فعالیت کاری ریاست تکنالوژی معلوماتی

از 8 - 12 میزان 1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. برطرف کردن مشکل انترنت وشبکه کردن دوپایه کمپیوتر / آمریت انتقالات
 3. تنظیمات ماشین فتوکاپی در شبکه و اتصال 4 کمپیوتربه سیستم پرنتر شیر / مدیریت اجرائیه معنیت امورپناهندگان
 4. برطرف کردن مشکل پرنتر / مدیریت کتابخانه / ریاست تحقیق مطا لعات .

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. مورخ 2/7/1396 ایجاد ایمیل آدرس تحت نام (Policy Development Department) (PDD@morr.gov.af) برای آمریت انکشاف پالیسی که قرار مکتوب شماره (107/76) و فعال سازی مجدد ایمیل آدرس ریاست محترم پلان تحت نام (plan@morr.gov.af) که قبلاً ایجاد گردیده بود. جهت بهره برداری سپرده شد.
 3. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ آمریت هماهنگی امور ولایات
 4. نصب ویندوز و سا یر نرم افزارهای مورد ضرورت / مشاوریت ارتقای ظرفیت
 5. نصب ویندوز و سا یر نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت آرشیف/  ریاست دفتر
 6. نصب نرم افزار و آنتی ویروس / ریاست خدمات انجنیری
 7. برطرف نمودن مشکل پرنتر تحت شبکه / آمریت ثبت بیجاشده گان
 8. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ مدیریت کتابخانه/ ریاست تحقیق ومطالعات
 9. نصب پرنتر/ سکرتریت مقام
 10. پیگیری ازفورم ف س 5 اجناس مورد ضرورت
 11. حل مشکلات کنترول پنل (web mail)  طی ارسال ایمیل به بخش (support) ریاست دولتداری الکترونیکی وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
 12. مورخ 2/6/1396 ایجاد ایمیل آدرس رسمی برای متخصص تدارکارت ریاست محترم  اداری تحت نام (P.Specialist@morr.gov.af) که طی مکتوب به این ریاست مواصلت ورزیده است.
 13. نظارت و بررسی از صفحات دیتابیس (ARIS) جهت تطبیق گزارشات و چگونگی دیتا راجستریش مرز ها.
 14. ارسال گزارش ربع سوم مطابق به پلان کاری سال مالی  1396 طی فارمت ارسالی ریاست محترم پلان با در نظر داشت فیصدی پیشرفت امورات انجام گرفته شده .
 15. مدیریت عمومی حفظ و مراقبت سیستم ها ریاست تکنالوژی معلوماتی با تیم مشترک کاری خویش توانسته است در طول این هفته بتعدد (161) پرنتر وبتعداد (15) پایه ماشین فو توکاپی را در تمام شعبات وزارت سروی نماید. که مطابق به پلانهای کاری و هدایت مقام محترم وزارت بررسی ها چنین نگاشته میشود که به تعداد ( 79) پرنتر قابلیت (shear) شدن را از طریق شبکه دارد که با اتصال شان از طریق (Network)  میتواند به تعداد ( 82) پرنتر دیگر فاضل گردد.
 16. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 17. برطرف کردن مشکل انترنت وشبکه کردن دوپایه کمپیوتر / آمریت انتقالات
 18. تنظیمات ماشین فتوکاپی در شبکه و اتصال 4 کمپیوتربه سیستم پرنتر شیر / مدیریت اجرائیه معنیت امورپناهندگان
 19. برطرف کردن مشکل پرنتر / مدیریت کتابخانه
 20. تنظیمات ماشین فتوکاپی در شبکه و اتصال 6 کمپیوتربه سیستم پرنتر شیر / مدیریت تحریرات ریاست دفتر
 21. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت / آمریت اطلاعات و ارتباط  

22-بتعداد (10) مکتوب وارده بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح د رکارتن مربوطه جا بجای وبتعداد (2)  قطعه صا دره به مرجع مربوطه ارسال شد

فعالیت کاری از تاریخ 19 الی 22 سنبله 1396

 1. تست نمودن تمامی سرور های موجود از نظر کارکرد و منظم بودن برق شهری UPS و جنراتور
 2. . چک وارسی از فعالیت کمره های امنیتی وزارت
 3. تمدید لین انترنت دفتر مدیریت اجرائیه معینیت مالی و اداری
 4. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ ریاست خدمات انجینری
 5. بسته بندی و نصب سه دستگاه کاپی شارپ و تنظیمات آن در شبکه ( آمریت سوانح ریاست منابع بشری/ مدیریت تحریرات ریاست دفتر/آمریت خدمات ( ریاست اداری)
 6. نصب نرم افزار مورد ضرورت/ آمریت انکشاف پالیسی و پلان
 7. پیگیر ی پیشنهادات اجناس مورد ضرورت این ریاست که مزین با حکم مقام محترم وزارت میباشد  همواره از طرف مدیریت اجرائیه این اداره  صورت میگیرید، اما مدت بیشتر از یک ربع میشود که از خریداری آن کدام خبری نیست. در صورتیکه که گزارش کاری این ریاست مورد مداقعه قرار میگیرید، پیشنهاد میداریم تا لطفاً پیگیری اسناد های معطل گذاشته شده این ریاست یکبار دیگر از جانب ریاست محترم دفتر پیگیری جدٌی صورت خواهند گرفت.
 8. نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت/ آمریت اشتغال زایی
 9. ترمیم دستگاه کاپی / آمریت استخدام ریاست منابع بشری
 10.  اشتراک در جلسه تیم مشترک کمیته ارتقا ظرفیت که مورخ 20/6/1396 یوم دو شنبه در معقر وزارت با اشتراک تیم کاری موسسه (IOM) دایر گردید پیرامون اجندای مشخص و ابراز نظریات اشتراک کننده گان درمورد اجرای امورات کاری فار دوم. که رویداد جلسه بعد از تکثیر اداره مربوطه به دست نشر سپرده میشود.
 11.  اشتراک در جلسه با ریاست محترم جمع آوری عواید شرکت محترم افغا تیلیکام جهت ایجاد هماهنگی و دریافت راه حل چگونگی پرداخت پول مصرفی انترنت از طرف موسسه محترم (IOM)
 12. ترتیب و تکثیر انوایس سه ماهه انترنت مصرف شده مرکز و ولایت تحت برنامه ارتقاء ظرفیت برای موسسه IOM  و ریاست محترم مالی و اداری وزارت.
 13. ایجاد ایمیل آدرس برای ریاست خدمات انجیری
 14. حل مشکل ایمیل آدرس رسمی آمریت های میدان رودک و پکتیا و ریاست امور مهاجرین ولایت هرات.
 15. تبدیل نمودن یک شماره تلفون مربوط به آمریت سروی انجنیری از عادی به ملی به رویت حکم مقام محترم وزارت.
 16. طرح نیاز سنجی استفاده انترنت سایر ولایات. 
 17. مکتوب وارده  بتعداد (9)قطعه بعد از ملاحظه شد آمر ذیصلاح در کارتن مربوطه جابجای اجراات صورت گرفت .

اجراآت ریاست تکنالوژی معلوماتی از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

 

1.       نصب پرینتر و sharing   آمریت ارتباط  ( ریاست ارتباط خارجه )

2.       رفع مشکل ایمل آدرس رسمی معین امور پناهندگان.

3.       رفع مشکل موس آمریت بودجه ( ریاست مالی و حسابی )

4.       نصب، انستالیشن و ویروس یابی کمپیوتر سکرتریت معینت امور پناهندگان

5.       رفع مشکل انترنیت سکرتر وزیر

6.       نصب سی دی آموزش زبان انگلیسی مشاوریت امور پناهندگان

7.       تبدیل RJ 45 و نصب سافت ویر تلفون مدیریت نظارت و ارزیابی ( ریاست پالیسی و پلان )

8.       تغییر مسیر لین انترنیت جهت بهبود کیفیت خدمات انترنت معینیت امور پناهندگان

9.       رفع مشکل پرینتر ریاست عودت و ادغام

10.   نصب فونت ها در آمریت جندر

11.   نصب پرنتر رنگه معینیت امورپناهندگان

12.   نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت ریاست دفتر

13.   نصب آنتی ویروس تحت شبکه ریاست دفتر

14.   همکاری روزانه با تمام اپریتران کمپیوتر و ماشین های فتوکاپی مرکز و ولایات و برطرف نمودن مشکلات ایمیل آدرس های رسمی شان که به شکل روتین همواره درجریان می باشد.

15.   ایجاد ایمیل آدرس رسمی برای ریاست های هماهنگی دریافت راه حل های دایمی برای بیجا شده های داخلی و آمریت تنظیم مهاجرت های  ریاست ارتباط خارجه.

16.   همکاری در تصحیح و اصلاحات فارم تعدیل قرار داد ویب سایت با مسؤل ویب سایت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.

 

ریاست تکنالوژی معلوماتی

1-  تبدیل نمودن کار تریج پرنتر رنگه آمریت پلان .

2-  سرویس وپاک کاری دستگاه کاپی وتنظیم مجدد فیوز فیلم ریاست دفتر .

3-  برطرف نمودن مشکل ( شیر فولدر ) ریاست انجنیری .

4-  برطرف نمودن مشکل کمپیوتر آمریت اسکان .

5-  آبدیت نمودن دومورد آنتی ویروس لب تاپ ریاست انجنیری .

6-  نصب ویندوز وسایر نرم افزار های تخصصی مورد ضرورت ریاست انجنیری .

7-  همکاری در قسمت تنظیم نمودن سیستم صدا ومایکروفون های تالار ریاست نشرات وآمریت جندر جهت نحوه بهتر برگزاری گرامی داشت ازروز جهانی مادر .

8-  چک وسرویس نمودن تمام سرور های داخلی وزارت جهت بهتر شدن نحوه کار آنها .

فعالیت کاری 

1-    کار بالای دستگاه فتو کاپی مدیریت جنسی ریاست اداری

2-    تمدید لین شبکه آمریت های پلان که در تعمیر C  قرار دارد

3-    تمدید لین شبکه ریاست انجینیری

4-    بر طرف کردن مشکل خط تلفن ریاست منابع بشری و ریاست دفتر

5-    بر طرف کردن مشکل کمپیوتر و انترنت مدیریت تهیه ریاست اداری

6-    برطرف کردن مشکل پروگرام آفیس و مشکل تلفن ملی آمریت استخدام ریاست منابع بشری