ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان

 

 

با بیش از 300 خانواده بیجاشده در ولایت لغمان مساعدت نقدی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ولایت لغمان به همکاری موسسه کلید برای 265 خانواده که از بخش ها نا امن ولسوالی های علیشنگ و علینگار به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود .

شنبه 15 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از  این خانواده ها به مبلغ 8750 افغانی مساعدت نقدی زیر نام پول در برابر کار توزیع صورت گرفت .

از سوی دیگر 51 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی علینگار به مرکز این ولایت بیجاشده اند، از سوی اداره مهاجرت دنمکار (DRC) به مبلغ 18000 هزار افغانی کمک نقدی دریافت نموده اند . 

خانواده های بیجاشده در ولایت لغمان مساعدت نقدی دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRC) برای 21 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های مرکز، علینگار و علیشنگ به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های نقدی توزیع نمود .

یک شنبه 2 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 12000 افغانی مساعدت نقدی توزیع صورت گرفت .

 

فعالیت هفته چهارم ماه سنبله ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان 

1.  15 نفر متعلم عودت کننده برای ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت لغمان معرفی شد.

2.  به تعداد 105 قطعه عرایض مراجعین به شعبات مربوطه راجع گردید.

3.  127 فامیل عودت کننده که تعداد افراد آن به 717 نفر می رسد و در مربوطات این ولایت ساکن شده اند، ثبت و راجستر شده اند.

4.  82 خانواده بیجا شده از سوی ادارات همکار سروی شدند. 

اجراات آمریت امور مهاجرین ولایت لغمان در جریان هفته گذشته

-         ثبت 9 قطعه عریضه بی جاشده ها.

40 خانواده بیجا شده در ننگرهار و لغمان مساعدت نقدی شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان در ولایات ننگرهار و لغمان در جدید ترین اخبارش می رساند که این ادارات با همکاری موسسه  NRCروز سه شنبه هفته جاری برای 40خانواده بیجا شده پول نقد توزیع نموده اند.

غلام حیدر قفیرزی رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار در این گزارش بیان نموده است که خانواده های یاد شده از ولسوالی های کوت، اچین و پچیراگام به مربوطات ولسوالی بهسود و شهر جلال اباد بیجا شده اند.

منبع گفته است که موسسه NRC روز گذشته برای هر کدام از این خانواده 14 هزار افغانی پول نقد توزیع نموده است.

در یک خبر نامه دیگر آمده است که موسسه NRC در ولایت لغمان نیز برای 11 خانواده بیجا شده پول نقد مساعدت نموده که برای هر خانواده از طرف موسسه یاد شده 14 هزار افغانی پول نقد توزیع شده است.

کاظم حق پال رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان گفته است که خانواده های یاده شده در دوماه قبل از اثر نا امنی ها در مناطق اصلی شان بیجا شده اند. 

50 خانواده در لغمان سروی شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری موسسه DRC در هفته ای گذشته 50 خانواده بیجا شده را سروی نموده که از میان آن 11 خانواده از سوی موسسه نام برده مستحق مساعدت شناخته شده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لغمان دراین مدت عرایض 4 خانواده عودت کننده و 15 خانواده بیجا شده را دریافت و به ثبت رسانده است.

 

این اداره 2 نفر متعلم را جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت لغمان معرفی نموده است. 

فعالیت هفته سوم ماه ثور ولایت لغمان

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان خبر داده است که طی هفته گذشته 5 خانواده که تعداد افراد آن به 23 تن می رسد به کشور عودت نموده که در این ریاست به ثبت رسیده است.

مسئولین این اداره گفته است که ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لغمان طی مدت یاد شده عرایض 9 خانواده بیجاشده را دریافت نموده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان آنولایت 2 تن متعلم را جهت ادامه ای تحصیل به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده است. 

عودت 17 فامیل به ولایت لغمان

17 فامیل طی هفته گذشته از پاکستان به ولایت لغمان عودت نمودند

به گفته انجینیر محمد کاظم حقپال ریس امور مهاجرین ولایت لغمان خانواده های یاد شده به محلات اصلی شان رهسپار شدند.

اجراآت ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان در ربع سوم سال ۱۳۹۴

ثبت ۳۰ فامیل عودت کننده و ۸۱ فامیل بی جا شده .

معرفی ۹ نفر متعلم  عودت کننده به ریاست معارف آن ولایت غرض ادامه تحصیل.

طی مراحل ۱۵۰ قطعه عریضه متقاضیان زمین .

ثبت ۷۰ قطعه عریضه متقاضیان در بخش های مختلف.

۱۳۰ دوسیه طی مراحل وشامل دیتابیس شده است.

طی دوهفته اخیر385 فامیل طورداوطلبانه وجبری ازپاکستان به ولایت لغمان عودت نموده اند .

    به اساس معلومات غلام فاروق ، رئیس امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت لغمان 35 خانوادۀ مهاجرین جبراًازپاکستان اخراج وبه این ولایت عودت نموده اند .

     وی علاوه نمودکه خانواده های یادشده درمربوطات ولسوالی قرغۀ این ولایت درحال حاضر جابجاشده اند .

    غلام فاروق گفت که همچنان درهمین مدت 350 خانوادۀ دیگرمهاجربطورداوطلبانه ازپاکستان عودت نموده ودرمربوطات ولسولیهای قرغه ای  ،علیشنگ ومرکزاین ولایت لغمان مسکن گزین شده اند .

    اخراج اجباری مهاجرین افغان درپی حمله افرادمسلح چندی بریک مکتب اطفال نظامیان آنکشوردرخیبرپشتونخواآغازشدوباآنکه عدم دست داشتن افغانهادرآن حمله تثبیت گردید،اماتاکنون روزانه ده ها فامیل مهاجرافغان جبراًازآن کشوراخراج می شود .#