بانک اطلاعاتی

ماده چهاردم قانون دسترسی به اطلاعات !

بند 2 ماده 14 ، ادارات مکلف اند ، بمنظور حفظ و نگهداشت بهتر اسناد و اطلاعات و بدسترس قرار دادن آن به متقاضیان ، بانک اطلاعات (دیتابیس) را ایجاد نمایند . 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از جمله ارکان مهم قوه اجرائیه و رهبری کنندۀ امور مربوط به مهاجرین ، عودت کنندگان و بیجاشده گان داخلی می باشد ، هدف این وزارت رسیدگی به وضعیت مهاجرین و پناهنده گان در کشور های میزبان ، تقویت روند عودت داوطلبانه وپایدار پناهندگان و مهاجرین ، تسهیل روند ادغام مجدد عودت کنندگان ، رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی پس از ختم حالت اضطرار و عرضه خدمات موثر حقوقی و اجتماعی به آنها می باشد .

این وزارت مطابق تشکیل دارای یکهزار 248 نفر کارمند در سه معینیت (مالی و اداری ، پالیسی و پلان و امور پناهندگان ) ، 18 ریاست مرکزی 34 واحد دومی در ولایات و نماینده گی های خارجی می باشد .

           

 

  دیتابیس عودت کنندگان اقغان

 گزارش ربع اول و دوم سال مالی 1396 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 
بودجه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از بابت سال مالی 1396 : 
وزارت محترم مالیه در بخش بودجه عادی سال مالی 1396 در سه برنامه مبلغ (۲۹۱،۸۸۸،۱۰۰) افغانی بودجه منظور نموده است و همچنان در بخش بودجه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ (2،۷۲۴.۰۱۶) دالر امریکایی معادل مبلغ ۱۸۲،۵۰۹،۰۷۲ افغانی منظور نموده است . 

مجموع مهاجر و پناهنده افغان درسطح کشورها  5538259 نفر .

رقم مهاجرین دارای مدرک و فاقد مدرک در پاکستان (1301854 نفر دارای مدرک و663652نفر فاقد مدرک) و در ایران (840 هزار نفر داری کارت آمایش ، 30 هزار نفر داراری سند طویل المدت، 450 هزار نفر دارای پاسپورت کوتاه مدت و887306 نفر فاقد مدرک ) .

مجموع بی جاشده های داخلی و برگشت کننده ها ( 252هزار882 خانواده ،شامل یک میلیون517 هزار 292 نفر) و85 هزار 266 نفردوباره به محلات اصلی شان برگشت نموده اند . 

رقم افغان های که در جریان سال های 1394 و 1395 از کشور خارج شده اند ( حدود 250 هزار نفر می باشد ). 

 بی جاشده های که در آوایل سال 1396 کمک شده اند (5412 فامیل شامل 32472 نفر ) .

پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال های 1395 و 1396

جدول قرار داد های عقد شده سال مالی 1395 و 1396 

گزارش اجراآت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از بابت سال 1395

گزارش ربع اول و دوم سال مالی 1396 وزارت امور مهاجرین  و عودت کنندگان 

لست آنعد مهاجرین که به اساس قرعه کشی در سال 1396 عازم بیت الله شریف می شوند .

 

                                                   معلومات بیشتر عنقریب اضافه می گردد .