فعالیت های کاری ریاست مالی و حسابی

اجراآت ریاست مالی از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

   1.         به تعداد 8 حواله ( م – 16 ) جمعابه مبلغ (306705 ) افغانی اجرا گردیده است .

   2.         به اساس مواصلت صورت حساب نمبر(1137)وآویزنمبر(201بر11)مورخ2-4-1395 حاوی مبلغ (130000) افغانی فورم م-27 نمبر(36) ترتیب وطی مراحل گردیده جهت تطبیق بریاست خزاین ارسال گردید. 

   3.         به اساس مواصلت صورت حساب نمبر(1140) مورخ12-4-1395 حاوی مبلغ (100)افغانی فورم م-27 نمبر(39) ترتیب ودرطی مراحل میباشد.

   4.         مبلغ(71166)افغانی به اساس صورت حساب فورم م-27 نمبر(40)ترتیب وبملاحظه مقام مُحترم تقدیم گردیده است.

   5.         مبلغ(2046)افغانی مورخ30-4-1395 فورم م-27 آن ترتیب  وبملاحظه تقدیم شده است.

   6.         ثبت تمام حواله های(م-16)معاشاتی و مصارفاتی از طریق سیستم انترنتی مدیریت معلومات مالی افغانستان (AFMIS) و ارسال آن جهت اجرای چک بوزارت مالیه بطور دوامدار.

   7.         ثبت تمام حواله های(م-16)بودجه انکشافی در بخش مخصوص سیستم انترنتی (AFMISو ارسال آن جهت اجرای چک بوزارت مالیه.

   8.         ترتیب جدول معلوماتی مفصل از حواله های که به وزارت مالیه جهت اجرای چک ارسال میگردد.

   9.         تصحیح نمودن یکتعداد ازحواله های برگشتی که ازطرف وزارت مالیه مسترد میگردد درسیستم(AFMIS) اصلاح و بعد ازترتیب و پرنت راپور برگشتی دوباره بوزارت مالیه جهت اجرای چک ارسال میگردد.

10.         تایپ و پرنت نمودن پلان های کاری هفته وار، ماهوار وسالانه کارمندان آمریت مالی و حسابی، ترتیب و پرنت معلومات از تخصیصات منظور شده ، مصرف شده و باقیمانده ازسیستم(AFMIS) .

11.         درج کارت های عزیزی بانک به دیتابیس معاشات واجرا اعاشه 24 ساعته ماه سرطان تعداد(3)تن محافظین شب باش مبلغ(6510)افغانی طورقطعی.

12.         اجرای خرچ دسترخوان ماه سرطان مُحترم وزیرصاحب مبلغ(60000)افغانی طورقطعی.

13.         ترتیب جداول تفاوت معاش رتب کارمندان وزارت مطابق تشکیل منظور شده سال 1395 وارائیه آن  به آمریت بودجه.

 

گزارش ریاست مالی وحسابی از تاریخ 22 الی 29 حوت سال 1394

 • تهیه 51 فورم مختلف.
 • اجراآت مالی در قبال مصارف برق و گاز شعبات وزارت .
 • اجرای حواله های مختلف.
 • اجراآت درقبال معاش سوپر اسکیل 15 تن از روسا وآمرین ولایات.

گزارش ریاست مالی وحسابی از تاریخ 2 الی 5 حوت

 • اجرای حواله ها طور قطعی وتحویل.
 • ثبت حواله های معاشات ،مصارفات وبودجه انکشافی.

ریاست مالی 3 الی 7 دلو

 • اجراآت در قبال 6 حواله و 49 راپور .

ریاست مالی وحسابی تاریخ 23 الی 26 جدی

 • اجرای 9 حواله .
 • تهیه 22 قطعه راپور مصارفاتی.

اجراآت ریاست مالی و حسابی

ریاست مالی و حسابی در هفته گذشته معاشات ماه جدی کارمندان و کارکنان وزارت را مبلغ 4265850 افغانی و معاشات ماه جدی 23 تن بل مقطع مبلغ 110426 افغانی پرداخت گردید.

ثبت تمام حواله های معاشاتی، مصارفاتی و بودجه انکشافی از طریق سیستم انترنتی و ارسال آن جهت ارجرای چک به وزارت مالیه.

اجراآت ریاست مالی وحسابی از تاریخ 28 قوس الی 1 جدی

 • اجرای حواله های مورد نیاز.
 • تهیه راپور های مصارفاتی.
 • ارسال مکاتب به مراجع زیربط.

اجراآت ریاست مالی وحسابی از تاریخ ۳۰ عقرب الی ۴قوس

 • اجراآت در قبال ۲۰ قطعه حواله وبیش از ۳۰ قطعه فورم وراپور وهمچنان اجرای یک تعداد اسناد محسوبی دیگر.

اجراآت ریاست مالی وحسابی از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ عقرب

 • اجراآت درقبلا ۶۷ قطعه حواله و ۲۸ راپور مصارفاتی .
 • ثبت حواله های مختلف.
 • طی مراحل فورمه های مختلف.
 • اجرای چک های انتقالی.
 • ارسال قطعیه ربع سوم سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به وزارت مالیه.
 • اجراآت در ارتباط به یک تعداد اسناد حسابی ومالی دیگر.

فعالیت کاری ریاست مالی و حسابی  از تاریخ 9 الی 13 عقرب

 • اجرای حدود 40 حواله .
 • ارسال مکاتیب و یکتعداد چک ها به وزارت مالیه .
 • اجراآت در قبال 20 فورم مختلف و 15 راپور مصارفاتی .

فعالیت کاری ریاست مالی وحسابی از تاریخ ۲۵ الی ۲۹ میزان ۱۳۹۴

 • اجرای ۱۳ قطعه حواله طور قطعی وطور تحویل .
 • اجرای ۱۶ قطعه راپور مصارفاتی .
 • ترتیب راپور عواید حقیقی وفرعی برج سنبله.
 • ثبت حواله های پولی ومصارفاتی .
 • ارسال مکاتب به وزارت مالیه وسایر مراجع زیربط.
 • اجرای یک تعداد فورم های مختلف.

فشرده فعالیت ریاست مالی وحسابی از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ میزان

 • اجراآت در قبال ۳۸ قطعه حواله ،۳ قطعه چک ،۴۰ قطعه فورم وراپور وحدود ۲۰ قطعه مکتوب صورت گرفته است.
 • طی مراحل واجراآت مقتضی در قبال یک تعداد اسناد مالی دیگر.

فشرده فعالیت های کاری ریاست مالی و حسابی از تاریخ 18 الی 22 میزان

 • اجراآت در قبال 65 قطعه حواله .
 •  اجرای 21 قطعه فورم .
 • ثبت یکتعداد فورم های مختلف النوع .
 • طی مراحل یکتعداد چک های انتقالی .

فشرده فعالیت ریاست مالی وحسابی از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ میزان

 • اجراآت در قبال ۳۸ قطعه حواله ،۳ قطعه چک ،۴۰ قطعه فورم وراپور وحدود ۲۰ قطعه مکتوب صورت گرفته است.
 • طی مراحل واجراآت مقتضی در قبال یک تعداد اسناد مالی دیگر.

  فعالیت کاری ریاست مالی وحسابی از تاریخ 5 الی 8 میزان 1394

 • اجرای 96 حواله مختلف.
 • اجراآت در قبال 44 قطعه فورم مختلف.
 • ارسال 15 قطعه مکتوب در موارد مختلف به مراجع زیربط.
 • اجراآت در قبال ده قطعه اسناد مالی وحسابی متفرقه دیگر.

فشرده فعالیت کاری ریاست مالی از تاریخ 16 الی 30 سنبله 1394

 • ارسال 6 نامه به مراجع مختلف در رابطه به تخصیص اضافه کاری ،ازدیاد بودیجه ،حفر چاه های آشامدنی ،تخصیص معاش وسایر موضوعات اداری.
 • اخذ وارسال 60 قطعه مکتوب در رابطه به موضوعات مختلف .
 • تعدیل یک مقدار پول و طی مراحل فورم مربوطه.
 • اجرای معاش سوپر اسکیل ومعاش ماهوار یک تعداد از کارمندان .
 • پیگری احکام مقام وزارت.
 • ارسال مکتوب به وزارت مالیه در رابطه تاریخ دفاع بودیجه.
 • اجرای بیشش از 20حواله .
 • طی مراحل یکتعداد فورم های م -12.
 • اجراآت درقبال معاشات یکتعداد از کارمندان در داخل وخارج کشور.
 • ثبت وتوحید تخصیصات ولایتی.
 • کار بالای دفاتر (م-20) .

فعالیت های کاری ریاست مالی از تاریخ 12 الی 16 سنبله

 • کار بالای اسناد دفاع بودجه سالی مالی 1395 .
 • ترتیب اسناد مربوط به کمبود 210 مهاجرین ولایت فراه پنجشیر و کندز .
 • اجراآت در قبال 42 قطعه اسناد وارده و صادره .
 • ارسال 40 نامه در موارد مختلف از جمله تخصیصات ، تفاهم نامه میان وزارت امورمهاجرین ، وزارت مالیه و UNHCR ، انتقال پول مصارفات و غیره .
 • اجرای 15 حواله در موارد مختلف بطور قطعی و تحویل .
 • اجراآت در ارتباط به معاشات کارمندان .
 • اجراآت در قبال 40 قطعه فورم در موارد مختلف .
 • اجرای سایر امور .

گزارش فعالیت های کاری ریاست مالی از تاریخ ۷ الی ۱۱ سنبله ۱۳۹۴

 • ترتیب فورم در موارد مختلف وطی مراحل آن.
 • کار بالای برخی از احکام مقام وزارت بابت سال مالی ۱۳۹۴ وارسال آن بمراجع زیربط.
 • ابراز نظر وزارت امور مهاجرین درقبال  ۲۸ ورق اسناد ارسالی مسوده پالیسی حفظ ومراقبت وامور عملیاتی وزارت مالیه وارسال جواب آن به مرجع مربوطه اش.
 • اخذ منظوری مقام محترم وزارت در مورد کرایه تعمیر دفاتر امور مهاجرین ولایات ننگرهار وهلمند.
 • انتقال تخصیصات ولایات پروان ،میدان وردک ،کندهار،بامیان ودایکندی  به ارتباط خط اندازی شهرکها به مستوفیت های مربوطه .
 • طی مراحل وانتقال ۴ قطعه حواله طور قطعی به وزارت مالیه.
 • اجراآت درقبال حواله ها
 • آماده ساختن حواله های مصارفاتی وانتقال آن جهت  طی مراحل به مراجع مربوطه.
 • ثبت ۷ فورم به کتاب ژورنال.
 • اجراآت لازم درارتباط اجرای معاشات وثبت اکونت بانکی یک تعداد کارمندان.
 • اجراآت لازم ومقتضی در قبال ۹۰ قطعه اسناد شامل راپور ها ،فورمه ها ،تخصیصات ،راپورهای ولایتی، مرکز ،باقیداری ،چک ها وسایر موضوعات مالی.
 • ثبت حواله های مختلف.
 • ترتیب اضافه کاری کارمندان واجیران.
 • جمع آوری گزارشات اضافه کاری کارمندان.
 • ارسال نامه ها به ریاستهای مرکزی در ارتباط به مسایل مختلف اداری .