آمریت امورمهاجرین ولایت بدخشان

 


برای ۹۲ فامیل بی جاشده در ولایت بدخشان مساعدت شد

برای ۹۲ خانواده بی جاشده از ولایات تخار،کندز و برخی ساحات نا امن ولایت بدخشان به شهر فیض آباد ، از طرفWFP مساعدت شد.

به گفته امین الله سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت بدخشان خانواده های یادشده از ولسوالی های خواجه غار ولایت تخار،ولسوالی چاردره کندز وولسوالی وردوج بدخشان نسبت ناامنی به فیض آباد بی جاشده اند .

منبع علاوه نمود که برای خانواده های مذکور از طرفWFP چهار قلم مواد خوراکی مساعدت گردید.

بیش از ۳۰۰ خانواده در بدخشان بی جاشده اند .

تاریخ نشر: May 06, 2015 رده : عمومی

بر خورد میان  نیرو های دولتی و مخالفین مسلح در ولایت بدخشان از تاریخ اول الی ۱۵ ثور سالروان ۳۲۰ خانواده را مجبور به ترک منازل شان نموده است .

عزیز الله در وازی یکتن از مسولین ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت بدخشان به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که در اثر جنگهای اخیر میان نیرو های دولتی و مخالفین مسلح ۳۱۷ فامیل از مربوطات ولسوالی جرم ، و ۳ فامیل از ولسوالی و ردوج به مناطق همجوار بی جاشده اند.

منبع علاوه نمود که بی جاشده ها توسط تیمهای موظف این اداره ، UNHCR وWFP  سروی و مستحق مساعدت شناخته شده اند ، و در آینده نزدیک مساعدت به ایشان صورت خواهد گرفت .

در اثر لغزش کوه ، چهار باب منزل رهایشی تخریب شده است .

تاریخ نشر: May 06, 2015 رده : عمومی

لغزش زمین صبح امروز ۱۶ ثور در ولسوالی ارگو بدخشان باعث تخریب چهار باب منزل گردید.

عزیز الله دروازی یکتن از مسولین ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بد خشان به خبر نگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که یک قسمت کوه در قریه نو آباد کاکان ولسوالی ارگو این ولایت صبح امروز لغزید و باعث تخریب چهار باب منزل رهایشی گردید.

وی علاوه نمود که این حادثه تلفات جانی در قبال نداشته و ریاست جمعیت هلال احمر این ولایت برای خانواده های مذکور چهار باب خیمه را مساعدت نموده است .

دروازی گفت که قرار است برای هریک از فامیل های آسیب دیده مبلغ ۱۵۰۰۰افغانی از طرف ریاست مبارزه با حوادث طبعی توزیع گردد.

این حادثه در حالی بوقوع پیوست که در لیل ۱۳۹۴/۲/۸ در اثر لغزش زمین در قریه جیرو بالای ولسوالی خواهان ولایت بدخشان  ۵۲ نفر هلاک و ده ها منزل رهایشی تخریب ، و صد ها خانواده از باشنده گان آن محل بی جاشدند .

به گفته عزیر الله دروازی در حادثه ولسوالی خواهان ۲۳۷ فامیل از منازل شان به قریه های همجوار و مرکز آنولسوالی بی جاشده اند .

منبع علاوه نمود که خانواده های مذکو توسط منسوبین IOM وریاست  مبارزه با حوادث طبعیی بدخشان سروی و یکمقدار مواد غذائی و غیر غذائی که از طرف موسسات همکار توسط هلیکوپتر بمرکز و لسوالی خواهان انتقال گردیده ، بدسترس آنها قرار گرفته است .#

ده ها خانواده از اثر لغزش زمین درولایت بدخشان بی جاشده اند .

تاریخ نشر: Apr 29, 2015 رده : عمومی

     از اثر وقوع لغزش زمین در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان در لیل  ۱۳۹۴/۲/۸ ،  بیش از پنجاه نفر هلاک و ده ها خانواده از منازل شان بی جاشده اند .

     قدرت الله رهگذر آمر امور مهاجرین ولایت بدخشان به نقل از ولسوالی خواهان به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که لغزش زمین در قریه جیرو بالای آنولسوالی به ساعت ۱۲شب ۱۳۹۴/۲/۸بوقوع پیوست و از اثر آن ۵۲ نفر شامل ( ۲۲ طفل ، ۲۵ زن و ۵ مرد ) زیر خاک شدند .

     منبع علاوه که ده ها خانواده از قریه مذکور به ساحات همجوار بی جاشده اند و تا کنون رقم دقیق آنها تثبیت نشده است .

بیش ازدوصد خانواده بی جاشده وآسیب پذیراز طریق آمریت امورمهاجرین ولایت بدخشان مساعدتهای زمستانی رادریافت نموده اند .

وجه الله رحیمی سرپرست آمریت امومهاجرین وعودت کننده گان به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان ،باآغاززمستان مبلغ 341550 افغانی را برای 99 خانواده بی جاشده درشهرفیض آبادوهمچنان مواد غذائی وغیرغذائی رابرای 106 خانواده بی جاشده درولسوالی بهارک توزیع نموده است.

منبع علاوه نمود که کمیته حالات اضطرارنیزمبلغ 1450000 افغانی را برای 29فامیل ورثه شهدا منطقه آب باریک مساعدت نموده است .

به گفته رحیمی درسطح ولایت بدخشان 1052 خانواده ازولسوالیهای وردوج ،جرم ،ارگو،یاوان ،راغ ویفتل دراثرناامنی هاوحوادث طبیعی بی  جاشده اند .