جندر

اجراآت آمریت جندر از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

   1.         تدویر ورکشاپ جندر و رهبری برای 32 تن کارمندان درتالار وزارت .

   2.         اشتراک کارمندان آمریت جندر درورکشاپ جندررهبری .

   3.         اشتراک کارمندآمریت جندردرورکشاپ شیرفولدر.

   4.         اشتراک در اخذ امتحان 5 بست (3) در ریاست منابع بشری.

 

 

آمریت جندر

1 -  اشتراک در خریداری تحایف برای کارمندان طبقه اناث به مناسبت روزی جهانی مادر  .

 

 2 – ملاقات با جناب صاحب دل مشاور وترجمان وزارت در رابطه به آماده کردن پروپوزل برای دونرها جهت تمویل تحصیلات عالی کارمندان وزارت .

فعالیت

-  جلسه با سر پرست ریاست منابع بشری وزارت جهت تدویر کورس کمپیوتر وانگلسی در مقر وزارت .

2 -  ملاقات با جناب صاحب دل مشاور وتر جمان وزارت در رابطه به آماده کردن پروپوزل برای دونر ها جهت تمویل  تحصیلات  عالی  کار مندان وزارت  .

3 -  جمع آوری معلومات از کار مندان  ریاست های مرکزی این وزارت در رابطه به سطح ارتقای ظرفیت با همکاری آمریت آموزش به کورس های اداره ومدیریت ، انگلسی وکمپیوتر .

4 -  اشتراک کارمندان آمریت جندر در ورکشاب " حقوق مهاجرین " 

گزارش آمریت جندر از تاریخ 7 الی 14 ثور

-        اشتراک در شارلست 3 بست مربوط ریاست های مرکزی.

 

-        اشتراک در اخذ امتحان 2 بست ریاست های مرکزی.

گزارش آمریت جندر از 21 الی 25 حمل سال 1395

-        اشتراک در پروسه شارت لیست (3) بست وامتحان از (2) بست

گزارش آمریت جندر از تاریخ 28 الی 31 حمل سال 1395

-         اشتراک در پروسه شارت لیست واخذ امتحان شش بست .

 

گزارش آمریت جندر از تاریخ 7 الی 11 حمل

 • اشتراک درکمیته تدوین پالیسی جندر.
 • اشتراک در ورکشاپ امور زنان به ارتباط حقوق زن وبرنامه انکشاف پایدار.
 • اشتراک در پروسه شارت لیست 14تن از امتحان دهندگان .

گزارش آمریت جندر از تاریخ 29 حوت الی 4 حمل سال 1395

 • ­ارسال فورم پلان صد روز سوم واجراآت 25 روز چهارم به ریاست پالیسی وپلان.
 • اشتراک در کمیته امتحانات.

گزارش آمریت جندر از تاریخ1 الی 4حوت

 • ­پیشنهاد جهت برگزاری تجلیل از روز بین المللی زن ومواد خوراکی مورد نیاز.
 • اشتراک در امتحانات رقابتی منحیث عضو کمیته .

 

گزارش آمریت جندر 5 الی 11 حوت سال 1394

 • اشتراک در امتحانات رقابتی منحیث عضو کمیته.
 • اخذ مکاتیب از وزارت امور زنان و مراجع مربوط به وزارت امور مهاجرین در رابطه به موضوعات مختلف.

 

کارکرد های آمریت جندر از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • ارسال جریده رسمی منع آزار واذیت زنان به ریاست های مرکزی.
 • اشتراک در کمیته های اخذ امتحان رقابتی.

اجراآت آمریت جندر از 28 قوس الی 1 جدی1394

 • اشتراک در کنفرانس تحت عنوان حققوق زن از دید گاه اسلام که از طرف وزارت زنان دایر شده بود.

اجراآت آمریت جندر از تاریخ ۱۱ الی ۱۸ قوس

 • ترتیب شهرت منسوبین آمریت جندر وارسال آن به وزارت امور زنان.
 • اشتراک در جلسه هماهنگی فعالیت های واحد های جندر ،در رابطه به تطبیق کمپاین منع خشونت در ادارات .
 • تهیه معلومات در رابطه به اطفال کودکستان وتعداد منسوبین اناث در وزارت وارسال آن به وزارت امور زنان.

اجراآت آمریت جندر از تاریخ ۲۳ الی ۲۷عقرب

 • اشتراک سرپرست آمریت جندر در جلسه ربعوار واحد های جندر.
 • اخذ وارسال ۷ قطعه مکتوب.

فعالیت کاری آمریت جندر از تاریخ 9 الی 14 عقرب

 • اشتراک در ورکشاپ آموزشی موضوعات جندر ، حقوق فامیل و پلان کار ملی برای زنان از طرف وزارت زنان .
 • اشتراک در مراسم افتتاح دیتابیس آنلاین از طرف وزارت زنان .

فعالیت کاری آمریت جندر ازتاریخ ۲۵ الی ۲۸ میزان ۱۳۹۴

 • تدویر جلسه در رابطه به رفع مشکلات کارمندان وزارت .
 • اخذ وارسال ۴ قطعه مکتوب .

فعالیت آمریت جندر از تاریخ 8 الی 22 میزان

 • اشتراک در جلسه هماهنگی واحد های جندر و انجمن زنان خدمات ملکی .
 • اشتراک در کنفرانس ملی تحت عنوان حمایت از قانون منع خشونت علیه زن از دیده گاه اسلام .

   فعالیت کاری آمریت جندر از تاریخ 6 سنبله الی 8 میزان 1394

 • معرفی 3 تن از کارمندان اناث وزارت در دومین جلسه هماهنگی باانجمن زنان خدمات ملکی.
 • تهیه وتوزیع تحفه برای کارمندان اناث وزارت به مناسبت روز مادر.
 • پیشنهاد تدویر ورکشاپ درمورد خشونت علیه زن وحقوق زن.
 • اخذ وارسال 18 قطعه مکتوب.

اجراآت آمریت جندر از تاریخ 15 الی 17 سنبله

 • معلومات به جواب استعلام اداره عالی کنترول وتفتیش.
 • خانه پری دو قطعه فورم ارزیابی کارمندان.
 • ارسال تقدیر نامه اهداء شده از طرف وزارت امور زنان واتحادیه امکا برای آمره جندر ،به ریاست منابع بشری.

فعالیت های کاری آمریت جندر ازتاریخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ الی ۱۳۹۴/۶/۴

 • اشتراک در ورکشاپ مسایل جندر ،حقوق خانواده ،میراث وازدواج های اجباری که از طرف وزارت امور زنان دایر شده بود.
 • اشتراک در جلسه که غرض رسیده گی به مشکلات کارمندان اناث وزارت ، به اشتراک وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان دایر شده بود.

فعالیت های کاری آمریت جندر از تاریخ ۷ الی ۱۱ سنبله ۱۳۹۴

 • سهم گیری در جریان امتحان شارلست بست چهار مدیرعمومی انکشاف ریاست ارتباط خارجه.
 • اشتراک در ورکشاپ آموزشی که از طرف وزارت امور زنان دایر شده بود.
 • شرکت در امتحان شارلست بست چهار کلینک صحی و بست های پسته رسانی وزارت وخانه سامان ریاست حالات اضطرار.