ریاست امورمهاجرین ولایت کندز

 

ده ها خانواده بی جا شده در ولایت کندز سروی شد

 ریاست امور مهاجرین ولایت کندز از انجام سروی 96 خانواده در آنولایت خبر داده است.

 

به گفته منبع این خانواده ها از نواحی 5،6،7،و8 شهر کندز بی جاشده بودند وسروی آنها به کمک دفاتر دبلیو اف پی،اکتید،داکارویونیسار به تاریخ18عقرب سروی شدند.

155 خانواده در کندز مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کندز گفته است که روز پنجشنبه هفته ای گذشته برای 155 خانواده بیجا شده در مرکز این ولایت از طرف دفتر NRC مواد غیر غذایی توزیع شده است.

مسئولین ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان کندز گفته است که این خانواده ها از ولسوالی های مختلف این ولایت در شهر کندز بیجا شده اندو از سوی موسسه مذکور مواد غیر غذایی شامل 3 تخته کمپل، 3 تخته ترپال، سیت آشپزخانه  و سیت صحی با حضور نمایندگان ریاست امور مهاجرین و دفتر یاد شده به آنها توزیع شده است. 

742 خانواده در کندز مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز گزارش داده است که روز سه شنبه هفته ای گذشته برای 724 خانواده بیجا شده از سوی موسسات همکار بین المللی مساعدت صورت گرفته است.

دراین گزارش آمده است که این خانواده ها در اثر ناامنی های اخیر، از ولسوالی های این ولایت به مرکز شهر کندز بیجا شده و در ساختمان دانشگاه جدید کندزمسکن گزین شده اند و کمک های اولیه برای شان توزیع شده بود.

رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان کندز می گوید که روز سه شنبه هفته ای گذشته سروی آنان به اتمام رسیده و از سوی موسسات همکار برای هر خانواده مواد غذایی دوماهه، بسته های صحی و لوازم خانه توزیع شده است.

منبع افزود که در جریان توزیع کمک ها، برای تمام این خانواده ها از سوی موسسه WFP مواد غذایی دوماهه و برای ۴۸۰ خانواده از طرف اداره UNECIF ، برای  160خانواده از طرف اداره NRC و برای 84 خانواده از طرف موسسه UNHCR بسته های صحی و مواد غذایی توزیع گردیده است.

بیش از 700 فامیل در ولایت کندز مستحق مساعدت شناسائی شدند.

تاریخ نشر: Aug 23, 2015 رده : عمومی

۷۱۶ خانواده بی جا شده از اثر نا امنی در ولایت کندز ،غرض دریافت مساعدت از طریق ریاست امور مهاجرین آن ولایت و موسسات همکار سروی گردید.

به اساس معلومات عبدالسلام هاشمی رئیس امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت کندز درادامه سروی خانواده های بی جا شده در آن ولایت ، تیم های سروی به همکاری موسسات همکار از تاریخ ۸ الی ۲۷ اسد سالروان ۷۱۶ خانواده را سروی و مستحق مساعدت شناسائی کرده اند.

به گفته منبع فامیل های مذکور از اثر دوام برخورد ها میان نیروهای امنیتی ومخالفین دولت از ولسوالیهای خان آباد ،قلعه ذال وبرخی از ساحات مرکز آن ولایت بی جاشده اند.

طبق آمار ارایه شده از طرف ریاست امورمهاجرین ولایت کندز از آغاز حملات مخالفین در نیمه ماه ثور سالروان الی اکنون ۱۱۵۲۰  خانواده ،مجبور به ترک منازل خود شده وبیشتر آنها به مرکز ولایت کندز وساحات نسبتاً آرام ولسوالیها بی جا شده اند.

بیش از ۱۸۰۰ خانواده بی جاشده از تاریخ ۳۰ جوزا الی ۸ سرطان ۱۳۹۴ در ریاست امور مهاجرین ولایت کندز ثبت و راجستر شده است .

تاریخ نشر: Jul 01, 2015 رده : عمومی

رییس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز با اظهار مطلب فوق به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که 1839 خانواده از تاریخ 30 جوزا الی 8 سرطان سالروان از ولسوالیهای چهار دره ، ارچی و علی آباد به دلیل نا امنی به مرکز این ولایت بی جاشده اند.

وی علاوه نمود که سروی خانواده های مذکور از طرف این اداره به کمک موسسات همکار ادامه دارد  و تاکنون 100 فامیل آنها مستحق مساعدت شناسائی شده اند.

منبع اظهار داشت که تیمهای سروی متشکل از نماینده این ریاست و کارمندان برخی از ادارات دیگر دولتی غرض سروی بی جاشده ها از ولسوالی های ارچی و علی آباد توظیف گردیده که در آینده نزدیک رقم مستحقین مساعدت از میان انها ثبت خواهد شد.

بیش از 4200 خانواده بی جاشده از تاریخ 12 ثور الی 20 جوزا 1394 در ولایت کندز سروی و برای 500 خانواده آنها مساعدت گردیده است .

به گفته سید عبدالسلام هاشمی رییس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز 4231 خانواده بی جاشده از تاریخ 12 ثور الی 20 جوزا سالروان به کمک موسسات WFPNRC  -UNHCR و ACTEED سروی و متسحق کمک شناسائی گردید .

منبع علاوه نمود که با ختم سروی خانواده های یاد شده ، مساعدت آغاز و تاکنون برای 500 خانواده از طرف موسسات یاد شده مواد غذائی  ،غیر غذائی وپول نقد توزیع شده است .

به گفته هاشمی خانواده های مذکور از ولسوالیهای امام صاحب ، چهار دره و برخی مناطق مرکز کندز از اثر جنگهای اخیر بی جا و در مناطق نسبتاً امن جابجا شده اند .

۲۱۵۱۹ خانواده از اثر جنگهای اخیر د رولایت کندز از محلات شان بی جاشده اند .

تاریخ نشر: Jun 03, 2015 رده : عمومی

د راثر برخورد که میان مخالفین دولت و نیرو های امنیتی از آغاز ماه ثور الی۱۰ جوزا سالروان در ولایت کندز صورت گرفته ، ۲۱۵۱۹  خانواده مجبور به ترک منازل شان شده اند .

به اساس گزارش ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز ، ۱۰۱۴ فامیل از ۴۰ قریه ولسوالی علی آباد ، ۲۰۵۰ خانواده از ۲۱ قریه ولسوالی امام صاحب ، ۱۲۶۲۹ خانواده از ۱۶ قریه مرکز کندز ، ۱۹۰ فامیل از مربوطات ولسوالی قلعه زال ، ۵۳۴۸ فامیل از ۹ قریه ولسوالی چهار دره ، ۱۷۲ فامیل از مربوطات و لسوالی ارچی  و۱۱۶ فامیل از ولسوالی خان آباد ، آنولایت د راثر در گیری های که از آغاز ماه ثور ۱۳۹۴ به بعد صورت گرفته ،از خانه های شان بی جا و از طرف ریاست امو رمهاجرین کندز ثبت و راجستر شده اند .

 در گزارش آمده است که از جمله ۲۰۵۰ خانواده بی جاشده از ولسوالی امام صاحب ۵۲۹ فامیل آن در مرکز شهر کندز بی جاو تحت پوشش سروی آنریاست قرار گرفته و متباقی تحت پوشش جمعیت هلال احمر افغانی و صلیب سرخ قرار دارد .

 همچنان منبع علاوه نموده است که سروی بی جاشده ها در مرکز ولایت از تاریخ ۱۲ ثور الی ۷ جوزا ۱۳۹۴ توسط ۹ تیم صورت گرفته و در نتیجه ۳۷۴۰ فامیل مستحق مساعدت شناسائی و الی تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۰ برای ۳۰۰۰ خانواده آنها به کمک WFP UNHCR  و یونسف ، آرد ، روغن ، دالنخود ، بسکیت ، نمک ، ترپال ، کمپل ، بشکه آب ، پشه خانه ، وسایل حمام و آشپزخانه توزیع گردیده است .

۱۴۸۰۲خانواده بی جاشده در ولایت کندز راجستر گردید.

تاریخ نشر: May 11, 2015 رده : عمومی

ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز از تاریخ ۴ الی ۱۶ ثور ۱۳۹۴، ۱۴۸۰۲ خانوادۀ بی جاشده از اثر جنگ های اخیر را ثبت و راجستر نموده است .

سید عبدالسلام هاشمی رییس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که از اثر تشدید برخورد ها میان نیرو های دولتی و مخالفین در این ولایت هزاران خانواده مجبور به ترک منازل شان شده اند .

وی علاوه نمود که تیمهای سروی این اداره الی تاریخ ۱۶ ثور مؤفق به ثبت و راجستر ۱۴۸۰۲ فامیل بی جاشده گردیده اند .

هاشمی گفت که سروی  انجام شده نشان میدهد که ۶۸۱ فامیل از ۴۰ قریه ولسوالی علی آباد ، ۱۷۵۸ فامیل از ۲۱قریه ولسوالی امام صاحب ، ۹۴۴۳فامیل از ۱۲ قریه منطقه گل تپه مرکز ولایت ، ۱۳۳ فامیل از ۲ قریه ولسوالی قلعه زال ، ۲۵۷۳ فامیل از ۷ قریه ولسوالی چهار دره ، ۹۸ فامیل از مربوطات ولسوالی ارچی و ۱۱۶ فامیل از ۳ قریه ولسوالی خان آباد بی جاشده اند.

منبع اظهار داشت که سروی بی جاشده ها ادامه دارد و تا کنون ۶۰۸فامیل آنها مستحق کمک شناسائی شده اند.

به گفته هاشمی ، نظر به وضعیت امنیتی و ادامه برخورد ها احتمال تزئید در ارقام بی جاشده ها موجود است .

گفتنی است که حضور بیشتر مخالفین در ولایت کندز ازتاریخ ۶ ثور به اینطرف و عملیات نیروهای دولتی در مقابل آنها ، باعث بی جاشدن مردم گردیده و این وضعیت تا کنون ادامه دارد .#

۲۴۳۵خانواده در ولایت کندز بی جاشده اند.

تاریخ نشر: Apr 29, 2015 رده : عمومی

     بیش از ۲۴۰۰ خانواده در ولایت کندز از تاریخ ۶ الی ۹ ثور ۱۳۹۴ از اثر نا امنی از محلات شان بی جاشده اند .

     سید عبدالسلام هاشمی رییس امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت کندز به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که از اثر جنگهای سه روزه در برخی ساحات این ولایت ۲۴۳۵ خانواده از منازل شان بی جاشده اند .

منبع علاوه نمود که در بر خورد ها میان نیرو های دولتی و مخالفین دولت ۵۷۰ فامیل از مناطق مربوط گل تپه ، به شهر کندز ، ۳۰۰ خانواده از ولسوالی علی آباد ، بمرکز آن ولسوالی ، ۵۰ خانواده از منطقه بابه شرکت مربوط مرکز ولایت به شهر کندز ، ۱۵ فامیل از ساحه آختاش ولسوالی خان آباد به مرکز آن ولسوالی و ۱۵۰۰ خانواده از مربوطات ولسوالی امام صاحب ، به مرکز آن ولسوالی بی جاشده اند .

     هاشمی گفت که سروی بی جاشده ها از طرف آن اداره و موسسات همکار جریان داشته و با ختم سروی به آنها مساعدت صورت خواهد گرفت .

     گفتنی است که یک هفته قبل ۴۸۰ خانواده از اثر نا امنی از ولسوالی های قلعه ذال و امام صاحب به مرکز ولایت کندز بی جاشده بوده اند و به گفته رییس امور مهاجرین آن ولایت برای هریک از خانواده های مذکور از طرف WFP سه بوری گندم ، سه قطی روغن ، نمک ، دال و بیسکیت و از طرف UNHCR برای هر فامیل یاد شده ۶۰۰۰ هزار افغانی مساعدت شده بود .

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت کندزبرای 1455 خانواده بی جاشده یکمقداد موادغذائی ،غیرغذائی وپول نقد را بعنوان مساعدت زمستان توزیع نموده است.

    سیدعبدالسلام هاشمی رئیس امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت کندز به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که مساعدت زمستانی برای بی جاشده هادراین ولایت را به کمک یک تعداد ازنهاد های همکار برنامه ریزی نموده بود .

    وی افزود که درمطابقت به برنامه یادشده ،موسسه NRC برای 145 خانواده بی جاشده ازولسوالیهای چهاردره،خان آباد ومرکزآنولایت ،مساعدت نقدی ،برای هرفامیل 8000 افغانی توزیع نموده است وهمچنان موسسه GTZ نیزبرای خانواده های یادشده ذغال ،کمپل،سطل،بشکه ،ترپال ،صابون ،صندلی،بالون گاز،ولوازم آشپزخانه رامساعدت کرده است .

    هاشمی گفت که 146 فامیل بی جاشده ازمنطقه گل تپه مرکزکندزتحت پوشش مساعدتهای موسسه NRC نیزقرارگرفته وهرفامیل 8000 افغانی رادریافت نموده است .

     منبع علاوه نمود که UNHCR نیز146 خانواده بی جاشده گل تپه راتحت پوشش قرار داده وبرای آنها کمپل ،ترپال،بالون گاز،سطل ،وسایل آشپزخانه ،صابون وبشکه راتوزیع نموده وعلاوه برآن ،نهادمذکوربرای 78 خانواده عودت کننده وبی جاشده دیگر که شدیداًآسیب بوده اند ،مساعدت نقدی ،برای هرفامیل 60 دالرامریکائی نموده اند .

    رئیس امورمهاجرین کندزگفت که موسسات همکار درهماهنگی بااین اداره غرض کمک برای خانواده های آسیب پذیروبی جاشده گان احتمالی درجریان زمستان آمادگی دارند وازجمله NRC برای 106 فامیل بسته های فامیلی و50 باب خیمه ،WFP برای یکهزار فامیل گندم ،روغن ،نمک وبسکیت UNHCR 80 باب خیمه ومساعدت زمستانی IOM  ، 650 بسته فامیلی و200 باب خیمه رادرذخایرشان جابجا نموده وعلاوه برآن WFP و UNHCR  می توانند بادرنظرداشت میزان ضرورت ،ازدفاتر مرکزی شان کمک های اضافی را تقاضا نمایند .

    به گفته منبع 19200 فامیل درسطح ولایت کندز بی جاشده اند وازآنجمله 3198 خانواده آسیب پذیر شناسائی شده اند .

در ادامه کمک های گذشته، توزیع مساعدت کشور شاهی عربستان سعودی برای خانواده های بیجا شده در ولایت های قندز و ننگرهار انجام شد.

تاریخ نشر: Sep 08, 2014 رده : عمومی

در تداوم توزیع کمک های اولیه برای بیجا شده گان داخلی که چندی پیش مراحل نخست آن در ولایت کابل آغاز یافته بود طی سه روز گذشته در ولایت های قندز و ننگرهار نیز ادامه یافت.

این کمک ها که شامل مواد خوراکی چون آرد، برنج، روغن، چای خشک، پکنیک گاز و بعضی وسایل دیگر مورد نیاز خانواده ها میشود از جمع کمک های بدون بازپرداخت کشورشاهی عربستان سعودی که ارزش مجموعی آن به دو ملیون دالر امریکایی میرسد صورت پذیرفت.

در نتیجه سروی دقیق که در هماهنگی میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و نماینده گان ولایت قندز صورت گرفت به تعداد 2000 خانواده که در نتیجه نا امنی و درگیری میان گروه های مخالف مسلح دولت از چندین ولسوالی به ویژه امام صاحب، چهار دره و سید آباد بیجا شده بودند شناسایی شده و برای آنان در محفلی به اشتراک فضل احمد عظیمی معین پلان و پالیسی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، مهر خدا صبار رئیس رسیده گی به حالات اضطرار، غلام سخی بغلانی والی قندز، اعضای شورای ولایتی و شماری نماینده گان آن ولایت در شورای ملی این کمک ها توزیع گردید.

از سوی هم روز گذشته بیش از 1860 خانواده بیجا شده که در نقاط مختلف ولایت ننگرهار زنده گی میکنند از دریافت این کمک ها مستفید گردیدند.

این بسته های کمکی نیز شامل آرد، برنج، روغن، چای خشک، پکنیک گاز و سایر وسایل مورد نیاز یک خانواده میباشد.

انجنیر احمد ولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، محمد حنیف گردیوال معاون مقام ولایت و برخی اعضای شورای ملی درجریان توزیع این مساعدت ها نیزحضور داشتند.

قابل ذکر است که روند توزیع بعدی این کمک ها طی ده روز آینده در ولایت های هلمند، بلخ، جوزجان و هرات که رقم بیشتر بیجا شده گان داخلی در آن ولایت های حضور دارند یکی پی دیگر عملی خواهد شد.

با این همه، برنامه توزیع کمک هاییکه از مساعدت کشور شاهی عربستان سعودی برای بیجا شده گان داخلی در حال حاضر جریان دارد کم تر از 16 هزار خانواده در ولایت های مختلف کشور را تحت پوشش قرار داده  که در مجموع 90 هزار تن افراد نهایت مستحق و مستضعف در میان بیجا شده گان داخلی از آن مستفید خواهند شد.