ریاست عودت و ادغام مجدد

 

           1_12 حوت 1396 

1-     ترتیب و تقدیم یک قطعه پیشنهاد در رابطه به مشکلات ریاست امور مهاجرین ولایت تخار در بخش اشتغالزایی به مقام محترم وزارت .

2-     جمعآ تعداد (100) تن طبقه اناث عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی  ولایت سرپل که دربخش های خیاطی ومرغداری آموزش دیده اند بعد ازسپری نمودن دوره معینه طی سال1396 موفقانه فارغ گردیده اند .

3- قید وارده به تعداد ( 18) قطعه و مکاتیب صادره به تعداد ( 12) قطعه.      

4-     تنظیم وتدویر جلسه کمیته ارتقای ظرفیت با همکاران موسسه IOM و ریاست های مرکزی ( بیجاشدگان داخلی ، تحقیق و معلومات ، تکنالوژی معلوماتی) پیرامون فارمت گزارش دهی کمیته های ادغام مجدد ولایتی و ترتیب آجنداء و سایر امور مرتبط در34 ولایت، در مقرریاست عودت وادغام مجدد .

5-     فرستادن ایمیل به ولایات پیرامون ارسال گزارشات انجام شده در سال مالی1396 ، در بخش اجتماعی و رفاهی ونیازمندی های ایشان در سال1397 .

6-     ارسال مکتوب به وزارت محترم داخله پیرامون ایجاد پوسته های امنیتی در ولایات کندز ، میدان وردک و کندهار ، جهت رفع مشکلات امنیتی که ولایات فوق الذکر به عدم امنیت مواجه بوده اند وهمچنان کاپی مکتوب متذکره غرض آگاهی به ریاست های امورمهاجرین ولایات ذکر شده گسیل شده است .

7-     به اساس گزارشات واصله واطلاعات نشرشده 17 حلقه آب آشامیدنی درولسوالی بهسود ولایت ننگرهار برای خانواده های عودت کنندگان وبیجاشدگان حفرگردیده است.

8-     گزارش عرضه خدمات اجتماعی ورفاهی 11 ولایت ازشهرکهای مهاجرین وعودت کنندگن وساحات عودت به سطح بلند مواصلت ورزیده است .

9-     معرفی دوتن ازکارمندان این آمریت به کورس کمپیوتر که ازطرف آمریت آموزش وزارت جهت ازتقای ظرفیت کارمندان تدویرمیگردد.

10- گزارش آماروارقام عودت کننده گان ریاست امورمهاجرین ولایت هرات :

11-به تعداد (2)فامیل (30)مجردین به کمیت (37)تن عودت داوطلبانه.

12- به تعداد(137)فامیل (17635)مجردین به کمیت (18188)تن خودانگیخته .

13- به تعداد(71)فامیل (8312)مجردین به کمیت (8620)تن ردمرزی که جمله (26845)تن میشود ازکشورایران به وطن عودت نموده اند.

14-به تعداد(71) فامیل به کمیت (308)تن ردمرزی ازکشور ایران کمک های نقدی ازقبیل لباس و کفش توسطه موسسه محترم IOM تحت نظرریاست متذکره توزیع گردیده اند.

15-گزارش آماروارقام عودت کننده گان بابت سال 1396 آمریت محترم امورمهاجرین ولایت سرپل به تعداد(191)فامیل به کمیت (936)تن میشود به وطن عودت نموده وازطریق موسسات همکار ازقبیل نقدی , غذایی وغیرغذایی تحت نظر آمریت متذکره توزیع کردیده اند.

21 – 25 دلو

1-     دعوت نمایندگان وزارت های محترم مالیه ، اقتصاد و شهرسازی جهت فروش ساحات

2-     تجارتی و بلند منزل شهرک های مهاجرین مطابق مصوبات شورای وزیران وکابینه ج

3-     ترتیب اجنداء ، ترتیب رویداد جلسه تاریخی 15/11/1396 و تکثیر آن به وزارت های محترم دیربط .

4-     در طی هفته به تعداد 17 قطعه مکتوب وارده و به تعداد 6 قطعه صادر گردیده است .

5-  گزارش اماروارقام عودت کننده گان  بابت سال 2017 میلادی ریاست  امور مهاجرین ولایت ننگرهاربه تعداد(10555)خانواده به کمیت (59932)تن غیرراجسترشده وبه تعداد(9702)خانواده به کمیت (48510)تن راجسترشده ازطریق بندر توررخم توسطه کارمندان ریاست متذکره همکاری صورت گرفته است .

6-  گزارش امارارقام عودت کننده گان برج قوس سال مالی 1396 ریاست امورمهاجرین ولایت کندز  به تعداد (75 فامیل به کمیت (271)تن میشوداز کشورپاکستان به وطن عودت نموده به ولسوالی های ولایت متذکره جابجاه شده اند.

7-  گزارش اماروارقام عودت کننده گان سال مالی 1396 ریاست امورمهاجرین ولایت تخار به تعداد(99)فامیل بعودت داوطلبانه توسطه دفتر محترمUNHCR وبه تعداد(262)فامیل عودت کننده اجباری توسطه دفتر محترم IOMبه ولایت  تخار انتقال داده شده اند.

8-  گزارش اماروارقام عودت کننده گان سال مالی 1396ریاست امورمهاجرین ولایت کنر به تعداد (153)فورم دولتی به کمیت (818)تن به تعداد(375)قورم       VRFبه کمیت (1684) وبه تعداد(  511)کارت IOM به کمیت (2883)تن میشود به وطن عودت نموده ازطریق موسسات محترم همکار  تحت نظر کارمندان ریاست متذکره صورت گرفته است.

9-     گزارش اماروارقام عودت کننده گان ازتاریخ 7دلو الی 13 دلو 1396 ولایت های مرزی ننگرهار,هرات,نیمروز,وکندهار   به تعداد(1080)تن اختیاری وبه تعداد(3653)اجباری میشود به وطن عودت نموده اندازطریق موسسات همکار تحت نظرریاست های متذکره کمک صورت گرفته است.

10- اجرای سایر امور یومیه .

11- به اساس گزارشات واصله ازطرف موسسه محترم DRC دوحلقه چاه درناحیه 5و6 ولایت کندهاردوحلقه چاه آب آشامیدنی حفرومورد استفاده قرارگرفته است .

12- همچنان ضرورت های 3200 خانواده عودت کننده درولسوالی ژری به وزارت های احیاء وانکشاف دهات، صحت عامه، معارف وریاست مهاجرین ولایت کندهار رسماً ذریعه مکاتیب جداگانه ارسال گردیده است تا اعماریک باب مکتب ، کلنیک صحی وحفرچاه های آب آشامیدنی را درپلان های خویش درنظربگیرند.

13- یک کاپی عریضه اهای شهرک مهاجرین رباط گردیزولایت پکتیا که ذریعه مکتوب شماره 130/79 مورخ 12/10/1396 دررابطه پروژه سولرکه ازبودجه انکشافی این وزارت برای 476 تن ازساکنین شهرک تطبیق وتوزیع شده بود نسبت خرابی بطری از148 خانواده  ، انورتراز23 خانواده ازفعالیت بازمانده است که اصل مکتوب رسماً بریاست خدمات انجنیری وکاپی آن بریاست پالیسی وپلان رسماً ارسال گردیده است .

14- به اساس گذارش ولایت لوگرکه ذریعه مکتوب شماره 80/30 مورخ 2/11/1396   مواصلت ورزیده درسال جاری خدمات اجتماعی وزیربنائی ذیل درشهرک مهاجرین آنولا صورت گرفته است :

15- یک باب کلنیک صحی ازطرف وزارت محترم صحت به هزینه 47455000 افغانی اعمارگردیده است .

16- حفر25 حلقه چاه آب آشامیدنی ازطرف وزارت احیاءوانکشاف دهات .

17- حفر40 حلقه چاه آب آشامیدنی ازطرف اداره محترم IRC صورت گرفته است

18- شبکه آبرسانی ازطر ف مقام محترم وزارت تطبیق گردیده است .

19- صالون اجتماعی درشهرک مهاجرین اعمار گردیده است .

20- جواب پیگیری مکاتیب اداره امورمبنی به اعماریک باب مکتب ، کلنیک صحی ، مسجد شریف ومدرسه درشهرک مهاجرین ولایت لوگررسما، ذریعه مکاتیب شماره 707-710 مورخ 14/11/1396 به ریاست محترم عمومی ادره امورریاست جمهوری ارسال گردیده است .

21- دررابط به سفرهیات وزارت امورمهاجرین وادارات ذیربط به ولایت نیمروزبمنظورایجاد تاسیسات درمرزمیلک ولایت نیمروز رسماً مکاتیب جداگانه به اداره مستقل هوانوردی وموسسه محترم IOM   ارسال گردیده .

22- جدول های ضروریات قرطاسیه ونیازسنجی آموزیشی به مدیریت اجرائیه ریاست ارسال گردیده است .

23- اشتراک آمر خدمات اجتماعی در جلسه پروژه ارتقاء ظرفیت که درمقر این وزارت صورت گرفته بود.

24- بخاطرتامین ارتباط حضوری محترم نقیب اله جهت پیگیری مکاتیب واعمارمساجد شریف درشهرک های مهاجرین به وزارت ارشاد وحج واوقاف رفته وبا رئیس مساجد و رئیس پلان آنوزارت صحبت نمودند.

25- به اساس سروی شهرک باریک آب ولسوالی بگرام ولایت بگرام  توسط آمراشتغالزایی و مدیر اشتغالزایی ولایات :  به تعداد ( 750) فامیل در شهرک موجود بوده که از جمله به تعداد (1100) تن ذکور، به تعداد ( 1400) آن طبقه اطفال ، به تعداد (1500) تن اناث بوده  که به تعداد ( 400) تن مرد و به تعداد ( 200) تن زن متقاضی حرفه های ( ترمیم مبایل ، ترمیم موتر ، ترمیم موتر سایکل ، خیاطی ، گلدوزی ، قالین بافی ، فلزکاری ، ویرنگکاری تعمیرات ، نلدوانی ، آموزش های کمپیوتر برای جوانان دارای تحصیل ، آدارای تحصیل ، آموزش لسان انگلیسی و مضمون ریاضی) بوده وهمچنان به تعداد ( 900) تن مرد متقاضی کار میباشند.

26- جمعآ تعداد (115)تن ذکور واناث عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی  ولایت سمنگان  که ازجمله (60)تن ذکوروبتعداد(55)تن اناث دربخش های فلزکاری،خیاطی مرغدارای و ویرنگ کاری که توسط موسسات اکتید،ریـاست کار وامــوراجتماعی وNOP تـــدویربعد ازسپری نمودن آموزش ها طی سال1396 موفقانه فارغ گردیده اند .

27- بمنظورامرارمعیشت خانواده ها بتعداد(104) تن ازطبقه اناث برای هریک (20) قطعه مرغ ومبلغ (9500)افغانی توزیع گردیده است

14 – 18 دلو

1-      ترتیب وتقدیم  پیشنهاد در رابطه به تعین و معرفی یکتن عضو کمیته اجرایی  تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین ، کار و امور اجتماعی انجمن مهاجرین دنمارک بعد از ملاحظه شد آمرین مافوق و مفاهمه با رییس محترم حمایت حقوقی ، به مقام محترم وزارت.

2-      اشتراک در جلسه مورخ 25/11/1396ریاست محترم عمومی عودت .

3-      جمعآ تعداد (115)تن ذکور واناث عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی  ولایت سمنگان  که ازجمله (60)تن ذکوروبتعداد(55)تن اناث دربخش های فلزکاری،خیاطی مرغدارای و ویرنگ کاری که توسط موسسات اکتید،ریـاست کار وامــوراجتماعی وNOP تـــدویربعد ازسپری نمودن آموزش ها طی سال1396 موفقانه فارغ گردیده و  بمنظورامرارمعیشت خانواده ها بتعداد(104) تن ازطبقه اناث برای هریک (20) قطعه مرغ ومبلغ (9500)افغانی توزیع گردیده است .

4-      دررابطه به تثبیت حدود نمرات رهایشی وسروی تخنیکی شهرک قلموال ولایت خوست ذریعه مکتوب شماره 866 /453 مورخ 24/11/1396 بریاست محترم خدمات انجنیری مکتوب ارسال گردیده تادرزمینه اجراات نمایند .

5-      به اساس گزارشات واصله ریاست های امورمهاجرین ولایات فاریاب، پکتیا،  ومیدان وردک دررابطه به حفرچاهای عمیق ، نیمه عمیق ، احداث سرک ، پل وپلچک درولسوالی ها وقریه جات شان رسما"، بوزارت محترم احیا وانکشاف دهات مکتوب ارسال گردیده تا نیازمندی های فوق را درپلان های بعدی شان درنظربگیرند

6-      گزارشات یک ساله وشش ماهه این آمریت جهت اجراات بعدی بمدیریت اجرائیه ریاست ارسال گردیده .

7-      سفرآمر آمرخدمات اجتماعی  درترکیب هیات مشترک ادارات ذیربط بولایت نیمروز بخاطرتدارک زمین واعمارتاسیسات ازطرف موسسه محترم IOM برای عودت کنندگان به ولایت نیمروزسفرنموده بود که درنتیجه 5545 مترمربع زمین بداخل محوطه کمیساری درنقطه صفری وهمچنان قطعه زمین دومی  22343 مترمربع زمین سفید دولتی شامل پلان شهرک آنولا دراختیارشان قرارداده شد که گزارش آن ترتیب وبمقام محترم وزارت تقدیم گردید. 

8-      اشتراک آمرخدمات اجتماعی درجلسه  ریاست عمومی عودت پیرامون هماهنگی وعرضه خدمات اجتماعی بسشتر وبهتربرای عودت کنندگان  با وزارت محترم انکشاف دهات .

9-      بخاطرتامین ارتباط حضوری محترم نقیب اله جهت پیگیری تمدید شبکه های برق  درشهرک های مهاجرین به وزارت انرژی وآب وریاست عمومی شرکت  برشنا رفته وبا سکرتر معین انرژی وزارت  وهمچنان با مسئول آرشیف بخش  عملیاتی  ریاست عمومی برشنا صحبت نمودند.

10- دعوت نمایندگان وزارت های محترم مالیه ، اقتصاد و شهرسازی جهت فروش ساحات تجارتی و بلند منزل شهرک های مهاجرین مطابق مصوبات شورای وزیران و کابینه ج – ا –ا .

11- محترم ایام الدین باشنده اصلی ولایت ننگرهارطی درخواستی عنوانی مقام محترم ریاست ج.ا.ا عارض ورسمآ به این وزارت مواصلت ورزیده ،غرض رفع مشکل ایشان ازناحیه سرپناه به ریاست محترم امورمهاجرین ولایت ننگرهارنگارش یافت.

12- نامه نمبر(1072) مدیریت مالی واداری،ریاست محترم امورمهاجرین ولایت غزنی ، مبنی برمشکلات شهرک البیرونی مواصلت ورزیده بود ،  منحیث ارتباط کتبآ به ریاست محترم تفتیش داخلی وریاست محترم خدمات انجنیری جهت رفع مشکل آنولا گسیل شد.

13- بجواب ایمل اداره امورمقام محترم ریاست ج.ا.ا پیرامون اجراآت بعمل امده بر اساس توافقنامه دولت ج.ا.ا وحزب اسلامی افغانستان .

14- گزارش مختصر آمریت اسکان بابت سال 1396 به ریاست محترم اطلاعات وارتباط عامه وزارت ترتیب وتقدیم شد تا به جریده رسمی به نشربرسد. 

15- در طی هفته به تعداد 9 قطعه مکتوب وارده و به تعداد 13 قطعه صادر گردیده است .

16- از اثر مکتوب شماره (396/674)مورخ 19/10/1396 ریاست محترم مهاجرین ولایت هرات به همکاری موسسه محترم ( NRC )  برای عودت کنندگان و بیجاشدگان ولســــوالی انجیل آنولا به تـــعداد( 200) باب شلتر سرپناه که از جمله (10) باب شلتر دو اطاقه بوده متباقی (190) باب شلتر یک . یک اطاقه اعمار گردیده  که برای عودت کنندگان وبیجاشدگان نیازمند و مستحق تسلیم داده  شد   .    

17- گزارش آماروارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار ,هرات, نیروز  وکندهار) به تعداد (1839) تن اختیاری وبه تعداد(9628) تن اجباری که مجموعه آن به تعداد(11467)تن میشود به وطن عودت نموده به ولایات متذکره ثبت وراجسترگردیده اند.

18-  گزارش آماروارقام عودت کننده گان بابت سال 1396 آمریت محترم ولایت بامیان

19-  به تعداد(192)فامیل به کمیت (655)تن میشود  وطن عودت نموده به آمریت متذکرهثبت وراجسترگردیده اند.

20-  گزارش آماروارقام عودت کننده گان ماه جدی سال 1396 ریاست محترم ولایت

21- زابل به تعداد(2) فامیل به طن عودت نموده ریاست متذکره ثبت وراجستر گردیده اند.

22- گزارش ریاست محترم امورمهاجرین ولایت خوست به تعداد(118) فامیل مواد. خوراکه از قبیل (200کیلوگرام  آرد ,   14.8 کیلو گرام روغن و 14.1  کیلو گرام

نمک میباشد تحت نظر ریاست متذکره توزیع گردیده اند.

18 – 22 قوس

1-      ارسال  مصوبه شماره 27 و 10 شورای محترم وزیران و کابینه ج ا ا ، طرزالعمل فروش ساحات تجارتی و بلند منزل ها  وشرطنامه به ولایات خوست ، پکتیا و لوگر ارسال گردید .

2-      برای تعداد (50) تن  اطفال عودت کننده و بیجاشده ی داخلی   کورس تکلیف روانی از طریق موسسه یونسف در ولایت کنرایجاد و تحت آموزش قرار گرفته اند.

3-      به تعداد ( 1081) تن عودت کننده گان ولایت کندهار از کورس های حرفوی مربوط موسسه (MC) فارغ گردیده اند

4-      به تعداد (40) نفر عودت کننده و بیجاشده گان داخلی ولایات سمنگان وپروان از طریق ریاست کار واموراجتماعی تحت آموزش های حرفوی ، تخنیکی و مسلکی قرار گرفته و فارغ گردیده اند.

5-      به اساس سه قطعه عرایض اهالی ولسوالی های  خاص کنر وچوکی ولایت کنردررابطه به اعماریک باب مکتب ویک باب مدرسه ، یک محراب مسجد شریف واعمار سرکهای ولسوالی چوکی آنولا که خاوی احکام   شماره2337 ب ، 2736 ب و 1662  مورخ 20/9/1396 مقام محترم وزارت میباشد مکاتیب جداگانه به وزارت های محترم احیا وانکشاف دهات ، ارشاد وحج واوقاف ، معارف وریاست امورمهاجرین وعودت کنند گان ولایت کنرجهت اجراات بعدی ارسال گردیده است.

6-      ترتیب پلان  5ساله عرضه خدمات درشهرکهای عودت کنندگان وبیجا شدگان .

3 قطعه گذارش ازواحدهای دومی مواصلت ورزیده است .

11 – 15 قوس

به تعداد (135) عودت کنند ه و بیجا شدگان داخلی ولایات زابل ، لوگر و پکتیا به ریاست های کار و امور اجتماع جهت آموزش های حرفوی.

به تعداد (70) نفر عودت کننده مقیم شهرک مهاجرین ولایت لوگر با همکاری موسسه  ابرار تحت آموزش های حرفوی قرار گرفته اند.

ترتیب قطعه پیشنهاد به مقام محترم وزارت جهت توحید شرطنامه ساحات تجارتی و بلند منزل شهرک های عودت کننده گان و بیجاشدگان داخلی و تکثیر آن به ولایات که ساحات مورد بحث را به معرض اعلان سپرده اند.

دررابطه به مکتوب نمبر 1557 مورخ 29/7/1396 ریاست محترم دفتر که راجع به بند شماره 6 کمیته فرعی شورای محترم وزیران خواهان اطمینان گردیده بودند جواب ارایه شد .

نامه نمبر1386 مورخ 14/6/1396 مدیریت زون شمال آمریت عمومی هماهنگی با ولایات ریاست تحریرات دارلانشا با 23 ورق اسناد ضمیمه دوسیه بریاست محترم تفتیش داخلی غرض اجراات بعدی ارسال شد.

نامه ریاست مهاجرین ننگرهار که راجع به غضب 2000 نمره زمین در شهرک های آن ولا نگاشته بودند موضوع به وزارت های محترم عدلیه ،داخله ، ولایت ننگرها ر نگاشته شد تا مطابق مصوبه شماره 16 مورخ 20 /7/1394 اجراات صورت گیرد .

پیرامون مشکل شهرک عودت کنندگان دشت ناگمان ولایت کاپیسا ، به تعقیب نامه های قبلی رسمآ به ریاست محترم عمومی دارالانشای شورای وزیران ج.ا.ا ارسال شد تا در رفع مشکل شهرک از ناحیه غصب توسط اهالی منطقه وزورمندان گرفته شود.

اعضای پارلمان که دررخصتی های خویش از(9) ولایات کشوردیدن نموده بودند، گزارش ایشان به ریاست دفترمقام وزارت غرض اجراآت بعدی گسیل شد.  

به تعداد (14) نفر عودت کننده و بیجاشده داخلی ولایت دایکندی جهت آموزش های حرفوی به ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان آنولا معرفی گردیده اند.

به تعداد 450 نفر ذکور و اناث عودت کننده و بیجا شده داخلی  ولایت بادغیس به تعداد (12) کورس آموزش حرفوی معرفی و تحت آموزش قرار گرفته اند.

4 – 8 قوس

1-      به اساس مکتوب شماره 66/37 مورخ 11/7/1396 ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیا درشهرک مهاجرین رباط آنولا یک باب مکتب متوسطه دردمنزل ازطرف تیم بازسازی ولایتی  PRT  اعمارگردیده است .

2-      ونقشه یک باب مکتب دیگردرساحه این شهرک نیزموجود میباشد که ساحه متذکره ازطرف عاصبین وزورمندان عصب گردیده است وساحه متذکره به مستحقین توزیع نگردیده است .

3-      قطعه گذارش ازواحدهای دومی مواصلت ورزیده است .

4-      به تعداد (14) نفر عودت کننده و بیجاشده داخلی ولایت دایکندی جهت آموزش های حرفوی به ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان آنولا معرفی گردیده اند.

5-      به تعداد 450 نفر ذکور و اناث عودت کننده و بیجا شده داخلی  ولایت بادغیس به تعداد (12) کورس آموزش حرفوی معرفی و تحت آموزش قرار گرفته اند.

20 – 24 عقرب

1-      به مزایده قرار دادن ساحات تجارتی و بلند منزل شهرک های ولایات خوست ، ننگرهار و پروان مطابق مصوبه کابینه ج – ا –ا و شورای محترم وزیران

2-      نامه نمبر8851 مورخ 17/7/1396 اداره امور که راجع به ایجاد موانع درشهرک مهاجرین ولایت لغمان بوده واصل آن به اداره لوی حارنوالی ارسال گردیده بریاست لغمان تذکریافت تادرمورد همکاری نماید.

3-      درمورد نامه 33818 مورخ 8/7/1396 اداره اراضی که راجع به مصوبه شماره 14 مورخ 31/6/1395 ارسال نموده بودند محتوای نامه نمبر 13330 مورخ 11/10/1395 اداره امور با کاپی آن ارسال شد.

4-      نامه نمبر 126 مورخ 8/7/1396 آمریت مهاجرین ولایت بدخشان به ریاست مبارزه با حوادث ارسال شد.

5-      نامه اداره امور درمورد شکایت حاجی گل مبنی برعدم توزیع زمین درشهرک مهاجرین ولایت لغمان بوده که موضوع رسمآ به آن ریاست غرض اجراات ارسال شد.

6-      نامه نمبر33845 مورخ 11/7/1396 اداره اراضی که راجع به طی مراحل اسناد 5جریب زمین برای کمپ بوده بریاست مهاجرین نیمروز ارسال شد.

7-      بجواب نامه 868 مورخ 22/7/1396 ریاست لغمان جواب ارایه شد که مطابق مصوبه 16 مورخ 30/5/1385 شورای وزیران اجراات گردد.

8-      در رابطه به گزارش مجمموعی شهرک های مهاجرین ازنحوه توزیع نمرات وغیره موضوعات بخصوص اجراات 1396 خویش گزارش دقیق ارسال بدارند به تما م واحدهای دومی نامه ارسال شد .

9-      بجواب نامه نمبر1532 مورخ 14/7/1396 ریاست محترم دفتر که راجع به توسعه شهرک مهاجرین ولایت خوست بوده جواب ارایه شد.

10- موضوع نامه 1472 مورخ 15/7/1396 ریاست محترم دفتر رسمآ به مقام محترم وزارت پیشنهاد شد.

11- موضوع نامه مشرانو جرگه که راجع به 260 فامیل مهاجر ولایت کندهار که خواهان نمرات زمین میباشد به ریاست کندهار ارسال شد تامطابق فرمان 104 وطرزالعمل اجراات نمایند .

12- بــرای تعداد (70)تن عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی زمینه کار واشتغال مساعد گــــردیده وهم تعداد(20) تن ذکــورواناث عـودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی ولایت جوزجان  دربخش های مختلف تحت آموزشهای حرفوی تخنیکی ومسلکی قراردارند

معرفی مختصر ریاست عودت وادغام مجدد

     باایجاد اداره موقت ،پروسه عودت داوطلبانه افغانهاازکشورهای میزبان ،به یژه ازدوکشورهمسایه جمهوری اسلامی ایران وجمهوری اسلامی پاکستان بشکل گسترده آغازگردید.

     بمنظورپذیرائی وعرضه خدمات بهتربه عودت کننده گان ، فرمان (۲۹۷) مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۱اصدار یافت ودرپرتواین فرمان، ریاست عودت وادغام مجدد تحت رهبری وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان جهت تامین سرپناه ویجاد شهرک های رهایشی برای عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی بی سرپناه درمرکزوولایات کشور ایجاد شد .

    برای احیای منازل تخریب شده آسیب پذیران عودت کننده وبی جاشده گان داخلی واشتغالزائی جهت خود کفائی آنان درجامعه این ریاست برنامه های راروی دست گرفت وطرح ایجاد شهرک های رهایشی رابه شورای محترم وزیران ارایه نمود وفرمان شماره (۱۰۴) مورخ  ۱۳۸۴/۹/۱۵ریاست جمهوری در(۱) فصل و(۱۷) ماده جهت تدارک وتوزیع زمین برای اعمار سرپناه عودت کننده گان وبی جاشده گان داخلی مستحق صادرگردید.