آمریت امورمهاجرین ولایت دایکندی

 

 

 

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی

 • طی مراحل کروکی زمین  جای تعمیر رهایشی.
 • توزیع پنج نمره رهایشی برای عودت کنندگان مستحق
 • توزیع دوقطعه تعرفه بانکی.
 • درج (105)قطعه فورم اسناد مهاجرتی عودت کنندگان.
 • هماهنگی با رییس پلان وزارت  در رابطه به حفر چاه آب در شهرک.

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی مورخ16 حمل 95

 • توزیع پنج نمره رهایشی برای مستحقین آن.
 • توزیع دوقطعه تعرفه.
 • درج 45قطعه اسناد مهاجرتی عودت کنند گان در دیتابس معلوماتی.

اجراآت آمریت امور مهاجرین دایکندی مورخ 17 حمل 90

 1. صدور یک قطعه استعلام هویتی.
 2. توزیع یک قطعه فورم سرپناه.
 3. تکثیر مصوبه جلسه هماهنگی ورسیدگی یمشکلات ییجاشدگان وعودت کنندگان به آدرس شوراهای عضو .
 4. درج 35 قطعه اسناد مهاجرتی  عودت کنندگان  به دیتابس  عمومی اداره.
 5. اجرای مکاتب واصله واجام امور یومیه.

شهرک مهاجرین ولایت دایکندی افتتاح شد.

     شهرک مهاجرین ولایت دایکندی به تاریخ ۷ ثور سالروان توسط عبدالحق شفق والی و یکتعداد از مسولین و موسفیدان آنولایت افتتاح شد .

     آمر امور مهاجرین ولایت دایکندی به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که شهرک مهاجرین این ولایت در منطقه بند، رمکک ، نیلی ،و مرکز دایکندی موقیعت دارد و ساحۀ ۱۱۸۰ جریب زمین را احتوا می کند .

     وی علاوه نمود که ساحۀ مذکور به اساس عقد پروتوکول میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و اداره اراضی و حکم مقام ریاست جمهوری ، متعلق به این وزارت شده است .

     منبع گفت که با افتتاح شهرک یاد شده ، برای ۹ خانواده عودت کننده که اسناد عودت شان طی مراحل و تائید شده بود ، نمرات رهایشی در آن محل توزیع گردید.

آمر امور مهاجرین دایکندی ،مشکلات فعلی شهرک مهاجرین آنولایت را ، نبود آب و برق عنوان نمود .

در جریان سال ۱۳۹۳ ، ۵۸ فامیل و ۳۷نفر مجرد ، از خارج کشور به ولایت دایکندی عودت نموده اند .

تاریخ نشر: Apr 07, 2015 رده : عمومی

محمد امین آمر امورمهاجرین ولایت دایکندی به خبر نگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که بیشتر خانواده ها و افراد مذکور از کشور های ایران وپاکستان عودت نموده و از جانب این اداره ثبت و راجستر شده اند .

وی گفت که به کمک UNHCR و موسسه AODA ، برای ۳۰ فامیل ، به ارزش 28700 دالر امریکائی کورسهای زنبور داری و سواد آموزی چهار ماهه را در قریه سنگ موم مرکز این ولایت دایر و در پایان دوره آموزشی ، برای هر فامیل یک صندوق زنبور عسل همراه با وسایل مورد نیاز استحصال عسل از صندوق وهمچنان کتاب ، قلم ، کتابچه و چارت رهنما توزیع گریده است .

 محمد امین افزود که 495 پایه چراغ نوری را همراه با البسه برای 32 فامیل مستحق توزیع نموده و علاوه برآن 108 نفر از عودت کننده گان غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت معرفی شده است .