ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان

بابیش از 700 خانواده عودت کننده در ولایت لغمان مساعدت نقدی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 710 خانواده عودت کننده سال های 2016 و 2017 کشور پاکستان که در بخش های مختلف این ولایت جابجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

 

دوشنبه 6 قوس سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 6000 هزار افغانی مساعدت نقدی صورت گرفت . 

با بیش از یک هزارو 500 خانواده عودت کننده مساعدت غذایی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 1550 خانواده که از پاکستان به ولسوالی های علینگار، علیشنگ و مرکز این ولایت برگشت نموده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .  

 

روزهای دوشنبه 29 الی سه شنبه 30 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها در دو مرحله کمک های مواد غذایی که در هر مرحله آن مساعدت های به مقداری 50 کیلو آرد، 4 کیلو روغن، 5 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک صورت گرفت . 

بابیش از 250 خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت لغمان مساعدت های بشری توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری اداره مهاجرت دنمکارک (DRC)، موسسه (DACAR) و موسسه مدیره برای 256 خانواده که از ولسوالی های علیشنگ، علینگار و عودت کننده گان پاکستان که به مرکز این ولایت جابجا شده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

پنج شنبه 25 عقرب سال روان خورشیدی از جمله 226 خانواده بیجاشده به ترتیب برای 105 خانواده آن به مبلغ 8000 افغانی، برای 70 خانواده به مبلغ 18000 افغانی از سوی اداره مهاجرت دنمکارک و برای 51 خانواده بیجاشده مذکور بسته های صحی از سوی موسسه داکار توزیع صورت گرفت .

 

هم چنان برای 30 خانواده عودت کننده دیگر از کشور پاکستان کمک های هم چو اعمار فارم مرغ داری، گرین حوض و فارم زنبور داری از سوی موسسه مدیره صورت گرفت .  

به 361 خانواده عودت کننده در ولایت لغمان بسته های کمکی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP)، روز یکشنبه 7 عقرب به 361 خانواده عودت کننده در آن ولایت بسته های مواد غذایی کمک نمود.

این خانواده ها در سال گذشته از کشور های همسایه، عمدتا از پاکستان به آن ولایت برگشته اند، که از سوی موسسه یادشده به هر خانواده مواد غذایی یک ماهه توزیع شد.

این کمک ها در شهر مهترلام مرکز آن ولایت با حضور معاون والی ولایت لغمان و نمایندگان ریاست امور مهاجرین آن ولایت توزیع شد. 

با 570 خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت لغمان مساعدت های بشری صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری سفارت جاپان برای 530 خانواده بیجاشده و عودت کننده ولایت لغمان مساعدت های نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

شنبه 7 عقرب سال روان خورشیدی برای 280 خانواده بیجاشده به مبلغ 200 دالر امریکایی مساعدت نقدی، و برای 250 خانواده عودت کننده دیگر از کشور پاکستان و ایران مساعدت های هم چو یک، یک باب خیمه و یک سیت حمام توزیع نمود .

هم چنان ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 37 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های علیشنگ به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های هم چو، 200 کیلو آرد، 16 کیلو روغن، 15 کیلو دال نخود، و برای یک خانواده عودت کننده از کشور پاکستان از سوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) به مبلغ 250 دالر امریکایی و برای دو خانواده بیجاشده دیگر به مبلغ 200 دالر کمک های نقدی توزیع نمود . 

بابیش از 200 خانواده عودت کننده و بیجاشده مساعدت بشردوستانه صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) و سازمان غذایی جهان (WFP) برای 201 خانواده که از کشور های ایران و پاکستان به کشور عودت نموده اند، و به برای یک خانواده بیجاشده دیگر مساعدت غذایی و غیر غذایی توزیع نمود .

چهارشنبه 4 عقرب سال روان خورشیدی برای 200 خانواده عودت کننده از سوی سازمان غذایی جهان مساعدت های هم چو، 50 کیلو آرد، 5 کیلو روغن، 5 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک، و برای یک خانواده بیجاشده دیگر از سوی سازمان غذایی جهان به مبلغ 250 دالر امریکایی مساعدت صورت گرفت . 

قابل یاد آوریست که روند توزیع کمک ها برای عودت کننده باقی مانده تا چند روز دیگر ادامه دارد .

با بیش از 300 خانواده بیجاشده در ولایت لغمان مساعدت نقدی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ولایت لغمان به همکاری موسسه کلید برای 265 خانواده که از بخش ها نا امن ولسوالی های علیشنگ و علینگار به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود .

شنبه 15 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از  این خانواده ها به مبلغ 8750 افغانی مساعدت نقدی زیر نام پول در برابر کار توزیع صورت گرفت .

از سوی دیگر 51 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی علینگار به مرکز این ولایت بیجاشده اند، از سوی اداره مهاجرت دنمکار (DRC) به مبلغ 18000 هزار افغانی کمک نقدی دریافت نموده اند . 

خانواده های بیجاشده در ولایت لغمان مساعدت نقدی دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRC) برای 21 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های مرکز، علینگار و علیشنگ به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های نقدی توزیع نمود .

یک شنبه 2 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 12000 افغانی مساعدت نقدی توزیع صورت گرفت .

 

فعالیت هفته چهارم ماه سنبله ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان 

1.  15 نفر متعلم عودت کننده برای ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت لغمان معرفی شد.

2.  به تعداد 105 قطعه عرایض مراجعین به شعبات مربوطه راجع گردید.

3.  127 فامیل عودت کننده که تعداد افراد آن به 717 نفر می رسد و در مربوطات این ولایت ساکن شده اند، ثبت و راجستر شده اند.

4.  82 خانواده بیجا شده از سوی ادارات همکار سروی شدند. 

اجراات آمریت امور مهاجرین ولایت لغمان در جریان هفته گذشته

-         ثبت 9 قطعه عریضه بی جاشده ها.

40 خانواده بیجا شده در ننگرهار و لغمان مساعدت نقدی شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان در ولایات ننگرهار و لغمان در جدید ترین اخبارش می رساند که این ادارات با همکاری موسسه  NRCروز سه شنبه هفته جاری برای 40خانواده بیجا شده پول نقد توزیع نموده اند.

غلام حیدر قفیرزی رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار در این گزارش بیان نموده است که خانواده های یاد شده از ولسوالی های کوت، اچین و پچیراگام به مربوطات ولسوالی بهسود و شهر جلال اباد بیجا شده اند.

منبع گفته است که موسسه NRC روز گذشته برای هر کدام از این خانواده 14 هزار افغانی پول نقد توزیع نموده است.

در یک خبر نامه دیگر آمده است که موسسه NRC در ولایت لغمان نیز برای 11 خانواده بیجا شده پول نقد مساعدت نموده که برای هر خانواده از طرف موسسه یاد شده 14 هزار افغانی پول نقد توزیع شده است.

کاظم حق پال رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان گفته است که خانواده های یاده شده در دوماه قبل از اثر نا امنی ها در مناطق اصلی شان بیجا شده اند. 

50 خانواده در لغمان سروی شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری موسسه DRC در هفته ای گذشته 50 خانواده بیجا شده را سروی نموده که از میان آن 11 خانواده از سوی موسسه نام برده مستحق مساعدت شناخته شده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لغمان دراین مدت عرایض 4 خانواده عودت کننده و 15 خانواده بیجا شده را دریافت و به ثبت رسانده است.

 

این اداره 2 نفر متعلم را جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت لغمان معرفی نموده است. 

فعالیت هفته سوم ماه ثور ولایت لغمان

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان خبر داده است که طی هفته گذشته 5 خانواده که تعداد افراد آن به 23 تن می رسد به کشور عودت نموده که در این ریاست به ثبت رسیده است.

مسئولین این اداره گفته است که ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لغمان طی مدت یاد شده عرایض 9 خانواده بیجاشده را دریافت نموده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان آنولایت 2 تن متعلم را جهت ادامه ای تحصیل به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده است. 

عودت 17 فامیل به ولایت لغمان

17 فامیل طی هفته گذشته از پاکستان به ولایت لغمان عودت نمودند

به گفته انجینیر محمد کاظم حقپال ریس امور مهاجرین ولایت لغمان خانواده های یاد شده به محلات اصلی شان رهسپار شدند.

اجراآت ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان در ربع سوم سال ۱۳۹۴

ثبت ۳۰ فامیل عودت کننده و ۸۱ فامیل بی جا شده .

معرفی ۹ نفر متعلم  عودت کننده به ریاست معارف آن ولایت غرض ادامه تحصیل.

طی مراحل ۱۵۰ قطعه عریضه متقاضیان زمین .

ثبت ۷۰ قطعه عریضه متقاضیان در بخش های مختلف.

۱۳۰ دوسیه طی مراحل وشامل دیتابیس شده است.

طی دوهفته اخیر385 فامیل طورداوطلبانه وجبری ازپاکستان به ولایت لغمان عودت نموده اند .

    به اساس معلومات غلام فاروق ، رئیس امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت لغمان 35 خانوادۀ مهاجرین جبراًازپاکستان اخراج وبه این ولایت عودت نموده اند .

     وی علاوه نمودکه خانواده های یادشده درمربوطات ولسوالی قرغۀ این ولایت درحال حاضر جابجاشده اند .

    غلام فاروق گفت که همچنان درهمین مدت 350 خانوادۀ دیگرمهاجربطورداوطلبانه ازپاکستان عودت نموده ودرمربوطات ولسولیهای قرغه ای  ،علیشنگ ومرکزاین ولایت لغمان مسکن گزین شده اند .

    اخراج اجباری مهاجرین افغان درپی حمله افرادمسلح چندی بریک مکتب اطفال نظامیان آنکشوردرخیبرپشتونخواآغازشدوباآنکه عدم دست داشتن افغانهادرآن حمله تثبیت گردید،اماتاکنون روزانه ده ها فامیل مهاجرافغان جبراًازآن کشوراخراج می شود .#