جندر

17-13 عقرب

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      اشتراک درجلسه کمیته در رابطه به طرح سیمینار توانمندی زنان .

3-      خانه پری فورم پیگیری ریاست دفتر .

4-      خانه پری ونمره دهی فورم ارزیابی اجراات کارکن خدماتی آمریت جندر.

5-      ترتیب پیشنهادات وف س 9 اجناس مورد ضرورت وقرطاسیه ربع چهارم آمریت جندر.

6-      ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش.

7-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

8-      فهرست وکارتن بستی اسناد آمریت جندر.

9-      اشتراک درارزیابی ونمره دهی بست (4) کارشناس آمریت جندر .

10- به تعداد(12)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است

10-6 عقرب

اشتراک آمره جندر دربرنامه یک هفته ای ارتقای ظرفیت اداره ملل متحد درولایت بلخ باستان .

اشتراک درجلسه کمیته تنظیم سفر ها بمنظورتنظیم کارمندان در بورسیه کشور هندوستان.

جلسه با احمدزاده مشاور ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری در رابطه به طرح سمینار توانمندی زنان .

ترتیب ومحسوبی بودجه تخمینی سیمینارتحت عنوان  توانمندی زنان .

ترتیب ف س 9  ربع چهارم سال مالی 1396 .

فهرست وکارتن بستی مکاتیب ، وگزارشات آمریت جندر.

اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

29 میزان -3 عقرب

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      جلسه با احمدزاده مشاور ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری در رابطه به طرح سمینار توامندی زنان .

3-      ترتیب پیشنهاد آ»ره جندر جهت ورکشاپ به شهر مزار شریف .

4-      ترتیب مکاتب تعقیبی درمورد بورسیه کارمندان اناث به ریاست منابع بشری وریاست مالی وحسابی.

5-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

6-      اشتراک ونظارت ازارزیابی  بست 4  برآورد ریاست خدمات انجینیری   .

7-      به تعداد(10)  مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

22-26 میزان

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      جلسه با احمدزاده مشاور ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری در رابطه به طرح سمینار توامندی زنان .

3-      اشتراک درجلسات کمیته حل اختلافات ناشی ازکار بین کارمندان وزارت .

4-      حل وفصل اختلاف بین دوتن کارمندان وزارت .

5-      ترتیب گزارشات ، استعلامیه های اختلاف بین دوتن کارمندان وزارت .

6-      اشتراک کارمند آمریت درجلسه واحد های جندر وزارت امور زنان.

7-      ترتیب گزارش ازکارکرد های آمریت وارسال آن به معین صاحب امور پناهندگان.

8-      ترتیب مکاتب  وارسال آن به ریاست های مربوطه .

9-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

10-  اشتراک ونظارت ازامتحان تحریری بست 4 مدیرتحریرات ریاست دفتر .

11-  اخذ امتحان نهائی بست 4 مدیر تحریرات ریاست دفتر  که ازآنجمله یک تن موفق شد.

15-19 میزان

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      اشتراک در جلسه با همکاری وزارت کار ، امور اجتماعی ،شهدا و معلولین نشست علمی مشترک را تحت عنوان " بازار کار ، نیروی انسانی و مهاجرت.

3-      جلسه با احمدزاده مشاور ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری در رابطه به طرح سمینار توامندی زنان .

4-      ترتیب مکاتب  وارسال آن به ریاست های مربوطه .

5-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

6-      اخذ امتحان نهائی بست 4 مدیر عمومی طبیق نقشه مهندسی یک تن موفق شد.

7-      به تعداد (8) مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

از 8 - 12 میزان 1396

1-      اشتراک درجلسه  هفته وار با معین صاحب مالی واداری درمورد گزارش کاری .

2-      اشتراک در جلسه با همکاری وزارت کار ، امور اجتماعی ،شهدا و معلولین نشست علمی مشترک را تحت عنوان " بازار کار ، نیروی انسانی و مهاجرت.

3-      جلسه با احمدزاده مشاور ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری در رابطه به طرح سمینار توامندی زنان .

4-      ترتیب مکاتب  وارسال آن به ریاست های مربوطه .

5-      اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.

6-      اخذ امتحان نهائی بست 4 مدیر عمومی طبیق نقشه مهندسی یک تن موفق شد.

به تعداد (8) مــــورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گــــــــرفته است.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. اشتراک در جلسه ریاست عمومی بیجاشده گان داخلی در رابطه به کمک مساعده های W.F.P برای کمپ های بیجاشده شده گان کابل.
 2. جلسه با احمدزاده مشاور ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری در رابطه به طرح سمینار توامندی زنان
 3. تهیه وترتیب استعلام ها  در مورد حل اختلافات ناشی از کار.
 4. ترتیب مکاتب  وارسال آن به ریاست های مربوطه .
 5. اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر.
 6. اخذ امتحان نهائی بست 6 مامور حاضری ریاست منابع بشری که یک تن خانم موفق و سه تن ریظرفی شدن.

اجراآت آمریت جندر از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

   1.         تدویر ورکشاپ جندر و رهبری برای 32 تن کارمندان درتالار وزارت .

   2.         اشتراک کارمندان آمریت جندر درورکشاپ جندررهبری .

   3.         اشتراک کارمندآمریت جندردرورکشاپ شیرفولدر.

   4.         اشتراک در اخذ امتحان 5 بست (3) در ریاست منابع بشری.

 

 

آمریت جندر

1 -  اشتراک در خریداری تحایف برای کارمندان طبقه اناث به مناسبت روزی جهانی مادر  .

 

 2 – ملاقات با جناب صاحب دل مشاور وترجمان وزارت در رابطه به آماده کردن پروپوزل برای دونرها جهت تمویل تحصیلات عالی کارمندان وزارت .

فعالیت

-  جلسه با سر پرست ریاست منابع بشری وزارت جهت تدویر کورس کمپیوتر وانگلسی در مقر وزارت .

2 -  ملاقات با جناب صاحب دل مشاور وتر جمان وزارت در رابطه به آماده کردن پروپوزل برای دونر ها جهت تمویل  تحصیلات  عالی  کار مندان وزارت  .

3 -  جمع آوری معلومات از کار مندان  ریاست های مرکزی این وزارت در رابطه به سطح ارتقای ظرفیت با همکاری آمریت آموزش به کورس های اداره ومدیریت ، انگلسی وکمپیوتر .

4 -  اشتراک کارمندان آمریت جندر در ورکشاب " حقوق مهاجرین " 

گزارش آمریت جندر از تاریخ 7 الی 14 ثور

-        اشتراک در شارلست 3 بست مربوط ریاست های مرکزی.

 

-        اشتراک در اخذ امتحان 2 بست ریاست های مرکزی.

گزارش آمریت جندر از 21 الی 25 حمل سال 1395

-        اشتراک در پروسه شارت لیست (3) بست وامتحان از (2) بست

گزارش آمریت جندر از تاریخ 28 الی 31 حمل سال 1395

-         اشتراک در پروسه شارت لیست واخذ امتحان شش بست .

 

گزارش آمریت جندر از تاریخ 7 الی 11 حمل

 • اشتراک درکمیته تدوین پالیسی جندر.
 • اشتراک در ورکشاپ امور زنان به ارتباط حقوق زن وبرنامه انکشاف پایدار.
 • اشتراک در پروسه شارت لیست 14تن از امتحان دهندگان .

گزارش آمریت جندر از تاریخ 29 حوت الی 4 حمل سال 1395

 • ­ارسال فورم پلان صد روز سوم واجراآت 25 روز چهارم به ریاست پالیسی وپلان.
 • اشتراک در کمیته امتحانات.

گزارش آمریت جندر از تاریخ1 الی 4حوت

 • ­پیشنهاد جهت برگزاری تجلیل از روز بین المللی زن ومواد خوراکی مورد نیاز.
 • اشتراک در امتحانات رقابتی منحیث عضو کمیته .

 

گزارش آمریت جندر 5 الی 11 حوت سال 1394

 • اشتراک در امتحانات رقابتی منحیث عضو کمیته.
 • اخذ مکاتیب از وزارت امور زنان و مراجع مربوط به وزارت امور مهاجرین در رابطه به موضوعات مختلف.

 

کارکرد های آمریت جندر از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • ارسال جریده رسمی منع آزار واذیت زنان به ریاست های مرکزی.
 • اشتراک در کمیته های اخذ امتحان رقابتی.

اجراآت آمریت جندر از 28 قوس الی 1 جدی1394

 • اشتراک در کنفرانس تحت عنوان حققوق زن از دید گاه اسلام که از طرف وزارت زنان دایر شده بود.

اجراآت آمریت جندر از تاریخ ۱۱ الی ۱۸ قوس

 • ترتیب شهرت منسوبین آمریت جندر وارسال آن به وزارت امور زنان.
 • اشتراک در جلسه هماهنگی فعالیت های واحد های جندر ،در رابطه به تطبیق کمپاین منع خشونت در ادارات .
 • تهیه معلومات در رابطه به اطفال کودکستان وتعداد منسوبین اناث در وزارت وارسال آن به وزارت امور زنان.

اجراآت آمریت جندر از تاریخ ۲۳ الی ۲۷عقرب

 • اشتراک سرپرست آمریت جندر در جلسه ربعوار واحد های جندر.
 • اخذ وارسال ۷ قطعه مکتوب.

فعالیت کاری آمریت جندر از تاریخ 9 الی 14 عقرب

 • اشتراک در ورکشاپ آموزشی موضوعات جندر ، حقوق فامیل و پلان کار ملی برای زنان از طرف وزارت زنان .
 • اشتراک در مراسم افتتاح دیتابیس آنلاین از طرف وزارت زنان .

فعالیت کاری آمریت جندر ازتاریخ ۲۵ الی ۲۸ میزان ۱۳۹۴

 • تدویر جلسه در رابطه به رفع مشکلات کارمندان وزارت .
 • اخذ وارسال ۴ قطعه مکتوب .

فعالیت آمریت جندر از تاریخ 8 الی 22 میزان

 • اشتراک در جلسه هماهنگی واحد های جندر و انجمن زنان خدمات ملکی .
 • اشتراک در کنفرانس ملی تحت عنوان حمایت از قانون منع خشونت علیه زن از دیده گاه اسلام .

   فعالیت کاری آمریت جندر از تاریخ 6 سنبله الی 8 میزان 1394

 • معرفی 3 تن از کارمندان اناث وزارت در دومین جلسه هماهنگی باانجمن زنان خدمات ملکی.
 • تهیه وتوزیع تحفه برای کارمندان اناث وزارت به مناسبت روز مادر.
 • پیشنهاد تدویر ورکشاپ درمورد خشونت علیه زن وحقوق زن.
 • اخذ وارسال 18 قطعه مکتوب.

اجراآت آمریت جندر از تاریخ 15 الی 17 سنبله

 • معلومات به جواب استعلام اداره عالی کنترول وتفتیش.
 • خانه پری دو قطعه فورم ارزیابی کارمندان.
 • ارسال تقدیر نامه اهداء شده از طرف وزارت امور زنان واتحادیه امکا برای آمره جندر ،به ریاست منابع بشری.

فعالیت های کاری آمریت جندر ازتاریخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ الی ۱۳۹۴/۶/۴

 • اشتراک در ورکشاپ مسایل جندر ،حقوق خانواده ،میراث وازدواج های اجباری که از طرف وزارت امور زنان دایر شده بود.
 • اشتراک در جلسه که غرض رسیده گی به مشکلات کارمندان اناث وزارت ، به اشتراک وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان دایر شده بود.

فعالیت های کاری آمریت جندر از تاریخ ۷ الی ۱۱ سنبله ۱۳۹۴

 • سهم گیری در جریان امتحان شارلست بست چهار مدیرعمومی انکشاف ریاست ارتباط خارجه.
 • اشتراک در ورکشاپ آموزشی که از طرف وزارت امور زنان دایر شده بود.
 • شرکت در امتحان شارلست بست چهار کلینک صحی و بست های پسته رسانی وزارت وخانه سامان ریاست حالات اضطرار.