فعالیت های کاری ریاست عمومی عودت

17-13 عقرب

1-    به تعداد(33) فامیل به کمیت (179)تن عودت کننده کشورپاکستان ازطریق مرکزپذیرای پلچرخی به وطن بازگشت نموده که بعد ازثبت وراجسترتوسط کارمندان این آمریت جهت آخذ کرایه راه الی ولایت اصلی شان به دفترمحترم UNHCRمعرفی گردید.

2-      نظربه وگزارشات واصله ازولایت طی هفته دوم ماه عقرب به تعداد ( 4078) تن به وطن بازگشت نموده اند

3-      به اساس مکتوب شماره 78/27 مورخ 15/7/1396 کاراعماریک باب مکتب درشهرک مهاجرین امیرشنسیب غوری 90% تکمیل گردیده است .

4-      درمورد تعدیل 10حلقه چاه آب آشامیدنی صحی که ازطرف موسسه خیریه                     ابرار درشهرک مهاجرین ولایت لوگرحفاری میگردید به عوض آن اعماریک باب اطاق شورا درنظرگرفته شده است رسماً ذریعه مکاتیب جداگانه بریاست خدمات انجنیری وریاست پالیسی وپلان جهت آگاهی واجراات بعدی خبرداده شده است  .

5-      کروکی تعمیر کلنیک درساحه شهرک مهاجرین ولایت لوگرواقع قلعه وزیرجهت اعمارکلنیک درساحه متذکره مواصلت ورزیده است .

6-      فورم گذارش دهی براساس پلان عمومی وزارت امورمهاجرین  خانه پری وبه مدیریت اجرائیه ارسال گردیده است .

7-      بــرای تعداد (70)تن عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی زمینه کار واشتغال مساعد گــــردیده وهم تعداد(20) تن ذکــورواناث عـودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی ولایت جوزجان  دربخش های مختلف تحت آموزشهای حرفوی تخنیکی ومسلکی قراردارند.

10-6 عقرب

1-      اشتراک در جلسات کمیته تفاهم نامه در مقر ریاست حمایت حقوقی .

2-      جمعآتعداد (269) تن ذکورواناث عـودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی شهرکها ومحلات زیست ولایات پروان،لغمان وفاریاب که ازطـریق موسسه NOP ولایات کاپیسا،پنجشیر وکنرها که ازطـریق موسسه یونسف وریاست های کار واموراجتماعی  تدویرگردیده دربخش های مختلف تحت آموزشهای حرفوی تخنیکی ومسلکی قراردارند.

3-      به اساس مکتوب شماره 78/27 مورخ 15/7/1396 کاراعماریک باب مکتب درشهرک مهاجرین امیرشنسیب غوری 90% تکمیل گردیده است .

4-      درمورد تعدیل 10حلقه چاه آب آشامیدنی صحی که ازطرف موسسه خیریه   ابرار درشهرک مهاجرین ولایت لوگرحفاری میگردید به عوض آن اعماریک باب اطاق شورا درنظرگرفته شده است رسماً ذریعه مکاتیب جداگانه بریاست خدمات انجنیری وریاست پالیسی وپلان جهت آگاهی واجراات بعدی خبرداده شده است  .

5-      کروکی تعمیر کلنیک درساحه شهرک مهاجرین ولایت لوگرواقع قلعه وزیرجهت اعمارکلنیک درساحه متذکره مواصلت ورزیده است .

6-    به تعداد(69) فامیل به کمیت (354)تن عودت کننده کشورپاکستان ازطریق مرکزپذیرای پلچرخی به وطن بازگشت نموده که بعد ازثبت وراجسترتوسط کارمندان این آمریت جهت آخذ کرایه راه الی ولایت اصلی شان به دفترمحترم UNHCRمعرفی گردید.

نظربه وگزارشات واصله ازولایت طی هفته اول ماه عقرب به تعداد (13031) تن به وطن بازگشت نموده اند.

29- 3 عقرب

1-      دررابطه به مصوبه شماره 8 مورخ 30/5/1396 شورای محترم وزیران ج.ا.ا. به ریاست دارالانشای آن مقام نگاشته شد تاجلسه فوق تحت ریاست رئیس صاحب اجرائیه ج.ا.ا. دایرگردد .

2-      فورم پیگیری ریاست محترم دفتر مقام که ذریعه نامه 1341 مورخ 25/6/96 مواصلت ورزیده بود جواب لازم برای شان داده شد.

3-      نامه ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه ج.ا.ا. که اصل نامه عنوانی مقام ولایت کاپیسا  اصدار یافته که راجع مشکل شهرک های آن والا بوده موضوع به آمریت کاپیسا ارسال شد تا درهمکاری با ریاست عدلیه آن والا مشکل غصب را حل نمایند .

4-      گزارش ریاست مهاجرین ولایت کابل که راجع به شهرک مموزی ارسال داشته بودند موضوع به مقام ولایت کابل ارسال شد تا مطابق مصوبه 16 شورای محترم وزیران اجراات نمایند.

5-      به جواب نامه نمبر 175 مورخ 29/5/1396 آمریت مهاجرین فراه نگاشته شد تا الی انتقال زمین برای شهرک ازتدویر جلسات کمیسیون تثبیت مستحقین اجتناب ورزند.

6-      نامه آمریت امور مهاجرین ولایت بامیان غرض توسعه شهرک دشت قشقه به اداره محترم مستقل اراضی افغانستان ارسال شد.

7-      به اساس پیشنهاد ریاست مهاجرین ولایت جوزجان ،حکم نمبر 2203مورخ 5/7/1396 مقام محترم وزارت دررابطه به اقساط تحویلی پول برای شان اصدار یافت .

8-      شرطنامه ساحات تجارتی و بلند منزل شهرک های عودت کننده گان که ذریعه نامه نمبر672/299 مورخ 28/6/1396 جهت تائیدی و یا اصلاح به وزارت محترم مالیه ارسال گردیده بود وقتاً فوقتاً پیگیری میگردد .

9-      دررابطه به ورقه عرض محمد شریف نماینده 420 خانواده و محترم ولی خان نماینده 430 خانواده که حاوی حکم  شماره 2138-ب مورخ 1/6/1398 مقام محترم وزارت میباشد رسماً به اداره محترم آبرسانی وکانالیزاسیون مکتوب ارسال گردیده است تا مشکل نبود آب آشامیدنی خانواده های عودت کننده متذکره را درپلان های خویش درنظربگیرند .

10- پنج  قطعه گذارش وسه سکیچ مکتب کلنیک ازواحدهای دومی مواصلت ورزیده است .

11- جدول ضرورت های عاجل خدمات اجتماعی وزیربنائی شهرک های مرکزوولایات ترتیب گردیده است .

12- به تعداد(69) فامیل به کمیت (355)تن عودت کننده کشورپاکستان ازطریق مرکزپذیرای پلچرخی به وطن بازگشت نموده که بعد ازثبت وراجسترتوسط کارمندان این آمریت جهت آخذ کرایه راه الی ولایت اصلی شان به دفترمحترم UNHCRمعرفی گردید.

13- نظربه وگزارشات واصله ازولایت طی هفته سوم ماه میزان به تعداد (1077) تن به وطن بازگشت نموده اند.

22-26 میزان

ریاست عودت و ادغام مجدد

1-      نامه نمبر1146 مورخ 11/7/1396 وزیر مشاور محترم رئیس جمهور که راجع به 180 فامیل عودت کننده ولایت کندز خواهان زمین برای سرپناه در شهرک عسقلان بوده رسمآ به ریاست امورمهاجرین ولایت مربوطه غرض اجراات ارسال شد.

2-      نامه اداره اراضی که دررابطه به شکایت قوم ابراهیم خیل که مالچر شان ازطرف ریاست مهاجرین بنام شهرک توزیع میگردد موضوع بریاست لغمان ارسال شد تا درمورد معلومات لازم ودقیق ارائیه بدارد .

3-      دررابطه به پیشنهاد نمبر82 مورخ 11/4/1396 آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان که خواهان ایجاد شهرک جدید گردیده بودند .هدایت داده شد تا از شهرک موجود استفاده شود در صورتیکه شهرک یاد شده گنجایش جذب رانداشته باشد مطابق قانون تنظیم امور زمین داری اجراات نموده واسناد آنرا غرض طی مراحل به مرکز ارسال بدارند.

4-      دررابطه به گزارشات ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار ، به آن اداره هدایت داده شدتا الی انتقال زمین ازاملاک اراضی به ملکیت وزارت امورمهاجرین از تدویر کمیسیون ،اجرای تعرفه بانکی وآویز بانکی بنام شهرک جدید اجتناب ورزیده ومسولیت بعدی بدوش آنریاست میباشد.

5-      دررابطه نامه اداره مستقل اراضی که راجع به ماده 6 مصوبه 14 مورخ 31/6/1395 کابینه که وزارت ها از ایجاد شهرک ها خودداری ورزند محتوای نامه 13330 مورخ 14/10/1395 اداره امور که فیصله کابینه ،شهرک های مهاجرین رادربر نداشته وزارت مهاجرین درتطبیق شهرک های مهاجرین طبق پلان کمافی السابق اجراات نماید موضوع غرض آگاهی با یک کاپی نامه فوق به آن اداره ارسال شد.

6-      نامه آمریت امورمهاجرین ولایت بدخشان که در مورد مشکل 306 فامیل ولسوالی کوف آب آنولا کهاز اثر رانش زمین متضرر گردیده اند غرض اجراات بعدی به ریاست محترم مبارزه با حوادث رسمآ ارسال شد .

مطابق هدایت مقام وزارت جهت بررسی نمرات سفید و سایر امور مرتبط به اسکان ریاست مهاجرین ولایت کابل در ترکیب هیئت بروز چهار شنبه مورخ 29 سنبله 1396 کار خویش را با ارائه یک قطعه استعلام آغاز نموده و الی اکنون ادامه دارد .

15-19 میزان

1-      نامه نمبر1146 مورخ 11/7/1396 وزیر مشاور محترم رئیس جمهور که راجع به 180 فامیل عودت کننده ولایت کندز خواهان زمین برای سرپناه در شهرک عسقلان بوده رسمآ به ریاست امورمهاجرین ولایت مربوطه غرض اجراات ارسال شد.

2-      نامه اداره اراضی که دررابطه به شکایت قوم ابراهیم خیل که مالچر شان ازطرف ریاست مهاجرین بنام شهرک توزیع میگردد موضوع بریاست لغمان ارسال شد تا درمورد معلومات لازم ودقیق ارائیه بدارد .

3-      دررابطه به پیشنهاد نمبر82 مورخ 11/4/1396 آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان که خواهان ایجاد شهرک جدید گردیده بودند .هدایت داده شد تا از شهرک موجود استفاده شود در صورتیکه شهرک یاد شده گنجایش جذب رانداشته باشد مطابق قانون تنظیم امور زمین داری اجراات نموده واسناد آنرا غرض طی مراحل به مرکز ارسال بدارند.

4-      دررابطه به گزارشات ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار ، به آن اداره هدایت داده شدتا الی انتقال زمین ازاملاک اراضی به ملکیت وزارت امورمهاجرین از تدویر کمیسیون ،اجرای تعرفه بانکی وآویز بانکی بنام شهرک جدید اجتناب ورزیده ومسولیت بعدی بدوش آنریاست میباشد.

5-      دررابطه نامه اداره مستقل اراضی که راجع به ماده 6 مصوبه 14 مورخ 31/6/1395 کابینه که وزارت ها از ایجاد شهرک ها خودداری ورزند محتوای نامه 13330 مورخ 14/10/1395 اداره امور که فیصله کابینه ،شهرک های مهاجرین رادربر نداشته وزارت مهاجرین درتطبیق شهرک های مهاجرین طبق پلان کمافی السابق اجراات نماید موضوع غرض آگاهی با یک کاپی نامه فوق به آن اداره ارسال شد.

6-      نامه آمریت امورمهاجرین ولایت بدخشان که در مورد مشکل 306 فامیل ولسوالی کوف آب آنولا کهاز اثر رانش زمین متضرر گردیده اند غرض اجراات بعدی به ریاست محترم مبارزه با حوادث رسمآ ارسال شد .

7-      مطابق هدایت مقام وزارت جهت بررسی نمرات سفید و سایر امور مرتبط به اسکان ریاست مهاجرین ولایت کابل در ترکیب هیئت بروز چهار شنبه مورخ 29 سنبله 1396 کار خویش را با ارائه یک قطعه استعلام آغاز نموده و الی اکنون ادامه دارد .

فعالیت 

1.      ارسال مکاتیب متحد المال به ( 30 ) ولایت کشور راجع به فورم راپور دهی ربع اول و دوم سال مالی 1395

2.      در رابطه به کوردینات GPS شهرک ها کا پی  هارد و سافت آن از ( UNHCR ) مطالبه گردید

3.      فورم املاک و جایداد های خالصه غیر منقول شهرک ها که از طریق اداره محترم مستقل اراضی افغانستان مواصلت ورزیده بود که تا فعلا فورم املاکی جایداد های خالصه غیر منقول شهرک های لغمان و کابل خانه پری گردیده است که بعدا با تکمیل خانه پری مکمل فورم متذکره به اداره مستقل اراضی افغانستان رسما ارسال میگردد

4.      به اساس مکتوب شماره 41 /47 مورخ 1/3/1392 ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت میدان وردک یک باب مکتب ابتدایه در شهرک ولسوالی نرخ از طرف ریاست معارف آن ولایت منظور گردیده است

5.       ارسال ( 14 قطعه مکتوب ) به ریاست ها  و آمریت های امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایات در رابطه به ارسال گزارشات در بخش اشتغال زایی

6.       ملاقات حضوری با محترم ملا خیل مسئولی کورس های حرفوی دفتر WHH در دفتر آمریت اشتغال زایی و اخذ وعده همکاری آنها در زمینه .

ریاست عودت وادغام مجدد

-          ملاقات رئیس عودت وادغام مجدد با نمایندگان UNHCR ومعینان وتیم کاری وزارت های کار وامور اجتماعی ،معارف ،انرژی وآب واداره مستقل ارگانهای محل در رابطه به پلان عمل حل راهبردی برای عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی وادغام مجدد آن ها.

-          از تاریخ 7/2/1395 الی تاریخ 11/2/1395 ،44 فامیل به کمیت 238 تن از کشور پاکستان ،1 فامیل شامل 4 تن از کشور هند یک تن از کشور ایران به وطن عودت نموده اند.

-          ارسال درخواست اعمار شلتر برای 50 فامیل بیجاشدگان داخلی نظر به مکتوب آمریت مهاجرین وعودت کنندگان سرپل ،توطس نامه جداگان به کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان.

-          تقاضای همکاری از موسسه محترم هیلو تریست وریاست انسجام وتطهیر ماین اداره مبارزه با حوادث در رابطه به سروی مین پاکی ساحه دشت فوشبره ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان که در نزدیکی شهرک مهاجرین آن ولایت قرار دارد.

 

-          پیگیری سروی مجدد 5000هزار جریب زمین شهرک استاد خلیل الله خلیلی واقع باریک آب ولایت کابل.

گزارش ریاست عودت وادغام مجدد تاریخ 1 ثور

 • تدویر جلسه در رابطه به عملی سازی استراتیژی عودت داوطلبانه وادغام مجدد.
 • ارسال کروکی ساحه کلینک شهرک مهاجرین لوگر به ریاست هلال احمر آن ولایت.
 • فراغت 25 تن عودت کننده و بی جاشده در ولایت دایکندی از کورس های آموزشی.

گزارش ریاست عودت وادغام مجدد تاریخ 11 ثور

-        معرفی 120 نفر عودت کننده ذکور واناث مربوط ولایت هرات با وزارت کار اموراجتماعی جهت آموزش های حرفوی.

-        ارسال مکتوب به واحد های دومی وزارت در رابطه به ایجاد کورس های آموزشی در هماهنگی با وزارت کار امور اجتماعی.

-        اجراآت در قبال انتقال زمین ولایت فراه به اداره مستقل اراضی.

رهنمایی به ریاست امورمهاجرین ولایت جوزجان در رابطه به مشکل 96 فامیل بی جاشده.

گزارش ریاست عودت وادغام مجدد تاریخ 1 ثور

 • تدویر جلسه در رابطه به عملی سازی استراتیژی عودت داوطلبانه وادغام مجدد.
 • ارسال کروکی ساحه کلینک شهرک مهاجرین لوگر به ریاست هلال احمر آن ولایت.
 • فراغت 25 تن عودت کننده و بی جاشده در ولایت دایکندی از کورس های آموزشی.

گزارش ریاست عودت وادغام مجدد تاریخ 25 حمل سال 1395

-         تهیه گزارش مختصر از شهرک های ولایات بخصوص ولایات کابل وپروان.

-        اجراآت در مورد رفع مشکل بی سرپناهی 35 فامیل بی جاشده ولایت پنجشیر .

-        اخذ گزارش از آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان به ارتباط تطبیق 150 باب شلتر.

گزارش ریاست عودت وادغام مجدد از تاریخ 29 حوت الی 4 حمل سال 1395

 • ترتیب گزارش سال 1394 آن ریاست .
 • ارائه معلومات در مورد غضب زمین شهرک مموزی به وزارت داخله .
 • رهنمائی در مورد حل مشکل زمین 10 تن از کارمندان آمریت امورمهاجرین ولایت جوزجان به آن اداره.

گزارش ریاست عودت واغام مجدد  11 حمل سال 1395

 • ترتیب گزارش صد روز سوم و 25 روز چهارم .
 • ثبت 31 فامیل عودت کننده از پاکستان که شامل 142 نفر میباشد.

گزارش ریاست عودت وادغام مجدد از تاریخ 5/12/1394

 • تهیه گزارش نیاز سنجی شهرک امور مهاجرین باریک آب.
 • بازدید از شهرک محمدیه ولسوالی ده سبز جهت نیاز مندی ساکنین آنجا.
 • اعزام یک نفر از کارکنان آن ریاست در ترکیب هیئت جهت رفع مشکلات ساکنین شهرک قالین بافان ولایت بلخ.

ریاست عودت وادغام مجدد از تاریخ 7 الی 11 سال 1394

 • ارسال فورم معلوماتی فعالیت های انجام شده در شهرک مهاجرین ولایت بدخشان جهت اجرآات به مراجع زیربط.
 • ثبت یک فامیل عودت کننده از پاکستان.
 • خانه پوری جدول پلان صد روز سوم وزارت که مرتبط به این ریاست بود.

فعالیت کاری ریاست عودت وادغام مجدد 1394/10/26

 • اجراآت در رابطه به مشکل قوم نیازی در ولایت خوست از طریق ریاست مهاجرین آن ولایت.
 • معرفی یک نفر انجنیر به وزارت امور شهر سازی جهت پیگیری پلان تفصیلی شهرک های کڅ عزیز خان ،دشت بابا وقشقه بامیان .

اجراآت ریاست عودت وادغام مجدد تاریخ 1394/10/5

معرفی دوتن عودت کننده به ریاست های امور مهاجرین ولایت پروان و غزنی غرض اخذ سرپناه.

اجراآت ریاست عودت وادغام مجدد از تاریخ ۱۴ الی ۱۸ قوس

 • ارسال مکتوب به وزارت احیا وانکشاف دهات غرض قیر ریزی شهرک مهاجرین ولایت پکتیا.
 • تقاضای همکاری از وزارت ارشاد حج واوقاف در قسمت اعمار یک محراب مسجد در شهرک مهاجرین ولایت پروان.
 • تهیه جدول ضروریات خدمات اجتماعی شهرک های مرکز وولایات.
 • درخواست همکاری از وزارت صحت عامه در اعمار یک باب کلینک در شهرک مهاجرین ولایت بغلان.
 • معرفی یک تعداد عودت کننده های متقاضی به موسسات همکار جهت اخذ کمک.
 • از مشکل امنیتی شهرک مهاجرین ولایت جوزجان به وزارت امور داخله خبر داده شد.

گزارش ریاست عودت وادغام مجدد

 • ثبت ۱۵ فامیل عودت کننده به کابل
 • معرفی ۵۰۰ فامیل عودت کننده به ولایت لوگر جهت اخذ مساعدت به UNHCR.
 • اعزام سه تن از کارمندان آن اداره جهت خط اندازی ۱۰۶۷ نمره رهایشی در شهرک مهاجرین ولایت قندهار.
 • جلسه ارزیابی شهرک های عودت کننده گان به اشتراک مقامات وزارت.

گزارش ریاست عودت وادغام مجدد

 • ثبت ۳۷ فامیل عودت کننده در دفتر پلچرخی.
 • معرفی ۱۱۰ نفر عودت کننده های اناث مربوط ولایت بدخشان ، جهت آموزشهای حرفوی به وزارت کار وامور اجتماعی.
 • تهیه اسناد بخاطر رفع مشکلات شهرکهای ولایات لوگر،ننگرهار، هلمند،کنر ها وبدخشان برای مقام وزارت.

فعالیت کاری ریاست عودت و ادغام مجدد از تاریخ 7 الی 13 عقرب

 • معرفی 130 تن عودت کننده گان وبی جاشده گان ذگور ولایت پکیتکا غرض آموزش رشته مختلف حرفوی به وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین .
 • ثبت و راجستر 639 نفر عودت کننده در انگشمنت سنتر پلچرخی و معرفی آنها غرض اخد مساعدت به UNHCR .
 • نظارت از پروژه چاه های نیمه عمیق و سیستم سولر در شهرک استاد خلیل الله خلیلی واقع باریک آب.

بیش از چهار صد تن از عودت کنندگان و بیجاشدگان جهت فرا گیری آموزشهای حرفوی به وزارت کار و امور اجتماعی شهدا ومعلولین معرفی گردیدند

به اساس معلومات ریاست عودت وادغام مجدد وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان،  416 نفراز عودت کنندگان و بیجاشدگان ولایت خوست، جهت فرا گیری آموزشهای حرفوی در رشته های خیاطی، گلدوزی، تخنیک برق، نجاری و قالین بافی، به وزارت کار وامور اجتماعی شهدا و معلولین معرفی شده اند.

فعالیت ریاست عودت و ادغام مجدد از تاریخ 22 الی 29 میزان

 • معرفی 250 تن از عودت کننده ذکور و 50 تن اناث مربوط ولایت زابل ، جهت آموزش در رشته های خیاطی ترمیم عراده جات ، سولر ، موبایل و ولدنگ به وزارت کار اموراجتماعی شهدا و معلولین .
 • 34 فامیل عودت کننده از پاکستان یک فامیل از تاجکستان و یک فامیل از ایران ثبت و از پول کرایه UNHCR مستفید شدند .
 • کارت شناسائی 36 فامیل عودت کننده با فورم VRF آنها تطبیق گردید.
مصاحبه دسته جمعی با 25 فامیل عودت کننده غرض حل مشکلات آنها .

بیشتر از چهار صد تن از عودت کنندگان و بیجاشدگان جهت فرا گیری آموزشهای حرفوی به وزارت کار و امور اجتماعی شهدا ومعلولین معرفی گردیدند.

بنابه گزارش ریاست عودت وادغام مجدد وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان، به تعداد 416 از عودت کنندگان و بیجاشدگان مربوط به ریاست امورمهاجرین ولایت خوست، در هفته گذشته جهت فرا گیری آموزشهای حرفوی، تخنیکی و مسلکی در بخشهای خیاطی، گلدوزی، تخنیک برق، نجاری و قالین بافی از سوی این ریایست به وزارت کار وامور اجتماعی شهدا و معلولین معرفی شده اند.

از شهرکهای مهاجرین استاد خلیل الله خلیلی ،گل پادشاه الفت ولایت کابل وشهرک مهارین ولایت پروان بازدید وبررسی بعمل آمد.

ساحه اعمار یک محراب مسجد در شهرک مهاجرین پروان تثبیت ونقشه آن ترتیب شد.

فشرده فعالیت ریاست عودت وادغام مجدد

 • معرفی یک خانواده عودت کننده بریاست مهاجرین ولایت کابل غرض دریافت سرپناه .
 • تطبیق پروژه ۱۰۴ باب شلتر از طریق موسسات NRC, WHH و UNHCR در ولسوالی های ده سبز ، بگرامی وناحیه ۱۲ ولایت کابل جریان دارد.

گزارش کاری ریاست عودت و ادغام مجدد

 • ثبت 5 فامیل عودت کننده از پاکستان توسط نماینده این ریاست در انگشمنت سنتر پلچرخی .

گزارش کاری فعالیتهای ریاست عودت وادغام مجدد

 • دوکارمند آن ریاست در ترکیب هیئات جهت بررسی امور انجام یافته در ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی توظیف وبه آن ولایت اعزام شدند.
 • ۲۰۱۲ نفر عودت کننده بشمول ۷۷۴ نفر از قشر اناث ،به ولایات فاریاب،قندهار وکندز ،جهت فراگیری آموزشهای حرفوی ومسلکی به وزارت کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین معرفی شدند.
 • برای ۸۶ فامیل عودت کننده به کمیت ۴۴۸ نفر از کشور پاکستان از طریق کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان مساعدت مالی صورت گرفته وبه ولایات شان معرفی گردیدند.

پروتوکول واگذاری ۳۰۰۰ جریب زمین به وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به امضا رسید.

تاریخ نشر: Aug 23, 2015 رده : عمومی

پروتوکول ۳۰۰۰  جریب زمین ،غرض ایجاد شهرک مهاجرین وعودت کنندگان در ولایت لغمان ،میان وزارت امور مهاجرین واداره مستقل اراضی افغانستان به امضا رسید.

به اساس معلومات دیپلوم انجنیر محمد عمر معروفی کلیم رئیس عودت وادغام این وزارت ، ۳۰۰۰جریب زمین مذکور که بکروبایرو دولتی است ،در ساحه دشت بابا صاحب ولایت لغمان موقعیت دارد وپروتوکول تسلیم دهی آن با اداره مستقل اراضی افغانستان به امضا رسیده است.

کلیم علاوه نمود که  بعد از طی مراحل اسناد آن ،زمین مذکور در آینده نزدیک مورد استفاده برای عودت کنندگان وبی جاشده های مستحق از طرف این وزارت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی از معرفی ۹۰۰۱ نفر عودت کننده ذکور واناث غرض فرا گیری آموزشهای حرفوی از تاریخ ۲۴ الی۳۱ اسد ۱۳۹۴با وزارت کار وامور اجتماعی شهدا معلولین یاد آور شده گفت که از میان افراد مذکور ۳۸۲۱ نفر آنها از قشر اناث اند

به گفته کلیم افراد مذکور از جمله مهاجرین اند که به ولایات بلخ ،ارزگان و دایکندی عودت نموده اند.

منبع اظهار داشت که همچنان در مدت یادشده، ۱۵ کیلومتر سرک عمومی شهرک مهاجرین کمپ رباط گردیز ،مرکز ولایت پکتیا ،به کمک UNHCR جغل اندازی وفورم سروی سرک مذکور غرض قیر ریزی به وزارت انکشاف دهات ارسال گردیده است.

کلیم میگوید که در مدت یک هفته یاد شده ۱۴ فامیل مهاجر از ایران و ۱۵ فامیل از پاکستان عودت نموده واز کمکهای UNHCR مستفید شده اند.

گزارش کاری ریاست عودت و ادغام مجدد از تاریخ ۱۴ الی ۲۷ جوزا ۱۳۹۴.

دربخش آمریت اسکان مجدد

 • جهت ایجاد شهرک بخاطر رفع مشکل عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی در ولایت کابل بمقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد تقدیم شد.
 • 1250 نمره رهایشی در شهرک عودت کننده گان ولایت پروان توسط انجینران این اداره خط اندازی و جهت توزیع نمره برای مستحقین واقعی به اختیار ریاست مهاجرین آنولا تسلیم داده شد.

دربخش خدمات اجتماعی شهرکها

 • در رابطه به مشکلات آب آشامیدنی شهرک های امور مهاجرین ولایات تخار و سمنگان با اداره UNHCR و وزارت انکشاف دهات ارتباط تامین شد.
 • در رابطه به مشکلات امنیتی و ایجاد پوسته های امنیتی و ایجاد پوسته های امنیتی در شهرکهای مهاجرین هفت ولایت به وزارت امور داخله مکاتیب ارسال گردیده است .

دربخش آمریت اشتغالزائی

 • 400 تن عودت کننده ذکور و 600 تن عودت کننده گان اناث مربوط آمریت امور مهاجرین و عودت کننده ولایت بادغیس جهت آموزش های حرفوی ، تخنیکی و مسلکی بوزارت کار امور اجتماعی ، شهدا و معلولین معرفی شدند.
 • 270 تن عودت کننده ذکور و بتعداد 80 تن عودت کننده اناث مربوط ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پروان غرض آموزش های حرفوی ، تخنیکی و مسلکی بوزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین معرفی شدند.
 • 200 تن عودت کننده ذکور و 180 تن عودت کننده اناث مربوط آمریت امور مهاجرین ولایت پکتیا جهت آموزش های حرفوی ، تخنیکی و مسلکی بوزارت کار امور اجتماعی ، شهدا و معلولین معرفی شدند.

در بخش آمریت کمک های بشری

 • 463 نفر عودت کننده داوطلب از طریق بندر اسلام قلعه ، بعد 54از تثبیت و راجستر توسط دفتر UNHCR کرایه را ولایات شان پرداخت شد.
 • 54 فامیل به کمیت 193 نفر از کشور ایران و از طریق مرز اسلام قلعه به داخل کشور رد مرز گردیده و توسط بخش EVI به کمپ انصار معرفی و برای هرفامیل 2 بسته شامل لوازم آشپزخانه ، کمپل مواد غذائی شامل 75 کیلو گندم 5 کیلو روغن 5 کیلو دال نخود و نیم کیلو نمک ازطریق WFP توزیع گردید.

گزارش کاری ریاست عودت و ادغام مجدد در ماه حمل و ثور سال ۱۳۹۴

دربخش آمریت اسکان

 • موافقه تطبیق ۱۵۰ باب شلتر که توسط NRC در ناحیه ۱۳ شهر کابل اعمار می گردد از ریاست شاروالی کابل رسماً اخذ گردید.
 • ۶۰۰۰ فامیل عودت کننده و بی جاشده  ، در شهرک اتفاق واقع ناحیه ۱۳ شهرکابل  که اکثریت شان عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی می باشند توسط هئیات این اداره سروی ومشکلات شان ذریعه  رسمی به ارگانهای ذیربط و به دفترUNHCR جهت اجراآت بعدی ارسال شد .
 • ۷۰۲ نمره زمین رهایشی شهرک مهاجرین ولایت دایکندی توسط تیم انجینران این اداره خط اندازی و جهت توزیع برای مسحقین به اختیار آمریت مهاجرین بامیان سپرده شد.
 • ۱۳۴ نمره زمین رهایشی شهرک مهاجرین یکه ولنگ ولایت بامیان توسط تیم انجینران این اداره خط اندازی و جهت توزیع برای مستحقین به اختیار آمریت مهاجرین بامیان سپرده شد .
 • فورم نمبریک موازی ۳۰۰۰ جریب زمین قاسم آباد ولایت ننگرهار ترتیب و به اداره اراضی افغانستان جهت ایجاد شهرک عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی ارسال شد .
 • به اساس هدایت مصوبه شماره ۳ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۴ شورای وزیران کار بررسی طرزالعمل فروش ساحات تجارتی و بلند منزل شهرک های عودت کننده گان به همکاری ارگانهای موظف و تحت رهبری وزیر امور مهاجرین آغاز گردید.
 • طرزالعمل توزیع زمین برای عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی توسط کمیسیون موظف ترتیب گردید.

دربخش آمریت اشتغالزایی

معرفی ۶۴۰تن عودت کننده ذکور و ۸۷۰ تن عودت کننده اناث مربوط ولایت جوزجان ، غور و میدان وردک جهت آموزش کورسهای حرفوی ، تخنیکی و مسلکی به وزارت کار و امور اجتماعی .

دربخش کمک های بشری

 • آمریت کمک های بشری ۲۰۲ فامیل و ۹۰۷ نفرعودت کننده را از تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ الی ۱۳۹۴/۲/۲۶ در انگشمنت سنتر پلچرخی کابل جهت اخذ پول به صرف قراردادی اداره UNHCR معرفی نموده است .
 • آمریت کمک های بشری در بخش مدیریت عمومی مساعدت ها ۲۰۲ فامیل و ۹۰۷ نفر را که از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ الی ۲۶/۲/۱۳۹۴ از کشور پاکستان عودت نموده بودند ، جهت آگاهی دربخش واکسین ، معارف ، کلینک ، ماین  ودیگر خدمات استقرار مجدد بمراجع مربوط معرفی نموده است .

گزارش ریاست عودت و ادغام مجدد از تاریخ۴ الی ۱۱ جوزا ۱۳۹۴

در بخش اسکان:

 • از غصب نمرات رهایشی بلاک ۱۲ شهرک عودت کننده گان (بنی ورسک)ولایت پروان جلوگیری و۶۰۰ نمره توسط تیم انجنیری اعزامی خط اندازی گردید.

 • 225 فامیل عودت کننده ،جهت دریافت سرپناه ونمرات زمین رهایشی بریاست امور مهاجرین بغلان معرفی گردید.
 • عبدالصبور مدیر عمومی سر پناه،جهت طرح و توزیع  موا د و اجناس مربوط تعمیراتی ۷۵ فامیل در پروژه السغان باریک آب ولایت کابل توظیف شد.

دربخش اشتغالزایی:

 • ۳۲۲۰نفر عودت کننده ذکور و ۱۶۲۰ نفر عودت کننده اناث مربوط ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا و ۱۵۵۷ نفر عودت کننده ذکور و ۱۳۳۰ نفر عودت کننده اناث مربوط آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان غرض آموزش حرفوی به وزارت کار و امور اجتماعی،شهدا و معلولین معرفی شدند.