فعالیت های ریاست منابع بشری

 

24-29

1.       ارسال فورم عقدقرارداد خط یک تن از کارکنان بالمقطع ریاست امور مهاجرین ولایت کندز.

2.       تکثیر مکتوب معرفی دو تن غرض اخذ کارت جواز کار به ریاست قوای بشری.

3.       ارسال فورمه معلوماتی دو تن از کارمندان جدیدالتقرر به ریاست امنیت ملی.

4.       تکثیر مکتوب تمدید خدمتی آمر مالی و اداری ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا در ریاست مالی و حسابی.

5.     تکثیر مکتوب تبدیلی بالمعاوضه بست های رتبه هشتم کارکنان خدماتی ریاست های عودت و ادغام مجدد ارتباط خارجه به شعبات مربوط.

6.       تماس تیلیفونی با کاندیدان بست رتبه هفتم خانه سامان ریاست هماهنگی دریافت راه حل ها غرض اخذ امتحان بست متذکره.

7.       ارسال یک قطعه مکتوب مبنی بر آگاهی اعضای کمیته شارت لیست بست مشاور برنامه ریزی انسجام، به شعبات مربوطه.

8.       ارسال پیشنهاد استعفاء متصدی بست رتبه(5) مدیر عواید تحصیلی ریاست مالی و حسابی به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.

9.     تکمیل اسناد ابتدائی یک تن غرض تقرری اش در یکی از بست های کمبود مرکز وزارت از مراجع ذیربط به اساس قلم مقام محترم وزارت.

10.    ارسال یک ورق فورم کاریابی غرض تثبیت سویه تحصیلی یکی از کارمندان برحال وزارت به وزارت محترم تحصیلات عالی.

11.   پیگیری مکاتیب عنوانی مشرانوجرگه و اداره امور ریاست جمهوری مبنی بر شکایت کاندید موفق بست رتبه اول ریاست عمومی عودت از طریق برنامه CBR.

12.    ارسال پیشنهاد کاندید موفق بست رتبه دوم ریاست تکنالوژی به ریاست جمهوری غرض اخذ منظوری.

13.   تکثیر مکتوب انفکاک متخصص پروژه اختیاری خدمات اجتماعی و اساسی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان به شعبات مربوطه.

14.   جوب مکتوب لوی سارنوالی مبنی به اعزامیت رئیس مالی و اداری و آمر مالی و اداری اسبق وزارت با ارسال یک ورق خلص سوانح رئیس مالی و اداری.

15.    ارسال پیشنهاد تقر حکمی بست رتبه(4) انجنیر شهرک ها ریاست خدمات انجنیری به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.

16.    تکثیر مکتوب استعفاء متصدی بست رتبه(5) مدیر عواید تحصیلی ریاست مالی و حسابی به شعبات مربوطه.

اجراآت پیرامون اعداد(6) قطعه مکتوب موضوعات مختلف در زمان معین.

17.    نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

18.     ترتیب خلص سوانح برای (10)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

19. به اثر کنترول دفاتر حاضری کارکنان وزارت ( 96) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

20.  انتری (40) جلد دفتر سوانح دردیتابیس.

21.  ترتیب (2) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

22. حضور درجلسه ارزیابی (6) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

23. درج ارزیابی اجراات ( 32) تن ازکارکنان وزارت به دفاتر سوانح شان.

24. درج( 22) مکاتیب تقرر، تبدل، انفکاک، درجه تحصیل، فورم تشخیصه، مکافات ومجازات  به دفاترسوانح کارکنان.

25. درج اسمای تمام کارکنان درحاضری یومیه ازبابت برج ثور.

26. ترتیب وطی مراحل اسناد تقاعد یک تن از کارکنان وزارت به خزینه تقاعد.

27. ترتیب فورم (م-9) (5)  تن از کارکنان که بولایت سفر نموده بودند.

28.ارسال یک جلد دفترسوانح وسوابق یک تن ازکارکنان که جدیداً تقررحاصل نموده جهت حل نواقص.

29. مواصلت یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری محترم عبدالاحمد کارمند ریاست راه حل های دایمی بعد از رفع نواقص

30. معرفی دوتن از کارآموزان  برنامه پروموت به ریاست قوای بشری وزارت کارُ، امور اجتماعی ، شهداومعلولین بعد از اتمام دوره پرکتیک شان .

31.    همکاری با مشاور معینیت امور پناهنده گان (سید مظفر حسینی ) در رابطه به تهیه پروپزل ارتقای ظرفیت .

32.   تعدیلات لازم بالای تشکیل سال مالی 1397 این وزارت بعد از جلسه حضوری آمرتشکیلات کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی با مقام محترم وزارت بمنظور تحقق حکم رئیس صاحب جمهور  مبنی بر ساختار تشکیلاتی واحدهای دومی .

33. ارسال مکتوب به ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا در رابطه به تمدید سه ماهه خدمتی محترم افضل خان آمر مالی ریاست مهاجرین آنولا در مرکز .

34. درج شهرت مکمل محترم عبدالحکیم فرزند فقیرالله در بست (7) بحیث دریور ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان از طریق رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم یک تشکیل.

35. ارایه جواب به نامه ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا مبنی بر خواهان ازدیاد تشکیل آن ریاست، موضوع بعد از هدایت مقام محترم وزارت طی نامه رسمی به آنولا.

36. ارایه جواب به نامه ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشدگان داخلی در رابطه گزارشدهی مدیریت حالات اضطراری ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین ولایات.

37. ارایه جواب به نامه ریاست حمایت حقوقی در رابطه به گزارشدهی مدیریت حمایت حقوقی ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین ولایات.

38.  ارایه جواب به نامه آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا در رابطه به گزارشدهی بخش های اضطراری و حمایت حقوقی آن آمریت.

39. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت ارزگان مبنی بر ارزیابی محترم عبدالقهار دوست فرزند دوست محمد آمر امور مهاجرین آنولایت.

40. ارسال جداول پلان تطبیقی ارزیابی سالانه سال مالی 1397 آمریت سوانح و ارزیابی اجراأت به مسئول دیپارتمنت تحلیل و توحید پلان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

41. ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت سمنگان مبنی بر تقرر عجالتاً محترم عبدالبصیر فرزند قربان نظر در بست (5) بحیث مدیر تکنالوژی آن اداره محترم.

42. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت غزنی مبنی بر انفکاک اجمل فرزند اختر محمد مامور اجرائیه بست (6) و تقرر محترمه رقیه بنت ضبطو مامور اجرائیه قدم سوم بست (6) ولسوالی اجرستان آنولا تبدیلاً در بست (6) مامور اجرائیه آنریاست محترم.

43. ارسال مکتوب بریاست محترم امورمهاجرین ولایت کندز در رابطه به عقد قرارداد محترم قطب الدین فرزند قیلچ آغا به حیث محافظ باالمقطع شهرک مهاجرین معادل بست (6).

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت هرات در رابطه به استحصال وظیفه از کارمندان باالمقطع در ایام پنجشنبه.

18-22

1-     حصول یک ورق خلص سوانح یا ابراز موافقه یک تن ازکارمندان اسبق مستوفیت ولایت بلخ از وزارت عدلیه.

2-     ارسال پیشنهاد تقرر متصدی بست رتبه(4) مدیریت عمومی برنامه () ریاست هماهنگی دریافت راه حل به بیجاشدگان داخلی به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.

3-     تهیه و ترتیب فورم قرارداد بالمقطع معادل بست های رتبه(4، 6و 8) شعبات مختلف و طی مراحل آن از طریق کمیسیون موظف.

4-     ارسال پیشنهاد استعفاء متصدی بست رتبه(5) مدیر سروی شهرک ها ریاست خدمات انجنیری به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری.

5-     ارسال پیشنهاد تقرر حکمی بست رتبه(7) دریور ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی غرض اخذ منظوری به ریاست دفتر.

6-     تکثیر مکتوب ختم میعاد خدمتی کارمندان بست های رتبه ششم ریاست های ارتباط هماهنگی امور ولایات و عودت ادغام مجدد به وظایف اصلی شان به شعبات مربوطه.

7-     تماس تلفونی با کاندیدان بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست تکنالوژی معلوماتی غرض اخذ امتحان.

8-     تکمیل اسناد ابتدائی یک تن از مراجع ذیربط غرض تقرری اش در یکی از بست های کمبود.

9-     تکثیر مکتوب عقد قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(7) به حیث کارکن خدماتی در مربوطات ریاست مالی و حسابی به شعبات مربوطه.

10-  ارسال فورم کاریابی سه تن از متقاضیان بست مشارو برنامه ریزی انسجام امور به ریاست پالیسی و پلان غرض طی مراحل بعدی.

11-  ارسال یک ورق خلص سوانح یا ابراز موافقه یک تن از کارمندان اسبق وزارت به وزارت محترم ترانسپورت.

12-  تکثیر مکتوب استعفاء بست رتبه(5) مدیر سروی شهرک ها ریاست خدمات انجنیری به شعبات مربوط.

13-  تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه(4) مدیر عمومی برنامه های شهری ریاست هماهنگی دریافت راه حل به بیجاشدگان داخلی به شعبات مربوط.

14-  تکثیر مکتوب تمدید قرارداد خط شب باش آتشه امورمهاجرین مقیم زاهدان به شعبات مربوط.

15-  تکثیر مکاتیب عقدقرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(4و6) در مربوطات ریاست تحقیق معلومات مهاجرین و کودکستان محل کار به شعبات مربوطه.

16-  تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(6) مامور اجرائیه و تقرر یک تن از طبقه اناث در بست متذکره ولایت غزنی.

17-   تکثیر مکتوب تقرر یک تن در بست رتبه(8) شب باش ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا.

18-  ارسال و معرفی(3) تن به وزارت تحصیلات عالی غرض طی مراحل تثبیت فراغت شان.

19-  ارسال فورم تائید سویه تحصیلی یک تن از کارمندان ریاست امور مهاجرین ولایت هرات.

20-  تکثیر شکایت رئیس اسبق لغمان غرض مطالبه معلومات از ریاست تفتیش داخلی وزارت.

21-  اجرای مکاتیب به تعداد(6) قطعه به شعبات ذیربط.

22-  ارزیابی امتحان تحریری بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.

23-  نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.

24-   ترتیب خلص سوانح برای (8)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

25-  به اثر کنترول دفاتر حاضری کارکنان وزارت ( 90) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

26-   ابدیت (۴۰) جلد دفتر سوانح وانتری (10) جلد دفتر سوانح دردیتابیس.

27-   ترتیب (پنج) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر.

28-  حضور درجلسه ارزیابی (5) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

29-  درج ارزیابی اجراات ( 59) تن ازکارکنان وزارت به دفاتر سوانح شان.

30-   درج( 36) مکاتیب تقرر، تبدل، انفکاک، درجه تحصیل، فورم تشخیصه، مکافات ومجازات  به دفاترسوانح کارکنان.

31-   ترتیب وارسال راپوراضافه کاری سه ساعته کارکنان ازبابت برج حوت به ریاست مالی وحسابی.

32-  ترتیب راپور حاضری کارکنان سی بی ار وکارکنان پروژه به شعبات مربوطه شان.

33-   ترتیب فورم (م-9) (2)  تن از کارکنان که بولایت سفر نموده بودند.

34-  ارسال پلان تطبیقی منظورشده کارکنان از بابت ربع دوم وفورم ارزیابی کارکنان به شعبات مربوطه.

35-  به تعداد (7) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

36-  معرفی یک تن از کارکنان وزارت به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت.

37-   معرفی مدیر عمومی مغزن  ریاست دفتر  به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .

38-  فیصله نهائی کمیته حل اختلافات ناشی دررابطه به سه تن ازکارکنان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و بعد از منظوری مقام محترم وزارت و ارسال مکتوب به مرجع مربوط.

39-  دایر نمودن جلسات کمیته ارزیابی نخبه گان سال 1396کارکنان ریاست دفتر.

40-  نظارت از روند ادامه برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد قراردادی محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری در قدم اول.

41-  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی و کمپیوتر که توسط استاد نفیسه روشن  به بیشبرده میشود.

 

42-  تطبیق و نظارت از ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

43-  جمع آوری نیازهای مرکز وولایات جهت تهیه پرپوزل آموزشی بخاطر ارسال آن به موسسه ICMPD .

44-  ترتیب پلان 17 روزه به اساس هدایت معینیت محترم مالی و حسابی.

45-  پیگیری تشکیل سال مالی 1397 این وزارت از جانب مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی از طریق تماس های تیلفونی و مراجع به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات و خدمات ملکی غرض اخذ منظوری.

46-  ارسال گزارش سالانه به اساس پلان عمومی وزارت طی ربع اول سال مالی 1397 به مدیریت اجرائیه ریاست منابع بشری.

47-  درج شهرت مکمل محترمه شیما بنت عبدالغنی که در بست (8) کارکن خدماتی ریاست ارتباط خارجه از طریق رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم یک تشکیل.

48-  ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت خوست مبنی بر تقرر عجالتاً محترم نعیم خان فرزند رحیم خان در بست (5) به حیث مدیر احصائیه و پلان.

49-  ترتیب و تنظیم  گزارش و اسناد مورد ضرورت مبنی برفعالیت های این مدیریت طی سال مالی 1396 برای ریاست محترم پالیسی وپلان غرض ارایه آن به کمیته مک.

50-بنا بر نبود برق تعداد زیاد برنامه های که پلان شده بود ازتطبیق بازمانده

از 11 الی15

 1. تکثیر مکتوب کاندید موفق بست رتبه(5) مدیرتدارکات خدمات عمومی مشورتی آمریت تدارکات به شعبات مربوط.
 2. ارسال پیشنهاد کاندید موفق بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست ارتباط خارجه به ریاست دفتر غرض اخذ منظوری مقام.
 3. ارسال پیشنهاد تمدید قرارداد شب باش آتشه در امور مقیم ذاهدان غرض اخذ منظوری مقام محترم وزارت به ریاست دفتر.
 4. ارسال(6) ورق جدول ارسالی ریاست پالیسی و پلان از تقرر کارمندان مرکز وزارت و واحدهای دومی ار بابت شش ماه دوم سال 1396 بعد از خانه پری به ریاست متذکره.
 5. تهیه و ترتیب پیشنهاد تقرر دریور ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی.
 6. ارسال جدول وضعیت بست های کمبود مرکز وزارت و واحدهای دومی به بورد تعیینات خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 7. اخذ موافقه رئیس حمایت حقوقی مبنی بر اعلان گذاشتن بست رتبه دوم ریاست متذکره از طریق برنامه CBR.
 8. ارسال یک ورق فورم کاریابی مبنی بر تکمیل اسناد ابتدائی یک تن از عارضین به اساس حکم مقام محترم وزارت.
 9. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع مصحیح پشتو ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.
 10. ترتیب یک قطعه پیشنهاد مبنی عقد قرارداد بالمقطع در مربوطات ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین.
 11. اجراآت پیرامون(4) قطعه مکتوب موضوعات مختلف عندالموقع.
 12. معرفی و ارسال فورم معلوماتی دو تن از کارمندان  جدید التقرر به ریاست امنیت ملی.
 13. تکثیر مکتوب شکایت کاندیدان بست رتبه دوم ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان.
 14. تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(7) خانه سامان آمریت امور مهاجرین پنچشیر.
 15. تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه(8) شب باش ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار.
 16. تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه(5) مدیریت احصائیه ریاست امور مهاجرین ولایت خوست.
 17. -نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.
 18.  ترتیب خلص سوانح برای (۵)تن از کارکنان مرکزی وزارت.
 19. به اثر کنترول دفاتر حاضری کارکنان وزارت ( ۲۴) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.
 20.  ابدیت (۴۰) جلد دفتر سوانح وانتری (۲۵) جلد دفتر سوانح دردیتابیس.
 21. ارسال یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری یک تن از کارکنان وزارت جهت رفع نواقصږ
 22. حضور درجلسه ارزیابی (۳) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.
 23.  ترتیب (۳ ) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر .
 24.  درج( ۲۴) مکاتیب تقرر، تبدل، انفکاک، درجه تحصیل، فورم تشخیصه، مکافات ومجازات  به دفاترسوانح کارکنان.
 25.  ترتیب وارسال راپوراضافه کاری هئیت خریداری به ریاست مالی وحسابی.
 26. ترتیب کتاب حاضری ونام نویس برای کارکنان که ازطریق کمیسیون اضافه کاری مستحق شناخته شده اند.
 27.  ترتیب فورم (م-9) (۵)  تن از کارکنان که بولایت سفر نموده بودند.
 28. معرفی مدیر اجرائیه معینیت امور پناه هنده گان به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت.
 29. معرفی مدیر دفتر داری به ریاست محترم اجرائیه جهت مساعدت مالی  .
 30. معرفی آمر جندر به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .
 31. دایر نموده جلسه کمتیه حل اختلافات ناشی ازکار تحت ریاست سرپرست منابع بشری .
 32. نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی و کمپیوتر که توسط استاد نفیسه روشن  به بیشبرده میشود.
 33. نظارت از روند ادامه برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد قراردادی محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری در قدم اول.
 34. تطبیق و نظارت از ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.
 35. معرفی 20 تن ازکارکنان وزارت به تحصیلات عالی جهت امتحان مقطع ماستری.
 36. معرفی چهار تن از کارکنان تدارکات به انستیتوت خدمات ملکی جهت آموزش مسایل تدارکات.
 37. معرفی پنج تن از کارکنان بخش مالی و حسابی و پالیسی و پلان به وزارت محترم مالیه جهت آموزش مسایل اصلاحات مالی و پروژه سازی.
 38. ارائیه گزارش نظارتی ، ارسال گزارش پلان عمومی وزارت ، ارسال گزاش ریموها
 39. پیگیری تشکیل سال مالی 1397 این وزارت از جانب مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی از طریق تماس های تیلفونی و مراجع به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات و خدمات ملکی غرض اخذ منظوری.
 40. ارایه جواب به نامه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رابطه به شهرت مکمل متصدیان پست های امور ساختمانی به وزارت امور شهرسازی و مسکن.
 41.  ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین ولایت هرات مبنی بر خدمتی محترم شاکر بهزاد آمر حالات اضطراری ولایت هرات به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی مرکز وزارت.
 42. ارسال مکتوب بریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا مبنی بر انفکاک سید رسول فرزند روز الدین شب باش بست (8) آن ریاست.
 43. ارسال مکتوب به آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر مبنی بر انفکاک محترمه رویا بنت ملک داد ، خانه سامان بست (7) آن آمریت.
 44. ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت تخار در رابطه به سرپرستی آنریاست از جانب محترم محمد یاسین لبیب فرزند محمد طالب.
 45. ارسال دو قطعه مکتوب آمریت آموزش و ارتقای ظرفیت ها به (34) واحد دومی امور مهاجرین در ولایات کشور.
 46. ارسال گزارش بخش ریموها ربع اول سال مالی 1397 به مدیریت اجرائیه ریاست منابع بشری جهت اجراأت بعدی.
 47. درج شهرت مکمل نور رحمن فرزند محمد ظاهر که در بست (5) مدیریت تدارکات خدمات مشورتی آمریت تدارکات از طریق رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم یک تشکیل.
 48. به نسبت عدم موجودیت برق اجراأت کاری این مدیریت به مشکلات جدی مواجع میباشد.

 

4الی 8 حمل

 1. ارسال یک ورق فورم کاریابی عنوانی تحصیلات عالی مبنی بر تثبیت سویه تحصیلی کاندید موفق آمر یت تدارکات.
 2. ارسال یک قطعه استعلام عنوانی آمریت سوانح و ارزیابی اجراآت مبنی بر موجودیت تفتر سوانح و عدم موجودیت دفتر سوانح سید وکیل.
 3. تکثیر مکتوب تمدید قرار داد بالمقطع معادل بست رتبه سوم در آمریت اسناد و ارتباط ریاست دفتر به شعبات مربوطه.
 4. تکثیر مکتوب استعفاء متصدی بست رتبه(4) انجنیر ساختمانی ریاست خدمات انجنیری به شعبات مربوط.
 5. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم در مدیریت عمومی تحریرات ریاست دفتر به شعبات مربوط.
 6. جواب استعلام مفتشین اداره محترم کنترول تفتیش شورای وزیران.
 7. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی ریاست عمومی قوای بشری مبنی بر حصول کارت جواز کار متصدی بست رتبه دوم ریاست پالیسی و پلان.
 8. تکثیر مکتوب ختم میعاد خدمتی بست رتبه(4) پروپوزل نویس که طور خدمتی به ریاست دفتر اجرا وظیفه می نمود.
 9. دوسیه بندی و ترتیب لانگ لیست تعداد(9) بست از نمایندگی های خارج از کشور غرض شارت لیست.
 10. تکثیر مکتوب تمدید خدمتی متصدی بست رتبه(4) عضو مسلکی استخدام بست های عالی رتبه مرکز به آمریت تدارکات به شعبات مربوطه.
 11. در رابطه به ارسال دو ورق اسناد ابتدائی محترم حکمت الله کارمند ریاست کندز به آمریت سوانح.
 12. در رابطه به شکایت محترم تعمت الله فرزند عبدالمجید کاندید بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.
 13. در رابطه به خدمتی محترم احمد مرید فرزند غلام صدیق کارمند ریاست اداری در آمریت مهاجرین ولایت کاپیسا.
 14. در رابطه به معرفی محترم محمد حسن فرزند عبدالرحیم به ریاست قوای بشری.
 15. در رابطه به ادوار خدمت محترم حضرت میر همت و امتیازات محترم محمد حسن سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا.
 16. اخذ امتحان تقریری ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند و کنرها.
 17. برقراری تماس تلفونی در رابطه به اخذ معلومات  از شهرت کارکنان خدماتی ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا.
 18.   به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

معرفی یکتن از کارکنان ریاست منابع بشری به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت.

 1. دایر نمودن جلسات اتحادیه ملی کارگران (کارکنان )سال 1397جهت بحث پیرامون موضوع.
 2. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند.
 3.  ترتیب خلص سوانح برای (33)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

22- به اثر کنترول دفاتر حاضری کارکنان وزارت ( 65) تن غایب وظیفه بودند که خانه های حاضری یومیه واضافه کاری شان قید گردیده است.

25. ابدیت (20) جلد دفتر سوانح وانتری (35) جلد دفتر سوانح دردیتابیس.

26. مواصلت دوجلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان که از دیگر ارگانها به این وزارت تقررحاصل نموده اند.

27. حضور درجلسه ارزیابی (5) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی وزارت.

28. ترتیب (3 ) جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر .

29.  درج( 12) مکاتیب تقرر، تبدل، انفکاک، درجه تحصیل، فورم تشخیصه، مکافات ومجازات  به دفاترسوانح کارکنان.

30. ترتیب وارسال راپورمعاشات کارکنان مرکزی وزارت ازبابت برج حمل  بریاست مالی وحسابی.

31. ترتیب راپور اضافه کاری برج حوت دریوران  بریاست مالی وحسابی.

 1. ترتیب فورم (م-9) (5)  تن از کارکنان که بولایت سفر نموده بودند.
 1. پیگیری تشکیل سال مالی 1397 این وزارت از جانب مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی از طریق تماس های تیلفونی و مراجع به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات و خدمات ملکی غرض اخذ منظوری.
 2. ارسال مکتوب بریاست های محترم عمومی عودت و ریاست مالی و حسابی در مورد پروژه های انکشافی و بودجه منظور شده سال مالی 1397 جهت ارایه بریاست انسجام برنامه های ریاست عمومی دارالانشای شورای وزیران.
 3. درج شهرت مکمل محترم عبدالله فرزند بوستان که در بست (4) مدیریت عمومی تحریرات ریاست دفتر از طریق رقابت آزاد تقرر گردیده در دیتابیس فورم یک تشکیل.
 4. ارسال مکتوب تقرر یک نفر معادل بست (6) بشکل باالمقطع غرض نگهبانی (21) حلقه چاه آب آشامیدنی نیمه عمیق (10) کیلومتر سرک (2) پایه پلچک شهرک مهاجرین ولایت کندز.
 5. ارایه جواب به نامه مدیریت اجرائیه ریاست منابع بشری در رابطه به موضوعات شامل مصوبه های شماره (19-20- و 21) جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان.
 6. ارسال مکتوب به اداره محترم مستقل ارگانهای محلی در مورد ایجاد واحدی دومی در ولایت کابل.
 7. به نسبت عدم موجودیت برق اجراأت کاری این مدیریت به مشکلات جدی مواجع میباشد.

 

23الی 29

 1. تکثیر مکتوب ارائه معلومات پیرامون سرنوشت رئیس اسبق امور مهاجرین ولایت لغمان به مقام معاونیت دوم ریاست جمهوری.
 2. تکثیر مکتوب امتیازات حقوقی انتظار با معاش سرپرست اسبق ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.
 3. ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن جهت تصدیق نمون به وزارت معارف.
 4. ارسال مکتوب معرفی یک تن به ریاست امنیت ملی.
 5. ترتیب پیشنهاد تفرر محترم فرید احمد به طور عجالتاً در بست رتبه(4) مدیریت عمومی احصائیه ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار جهت اخذ منظوری به مقام محترم وزارت.
 6. ترتیب و تنظیم فورم قرارداد(13) تن بالمقطع ریاست های امور مهاجرین ولایت کندهار، نیمروز، هرات و کابل.
 7. تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(4) مدیریت عمومی احصائیه ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار.

22 -نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

23- ترتیب خلص سوانح برای (۹) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

24- به اثرکنترول حاضری یومیه  (۳۲) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

24-   ترتیب راپور حاضری کارکنان پروژه ئی وباالمقطع وهمچنان مشاورین که ازطریق وزارت اقتصاد تقرر حاصل نموده انداز بابت برج دلو به مرجع مربوطه .

26- درج مکاتیب (۲۲) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی، خدمتی، انفکاک، مکافات ،مجازات ،اسناد تحصیلی وفورم تشخیصیه به دفاتر سوانح شان.

27. - حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۴) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

28- درج  معلومات کارکنان دردیتابیس (۵۰) جلد ابدیت وانتری(۱۷) جلد دفترسوانح.

29- ترتیب جدول وپیشنهاد ارتقاء قدم ( ۹۲)تن از کارکنان وزارت جهت اخذ منظوری .

30.- ترتیب فورم( م – ۹) (۳۰) تن از کارکنان وزارت که بولایات سفرنموده اند.

31- حصول اطمینان از مواصلت یک جلد دفتر سوانح بوزارت.

32- ارسال یک جلد دفترسوانح وسوابق کاری یک تن ازکارکنان به اداره اصلاحات اراضی.

33- درج ارتقاء قدم ( ۲۰ ) از کارکنان خدماتی به دفاتر سوانح شان.

 1. درج ارتقاء قدم (  ۶۱) تن از کارک نصب اعلانات پست های خالی سایر ادارات دولتی به بورد اعلانات جهت آگاهی کارکنان و اشخاص واجد شرایط .
 2. معرفی کارکنان وزارت به شفاخانه های دولتی جهت تشخیص و تداوی .
 3. استماع شکایات کتبی و شفاهی کارکنان  و رسیده گی با آن با همکاری شعبات ذیربط.
 4. معرفی کارکنان وزارت جهت اخذ قرضه به بانک های دولتی و خصوصی .
 5.  همکاری با کمیته حل اختلافات ناشی ازکار اداره بمنظور رسیده گی به دوسیه های شاکی . ارایه جواب کتبی مبنی بر ورقه درخواست مدیر عمومی انتقالات آمریت نماینده سرحدی ولایت هرات و پیشنهاد جداگانه آنریاست محترم که خواهان انتقال بست (4) مدیریت عمومی انتقالات از آمریت نماینده گی سرحدی به مرکز آنریاست شده بودند ، بعداز تحلیل و مطالعه لایحه وظایف بست ذکرشده به آنولا.
 6. ارایه جواب کتبی مبنی بر نامه کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دررابطه به انتقال تشکیل بخش های تعمیراتی و ساختمانی وزارت خانه ها و ادارات دولتی به وزارت شهرسازی و مسکن،
 7. ارسال مکتوب مبنی بر تقرر عجالتاً محترم محمد حسن فرزند عبدالرحیم در بست (5) مدیر اجرائیه ریاست مهاجرین ولایت نیمروز از طریق ایمیل.
 8. ارسال مکتوب تثبیت فراغت محترم فریدون فرزند میر احمد کارمند بست سوم آمریت ادغام مجدد به سویه لیسانس بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پروان از طریق ایمیل.
 9. درج شهرت مکمل محترم احمد ولی فرزند احمد علی کارکن خدماتی بست (8) ریاست حمایت حقوقی در دیتابیس یا فورم (1-1) تشکیلاتی.
 10. ارایه جواب به نامه ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا که خواهان ایجاد بست نماینده گی سرحدی در ولسوالی دندپتان در تشکیل سال 1397 خویش شده بودند به آنولا.
مشکلات جدی از اثر عدم بـــرق وظایف این مدیریت به سکتگی رونما گردیده است .

 

19الی 23 حوت

 1. به اعلان گذاشتن سه بست نمایندگی های خارج از کشور مطابق به طرزالعمل ترتیب شده.
 2. ارسال پیشنهاد انفکاک متصدی بست چهارم مدیر عمومی بودجه انکشافی ریاست مالی و حسابی غرض اخذ منظوری.
 3. ارسال پیشنهاد متصدی بست هشتتم خاک روب ریاست اداری از طریق پروسه رقابت آزاد غرض اخذ منظوری.
 4. ارسال پیشنهاد کارمند منتظر با معاش در یکی از بست های کمبود آمریت تدارکات.
 5. ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی کمیسیون اصلاحات اداری جهت اطمینانیه از صورت تقرر یک کاندید موفق معرفی شده آمریت تدارکات.
 6. توزیع (30) قطعه فورم کاریابی متقاضیان بست های اعلان شده.
 7. ارسال یک قطعه پیشنهاد مبنی به عقد قرار داد باالمقطع معادل بست ششم در مربوطات ریاست ارتباط خارجه .
 8. تکثیر مکتوب انفکاک متصدی بست رتبه چهارم مدیر بودجه انکشافی ریاست مالی و حسابی به شعبات مربوطه.
 9. به اعلان گذاشتنن یک بست از پروژه تامین خدمات اجتماعی شهرکهای افتتاح شده عودت کنندگان.
 10. تکثیر مکتوب (13) تن از اجیران باالمقطع ولایات هرات، کنرها و نیمروز.
 11. اخذ امتحان تحریری ریاستهای ولایت کنرها، پکتیکا، هلمند و تخار.
 12. تکثیر مکتوب استعفای یک کارمند آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان.
 13. تکثیر مکتوب تقرری عجالتا متصدی بست مدیریت تکنالوژی آمریت مهاجرین ولایت ذابل و خدمتی آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا.
 14. تکثیر مکتوب تقرر عجالتی یک تن در بست پنجم مدیر حالات اضطرار آمریت امور مهاجرین ارزگان.
 15. تکثیر مکتوب انفکاک یک تن کارمند غیر ریفورمی بست رتبه (3) ادغام مجدد ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز.
 16. تکثیر مکتوب انصراف استعفای متصدی بست مدیر عمومی انتقالات ریاست امور مهاجرین ولایت کنر.
 17. تکثیر مکتوب تقرر (4) تن از کاندیدان خدماتی ریاست امور مهاجرین ولایت هرات.
 18.  نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.
 19.  ترتیب خلص سوانح برای(۱۱) تن از کارکنان متقاضی وزارت.
 20.  به اثرکنترول حاضری یومیه  (۲۷) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.
 1.   ترتیب راپور حاضری سی بی آر،کارکنان پروژه خدمات تخنیکی وباالقطع بریاست مالی وحسابی.
 2.  درج مکاتیب (۸) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی، خدمتی، انفکاک، مکافات ،مجازات ،اسناد تحصیلی وفورم تشخیصیه به دفاتر سوانح شان.
 3.  حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۵) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.
 4.  درج  معلومات کارکنان دردیتابیس (۴۵) جلد ابدیت وانتری(۲۴) جلد دفترسوانح .
 5.  ترتیب فورم( م – ۹) (۲) تن از کارکنان وزارت که بولایات سفرنموده اند.
 6.  مواصلت یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری که درمربوطات وزارت تقررحاصل نموده است.
 7.  ترتیب سه جلد دفتر سوانح برای کارکنان مرکزی وولایتی.
 8.  ترتیب جدول نتایج (۱۹)تن از کارکنان مرکز

   30- تکثیرارتقاء قدم (۹۲) تن کارکنان به ریاست های مربوطه.

31-به تعداد (5) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .                                                                               

 1. ترتیب پیشنهاد و اخذ منظوری کمیته حل اختلافات ناشی ازکار از بابت سال مالی 1397 و تکثیر آن به ریاست های مرکزی .
 2.  اشتراک درجلسات و ترتیب استعلام های جداگانه جهت رسیده گی به شکایت سه تن از کارکنان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه  به کمیته حل اختلافات ناشی ازکار مواصلت ورزیده  است  .
 3.  دایر نمودن جلسات کمیته ارزیابی نخبه گان سال 1396جهت بحث پیرامون موضوع.
 4. پیگیری تشکیل سال 1397 این وزارت که قبلاً غرض اخذ منظوری به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات و خدمات ملکی ارسال گردیده است همه روزه توسط مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی.
 5. ارسال مکتوب مبنی بر تقرر محترم ضیاء الله فرزند حفیظ الله در بست (5) مدیریت محاسبه جنسی بریاست امور مهاجرین ولایت کندز.
 6. ارسال نامه مبنی بر عقد قرار داد محترم سیف الدین فرزند محمد ایوب به حیث کارمند باالمقطع بریاست مهاجرین ولایت کندز .
 7. ارسال مکتوب انفکاک احمد الله فرزند محمدی کارمند غیر ریفورمی بست (5) مدیرثبت و راجستر بریاست امور مهاجرین ولایت کندهار .
 8. ارسال مکتوب تقرر عجالتاً فرید احمد فرزند غلام فاروق در بست (4) مدیرعمومی احصائیه بریاست امورمهاجرین ولایت کندهار.
 9. ارسال مکتوب دررابطه بر قرار داد محترم ذبیح الله فرزند داد الله معادل بست (5) کارمند باالمقطع بریاست محترم امور مهاجرین ولایت کابل .
 10. نامه مبنی بر تمدید خدمتی محترم قدرت الله فرزند پاینده محمد کارمند غیر ریفورمی بست (4) مدیریت عمومی طرح پلان های انکشافی ریاست محترم پالیسی و پلان غرض مسبوقیت بریاست امورمهاجرین ولایت تخار .
 11. مکتوب مبنی برختم میعاد خدمتی محترم محمد جعفر احمدی آمرعودت و ادغام مجدد ریاست مهاجرین ولایت غزنی که قبلاً بریاست دفتر خدمتی بود غرض استحصال وظیفه بریاست امور مهاجرین ولایت غزنی .
 12.  نظارت ازادامه برنامه کورس آموزش لسان انگلیسی که توسط استاد نفیسه روشن  به بیشبرده میشود .
 13. نظارت از ادامه  برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد قراردادی محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری در قدم اول.
 14. نظارت از ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.
 15. نظارت ازادامه   تحلیل نیاز های کارکنان ولایات به اساس فورم نیازسنجی شان.  

      47- تطبیق و نظارت از ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

 

1/ 12 /1396  8/12 /1396

1-     تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست حمایت حقوقی از طریق رقابت آزاد به شعبات مربوط.

2-     معرفی دو تن از کارمندان برحال وزارت به وزارت محترم تحصیلات عالی غرض تثبیت سویه تحصیلی.

3-     تهیه و ترتیب پیشهاد(4) تن کاندیدان موفق آمریت تدارکات غرض اخذ منظوری از مقام محترم وزارت.

4-     ارسال دوسیه رقابتی بست رتبه(2) ریاست تکنالوژی معلوماتی از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج CBR به ریاست عمومی اداره خدمات ملکی.

5-     تهیه و ترتیب یک قطعه پیشنهاد مبنی بر توظیف یک کارکن خدماتی اناث به مدیریت کودکستان محل کار وزارت به اساس تقاضای مدیریت متذکره.

6-     تکثیر مکتوب تمدید خدمتی دو تن از کارمندان ریاست های هماهنگی امور ولایات و عودت ادغام مجدد به شعبات مربوط به مدت(6) ماه دیگر.

7-     تکثیر مکتوب تقرر حکمی متصدی بست رتبه(5) عضو مسلکی تامین ارتباط خارجی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوط.

8-     تکثیر مکتوب انصراف منصدی بست رتبه(4) انجنیر شهرک ها به شعبات مربوط.

9-     تکمیل دوسیه های تعداد(6) بست رتبه هفتم و هشتم اجیران با تفکیک بست و ترتیب جدول شارت لیست غرض ارائه به کمیته موظف غرض طی مراحل بعدی.

10-ارسال اسناد یک تن از کاندیدان بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت تخار به کمسیون اصلاحات اداری .

10- ارسال اسناد یک تن از کاندیدان بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار به کمسیون.

11- تکثیر مکتوب معرفی یک تن به ریاست عمومی قوای بشری جهات اخذ جواز کارت.

12- تکثیر مکتوب ارائه معلومات پیرامون سرنوشت رئیس اسبق امور مهاجرین ولایت لغمان به مقام معاونیت دوم ریاست جمهوری.

13- تکثیر مکتوب امتیازات حقوقی انتظار با معاش سرپرست اسبق ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.

14- ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن جهت تصدیق نمون به وزارت معارف.

15- ارسال مکتوب معرفی یک تن به ریاست امنیت ملی.

16- ترتیب پیشنهاد تفرر محترم فرید احمد به طور عجالتاً در بست رتبه(4) مدیریت عمومی احصائیه ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار جهت اخذ منظوری به مقام محترم وزارت.

17- ترتیب و تنظیم فورم قرارداد(13) تن بالمقطع ریاست های امور مهاجرین ولایت کندهار، نیمروز، هرات و کابل.

18- تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(4) مدیریت عمومی احصائیه ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار.

22 -نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

23- ترتیب خلص سوانح برای (۹) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

24- به اثرکنترول حاضری یومیه  (۳۲) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

24-   ترتیب راپور حاضری کارکنان پروژه ئی وباالمقطع وهمچنان مشاورین که ازطریق وزارت اقتصاد تقرر حاصل نموده انداز بابت برج دلو به مرجع مربوطه .

26 - درج مکاتیب (۲۲) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی، خدمتی، انفکاک، مکافات ،مجازات ،اسناد تحصیلی وفورم تشخیصیه به دفاتر سوانح شان.

27 - حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۴) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

28- درج  معلومات کارکنان دردیتابیس (۵۰) جلد ابدیت وانتری(۱۷) جلد دفترسوانح.

29.- ترتیب جدول وپیشنهاد ارتقاء قدم ( ۹۲)تن از کارکنان وزارت جهت اخذ منظوری .

30- ترتیب فورم( م – ۹) (۳۰) تن از کارکنان وزارت که بولایات سفرنموده اند.

31- حصول اطمینان از مواصلت یک جلد دفتر سوانح بوزارت.

32- ارسال یک جلد دفترسوانح وسوابق کاری یک تن ازکارکنان به اداره اصلاحات اراضی.

33- درج ارتقاء قدم ( ۲۰ ) از کارکنان خدماتی به دفاتر سوانح شان.

34- درج ارتقاء قدم (  ۶۱) تن از کارک نصب اعلانات پست های خالی سایر ادارات دولتی به بورد اعلانات جهت آگاهی کارکنان و اشخاص واجد شرایط .

35- معرفی کارکنان وزارت به شفاخانه های دولتی جهت تشخیص و تداوی .

36- استماع شکایات کتبی و شفاهی کارکنان  و رسیده گی با آن با همکاری شعبات ذیربط.

37- معرفی کارکنان وزارت جهت اخذ قرضه به بانک های دولتی و خصوصی .

38-  همکاری با کمیته حل اختلافات ناشی ازکار اداره بمنظور رسیده گی به دوسیه های شاکی . ارایه جواب کتبی مبنی بر ورقه درخواست مدیر عمومی انتقالات آمریت نماینده سرحدی ولایت هرات و پیشنهاد جداگانه آنریاست محترم که خواهان انتقال بست (4) مدیریت عمومی انتقالات از آمریت نماینده گی سرحدی به مرکز آنریاست شده بودند ، بعداز تحلیل و مطالعه لایحه وظایف بست ذکرشده به آنولا.

39- ارایه جواب کتبی مبنی بر نامه کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دررابطه به انتقال تشکیل بخش های تعمیراتی و ساختمانی وزارت خانه ها و ادارات دولتی به وزارت شهرسازی و مسکن،

40- ارسال مکتوب مبنی بر تقرر عجالتاً محترم محمد حسن فرزند عبدالرحیم در بست (5) مدیر اجرائیه ریاست مهاجرین ولایت نیمروز از طریق ایمیل.

41- ارسال مکتوب تثبیت فراغت محترم فریدون فرزند میر احمد کارمند بست سوم آمریت ادغام مجدد به سویه لیسانس بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پروان از طریق ایمیل.

42- درج شهرت مکمل محترم احمد ولی فرزند احمد علی کارکن خدماتی بست (8) ریاست حمایت حقوقی در دیتابیس یا فورم (1-1) تشکیلاتی.

43- ارایه جواب به نامه ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا که خواهان ایجاد بست نماینده گی سرحدی در ولسوالی دندپتان در تشکیل سال 1397 خویش شده بودند به آنولا.

43- مشکلات جدی از اثر عدم بـــرق وظایف این مدیریت به سکتگی رونما گردیده است .

21 - 25  دلو

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (۸) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

3- به اثرکنترول حاضری یومیه  (۳۲) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

4-  ترتیب راپور حاضری کارکنان وزارت از بابت برج دلو به ریاست مالی وحسابی.

5- درج مکاتیب (۲۷) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی، خدمتی، انفکاک، مکافات ،مجازات ،اسناد تحصیلی وفورم تشخیصیه به دفاتر سوانح شان.

6- حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۴) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

7- درج  معلومات کارکنان دردیتابیس (۱۸۰) جلد ابدیت و(۲۰) جلد انتری.

8- درج معلومات کلیدی به دیتابیس .

9- ارسال جدول نتایج ومنظوری ارزیابی (۱۰) تن از کارکنان سی بی ار به کمیسیون .

10- مواصلت یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری رحمت الله رئیس عودت وادغام مجدد.

11- معرفی واعزام هئیت به ولایات بامیان ودایکندی جهت ارزیابی آمرین ولایات متذکره.

12- درج ارتقاء قدم ( ۳۰ ) از کارکنان خدماتی به دفاتر سوانح شان.

1.      . ارسال فورم تثبیت قراغت دو تن تصدیق شده وزارت تحصیلات عالی به آمریت سوانح.

2.      تکثیر مکتوب مطالبه یک تن غرض طی مراحل اسناد ابتدائی به مرکز وزارت.

3.      ترتیب پیشنهاد انفکاک بست رتبه(5) یک تن کارمند غیر ریفورمی مدیر تکنالوژی ریاست نیمروز غرض اخذ منظوری به مفام محترم وزارت.

4.      ارسال استعلام معیار کارکرد سرپرست اسبق ریاست مهاجرین پکتیا به آمریت محترم سوانح.

5.      ارسال فورم تثبیت سویه تحصیلی یک تن به وزارت تحصیلات غرض تصدیق فراغت.

6.      ارسال اسناد قرارداد(5) تن از قراردادیان ریاست امور مهاجرین نیمروز به ریاست مالی وحسابی.

7.      ارسال یک قطعه مکتوب مبنی بر معرفی دو تن از کارمندان با صلاحیت وزارت غرض پروسه امتحان مشاور امور پارلمانی به وزارت اقتصاد.

8.      ارسال دو ورق خلص سوانح با ابراز موافقه دو تن از کارمندان مرکز وزارت به وزارت محترم معادن و پترولیم.

9.      توظیف متصدی بست رتبه(۴)‌ پروپوزل نویس ریاست پالیسی و پلان به ریاست محترم دفتر به شعبات مربوط.

10. تکثیر مکتوب عقدقرار داد بالمقطع معادل بست رتبه(۴)‌آموزگار آمریت آموزش و ارتقاء ظرفیتها به شعبات مربوط.

11. تهیه و ترتبیب پیشنهاد تقرر متصدی بست رتبه(۸) کارکن خدماتی ریاست حمایت حقوقی از طریق رقابت آزاد غرض اخذ منظوری مقام.

12. تهیه و ترتیب پیشنهاد ادامه خدمتی دو تن از کارمندان بست رتبه(۶) ریاست های ارتباط و هماهنگی امور ولایات و عودت و ادغام مجد به مقام محترم وزارت.

13. تهیه و ترتیب پیشنهاد حکمی متصدی بست رتبه(۵)‌عضو مسلکی تأمین ارتباط خارجی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه غرض اخذ منظوری مقام.

14. تکمیل اسناد ابتدائی یک کاندید موفق آمریت تدارکات از مراجع ذیربط غرض تقرراش.

15. اجراآت پیرامون(۴)‌قطعه مکتوب موضوعات مختلف.

16. به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده 18. جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

18.   معرفی رئیس محترم عمومی بیجاشده گان به ریاست بررسی ازقوانین صحی جهت تشخیص وتداوی .

19.  معرفی یکتن ازکارکنان ریاست پالیسی وپلان به شفاخانه وزیر محمد اکبر جهت تشخیص وتداوی به اساس حکم مقام محترم وزارت  .

20. معرفی یکتن از کارکنان ریاست منابع بشری به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم کارت به اساس حکم مقام محترم وزارت .

21. رسیده گی به شکایات شفاهی  کارکنان خدماتی دررابطه به پول دریشی  .

22.  نظارت ازروند تدریس قوانین (کارکنان خدمات ملکی ومقرره های سلوک و ذاتی کارکنان ) درداخل وزارت برای کارکنان وزارت توسط استاد علی رضا نستوه .

23.  نظارت از روند تدویرکورس ارزیابی اجراآت توسط اسد الله انوشه به پیش برده میشود.

24.  نظارت اروند تدویر برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری در مرحله اول.

25.  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط  استاد نجیم استاد توظیف شده توسط برتش کنسل.

26.  نظارت از تدویر کورس آموزشی انگلیسی وکمپیوتر برای طبقه اناث وزارت توسط استاد قراردادی محترمه نفیسه روشن درمقر وزارت .

27.  نهائی نمودن طرح تشکیل سال 1397 بعد از تطبیق فورمجات آن با کارشناسان تشکیلات کمیسیون محترم اصلاحات اداری وخدمات ملکی وارسال آن غرض تصویب ومنظوری به ریاست عمومی دارالانشاء آن اداره محترم .

28.     ارسال مکتوب فورم تثبیت سویه تحصیلی اجمل ولد اختر محمد به ولایت غزنی و فورم تثبیت سویه تحصیلی عنایت الله ولد عصمت الله بولایت کندهار از طریق ایمیل.

29.     ارسال مکتوب عزیز الله ولد قربان علی کارمند غیر ریفورمی بست (4) مدیریت ع ادغام مجدد آمریت مهاجرین ولایت دایکندی غرض اخذ معاش شان از طریق ایمیل.

30.     ارایه جواب به نامه ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز که خواهان ازدیاد بست دریور در تشکیل سال 1397 خویش شده بودند.

31.     ارایه جوابیه به مکتوب آمریت استخدام که خواهان تشکیل آمریت تدارکات شده اند.

32.     ارایه جواب به نامه نمبر (317) مؤرخ 16/11/1396 ریاست اطلاعات و ارتباط عامه که خواهان تزئید بست اطلاع رسانی در تشکیل سال 1397 خویش شده اند.

33.     مشکلات جدی از اثر عدم بـــرق وظایف این مدیریت به سکتگی رونما گردیده است .

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

14 – 18 دلو

1.      ارسال فورم تثبیت سویه تحصیلی یک تن از کارمندان برحال به آمریت سوانح و ارزیابی اجراءات.

2.      تکثیر مکتوب توظیف خدمتی دو تن از دریوران طور باالمعاوضه به شعبات مربوطه.

3.      جواب مکتوب سترمحکمه مبنی به اعزامیت(6) تن از کارمندان وزارت عندالموقع.

4.    تکمیل اسناد ابتدائی متصدی بست رتبه(7) دریور ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی به اساس حکم مقام محترم وزارت.

5.      تکثیر مکتوب توظیف خدمتی یک کارمند منتظر با معاش در مربوطات آمریت تدارکات به شعبات مربوطه.

6.      تکثیر مکتوب متصدی بست رتبه(5) مدیر تدارکات اجناس آمریت تدارکات از طریق پروسه رقابت آزاد به شعبات مربوط.

7.      تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(3) سکرتریت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه.

8.      طی مراحل فورم عقد قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(4) مدرس آمریت آموزش از طریق کمسیون موظف.

9.      تهیه و ترتیب پیشنهاد عقد قرارداد یک کارمند به نمایندگی امور مهاجرین مشهد غرض اخذ منظوری.

10.  تکمیل اسناد ابتدائی متصدی بست رتبه(7) خانه سامان ریاست هماهنگی دریافت راه حل به بیجاشدگان داخلی از مراجع ذیربط.

11.  اجراءات پیرامون(6) قطعه مکتوب موضوعات مختلف از مرکز وزارت و خارج از اداره.

12.  قید وارده و صادره تعداد(58) قطعه مکتوب عندالموقع.

13.  مکتوب معرفی دو تن به ریاست قوای بشری جهت اخذ کارت جواز.

14.  تکثیر مکتوب اجرای حقوق یک تن از کارمند ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار.

15.  تکثیر مکتوب شکایت یک تن از کاندیدان ولایت امور مهاجرین ولایت تخار به کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

16. تکثیر مکتوب شکایت یک تن از کاندیدان شاکی بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند به کمسیون اصلاحات اداری.

تکثیر مکتوب شکایت دو تن از کاندیدان بست رتبه(2) ولایات به کمسیون .

17. به تعداد (26) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید . 

18. معرفی رئیس محترم عمومی بیجاشده گان به ریاست بررسی ازقوانین صحی جهت تشخیص وتداوی .

19. معرفی یکتن ازکارکنان ریاست پالیسی وپلان به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی به اساس حکم مقام محترم وزارت  .

20.  ترتیب وارسال لست نوکریوالی دهن دروازه ورودی وزارت از بابت برج دلو 1396 به ریاست های مربوطه جهت آگاهی کارکنان نوکریوال .

21.  ترتیب گزارش  کمتیه اعطا تقدیر نامه در رابطه  تقدیر (15) تن از کارکنان .

22.  نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

23.   ترتیب خلص سوانح برای (۲) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

24.   به اثرکنترول حاضری یومیه  (۴۱) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

25.   ترتیب راپور حاضری کارکنان وزارت از بابت برج دلو به ریاست مالی وحسابی.

26.   درج مکاتیب (۱۶) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی، خدمتی، انفکاک، مکافات ،مجازات ،اسناد تحصیلی وفورم تشخیصیه به دفاتر سوانح شان.

27.   حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۶) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

28.   درج  معلومات کارکنان دردیتابیس مطابق تشکیل منظورشده کارمندان وزارت به کمپیوتر.

29.   منظوری نتایج ارزیابی (۲۶) تن از کارکنان وزارت.

30.   منظوری نتایج ارزیابی (۱۰) تن از کارکنان سی بی ار..

31.   مواصلت یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری عبدالشاکر رئیس مهاجرین لغمان بعد ازرفع نواقص.

32.  نظارت ازروند تدریس قوانین (کارکنان خدمات ملکی ومقرره های سلوک و ذاتی کارکنان درداخل وزارت برای کارکنان وزارت توسط استاد علی رضا نستوه .

33.  نظارت اروند تدویر برنامه های  آموزشی میان مدت کمپیوتر توسط استاد قراردادی محترم روح الله   قاسمی  برای کارکنان منابع بشری در قدم اول.

34.  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

35.  نظارت از روند ارسال فورم نیاز سنجی مرکز و و ولایات.

36.  نظارت ازروند تحلیل نیاز های کارکنان مرکزوولایات به اساس فورم نیازسنجی شان.  

27. تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

16 – 20 جدی

1.      نظارت ازتدویرتدریس قوانین درداخل وزارت برای کارمندان   .

2.      کاربالای استراتیژی ارتقاء ظرفیت تحت کمیته تعین شده .

3.      نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

4.      تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

5.      تکثیرنصب اعلانات  (34)بست که ازادارات مختلف مواصلت ورزیده .

1.         تکثیر مکتوب انفکاک متصدی بست رتبه(7) دریور ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی به شعبات مربوطه.

2.         تکثیر مکتوب انفکاک متصدی بست رتبه(5) عضو مسلکی تأمین ارتباط خارجی ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین به شعبات مربوط.

3.         ارسال مکتوب مشاور حقوقی که از طریق وزارت محترم اقتصاد قرارداد صورت گرفته به ریاست پالیسی و پلان و مدیریت عمومی حاضری.

4.         ارسال جدول کارمندان که از طریق برنامه CBR تقرر حاصل نموده اند به کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

5.         جواب یک قطعه استعلام ریاست تفتیش داخلی با ارسال تعداد(10) ورق اسناد.

6.         ارسال یک قطعه پیشنهاد به ریاست دفتر مبنی بر تهیه غذا ظهر کارشناسان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

7.         ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی ریاست عمومی قوای بشری مبنی حصول کارت جواز کار.

8.         ارسال سه قطعه فورم کاریابی عنوانی وزارت تحصیلات عالی مبنی بر تثبیت سویه تحصیلی.

9.         معرفی محترم ضیاالله فرزند حفیظ الله به ریاست قوای بشری.

10.     تکثیر مکتوب ضمانت سر محترم مجیب الرحمن کارمند آمریت میدان وردک.

11.     تکثیر مکتوب انفکاک محترم اجمل مدیر احصائیه  ریاست امور مهاجرین ولایت خوست.

12.     تکثیر مکتوب تمدید قرارداد نصرت خان کارمند باالمقطع آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا.

13.     معرفی محترم ریدی گل کارمند  ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا به وزارت تحصیلات عالی.

14.     تکثیر مکتوب جهت در خواست فورم های بالمقطع از آمریت دایکندی.

15.     تکثیر مکتوب تمدید قرارداد محترم محمدالله فرزند شاه مردان قل، اجیر بالمقطع ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان.

16.     در رابطه به تکمیل میعاد خدمتی محترم افضل خان آمر مالی ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا.

17.     تکثیر مکتوب تقرر محترم حمید الله فرزند عبدالکریم در بست رتبه(8) آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر.

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

18.     ترتیب خلص سوانح برای (۴) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

19.     به اثرکنترول حاضری یومیه  (۲۷) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

20.     (۳)جلد دفتر سوانح کارکنان ئیکه ازدیگر ارگانها دراین وزارت تقررحاصل نموده ونواقص داشت مسترد گردیدند.

21.     درج مکاتیب (۲۹) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی، خدمتی، انفکاک، مکافات ،مجازات ،اسناد تحصیلی وفورم تشخیصیه به دفاتر سوانح شان.

22.     ترتیب فورم ( م-  ۹ )برای  (۲) تن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

23.     حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۱۶) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

24.     مواصلت یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان ئیکه ازدیگرارگان به این وزارت مقررشده اند.

25.     ترتیب جدول دیتابیس قلمی (۳۴) ولایت وکارمندان مرکزی وزارت.

26.     مستردی(۳)جلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان که از دیگر ارگانها مواصلت ورزیده ونواقص داشتند جهت رفع نواقص .

27.     (۳۶) قطعه فورم مالیه دهی کارکنان به دفاتر سوانح شان ضم گردید.

28.     ارسال مکاتیب  منظوری نتایج ارزیابی سالانه (۱۶) تن از کارکنان وزارت .

29.     منظوری نتایج وپیشنهاد ارتقاء قدم ( ۵۹) تن از کارکنان مرکزی وولایتی بمقام وزارت

30.     ترتیب وتنظیم طرح ساختار تشکیلاتی سال 1397 وزارت .

31.  ارایه پاسخ به استعلام اداره محترم عالی تفتیش مبنی برمعلومات واحد های اولی ودومی نظر به ایجاد و موقیعت فعلی آن مطابق به تشکیل منظور شده سال 1396 وزارت .

32.  تکثیر لوایح وظایف اصلاح شده که توسط تیم مشترک وزارت و کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی مورد باز نگری قرار گرفته، غرض اجراات به بخش های مربوط.

33.  ارسال نامه مبنی بر تمدید قرارداد کارکن باالمقطع آمریت مهاجرین کاپیسا از جانب مقام محترم وزارت به ولایت مربوط.

34.  ارسال نامه حکم مقام محترم وزارت مبنی بر تقررعجالتاً بست سوم آمرمالی واداری ریاست مهاجرین ولایت نیمروزالی پروسه رقابت آزاد به ولایت مربوط.

35.  ارسال نامه انفکاک بست پنجم مدیراحصائیه ریاست مهاجرین ولایت خوست بنابرغیابت وظیفوی به ولایت مربوط.

36.  ارسال مکتوب مبنی بر تکمیل میعاد خدمتی آمرمالی واداری ریاست مهاجرین پکتیکا در مرکز ، معرفی دوباره آن غرض استحصال وظیفه به ولایت مربوط.

37.  ارسال نامه انفکاک بست چهارم مدیرعمومی نظارت از شهرک ها ریاست مهاجرین ولایت پکتیکا بنابرغیابت وظیفوی به ولایت مربوط.

همچنان امورات این مدیریت از اثر عدم  نورمال بـــرق  به سکتگی  رونما گردیده است

9 – 13 جدی

1-     تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم ریاست دفتر به شعبات مربوطه.

2-     تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه سوم مصحح پشتو ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به شعبات مربوطه.

3-     اشتراک در امتحان مشاور نظارت و ارزیابی در وزارت محترم اقتصاد.

4-     تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع دریور مدیریت عمومی تخنیک و ترانسپورت ریاست اداری به شعبات مربوطه.

5-     تهیه و ترتیب پیشنهاد انفکاک متصدی بست رتبه هفتم دریور ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی غرض اخذ منظوری مقام.

6-     تکثیر مکتوب خدمتی کارمند بست رتبه(۴) ریاست خدمات انجنیری به ریاست پالیسی و پلان به شعبات مربوطه.

7-     تکثیر مکتوب ادامه وظیفه متصدی بست رتبه(۳) آمر خدمات اجتماعی شهرک ها ریاست عودت و ادغام مجدد به وظیفه اصلی اش به شعبات مربوطه.

8-     تهیه و ترتیب پیشنهاد تطبیق و یا منظوری طرزالعمل تعیینات نمایندگی های خارجی که از طریق کمیته توظیف شده ترتیب گردیده است.

9-     تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست رتبه(۲) ریاست عودت و ادغام مجدد از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایجCBR به شعبات مربوط.

10- تکثیر مکتوب تمدید خدمتی آمر مالی و اداری ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا به ریاست مالی و حسابی.

11- ارسال فورم تثبیت فراغت مدیر اجرائیه ریاست امور مهاجرین ولایت کابل به درجه فوق بکلوریا به آمریت سوانح و ارزیابی.

12- تکثیر مکتوب انفکاک مدیر عمومی نظارت ریاست مهاجرین پکتیا.

13- تکثیر مکتوب تمدید قرارداد یک تن کارمند باالمقطع قراردادی ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان.

14- معرفی یک تن به ریاست عمومی قوای بشری غرض اخذ جواز کار.

15- تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه(۳) به حیث آمر مالی و اداری طور عجالتا به ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز و طور خدمتی به ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان.

16- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

17-  ترتیب خلص سوانح برای (۳) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

18-  به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۳۴) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

19-   (۳)جلد دفتر سوانح کارکنان ئیکه ازدیگر ارگانها دراین وزارت تقررحاصل نموده ونواقص داشت مسترد گردیدند.

20-  درج مکاتیب (۱۶) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

21-  ترتیب فورم ( م-  ۹ )برای  (۲) تن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

22-  حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۵) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

23-  مواصلت یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان ئیکه ازدیگرارگان به این وزارت مقررشده اند.

24-  ارسال جدول نتایج ارزیابی سالانه (۹) تن از کارکنانیکه ازطریق (C.B.R) تقررحاصل نموده استږ

25- ارسال فورم ثبت دارائی سه تن از کارکنان عالی رتبه به اداره محترم ارتشاء وفساد اداری.

26- ترتیب جدول نتایج وپیشنهاد ارتقاء قدم ( 59) تن از کارکنان مرکزی وولایتی بمقام وزارت

        27-    به تعداد (12) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به          واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

         28 - . معرفی یکتن ازکارکنان ریاست منابع بشری به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی به اساس حکم مقام محترم وزارت  .                                                                                                                                                                      

29-  معرفی یکتن از کارکنان ریاست پالیسی وپلان به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .                                                            

      30-   ارسال گزارش کمیته ارزیابی نخبگان درمورد تائیدی تقدیرنامه هشت تن ازکارکنان به ریاست مالی وحسابی جهت اجرای امتیازات آن .                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               

31-   ارسال جدول نوکریوالی دهن دروازه ورودی ازبابت برج جدی به شعبات ذیربط جهت آگاهی و استحضاری کارکنان .

32- جلسه حضوری با وزیر صاحب ومعین صاحب مالی واداری غرض اخذ هدایت ونظریات ایشان در ترتیب وتنظیم طرح ساختار تشکیلاتی سال 1397 وزارت .

33- ارسال نامه مبنی بر سرپرستی  بست دوم  ریاست مهاجرین تخار که از جانب مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. منظور گردیده به ولایت مربوط. 

34- ارسال مکتوب تمدید قرارداد کارمند باالمقطع ریاست مهاجرین هرات که توسط مقام محترم وزارت منظور گردیده به ولایت مربوط.

35- ارایه پاسخ به نامه وزارت محترم شهرسازی ومسکن مبنی برتعداد کارکنان خدماتی عادی وماهر مطابق به تشکیل منظور شده سال 1396.

36- طبق هدایت مقام محترم وزارت ارسال استعلام به ریاست محترم تفتیش داخلی  مبنی برمطالبه معلومات از چگونگی تفتیش و بررسی هیئت موظف از فعالیت ها واجراات کاری آمریت نمایندگی مقیم کشور ایران .

37- همچنان امورات اینریاست از اثر عدم  نورمال بـــرق  به سکتگی  رونما گردیده است .

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید .

2 – 6 جدی

1-     نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (۵) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

3- به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۳۷) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

4-  (۳)جلد دفتر سوانح کارکنان ئیکه ازدیگر ارگانها دراین وزارت تقررحاصل نموده ونواقص داشت مسترد گردیدند.

5- درج مکاتیب (۹) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

6- ترتیب فورم ( م-  ۹ )برای  (۳۱) تن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

7- حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۷) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

8- مواصلت چهارجلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان ئیکه ازدیگرارگان به این وزارت مقررشده اند.

9- حضور درجلسه ارزیابی سالانه (11) تن از کارکنانیکه ازطریق (C.B.R) تقررحاصل نموده است.

10-   تکثیر مکتوب منتظر بدون معاش متصدی بست رتبه(6) مامور قرارداد ها به نسبت انیکه نظر به تشکیل منظور شده آمریت تدارکات بست موصوف به بست رتبه(5) تعدیل گردیده به شعبات مربوطه.

11-  تکثیر مکتوب تمدید قرارداد باالمقطع مدیریت عمومی تحریرات معادل بست رتبه سوم به شعبات مربوطه.

12-  تکثیر مکتوب باالمقطع معادل بست رتبه(5) مدیریت محاسبه جنسی به شعبات مربوطه.

13-  تکمیل اسناد ابتدائی سه تن از کاندیدان موفق آمریت تدارکات از مراجع ذیربط غرض تقرر شان در بست های مختلف.

14-  تهیه و ترتیب یک قطعه پیشنهاد مبنی بر معرفی دو تن از کارمندان با صلاحیت وزارت غرض پروسه طی مراحل بست مشاور حقوقی به وزارت محترم اقتصاد نظر به تقاضا.

15-  تکثیر مکتوب تمدید قرارداد باالمقطع دو تن از کارکنان باالمقطع آتشه امور مهاجرین مقیم مشهد، کشور جمهوری اسلامی ایران.

16-  تکثیر مکتوب انفکاک متصدی بست رتبه(4) ترجمان مقام به شعبات مربوطه.

17-  اخذ امتحان بست رتبه(8) کارکن خدماتی معینیت پناهندگان از طریق کمیته موظف.

18-  شارت لیست بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست حمایت حقوقی از طریق کمیته مربوطه.

19-  تکثیر مکتوب توظیف سرپرستی یک تن بست رتبه دوم ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.

20-  پیشنهاد تقرر یک تن طور عجالتاً در بست رتبه(4) مدیریت عمومی نظارت از شهرک ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار به مقام محترم وزارت.

21-  ارسال اسناد موافقه یک تن به کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

22-   تکثیر مکاتیب و ارسال ارزیابی سالانه دو تن از کارمندان استخدام ولایات به آمریت سوانح.

23-   تکثیر مکتوب معرفی یک تن به ریاست امنیت ملی غرض اجراءات بعدی.

25- به تعداد (12) قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

26- به تعداد (5) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید

27- معرفی یکتن ازکارکنان ریاست پالیسی وپلان به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی به اساس حکم مقام محترم وزارت  .

28- معرفی یکتن از کارکنان ریاست منابع بشری به شرکت مخابراتی افغان بیسیم جهت اخذ مثنی سیم کارت به اساس حکم مقام محترم وزارت .

29-             تفویض تقدیرنامه های آنعده ازکارکنان که ازطریق کمیته ارزیابی نخبگان  مستحق شناخته شده اند .

30-             تطبیق و تکمیل فورم های ساختار تشکیل سال 1396 این  وزارت  با کارشناس های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی .

31-             طبق هدایت و تائید مقام محترم وزارت تشکیل فوق غرض تصویب به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارسال گردیده است.

32-  ترتیب پلان پیشبینی سال مالی  (1396) این مدیریت غرض اجراات مقتضی .

33-   ترتیب وخانه پری فورم توسعه دیتابیس دررابطه به احصائیه تشکیل ، احصائیه بست های استخدام به تفکیک جنسبت در سطح مرکزوولایات ازجانب ریاست پالیسی وپلان

34-  اخذ ایمیل های که از مراجع مختلف اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه عندالموقع اجراات میگردد.

35-         اشتراک آمرآموزش وارتقای ظرفیت دربرمانه پرموت .

36-   کار بالای پلان استراتیژیک ارتقاء ظرفیت تحت کمیته از قبل تعین شده .

37-  معرفی یک تن جهت تی مراحل اسناد هایش به وزارت خارجه ا بخاطربورس هند .

38-  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

39-  تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

25 – 29 قوس

1-     نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

2-      ترتیب خلص سوانح برای (۲) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

3-      به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۲۹) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

4-       (۲)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

5-      درج مکاتیب (۱۵) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

6-      ترتیب فورم ( م-  ۹ ) (سه) تن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

7-      حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۷) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

8-     مستردی  دوجلد دفتر سوانح که از دیگرارگانها به این وزارت مقرر شده بودند جهت رفع نواقص.

9-      ترتیب جدول نتایج ارزیابی وپیشنهادمنظوری (۱۶) از کارکنان وزارت.

10- ارسال فورم ارزیابی برای پنج تن از روساء وآمرین ولایایت که برای ولایان تفویض صلاحیت درحصه ارزیابی شان شده است.

11-   تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(5) مدیریت اجرائیه ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز.

12-  ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن به وزارت تحصیلات عالی.

13-     تکثیر مکتوب شکایت یک تن از کاندیدان بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا.

14-     تکثیر مکتوب در مورد معاشات محترم مرتضی همدرد سرپرست ریاست امورمهاجرین ولایت تخار.

15-   تکثیر مکتوب تبدیلی باالمعاوضه دو تن از کارکنان خدماتی ریاست های تکنالوژی و ریاست تحقیقات و معلومات به شعبات مربوطه.

16-   ارسال فورم کاریابی به وزارت محترم تحصیلات عالی و سایر مراجع مربوطه مبنی بر تکمیل اسناد و کاندید موفق بست رتبه(4) مدیر عمومی تحریرات ریاست دفتر.

17-   تهیه و ترتیب پیشنهاد تمدید خدمتی دو تن از کارمندان ریاست تکنالوژی و اطلاعات و ارتباط عامه غرض اخذ منظوری.

18-   ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم اقتصاد مبنی بر معرفی دو تن از کارمندان غرض طی مراحل قرارداد مشاور نظارت و ارزیابی.

19-   تکمیل اسناد ریفورمی کاندید موفق بست رتبه(4) مدیر عمومی تحریرات ریاست دفتر.

20-   ارسال دو قطعه استعلام موافقه عنوانی وزارت های عدلیه و صحت عامه مبنی بر حصول خلاص سوانح و موافقه دو تن از کاندیدان موفق بست های مختلف آمریت تدارکات.

21-   ارسال سه قطعه فورم کاریابی به وزارت محترم تحصیلات عالی و سایر مراجع ذیربط غرض تثبیت سویه تحصیلی کاندیدان موفق بست های مختلف آمریت تدارکات.

22-   تکثیر مکتوب تمدید خدمتی کارمندان ریاست های تکنالوژی و تحقیق معلومات مهاجرین به شعبات مربوطه.

23-  ترتیب پیشنهادجهت معرفی آموزگاران قوانین به ریاست های مرکزوزارت .

24-  کار بالای پلان استراتیژیک ارتقاء ظرفیت تحت کمیته از قبل تعین شده

25-   معرفی یک تن جهت طی مراحل اسناد هایش به وزارت محترم امورخارجه خارجه بخاطربورس هند

26-  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

27-  تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

28-        کاربالای ترتیب وتنظیم طرح ساختار تشکیلاتی سال 1397 وزارت .

29-           ترتیب وتنظیم پلان پیشبینی سال مالی 1397 ، بادرنظرداشت اهداف و فعالیت های مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی مطابق فارمت ریاست محترم پالیسی وپلان .

30-             ترتیب وارسال گزارش بابت ربع چهارم  فعالیت های مدیریت عمومی

31-             انکشاف تشکیلاتی به ریاست همآهنگی ، انکشاف وتقویت منابع بشری،ریاست عمومی اداره خدمات ملکی.

32-             ارسال نامه تقرر شب باش بست هشتم ریاست مهاجرین ولایت غزنی که ازطریق رقابت آزاد منظورگردیده است به ولایت مربوط. 

33-             ترتیب وارایه پیشنهاد بمقام محترم وزارت بمنظور تکثیر لوایح وظایف اصلاح شده در سطح مرکز و ولایات.

34-             همچنان1ظض امورات مدیریت محترم انکشاف تشکیلاتی از اثر عدم  نورمال بـــرق  به سکتگی  رونما گردیده است .

35-           اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق

35- به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی اداره استندرد ملی انسا ، فواید عامه ، امورکوچی ها که ذریعه مکاتیب رسما ً به آمریت ارتباط کارکنان  مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

36- رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد پیشنهاد تقدیر نامه های شان از طریق کمیته موظف .

37-  اشتراک درجلسه کمیته ارزیابی نخبگان .

38-  معرفی یکتن از کارکن ریاست اداری به شفاخانه جمهوریت و یک تن از کارکنان ریاست منابع بشری به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی .

 

25 - 29 قوس

1-     نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

2-      ترتیب خلص سوانح برای (۲) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

3-      به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۲۹) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

4-       (۲)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

5-      درج مکاتیب (۱۵) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

6-      ترتیب فورم ( م-  ۹ ) (سه) تن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

7-      حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۷) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

8-     مستردی  دوجلد دفتر سوانح که از دیگرارگانها به این وزارت مقرر شده بودند جهت رفع نواقص.

9-      ترتیب جدول نتایج ارزیابی وپیشنهادمنظوری (۱۶) از کارکنان وزارت.

10- ارسال فورم ارزیابی برای پنج تن از روساء وآمرین ولایایت که برای ولایان تفویض صلاحیت درحصه ارزیابی شان شده است.

11-   تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(5) مدیریت اجرائیه ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز.

12-  ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن به وزارت تحصیلات عالی.

13-     تکثیر مکتوب شکایت یک تن از کاندیدان بست رتبه(2) ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا.

14-     تکثیر مکتوب در مورد معاشات محترم مرتضی همدرد سرپرست ریاست امورمهاجرین ولایت تخار.

15-   تکثیر مکتوب تبدیلی باالمعاوضه دو تن از کارکنان خدماتی ریاست های تکنالوژی و ریاست تحقیقات و معلومات به شعبات مربوطه.

16-   ارسال فورم کاریابی به وزارت محترم تحصیلات عالی و سایر مراجع مربوطه مبنی بر تکمیل اسناد و کاندید موفق بست رتبه(4) مدیر عمومی تحریرات ریاست دفتر.

17-   تهیه و ترتیب پیشنهاد تمدید خدمتی دو تن از کارمندان ریاست تکنالوژی و اطلاعات و ارتباط عامه غرض اخذ منظوری.

18-   ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم اقتصاد مبنی بر معرفی دو تن از کارمندان غرض طی مراحل قرارداد مشاور نظارت و ارزیابی.

19-   تکمیل اسناد ریفورمی کاندید موفق بست رتبه(4) مدیر عمومی تحریرات ریاست دفتر.

20-   ارسال دو قطعه استعلام موافقه عنوانی وزارت های عدلیه و صحت عامه مبنی بر حصول خلاص سوانح و موافقه دو تن از کاندیدان موفق بست های مختلف آمریت تدارکات.

21-   ارسال سه قطعه فورم کاریابی به وزارت محترم تحصیلات عالی و سایر مراجع ذیربط غرض تثبیت سویه تحصیلی کاندیدان موفق بست های مختلف آمریت تدارکات.

22-   تکثیر مکتوب تمدید خدمتی کارمندان ریاست های تکنالوژی و تحقیق معلومات مهاجرین به شعبات مربوطه.

23-  ترتیب پیشنهادجهت معرفی آموزگاران قوانین به ریاست های مرکزوزارت .

24-  کار بالای پلان استراتیژیک ارتقاء ظرفیت تحت کمیته از قبل تعین شده

25-   معرفی یک تن جهت طی مراحل اسناد هایش به وزارت محترم امورخارجه خارجه بخاطربورس هند

26-  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

27-  تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

28-        کاربالای ترتیب وتنظیم طرح ساختار تشکیلاتی سال 1397 وزارت .

29-           ترتیب وتنظیم پلان پیشبینی سال مالی 1397 ، بادرنظرداشت اهداف و فعالیت های مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی مطابق فارمت ریاست محترم پالیسی وپلان .

30-             ترتیب وارسال گزارش بابت ربع چهارم  فعالیت های مدیریت عمومی

31-             انکشاف تشکیلاتی به ریاست همآهنگی ، انکشاف وتقویت منابع بشری،ریاست عمومی اداره خدمات ملکی.

32-             ارسال نامه تقرر شب باش بست هشتم ریاست مهاجرین ولایت غزنی که ازطریق رقابت آزاد منظورگردیده است به ولایت مربوط. 

33-             ترتیب وارایه پیشنهاد بمقام محترم وزارت بمنظور تکثیر لوایح وظایف اصلاح شده در سطح مرکز و ولایات.

34-             همچنان1ظض امورات مدیریت محترم انکشاف تشکیلاتی از اثر عدم  نورمال بـــرق  به سکتگی  رونما گردیده است .

35-           اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق

35- به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی اداره استندرد ملی انسا ، فواید عامه ، امورکوچی ها که ذریعه مکاتیب رسما ً به آمریت ارتباط کارکنان  مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

36- رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد پیشنهاد تقدیر نامه های شان از طریق کمیته موظف .

37-  اشتراک درجلسه کمیته ارزیابی نخبگان .

38-  معرفی یکتن از کارکن ریاست اداری به شفاخانه جمهوریت و یک تن از کارکنان ریاست منابع بشری به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی .

18 – 22 قوس

1.      تهیه و ترتیب پیشنهاد تبدیلی متصدی بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست تکنالوژی به بست رتبه (8) کارکن خدماتی ریاست تحقیق معلومات مهارجرین  غرض اخذ منظوری.

2.      تکثیر مکتوب توظیف متصدی بست(8) کارکن خدماتی ریاست ارتباط خارجه از کودکستان بوظیفه اصلی اش به شعبات مربوطه.

3.      ارسال فورم کاریابی کاندید موفق بست رتبه(4) مدیر عمومی تحرایرات غرض تثبیت سویه تحصیلی به وزارت محترم تحصیلات عالی.

4.      تکثیر مکتوب تشکیل منظور نشده آمریت تدارکات به شعبات مربوطه.

5.      ارسال دو قسعه فورم کاریابی دو تن از کارمندان برحال وزارت به مراجع ذیربط غرض تثبیت سویه تحصیلی.

6.      ارسال فورم کاریالی متصدی بست رتبه(3) آمریت آزشیوغرض تثبیت سویه تحصیلی به وزارت محترم تحصیلات عالی.

7.      تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(5) احصائیه ریاست مهاجرین ولایت خوست.

8.      ارسال فورم احصائیوی کارمندان غرض اجراءات معاشات به کمیسیون اصلاحات اداری.

9.      تکثیر مکتوب مستردی قرار داد خط دو تن از کارکنان ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ.

10. تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(8) آمریت مهاجرین ولایت پنجشیر.

11. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

12.  ترتیب خلص سوانح برای (3) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

13.  به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (40) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

14.   (۲)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

15.  درج مکاتیب (46) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

16.  ترتیب پلان سال 1397 و گزارش سالانه وتفصیلی سال 1396 جهت توحید به مدیریت اجرائیه.

17.  ترتیب فورم ( م-  ۹ ) (یک) تن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

18.  حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۸) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

19.  مستردی  دوجلد دفتر سوانح که از دیگرارگانها به این وزارت مقرر شده بودند جهت رفع نواقص.

20. ثبت نتایج ارزیابی ( 22) از کارکنان وزارت به دفاتر سوانح شان .

21. ذنصب اعلانات پست های خالی سایر ادارات دولتی به بورد اعلانات جهت آگاهی کارکنان و اشخاص واجد شرایط .

22. معرفی کارکنان وزارت به شفاخانه های دولتی جهت تشخیص و تداوی .

23. استماع شکایات کتبی و شفاهی کارکنان  و رسیده گی با آن با همکاری شعبات ذیربط.

24. معرفی کارکنان وزارت جهت اخذ قرضه به بانک های دولتی و خصوصی .

25.  همکاری با کمیته حل اختلافات ناشی ازکار اداره بمنظور رسیده گی به دوسیه های شاکی .

26. اشتراک درجلسه کمیته ارزیابی کارکنان برگزیده سال 1396 .

27. معرفی (5)  تن کارمند ان که دوره آموزش خودرادرکشورهند ستان سپری نموده بوده تی مکتوب به ولایات شان .

28. پیشنهاد موسسه پورموت جهت پرکتیک (240)تن به مقام      وزارت.

29. نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

30. تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

31. ترتیب ونتطیم گزارشات سال مالی 1396بخش های منابع بشری

32. ترتیب وتوحید پلان  های سال مالی 1397

33. کاربالای ترتیب وتنظیم طرح ساختار تشکیلاتی سال 1397 وزارت .

34. ترتیب وتنظیم گزارش کاری سالانه فعالیت های مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی طبق پلان طی سال مالی 1396 .

35. ارسال استعلام بریاست محترم عومی عودت و ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی بمنظوراحصائیه آمار وارقام عود ت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در سطح ولایات همچنان شهرک های مهاجرین غرض درج پروپوزل تشکیل سال 1397 وزارت. 

36. ارسال نامه دوتن از کارکنان باالمقطع ریاست محترم امورمهاجرین ولایت بلخ مبنی برحکم مقام وزارت بر تمدید قرار داد خط آنها.

37. اجراات مبنی بر تحقق مصوبه شماره (13) مورخ 14/8/1396جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به تنظیم لایحه وظایف (1248) بست کارکنان وزارت در سطح مرکز و ولایات .

38. ارسال مکتوب انفکاک یک تن از کارکنان ریاست مهاجرین ولایت خوست بنابرغیابت وظیفوی اظافه از بیست یوم به ولایت مربوط.

همچنان امورات این مدیریت از اثر عدم  بـــرق  به سکتگی  رونما گردیده است .

11 – 15 قوس

1-      تکثیر مکتوب تقرر بست 4 کارشناس نظارت از پالیسی های جندر آمریت جندر از طریق رقابت آزاد به شعبات مربوط.

2-      تقرر حکمی بست 4 مدیریت تحقیق پیرامون وضعیت مهاجراین ریاست تحقیق معلومات مهاجرین به شعبات مربوط.

3-      ارسال گزارش سالانه به مدیریت اجرائیه ریاست بنا بر تقاضای کتبی ریاست پالیسی و پلان بوقت معیین.

4-      تکثیر مکتوب توظیف خدمتی دوتن از کار مندان ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیحاشدگان داخلی و ریاست  هماهنگی در یافت راه حل به بیجاشدگان دایمی باالمعاوضه به شعبات مربوط.             

5-      تکثیر مکتوب تقرر یکتن عجالتا در بست 3 به حیث آمر نمایندگی سرحدی ریاست مهاجرین ولایت نیمروز.

6-      تکثیر مکتوب تقرر یک تن عجالتا در بست 4 مدیر عمومی نظارت از شهرک های ریاست کندهار.

7-      ارسال فورم تثبت فراغت یکتن کارمند ریاست امور مهاجرین کندهار به سویه لیسانس به آمریت محترم سوانح.

8-      ارسال یکقطعه پیشنهاد غرض تهیه و خریداری یک لیست فرنچر به ریاست اداری.

9-      ترتیب خلص سوانح برای ( 10 ) تن کارکنان متقاضی وزارت .

10-  ترتیب دفتر سوانح برای ( 6) تن کارکنان جدیدالتقرروزارت.

11-   درج مکاتیب تقرر، تبدل ،انفکاک ،مکافات ومجازات ( 14) قطعه ،کارمندان  وکارکنان خدماتی به دفاتر سوانح ودیتابیس.

12-   ارسال (3) جلد دفتر سوانح غرض حل نواقص .

13-  14.  مواصلت (1) جلد دفتر سوانح.

14-  15.  ترتیب راپور( CBR ) هفت تن از کارمندان ولایتی ازبابت برج قوس.

15-  16.  ترتیب فورم ( م -9 ) پنج تن ازکارکنان که به ولایات سفرمی نمایند .

16-  17. ترتیب راپورحاضری کارکنان باالمقطع  ازبابت برج قوس.

17-  18. ترتیب راپور حاضری محصلین که به دوره پرکتیک معرفی شده بودند بمرجع مربوطه شان.

18-  19. حضور درجلسه ارزیابی سالانه وازمایشی (9) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی .

19-  20. ترتیب جدول نتایج ارزیابی واخذ پیشنهادمنظوری ( 80) تن ازکارکنان مرکزی وولایتی وارسال آن به شعبات مربوطه .

20-  ازاثر کنترول یومیه حاضری (47) تن خانه های حاضری شان قید گردیده است.

21-  به تعداد (5) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

22-  رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد پیشنهاد تقدیر نامه های شان از طریق کمیته موظف  .

23-  معرفی یکتن ازکارکنان به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی .

24-    ترتیب مکتوب وارسال گزارش کمیته موظف عطای تقدیر نامه وارزیابی نخبگان به ریاست مالی وحسابی جهت اجراای امتیازوریاست دفتر جهت ترتیب لوح تقیر 

25-  تهیه و ترتیب استراتیژیک ارتقاء ظرفیت به همکاری کمیته ازقبل تعین شده.

26-   تهیه  ترتیب اسناد سه تن جهت عزام شان به کشور هند جهت آموزش.

27-  آماده نمودن کتب درسی آموزشی سیستم هدوی لسان انگلیسی.

28-  همکاری با بخش جندر وزارت در قسمت اماده  و تدویرنمودن ورکشاپ.

29-  نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

30-  تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

31-  جواب نمودن مکاتب درعرصه وقت.

32-  جلسه حضوری کمیته وموظف تشکیل با رئیس مالی وحسابی روی موضوعات نظریات وپیشنهادات در طرح ساختار تشکیل سال 1397 در تحت اثرمربوط.

33-  جلسه حضوری کمیته موظف تشکیل با رئیس ارتباط خارجه و آمرین مربوط جهت اخذ نظریات شان در تشکیل سال 1397.

34-  جلسه کمیته موظف تشکیل با رئیس دفتر و رئیس تفتیش داخلی  روی موضوعات نظریات وپیشنهادات در طرح ساختار تشکیل سال 1397 در تحت اثرمربوط.

35-  ارایه گزارش نهائی از نتایج کمیته موظف تشکیل مبنی بر نظر یات وپیشنهادات روسای وزارت در تشکیل سال 1397برای معین صاحب مالی واداری .

36-  ارسال مکاتیب نتیجه ارزیابی کارکنان ولایتی به واحد های دومی وزارت غرض اجراات امتیازات ایشان .

37- جلسه حضوری  کمیته موظف تشکیل طبق هدایت معین صاحب مالی واداری در رابطه به تغیرات  تشکیلاتی سال 1397 این وزارت با آمریت تشکیلات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی در مقر آن اداره .

4 – 8 قوس

1-     ارسال پیشنهاد تبدیلی متصدی بست 4 مدیر عمومی تحریرات در بست 4 بحیث مدیر عمومی پروپوزل نویس ریاست پالیسی و پلان غرض اخذ منظوری.

2-     شارت لیست بست رتبه اول ریاست عمومی عودت از طریق برنامه CBR.

3-     ارسال اسناد ابتدائی آتشه امور مهاجرین کویته بلوچستان به آمریت محترم سوانح و ارزیابی اجراآت.

4-     تکثیر مکتوب تمدید قرار داد باالمقطع آهنگرمدیریت عمومی تخنیک و ترانسپورت ریاست اداری به شعبات مربوطه.

5-     تکثیر مکتوب تبدیلی متصدی بست رتبه 4 مدیریت عمومی تحریرات در بست چهارم بحیث مدیر عمومی پروپوزل نویس ریاست پالیسی و پلان به بشعبات ذیربط.

6-     تهیه و ترتیب پیشنهاد مجدد مبنی به توظیف خدمتی محترم عبدالاحمد مدیر اجرائیه ریاست عمومی رسیدگی به بیجاشدگان داخلی و محترمه شکیلا مدیر راه حل به بیجاشدگان داخلی ریاست دریافت راه حل به بیجاشدگان داخلی بالمعاوضه غرض اخذ منظوری.

7-     ارسال پیشنهاد مجدد مبنی بر تقرر حکمی بست رتبه 4 مدیر عمومی تحقیق پیرامون وضعیت مهاجرین ریاست تحقیق معلومات مهاجرین غرض اخذ منظوری.

8-     ارسال پیشنهاد تقرر بست رتبه 4 کارشناس نظارت از پالیسی های جندر از طریق رقابت آزاد غرض اخذ منظوری.

9-     اجراآت پیرامون 5 قطعه مکتوب موضوعات مختلف.

10- تکثیر مکتوب معرفی رییس منابع بشری جهت حل معضله غلام فارق رییس اسبق ریاست مهاجرین ولایت لغمان به بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی.

11- تکثیر مکتوب کارمند بالمقطع آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی معادل یست 4.

12- تکثیر مکتوب مرید کارمند ریاست اداری طوری خدمتی به آمریت مهاجرین ولایت کاپیسا.

13- معرفی سطان محمد فرزند آغامحمد کارمند ریاست مهاجرین ولایت کندهار به وزارت محترم تحصیلات عالی.

14- تکثیر مکتوب تقرر عجالتا پاسون در بست رتبه 5 بحیث مدیر تکنالوژی آمریت مهاجرین ولایت زابل.

15- تکثیر مکتوب معرفی غلام فاروق سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا به. 16.وزارت محترم دفاع. ترتیب خلص سوانح برای ( 4 ) تن کارکنان متقاضی وزارت .

16- 17.ترتیب دفتر سوانح برای ( 7) تن کارکنان جدیدالتقرروزارت.

17- 18.  درج مکاتیب تقرر، تبدل وانفکاک ( 7) قطعه ،کارمندان  وکارکنان خدماتی به دفاتر سوانح ودیتابیس.

18- 19. درج تقدیرنامه (2) به دفاترسوانح شان .

19- 20. ارسال (3) جلد دفتر سوانح غرض حل نواقص .

20- 21.  ارسال (1) جلد دفتر سوانح به ارگانهای محل .

21- 22. ترتیب راپور( CBR ) کارمندان مرکزی و کارمندان ولایتی ازبابت برج قوس.

22- 23.  ترتیب فورم ( م -9 ) هفت تن ازکارکنان که به ولایات سفرمی نمایند .

23- 24.  ترتیب راپورحاضری کارکنان قراردادی و متخصصین پروپژه ازبابت برج قوس.

24- 25. ترتیب راپور حاضری کارکنان وزارت از بابت برج قوس به ریاست مالی وحسابی.

25- 26.  حضور درجلسه ارزیابی سالانه وازمایشی (11) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی .

26- 27. ترتیب جدول نتایج ( 71) تن ازکارکنان ریاست هاوامریت های امورمهاجرین ولایات  جهت منظوری بمقام وزارت .

27- ازاثر کنترول یومیه حاضری (47) تن خانه های حاضری شان قید گردیده است.

28- به تعداد (10) قطعه مکاتیب واصله عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

29- به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت. 31.مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

30- رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد پرداخت فیس سمسترپوهنتون .

31- -معرفی یکتن ازکارکنان به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی .

32- اشتراک درجلسات کمیته ارزیابی نخبگان وزارت .

33- جلسه حضوری کمیته وموظف تشکیل با رئیس هماهنگی امور ولایات روی موضوعات نظریات وپیشنهادات در طرح ساختار تشکیل سال 1397 در تحت اثرمربوط.

34- جلسه حضوری کمیته موظف تشکیل با رئیس تحقیق و معلومات مهاجرین جهت اخذ نظریات شان در تشکیل سال 1397.

35- جلسه کمیته موظف تشکیل با جناب محترم معین صاحب مالی و اداری جهت ارایه گزارش از کارکرد کمیته روی تشکیل سال 1397.

36- ارسال نامه تقرر عجالتاً سید پاحون فرزند سید لنگ در بست 5 مدیر تکنالوژی آمریت مهاجرین ولایت زابل.

37- ارسال نامه تقرر فضل وهاب فرزند عبدالوهاب در بست 4 بحیث مدیرع احصائیه ریاست مهاجرین ولایت کندهار.

38- ارسال مکتوب تقرر عجالتاً سمیع الله فرزند ساعت ملوک بست  8 کارکن خدماتی ریاست مهاجرین ولایت پکتیکا.

39- همچنان از اثر عدم موجودیت بـــرق امورات مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی  به سکتگی  رونما گردیده است.

40- معرفی سه تن به اسنتیتوت خدمات ملکی جهت ومهارت های دفترداری .

41- معرفی سه تن به اسنتیتوت خدمات ملکی جهت امتحان بخاطربورس هند در برنامه تحت عنوان مهارت زبان گفتاری و ودیزانینگ.

42- نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

43- تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

معرفی (3)تن به ریاست بررسی ازقوانین صحی  جهت صحت مندی وعدم صحت مندی آنها به کشورهندستان 

20 – 24 عقرب

1-      نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

2-       ترتیب خلص سوانح برای (7) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

3-       به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (50) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

4-       (5)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

5-       درج مکاتیب (28) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

6-      ترتیب فورم (م-9) سه تن از کارکنان که جهت امورات رسمی بولایات سفر نموده بودند.

7-      حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (10) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

8-       مستردی فورم ارزیابی (8) تن از کارکنان ولایتی جهت رفع نواقص .

9-     ترتیب راپور اضافه کاری سه ساعته وسه ونیم ساعته برج عقرب کارکنان بریاست مالی وحسابی

10- ترتیب دیتابیس تشکیلاتی مطابق فارمت جدید آمریت تشکیلات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی .

11- جلسه حضوری کمیته وموظف تشکیل با رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی روی موضوعات نظریات وپیشنهادات در طرح ساختار تشکیل سال 1397 آن ریاست .

12- ارسال نامه تمدید سرپرستی محترم سید طالب سادات آمرادغام مجدد از امورات ریاست مهاجرین ولایت جوزجان به مدت ششماه که جانب مقام محترم وزارت منظورگردیده .

13-       ارسال فارمت دیتابیس شهرت کارکنان به (34) ولایت ریاست و آمریت های امورمهاجرین غرض خانه پری دقیق مطابق ربع چهارم سال مالی .

14-             ارسال مکتوب انفکاک بست هشتم  شب باش ریاست مهاجرین ولایت غزنی غرض اجراات مقتضی .

15-             ارسال پیشنهاد سرپرستی محترم غلام فاروق دربست رتبه دوم ریاست مهاجرین ولایت پکتیکا که توسط مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. مورد منظوری قرار گرفته به ولایت مذکور.

16-             جلسه حضوری کمیته موظف تشکیل با وارسی کننده ریاست تکنالوژی در باره ایجاد یک بست سوم  آمریت  در تشکیل سال 1397 ریاست ذکر شده .

17-             اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

18-       معرفی سه تن به اسنتیتوت خدمات ملکی جهت ومهارت های دفترداری .

19-          معرفی سه تن به اسنتیتوت خدمات ملکی جهت امتحان بخاطربورس هند در برنامه تحت عنوان مهارت زبان گفتاری و ودیزانینگ.

20-             نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

21-       تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

22-       جواب نمودن مکاتب درعرصه وقت.

23-       به تعداد (17) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

24-        ترتیب وارسال مکتوب از فیصله نهایی کمیته حل اختلافات درمورد بررسی دوسیه های دوتن ازکارکنان بمراجع ذیربط .

25-       رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد پرداخت فیس سمسترپوهنتون .

26-                   معرفی یک تن ازکارکنان به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم  کارت

معرفی یکتن ازکارکنان به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی .

27- تکثیرمکتوب متصدی بست رتبه (5) مدیراجرائیه ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشده گان داخلی به شعبات مربوط.

28- ترتیب جدول شارت لیست بست رتبه (8) کارکن خدماتی ریاست حمایت حقوقی.

29- ارسال یک قطعه استعلام عنوانی وزارت محترم معارف مبنی به حصول خلص سوانح وموافقه کاندید برنده بست رتبه دوم ریاست عودت وادغام مجدد ازطریق برنامه CBR .

      4. ارسال پیشنهادتقررحکمی بست رتبه (4) مدیرعمومی تحقیق معلوماتمهاجرین به ریاست        دفترغرض اخذ منظوری.   

30- تکمیل اسناد ابتدایی کاندید برنده بست رتبه (4) کارشناس پالیسی های جندرازمراجع ذیربط.

31- تکثیرواگاهی مکتوب هیات توظیف شده غرض طرح دیزاین طزالعمل اشخاص واجد شرایط درنمایندگی های خارج ازکشور.

32- تهیه ترتیب لانگ لیست بست رتبه دوم ریاست دفتر.

33- اجراات پیرامون (4) قطعه مکتوب موضوعات مختلف .

34- تکثرمکتوب تقرری بست ربته (5) مدیریت ثبت نام  ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار.

35- در رابطه به ارسال فورم تثبیت فراغت دوتن ازکارمندان ریاست امور مهاجرین ولایت خوست غرض ضم دفترسوانح شان.

36- تگثیر مکتوب خدمتی مدیرثبت نام ریاست امورمهاجرین ولایت کندهاربه مزکروزارت .

37- تکثیرمکتوب تقرری بست رتبه (8) شب باش ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا.

ارسال فورم کاریابی ومعرفی دوتن بوزارت تحصیلات عالی غرض تثبت سویه تحصیلی

17-13 عقرب

1-     تهیه و تر تیب پیشنهاد تقرر کاندید موفق بست رتبه 6 مامور راپور دهی حاضری غرض اخذ منظوری.

2-     تهیه و ترتیب پیشهاد اداره مربوطه متصدی بست 8 کارکن خدماتی ریاست ارتباط خارجه بوظیفه اصلی اش از آمریت کودکستان که طور خدمتی اجراء وظیفه مینماید.

3-     تکثیر مکتوب قرار داد باالمقطع بست رتبه 7 دریور مدیریت عمومی تخنیک تراسپورت.

4-     تربیب جدول شارت لیست بست  های رتبه هشتم کارکن خدماتی معینیت پناهندگان و ریاست حمایت حقوقی.

5-      تماس تلیفونی با کاندیدان بست رتبه 4 کارشناس جندر غرض اخذ امتحان تقریری و یامصاحبه نهایی به تاریخ 21 برج جاری.

6-     تکثیر مکتوب تمدید قرار داد ترجمان خدمات شهرک ها عودت کنندگان به شعبات ذیربط

7-     تکثیر مکتوب تمدید سرپرستی سید طالب آمر ادغام مجدد از ریاست مهاجرین جوزجان.

8-     تکثیر مکتوب انفکاک کارکن خدماتی آمریت امور مهاجرین ولایت بادغس.

9-     تکثیر مکتوب یک تن بست شب باش آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان.

10- تکثیر مکتوب انفکاک یک تن از شب باش ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی.

11- تکثیر مکتوب متحدالمال در مورد مطالبه جدول دیتابس کاندیدان و کار کنان ولایت.

12- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

13- ترتیب خلص سوانح برای (7) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

14-  به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (12) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

15-   (2)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

16-  درج مکاتیب (16) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

17- ترتیب فورم (م-9) دوتن از کارکنان که جهت امورات رسمی بولایات سفر نموده بودند.

18- حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (8) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

19-  مستردی فورم ارزیابی (18) تن از کارکنان ولایتی جهت رفع نواقص .

20-  درج  فورم ارزیابی برای (26) تن از کارکنان مرکزی به دفاترشان.

21-  منظوری نتایج ارزیابی  (16) تن از کارکنان مرکزی به ریاست مالی وحسابی .

22-  حضور درجلسه ارزیابی 3 تن از روساء وآمرین ولایات(کندهار، زابل وارزگان).

23-  مواصلت دوجلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنان که از دیگر ارگانها  مواصلت ورزیده

24- ارسال یک جلد دفتر سوانح وسوابق کاری یک تن از کارکنان وزارت به دیگر ارگان تقررحاصل نموده است.

25-  معرفی هفت تن به اسنتیتوت خدمات ملکی جهت امتحان بخاطربورس هند در پروگرام پیشرفت ها ومهارت های رهبری

26- معرفی سه تن به اسنتیتوت خدمات ملکی جهت امتحان بخاطربورس هند در برنامه تحت عنوان مهارت زبان گفتاری و وپ دیزاینگ.

27- معرفی یازده تن کارکنان طبقه اناث به موسسه تحصیلات عالی استقلال رسماً جهت اجازه دادن شان در متحان (20%) الی پرداخت فیس شان ازطرف وزارت ، که ازآن جمله دو تن از آنها  طبقه ذکور بوده  و با ایشان موسسه تحصیلا ت عالی استقلال(30%) تخفیف قایل گریده.

28- نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

29- تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

30- جواب نمودن مکاتب درعرصه وقت.

31- کاربالای طرح ساختار تشکیل سال 1397 بادرنظرداشت  نظریات و پیشنهادات  موَجه ریاست های مرکز و ولایات .

32- ارسال مکاتیب معرفی هیئات محترم وزارت عازم ولایت ارزگان غرض ارزیابی سالانه کارکنان آمریت ذکر شده .

33- ارسال مکاتیب و فورمه جات ارزیابی رئیس مهاجرین ولایت کندهارغرض تصحیح فورم و اجراات ارزیابی موصوف به آنولا.

34- ارسال نامه تمدید خدمتی  مدیرعمومی سروی شهرک ها ریاست خدمات انجنیری به ریاست مهاجرین ولایت بلخ که از جانب مقام محترم وزارت منظورگردیده .

35- ارسال مکتوب تقرر کارکن خدماتی آمریت مهاجرین ولایت بادغیس که از طریق رقابت آزاد به عوض کمبود صورت گرفته است به آنولا.

36- ارسال نامه معرفی هیئات محترم وزارت به آمریت امورمهاجرین ولایت ارزگان غرض ارزیابی سالانه کارکنان آنولا.

37-  به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

38- همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .

39- رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد تقدیرنامه و تحسین نامه .

40- معرفی یک تن ازکارکن ریاست مالی وحسابی به شرکت مخابراتی اتصالات جهت اخذ مثنی سیم  کارت .

41- ترتیب وارسال لست نوکریوالی دهن دروازه ورودی وزارت از بابت برج عقرب به اساس مصوبه شماره (3) مورخ 29/7/1396 کمیسیون مختلط امور امنیتی .

42- معرفی یکتن ازکارکنان به شفاخانه ابن سینا جهت تشخیص وتداوی

10-6 عقرب

1.      اخذ امتحان تحریری بست رتبه دوم ریاست تکنالوژی از طریق برنامه ارتقاء ظرفیت مبتنی بر نتایج CBR.

2.      ارسال یک ورق فورم کاریابی یک تن از کارمندان برحال وزارت بعد از طی مراحل قانونی به آمریت محترم سوانح و ارزیابی اجراءات.

3.      تکمیل اسناد ابتدایی مقرری بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست پالیسی و پلان.

4.      تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه(4) انجنیر ساختمانی و تقرری متصدی بست رتبه(4) مدیر عمومی تطبیق تقشه مهندسی ریاست خدمات انجنیری و بست رتبه(5) مدیر حمایت از دیتابیس ریاست تکنالوژی به شعبات مربوطه.

5.      توزیع فورم های کاریابی به کاندیدان بست های رتبه هفتم کارکن خدماتی حمایت حقوقی و معینیت پناهندگان.

6.      جمع آوری فورم های کاریابی متقاضیان رتبه اول ریاست عمومی عودت و پرنت فورم های ارسال شده، طریق پروسه CBT از طریق اینترنت.

7.      اجراءات پیرامون(8) قطعه مکتوب موضوعات مختلف.

8.      قید وارده تعداد(6) قطعه مکتوب از ریاست های مرکزی وزارت و خارج از وزارت.

9.      اجراءات در رابطه با انفکاک شب باش ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی، شب باش ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا، تمدید قرار داد کارمند بالمقطع آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا، خدمتی آمر مالی ولایت پکتیکا.

10. اجراءات در رابطه با ارسال اسناد شاکیان ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان به کمسیون اصلاحات اداری.

11. در رابطه با ارسال مکتوب بالمقطع محمد علی اجیر بالمقطع آمریت مهاجرین ولایت بدخشان.

12. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

13.  ترتیب خلص سوانح برای (9) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

14.  به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (29) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

15.   (یک)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

16.  درج مکاتیب (9) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

17. ترتیب فورم (م-9) شش تن از کارکنان که جهت امورات رسمی بولایات سفر نموده بودند.

18. حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (6) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

19.  ترتیب راپور معاشات کارکنان وزارت از بابت برج عقرب بریاست مالی .

20.  ارسال فورم ارزیابی برای (26) تن کارکنان مرکزی بریاست های مربوطه شان.

21.  ترتیب جدول نتایج (16) تن از کارکنان مرکزی جهت منظوری بمقام وزارت.

22. حضور درجلسه ارزیابی 4 تن از روساء وآمرین ولایات(پروان، لوگر،کاپیسا وپنجشیر).

23. پیگیری مکتوب ارسالی این وزارت به تحصیلات عالی جهت استیذان آن وزارت در تفاهم نامه با موسسه تحصیلات عالی استقلال.

24. نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

25. تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

26. امضای تفاهم نامه میان دانشگاه استقلال .

27. معرفی یک تن از کارمندان ریاست مهاجیرین ولایت قندهار به کشوری هند ستان . به تعداد (17) قطعه مکاتیب واصله عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .

28. به تعداد (10) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

29. همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .

30. رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد تقدیرنامه و تحسین نامه .

31. معرفی یک تن از کارمند ریاست ادغام مجدد به شفاخانه محترم جمهوریت

32. ترتیب وارایه جواب نامه شماره (1585) مورخ 23/7/1396 ریاست محترم دفتر مبنی بر نامه شماره (4222) مورخ 23/7/1396 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه برفعال سازی نمایندگی این وزارت در بیست ولسوالی که از جانب ریاست جمهوری اسلامی افغانستان موقتاً منظور گردیده است .

33. ترتیب وارایه جواب نامه شماره (447 )مورخ 1/8/1396 مدیریت اجرائیه در رابطه به فعالیت ها وکارکرد های این مدیریت غرض نشر در ویب سایت وزارت .

34. ارسال مکاتیب معرفی هیئات محترم وزارت عازم ولایت پروان ، کاپیسا ،لوگر و پنجشیر غرض ارزیابی سالانه کارکنان ریاست و آمریت های ذکر شده .

35. ارسال مکاتیب متحدالمال به ولایت ننگرهار ، پروان ، سرپل ، بامیان و میدان وردگ بمنظور معرفی یک تن از کارکنان واجد شرایط غرض امتحان و مراحل بعدی در مرکزوزارت جهت اشتراک در برنامه آموزشی در کشور هندوستان .

36. ارسال مکتوب آمریت استخدام  مبنی بر انفکات یک تن از شب باش ریاست مهاجرین ولایت پکتیکا .

37. ارسال مکاتیب و جدول کارکنان وزارت که از معاشات استثنائی سوپرسکیل استفاده میکند به دارالانشاء کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات  ملکی .

 اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق به اسرع وقت جواب

29میزان - 3 عقرب

1.      پیگیری مکتوب ارسالی این وزارت به تحصیلات عالی جهت استیذان آن وزارت در تفاهم نامه با موسسه تحصیلات عالی استقلال.

2.      نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

3.      تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.

4.      معرفی 31 تن از استاژران انستیتوت اداره و حسابداری به ریاست های مرکزی جهت سپری نمودن دوره پرکتیک.

5.      معرفی دوتن از آمرین طبقه اناث وزارت در بخش رهبری متحول و مدیریت به اداره محترم ملل متحد برای زنان افغانستان.

6.      به تعداد (22) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

7.      همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .

8.      رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد تقدیرنامه و تحسین نامه .

9.      اشتراک درجلسات کمیته ارزیابی کارکنان برگزیده و ترتیب گزارش کاری کمیته ارزیابی کارکنان و ارائه آن مقام محترم جهت منظوری .

10. معرفی رئیس محترم مالی وحسابی به ریاست قوانین صحی جهت تشخیص و تداوی

11. ترتیب میکانیزم داخلی رسیده گی به شکایات کارکنان و ارائه آن جهت اخذ منظوری بمقام محترم وزارت . ترتیب پیشنهاد ایجا د کمیته تشکیل سال 1397و ارایه آن به مقام محترم وزارت بمنظور تعین هیئات .

12. ترتیب وارسال مکاتیب نظرخواهی تشکیل سال 1397به ریاست های مرکزی جهت نظر یات وپیشنهادات در رابطه به ساختار های  تشکیلاتی مربوط .

13. ارسال مکاتیب نظرخواهی تشکیل 1397 به (34) ولایت  ریا ست / آمریت های امورمهاجرین غرض نظریات وپیشنهادات سالم ومفید در بخش تشکیلاتی مطابق به سقف تعین شده .

14. ارسال مکتوب معرفی آمره جندر و آمره ارتباط کارکنان از طریق ایمیل به دفتر ملل متحد بمنظور اشتراک در برنامه تحت عنوان مدیریت رهبری متحول .

15. ارسال جدول نتایج ارزیابی کارکنان ریاست مهاجرین ولایت لغمان غرض اخذ امتیازات شان از طریق ایمیل .

16. ارسال مکاتیب مدیریت عمومی استخدام ولایات جهت اجراات بموقع واسرع وقت از طریق ایمیل به ولایات مربوط.

 

17. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

18.  ترتیب خلص سوانح برای (4) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

19. به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (47) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

20.   (4)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

21.  درج مکاتیب (7) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

22. ترتیب فورم (م-9) دوتن از کارکنان که جهت امورات رسمی بولایات سفر نموده بودند.

23. حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (8) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

24. ترتیب راپور اضافه کاری سه ساعته وسه ونیم ساعته برج میزان کارکنان وزارت بریاست مالی .

25.  ارسال فورم ارزیابی برای (79) تن کارکنان مرکزی بریاست های مربوطه شان.

26. ارسال نتایج ارزیابی وپیشنهاد منظوری (20) تن از کارکنان ولایتی به شعبات ذیربط.

27.  حضور درجلسه ارزیابی دو تن از عالی رتبه ولایتی( غزنی ومیدان وردک).

28. ارسال (4) قطعه فورم کاریابی ذریعه مکتوب غرض حصول کارت جواز کار.

29. ترتیب پیشنهاد تقرر حکمی بست ربته(4) انجنیری شهرک ها ریاست خدمات انجنیری غرض اخذ منظوری.

30. تماس تلیفونی با کاندیدان بست رتبه(4) مدیر برآورد ریاست خدمات انجنیری  غرض اخذ امتحان حمایوی.

31. تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه(4) انجنیر شهرک ها به شعبات مربوطه.

32. اخذ اامتحان حمایوی بست رتبه(4) مدیر برآورد و بست رتبه(4) کارشناس از پالیسی های جندر.

33. تکثیر مکتوب ختم معیاد خدمتی کارکن خدماتی ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات که طور خدمتی به ریاست دفتر.

34. به اعلان گذاشتن (2) بست رتبه(8) کارکنان خدماتی معینت پناهندگان و ریاست حمایوی حقوقی.

35. تکثیر مکتوب تمدید قرار داد یک تن ار قراردادی های ریاست امور مهاجرین ولایت کابل.

36. تکثیرمکتوب انفکاک شب باش ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی.

37. تکثیر مکتوب تمدید قراردادی بالمقطع کارمند معادل بست رتبه(5) امریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا.

تکثیر مکتوب خدمتی آمر مالی و اداری ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا در ریاست مالی و حسابی وزارت.

22- 26 میزان

1-     تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه(8) کارکن خدماتی ریاست پالیسی و پلان به شعبات مربوطه.

2-     تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه (5) عضومسلکی حمایت از دیتابیس ریاست تکنالوژی معلوماتی به شعبات مربوطه.

3-     تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست رتبه(5) مدیر محاسبه جنسی از طریق رقابت آزاد به شعبات مربوطه.

4-     به اعلان گذاشتن بست رتبه اول ریاست عمومی عودت از طریق برنامه ارتقاء ظرفیت مبنی بر نتایج CBR.

5-     تکثیر مکتوب تقرر متصدی بست رتبه(4) مامور مخزن ریاست دفتر از طریق رقابت آزاد به شعبات مربوطه.

6-     اخذ امتحان حمایوی بست رتبه(4) مدیر عمومی تحریرات مربوطه ریاست دفتر.

7-     تکثیر مکتوب ختم معیاد خدمتی متصدی بست رتبه(7) خانه سامان ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات که در سکرتریت مقام اجرائیه وظیفه می شود، به وظیفه اصل اش به شعبات مربوطه.

8-     تکثیر توظیف خدمتی دو تن از کارمندان ریاست های ارتباط و هماهنگی امور ولایات و اطلاعات و ارتباط عامه بالمعاوضه به شعبات مربوطه.

9-     تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(4) در مربوطات ریاست دفتر به شعبات مربوطه.

10- تکثیر مکتوب خدمتی دو تن از کارمندان امور مهاجرین ولایت پکتیکا به وظیفه اصلی شان.

11- تکثیر مکتوب تقرر مدیر محاسبه ریاست امور مهاجرین ولایت تخار از طریق رقابت آزاد.

12- تکثیر مکتوب تقرر عجالتاً عضو مسلکی ادغام مجدد آمریت امور مهاجرین ولایت زابل.

13- تکثیر مکتوب خدمتی دوتن از کارمندان ریاست امور مهاجرین ولایت خوست.

14- 14.  تکثیر مکتوب شکایت محترم غلام فاروق رئیس اسبق ریاست مهاجرین ولایت لغمان.

15-   تکثیرتشکیل آمریت تدارکات تحت اثر معینیت مالی واداری به بخش های مربوط که به اساس مصوبه نمبر (9) مورخ 13/5/1395  کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بادر نظر داشت پالیسی اداره محترم تدارکات ترتیب گردیده بود ، ذریعه حکم  شماره  (156) مورخ 8/7/ 1396 مورد منظوری مقام عالی ریاست جمهوری  قرارگرفته است.

16- ترتیب وتنظیم پانزده جلــــد لایحه وظایف پیشنهادی اصلاح شده  تمام بست های وزارت بتعداد (1248) بست در سطح مرکز و ولایات .

17- معرفی دوباره تیم حمایت از تطبیق اصلاحات  بعد از تکمیل اصلاح وانکشاف لایحه وظایف  با پانزده جلد لایحه وظایف پیشنهادی اصلاح شده  ذریعه نامه رسمی  به کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی غرض تائید وتصویب .

18- ترتیب وارایه جواب نامه ریاست محترم مالی و حسابی مبنی بر پروسه تشخیص هویت وتکیمیل فورم شناخت کارکنان .

19- ارسال مکاتیب مدیریت عمومی استخدام ولایات جهت اجراات بموقع واسرع وقت از طریق ایمیل به ولایات مربوط.

20- 19. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید  .

21-   نظارت ازادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

22- ارسال اسناد (15) تن انستیتوت خدمات ملکی جهت برنامه آموزشی تحت عنوان مدیریت سطح متوسط.

23- نظارت از روند ادامه کورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی ریاست های مرکزی .

24- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

25- 23. ترتیب خلص سوانح برای (7) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

26- 24. به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (26) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

27- 25.  (4)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

28- 26. درج مکاتیب (16) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

29- 27.درج ضوابط ۴جلد حاضری کارکنان .

30- 28.حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (8) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

31- مواصلت دوجلد دفتر سوانح وسوابق کاری  کارکنان که ازدیګر ارګان ها تقررحاصل نموده اند.

32- ارسال جدول نتایج ارزیابی وپیشنهادمنظوری ارتقاءقدم (63) تن از کارکنان مرکزی وولایتی

33- به تعداد (25) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

34- همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .

35- رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد تقدیرنامه و تحسین نامه .

36- اشتراک درجلسات کمیته ارزیابی کارکنان برگزیده و ترتیب گزارش کاری کمیته ارزیابی کارکنان و ارائه آن مقام محترم جهت منظوری .

37- معرفی یکتن از کارکنان ریاست منابع بشری به شفاخانه مرکزی جهت تشخیص و تداوی .

38- ارسال مکتوب از نتیجه فیصله کمیته حل اختلافات ناشی از در رابطه به دوسیه غلام فاروق رئیس اسبق ولایت لغمان به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بجواب مکتوب شان .

15- 19 میزان

1-      به تعداد (18) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

2-      همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .

3-      رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد تقدیرنامه و تحسین نامه .

4-      اشتراک درجلسات کمیته ارزیابی کارکنان برگزیده .

5-      معرفی ترجمان وزارت جهت اخذ مثنی سیم کارت به شرکت مخابراتی افغان بیسیم

6-      ترتیب وارسال لست نوکریوالی دهن دروازه ورودی وزارت از بابت برج میزان سال 1396 به ریاست های مربوطه جهت آگاهی کارکنان نوکریوال .

7-      نظارت ازادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

8-      نظارت ازکورس آموزش لسان انگلیسی به سطح ابتدائی توسط مشاور (iom) خانم روشن برای بخش جندر.

9-      تطبق پروسه معرفی کارمندان ولایات ومرکزجهت امتحان بورس هند وستان به ریاست انستیتوت خدمات ملکی .

10- نظارت از روند ادامه کورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی ریاست های مرکزی .

11- ترتیب وتنظیم  ده جلــــد لایحه وظایف  اصلاح شده  تیم موظف  غرض بسته بندی .

12-  ترتیب وتنظیم وظایف اساسی  وزارت وجمع آوری اسناد مورد ضرورت غرض  ضمیمه نمودن پروپوزل لایحه وظایف . 

13- ترتیب وارایه جواب نامه ریاست مهاجرین ولایت نیمروز مبنی بر تقاضای ازدیاد بست دریوردر تشکیل سال 1397 آن ریاست .

14- ترتیب وارایه جواب مصوبه بورد اجرائیوی مقام محترم وزارت مبنی بر نظریات وپیشنهادات این مدیریت در رابطه طرزالعمل شورای عالی کاهش فقر وعرضه خدمات شهروندی .

15- ارسال مکاتیب مدیریت عمومی استخدام ولایات جهت اجراات بموقع واسرع وقت از طریق ایمیل به ولایات مربوط.

16- اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

17- ارسال دو قطعه فورم کار یابی کارمندان برحال وزارت عنوانی وزارت محترم معارف مبنی به ارتقایی درجه تحصیل آنها.

18- تکثیر مکتوب استعفی متصدی بست رتبه 4 انجنیری ساختمانی ریاست خدمات انجنیری به شعبات ذیربط.

19- تکثیر مکتوب معیاد ختم دوره خدمتی متصدی بست رتبه 7 خانه سامان ریاست هماهنگی و ارتباط ولایات که به ریاست محترم دفتر توظیف گردیده بود به شعباط ذیربط.

20- ترتیب پیشنهاد انفکاک متصدی بست رتبه 5 عضومسلکی حمایت از دیتابس ریاست تکنالوژی معلوماتی غرض اخذ منظوری.

21- تکثیر مکتوب تقرر حکمی متصدی بست رتبه 4 مدیریت عمومی مساعدت های مالی ریاست عودت و ادغام مجدد به شعبات ذیربط.

22- اخذ امتحان تقریری و مصاحبه نهایی بست رتبه 4 مدیر عمومی تطبیق نقشه مهندسی ریاست خدمات انجنیری.

23- تهیه و تر تیب پیشنهاد انفکاک متصدی بست رتبه 8 کارکن خدماتی ریاست پالیسی و پلان غرض اخذ منطوری.

24- تهیه و ترتیب پیشنهاد تقرر رقابتی کاندید موفق بست رتبه 5 مدیر محاسبه جنسی غرض اخذ منظوری.

25- تماس تلیفونی با کاندیدان بست رتبه 4 مدیر عمومی تحریرات غرض اخذ امتحان حمایوی.

26- اجراآت به تعداد 7 قطعه مکتوب پیرامون موضوعات مختلف.

27- تکثیر مکتوب انفکاک دریور قبلی و تقرر دریور جدید از طریق رقابت آزاد، ریاست مهاجرین ولایت هلمند.

28- تکثیر مکتوب ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن کارمند ولایتی غرض ضم دفتر سوانح به آمریت سوانح.

29- تکثیر مکتوب معرفی دو تن هیت از طریق مرکز غرض معرفی رییس مهاجرین ولایت لغمان.

30- تکثیر مکتوب معرفی یک تن به ریاست عمومی قوای بشری جهت اخذ جواز کار.

31- تکثیر مکتوب تقرر یکتن در بست 5 مدیریت حاضری ریاست مهاجرین ولایت کندز از طریق رقابت آزاد.

32- تکثیر مکتوب معیاد ختم دوره خدمتی متصدی بست رتبه 7 خانه سامان ریاست هماهنگی و ارتباط ولایات که به ریاست محترم دفتر توظیف گردیده بود به شعباط ذیربط.

33- تکثیر مکتوب تقرر حکمی متصدی بست رتبه 4 مدیریت عمومی مساعدت های مالی ریاست عودت و ادغام مجدد به شعبات ذیربط.

34- اخذ امتحان تقریری و مصاحبه نهایی بست رتبه 4 مدیر عمومی تطبیق نقشه مهندسی ریاست خدمات انجنیری.

35- تهیه و تر تیب پیشنهاد انفکاک متصدی بست رتبه 8 کارکن خدماتی ریاست پالیسی و پلان غرض اخذ منظوری.

36- تماس تلیفونی با کاندیدان بست رتبه 4 مدیر عمومی تحریرات غرض اخذ امتحان حمایوی.

37- اجراآت به تعداد 7 قطعه مکتوب پیرامون موضوعات مختلف.

38- تکثیر مکتوب انفکاک دریور قبلی و تقرر دریور جدید از طریق رقابت آزاد، ریاست مهاجرین ولایت هلمند.

39- تکثیر مکتوب تقرر رییس جدید امور مهاجرین ولایت لغمان از طریق CBR.

40- تکثیر مکتوب ارسال فورم تثبیت فراغت یک تن کارمند ولایتی غرض ضم دفتر سوانح به آمریت سوانح.

41- تکثیر مکتوب معرفی دو تن هیت از طریق مرکز غرض معرفی رییس مهاجرین ولایت لغمان.

42- تکثیر مکتوب معرفی یک تن به ریاست عمومی قوای بشری جهت اخذ جواز کار.

43-تکثیر مکتوب تقرر یکتن در بست 5 مدیریت حاضری ریاست مهاجرین ولایت کندز از طریق رقابت آزاد

از 8 - 12 میزان 1396

1-     خانه پری جدول احصائیه و ارسال آن به ریاست محترم پالیسی و پلان .

2-     توظیف مجدد متصدی بست رتبه سوم آمر تهیه و تدارکات ریاست اداری که به اداره امو طور خدمتی توظیف گردیده بود، بوظیفه اصلی ایشان.

3-     ارسال یک قطعه مکتوب غرض حصول کارت جواز کار، یک کارمند موفق به ریاست عمومی قوه بشری.

4-     تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه هشتم کار کن خدماتی معینیت پناهند گان به شعباط ذیربط.

5-     ارسال یک قطعه مکتوب  عنوانی ریاست عمومی اداره امور مبنی بر حصول دفتر سوانح متصدی بست رتبه سوم آمر آرشیف ریاست دفتر.

6-     اجراآت پیرامون سه قطعه مکتوب موضوعات مختلف.

7-     تکثیر مکتوب شکایت 6 تن از کاندیدان بست ربته دوم ریاست مهاجرین ولایت جوزجان به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

8-     تکثیر مکتوب و ارسال یک ورق فورم ریزرفی بست رتبه 5 ریاست مهاجرین ولایت تخار.

9-     تکثیر مکتوب تثبیت فراعت یکتن از کاندیدان بست 5 مدیریت حاضری ریاست مهاجرین ولایت کندز.

10- ارسال یکورق فورم تثبیت فراغت یکتن ریزرفی بست 5 مدیر محاسبه جنسی ریاست زراعت ولایت تخار به وزارت تحصیلات عالی.

11- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

12- ترتیب خلص سوانح برای (۴) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

13- به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۲۵) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

14-  (۲)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

15- درج مکاتیب (۸) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

16- درج ضوابط ۴جلد حاضری کارکنان .

17- ترتیب فورم ( م-  ۹ ) چهارتن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

18- حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۷) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

19- مواصلت دوجلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنانیکه دراین وزارت تقررحاصل نموده اند.

20- ترتیب وارسال راپور حاضری کارکنان ازبابت برج میزان.

21- ترتیب وتنظیم لایحه وظایف  اصلاح شده  تیم موظف  غرض بسته بندی .

22- ترتیب وتنظیم  احجام کاری  وزارت  وجمع آوری اسناد مورد ضرورت غرض  ضمیمه نمودن پروپوزل لایحه وظایف . 

23- ترتیب پیشنهاد کمیته تشکیل سال 1397 وارایه آن به مقام محترم وزارت غرض تعین اعضای کمیته

24- ارسال مکاتیب مدیریت عمومی استخدام ولایات جهت اجراات بموقع واسرع وقت از طریق ایمیل به ولایات مربوط.

25- اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری   وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید

26- به تعداد (27) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت

27- ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

28- همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .

29- رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد تقدیرکارکنان .

30- نظارت  و کنترول از ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

31- نظارت و کنترول از کورس آموزش لسان انگلیسی به سطح ابتدائی توسط مشاور (iom) خانم روشن برای بخش جندر.

32- تطبیق پروسه معرفی کارمندان ولایات و مرکز جهت امتحان بورس هند به ریاست انستیتوت خدماتی ملکی.

33- نظارت  و کنترول از ادامه برنامه آموزشی کورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی مرکزی.

طرح پلان تدویر برنامه های آموزشی ارزیابی اجراآت و محاسبه و تدارکات برای کارکنان ولایات در زون ها.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.
 2. ترتیب خلص سوانح برای (۳) تن از کارکنان متقاضی وزارت.
 3. به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۲۴) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.
 4. (۴)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.
 5. درج مکاتیب (۱۳) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.
 6. درج ضوابط ( ۵)جلد حاضری کارکنان .
 7. ترتیب فورم ( م-  ۹ ) دوتن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.
 8. حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۸) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.
 9. مواصلت سه جلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنانیکه دراین وزارت تقررحاصل نموده اند.
 10. ترتیب وارسال راپور حاضری اضافه کاری سه ساعته وسه ونیم ساعته کارکنان ازبابت برج سنبله.

11-ترتیب وارسال علم وخبرمحترم عبدالواحد کارمند اسبق ریاست اطلاعات به اداره امور.

 1.  ارسال گزارش کاری از بابت ربع سوم سال 1396 به مدیریت اجرائیه ریاست.
 2.  تهیه و ترتیب پیشنهاد تقرر بست رتبه (8) کارکن خدماتی ریاست هماهنگی دریافت راه حل به بیجاشدگان دائمی از طریق رقابت آزاد غرض اخذ منظوری .
 3.  تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه سوم آمریت آرشیف ریاست دفتر به شعبات مربوطه.
 4.  تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه (8) کارکن خدماتی ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی(اضطراری) به شعبات ذیربط.
 5. اخذ امتحان تقریری یا مصاحبه نهایی بست رتبه(4) مامور راپوردهی حاضری ریاست منابع بشری.
 6.  تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه(4) مامور حاضری.
 7.  تکثیر مکتوب تقرر عجالتا بست رتبه(4)مدیریت عمومی ادغام مجدد آمریت دایکندی.
 8.  تکثیر مکتوب صرف نظر خدمتی یک تن کارمندان ریاست مهاجرین ولایت غزنی.
 9.  تکثیر مکتوب تحصیلی فراغت یک تن به وزارت تحصیلات عالی.
 10.  تکثیر مکتوب معرفی یک تن به ریاست قوای بشری نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.
 11.  نظارت ازکورس آموزش لسان انگلیسی به سطح ابتدائی توسط مشاور (iom) خانم روشن برای بخش جندر.
 12.  تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.
 13.  معرفی پنج تن کارکنان وزارت به  بخش CBR کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  جهت اشتراک دربرنامه آموزشی تحت عنوان  نظارت و ارزیابی.
 14.  نظارت از ورکشاپ یک روزه تحت عنوان حق درسترسی به اطلاعات توسط وزارت  اطلاعات و فرهنگ.
  ارایه جواب نامه ریاست محترم ارتباط خارجه  مبنی  برایمیل واصله از نماینده گی مهاجرین زاهدان در رابطه به تزئید بست خانه سامان  در تشکیل سال 1397 آن نماینده گی .
 15. ترتیب وتنظیم لایحه وظایف  اصلاح شده  تیم موظف  غرض بسته بندی .
 16.  ترتیب وتنظیم  احجام کاری  وزارت  وجمع آوری اسناد مورد ضرورت غرض  ضمیمه نمودن پروپوزل لایحه وظایف
 17. ارسال مکاتیب مدیریت عمومی استخدام ولایات جهت اجراات بموقع واسرع وقت از طریق ایمیل به ولایات مربوط.
 18. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت بعد از هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.
 19. به تعداد (20) قطعه مکاتیب واصله عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .
 20. به تعداد (6) بست های خالی ادارات که به این آمریت مواصلت ورزیده به جهت ابلاغ به کارکنان نصب بورد اعلانات گردید .
 21. همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .
 22. معرفی یکتن ازکارکنان آمریت جندر به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .
 23. معرفی یکتن از کارکنان منابع بشری به شرکت مخابراتی اتصالات جهت مثنی سیم کارت .
 24.  وارسی از امور کاری ریاست منابع بشری الی بازگشت سرپرست ریاست .
 25. ارسال استعلام درمورد شکایت نامه محمد عمرکلیم به آمریت سوانح .
 26. ارسال مکتوب حفیظ الله سرخرودی به کمیسیون اصلاحات اداری بعد از بررسی همه جانبه از طرف کمیته رسیده گی به شکایات  .

فعالیت کاری از تاریخ 19 الی 22 سنبله 1396

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (9) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

3- به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (37) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

4-ارسال نتایج ارزیابی اجراات (46) تن از کارکنان وزارت بریاست های مربوطه.

5-  (چهار)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

6- درج مکاتیب (19) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

7-درج ضوابط 5جلد حاضری کارکنان .

8- ترتیب فورم ( م-  9 ) چهارتن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

9- حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (10) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

10-ترتیب جدول نتایج ارزیابی وپیشنهاد منظوری قدم ( 48) تن از کارکنان مرکزی وولایتی بمقام .

11- مواصلت یک جلد دفتر سوانح کارکنان ولایتی .

12- ترتیب راپورمعاشات کارکنان باالمقطع ،پروژه ئی وC.B.Rازبابت برج سنبله بریاست مالی وحسابی وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی .

13-ارسال دفتر سوانح وسوابق کاری یک تن از کارکن ولایتی که به دیگرارگان تقررحاصل نموده. اخذ امتحان حمایوی بست رتبه 5 مدیر محاسبه جنسی مربوط ریاست اداری از طریق کمیته موظف.

14-تماس تلیفونی با کاندیدان بست رتبه 8 کار کن خدماتی ریاست پالیسی و پلان و ریاست در یافت راه حل به بیجاشدگان دایمی غرض اخذ امتحان.

15-تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه 6 مامور تحویل خانه مربوط ریاست اداری به شعبات مربوطه.

16- تکثیر مکتوب بست رتبه 4 مدیر عموی تنظیم سفرها و بورسها مربوط ریاست ارتباط خارجه به شعبات مربوطه.

17-قرار بود مطابق پلان دست داشته به تاریخ 21/6/1396 ارزیابی نمرات بست 5 مدیر محاسبه جنسی صورت گیرد به نسبت اینکه رییس صاحب اداری حاضر نشد، ارزیابی به تعویق افتاد.

18-اجراآت پیرامون 5 قطعه مکتوب موضوعات مختلف.

 1. تکثیر مکتوب تقرری بست 5 عضومسلکی حا لات اضطرار ریاست مهاجرین ولایت لغمان.
 2. ارسال مکتوب طی مراحل و معرفی کاندید ریزرفی بست 5 مدیر محاسبه جنسی ریاست زراعت ولایت تخار به مدیریت محاسبه جنسی ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.
 3. تکثیر مکتوب در مورد معاشات طوری حکمی محترم عبدالسلام سرپرست مدیریت عمومی ادغام مجدد آمریت امور مهاجرین ولایت فراه.
 4. تکثیر مکتوب معرفی یک تن به رایاست قوه بشری جهت اخذ جواز کار.
 5. شارت لیست بست دوم ریاست امور مهاجرین ولایت جوز جان.
 6. به تعداد (5) بست های خالی ادارات که به این آمریت مواصلت ورزیده به جهت ابلاغ به کارکنان نصب بورد اعلانات گردید .
 7. معرفی و اعزام یکتن ازکارکنان ریاست اداری و یکتن از ریاست منابع بشری به شفاخانه های جمهوریت و میوند  جهت تشخیص و تداوی .
 8. همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .
 9. معرفی دوتن ازکارکنان جهت اخذ مثنی سیم کارت به شرکت های مخابرای افغان بیسیم و اتصالات .

 تهیه پیشنهاد تقدیر چهارتن ازکارکنان خدماتی شامل کورس سواد آموزی بمنظورگرامی داشت از روزبین المللی سواد و ارائه آن بمقام محترم وزارت جهت اخذ منظوری.

اجراآت ریاست منابع بشری از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

1.      معرفی چهارتن به انستیتوت جهت امتحان در رابطه به عزام شان به کشور هند.

2.      تدویر ورکشاپ رهبری برای بخش جندر به همکاری آمریت جندروزارت .

3.       تدویر کورس لسان انگلیسی توسط قونسلگری برتانیا در داخل وزارت به دو سطح ظرفیتی برای 35 تن کارمند مرکزی وزارت

4.      آموزش و ادامه پروگرام کمپیوتر (ویندوز واکسل)  وزبان انگلیسی برای (42) تن کارمند مرکزی وزارت.

5.      ترتیب خلص سوانح(11) تن از کارکنان وزارت وارسال آن به ریاست دفتر اداره امور.

6.      ترتیب (10) دفتر سوانح برای کارمندان واجیران مرکزوزارت .

7.      اجرای تقاعد یک تن کارکنان اسبق وزارت به خزینه تقاعد.

8.      ترتیب فورم (م-9) دوتن از کارکنان وزارت که به اساس احکام جداگانه به ولایات سفر نموده بودند.

9.      به اثر کنترول دفاتر حاضری  کارکنان وزارت (96) تن غایب وظیفه بودند .

10.  به تعداد (33) پست خالی ادارات مختلف مواصلت ورزیده به کارکنان ابلاغ گردید .

11.  معرفی یک تن  از کارکنان به شفاخانه جمهوریت جهت معاینه تداوی .

12.  اخذ امتحان بست رتبه  (3) آمریت استخدام از طریق کمیته عمومی CPR

13.  رسانیدن آگاهی  ازطریق ایمل  و تیلفون  برای  کاندیدان  بست رتبه  سوم آمریت  استخدام

14.  تنظیم  جدول های کاندیدان  موفق و ناموفق  و ارسال  آن غرض  نشر  شدن  ازطریق  سایت  بریاست  اطلاعات و ارتباط عامه  . 

15.  ارزیابی اسناد  امتحان  تحریر بست رتبه  (5)  مدیریت آف مس  ریاست  مالی و حسابی  .

16.  تنظیم  مکتوب  عنوانی  کمیسیون  مستقل اصلاحات  اداری  و خدمات ملکی  غرض معرفی  یک  نماینده جهت شارت لست  بست رتبه دوم مشاوریت .

17.  تنظیم  قطعه (7) قطعه پیشنهاد در عرصه های مختلف و ارایه  آن  به مقام  وزارت  غرض  اخذ هدایت .

18.  تماس تیلفونی  و ایمیل غرض  آگاهی  دهی  اخذ امتحان  بست رتبه (5) ریاست ارتباط خارجه .

19.  تماس  تیلفونی  با کاندیدان  واجد شرایط  غرض  امتحان                    

20.  تقرر  دو تن  از کارمندان  مهاجرین پنجشیر          

21.  تکثیر مکتوب  ثبت فراغت  یک تن         

 

ریا ست منابع بشری

1 –  ارسال فورم معلوماتی برای واحد های اولی ودومی وزارت که از معاوینت امور اداره وتنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودیجوی ریاست عمومی اداره ریاست جمهوری مواصلت ورزیده بود جهت خانه پری آنلاین  .

2-  ترتیب خلص سوانح دوتن از کارکنان وزارت

3-  نام نویسی کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند .

4 -  ترتیب استعلام و معرفی 4 تن از کارکنان که تقرر حاصل نموده اند جهت اخذ کارت معاش به عزیزی بانک  .

5 -  ترتیب وارسال راپور حاضری کارکنان قراردادی پرژه تامین خدمات تخنیکی از بابت برج جوزا  .

6 -  ترتیب لایحه وظایف 8 بست مرکزی و ولایتی مطابق فرمت CBR  .

 

7 -  بیوگرافی (CV )   کاندیدان بست های که از طریق سایت وزارت به اعلان سپرده میشود وبه ایمیل آدرس این ریاست مواصلت مینماید اخذ و بعد از ترتیب در فایل های مشخص آن به مدیریت استخدام جهت پروسه استخدام تسلیم داده میشود  .

فعالیت 

1 –  به تعداد ( 26 )  بست خالی ادارات که به این آمریت مواصلت  ورزیده به کارکنان ابلاغ کردید ، ومعرفی یک تن به شفا خانه وزیر اکبرخان جهت معاینه وشاکی بودن یک تعداد از کار کنان خدماتی در رابطه به کمک از طرف مشاوریت امور اجتماعی که با همکاری مشاور امور اجتماعی مشکل رفع گردید .

2 -  شار لست بست های (4) و ( 5 )  مدیر تنظیم سفر ها وگزارشات وهم چنان بست ( 7 ) ملا امام ، بست ( 8 ) کار کن خدماتی بورد مشاورین ، بست ( 3 ) آمریت استخدام ، آمریت اسناد وارتباط وآمریت گروپ اول مفتیشین از طریق CBR .

3 – ترتیب لایحه وظایف بست های ذیل ازطریق برنامه CBR  بست ( 3 ) سکر تر مقام وزارت ، بست ( 3)  آمریت خدمات ،بست ( 3 ) آمریت طرح برنامه های استرتتیژیک ریلست پلان ، بست ( 3 ) آمریت مالی وحسا بی ، بست ( 3 ) آمریت حالات استراری .

4 -  رسیدگی به شکایات دو نفر کاندید بست ( 2 ) ریاست مهاجرین پروان

 

5 –  ( 18 )  تن به علت غایب بودن وهم چنان ( 12 ) تن به علت حاضر نبودن در وقت اضافه کاری خانه های حاضری شان قید گردید .

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ 28 حمل الی 1 ثور

 • ارسال فورم ساختار تشکیلاتی منظور شده وزارت به ریاست های مرکزی.
 • اخذ ایمل های وارده از مراجع مختلف.
 • اخذ سی وی های کاندیدان بست های به اعلان سپرده شده.

اخذ امتحان رقابتی از 5 بست مربوط واحد های مرکزی.

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ 21 الی 25 حمل سال ب1395

-        خانه پری فورم معلومات شخصی کارکنان به رویت دفتر سوانح ،غرض ارسال به اداره امور .

-        ترتیب خلص سوانح برای 9 تن از کارمندان.

-        ابلاغ تشکیل سال 1395 وزارت به ریاست ها .

-        اخذ امتحان از متقاضیان 4 بست مربوط ریاست های مرکزی.

-        شارت لیست (8) بست کارمندان وپرسونل خدماتی.

-        به اعلان گذاشتن 9 بست .

-        ترتیب لایحه وظایف به منظور استخدام بست ها از طریق پروسه CBR.

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ 3 الی 11حمل سال 1395

 • اخذ امتحان یک بست ویک بست 4 و شارت لیست یک بست دو مربوط ریاست های مرکزی.
 • ثبت 25جلد دفتر سوانح اجیران دردیتابیس .
 • ترتیب 19 قطعه خلص سوانح.
 • دعوت 15تن از مسولین ریاست مهاجرین ولایات جهت اشتراک در نیاز سنجی.

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ 22 حوت الی 26 حوت سال 1394

 • ترتیب 3 جلد دفتر سوانح برای کارمندان .
 • ترتیب 5 قطعه خلص سوانح و درج 20 قطعه تحسین نامه کارمندان به دفاتر سوانح شان.
 • درج نتایج ارزیابی 10 تن کارمندان واحد های دومی به دفاتر سوانح شان.
 • اخذ امتحان از یک بست 3 ،یک بست 4 و یک بست 2 مربوط ریاست های مرکز .
 • ترتیب گزارش 25 روزه چهارم پلان صد روز سوم.
 • تهیه لایحه وظایف برای 13 بست مختلف.

ریاست منابع بشری از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • تنظیم نهائی طرح وساختار تشکیلاتی سال 1395 وزارت .
 • ترتیب 7 قطعه خلص سوانح کارمندان مرکز.
 • درج نتایج ارزیابی اجراآت 40 نفر از کارکنان.
 • شارت لیست 7 بست مربوط ریاست های مرکزی.

اجراآت ریاست منابع بشری ازتاریخ19 الی 1394/10/23

-  درج نتایج14نفر کارمندمرکزوولایات به جدول نتایج.

-  درج ارتقا قدم 45 نفر کارمند ولایات به دفتر سوانح ایشان.

-  تدویر کورس اموزشی در مورد برآورد نقشه انجنیری برای 12 نفرکارمندان وزارت.

-  تدویر ورکشاپ درمورد توضیح پلان صد روزه.

-  درج نتایج ارزیابی 20نفر کارمند ولایات به جدول نتایج.

-  اخذامتحان تقریری بست5 مساعدت های مالی ریاست عودت وادغام مجدد.

-  اجراآت درقبال45 قطعه مکتوب ،پیشنهاد،استعلام وسایراسناد.

اجراآت ریاست منابع بشری از تاریخ ۷ الی ۱۱ قوس

 •  تهیه ۱۴ مکتوب ، پیشنهاد وراپور در موارد مختلف.
 • اخذ ۱۶ قطعه مکتوب .
 • دوام کورس کمپیوتر وانگلیسی.
 • ارسال جدول نتایج ارزیابی ۵۸ نفر از کارمندان ریاست های مرکزی وولایتی.
 • اخذ وارسال بیش از ۴۰ قطعه مکتوب ،راپور وگزارش.
 • درج ارزیابی ۳۴ نفر از کارمندان مرکز وولایات به دفاتر سوانح شان
 • ترتیب جدول کارمندان که سن شان ۵۰ ودرجه تحصیل شان بکلوریا پاس بوده.

گزارش کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۲۷ عقرب الی ۴ قوس ۱۳۹۴

 • درج نتایج ارزیابی ۱۲ تن از اجیران به دفاتر سوانح شان.
 • اخذ امتحان رقابتی از متقاضیان بست ۴ ریاست ارتباط خارجه.
 • ارسال تشکیل سال ۱۳۹۵ به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 • اخذ وارسال بیش از ۷۰ قطعه  مکتوب .
 • اجراآت در قبال یک تعداد اسناد اداری دیگر.

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ عقرب

 • درج نتایج ارزیابی ۴۱ نفر از کار مندان به جدول نتایج.
 • اخذ وارسال ۱۹۲ قطعه مکتوب.
 • اخذو امتحان حمایوی از کاندیدان بست ۵.
 • تنظیم طرح ساختار تشکیلات سال ۱۳۹۵ وزارت.
 • ارسال تشکیل به کمیسیون اصلاحات اداری.
 • تکثیر بیش از ۱۰ قطعه مکتوب به شعبات واجراآت در قبال برخی موضوعات دیگر.

فعالیت کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۹ الی ۱۳ عقرب

درج نتایج سالانه وارتقای قدم ۳۶ نفر ازکارمندان به جدول نتایج آنها.

درج نتایج ارزیابی اجراآت ۱۰ نفر از روسا وآمرین ولایات به جدول نتایج.

اخذ وارسال بیش از یکصد قطعه مکتوب .

اخذ امتحان حمایوی از متقاضیان بست ۵ .

ترتیب ساختار تشکیلاتی سال ۱۳۹۵ وزارت.

ارسال مکتوب متحد المال به ۳۴ ولایت غرض نشر یکتعداد از بست ها.

 

فعالیت کاری ریاست منابع بشری از تاریخ 21 الی 29 میزان

 • درج نتایج قدم 12 نفر کارکنان رسمی و اجیر به دفاتر سوانح شان .
 • ادامه کورس کمپوتر و انگلیسی در داخل وزارت .
 • تماس تلیفونی با 32 کاندید رقابتی جهت اخذ امتحان .
 • اخذ امتحان کاندیدان رقابتی بست های 5 وهفت .
 • طرح و دیزاین ساختار تشکیل وزارت برای سال 1395 .
 • 49 قطعه مکتوب به مراجع مرتبط در موارد مختلف ارسال شده است.

فشرده فعالیت ریاست منابع بشری از تاریخ ۷ الی ۱۵ میزان

 • معرفی دوتن از کارمندان وزارت در برنامه آموزشی به وزارت عدلیه.
 • تداوم آموزش کورس کمپیوتر وانگلیسی.
 • درج نتایج ارزیابی سالانه ۳۰ کارمند واحد های دومی به جدول نتایج.
 • اخذ وارسال ۷۰ قطعه مکتوب در موارد مختلف.
 • تماس تیلفونی با ۱۱۰ تن از متقاضیان امتحان رقابتی.
 • شارت لیست کاندیدان رقابتی .
 • اخذ امتحان حمایوی کاندیدان رقابتی.
 • کار بالای ساختار تشکیل وزارت برای سال ۱۳۹۵ .

گزارش کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۱۵ الی ۱۷ سنبله

 • درج نتایج ارتقای قدم 30 تن از کارکنان خدماتی و 26 تن کارمندان ریاست های مرکزی به دفاتر سوانح آنها.
 • درج نتایج ارتقای قدم 9 تن از رؤسا وآمرین ولایات به دفاتر سوانح آنها.
 • ترتیب دفتر سوانح برای دوتن از کارکنان جدیدالتقرر و ترتیب دو قطعه خلص سوانح برای دوکارمند دیگر.
 • بازنگری وتصحیح لایحه وظایف 20 بست مربوط ریاست اداری.
 • اجراآت در قبال 43 قطعه مکتوب در رابطه به موضوعات مختلف اداری.
 • تکثیر 8 قطعه مکتوب به مراجع مربوط.
 • دوام کورس انگلیسی در دوگروپ.
 • اجرای یک تعداد اسناد مختلف دیگر .

اجراآت ریاست منابع بشری از تاریخ ۷ الی ۱۱ سنبله ۱۳۹۴

 • اجراآت در قبال ۸۴ قطعه مکتوب وارده و صادره در ارتباط به موارد مختلف چون ، پیشنهاد، استعلام در ارتباط به قرارداد یان باالمقطع ، اعلان 2 بست ، تبدیلی ، مقرریها ، ارسال دفاتر سوانح کارمندان و سایر موضوعات اداری.
 • دوام کورس کمپیوتر و انگلیسی از طرف استادان داخل وزارت و برنامه آموزش لسان انگلیسی از طرف برتش قنسل بریتانیا و همچنان دوام برنامه آموزشی بخش IT.
 • اخذ منظوری ارتقاء قدم 208 نفر از کارمندان مرکز و ولایات .
 • ارسال مکاتیب نتایج ارزیابی اجراآت 210 بست بریاست مالی و حسابی .
 • ترتیب دفتر سوانح برای سه کارمند جدید التقرر.
 • کنترول از حاضری کارمندان و ترتیب راپور معاشات کارکنان بالمقطع .
 • باز نگری و تصحیح لایحه وظایف 20 بست ریاست اداری .

گزارش فعالیتهای ریاست منابع بشری از تاریخ ۲۷ اسد الی ۴ سنبله ۱۳۹۴

 • ارسال لیست رؤسا و آمرین امور مهاجرین ولایات به انستیتوت خدمات ملکی وریاست هماهنگی ولایات جهت آموزش در انستیتوت خدمات ملکی.
 • داوم کورس کمپیوتر وانگلیسی از طریق  استادان داخل وزارت ،وبرنامه آموزش لسان انگلیسی در دوگروپ از طرف برتش قنسلی بریتانیا .
 • تدویر برنامه آموزشی IT برای کارمندان IT به همکاری IOM.
 • ۴ تن از کارکنان ریاست پالیسی و پلان وعودت وادغام مجدد مورد ارزیابی سالانه قرار گرفتند.
 • درج نتایج ارزیابی سالانه ۲۰ تن از کارکنان ریاست هاوآمریت های ولایات به جدول نتایج.
 • ثبت معلومات ۳  جلد دفتر سوانح کارکنان به دیتابیس وترتیب دفتر سوانح برای  پنج نفر کارمندان جدید التقرر از طریق پروسه آزاد.
 • ترتیب پنج قطعه خلص سوانح کارمندان.
 • کنترول یومیه از حاضری کارمندان به شکل دوامدار.
 • ترتیب راپور معاشات کارکنان باالمقطع وارسال آن به ریاست مالی وحسابی.
 • اجرای حقوق تقاعد ایام کار کرده گی یک تن دریور اسبق وارسال آن به ریاست محترم خزینه تقاعد.
 • اجرآت در قبال ۶۰ قطعه مکتوب ،در موارد مختلف.
 • معرفی یک نفرکارمندان ریاست ارتباط خارجه به آمریت امورمهاجرین ولایت فراه طور خدمتی به اساس حکم مقام محترم وزارت.
 • ارسال خلص سوانح یک تن از کارمندان ولایتی با ابراز موافقه به وزارت محترم معارف.

گزارش کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۴-۱۳۹۴/۵/۲۷

 • معرفی یکنفر از کارمندان ریاست حمایت حقوقی در برنامه قوانین با تطبیق قانون اساسی.
 • معرفی دو کارمند بخش IT جهت امتحان در برنامه آموزشی مسلکی به کشور هند به انستیتوت خدمات ملکی.
 • ارسال لست روسای ولایتی به انستیتوت خدماتی ملکی وریاست هماهنگی امور ولایات جهت آموزش آنها در انستیتوت خدمات ملکی.
 • معرفی آمره جندر در برنامه جلسات ربع وار واحد های جندر.
 • تداوم کورس های انگلیسی در دو گروپ از طریق سفارت برتش قنسل وکورسهای کمپیوتر وانگلیسی از طریق استادان داخل وزارت وبرنامه آموزش IT  برای کارمندان  IT توسط موسسه IOM.
 • بازنگری وتصحیح لایحه وظایف 7 بست ریاست اطلاعات وارتباط عامه و ۲ بس معینیت پالیسی وپلان.
 • اخذ وارسال ده قطعه مکتوب در موارد مختلف از مراجع مختلف ،به مراجع زیربط.

گزارش کاری هفته وار آمریت های مربوطه ریاست منابع بشری

آمریت استخدام:

 1. صادره ووارده(291) قطعه مکتوب از طریق کتاب صادره ووارده
 2. تقرر (7) تن بعد از تکمیل اسناد ابتدایی عجالتاً الی تطبیق سیتم جدید رتب ومعاش.
 3. تقرر محترم محمد انور فرزند صفدر علی بحیث آمر پلان ریاست پالیسی وپلان.
 4. تقرر محترم عبدالواحد فرزند سلطان عزیز بحیث مدیر عمومی مهاجرت وانکشاف ریاست ارتباط خارجه.
 5. تقرر محترم شفیع الله فرزند عزیز الله بحیث مدیر املاک ریاست اداری.
 6. تقرر محترم صلاح الدین فرزند نور علی خالد بحیث مدیر عمومی ارزیابی سوانح ریاست منابع بشری.
 7. تقرر محترم محمد آصف فرزند ناظر حسین بحیث انجنیر ساختمانی ریاست عودت وادغام مجدد.
 8. تقرر محترم سید بسم الله فرزند سید حسین بحیث انجنیر برق ریاست پالیسی وپلان.
 9. تقرر محترم سید محمد ضیا فرزند سید حسین بحیث آمر تحقیق پیرامون وضعیت مهاجرین ریاست تحقیق و معلومات.
 10. تقرر محترم حفیظ احمد میاخیل بحیث مشاور اطلاعات ریاست اطلاعات وارتباط عامه.
 11. جواب به مکاتیب لوی څارنوالی در رابط به اعزام کارمندان مظنون به لوی څارنوالی.
 12. به اعلان سپردن (30)  بست وزارت به منظور تکمیل بست و سپردن کار به اهل آن.
 13. تقرر یکتن از طبقه اناث بطور بالمقطع.

آمریت آموزش:

 1. معرفی (40) تن از کارمندان وزارت جهت تریننگ یک روزه (پروگرام ملی کنترول ایدز) از طریق وزارت صحت عامه در مقر وزارت.
 2. معرفی(65) تن از کارمندان وزارت جهت اشتراک د رسیمنار دو روزه تحت عنوان مزایا و اهمیت قانون اساسی که در مقر وزارت راه اندازی شده بود.
 3. معرفی واعزام چهار تن جهت آموزش به کشور هندوستان.
 4. تداوم کورس های دوگروپ از طریق سفارت برتش قنسل وکورسهای کمپیوتر وانگلیسی از طریق استادان داخل وزارت.

اجراآت آمریت سوانح وارزیابی 1/4/1393 الی 3/5/1394

 •  26 تن از کارکنان ریاست های عودت وادغام مجدد وحمایت حقوقی مورد ارزیابی سالانه قرار گرفتند.
 • درج نتایج ارزیابی سالانه 58 تن از کارکنان ریاست های مرکزی به دفاتر سوانح شان.
 • 73 شماره مکاتیب وارده وصادره گردیده اند.
 • ارسال 97 قطعه فورم ارزیابی اجراآت سالانه کارکنان خدماتی مرکز وزارت به ریاست های مربطه شان.
 • ثبت معلومات 5 حلد دفتر  سوانح کارکنان به دیتابس.
 • برای 6 تن از کارکنان که الی پروسه رقابت آزاد مقرر گردیده اند دفتر سوانح ترتیب وثبت اندراج گردید.
 • ترتیب شش قطعه خلص سوانح کارمندان به اساس درخواست شان.
 • 91 شماره مکتوب دربخش دیتابیس وارده وصادره گردیده است.
 • کنترول یومیه از حاضری کارمندان به شکل دوامدار.
 • ترتیبت راپور معاشات ماهوار واضافه کاری کارکنان بطور ماهوار وارسال آن به ریاست محترم مالی وحسابی.
 • معامله رقعه رخصتی ،ضروری ورخصتی کارمندان به دفاتر حاضری عندالموقع به تعداد 63 تن.
 • مدیریت عمومی حضری 43 قطعه مکتوب وارده وصادره نموده است.
 • اجرای حقوق تقاعد ایام کار کرده گی چهار تن از کارکنان مرکز وولایات وارسال آن به ریاست محترم خزینه تقاعد.

گزارش کاری هفته وار مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی

از طریق این مدیریت در هفته گذشته تعداد از لوایح وظایف مرکز وولایات بازنگری گردیده است.

 • مرکز:- بازنگری وتصحیح لایحه وظایف 6 بست ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات و 3 بست آمریت ارتقای ظرفیت ها وآموزش ریاست منابع بشری.
 • ولایات:- بازنگری وتصحیح لایحه وظایف 4 بست آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان.

گزارش کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۹ الی ۱۷ جوزا .

آمریت استخدام :

 1. طی مراحل تقرر استخدام (۵) نفر از جمله (۲) نفر از طریق رقابت آزاد در مرکز و (۳) نفر بطور غیر ریفورمی ، یک نفر تبدیلی و یکنفر از ولایت به مرکز .
 2. پیگیری بست ریاست های امور مهاجرین ولایت خوست و مالی و حسابی جهت اعلان از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی .
 3. طی مراحل استخدام دو نفر مشاورین پروژه ایجاد شهرک ها و معرفی آنها به ریاست های پالیسی وپلان و ارتباط خارجه غرض استحصال وظیفه .
 4. (۷۴) مورد کار در دفتر شامل ، ارسال و مرسول مکاتیب ، ثبت و راجستر آنها منجمله معرفی (۴) تن از کارکنان این وزارت به څارنوالی جهت روشن شدن قضایای مربوطه .
 5. بررسی دوسیه های متقاضیان بست های (۵) به تعداد (۱۴۰) نفر و مجموعاً (۱۸۴) نفر شارلست و آماده مصاحبه و امتحان شدند.
 6. بمنظور اشتراک گسترده متقاضیان بست کمبود و ایجاد فضای شفافیت در پروسه استخدام از طریق رقابت آزاد برای (۱۳۰) تن بمنظور تکمیل اسناد آنها از طریق تلیفون تماس حاصل شد.
 7. همه روزه بست های شارت لست شده غرض اطلاع رسانی به متقاضیان بست های کمبود این وزارت ، بریاست محترم اطلاعات و ارتباط عامه جهت نشر از طریق ویب سایت وزارت ارسال گردیده است .

آمریت آموزش :

 • معرفی (۲۴) تن از کارمندان وزارت جهت اشتراک در برنامه آموزشی تحت عنوان حقوق بین الملی مهاجرت و حقوق بشر و همچنان دعوت و معرفی کارمندان پنچ وزارت خانه جهت اشتراک در برنامه فوق الذکر.

فعالیت کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۱۸ الی ۲۹ثور

 • پنج نفر از کارمندان وزارت به کشور هندوستان غرض آموزش در کورسهای قصیر المدت معرفی و اعزام شدند.
 • کورس آموزش انگلیسی برای ۲۲ نفر از کارمندان وزارت دایر شد.
 • کورس آموزش کمپوتر برای ۱۲ نفر از کارمندان دایر شد.
 • کورس آموزش انگلیسی از طریق قونسلگری انگلستان برای ۱۶ نفر از کارمندان وزارت دایر شد.
 • اسناد ۲۰۵ نفر متقاضی برای هفت بست کمبود ، بررسی و ۲۰۶ نفر آنها شارلست گردید.
 • درج نتایج ارزیابی ارتقای قدم هفت تن از کارمندان به دفاتر سوانح آنها .
 • بیش از ۵۰ قطعه مکتوب ، پیشنهاد و سایر اسناد دفتری طی مراحل گردیده است .

۱۴۴نفر برای اجرای وظیفه دریک بست (۶) ، امتحان رقابتی را امروز ۱۳۹۴/۲/۲۹ در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان سپری نمودند.

تاریخ نشر: May 19, 2015 رده : عمومی

حفیظ الله سرخرودی رئیس منابع بشری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که برای بست ۶ مخزن ریاست دفتر ، ۱۹۰ نفر ثبت نام نموده بودند.

وی علاوه نمود که از مجموع افراد متقاضی ۱۴۴ نفر آنها بشمول ۱۹ نفر از قشر اناث حاضر به امتحان شدند و در حضور داشت نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر اعضای کمیته امتحانات ، مرحله اول امتحان را که شامل 4 سوال تحریر حمایوی بود سپری نمودند.

سرخرودی اظهار داشت که بعد از ارزیابی پارچه های امتحان ۳ الی ۵ نفر آنها که بلند ترین نمره را اخذ نموده باشند ، وارد مرحله دوم امتحان می شوند و از آنها ۶ سوال تقریری می شود و در نهایت یک نفر آنها که نمره بیشتر اخذ نماید موفق شناسای می گردد.

محمد موسی نوری نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که رقابت ۱۴۴ نفر برای یک بست ۶ ، خود نماینگر میزان بلند بیکاری در کشور است و وظیفه دولت است که در فراهم آوری شرایط کار برای مردم و بخصوص برای قشر جوان اقدامات جدی نماید .

وی در ارتباط به سطح دانش متقاضیان گفت که بیشتر آنهای که حاضر به رقابت می شوند ، سواد کافی ندارند و در پارچه های  آنها غلطی املای به کثرت دیده می شود .

نوری گفت که دولت باید بر کیفیت تدریس در نهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی توجه جدی نماید .

از جریان امتحان امروزی در تالار و صحن این وزارت ، فضل احمد عظیمی معین پالیسی و پلان دیدن نمود .

برای ۱۲ بست اعلان شده در وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان بیش از ۱۰۹۰ نفر متقاضی ، فورم کاریابی را در یافت نموده اند.

تاریخ نشر: Apr 06, 2015 رده : عمومی

این مطلب را حفیظ الله سرخرودی ، رییس منابع بشری  وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ، به خبر نگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت اظهار داشته گفت که دوازده بست شامل (۱۰ بست ۵ ،۱ بست ۶ و ۱ بست چهار ) می باشد ، برای مدت ۱۲ روز کاری به اعلان سپرده شده .

Capture.JPGوی علاوه نمود که معیاد اعلان به تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۹خاتمه می یابد و تا اکنون ، ۱۰۹۰ نفر متقاضی برای بست های مذکور ، فورم کاریابی را از این اداره دریافت نموده و بدون شک بر تعداد متقاضیان افزایش بعمل می آید ، زیرا همین اکنون ده ها نفر غرض در یافت فورم مراجعه کرده اند .

سرخرودی گفت که ازدحام متقاضیان به این تعداد برای ۱۲ بست ، در جریان ماموریت این جانب بی سابقه و جالب است .

وی گفت که کارمندان این اداره آماده توزیع فورم برای شایقین بوده و تا معیاد ختم ، اعلان آماده گی کامل در این مورد دارند .

سرخرودی علاوه نمود که مطابق طرز العمل ، در مرحله بعدی در حضور داشت نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ، با اخذ امتحان حمایوی از مجموع متقاضیان ، آنهای که واجد شرایط شناسای می شوند ، شامل شارلست و امتحان رقابتی محول می گردند.

وی پروسه امتحانات و شارلست شدن را با درنظر داشت این تعداد متقاضی ،  کارعادی نخوانده و گفت که هر کار واقدام عملی ، که باید با صد در صد شفافیت انجام شود ، تا جائی مشکل خواهد بود ، اما برای انجام این کار آماده گی لازم اتخاذ شده است .