تفاهمنامه افغانستان ، هالند و UNHCR - وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان