ریاست عودت و ادغام مجدد

معرفی مختصر ریاست عودت وادغام مجدد

     باایجاد اداره موقت ،پروسه عودت داوطلبانه افغانهاازکشورهای میزبان ،به یژه ازدوکشورهمسایه جمهوری اسلامی ایران وجمهوری اسلامی پاکستان بشکل گسترده آغازگردید.

     بمنظورپذیرائی وعرضه خدمات بهتربه عودت کننده گان ، فرمان (۲۹۷) مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۱اصدار یافت ودرپرتواین فرمان، ریاست عودت وادغام مجدد تحت رهبری وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان جهت تامین سرپناه ویجاد شهرک های رهایشی برای عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی بی سرپناه درمرکزوولایات کشور ایجاد شد .

    برای احیای منازل تخریب شده آسیب پذیران عودت کننده وبی جاشده گان داخلی واشتغالزائی جهت خود کفائی آنان درجامعه این ریاست برنامه های راروی دست گرفت وطرح ایجاد شهرک های رهایشی رابه شورای محترم وزیران ارایه نمود وفرمان شماره (۱۰۴) مورخ  ۱۳۸۴/۹/۱۵ریاست جمهوری در(۱) فصل و(۱۷) ماده جهت تدارک وتوزیع زمین برای اعمار سرپناه عودت کننده گان وبی جاشده گان داخلی مستحق صادرگردید.