مساعدت ها

به اساس معلومات ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی (اضطراری) درجریان زمستان سال 1393 ،7228 فامیل ازباشنده گان ساحات محتلف کابل که شامل 40160 نفر می شوند ازطریق این وزارت و به کمک نهاد های همکار ، مواد غذائی ومحروقاتی و لباس طفلانه را در یافت واز خدمات صحی مستفید شده اند .

------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای ۸۱۶ خانواده مساعدت صورت گرفت .

تاریخ نشر: Apr 01, 2015 رده : عمومی

     مساعدت انجمن فدراسیون ملی یونسکؤ جاپان ، NRC و WFP برای ۸۱۶ خانواده عودت کننده وبی جاشده در ولایات بادغیس وکابل اخیراً توزیع شد.

     طبق معلومات عبدالظاهر بادغیسی ، آمر امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت بادغیس ، برای ۹۲فامیل بی جاشده در آنولایت ۱۹ قلم وسایل مورد نیاز منزل از طرف موسسه NRC وبرای ۲۶   خانواده دیگر مواد غذائی از طریق دفتر WFP توزیع گردید.

     طبق یک خبر دیگر فدارسیون ملی یونسکؤ کشور چاپان مقیم کابل در اوآخر ماه حوت برای 700    خانواده بی جاشده وعودت کننده به  ولایت کابل مواد غذائی را مساعدت نموده است .

     طبق معلومات ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان این وزارت ، مساعدت مذکور برای هر فامیل ۵۰ کیلو گرام آرد ، یک بوشکه روغن ویک بسته غذائی برای اطفال بوده که ۳۱۰خانواده در شهرک عودت کننده گان السکان ،۲۸۰ فامیل درشهرک باریک آب ولسوالی قره باغ کابل و ۱۱۰خانواده بی جاشده گان ولایت غور در شهرک عرفان ولسوالی ده سبز از آن مستفید شده اند.

     انجمن فدارسیون ملی یونسکو جاپان مقیم کابل ، در جریان ماه های جدی ودلو سال گذشته نیز همچو مساعدت را برا ی خانواده های متذکره نموده بود .#