تفاهمنامه افغانستان ، انگلستان ، ایرلند شمالی و UNHCR - وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان