فعالیت کاری ریاست تکنالوژی معلوماتی

اجراآت ریاست تکنالوژی معلوماتی از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

 

1.       نصب پرینتر و sharing   آمریت ارتباط  ( ریاست ارتباط خارجه )

2.       رفع مشکل ایمل آدرس رسمی معین امور پناهندگان.

3.       رفع مشکل موس آمریت بودجه ( ریاست مالی و حسابی )

4.       نصب، انستالیشن و ویروس یابی کمپیوتر سکرتریت معینت امور پناهندگان

5.       رفع مشکل انترنیت سکرتر وزیر

6.       نصب سی دی آموزش زبان انگلیسی مشاوریت امور پناهندگان

7.       تبدیل RJ 45 و نصب سافت ویر تلفون مدیریت نظارت و ارزیابی ( ریاست پالیسی و پلان )

8.       تغییر مسیر لین انترنیت جهت بهبود کیفیت خدمات انترنت معینیت امور پناهندگان

9.       رفع مشکل پرینتر ریاست عودت و ادغام

10.   نصب فونت ها در آمریت جندر

11.   نصب پرنتر رنگه معینیت امورپناهندگان

12.   نصب ویندوز و سایر نرم افزارهای مورد ضرورت ریاست دفتر

13.   نصب آنتی ویروس تحت شبکه ریاست دفتر

14.   همکاری روزانه با تمام اپریتران کمپیوتر و ماشین های فتوکاپی مرکز و ولایات و برطرف نمودن مشکلات ایمیل آدرس های رسمی شان که به شکل روتین همواره درجریان می باشد.

15.   ایجاد ایمیل آدرس رسمی برای ریاست های هماهنگی دریافت راه حل های دایمی برای بیجا شده های داخلی و آمریت تنظیم مهاجرت های  ریاست ارتباط خارجه.

16.   همکاری در تصحیح و اصلاحات فارم تعدیل قرار داد ویب سایت با مسؤل ویب سایت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.

 

ریاست تکنالوژی معلوماتی

1-  تبدیل نمودن کار تریج پرنتر رنگه آمریت پلان .

2-  سرویس وپاک کاری دستگاه کاپی وتنظیم مجدد فیوز فیلم ریاست دفتر .

3-  برطرف نمودن مشکل ( شیر فولدر ) ریاست انجنیری .

4-  برطرف نمودن مشکل کمپیوتر آمریت اسکان .

5-  آبدیت نمودن دومورد آنتی ویروس لب تاپ ریاست انجنیری .

6-  نصب ویندوز وسایر نرم افزار های تخصصی مورد ضرورت ریاست انجنیری .

7-  همکاری در قسمت تنظیم نمودن سیستم صدا ومایکروفون های تالار ریاست نشرات وآمریت جندر جهت نحوه بهتر برگزاری گرامی داشت ازروز جهانی مادر .

8-  چک وسرویس نمودن تمام سرور های داخلی وزارت جهت بهتر شدن نحوه کار آنها .

فعالیت کاری 

1-    کار بالای دستگاه فتو کاپی مدیریت جنسی ریاست اداری

2-    تمدید لین شبکه آمریت های پلان که در تعمیر C  قرار دارد

3-    تمدید لین شبکه ریاست انجینیری

4-    بر طرف کردن مشکل خط تلفن ریاست منابع بشری و ریاست دفتر

5-    بر طرف کردن مشکل کمپیوتر و انترنت مدیریت تهیه ریاست اداری

6-    برطرف کردن مشکل پروگرام آفیس و مشکل تلفن ملی آمریت استخدام ریاست منابع بشری