ثبت مشکلات مهاجرین ، پناهنده گان ،عودت کننده گان و بی جاشده گان

جهت ثبت مشکلات حقوقی خویش به این لنک زیرمراجعه نمأیید.

http://morr.gov.af/fa/form/contactus