ریاست خدمات انجینری

اجراآت ریاست خدمات انجنیری از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

1.       جریان کار بالای خط اندازی شهرک باریکآب ولایت کابل .

2.       آماده کردن لیست کارمندان خواهان اخذ نمره زمین در پروژه پیروزی و ارسال آن به ریاست دفتر .

3.       اشتراک در شارت لیست مدیر عمومی  برآورد .

4.       اشتراک در شارت لیست انجنیر آبرسانی و انجنیر برآورد .