مشاور امور اجتماعی

فعالیت ها و دستآورد های مشاوریت حقوقی  

آگاهی از قوانین، مقررات و طرزالعمل ها از مهمترین موضوعات است که موجب کاهش منازعات، شفافیت در اجرائات، تسریع در عملکرد کارمندان و رضایت مراجعین میگردد. به همین لحاظ مهمترین فعالیت های که در ارتباط به مسائل حقوقی صورت گرفته است قرار ذیل است.

·        همکاری با ریاست حمایت حقوقی در ارتباط به تهیه تفاهمنامه ها و یاداشت تفاهم میان وزارت و نهاد های ملی و بین المللی به اساس مصوبه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت. مهمترین تفاهمنامه ها و یاداشت های تفاهم که میان وزارت و نهاد های ملی و بین المللی همکاری شده شامل موسسه حمیده برمک، انجمن حامی، موسسه اپسو، موسسه بهار، موسسه همسایگان نیک بین المللی، موسسه پلان گذاری افغان، موسسه شانتی، موسسه ابرار، موسسه نسل های آینده، موسسه بر ضد گرسنگی و همچنین نهاد های ملی شامل وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت شهر سازی و مسکن، وزارت معارف، وزارت، وزارت اقوام و قبایل، اداره مستقل اراضی، وزارت صحت عامه، وزارت احیا و انکشاف دهات ..  

·        نظارت از پروژه های انکشافی در حین تطبیق آنان مانند پروژه های باریک آب، بنی ورسک، اتفاق و ... مطابق به حکم مقام وزارت.

·        ارائه مشوره به مقام وزارت در ارتباط به بهبود مسائل حقوقی مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی.  

·        ارائه مشوره به 112 نفر عودت کننده و بیجاشده در ارتباط به زمین و حمایت های حقوقی نهاد های ملی و بین المللی از آنان.

·        حل منازعه کارمندان وزارت و ارائه مشوره قانونی برای 40 کارمند در ارتباط به معاش، اضافه کاری و مصوبات کابینه و شورای وزیران.

 

·        همکاری با ریاست تفتیش داخلی وزارت در ارتباط به امور اداری و قضایای حقوقی.

معرفی مختصر بست مشاور امور اجتماعی :

کارشناس امور اجتماعی در بست اول شامل تشکیل این وزارت بوده و در سال ۱۳۷۸ بست مذکور تحت اثر سر مشاوریت وزارت قرار گرفت و بعد از تطبیق سیستم رتب ، سرمشاوریت از تشکیل حذف و بست کارشناس امور اجتماعی تعدیل به بست ۲ مشاور وزیر در امور اجتماعی گردید.

وظایف عمده مشاور امور اجتماعی :

 • جلب همکاری ارگانهای زیربط دولتی و موسسات بین المللی در قبال مهاجرین ، عودت کننده ها و بی جاشده ها .
 • ارایه مشوره بمقام وزارت راجع به حل مشکلات مهاجرین ، عودت کننده ها و بی جاشده ها .
 • حضور فعال در جریان مساعدتها برای عودت کننده ها و بی جاشده ها .

مشکلات بی جا شده های ،جابجا شده در ساحه پل شینه رفع میگردد

حدود 75 فامیل بی جاشده که در ساحه پل شینه ولسوالی بگرامی ولایت کابل جابجا شده اند،از وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان تقاضای کمک رفع مشکلات شان را نمودند.

نمایندگان خانواده های یاد شده ،خواسته های شان را با حیات الله سباوون مشاور امور اجتماعی این وزارت در میان گذاشتند.

سباوون خواستهای بی جا شده ها را باسیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین مطرح نمود  وعالمی بلخی به ریاست رسید گی به وضعیت بی جا شده هدایت داد که باخانواده های مذکور مساعدت وهمکاری صورت گیرد.

فعالیت های مشاور امور اجتماعی

 خانواده های بی جا شده از ولایت بادغیس به ولایت هرات غرض دریافت مساعدت سروی میشوند.

به اساس معلومات حیات الله سباوون مشاور امور اجتماعی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان 2000 خانواده از مربوطات ولایت بادغیس از اثر نا امنی به ساحه شیدایی وستار پهلوان شهر هرات بی جا شده اند.

وی علاوه نموده که بعد از استماع پیشنهادات نماینده گان فامیلهای یاد شده ،مشکلات آنها را باشخص وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان شریک ساخته ومقام محترم هدایت داد،که خانواده های مذکورغرض دریافت مساعدت از طریق ریاست امورمهاجرین هرات ،سروی شوند.

خانواده های بیجا شده از ولایت ننگرهار به کابل غرض دریافت مساعدت از طریق ریاست امور مهاجرین کابل سروی میشوند.

به اساس معلومات حیات الله سباوون مشاور امور اجتماعی وزارت امور مهاجرین، 60 خانواده از مربوطات ولسوالیهای شینواری، اچین، سپین غر و غنی خیل ولایت ننگرهار از اثر نا امنی به ساحه پلچرخی ولایت کابل بی جا شده اند.

وی علاوه نمود که بعد از استماع پیشنهادات نماینده گان فامیلهای یاد شده، مشکلات آنها را با وزیر امور مهاجرین شریک ساخته و مقام محترم هدایت داد، که غرض دریافت مساعدت از طریق ریاست امور مهاجرین کابل، بی جاشده های مذکور سروی شوند.

به مشکل ۱۰۰۰فامیل مهاجر از ناحیه سرپناه رسیده گی صورت گرفت

به اساس معلومات حیات الله سباوون مشاور امور اجتماعی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، نماینده گان یکهزار خانواده افغان باشنده گان اصلی ولایت کنر ،فعلاًمقیم گوجرانواله و لاهور پاکستان که قصد عودت به وطن را دارند ، غرض اخذ زمین و رفع مشکل خویش از ناحیه سرپناه به وزارت امور مهاجرین مراجعه نموده بودند .

سباوون علاوه نمود که ولایت کنر چون در مجموع کوهستانی است و شهرک مهاجرین در آنولایت و جود ندارد ، موضوع را همراه با ارائه مشوره مبنی بر اینکه باید برای خانواده های مذکور در ولایت همجوار زمین توزیع گردد ، مقام وزارت هدایت داد که ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار برای خانواده های مذکور نمرات رهایشی را  درشهرک مهاجرین آن ولایت توزیع نماید .

برای 32 فامیل کوچی عودت کننده نمرات رهایشی در کابل توزیع می گردد

حیات الله سباوون مشاور امور اجتماعی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان میگوید که به تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ با نماینده گان 32 خانواده کوچی غرض رفع مشکل آنها از ناحیه سرپناه ملاقات داشت .

وی علاوه نمود که با ارائه مشوره در مورد بمقام وزارت ، وزیر امور مهاجرین امر توزیع نمرات زمین را برای خانواده های یاد شده برریاست امور مهاجرین کابل هدایت داد.

سباوون اظهار داشت که همچنان با ارائه مشوره در قسمت اصلاح فورم دو فامیل عودت کننده ، به فضل احمد عظیمی معین پالیسی و پلان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان ، معین پالیسی و پلان در رفع مشکل خانواده های یاد شده به ریاست ارتباط خارجه هدایت داد .

فعالیت کاری مشاور امور اجتماعی از تاریخ ۳ حمل الی ۹ ثور ۱۳۹۴

تاریخ نشر: May 03, 2015 رده : عمومی

 • ارایه مشوره بمقام وزارت در مورد ۳۷۱ فامیل عودت کننده از کویته به کابل .
 • انتقال شکایات ۱۳۰۰ فامیل افغان در کمپ کوهات پاکستان ، بمقام وزارت .
 • ارایه مشوره بمقام وزارت در ارتباط به شکایات ۲۰۰ فامیل عودت کننده از کمپ هریپور پاکستان و جابجائی آنها در ولایت لغمان .
 • ارایه مشوره بمقام وزارت در مورد رفع شکایات ۱۵۰ فامیل عودت کننده از ایالت بلوچستان ، جابجائی آنها درولایت کندز و جذب مساعدت برای ایشان از نهاد های همکار.
 • رسیده گی به شکایات ۵۵۳ فامیل مهاجر در کمپ کبابیان پشاور ، ارایه مشوره در مورد جابجائی آنهادر ولایات ننگرهار ولغمان و معرفی خانواده های مذکور غرض اخذ مساعدت به موسسات بین المللی.
 • ارایه مشوره بمقام وزارت در مورد توزیع زمین برای چهار نفر عودت کننده .
 • ارایه نظر در مورد ۳۷۱ نفر بی جاشده ولایت نورستان و ۲۵۰ فامیل عودت کننده به ولایت ننگرهار .
 • ارایه مشوره بمقام وزارت در ارتباط به مشکلات ۶۰۰ فامیل عودت کننده که باشنده گان ولایت بغلان بودند و معرفی آنها غرض اخذ کمک به موسسات بین المللی .
 • جذب همکاری شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ارتباط توزیع سم کارت .
 • جذب کمک موسسه War Child Canada برای اطفال عودت کننده و بی جاشده ها ساکن در کمپ های کابل .
 • ارایه مشوره بمقام وزارت غرض جذب مساعدت برای بی جاشده گان ساحه چهارراهی قمبراز موسسات بین المللی .
 • حضور فعال در جریان توزیع مساعدت برای بی جاشده ها در مربوطات ولایت کابل و بعضی از ولایات کشور.

مساعدت عربستان سعودی برای ۲۸۰۰ خانواده بی جاشده در ولایت خوست به تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۷ از طریق ریاست امور مهاجرین آنولایت توزیع شد .

تاریخ نشر: Apr 22, 2015 رده : عمومی

http://morr.gov.af/Content/images/%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%88%d9%88%d9%86%281%29.JPG

     ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات به نقل از ریاست امور مهاجرین ولایت خوست ، به ریاست اطلاعات وارتباط عامه خبر داد که مساعدت عربستان سعودی برای ۲۸۰۰ خانواده بی جاشده از وزیر ستان شمالی ، بعد از سروی و تثبیت آسیب پذیری آنها ، به ایشان توزیع شد .

     به گفته منبع خانواده های یاد شده در کمپ گلان آنولایت جابجا شده اند و کمک مذکور برای آنها شامل ده کیلو آرد ، ۵ کیلو برنج ، ۳ کیلو بوره ، ۳ کیلو لوبیا و ۳ کیلو روغن بود که تحت نظر حیات الله سباوون مشاور امور اجتماعی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان ، مسؤلین دفتر انسجام مساعدتهای عربستان سعودی و نماینده گان ادارات زیربط آنولایت بدسترس آنها قرار گرفت .

     همچنان استحقاق ۷۰خانواده از مواد مساعدتی یادشده ، از طرف مسؤلین دفتر انسجام مساعدتهای عربستان سعودی و هیئت اعزامی این وزارت برای حفاظ یکی از مدرسه های دینی ولایت خوست توزیع شد #