موافقتنامه افغانستان ، ناروی و UNHCR - وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان