آمریت امورمهاجرین ولایت کنر

 

 

 

 

 

فعالیت ریاست امور مهاجرین ولایت کنر

_ سروی 4 خانواده بی جاشده ازولسوالیهای دانپام وغازی آباد، به مرکز آنولایت.

 

_ ثبت 6 قطقعه عریضه بی جاشده ها از ولسوالیهای دانگام وغازی آباد.

فعالیت روز چهارشنبه 31 سنبله ریاست مهاجرین ولایت کنر 

1.     8 خانواده عودت کننده که به مربوطات ولایت کنر ساکن شده اند، ثبت و راجستر ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت گردید.

2.     12 نفر عودت کننده متعلم جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت کنر معرفی شد. 

فعالیت روز شنبه ریاست امور مهاجرین ولایت کنر 

-         5 خانواده عودت کننده از کشور پاکستان ثبت و راجستر گردید.

-         2 نفر متعلم عودت کننده برای ادامه تحصیل شان به ریاست معارف ولایت کنر معرفی شد. 

فعالیت  24 اسد و21 اسد 

-         ثبت و راجستر 15 خانواده عودت کننده .

-         معرفی 5 نفر عودت کننده دانش آموز به ریاست معارف ولایت کنر .

-         ثبت و راجستر 12 خانواده عودت کننده . 

فعالیت یکشنبه 17 و سه شنبه 19 اسد ریاست مهاجرین کنر

-58 خانواده به همکاری موسسه NRC مساعدت نقدی شده اند.

- 4 عودت کننده دانش آموز را جهت ادامه تحصیل شان به ریاست معارف معرفی و 15خانواده عودت کننده ثبت شدند. 

فعالیت روز دوشنبه 11 اسد ریاست مهاجرین کنر

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کنر خبر داده است که روز دوشنبه هفته جاری هیئت موظف این ریاست از 12 خانواده بیجا شده دیدار نموده و مشکلات آنان را از نزدیک استما نموده است.

مسئولین ریاست امور مهاجرین گفت که این خانواده ها از ولسوالی غازی آباد ولایت کنر در شهر اسعد آباد مرکز این ولایت بیجا شده و هیئت موظف مشکلات غذایی، سرپناه ، و بیکاری را از مهمترین مشکلات این بیجا شدگان خوانده است.

همچنان این اداره 3 خانواده بیجا شده دیگر را ثبت و راجستر نموده است. 

فعالیت ماه حمل آمریت مهاجرین کنر  

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کنر خبر داده است که در ماه حمل سال جاری جمعا 210 باب شلتر از طرف موسسه NRC منظور شده بود و اکنون 49 خانواده در ولسوالی چوکی، 2 خانواده در و لسوالی نرنگ و 159 خانواده در اسعدآباد مرکز این ولایت مستحق شلتر شناخته شده است.

همچنان آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کنر 106 تن متعلم را به ریاست معارف این ولایت غرض ادامه تحصیل معرفی نموده است.

 

به همین گونه اداره مذکور 200 خانواده بی جا شده را ثبت و راجستر نموده است.  

برای 21 خانواده بی جاشده در ولایت کنر مساعدت شد

محمد فاضل ناصح آمر امور مهاجرین ولایت کنر گفت مساعدت موسسه N.R.C ، 14000 افغانی برا ی هرفامیل بود که از طریق این اداره برای 21 خانواده بی جاشده روز پنجشنبه 12 حمل توزیع گردید .

مساعدت برای 538 فامیل بی جاشده در ولایت کنر

538 خانواده بی جاشده در ولایت کنر در جریان ربع سوم سال روان از مساعدت موسسات همکار مستفید شدند.

به گفته مدیر حالات اضطرار آمریت امورمهاجرین ولایت کنر در جریان ربع سوم سال روان برای 538 فامیل بی جاشده در اسعد آباد از طرف UNHCR، WFP وموسسات NRC واسلامیک ریلیف مواد خوراکی وپول نقد توزیع شده است.

     فعالیت آمریت امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت کنر

  • ثبت نام 90 فامیل عودت کننده گان داریی فورم VRF و 600 فامیل عودت کننده خود انگیخته .
  • مساعدت مواد خوراکی برای 371 فامیل بی جاشده از طرف موسسه اسلامیک ریلیف ، کمک پول نقد برای 103 فامیل از طرف NRC، توزیع مواد خوراکه برای 69 فامیل از طرف موسسه WFP، مساعدت مواد غیر خوراکی برای 33 فامیل از طرف UNHCR و WFP .
  • معرفی 110 نفر به ریاست معارف آنولایت غرض ادامه آموزش .
  • تطبیق 25 باب شلتر به کمک UNHCR در مرکزولایت و ولسوالی نرنگ .
  • تهیه 295 باب شلتر در ولسوالی دانگام از طرف موسسه NRC(80% )تطبیق شده است  .
  • سروی 181 فامیل غرض دریافت کمک .

فعالیت های آمریت امور مهاجرین ولایت کنر در ربع دوم سال 1394

  • ثبت و راجستر 55 خانواده عودت کننده داوطلب ، 80 خانواده عودت کنند خود انگیخته و 168 خانواده عودت کننده اجباری از پاکستان .
  • ثبت را جستر 33 خانواده بی جاشده و 3443 خانواده بی جاشدۀ پاکستانی به آنولایت .

برای ۲۸ فامیل بی جاشده در ولایت کنر مواد خوراکی و لوژستیکی و برای ۲۵ خانواده عودت کننده ، از طریق آمریت امور مهاجرین آنولایت شلتر توزیع گریده است .

تاریخ نشر: Jun 01, 2015 رده : عمومی

عبدالمالک مسول اداری آمریت امور مهاجرین ولایت کنر به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت : که برای ۲۸خانوادۀ که دو ماه قبل ازاثر نا امنی د راین ولایت بی جاشده بودند ، به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۶ از طرف WFP و موسسه DRC تحت نظر این اداره ، گندم ، روغن ، دال ، نمک ، کمپل ، ترپال ، بشکه آب ، بالون گاز و وسایل آشپزخانه توزیع گردید.

مبنع علاوه نمود که همچنان به تاریخ یاد شده برای ۲۸ فامیل که از پاکستان بمرکز ولایت عودت نموده بود ، شلتر توزیع گردید.

بیش ازیکهزاروششصد خانواده عودت کننده وبی جاشده درولایات کنروتخار ،مساعدت زمستانی راازطریق آمریت های امورمهاجرین وعودت کننده گان آنولایات بدست آورده اند .

به گفته محمد فاضل ناصح آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت کنر درجریان سال 1393 ،2265 خانواده از اثر تهدیدطالبان وراکت پراگنی نظامیان پاکستان ،ازساحات مختلف ولایت کنر بی جاشده اند .

وی علاوه نمود که باآغاز زمستان الی اکنون برای 1007 خانواده بی جاشده ،پول نقد (برای هرفامیل 60 دالر امریکائی ) از طریق UNHCR توزیع شده است ونهاد مذکوردرنظردارد برای 60 فامیل عودت کننده نیزعین مساعدت نماید  .

ناصح افزود که بی جاشده گی ازاثرناامنی دراین ولایت جریان دارد وبیشتر بی جاشده ها درشرایط دشوار زندگی می نمایند .

طبق یک خبردیگر 378 خانواده بی جاشده در ولایت تخار،مساعدت زمستانی را ازطریق آمریت امورمهاجرین آنولایت دریافت نموده است .

مرتضی همدردآمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت تخار گفت که موسسه کنسرن وWFP ازطریق این اداره برای 339 خانواده بی جاشده درولسوالی های رستاق واشکمش مساعدت زمستانی راکه برای 2 ماه اول زمستان ،برای هرفامیل 6بوری گندم ،8قطعی روغن 5 کیلوئی ،40 کیلو دال نخود و2 کیلو گرام نمک  بود،توزیع نموده وقراراست درماه حوت عین مواد رابرای خانواده های یادشده مساعدت نماید.

همدرد افزود که موسسه اکتید نیزبرای 127 خانواده یادشده پول نقد را (برای هرفامیل 60 دالر امریکائی ) مساعدت نموده است.

منبع کفت که همچنان موسسه NRC برای 39 فامیل بی جاشده ازولسوالیهای خواجه غار وبهارک ،مساعدت نقدی ولوژستیکی را(برای هرفامیل شامل 8000 افغانی ودوتخته دوشک وبالشت )کمک گرده است . وموسسه داکار وعده نموده که برای بی جاشده ها به اساس ضرورت چاه های آب آشامیدنی راحفرمی نماید .

به گفته همدرد درسطح ولایت تخار 496 خانواده بی جاشده اند و1175 خانواده دیگر آسیب پذیرشناسائی شده اند .