موافقتنامه افغانستان ، سویس و UNHCR - وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان