فعالیت کاری ریاست تکنالوژی معلوماتی

13- 17 عقرب

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. . تبدیل DRUM Unit  ماشین  فتوکاپی آمریت هماهنگی امو رولایات
 3. تبد یل لین تیلفون  کمیسیون عالی  مهاجرت
 4. نصب پرنتر آمریت » مفیتشین  قسم  دوم »
 5. ترتیب  نمودن  لست تجهیزات تکنالوژیکی که از طریق موسسات همکار به وزارت کمک شده است و شامل لست قبلی این ریاست نگردیده بود. از قبیل پرنتر کمپیوتر و..
 6. انستالیشن کمپیوتر و نصب تمام نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت مفتیشین ریاست تفتیش
 7. نصب  نرم افزار  مورد ضرورت برطرف نمودن مشکل شبکه / آمریت تهیه وتدارکارت
 8. حل مشکل ماشین فوتو  کاپی  آمریت استخدام / ریاست منابع بشری
 9. انستالیشن کمپیوتر و نصب تمام نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت خدمات اجتماعی ، ریاست ادغام مجدد 
 10. پیگیری از ف س (5) اجناس مورد ضرورت
 11. انستالیشن دستگاه کاپی آمریت استخدام / ریاست منابع بشری
 12. انستالیشن کمپیوتر لبتاب و نصب تمام نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت ثبت بیجاشده گان داخلی
 13. پاک کاری جنراتور چک و بررسی کارکرد سیستم UPS و بطری ها جهت آنلاین نگهداشتن برق مصرفی سرور روم .
 14.  طوریکه در جریان قرار دارید مطابق به اجندای جلسه بورد اجرائیوی هیئت رهبری وزارت که برای چند تن از همکاران وظیفه سپرده شد، تا بررسی های خویش پیرامون ایجاد یک سیستم اتومایسون اداری آغاز نمایند و نتیجه آنرا به اشتراک بگذارند. مورخ 10/8/1396 جلسه ابتدایی را جهت چگونگی ایجاد یک اتومایسون اداری به اشتراک همکاران مسؤل دایر نمودیم. بعد از ابراز نظریات همه اعضاء محترم جلسه نتیجه بر این شد تا عرض جلوگیری از ضیاع وقت تقسیم وظایف صورت گیرید. به همین ترتیب بررسی ایجاد سافتویر و مصارف هزینه های احتمالی به دوش محمد حسین صادقی سرپرست آمریت آرشیف ، نیازسنجی پروسه عملیاتی و بررسی ها پیرامون برخود با چالش های احتمالی به دوش سید مظفر حسینی و محمد عالم محمد مشاورین ارتقا ظرفیت ، بررسی مزایا و طرح کابری آن به دوش سید حسین حسینی مشاور (IT) و فراهم آوری تجهیزات و تسهیلات تکنالوژیکی آن بدوش مسؤلین تکنالوژی معلوماتی این ریاست سپرده شد. که قرار است معلخیر جماوری نتایج انجام یافته به تاریخ 20/8/1396 طی یک نشست کاری اعضاء کمیته صورت گیرید. و آماده پیشکش به مقام محترم وزارت گردد. 
 15. اشتراک در جلسه مورخ 15/8/1396 IOM  که در ریاست تحقیق  و برگزار گردیده بود پیرامون چگونگی جایگزین نمودن سیستم بایومتریک در دیتابیس ARIS    تدویر یافته بود بحث و تبادل نظر صورت گرفت. از اینکه یک جلسه اختصاصی میان اعضاء محترم کمیته مرکزی نیاز است رویداد جلسه توام با نتیجه گیری های سالم بعد از بررسی های همه جانبه به اشتراک گذاشته خواهد شد.
 16. .مکتوب وارده  بتعداد( 9 )بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح در کارتن مربوطه جابجای وبتعداد (3) قطعه صادره به مرجع مربوطه ارسال شد.

10-6 عقرب

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. تمدید یک لین تیلفون  از لین موجوده / آمریت خدمات / ریاست اداری
 3. جابجای و اتصال کمپیوتر سکرتریت معینیت امورپناهندگان
 4. برظرف نمودن مشکل ایمیل آدرس رسمی / آمریت تنظیم مهاجرتها و آموزش طریقه ار سال ایمیل
 5. جابجای لین شبکه / آمریت مشوره های حقوقی
 6. شبکه نمودن یک کمپیوترتمدید 2 لین و نصب آنتی ویروس دو دستگاه کمپیوتر / آمریت کمکهای بشری
 7. برطرف نمودن مشکل لین شبکه آمریت انتقالات  / ر یاست دریافت راه حلهای دایمی
 8. برطرف نمودن مشکل فایل ورد مدیریت عمومی کتابخا نه / ریاست تحقیق مطالعات
 9. اشتراک در جلسه کمیته GIS که در وزارت محترم زراعت و آبیاری تدویر یافته بود صورت گرفته که در این جلسه بر مبنای اهمیت GIS و چگونگی استفاده آن در افغانستان ایجاد گردیده بود، پرزنتیشنی را از طرف ریاست مرکزی احصائیه توسط دکتور (Mike) پیشکش گردید که جلسه از ساعت 1:30 الی 4:30 ادامه داشت و با جمع بندی سه کتگوری(نظارت این کمیته تحت ریاست های (احصائیه مرکزی ، اراضی و وزارت مخابرات)) که آیا این کمیته چگونه فعالیت های خویش را آغاز نماید خاتمه یافت.
 10. پیگیری از ف س (5) اجناس مورد ضرورت

11 .مکتوب وارده  بتعداد( 9 )بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح در کارتن مربوطه جابجای وبتعداد (3) قطعه صادره به مرجع مربوطه ارسال شد. 

29 - 3 عقرب

1-      تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور

2-       تبدیل نمودن تونر پرنتر ریاست انجینری

3-      ریکاوری فایلهای از دست رفته کمپیوتر لب تاب مشاور روابط بین الملل

4-      برطرف کردن مشکل کمپیوتر لب تاب مشاور روابط بین الملل

5-      تمدید یک لین شبکه و شبکه ساختن پرنتر بین (3 )کمپیوتر / مدیریت جنسی /ریاست اداری

6-      تمدید یک لین شبکه و شیر ساختن پرنتر / آمریت تحقیق

7-      تمدید یک لین شبکه جهت شیرساختن دستگاه کاپی برای 3 کمپیوتر / ریاست تحقیق

8-      رفتن بخاطرتیلفون لین ازمعینیت  امورپناهند گان  به شرکت افغان تیلی کام 

9-      را ه اندازی سیستم کمپیوتر جدید مدیریت اجرائیه با تمامی نرم افزار های مورد ضرورت /ریاست تکنالوژی

10- برطرف نمودن مشکل دستگاه کاپی / آمریت تهیه و تدارکات/ ریاست اداری

11- اسکچ  ساحه  همراه انجینر شرکت افغان تیلی کام

12- نصب  ویندوز وسایر نرم افزار ها مورد ضرورت /  آمریت ثبت بیجاشد گان داخلی

13- پیگیری از ف س (5) اجناس مورد ضرورت

14- ایجاد کردن شیرفولدر جدید بخش گزارشات و سیستم فایلنگ آمریت تهیه و تدارکات/ ریاست اداری

15- مورخ 1/7/1396 برگزاری جلسه با اشتراک همکاران موسسه محترم (IOM) و ریاست تکنالوژی معلوماتی ، ریاست محترم اداری و ریاست محترم تحقیق و اداره سیستم معلومات مهاجرین پیرامون موارد ذیل صورت گرفت:

16- فعال نمودن انترنت در نقاط که قبلا در توافقنامه ذکر گردیده بشمول مرکز- وزارت .

17-  فعال نمودن انترنت در ولایات خوست، بامیان و میدان هوای بین المللی حامد کرزی.

18-  چالش ها و راه حل برای فعال نمودن انترنت در نقطه سرحدی سپین بولدک، ریاست مهاجرین کندهار،  نقطه سرحد اسلام قلعه و ریاست مهاجرین هرات. بحث و تبادل نظر صورت گرفت که رویداد مکمل ضم تنایج حاصله در گزارشات ربعوار انعکاس داده میشود.

19- ارسال ایمیل به شرکت محترم افغان تیلیکام جهت سروی انترنت در سه ولایت تحت پوشش برنامه ارتقاء ظرفیت.

20- توضیح:ازاینکه آمریت تهیه و تدارکات یک آمریت مستقل زیراثر معینیت مالی و اداری می باشد بناٌ به شیر فولدر مجزا ضرورت  احساس گردیده.

21-  مکتوب وارده  بتعداد (8)بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح در کارتن مربوطه جابجای وبتعداد (3) قطعه صادره به مرجع مربوطه ارسال شد. 

22-26 میزان

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. چک و بررسی جنراتور    1- بطری سرورروم چارچ خود را ازدست میدهد بخاطریکه بطری چارچ جنراتور غیرفعال است 2- یک نوع مواد سرخ رنگ درجنراتور دیده شده است مشخص ، نیاز به بررسی های فنی دارد.  
 3. برطرف نمودن مشکل شیرفوالدرریاست عمومی عودت
 4. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت سوانح
 5. تمدید لین شبکه (path) استفاده شیرشدن پرنتر / آمریت آرشیف ریاست دفتر
 6. برطرف نمودن مشکل دستگاه کاپی مدیریت تهیه و تدارکات
 7. برطرف نمودن مشکل پرنتر مدیریت تهیه / ریاست اداری
 8. تمدید لین شبکه پهت استفاده شیرشدن پرنتر / آمریت آرشیف ریاست دفتر توضیح : جهت استفاده از شیر پرنتر
 9. ابدیت  کمپیوتر لب تاب مشاور روابط بین المللی
 10. نصب برنامه فوتوشاپ / بورد مشاورین
 11. برطرف نمودن مشکل تخنیکی ایمل / ریاست مالی و حساب
 12. تبدیل نمودن کنکتر / ریاست اداری
 13. (update)  کمپیوتر لب تاب مشاور روابط بین المللی
 14. ارسال مکتوب تغیر امتیازات کردیت کارت نوع سلام از یک کارمند امنیتی به به کارمند دیگر .
 15. ارسال مکتوب به وزارت محترم مخابرات جهت انتقال یک لین تلفون دیجیتال برای مقام معنیت امور پناهند گان!
 16. ملاقات با کمپنی (IMAP) جهت دریافت نکات مورد همکاری و رفع نیاز مندی های دیتا بیس (ARIS) .
 17. تمدید دولین شبکه / اتصال پرنتر به شبکه داخلی وزارت جهت سهولت استفاده پرنتر های تحت شبکه برای سکرتریت مقام وزارت

    18-  توضیح  از اینکه در اطاق متذکره پورت وجود نداشته بناٌ تمدید دو لین شبکه جهت شیرشدن پرنتر ها به شبکه داخلی                 نیاز مبرم  بوده که از اطاق همجوارآن تمدید گرید و پرنتر های متذکره به شبکه اتصال پیدا کرده است .    

 1. پیکیری از فورم ف  س  5 اجنا س  مور د ضرورت
 2. بتعداد)5) مکتوب وارده بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح د رکارتن مربوطه جا بجای وبتعداد (3)  قطعه صا دره به مرجع مربوطه ارسال شد .

15-19 میزان

 1. تنظیمات ماشین فتوکاپی در شبکه و اتصال 6 کمپیوتربه سیستم پرنتر شیر / مدیریت تحریرات /ریاست دفتر
 2. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت اطلاعات و ارتباط
 3. نصب نرم افزار Typing ریاست اداری
 4. برطرف نمودن مشکل دستگاه کاپی / مدیریت اجرائیه معنیت پناهندگان
 5. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ مدیریت تدارکات/ ریاست اداری
 6. نصب پرنتر / آمریت خدمات / ریاست اداری
 7. جلسه سه جانبه بین وزارت امورمهاجرین موسسه محترم IMAP  ,  UNHCR ریاست پلان ، ریاست تکنالوژی ، ریاست تحقیق برگزار گردید که دررابطه با چگونگی اجرائی پروژه IMAP  جهت انکشاف دیتابیس ARIS  صحبت گردید که قرار شد موسسه IMAP در هفته آینده از تجهیزات سرور روم دیدن کرده و نتیجه را بعداٌ اعلان خواهد کرد .
 8. نصب نرم افزار مورد  نیاز / ریاست تفتیش
 9. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت / ریاست حمایت حقوقی
 10. پیکیری از فورم ف  س  5 اجنا س  مور د ضرورت
 11. پیکر بندی سرور (Database ARIS) داخل سرور روم وزارت جهت آماده برای انتقال دیتابیس از قبلاً منتاژ شده.

بتعداد)5) مکتوب وارده بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح د رکارتن مربوطه جا بجای وبتعداد (3)  قطعه صا دره به مرجع مربوطه ارسال شد

از 8 - 12 میزان 1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. برطرف کردن مشکل انترنت وشبکه کردن دوپایه کمپیوتر / آمریت انتقالات
 3. تنظیمات ماشین فتوکاپی در شبکه و اتصال 4 کمپیوتربه سیستم پرنتر شیر / مدیریت اجرائیه معنیت امورپناهندگان
 4. برطرف کردن مشکل پرنتر / مدیریت کتابخانه / ریاست تحقیق مطا لعات .

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. مورخ 2/7/1396 ایجاد ایمیل آدرس تحت نام (Policy Development Department) (PDD@morr.gov.af) برای آمریت انکشاف پالیسی که قرار مکتوب شماره (107/76) و فعال سازی مجدد ایمیل آدرس ریاست محترم پلان تحت نام (plan@morr.gov.af) که قبلاً ایجاد گردیده بود. جهت بهره برداری سپرده شد.
 3. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ آمریت هماهنگی امور ولایات
 4. نصب ویندوز و سا یر نرم افزارهای مورد ضرورت / مشاوریت ارتقای ظرفیت
 5. نصب ویندوز و سا یر نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت آرشیف/  ریاست دفتر
 6. نصب نرم افزار و آنتی ویروس / ریاست خدمات انجنیری
 7. برطرف نمودن مشکل پرنتر تحت شبکه / آمریت ثبت بیجاشده گان
 8. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ مدیریت کتابخانه/ ریاست تحقیق ومطالعات
 9. نصب پرنتر/ سکرتریت مقام
 10. پیگیری ازفورم ف س 5 اجناس مورد ضرورت
 11. حل مشکلات کنترول پنل (web mail)  طی ارسال ایمیل به بخش (support) ریاست دولتداری الکترونیکی وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
 12. مورخ 2/6/1396 ایجاد ایمیل آدرس رسمی برای متخصص تدارکارت ریاست محترم  اداری تحت نام (P.Specialist@morr.gov.af) که طی مکتوب به این ریاست مواصلت ورزیده است.
 13. نظارت و بررسی از صفحات دیتابیس (ARIS) جهت تطبیق گزارشات و چگونگی دیتا راجستریش مرز ها.
 14. ارسال گزارش ربع سوم مطابق به پلان کاری سال مالی  1396 طی فارمت ارسالی ریاست محترم پلان با در نظر داشت فیصدی پیشرفت امورات انجام گرفته شده .
 15. مدیریت عمومی حفظ و مراقبت سیستم ها ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است در طول این هفته بتعدد (161) پرنتر وبتعداد (15) پایه ماشین فو توکاپی را در تمام شعبات وزارت سروی نماید. که مطابق به پلانهای کاری و هدایت مقام محترم وزارت بررسی ها چنین نگاشته میشود که به تعداد ( 79) پرنتر قابلیت (shear) شدن را از طریق شبکه دارد که با اتصال شان از طریق (Network)  میتواند به تعداد ( 82) پرنتر دیگر فاضل گردد.
 16. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 17. برطرف کردن مشکل انترنت وشبکه کردن دوپایه کمپیوتر / آمریت انتقالات
 18. تنظیمات ماشین فتوکاپی در شبکه و اتصال 4 کمپیوتربه سیستم پرنتر شیر / مدیریت اجرائیه معنیت امورپناهندگان
 19. برطرف کردن مشکل پرنتر / مدیریت کتابخانه
 20. تنظیمات ماشین فتوکاپی در شبکه و اتصال 6 کمپیوتربه سیستم پرنتر شیر / مدیریت تحریرات ریاست دفتر
 21. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت اطلاعات و ارتباط  

22-بتعداد (10) مکتوب وارده بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح د رکارتن مربوطه جا بجای وبتعداد (2)  قطعه صا دره به مرجع مربوطه ارسال شد

فعالیت کاری از تاریخ 19 الی 22 سنبله 1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. . چک وارسی از فعالیت کمره های امنیتی وزارت
 3. تمدید لین انترنت دفتر مدیریت اجرائیه معینیت مالی و اداری
 4. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ ریاست خدمات انجینری
 5. بسته بندی و نصب سه دستگاه کاپی شارپ و تنظیمات آن در شبکه ( آمریت سوانح ریاست منابع بشری/ مدیریت تحریرات ریاست دفتر/آمریت خدمات ( ریاست اداری)
 6. نصب نرم افزار مورد ضرورت/ آمریت انکشاف پالیسی و پلان
 7. پیگیر ی پیشنهادات اجناس مورد ضرورت این ریاست که مزین با حکم مقام محترم وزارت میباشد  همواره از طرف مدیریت اجرائیه این اداره  صورت میگیرید، اما مدت بیشتر از یک ربع میشود که از خریداری آن کدام خبری نیست. در صورتیکه که گزارش کاری این ریاست مورد مداقعه قرار میگیرید، پیشنهاد میداریم تا لطفاً پیگیری اسناد های معطل گذاشته شده این ریاست یکبار دیگر از جانب ریاست محترم دفتر پیگیری جدٌی صورت خواهند گرفت.
 8. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ آمریت اشتغال زایی
 9. ترمیم دستگاه کاپی / آمریت استخدام ریاست منابع بشری
 10.  اشتراک در جلسه تیم مشترک کمیته ارتقا ظرفیت که مورخ 20/6/1396 یوم دو شنبه در معقر وزارت با اشتراک تیم کاری موسسه (IOM) دایر گردید پیرامون اجندای مشخص و ابراز نظریات اشتراک کننده گان درمورد اجرای امورات کاری فار دوم. که رویداد جلسه بعد از تکثیر اداره مربوطه به دست نشر سپرده میشود.
 11.  اشتراک در جلسه با ریاست محترم جمع آوری عواید شرکت محترم افغا تیلیکام جهت ایجاد هماهنگی و دریافت راه حل چگونگی پرداخت پول مصرفی انترنت از طرف موسسه محترم (IOM)
 12. ترتیب و تکثیر انوایس سه ماهه انترنت مصرف شده مرکز و ولایت تحت برنامه ارتقاء ظرفیت برای موسسه IOM  و ریاست محترم مالی و اداری وزارت.
 13. ایجاد ایمیل آدرس برای ریاست خدمات انجیری
 14. حل مشکل ایمیل آدرس رسمی آمریت های میدان رودک و پکتیا و ریاست امور مهاجرین ولایت هرات.
 15. تبدیل نمودن یک شماره تلفون مربوط به آمریت سروی انجنیری از عادی به ملی به رویت حکم مقام محترم وزارت.
 16. طرح نیاز سنجی استفاده انترنت سایر ولایات. 
 17. مکتوب وارده  بتعداد (9)قطعه بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح در کارتن مربوطه جابجای اجراات صورت گرفت .

اجراآت ریاست تکنالوژی معلوماتی از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

 

1.       نصب پرینتر و sharing   آمریت ارتباط  ( ریاست ارتباط خارجه )

2.       رفع مشکل ایمل آدرس رسمی معین امور پناهندگان.

3.       رفع مشکل موس آمریت بودجه ( ریاست مالی و حسابی )

4.       نصب، انستالیشن و ویروس یابی کمپیوتر سکرتریت معینت امور پناهندگان

5.       رفع مشکل انترنیت سکرتر وزیر

6.       نصب سی دی آموزش زبان انگلیسی مشاوریت امور پناهندگان

7.       تبدیل RJ 45 و نصب سافت ویر تلفون مدیریت نظارت و ارزیابی ( ریاست پالیسی و پلان )

8.       تغییر مسیر لین انترنیت جهت بهبود کیفیت خدمات انترنت معینیت امور پناهندگان

9.       رفع مشکل پرینتر ریاست عودت و ادغام

10.   نصب فونت ها در آمریت جندر

11.   نصب پرنتر رنگه معینیت امورپناهندگان

12.   نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت ریاست دفتر

13.   نصب آنتی ویروس تحت شبکه ریاست دفتر

14.   همکاری روزانه با تمام اپریتران کمپیوتر و ماشین های فتوکاپی مرکز و ولایات و برطرف نمودن مشکلات ایمیل آدرس های رسمی شان که به شکل روتین همواره درجریان می باشد.

15.   ایجاد ایمیل آدرس رسمی برای ریاست های هماهنگی دریافت راه حل های دایمی برای بیجا شده های داخلی و آمریت تنظیم مهاجرت های  ریاست ارتباط خارجه.

16.   همکاری در تصحیح و اصلاحات فارم تعدیل قرار داد ویب سایت با مسؤل ویب سایت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.

 

ریاست تکنالوژی معلوماتی

1-  تبدیل نمودن کار تریج پرنتر رنگه آمریت پلان .

2-  سرویس وپاک کاری دستگاه کاپی وتنظیم مجدد فیوز فیلم ریاست دفتر .

3-  برطرف نمودن مشکل ( شیر فولدر ) ریاست انجنیری .

4-  برطرف نمودن مشکل کمپیوتر آمریت اسکان .

5-  آبدیت نمودن دومورد آنتی ویروس لب تاپ ریاست انجنیری .

6-  نصب ویندوز وسایر نرم افزار های تخصصی مورد ضرورت ریاست انجنیری .

7-  همکاری در قسمت تنظیم نمودن سیستم صدا ومایکروفون های تالار ریاست نشرات وآمریت جندر جهت نحوه بهتر برگزاری گرامی داشت ازروز جهانی مادر .

8-  چک وسرویس نمودن تمام سرور های داخلی وزارت جهت بهتر شدن نحوه کار آنها .

فعالیت کاری 

1-    کار بالای دستگاه فتو کاپی مدیریت جنسی ریاست اداری

2-    تمدید لین شبکه آمریت های پلان که در تعمیر C  قرار دارد

3-    تمدید لین شبکه ریاست انجینیری

4-    بر طرف کردن مشکل خط تلفن ریاست منابع بشری و ریاست دفتر

5-    بر طرف کردن مشکل کمپیوتر و انترنت مدیریت تهیه ریاست اداری

6-    برطرف کردن مشکل پروگرام آفیس و مشکل تلفن ملی آمریت استخدام ریاست منابع بشری