فعالیت های ریاست منابع بشری

از 8 - 12 میزان 1396

1-     خانه پری جدول احصائیه و ارسال آن به ریاست محترم پالیسی و پلان .

2-     توظیف مجدد متصدی بست رتبه سوم آمر تهیه و تدارکات ریاست اداری که به اداره امو طور خدمتی توظیف گردیده بود، بوظیفه اصلی ایشان.

3-     ارسال یک قطعه مکتوب غرض حصول کارت جواز کار، یک کارمند موفق به ریاست عمومی قوه بشری.

4-     تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه هشتم کار کن خدماتی معینیت پناهند گان به شعباط ذیربط.

5-     ارسال یک قطعه مکتوب  عنوانی ریاست عمومی اداره امور مبنی بر حصول دفتر سوانح متصدی بست رتبه سوم آمر آرشیف ریاست دفتر.

6-     اجراآت پیرامون سه قطعه مکتوب موضوعات مختلف.

7-     تکثیر مکتوب شکایت 6 تن از کاندیدان بست ربته دوم ریاست مهاجرین ولایت جوزجان به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

8-     تکثیر مکتوب و ارسال یک ورق فورم ریزرفی بست رتبه 5 ریاست مهاجرین ولایت تخار.

9-     تکثیر مکتوب تثبیت فراعت یکتن از کاندیدان بست 5 مدیریت حاضری ریاست مهاجرین ولایت کندز.

10- ارسال یکورق فورم تثبیت فراغت یکتن ریزرفی بست 5 مدیر محاسبه جنسی ریاست زراعت ولایت تخار به وزارت تحصیلات عالی.

11- نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

12- ترتیب خلص سوانح برای (۴) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

13- به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۲۵) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

14-  (۲)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

15- درج مکاتیب (۸) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

16- درج ضوابط ۴جلد حاضری کارکنان .

17- ترتیب فورم ( م-  ۹ ) چهارتن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

18- حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۷) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

19- مواصلت دوجلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنانیکه دراین وزارت تقررحاصل نموده اند.

20- ترتیب وارسال راپور حاضری کارکنان ازبابت برج میزان.

21- ترتیب وتنظیم لایحه وظایف  اصلاح شده  تیم موظف  غرض بسته بندی .

22- ترتیب وتنظیم  احجام کاری  وزارت  وجمع آوری اسناد مورد ضرورت غرض  ضمیمه نمودن پروپوزل لایحه وظایف . 

23- ترتیب پیشنهاد کمیته تشکیل سال 1397 وارایه آن به مقام محترم وزارت غرض تعین اعضای کمیته

24- ارسال مکاتیب مدیریت عمومی استخدام ولایات جهت اجراات بموقع واسرع وقت از طریق ایمیل به ولایات مربوط.

25- اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری   وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید

26- به تعداد (27) بست های خالی ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده جهت

27- ابلاغ به واجدین شرایط نصب بورد اعلانات گردید .

28- همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .

29- رسیده گی به شکایات شفاهی کارکنان درمورد تقدیرکارکنان .

30- نظارت  و کنترول از ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.

31- نظارت و کنترول از کورس آموزش لسان انگلیسی به سطح ابتدائی توسط مشاور (iom) خانم روشن برای بخش جندر.

32- تطبیق پروسه معرفی کارمندان ولایات و مرکز جهت امتحان بورس هند به ریاست انستیتوت خدماتی ملکی.

33- نظارت  و کنترول از ادامه برنامه آموزشی کورس سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی مرکزی.

طرح پلان تدویر برنامه های آموزشی ارزیابی اجراآت و محاسبه و تدارکات برای کارکنان ولایات در زون ها.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.
 2. ترتیب خلص سوانح برای (۳) تن از کارکنان متقاضی وزارت.
 3. به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (۲۴) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.
 4. (۴)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.
 5. درج مکاتیب (۱۳) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.
 6. درج ضوابط ( ۵)جلد حاضری کارکنان .
 7. ترتیب فورم ( م-  ۹ ) دوتن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.
 8. حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (۸) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.
 9. مواصلت سه جلد دفتر سوانح وسوابق کاری کارکنانیکه دراین وزارت تقررحاصل نموده اند.
 10. ترتیب وارسال راپور حاضری اضافه کاری سه ساعته وسه ونیم ساعته کارکنان ازبابت برج سنبله.

11-ترتیب وارسال علم وخبرمحترم عبدالواحد کارمند اسبق ریاست اطلاعات به اداره امور.

 1.  ارسال گزارش کاری از بابت ربع سوم سال 1396 به مدیریت اجرائیه ریاست.
 2.  تهیه و ترتیب پیشنهاد تقرر بست رتبه (8) کارکن خدماتی ریاست هماهنگی دریافت راه حل به بیجاشدگان دائمی از طریق رقابت آزاد غرض اخذ منظوری .
 3.  تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه سوم آمریت آرشیف ریاست دفتر به شعبات مربوطه.
 4.  تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه (8) کارکن خدماتی ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی(اضطراری) به شعبات ذیربط.
 5. اخذ امتحان تقریری یا مصاحبه نهایی بست رتبه(4) مامور راپوردهی حاضری ریاست منابع بشری.
 6.  تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه(4) مامور حاضری.
 7.  تکثیر مکتوب تقرر عجالتا بست رتبه(4)مدیریت عمومی ادغام مجدد آمریت دایکندی.
 8.  تکثیر مکتوب صرف نظر خدمتی یک تن کارمندان ریاست مهاجرین ولایت غزنی.
 9.  تکثیر مکتوب تحصیلی فراغت یک تن به وزارت تحصیلات عالی.
 10.  تکثیر مکتوب معرفی یک تن به ریاست قوای بشری نظارت ازروند ادامه برنامه آموزش لسان انگلیسی توسط برتش کنسل.
 11.  نظارت ازکورس آموزش لسان انگلیسی به سطح ابتدائی توسط مشاور (iom) خانم روشن برای بخش جندر.
 12.  تطبیق و نظارت از روند ادامه برنامه سواد حیاتی برای کارکنان خدماتی.
 13.  معرفی پنج تن کارکنان وزارت به  بخش CBR کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  جهت اشتراک دربرنامه آموزشی تحت عنوان  نظارت و ارزیابی.
 14.  نظارت از ورکشاپ یک روزه تحت عنوان حق درسترسی به اطلاعات توسط وزارت  اطلاعات و فرهنگ.
  ارایه جواب نامه ریاست محترم ارتباط خارجه  مبنی  برایمیل واصله از نماینده گی مهاجرین زاهدان در رابطه به تزئید بست خانه سامان  در تشکیل سال 1397 آن نماینده گی .
 15. ترتیب وتنظیم لایحه وظایف  اصلاح شده  تیم موظف  غرض بسته بندی .
 16.  ترتیب وتنظیم  احجام کاری  وزارت  وجمع آوری اسناد مورد ضرورت غرض  ضمیمه نمودن پروپوزل لایحه وظایف
 17. ارسال مکاتیب مدیریت عمومی استخدام ولایات جهت اجراات بموقع واسرع وقت از طریق ایمیل به ولایات مربوط.
 18. اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت بعد از هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.
 19. به تعداد (20) قطعه مکاتیب واصله عندالموقع اجراات لازم صورت گرفته است .
 20. به تعداد (6) بست های خالی ادارات که به این آمریت مواصلت ورزیده به جهت ابلاغ به کارکنان نصب بورد اعلانات گردید .
 21. همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .
 22. معرفی یکتن ازکارکنان آمریت جندر به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه .
 23. معرفی یکتن از کارکنان منابع بشری به شرکت مخابراتی اتصالات جهت مثنی سیم کارت .
 24.  وارسی از امور کاری ریاست منابع بشری الی بازگشت سرپرست ریاست .
 25. ارسال استعلام درمورد شکایت نامه محمد عمرکلیم به آمریت سوانح .
 26. ارسال مکتوب حفیظ الله سرخرودی به کمیسیون اصلاحات اداری بعد از بررسی همه جانبه از طرف کمیته رسیده گی به شکایات  .

فعالیت کاری از تاریخ 19 الی 22 سنبله 1396

نام نویس کارکنان که به اساس احکام جدا گانه مقام محترم وزارت تقررحاصل نموده اند.

2- ترتیب خلص سوانح برای (9) تن از کارکنان متقاضی وزارت.

3- به اثرکنترول حاضری یومیه واضافه کاری (37) تن از کارکنان خانه حاضری شان قید شده است.

4-ارسال نتایج ارزیابی اجراات (46) تن از کارکنان وزارت بریاست های مربوطه.

5-  (چهار)جلد دفتر سوانح برای کارکنان جدیدالتقرر ترتیب گردیده است.

6- درج مکاتیب (19) تن از کارکنان نسبت تقرر، تبدیلی ، انفکاک، مکافات ،مجازات واسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان.

7-درج ضوابط 5جلد حاضری کارکنان .

8- ترتیب فورم ( م-  9 ) چهارتن از کارکنان مرکزی که بولایات سفرنموده بودند.

9- حضور در جلسه ارزیابی سالانه وآزمایشی (10) تن ازکارکنان ریاست های مرکزی.

10-ترتیب جدول نتایج ارزیابی وپیشنهاد منظوری قدم ( 48) تن از کارکنان مرکزی وولایتی بمقام .

11- مواصلت یک جلد دفتر سوانح کارکنان ولایتی .

12- ترتیب راپورمعاشات کارکنان باالمقطع ،پروژه ئی وC.B.Rازبابت برج سنبله بریاست مالی وحسابی وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی .

13-ارسال دفتر سوانح وسوابق کاری یک تن از کارکن ولایتی که به دیگرارگان تقررحاصل نموده. اخذ امتحان حمایوی بست رتبه 5 مدیر محاسبه جنسی مربوط ریاست اداری از طریق کمیته موظف.

14-تماس تلیفونی با کاندیدان بست رتبه 8 کار کن خدماتی ریاست پالیسی و پلان و ریاست در یافت راه حل به بیجاشدگان دایمی غرض اخذ امتحان.

15-تکثیر مکتوب انفکاک بست رتبه 6 مامور تحویل خانه مربوط ریاست اداری به شعبات مربوطه.

16- تکثیر مکتوب بست رتبه 4 مدیر عموی تنظیم سفرها و بورسها مربوط ریاست ارتباط خارجه به شعبات مربوطه.

17-قرار بود مطابق پلان دست داشته به تاریخ 21/6/1396 ارزیابی نمرات بست 5 مدیر محاسبه جنسی صورت گیرد به نسبت اینکه رییس صاحب اداری حاضر نشد، ارزیابی به تعویق افتاد.

18-اجراآت پیرامون 5 قطعه مکتوب موضوعات مختلف.

 1. تکثیر مکتوب تقرری بست 5 عضومسلکی حا لات اضطرار ریاست مهاجرین ولایت لغمان.
 2. ارسال مکتوب طی مراحل و معرفی کاندید ریزرفی بست 5 مدیر محاسبه جنسی ریاست زراعت ولایت تخار به مدیریت محاسبه جنسی ریاست امور مهاجرین ولایت تخار.
 3. تکثیر مکتوب در مورد معاشات طوری حکمی محترم عبدالسلام سرپرست مدیریت عمومی ادغام مجدد آمریت امور مهاجرین ولایت فراه.
 4. تکثیر مکتوب معرفی یک تن به رایاست قوه بشری جهت اخذ جواز کار.
 5. شارت لیست بست دوم ریاست امور مهاجرین ولایت جوز جان.
 6. به تعداد (5) بست های خالی ادارات که به این آمریت مواصلت ورزیده به جهت ابلاغ به کارکنان نصب بورد اعلانات گردید .
 7. معرفی و اعزام یکتن ازکارکنان ریاست اداری و یکتن از ریاست منابع بشری به شفاخانه های جمهوریت و میوند  جهت تشخیص و تداوی .
 8. همکاری همه جانبه با کمیته حل اختلافات جهت بررسی دوسیه های شاکی .
 9. معرفی دوتن ازکارکنان جهت اخذ مثنی سیم کارت به شرکت های مخابرای افغان بیسیم و اتصالات .

 تهیه پیشنهاد تقدیر چهارتن ازکارکنان خدماتی شامل کورس سواد آموزی بمنظورگرامی داشت از روزبین المللی سواد و ارائه آن بمقام محترم وزارت جهت اخذ منظوری.

اجراآت ریاست منابع بشری از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

1.      معرفی چهارتن به انستیتوت جهت امتحان در رابطه به عزام شان به کشور هند.

2.      تدویر ورکشاپ رهبری برای بخش جندر به همکاری آمریت جندروزارت .

3.       تدویر کورس لسان انگلیسی توسط قونسلگری برتانیا در داخل وزارت به دو سطح ظرفیتی برای 35 تن کارمند مرکزی وزارت

4.      آموزش و ادامه پروگرام کمپیوتر (ویندوز واکسل)  وزبان انگلیسی برای (42) تن کارمند مرکزی وزارت.

5.      ترتیب خلص سوانح(11) تن از کارکنان وزارت وارسال آن به ریاست دفتر اداره امور.

6.      ترتیب (10) دفتر سوانح برای کارمندان واجیران مرکزوزارت .

7.      اجرای تقاعد یک تن کارکنان اسبق وزارت به خزینه تقاعد.

8.      ترتیب فورم (م-9) دوتن از کارکنان وزارت که به اساس احکام جداگانه به ولایات سفر نموده بودند.

9.      به اثر کنترول دفاتر حاضری  کارکنان وزارت (96) تن غایب وظیفه بودند .

10.  به تعداد (33) پست خالی ادارات مختلف مواصلت ورزیده به کارکنان ابلاغ گردید .

11.  معرفی یک تن  از کارکنان به شفاخانه جمهوریت جهت معاینه تداوی .

12.  اخذ امتحان بست رتبه  (3) آمریت استخدام از طریق کمیته عمومی CPR

13.  رسانیدن آگاهی  ازطریق ایمل  و تیلفون  برای  کاندیدان  بست رتبه  سوم آمریت  استخدام

14.  تنظیم  جدول های کاندیدان  موفق و ناموفق  و ارسال  آن غرض  نشر  شدن  ازطریق  سایت  بریاست  اطلاعات و ارتباط عامه  . 

15.  ارزیابی اسناد  امتحان  تحریر بست رتبه  (5)  مدیریت آف مس  ریاست  مالی و حسابی  .

16.  تنظیم  مکتوب  عنوانی  کمیسیون  مستقل اصلاحات  اداری  و خدمات ملکی  غرض معرفی  یک  نماینده جهت شارت لست  بست رتبه دوم مشاوریت .

17.  تنظیم  قطعه (7) قطعه پیشنهاد در عرصه های مختلف و ارایه  آن  به مقام  وزارت  غرض  اخذ هدایت .

18.  تماس تیلفونی  و ایمیل غرض  آگاهی  دهی  اخذ امتحان  بست رتبه (5) ریاست ارتباط خارجه .

19.  تماس  تیلفونی  با کاندیدان  واجد شرایط  غرض  امتحان                    

20.  تقرر  دو تن  از کارمندان  مهاجرین پنجشیر          

21.  تکثیر مکتوب  ثبت فراغت  یک تن         

 

ریا ست منابع بشری

1 –  ارسال فورم معلوماتی برای واحد های اولی ودومی وزارت که از معاوینت امور اداره وتنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودیجوی ریاست عمومی اداره ریاست جمهوری مواصلت ورزیده بود جهت خانه پری آنلاین  .

2-  ترتیب خلص سوانح دوتن از کارکنان وزارت

3-  نام نویسی کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند .

4 -  ترتیب استعلام و معرفی 4 تن از کارکنان که تقرر حاصل نموده اند جهت اخذ کارت معاش به عزیزی بانک  .

5 -  ترتیب وارسال راپور حاضری کارکنان قراردادی پرژه تامین خدمات تخنیکی از بابت برج جوزا  .

6 -  ترتیب لایحه وظایف 8 بست مرکزی و ولایتی مطابق فرمت CBR  .

 

7 -  بیوگرافی (CV )   کاندیدان بست های که از طریق سایت وزارت به اعلان سپرده میشود وبه ایمیل آدرس این ریاست مواصلت مینماید اخذ و بعد از ترتیب در فایل های مشخص آن به مدیریت استخدام جهت پروسه استخدام تسلیم داده میشود  .

فعالیت 

1 –  به تعداد ( 26 )  بست خالی ادارات که به این آمریت مواصلت  ورزیده به کارکنان ابلاغ کردید ، ومعرفی یک تن به شفا خانه وزیر اکبرخان جهت معاینه وشاکی بودن یک تعداد از کار کنان خدماتی در رابطه به کمک از طرف مشاوریت امور اجتماعی که با همکاری مشاور امور اجتماعی مشکل رفع گردید .

2 -  شار لست بست های (4) و ( 5 )  مدیر تنظیم سفر ها وگزارشات وهم چنان بست ( 7 ) ملا امام ، بست ( 8 ) کار کن خدماتی بورد مشاورین ، بست ( 3 ) آمریت استخدام ، آمریت اسناد وارتباط وآمریت گروپ اول مفتیشین از طریق CBR .

3 – ترتیب لایحه وظایف بست های ذیل ازطریق برنامه CBR  بست ( 3 ) سکر تر مقام وزارت ، بست ( 3)  آمریت خدمات ،بست ( 3 ) آمریت طرح برنامه های استرتتیژیک ریلست پلان ، بست ( 3 ) آمریت مالی وحسا بی ، بست ( 3 ) آمریت حالات استراری .

4 -  رسیدگی به شکایات دو نفر کاندید بست ( 2 ) ریاست مهاجرین پروان

 

5 –  ( 18 )  تن به علت غایب بودن وهم چنان ( 12 ) تن به علت حاضر نبودن در وقت اضافه کاری خانه های حاضری شان قید گردید .

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ 28 حمل الی 1 ثور

 • ارسال فورم ساختار تشکیلاتی منظور شده وزارت به ریاست های مرکزی.
 • اخذ ایمل های وارده از مراجع مختلف.
 • اخذ سی وی های کاندیدان بست های به اعلان سپرده شده.

اخذ امتحان رقابتی از 5 بست مربوط واحد های مرکزی.

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ 21 الی 25 حمل سال ب1395

-        خانه پری فورم معلومات شخصی کارکنان به رویت دفتر سوانح ،غرض ارسال به اداره امور .

-        ترتیب خلص سوانح برای 9 تن از کارمندان.

-        ابلاغ تشکیل سال 1395 وزارت به ریاست ها .

-        اخذ امتحان از متقاضیان 4 بست مربوط ریاست های مرکزی.

-        شارت لیست (8) بست کارمندان وپرسونل خدماتی.

-        به اعلان گذاشتن 9 بست .

-        ترتیب لایحه وظایف به منظور استخدام بست ها از طریق پروسه CBR.

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ 3 الی 11حمل سال 1395

 • اخذ امتحان یک بست ویک بست 4 و شارت لیست یک بست دو مربوط ریاست های مرکزی.
 • ثبت 25جلد دفتر سوانح اجیران دردیتابیس .
 • ترتیب 19 قطعه خلص سوانح.
 • دعوت 15تن از مسولین ریاست مهاجرین ولایات جهت اشتراک در نیاز سنجی.

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ 22 حوت الی 26 حوت سال 1394

 • ترتیب 3 جلد دفتر سوانح برای کارمندان .
 • ترتیب 5 قطعه خلص سوانح و درج 20 قطعه تحسین نامه کارمندان به دفاتر سوانح شان.
 • درج نتایج ارزیابی 10 تن کارمندان واحد های دومی به دفاتر سوانح شان.
 • اخذ امتحان از یک بست 3 ،یک بست 4 و یک بست 2 مربوط ریاست های مرکز .
 • ترتیب گزارش 25 روزه چهارم پلان صد روز سوم.
 • تهیه لایحه وظایف برای 13 بست مختلف.

ریاست منابع بشری از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • تنظیم نهائی طرح وساختار تشکیلاتی سال 1395 وزارت .
 • ترتیب 7 قطعه خلص سوانح کارمندان مرکز.
 • درج نتایج ارزیابی اجراآت 40 نفر از کارکنان.
 • شارت لیست 7 بست مربوط ریاست های مرکزی.

اجراآت ریاست منابع بشری ازتاریخ19 الی 1394/10/23

-  درج نتایج14نفر کارمندمرکزوولایات به جدول نتایج.

-  درج ارتقا قدم 45 نفر کارمند ولایات به دفتر سوانح ایشان.

-  تدویر کورس اموزشی در مورد برآورد نقشه انجنیری برای 12 نفرکارمندان وزارت.

-  تدویر ورکشاپ درمورد توضیح پلان صد روزه.

-  درج نتایج ارزیابی 20نفر کارمند ولایات به جدول نتایج.

-  اخذامتحان تقریری بست5 مساعدت های مالی ریاست عودت وادغام مجدد.

-  اجراآت درقبال45 قطعه مکتوب ،پیشنهاد،استعلام وسایراسناد.

اجراآت ریاست منابع بشری از تاریخ ۷ الی ۱۱ قوس

 •  تهیه ۱۴ مکتوب ، پیشنهاد وراپور در موارد مختلف.
 • اخذ ۱۶ قطعه مکتوب .
 • دوام کورس کمپیوتر وانگلیسی.
 • ارسال جدول نتایج ارزیابی ۵۸ نفر از کارمندان ریاست های مرکزی وولایتی.
 • اخذ وارسال بیش از ۴۰ قطعه مکتوب ،راپور وگزارش.
 • درج ارزیابی ۳۴ نفر از کارمندان مرکز وولایات به دفاتر سوانح شان
 • ترتیب جدول کارمندان که سن شان ۵۰ ودرجه تحصیل شان بکلوریا پاس بوده.

گزارش کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۲۷ عقرب الی ۴ قوس ۱۳۹۴

 • درج نتایج ارزیابی ۱۲ تن از اجیران به دفاتر سوانح شان.
 • اخذ امتحان رقابتی از متقاضیان بست ۴ ریاست ارتباط خارجه.
 • ارسال تشکیل سال ۱۳۹۵ به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 • اخذ وارسال بیش از ۷۰ قطعه  مکتوب .
 • اجراآت در قبال یک تعداد اسناد اداری دیگر.

گزارش ریاست منابع بشری از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ عقرب

 • درج نتایج ارزیابی ۴۱ نفر از کار مندان به جدول نتایج.
 • اخذ وارسال ۱۹۲ قطعه مکتوب.
 • اخذو امتحان حمایوی از کاندیدان بست ۵.
 • تنظیم طرح ساختار تشکیلات سال ۱۳۹۵ وزارت.
 • ارسال تشکیل به کمیسیون اصلاحات اداری.
 • تکثیر بیش از ۱۰ قطعه مکتوب به شعبات واجراآت در قبال برخی موضوعات دیگر.

فعالیت کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۹ الی ۱۳ عقرب

درج نتایج سالانه وارتقای قدم ۳۶ نفر ازکارمندان به جدول نتایج آنها.

درج نتایج ارزیابی اجراآت ۱۰ نفر از روسا وآمرین ولایات به جدول نتایج.

اخذ وارسال بیش از یکصد قطعه مکتوب .

اخذ امتحان حمایوی از متقاضیان بست ۵ .

ترتیب ساختار تشکیلاتی سال ۱۳۹۵ وزارت.

ارسال مکتوب متحد المال به ۳۴ ولایت غرض نشر یکتعداد از بست ها.

 

فعالیت کاری ریاست منابع بشری از تاریخ 21 الی 29 میزان

 • درج نتایج قدم 12 نفر کارکنان رسمی و اجیر به دفاتر سوانح شان .
 • ادامه کورس کمپوتر و انگلیسی در داخل وزارت .
 • تماس تلیفونی با 32 کاندید رقابتی جهت اخذ امتحان .
 • اخذ امتحان کاندیدان رقابتی بست های 5 وهفت .
 • طرح و دیزاین ساختار تشکیل وزارت برای سال 1395 .
 • 49 قطعه مکتوب به مراجع مرتبط در موارد مختلف ارسال شده است.

فشرده فعالیت ریاست منابع بشری از تاریخ ۷ الی ۱۵ میزان

 • معرفی دوتن از کارمندان وزارت در برنامه آموزشی به وزارت عدلیه.
 • تداوم آموزش کورس کمپیوتر وانگلیسی.
 • درج نتایج ارزیابی سالانه ۳۰ کارمند واحد های دومی به جدول نتایج.
 • اخذ وارسال ۷۰ قطعه مکتوب در موارد مختلف.
 • تماس تیلفونی با ۱۱۰ تن از متقاضیان امتحان رقابتی.
 • شارت لیست کاندیدان رقابتی .
 • اخذ امتحان حمایوی کاندیدان رقابتی.
 • کار بالای ساختار تشکیل وزارت برای سال ۱۳۹۵ .

گزارش کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۱۵ الی ۱۷ سنبله

 • درج نتایج ارتقای قدم 30 تن از کارکنان خدماتی و 26 تن کارمندان ریاست های مرکزی به دفاتر سوانح آنها.
 • درج نتایج ارتقای قدم 9 تن از رؤسا وآمرین ولایات به دفاتر سوانح آنها.
 • ترتیب دفتر سوانح برای دوتن از کارکنان جدیدالتقرر و ترتیب دو قطعه خلص سوانح برای دوکارمند دیگر.
 • بازنگری وتصحیح لایحه وظایف 20 بست مربوط ریاست اداری.
 • اجراآت در قبال 43 قطعه مکتوب در رابطه به موضوعات مختلف اداری.
 • تکثیر 8 قطعه مکتوب به مراجع مربوط.
 • دوام کورس انگلیسی در دوگروپ.
 • اجرای یک تعداد اسناد مختلف دیگر .

اجراآت ریاست منابع بشری از تاریخ ۷ الی ۱۱ سنبله ۱۳۹۴

 • اجراآت در قبال ۸۴ قطعه مکتوب وارده و صادره در ارتباط به موارد مختلف چون ، پیشنهاد، استعلام در ارتباط به قرارداد یان باالمقطع ، اعلان 2 بست ، تبدیلی ، مقرریها ، ارسال دفاتر سوانح کارمندان و سایر موضوعات اداری.
 • دوام کورس کمپیوتر و انگلیسی از طرف استادان داخل وزارت و برنامه آموزش لسان انگلیسی از طرف برتش قنسل بریتانیا و همچنان دوام برنامه آموزشی بخش IT.
 • اخذ منظوری ارتقاء قدم 208 نفر از کارمندان مرکز و ولایات .
 • ارسال مکاتیب نتایج ارزیابی اجراآت 210 بست بریاست مالی و حسابی .
 • ترتیب دفتر سوانح برای سه کارمند جدید التقرر.
 • کنترول از حاضری کارمندان و ترتیب راپور معاشات کارکنان بالمقطع .
 • باز نگری و تصحیح لایحه وظایف 20 بست ریاست اداری .

گزارش فعالیتهای ریاست منابع بشری از تاریخ ۲۷ اسد الی ۴ سنبله ۱۳۹۴

 • ارسال لیست رؤسا و آمرین امور مهاجرین ولایات به انستیتوت خدمات ملکی وریاست هماهنگی ولایات جهت آموزش در انستیتوت خدمات ملکی.
 • داوم کورس کمپیوتر وانگلیسی از طریق  استادان داخل وزارت ،وبرنامه آموزش لسان انگلیسی در دوگروپ از طرف برتش قنسلی بریتانیا .
 • تدویر برنامه آموزشی IT برای کارمندان IT به همکاری IOM.
 • ۴ تن از کارکنان ریاست پالیسی و پلان وعودت وادغام مجدد مورد ارزیابی سالانه قرار گرفتند.
 • درج نتایج ارزیابی سالانه ۲۰ تن از کارکنان ریاست هاوآمریت های ولایات به جدول نتایج.
 • ثبت معلومات ۳  جلد دفتر سوانح کارکنان به دیتابیس وترتیب دفتر سوانح برای  پنج نفر کارمندان جدید التقرر از طریق پروسه آزاد.
 • ترتیب پنج قطعه خلص سوانح کارمندان.
 • کنترول یومیه از حاضری کارمندان به شکل دوامدار.
 • ترتیب راپور معاشات کارکنان باالمقطع وارسال آن به ریاست مالی وحسابی.
 • اجرای حقوق تقاعد ایام کار کرده گی یک تن دریور اسبق وارسال آن به ریاست محترم خزینه تقاعد.
 • اجرآت در قبال ۶۰ قطعه مکتوب ،در موارد مختلف.
 • معرفی یک نفرکارمندان ریاست ارتباط خارجه به آمریت امورمهاجرین ولایت فراه طور خدمتی به اساس حکم مقام محترم وزارت.
 • ارسال خلص سوانح یک تن از کارمندان ولایتی با ابراز موافقه به وزارت محترم معارف.

گزارش کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۴-۱۳۹۴/۵/۲۷

 • معرفی یکنفر از کارمندان ریاست حمایت حقوقی در برنامه قوانین با تطبیق قانون اساسی.
 • معرفی دو کارمند بخش IT جهت امتحان در برنامه آموزشی مسلکی به کشور هند به انستیتوت خدمات ملکی.
 • ارسال لست روسای ولایتی به انستیتوت خدماتی ملکی وریاست هماهنگی امور ولایات جهت آموزش آنها در انستیتوت خدمات ملکی.
 • معرفی آمره جندر در برنامه جلسات ربع وار واحد های جندر.
 • تداوم کورس های انگلیسی در دو گروپ از طریق سفارت برتش قنسل وکورسهای کمپیوتر وانگلیسی از طریق استادان داخل وزارت وبرنامه آموزش IT  برای کارمندان  IT توسط موسسه IOM.
 • بازنگری وتصحیح لایحه وظایف 7 بست ریاست اطلاعات وارتباط عامه و ۲ بس معینیت پالیسی وپلان.
 • اخذ وارسال ده قطعه مکتوب در موارد مختلف از مراجع مختلف ،به مراجع زیربط.

گزارش کاری هفته وار آمریت های مربوطه ریاست منابع بشری

آمریت استخدام:

 1. صادره ووارده(291) قطعه مکتوب از طریق کتاب صادره ووارده
 2. تقرر (7) تن بعد از تکمیل اسناد ابتدایی عجالتاً الی تطبیق سیتم جدید رتب ومعاش.
 3. تقرر محترم محمد انور فرزند صفدر علی بحیث آمر پلان ریاست پالیسی وپلان.
 4. تقرر محترم عبدالواحد فرزند سلطان عزیز بحیث مدیر عمومی مهاجرت وانکشاف ریاست ارتباط خارجه.
 5. تقرر محترم شفیع الله فرزند عزیز الله بحیث مدیر املاک ریاست اداری.
 6. تقرر محترم صلاح الدین فرزند نور علی خالد بحیث مدیر عمومی ارزیابی سوانح ریاست منابع بشری.
 7. تقرر محترم محمد آصف فرزند ناظر حسین بحیث انجنیر ساختمانی ریاست عودت وادغام مجدد.
 8. تقرر محترم سید بسم الله فرزند سید حسین بحیث انجنیر برق ریاست پالیسی وپلان.
 9. تقرر محترم سید محمد ضیا فرزند سید حسین بحیث آمر تحقیق پیرامون وضعیت مهاجرین ریاست تحقیق و معلومات.
 10. تقرر محترم حفیظ احمد میاخیل بحیث مشاور اطلاعات ریاست اطلاعات وارتباط عامه.
 11. جواب به مکاتیب لوی څارنوالی در رابط به اعزام کارمندان مظنون به لوی څارنوالی.
 12. به اعلان سپردن (30)  بست وزارت به منظور تکمیل بست و سپردن کار به اهل آن.
 13. تقرر یکتن از طبقه اناث بطور بالمقطع.

آمریت آموزش:

 1. معرفی (40) تن از کارمندان وزارت جهت تریننگ یک روزه (پروگرام ملی کنترول ایدز) از طریق وزارت صحت عامه در مقر وزارت.
 2. معرفی(65) تن از کارمندان وزارت جهت اشتراک د رسیمنار دو روزه تحت عنوان مزایا و اهمیت قانون اساسی که در مقر وزارت راه اندازی شده بود.
 3. معرفی واعزام چهار تن جهت آموزش به کشور هندوستان.
 4. تداوم کورس های دوگروپ از طریق سفارت برتش قنسل وکورسهای کمپیوتر وانگلیسی از طریق استادان داخل وزارت.

اجراآت آمریت سوانح وارزیابی 1/4/1393 الی 3/5/1394

 •  26 تن از کارکنان ریاست های عودت وادغام مجدد وحمایت حقوقی مورد ارزیابی سالانه قرار گرفتند.
 • درج نتایج ارزیابی سالانه 58 تن از کارکنان ریاست های مرکزی به دفاتر سوانح شان.
 • 73 شماره مکاتیب وارده وصادره گردیده اند.
 • ارسال 97 قطعه فورم ارزیابی اجراآت سالانه کارکنان خدماتی مرکز وزارت به ریاست های مربطه شان.
 • ثبت معلومات 5 حلد دفتر  سوانح کارکنان به دیتابس.
 • برای 6 تن از کارکنان که الی پروسه رقابت آزاد مقرر گردیده اند دفتر سوانح ترتیب وثبت اندراج گردید.
 • ترتیب شش قطعه خلص سوانح کارمندان به اساس درخواست شان.
 • 91 شماره مکتوب دربخش دیتابیس وارده وصادره گردیده است.
 • کنترول یومیه از حاضری کارمندان به شکل دوامدار.
 • ترتیبت راپور معاشات ماهوار واضافه کاری کارکنان بطور ماهوار وارسال آن به ریاست محترم مالی وحسابی.
 • معامله رقعه رخصتی ،ضروری ورخصتی کارمندان به دفاتر حاضری عندالموقع به تعداد 63 تن.
 • مدیریت عمومی حضری 43 قطعه مکتوب وارده وصادره نموده است.
 • اجرای حقوق تقاعد ایام کار کرده گی چهار تن از کارکنان مرکز وولایات وارسال آن به ریاست محترم خزینه تقاعد.

گزارش کاری هفته وار مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی

از طریق این مدیریت در هفته گذشته تعداد از لوایح وظایف مرکز وولایات بازنگری گردیده است.

 • مرکز:- بازنگری وتصحیح لایحه وظایف 6 بست ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات و 3 بست آمریت ارتقای ظرفیت ها وآموزش ریاست منابع بشری.
 • ولایات:- بازنگری وتصحیح لایحه وظایف 4 بست آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان.

گزارش کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۹ الی ۱۷ جوزا .

آمریت استخدام :

 1. طی مراحل تقرر استخدام (۵) نفر از جمله (۲) نفر از طریق رقابت آزاد در مرکز و (۳) نفر بطور غیر ریفورمی ، یک نفر تبدیلی و یکنفر از ولایت به مرکز .
 2. پیگیری بست ریاست های امور مهاجرین ولایت خوست و مالی و حسابی جهت اعلان از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی .
 3. طی مراحل استخدام دو نفر مشاورین پروژه ایجاد شهرک ها و معرفی آنها به ریاست های پالیسی وپلان و ارتباط خارجه غرض استحصال وظیفه .
 4. (۷۴) مورد کار در دفتر شامل ، ارسال و مرسول مکاتیب ، ثبت و راجستر آنها منجمله معرفی (۴) تن از کارکنان این وزارت به څارنوالی جهت روشن شدن قضایای مربوطه .
 5. بررسی دوسیه های متقاضیان بست های (۵) به تعداد (۱۴۰) نفر و مجموعاً (۱۸۴) نفر شارلست و آماده مصاحبه و امتحان شدند.
 6. بمنظور اشتراک گسترده متقاضیان بست کمبود و ایجاد فضای شفافیت در پروسه استخدام از طریق رقابت آزاد برای (۱۳۰) تن بمنظور تکمیل اسناد آنها از طریق تلیفون تماس حاصل شد.
 7. همه روزه بست های شارت لست شده غرض اطلاع رسانی به متقاضیان بست های کمبود این وزارت ، بریاست محترم اطلاعات و ارتباط عامه جهت نشر از طریق ویب سایت وزارت ارسال گردیده است .

آمریت آموزش :

 • معرفی (۲۴) تن از کارمندان وزارت جهت اشتراک در برنامه آموزشی تحت عنوان حقوق بین الملی مهاجرت و حقوق بشر و همچنان دعوت و معرفی کارمندان پنچ وزارت خانه جهت اشتراک در برنامه فوق الذکر.

فعالیت کاری ریاست منابع بشری از تاریخ ۱۸ الی ۲۹ثور

 • پنج نفر از کارمندان وزارت به کشور هندوستان غرض آموزش در کورسهای قصیر المدت معرفی و اعزام شدند.
 • کورس آموزش انگلیسی برای ۲۲ نفر از کارمندان وزارت دایر شد.
 • کورس آموزش کمپوتر برای ۱۲ نفر از کارمندان دایر شد.
 • کورس آموزش انگلیسی از طریق قونسلگری انگلستان برای ۱۶ نفر از کارمندان وزارت دایر شد.
 • اسناد ۲۰۵ نفر متقاضی برای هفت بست کمبود ، بررسی و ۲۰۶ نفر آنها شارلست گردید.
 • درج نتایج ارزیابی ارتقای قدم هفت تن از کارمندان به دفاتر سوانح آنها .
 • بیش از ۵۰ قطعه مکتوب ، پیشنهاد و سایر اسناد دفتری طی مراحل گردیده است .

۱۴۴نفر برای اجرای وظیفه دریک بست (۶) ، امتحان رقابتی را امروز ۱۳۹۴/۲/۲۹ در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان سپری نمودند.

تاریخ نشر: May 19, 2015 رده : عمومی

حفیظ الله سرخرودی رئیس منابع بشری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که برای بست ۶ مخزن ریاست دفتر ، ۱۹۰ نفر ثبت نام نموده بودند.

وی علاوه نمود که از مجموع افراد متقاضی ۱۴۴ نفر آنها بشمول ۱۹ نفر از قشر اناث حاضر به امتحان شدند و در حضور داشت نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر اعضای کمیته امتحانات ، مرحله اول امتحان را که شامل 4 سوال تحریر حمایوی بود سپری نمودند.

سرخرودی اظهار داشت که بعد از ارزیابی پارچه های امتحان ۳ الی ۵ نفر آنها که بلند ترین نمره را اخذ نموده باشند ، وارد مرحله دوم امتحان می شوند و از آنها ۶ سوال تقریری می شود و در نهایت یک نفر آنها که نمره بیشتر اخذ نماید موفق شناسای می گردد.

محمد موسی نوری نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که رقابت ۱۴۴ نفر برای یک بست ۶ ، خود نماینگر میزان بلند بیکاری در کشور است و وظیفه دولت است که در فراهم آوری شرایط کار برای مردم و بخصوص برای قشر جوان اقدامات جدی نماید .

وی در ارتباط به سطح دانش متقاضیان گفت که بیشتر آنهای که حاضر به رقابت می شوند ، سواد کافی ندارند و در پارچه های  آنها غلطی املای به کثرت دیده می شود .

نوری گفت که دولت باید بر کیفیت تدریس در نهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی توجه جدی نماید .

از جریان امتحان امروزی در تالار و صحن این وزارت ، فضل احمد عظیمی معین پالیسی و پلان دیدن نمود .

برای ۱۲ بست اعلان شده در وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان بیش از ۱۰۹۰ نفر متقاضی ، فورم کاریابی را در یافت نموده اند.

تاریخ نشر: Apr 06, 2015 رده : عمومی

این مطلب را حفیظ الله سرخرودی ، رییس منابع بشری  وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ، به خبر نگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت اظهار داشته گفت که دوازده بست شامل (۱۰ بست ۵ ،۱ بست ۶ و ۱ بست چهار ) می باشد ، برای مدت ۱۲ روز کاری به اعلان سپرده شده .

Capture.JPGوی علاوه نمود که معیاد اعلان به تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۹خاتمه می یابد و تا اکنون ، ۱۰۹۰ نفر متقاضی برای بست های مذکور ، فورم کاریابی را از این اداره دریافت نموده و بدون شک بر تعداد متقاضیان افزایش بعمل می آید ، زیرا همین اکنون ده ها نفر غرض در یافت فورم مراجعه کرده اند .

سرخرودی گفت که ازدحام متقاضیان به این تعداد برای ۱۲ بست ، در جریان ماموریت این جانب بی سابقه و جالب است .

وی گفت که کارمندان این اداره آماده توزیع فورم برای شایقین بوده و تا معیاد ختم ، اعلان آماده گی کامل در این مورد دارند .

سرخرودی علاوه نمود که مطابق طرز العمل ، در مرحله بعدی در حضور داشت نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ، با اخذ امتحان حمایوی از مجموع متقاضیان ، آنهای که واجد شرایط شناسای می شوند ، شامل شارلست و امتحان رقابتی محول می گردند.

وی پروسه امتحانات و شارلست شدن را با درنظر داشت این تعداد متقاضی ،  کارعادی نخوانده و گفت که هر کار واقدام عملی ، که باید با صد در صد شفافیت انجام شود ، تا جائی مشکل خواهد بود ، اما برای انجام این کار آماده گی لازم اتخاذ شده است .