وعودت گننده گان آنولایت دریافت نموده اند.

      مساعدت های زمستانی ازطریق وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان به همکاری برخی ازنهادهای همکار دربیشترولایات کشور آغازگردیده است وبه همین سلسه تاکنون 2878 خانواده درولایات کاپیسا ،ننگرهار وغزنی تحت پوشش این برنامه قرارگرفته اند .

      محمد قسیم ملک زاده آمرامورمهاجرین ولایات وعودت کننده گان ولایت کاپیسا درمورد گفت که ازآغاززمستان تاکنون برای 632 خانواده بی جاشده وعودت کننده کمک غیرغذائی شامل ذغال ،کمپل وسایل آشپزخانه ،سطل آب ،صابون ،بالون گاز ،بشکه وترپال ازطریق این اداره به کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد ((UNHCR  توزیع شده است .

به گفته ملک زاده 1198 خانواده از ولسوالیهای الله سای ،تگاب ونجراب این ولایت وازولسوالیهای سروبی ولایت کابل وولسوالی های نوگرام ومندول نورستان بی جاودرمرکزوبرخی نقاط دیگر این ولایت زنده گی می نمایند .

    به اساس یک خبردیگر برای 1012 خانواده بی جاشده درولایت ننگرهار نیزیکمقدار پول مساعدت شده است .

        طبق معلومات غلام حیدر فقیرزاده رئیس امورمهاجرین ولایت ننگرهار کمشنری عالی سازمان ملل متحد( UNHCR)  ازطریق آن ریاست برای هرخانواده یادشده  60 دالر امریکائی به عنوان مساعدت زمستانی توزیع نموده است .

        وی علاوه نمود که توزیع این مساعدت جریان دارد ودرمجموع 1722 خانواده راتحت پوشش قرار می دهد .

        به گقته فقیرزاده ،21000 خانواده ازیکتعداد ولسوالیهای آنولایت وازولایات کنر ،لغمان ،نورستان ،تخار وهلمند بی جا ودرآن ولایت زنده گی می نمایند .

        همچنان درولایت غزنی نیز برای 934 خانواده ازطریق WFPو موسسه پاملرنه عنقریب برای 2600 خانواده بی جاشده ،دیگر دراین ولایت مساعدت شده است.

    بشیراحمد حامد ،آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت غزنی باتائید مطلب فوق گفت که WFP  وموسسه پاملرنه عنقریب برای 2600 خانواده بی جاشده دیگر دراین ولایت مساعدت می نمایند .وتاکنون نوعیت مساعدت آنها مشخص نشده است .

    وی افزود که درسطح این ولایت 3683خانواده بی جاشده ازاین ولایت وولایت همجوار موجود می باشد .

در ربع دوم سالروان يكصد نفر از عودت كننده ها از طريق آمريت امور مهاجرين غزني تحت آموزش حرفوي قرار گرفته و براي ۲۴۴۴ فاميل بي جاشده مساعدت صورت گرفته ا ست .

تاریخ نشر: Nov 09, 2014 رده : عمومی

به اساس معلومات آمريت امور مهاجرين ولايت غزني درجريان ربع دوم سال 1393 (سرطان ، اسد و سنبله ) 40 نفر از عودت كننده هاي ذكور و 60 نفر اناث ، از طريق آن اداره در كورسهاي حرفوي كه به كمك موسسه پاملرنه در شهرك البيروني دايرشده بود ، تحت آموزش قرار گرفتند.

       به گفته منبع كورسهاي مذكور داراي رشته هاي خياطي ، بيك دوزي ، لحاف دوزي ، رنگمالي و گچكاري بوده و بيشتر از 3 ماه ادامه يافت و در پايان دوره آموزشي براي فارغان وسايل كاري مورد نياز نيز توزيع گرديد.

      آمرامور مهاجرين ولايت غزني افزود كه همچنان در مدت يادشده ، از طريق آن اداره مساعدت لوژستيكي كميشنري سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان كه شامل كمپل ، ترپال ، سطل و سيت آشپزخانه بود براي 90 خانواده بي جاشدهْ سالهاي 2012 و2013  در ولسواليهاي نا امن توزيع گرديده است .

     وي گفت كه همچنان 7062 بوري آرد و گندم ، 26382 كيلو گرام روغن و 42372 كيلو گرام دال نخود ، مساعدت سازمان مواد غذائي جهان براي 2354 فاميل بي جاشده تحت نظر اين اداره توزيع گرديد .

     منبع افزود كه در ربع دوم سالروان بخاطر رفع مشكل عودت كننده ها از ناحيه آب آشاميدني9 حلقه چاه در ساحات قلعه كلوخك ، وزيرآباد ، باقرآباد ، علي آباد و گروپ B شهرك البيروني به كمك كميشنري سازمان ملل متحد در امور مهاجرين تحت نظر اين اداره حفر گرديده است .