شیوه کاری آمریت تدارکات

 

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت ساختمانی یاسر ابراهیمی (پروژه حفریک حلقه چاه تحقیقاتی در شهرک مهاجرین بابا صاحب ولایت لغمان).

 موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت تجارتی نور بلال عیسی زاده (تهیه مقدار (1562) لیتر مبلایل تابستانی نوع (تیوتا)(354) عدد فلتر باب مبلایل، دیزل و پطرول مختلف النوع و مقدار (93) لیتر آب انتی فریز) بابت سال مالی 1397).

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت تجارتی منصول بلال لمتد (تهیه و تدارک {مقدار ( 60000) لیتر تیل دیزل نوع Lo_62 مقدار (40000) هزار لیتر پطرول نوع A-95}

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت لوژستکی سمیر رسول لمتید

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت افغان تیلی کام

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان وشرکت ساختمانی سرک سازی و تولید مواد ساختمانی برادران مسکن ساز