ریاست عمومی رسیده گی به و ضعیت بی جاشده گان داخلی (اضطراری)

22-26 میزان

1-      تدویر جلسات هفته وار  با پرسونل ریاست جهت بهبود وتسریع بخشیدن به امورات کاری ریاست همومی

2-      نشست با گروپ کاری ساحوی ساحات غیر رسمی  در رابطه به  تدابیر احتمالی زمستانی برای بیجاشده گان نواحی شهر کابل .

3-      برگشت آمر انتقالات این ریاست از ولایت جوزجان که جهت بررسی بیجاشده گان داخلی در ولسوالی های پنجگانه آقچه و درز آب ولایت جوزجان و ارائیه گزارش آن بقام محترم وزارت .

4-      معرفی دو تن از کارمندان این ریاست جهت سروی بیجاشده گان ولسوالی ولایت غوربند که فعلا در ناحیه های یازده هم و هفده هم شهر کابل زنده گی میدارند.

5-      ارسال عرایض (81) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

6-      تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

7-      تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

8-      اشتراک یک تن کارمند جهت بررسی تعداد (229) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (63) فامیل تائید تعداد (116) فامیل رد و تعداد (50) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی ا اشتراک پنج تن  از کارمندان در جلسه گروپ کاری محلات غیر رسمی با موسسات همکار ملی و بین المللی .

9-      جمع آوری آماروارقام تعداد (163029) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

10-  جراات صورت گرفته شده است. تفاهم نامه میان موسسه CHAووزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان آماده امضآساخته شده.

11-  بتعداد سی قطع مکتوب مواصلت ورزیده ازجمله 15 قطع آن به مراجع مربوط رجعت داده شده

12-  شش تفاهم نامه موسسات مختلف که خواهان امضآآن باوزارت امورمهاجرین می باشد بازنگری ،اصلاح وآماده امضآشده است.

13-  تحلیل وتجزیه گزارشات واحد های دومی جهت اتخاز تدابیری بعدی .

14-  تهیه وترتیب گزارش مساعدت های بشری به بیجاه شده گان داخلی از سال 1392الی 1396و بمراجع مربوط ارسال گردیده است.

15-  سهم گیری فعال دردومین جلسه گروپ موظف کاری بیجاه شده گان داخلی طبق اجندا که در تالار وزارت برگزار گردید .

16-  بتعداد (28) نفر  از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

هماهنگی با ریاست محترم کوچی ها صورت گرفت .   

15-19 میزان

1-      تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .

2-      درطول هفته گذشته به تعداد (11) قطعه مکاتب از مراجع  مختلف مواصلت ورزیده وبعد از هدایت مقامات صالحه اجراات لازم صورت گرفته است .

3-      اشتراک آمر دریافت راه حل های دایمی این ریاست در نشست یک روزه تحت عنوان بازار کار، نیروی انسانی و مهاجریت در تالار کنفرانس وزارت کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین .  

4-      سفر آمر انتقالات این ریاست در ترکیت هئیات مختلط وزارت امور رسیده گی به حوادث و دو تن از مشاورین مقام عالی ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان جهت تثبیت و رسیده گی به مشکلات بیجاشده گان ولسوالی های پنجگانه آقچه و درز آب ولایت جوزجان .

5-      معرفی دو تن از کارمندان این ریاست جهت سروی بیجاشده گان ولسوالی ولایت غوربند که فعلا در ناحیه های یازده هم و هفده هم شهر کابل زنده گی میدارند.

6-      ارسال عرایض (29) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

7-      تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

8-      تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

9-      اشتراک سه تن از کارمندان جهت سروی بیجاشدگان فندقستان ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان که در محلات مختلف شهر کابل جابجا گردیده اند با موسسات بین المللی .

10- جمع اوری آماروارقام تعداد (159175) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

11- نامه از ولایت جوزجان مواصلت ورزیده 2000هزار نفر ازوقریه جات قلیچ آبادر،خوش تیپه درحومه ولسوالی خانقا تجمع نموده اند ذریع مکتوب رسمی به اداره مبارزه موسسه (OCHA)وریاست امورمهاجرین غرض مساعدت خبرداده شد.

12- دررابط به اطفال بیجاه شده درولایات کشورمکاتیب ارسال گردید تاااجراات که صورت گرفته گزارش خویش راارسال نمائیند.

13- گزارشات ولایات تحلیل وتجزیه درزمینه اجراات صورت گزفته

14- مشکلات دررابط به تفاهم نامه های موسسات همکار وجود داشت درزمینه نماینده گان موسسات خواسته شد بعداز تبادل نظر مشکلات حل گردید.

15- کاربالای شش تفاهم نامه باموسسات همکار ازطریق کمیته موظف تحت کارمی باشد.

16- گزارش هذا ترتیب و صحت است .

17- . بتعداد (16) نفر  از بیجاشده گان . دیپورتی  و کارمندان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه نمودند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

18- . نظارت از شش محل واقع  مقابل لیسه تاجور سلطانه . ناصرخسرو بلخی . سرک دوم پروژه تایمنی . سرک پنجم پروژه تایمنی . شهرک پولیس چمن ببرک و هوتل گل سرخ  صورت گرفت و ایشان خواستار کلینیک صحی میباشند .

19-باشنده گان محلات مذکور خواهان ارسال داکتران و ادویه شدند و از مشکلات صحی زیاد شکایت داشتند . . باشنده گان چهار  محل واقع قلعه برقی محل اول . قلعه برقی محل دوم مقابل بلاک های هیواد وال و سرک دوم کارته نو از تبلیغات صحی بهره مند شدند

از 8 - 12 میزان 1396

1-      ریاست عمومی بیجا شده گان طی هفته اول ماه میزان فعالیت های ذیل رامطابق لایحه وظایف انجام داده است .

2-      تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .

3-      ارسال عرایض (30) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی

4-      ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

5-      تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت.

6-      ـ اشتراک یک کارمند جهت بررسی تعداد (239) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (115) فامیل تائید تعداد (73) فامیل رد و تعداد (51) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفته شده است.

7-      ـ اشتراک دو تن کارمند در جلسه مساعدت های بشری به بیجاشدگان داخلی نواحی شهر کابل با موسسه WFP .

8-      ـ اشتراک یک کارمندا در جلسه گروپ کاری محلات غیر رسمی با موسسات همکار ملی و بین المللی .

9-      جمع اوری آماروارقام تعداد (160508) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

10- تدویرجلسات باموسسه همکار(wfp)غرض تنظیم وتثبت مساعدت های بشری  بیجاه شده گان داخلی  (42)محل مسکونی غیر پلانی  نواحی شهر کابل.

11- کاربالای تفاهم نامه های موسسات (DRC-APA-ADA-AHEAD-DACAR)درهماهنگی ریاست تامین حقوق.

12- رسیده گی (14)قطعه مکتوب  ازجمله (2)قطعه آن به مراجع مربوط ارسال گردید.

13- کاربالای دو پروژه شامل استقرار وادغام بیجاه شده گان داخلی در جامعه. وپروژه کمک های عاجل برای بیجاه شده گان داخلی درسال 1367.

14- رجعت دهی کتبی بیجاه شده گان به مراجع زیربط غرض دریاقته مساعدت .

15- بتعداد (20) تن  از دیپورتی ها . بیجاشده گان و کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کرده اند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند . 

16- . در دو محل واقع کمپ پل کمپنی محل اول و محل دوم تبلیغات صحی صورت گرفت و باشنده گان محلات مذکور از تبلیغات صحی (بروشر و پوستر ) بهره مند شدند . 

17- . نظارت از عرضه خدمات صحی موسسات همکار در محلات بیجاشده گان داخلی و پرسش مشکلات صحی بیجاشده گان در دو کمپ  واقع پل کمپنی محل اول و محل دوم صورت گرفت .

18- در نتیجه ایشان خواستار فعال شدن دوباره کلینیک صحی ثابت محل خویش شدند و از مشکلات صحی بی نهایت شکایت داشتند .

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

  1. ریاست عمومی بیجا شده گان طی هفته اول ماه میزان فعالیت های ذیل رامطابق لایحه وظایف انجام داده است .
  2. تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .
  3. تدویرجلسه بتاریخ 3/7/1396  باموسسات همکار ملی وبین المللی جهت اتخاذ تدابیر مساعدت های زمستانی برای بیجا شده گان داخلی .
  4. اشتراک در جلسات ملی وبین المللی .
  5. اشتراک آمرین دریافت راه حل های دایمی ،انتقالات و مدیر عمومی دریافت راه حل های دایمی این ریاست در جلسه مشورتی در مورد تعلیم و تربیه و حفاظت محیط زیست داخل کمپ های بیجاشده گان نواحی شهر کابل در همکاری با موسسه محترم (WHH)که بتاریخ 4/7/1396 در تالار رستورانت گلها واقع سرک پوهنتون دایر گردیده بود.
  6. نشست با نماینده موسسه محترم (WHH) بتاریخ 4 /7/1396 جهت پلان های کاری اینده آنها در مربوطات ناحیه سیزده هم شهر کابل .
  7. ترتیب وتهیه دوپروزل دربخش های استقرارمجدد بیجاشده گان داخلی وپاسخ دهی اضطراری برای بیجاشده گان داخلی .
اینک گزارش هفته وار این ریاست طورفشرده ترتیب وصحت است

فعالیت کاری از تاریخ 19 الی 22 سنبله 1396

تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پرسونل ریاست .

ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ولایت هرات جهت ارسال پلان تطبیقی ولایتی آنولا بعداز اصلاحات و بازنگری آن.

اشتراک رئیس این ریاست در وزارت معارف جهت رسیده گی به موضوع تعلیمی اطفال بیجاشده گان داخلی .

6- قرار گزارشات ریاست های امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایات فراه و زابل بتعداد (1279) فامیل از ولایت فراه و (170) فامیل از ولایت زابل بیجاشده گان داخلی آنولا یات که  از اثر نا امنی به محلات دیگر جابجا گردیده بودند بعداز اخذ مواد غذایی و غیر غذایی دوباره به محلات اصلی شان برگشت نموده اند.

ارسال عرایض (17) فامیل بیجاشدگان ولایات -مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی

ـ تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

-تهیه فشرده گزارش از وضعیت بیجاشده گان  داخلی ولایات ناامنکشورننگرهار،سرپل،کندز،زابل،بغلان ،ارزگان،هلمند،غوروفاریاب.

- تهیه گزارش ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان غرض ارا ئیه درجلسه شورای امنیت .

ـ اشتراک یک تن از کارمند جهت بررسی تعداد (159) فامیل بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور که از جمله (38) فامیل تائید تعداد (50) فامیل رد و تعداد (71) فامیل غیر حاضر میباشد که در کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفته شده است .

- جمع اوری آماروارقام تعداد (159297)فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

-- تفاهم نامه موسسه(DRC) شامل (10)پروژه می باشد تحلیل وبرسی گردید.

- کاربالای احجام کاری ریاست عمومی صورت گرفت .

- جمع آوری و جمع بندی اجراات کاری آمریت ارایه گزارش به مراجع مربوط.

- تحلیل وتجریه گزارشات ولایات جهت اجراات بعدی.

- جمع آوری معلومات از واحدهای دومی درجهت رسیده گی به وضعیت بیجا شد گان داخلی .

-بتعداد (25) نفر از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که از ادویه لازم وخدمات صحی مستفید شدند. 

-ملاقات با اتحادیه خدمات دوایی افغاستان صورت گرفت و ایشان وعده همکاری نمودند .

اجراات متفرقه در داخل کلینیک صحی صورت گرفت .     

مساعدت دولت جرمنی برای 3800خانواده بی جاشده توزیع شد

 

کمکهای زمستانی دولت جرمنی برای 3800فامیل بی جاشده در ولایات کابل، بلخ از تاریخ 4 جدی الی 4 دلو 1395 از طریق وزارت امور مهاجرین توزیع گردید .

به اساس معلومات  مهر خدا صبار رییس عمومی رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی ، این مساعدتها در 9 ساحه شهر کابل ، برای 2800 فامیل بی جاشده از ولایات محتلف کشور که از طرف هئیت موظف سروی شده بودند ، به همکاری سفارت جرمنی در کابل و موسسات ADRA و RARA، تحت نظر هیت موظف وزارت امور مهاجرین توزیع گردید که شامل 220 کیلو گرام چوب محروقاتی برای هر خانواده بود .

موصوف علاوه نمود که همچنان برای 1000 خانواده بی جاشده دیگر در 20 ساحه ولایت بلخ مساعدت جرمنی که شامل      4تخته لحاف و 74 کیلوگرام زغال چوب بلوط برای هر فامیل بود ، به همکاری موسسات مذکور و تحت نظر هئیت وزارت امور مهاجرین از تاریخ 26 جدی الی 4 دلو 1395توزیع گردید . 

اجراآت ریاست عمومی  رسیده گی به و ضعیت بی جاشده گان داخلی (اضطراری) از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

1.         تدویر جلسه با مسوول دفتر ORCD در رابطه به چگونگی فعالیت های آنها برای رسیدگی به بیجاشدگان وزیرستان شمالی در ولایت پکتیکا.

2.         تدویر جلسه کاری پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی با اشتراک موسسات همکار ملی و بین المللی.

3.         تدویر جلسه فوق العاده با گروپ کاری پالیسی ملی بیجاشدگان جهت ارایه و بحث روی پلان عملیاتی ولایت هرات.

4.         معرفی ( 2200 ) فامیل بیجاشده داخلی به سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه باحوادث غرض کمک وهمکاری .

5.         قرارگزارش ریاست امور مهاجرین ولایت خوست به تعداد ( 700 ) فامیل بیجاشده مناطق قبایلی وزیرستان شمالی از طرف موسسات محترم (WFP,IOM,APA)مواد غذائی دریافت نموده اند.

6.         مستفید شدن 22 تن از کارمندان از خدمات صحی آمریت کلنیک.

7.         از جمله (287) فامیل بیجاشده که بخاطر سروی و مساعدت به کمیته کاری معرفی شده بودند (90) فامیل مورد تائید و (134) فامیل از طریق کمیته رسیده گی و شناسائی مستحیقن رد شدند.

8.         ارسال عرایض تعداد (101)فامیل بیجاشده گان ولایات مختلف به کمیته رسیدگی به عرایض بیجاشد گان جهت سروی ومساعدت.

9.         اشتراک در جلسات کمیته رسیدگی به عرایض بیجاشده گان جهت سروی ومساعدت و جلسه رسیده گی به مهاجرین فاقد مدرک از کشور های میزبان.

10.         درجریان هفته از تمام ولایات نا امن گزارش از وضعیت بیجاشده گان داخلی و همچنان از کاهش و افزایش شان تهیه گردیده است که جمعآبتعداد (162574)فامیل بیجاشده درسطع کشور تثبیت وراجستر شده است.

 

ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

1-  تدویر جلسه اداری جهت سهولت بخشیدن در روند کاری ریاست با کارمندان ریاست عمومی  .

2- در رابطه با پلان صد روز سوم که قبلا 65 فیصد آن ترتیب وبه مراجع زیربط ارسال شده بود به تعقیب آن فارمت 35 فیصد متباقی آن به ریاست محترم پالیسی و پلان جهت اجراات ارسال گردیده  است  .

3- نظارت از بخش سواد آموزی پروژه معیشت پایدار موسسه (WHH  )در ساحات خواجه عبدالله انصار مربوط ناحیه سیزدهم شهر کابل  .

4- تنظیم واشتراک فعال در جلسات متعدد بامسئول دفتر (وستا ) در رابطه به امضا تفاهم نامه تحت عنوان نظارت از مصئونیت حقوقی بیجاشدگان داخلی از اثر جنگ وناامنی در ولایات زون مرکز و پیگیری موضوع  .

5- تنظیم و اشتراک فعال در جلسه با مسئول اداره پلانگذاری افغان در رابطه به امضا تفاهمنامه تخت عنوان پروگرام مساعدت به افراد دارای نیازمندی های خاص ( PSN ) در ولایات زون مرکز  .

6- اشتراک یک تن کارمند ریاست تثبیت بیجاشدگان در جلسه مشترک کمیته کاری رسیدگی به عرایض بیجاشدگان داخلی صورت گرفته است .

7-  ازتمامی ولایات بخصوص از ولایات ناامن کشور گزارش از وضعیت بیجاشدگان داخلی و همچنان از کاهش و افزایش شان تهیه گردیده است  .

8-  آمریت کلینیک در مجموع به تعداد (40 ) نفر پرسونل وزارت از خدمات لازم طبی مستفید شده اند  .