آمریت امومهاجرین ولایت سرپل

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت سرپل کمک شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP) و دفتر حمایه اطفال به 50 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نمودند.

در جریان این کمک ها در مرکز آن ولایت صورت گرفت، اداره WFP به هر خانواده 50 کیلو آرد، 7 لیتر روغن، 7 کیلو دال نخود، و یک پاکت نمک و اداره حمایه اطفال به هر خانواده 2 عدد ترپال، یک سیت حفظ الصحه، یک سیت آشپزخانه، و بسته لباس های زمستانی توزیع نمودند.

این کمک ها روز سه شنبه 30 عقرب در مرکز آن ولایت با حضور نماینده والی، آمریت امور مهاجرین و نمایندگان موسسات کمک کننده صورت گرفت. 

با 286 خانواده بیجاشده در ولایت های جوزجان و سرپل مساعدت غذایی و غیر غذایی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های جوزجان و سرپل به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه حمایه اطفال برای 286 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های درزآب و خوش تپه به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

 

سه شنبه 30 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو 2 بوجی آرد، 7 کیلو دال نخود، 7 کیلو روغن و یک کیلو نمک مساعدت صورت گرفت .

قابل یاد آوریست که برای 86 خانواده بیجاشده ولایت سرپل نیز مساعدت های دیگر مانند 2 تخته کمپل، 2 تخته ترپال و سطل آب خوری توزیع صورت گرفت .

با بیش از 60 خانواده بیجاشده در ولایت سرپل مساعدت نقدی و غذایی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت سرپل به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC) و سازمان غذایی جهان (WFP) برای 62 خانواده که از بخش های نا امن ولایت جوزجان و بخش های مرکزی سرپل در ساحه امن مرکزی این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود .

 

یک شنبه 28 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها از سوی اداره مهاجرت ناروی به مبلغ 14000 افغانی مساعدت نقدی و از سوی سازمان غذایی جهان کمک های هم چو 2 بوجی آرد، 7 کیلو دال نخود، 7 کیلو روغن و یک کیلو روغن توزیع صورت گرفت . 

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت سرپل از کمک های بشری مستفید گردید

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل با همکاری ادارات بین المللی، به 70 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی مواد غذایی توزیع نمود.

این کمک ها روز پنجشنبه 4 عقرب سال روان در شهر سرپل صورت گرفت، و اداره WFP در جریان آن به هر خانواده دو بوجی آرد، 7 لیتر روغن، 7 کیلو دال و یک پاکت نمک توزیع نمود.

همچنان آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل، روز پنجشنبه 40 خانواده بیجاشده دیگر را نیز در مربوطات شهر سرپل سروی نموده است. 

نزدیک به 400 خانواده بیجاشده در ولایت سرپل کمک شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل با همکاری موسسه یونسیف روز دوشنبه اول عقرب سال روان به 389 خانواده بیجاشده کمک رسانی نمود.

این خانواده ها بیجاشدگان ساحه میرزاولنگ ولسوالی صیاد آن ولایت هستند که در شهر سرپل از سوی موسسه یادشده یک تخته ترپال، دو تخته کمپل، بسته بهداشتی و بسته لباس طفلانه دریافت نموده اند.

 

همچنان یک خانواده بیجاشده ولسوالی کوهستانات آن ولایت نیز در شهر سرپل از سوی موسسه UNHCR بسته های وسایل خانگی دریافت نمود.

362 خانواده بیجاشده در ولایت سرپل کمک بشری دریافت نمود

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل با همکاری موسسات بین المللی، به 362 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی شامل مواد غذایی و غیر غذایی توزیع نمود.

این کمک ها در هفته چهارم ماه میزان سال روان در مرکز آن ولایت صورت گرفت که در جریان یک توزیع، ادارات حمایه اطفال، برنامه غذایی جهان(WFP) و موسسه (ان آر سی) به 72 خانواده وسایل مورد نیاز خانگی، مواد غذایی و پول نقد و در جریان یک توزیع دیگر اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) به 290 خانواده دیگر وسایل مورد نیاز خانگی مساعدت نمود.

گفتنی است که اداره حمایه اطفال به هر خانواده  لباس طفلانه، اداره برنامه غذایی جهانی مواد غذایی یک ماهه، اداره (ان آر سی) 14 هزار افغانی پول نقد و اداره UNHCR نیز وسایل مورد نیاز خانگی شامل 2 تخته کمپل، 3 تخته ترپال، بالون گاز و بسته وسایل آشپزخانه توزیع نموده است.

این خانواده ها از ولسوالی های ناامن ولایت سرپل در مربوطات شهر سرپل و سایر محلات امنتر آن ولایت بیجاشده اند. 

بیش از 70 خانواده بیجاشده در ولایت سرپل از مساعدت های نقدی و غیر نقدی مستفید شده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت سرپل به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و اداره مهاجرت ناروی (NRC) برای 72 خانواده که از ولسوالی های نا امن این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، مساعدت های بشردوستانه توزیع نمود .  

 

چهارشنبه 26 میزان سال روان خورشیدی این خانواده ها از کمک های هم چو، 2 بوجی آرد، 7 کیلو گرام روغن، 7 کیلو گرام دال نخود، یک کیلو نمک و 2 تخته ترپال، 3 تخته کمپل و یک سیت آشپز خانه از سوی سازمان غذایی جهان و به مبلغ 14000 افغانی مساعدت نقدی از سوی اداره مهاجرت ناروی مستفید شده اند .

ده ها خانواده بیجاشده در ولایات بادغیس و سرپل کمک شده اند

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در ولایات بادغیس و سرپل روز سه شنبه 25 میزان با همکاری موسسات بین المللی به 45 خانواده بیجاشده بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها، اداره UNHCR  به ۲۳ خانواده اشد نیازمند، برای فی فامیل 300 دالر امریکایی، اداره بخش مهاجرت سفارت امریکا (BPRM) به ۷ فامیل بیجاشده وسایل کار در بخش اشتغال­زایی و اداره برنامه غذایی جهان به دو خانواده دیگر در ولایت بادغیس مواد غذایی یک ماهه توزیع نموده است.

در همین حال آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل نیز روز سه شنبه با همکاری موسسه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR ) به 13 خانواده بیجاشده وسایل مورد نیاز خانه شامل 2 تخته ترپال، 3 تخته کمپل، بالون گاز و یک سیت وسایل آشپزخانه مساعدت نمود . 

فعالیت  از تاریخ 25 الی 29 میزان سال 1395

35 خانواده مستحق در ولایت سرپل مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل خبر داده است که 35 خانواده بیجا شده و عودت کننده مستحق کمک طی هفته اخیر ماه میزان از سوی ادارات بین المللی کمک شده اند.

در این خبر آمده است که برای 9 خانواده عودت کننده و بیجا شده داخلی که قبلا سروی شده بودند جمعاً 1150 دالر امریکایی در پروژه PSN توزیع شد.

برای 26 خانواده بیجا شده داخلی که قبلا سروی شده بودند برای هر خانواده از قبیل یک بسته صحی، بسته فامیلی، 3 عدد ترپال، 2 تخته پتو، 4 جوره کفش و جراب و 4 تخته کمپل توزیع گردید.

امریت مهاجرین سرپل 61 خانواده بیجا شده را طی مدت یاد شده سروی و از میان آن 16 خانواه را در بخش PSN و 4 خانواده دیگر را در بخش شلتر مورد تایید قرار داده است. 

122 خانواده بیجا شده در دو هفته گذشته در ولایت سرپل کمک نقدی بدست آوردند

مسئولین ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل با ابراز این مطلب گفت که این اداره با همکاری موسسات بین المللی 57 خانواده بیجا شده را در هفته دوم ماه سنبله و 45 خانواده دیگر را در هفته سوم ماه سنبله کمک نقدی نموده است.

در جزئیات این خبر آمده است که ریاست امور مهاجرین و موسسه NRC، طی هفته دوم ماه سنبله برای 57 خانواده بیجا شده ولسوالی سنچارک پول نقد مساعدت نموده که در جریان آن برای هر خانواده 8 هزار افغانی پول نقد توزیع شده است.

مبنع یاد شده افزوده است که در هفته سوم ماه جاری در توزیعات جداگانه برای 45 خانواده بیجا شده ولسوالی سنچارک 8 هزار افغانی پول نقد و مواد غیرغذایی شامل 4 تخته کمپل، دودانه کمپل، دو دانه ترپال، 4 جوره جوراب، 4 جوره بوت، یک بسته فامیل و یک بسته صحی، از سوی اداره NRC و حمایه اطفال توزیع شده است.

در یک توزیع دیگر برای 12 خانواده بیجا شده نهایت آسیب پذیر 150 دالر و برای خانواده 8 فامیل عودت کننده و بیجا شده دیگر 100 دالر امریکایی توزیع شده است .

 

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت سرپل طی هفته دوم ماه جاری 77 خانواده بیجا شده را در این ولایت سروی نموده که از میان آن 50 خانواده را مورد تایید قرار داده است. 

فعالیت روز یکشنبه 7 سنبله ریاست مهاجرین سرپل

-    5 خانواده بیجا شده را در مرکز این ولایت سروی شده است و 3 خانواده را در بخش پروژه نهایت آسیب پذیری (PSN) تایید نموده است. 

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل از تاریخ 9 الی 14 اسد

-       سروی 67 فامیل بی جادشه از ولسوالی کوهستانات ،سنچارک ،وصیاد.

-       سروی 28 فامیل بی جشده وعودت کننده برای بخش P.S.N.

اجرات آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل از تاریخ 29 جوزا الی 3 سرطان:

-         اشتراک آمر امور مهاجرین در جلسه نتیجه گیری انجام سروی 464 خانواده که از میان آنها 42 فامیل مستحق شناسایی شد.

 

-         نظارت از توزیع 50 باب شلتر برای مستحقین.

اجراآت آمریت امور مهاجرین سرپل از تاریخ 15 الی 20 جوزا

-          سروی 29 فامیل بی جاشده وشناسائی 4 خانواده مستحق از میان آنها.

 

-          ثبت عرایض بی جاشده وسایر مراجعین.

اجرآت آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل از تاریخ 8 الی 13

 سروی 22 فامیل بی جاشده و ثبت 12 خانواده مستحق در میان آنها

 سروی 16 خانواده بی جاشده دیگر از ولسوالی کوهستانات و معرفی 11 فامیل آنها در بخش PSN.          

ده ها خانواده بی جاشده در ولایت سرپل مساعدت گردید

آمریت امورمهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل برای 114 خانواده بی جاشده ،مساعدتWFP را امروز توزیع نمود.

عبدالاحمد آمر امور مهاجرین ولایت سرپل گفت که فامیل های یاد شده از ساحات نا امن ولسوالی های کوهستانات و سانچارک به مرکز ولایت بی جاشده اند.

وی علاوه نمود که سروی آنها قبلاً صورت گرفته ومساعدت WFP ،شامل آرد وبسکیت امروز از طریق این اداره به ایشان توزیع شد.

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل از تاریخ ۱ الی ۱۱ قوس

  • آغاز سروی ۳۰۰ فامیل بیجاشده .

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ عقرب

  • لیست عودت کنندگان دارای کارت V.R.F سالهای ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۵ که از مساعدت زمستانی در سالهای یاد شده باز مانده بودند ،غرض مساعدت به دفتر UNHCR ارسال شد.
  • لیست ۲۶ فامیل بی جاشده ،غرض مساعدت به UNHCR گسیل شد.
  • ۶ فامیل نیازمند ،غرض مساعدت به دفتر CHAمعرفی شد.

به 61  فامیل بی جا شده کمک شد

61 خانواده بی جاشده در ولایت سرپل به تاریخ 3/9/1394 از مساعدت موسسه NRC مستفید شدند.

عبدالاحمد آمر امور مهاجرین ولایت سرپل گفت که 61 خانواده قبلاً از ولسوالی کوهستانات ومنطقه شیرم ها از اثر نا امنی به مرکز این ولایت بی جاشده بودند.

وی علاوه نمود که فامیل های یاد شده توسط نهاد های همکار سروی شدند  ومساعدت غیر خوراکی موسسه NRC را بدست آوردند.

66فامیل بی جاشده در ولایت سرپل سروی شدند

آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل به کمک موسسات همکار 66 خانواده بی جاشده را از تاریخ 22 الی 30 میزان 1394 سروی نموده است .

به گفته عبدالاحمد اقبال آمر امور مهاجرین ولایت سرپل،خانواده های یاد شده از اثر ناامنی منازل شانرا در ولسوالیهای کوهستانات و سوزمه قلعه ترک وبه مرکز آنولایت بی جاشده اند .

وی علاوه نمود که سروی آنها غرض دریافت کمک به همکاری موسسات NRC،NPO،و WFP انجام گردیده .

۱۰۲فامیل بی جا شده در ولایت سرپل مساعدت را دریافت کردند

برای 102فامیل بی جا شده از طرف UNHCR و WFP  مواد غدایی توزیع گردید.

به اساس معلومات آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل خانواده های یاد شده ازاثر ناامنی منازل شان را درولسوالی های کوهستانات،سرنچارک وسوزمه قلعه ترک گفته وبه ساحات آرام آن ولایت جابجا شدند.

آمریت امور مهاجرین سرپل در همکاری با موسسات کمک کننده خانواده های مذکور راسروی و از طرف UNHCR و WFP برای آنها مواد غذایی و لوژیستکی توزیع شد.

فعالیتهای آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل درجریان ربع اول 1394

  • توزیع 9 پایه ماشین خیاطی به کمک موسسه CHA  برای 9 خانواده .
  • راجستر 36 خانواده و 65 نفر عودت کننده مجرد.

برای 32 فامیل بی جاشده مساعدت گردید.

تاریخ نشر: Jul 21, 2015 رده : عمومی

برای 32 خانواده بی جاشده در ولایت سرپل به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ از طریق آمریت امور مهاجرین آنولایت مساعدت صورت گرفته است .

saripul-map.jpgبه اساس معلومات عبدلاحمد اقبال آمر امو رمهاجرین ولایت سرپل ، 32 فامیل بی جاشده از مربوطات ولسوالی های سوزمه قلعه و سانچارک که از طرف این اداره سروی گردیده بودند ، از طرف موسسه NRC ، برای هر فامیل مبلغ 8000 افغانی مساعدت گردید.

طبق یک خبر دیگر 25 خانواده بی جاشده در ولایت غور از طریق آمریت امور مهاجرین آنولایت غرض در یافت مساعدت به تاریخ 1394/4/23  سروی شدند.

به گفته عبدالروف آمر امور مهاجرین ولایت غور خانواده های یاد شده مناطق از نا امن آنولایت به چغچران بی جاشده اند .

      

با خانواده های بیجاشدگان داخلی د ر ولایت سر‍‍پل مساعدت صورت گرفت

تاریخ نشر: Jul 08, 2015 رده : عمومی

۵۳ خانواده بیجاشده داخلی که از منطقه بس نی ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به مرکز این ولایت بیجاشده بودند مواد غذایی و غیر غذایی کمک شد .

این کمک ها پس از یک سروی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از سوی سازمان پناهندگی ناروی   ( NRC) و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ( UNHCR ) توزیع شد .

کمک های مذکور شامل گندم، روغن ، کمپل ، ترپال و همچنان وسایل کار ساختمانی و ضروریات روزمره زندگی میباشد .

قابل ذکر است که قبل از این نیز در سایر ولایات از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری نهادهای کمک کننده به بیجاشدگان داخلی مساعدت صورت گرفته است .

برای ۱۱۴ خانواده بی جاشده در ولایت سرپل از طریق آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان آنولایت و به کمک موسسات همکار از تاریخ ۱۰ حمل الی ۱۵ ثور ۱۳۹۴ مساعدت صورت گرفت .

تاریخ نشر: May 23, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات عبدالاحمد اقبال آمر امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت سرپل ، سروی ۳۷۰ خانواده بی جاشده به کمک OPO  ، NRC و WFP صورت گرفت و درنتیجه ۱۱۴ خانوادۀ آنها مستحق کمک شناسائی گردید.

 به گفته منبع برای هریک از خانواده های مستحق تحت نظر این اداره ، از طریق موسسه NRC مبلغ ۶۰۰۰افغانی پول نقد و از طرف WFP برای هرفامیل ۳ بوری گندم ، ۳ قطعی روغن ۱۰ کیلو گرام دالنخود و یکمقدار بسکیت و نمک مساعدت گردیده است .

طبق اظهارات اقبال ۱۷۹ فامیل دیگر از نیمه ماه ثور به بعد از محلات شان بی جاشده اند وسروی آنها غرض دریافت مساعدت آغاز شده است .

سروی ۵۰۶ خانواده بی جاشده در ولایت سرپل و فاریاب آغاز شده است .

تاریخ نشر: Apr 14, 2015 رده : عمومی

    عبدالاحمد آمر امور مهاجرین ولایت سرپل گفت که ۳۷۰ فامیل بی جاشده از ولسوالی کوهستانات و قریه شیرم های مرکز این ولایت به اثر نا امنی از اواخر سال گذشته به اینطرف منازل شانرا ترک و در ساحات آرام مرکز این ولایت جابحا گردیده اند .

    وی افزود که این اداره در مشارکت با دفتر UNHCR و NRC ، سروی خانواده های مذکور را آغاز نموده و در پایان سروی برای مستحقین مساعدت خواهد شد .

    طبق یک خبر دیگر ۱۳۶ فامیل از مناطق نا امن ولایت فاریاب به مرکز آنولایت بی جاشده اند .

    به گفته آقا محمد آمر امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فاریاب ، خانواده های مذکور منازل خود را  در ولسوالی های پشتون کوت ، قیصار ، کوهستان و المارترک گفته و در میمنه ، مرکز این ولایت جابجا شده اند .

منبع افزود که سروی بی جاشده ها از طرف این اداره به همکاری UNHCR  ،  WFP و NRC آغاز شده و در پایان برای مستحقین مساعدت صورت خواهد گرفت .#

طی یکماه گذشته ۵۵ خانواده درولایات سرپل وفراه ازاثرناامنی ازمحلات شان بی جاشده اند .

تاریخ نشر: Mar 09, 2015 رده : عمومی

     عبدالاحمد اقبال آمرامورمهاجرین وعودت کنده گان ولایت سرپل به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که ظرف یکماه گذشته 160 قطعه عریضه ، غرض ثبت نام به عنوان بی جاشده هابه این آمریت سپرده شد.

      وی علاوه نمودکه درنتجه سروی مشترک ازجانب نماینده گان دفاترNRC، WFP،NPO واین اداره ،صرف 37 خانواده ازجمله افرادیکه عریضه داده بودند ،متسحق کمک شناسائی شدند.

     اقبال گفت که درپی سروی ازسوی دفترNRC برای هرفامیل سروی شده مبلغ 8000 افغانی پول نقد ،یک دیگ بخار، 6 تخته کمپل ،یک پکنیک گاز ، ظروف غذا خوری وآشپزخانه ،صابون ،چاینک وکیلاس وازطرف دفتر UNHCR  ، 3 تخته کمپل مساعدت شده است.

    طبق یک خبردیگر هژده فامیل ازمربوطات ولایت فراه نیزدرهمین مدت بی جاشده اند.

    به گفته آمرامورمهاجرین ولایت فراه خانواده های مذکورکه ازاثرناامنی ازولسوالیها بالابلوک ،خاک سفید ،پشت رود وبکواه بی جاشده اند درشهرفراه مسکن گزین شده اند .

     منبع علاوه نمودکه نماینده گان WFP، UNHCR،شورای ولایتی فراه واین اداره خانواده های یادشده راغرض دریافت مساعدت سروی نموده اند #

بیش از دوهزار چهارصدخانواده بی جاشده درولایات ارزگان ،پکتیاوسرپل ،یک مقدارمساعدت زمستانی را ازطریق امریت های امورمهاجرین وعودت کننده گان آنولایت بدست آورده اند .

      به اساس معلومات مسئولین ادارات امورمهاجرین ولایات یادشده ،یکهزار ویکصدخانواده بی جاشده درولایت ارزگان ازمساعدت موادغذائی UNHCR  ویکهزارخانواده درمرکزوبرخی ازولسوالیهای ولایت پکتیا،30 قلم مواد غیرخوراکی ووسایل ،آشپزخانه را ازطریق یونیسف و UNHCR ،بعنوان مساعدت زمستانی دریافت نموده اند .

    همچنان 350 فامیل بی جاشده وآسیب پذیرولایت سرپل مساعدت نقدی UNHCR  راکه مبلغ 60 دالر برای هرفامیل اختصاص یافته بود بدست آورده اند.

برمبنای معلومات مسئولین نهادهای یاشده ، 7974 خانواده درولایت ارزگان ،2297 فامیل درولایت سرپل و 710 خانواده درولایت پکتیا،ازاثرناامنی وحوادث طبیعی بی جاشده اند.