موافقتنامه افغانستان، فرانسه و UNHCR - وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان