فعالیت کاری ریاست اداری

 

اجراآت ریاست اداری از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

 1. چاه آب شهرک مهاجرین رباط ولایت پکتیا به شرکت های واجد شرایط .
 2. ترتیب وتنظیم شرطنامه معیاری حفروبرمه کاری یک حلقه چاه ب ااااآب آشامیدنی صحی با تمدید شبکه آبرسانی با ذخیره آب (55)مترمکعبی ، چهاردیواری اطراف چاه با نصب سولربرای واترپمپ شهرک مهاجرین ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار.
 3. ترتیب(4) قطعه حواله های م-3- وم-2 اجناس پرزه جات وترمیمات .
 4. مواصلت (11)قطعه پیشنهادات نیازمندی شعبات وزارت وتسلیمی آن به هیئت محترم خریداری ونرخ گیری (11) قطعه پیشنهاد توسط هیئت خریداری .
 5. ترتیب (7) قطعه فورم (م 7 )و یا راپور رسید اجناس خریداری شده (2) قطعه راپور رسید پرزه جات (13) قطعه فورم (ف س 5 ) (6) قطعه فورم(ف س 10)مصرفی .
 6. ترتیب (15) قطعه حواله تیل دیزل و پطرول ازبابت برج سرطان و (10) قطعه (ف س5  )ئروغنیات مبلایل ، گریس هایدرولیک وفلترباب.
 7. ثبت(12 ) قلم اجناس خریداری شده به رویت هفده قطعه م- 7 به کارت ها ی ثبت ذخیره.
 8. معامله (20) قطعه اسناد مصرفی دریوران (7) قطعه حواله  تیل دیزل و پطرول و (18) قطعه فورم (ف س 5) قرطاسیه ومفروشات به کارت های ثبت وذخیره به خرچ معتمدین مربوطه و (15) قلم جنس به رویت فورم ف س 5 در کارت ها یثبت ملکیت به جمع کارمندان.

 

ریاست امور اداری

1-  تعداد ( 14 )قطعه فورم م 7 ویا راپور رسید اجناس خریداری شده تر تیب گر دیده است .

2-     ترتیب تعداد ( 45 ) قطعه فورم ( ف س 5 )، (ف س 8 )وفورم ثبت ذخیره وغیره .

3-  ( 10 ) قطعه راپور رسید پرزه جات ثبت شده است .

4-  معامله ( 10 ) قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرج معامله گر دیده .

5-   ( 6 ) قطعه حواله تیل دیزل وپطرول .

6-  اجرای حواله های تحویل ، حواله غرض محسوبی و حواله قطعی  به مبلغ مجموعی ( 379061 ) افغا نی

7– نرخ گیری ( 10 ) قطعه پیشنهاد .

 

8 – تر میم سیستم نلدوانی تشناب ، ترمیم قفل دروازه ریاست اداری ، پاک کاری صحن وزارت و پاک کاری تشناب های عمومی .

 

9 – اعمار ونصب پارتیشن چوبی اتاق تلاشی طبقه اناث در منزل اول بلاک اول توسط نجار .

10 – آغاز پروسه برآورد تر میمات ورنگمالی مهمانخانه .

11 – اجرای تیل برای ( 3 ) عراده موتر گروپ مبایل ومعامله نمودن به دفاتر مربوطه .

12- توزیع تیل پطرول ودیزل مطابق سهمیه وگنجایش تانکی وسایط وزارت .

12- ترمیم اساسی یک عراده موتر لند کروزر دارای نمبر پلیت (5711 )درورکشاپ داخل وزارت .

فعالیت کاری ریاست اداری

1.     ترتیب تعداد (12) قطعه فورم (م 3) ، (م 3) ، (م 2) و فورم ثبت ذخیره وغیره

2.      اجرای حواله های م 3 ، م 3 و م 2 طور تحویل ،محسوبی ، طور قطعی تحویل به حساب دولت وحواله به ریاست مالی وحسابی به مبلغ مجموعی (258835 ) افغانی .

3.      نرخگیری 30 قطعه پیشنهاد

4.      ترتیب و طی مراحل موافقت نامه قرار داد  مقداری (90000) لیتر تیل پطرول و دیزل

5.      انتقال مقدار ( 36000  ) لیتر تیل دیزل و مقدار ( 18000 ) لیتر پطرول توسط شرکت و تخلیه آن به وزارت .

6.      ارایه پیشنهاد بودیجه تیل به مقام وزارت

7.      مواصلت براورد احجام کاری ترمیمات و رنگمالی تمامی تعمیرات وزارت از طریق ریاست پلان وپالیسی

8.      مواصلت پیشنهاد کمره های امنیتی دروازه زره ، پروجکتور ونصب سیم خاردار در اقامتگاه محترم وزیر صاحب

9.      ارسال مکتوب به ریاست محترم دفتر به منظور ترتیب مشخصات کمره های امنیتی ، پروجکتور و نصب سیم خاردار

در اقامتگاه محترم وزیر صاحب

10. ترتیب گزارش فعالیت های انجام شده مطابق به پلان صد روز سوم و ارسال آن به مراجع زیربط .

 

ریاست امور اداری

-          پیشنهاد ترمیم رنگمالی وزارت ،به مقام وزارت.

-          اجراآت در قبال 21 قطعه فورم و 10 قطعه حواله مختلف.

گزارش ریاست اداری از تاریخ 29 حوت الی 3حمل سال 1395

 • رفع 10 مورد مشکل تخنیکی شعبات و انستالیشن .
 • اجرای 70 قطعه فورم وسایر اسناد اداری.

گزارش ریاست مالی واداری از تاریخ 3 الی 5حمل سال 1395

 • اجرای 9 حواله وفورم های مختلف .
 • اجراآت در قبال سایر اسناد مالی وحسابی.

  گزارش ریاست اداری از تاریخ 24 الی 28 دلو سال 1394

 • رفع 11 مورد مشکل تخنیکی شعبات وانستالیشن نرم افزار در کمپیوتر های وزارت .
 • تنظیم گزارش 25 روز اول ودوم پلان صد روز سوم ریاست دولت .
 • انتقال گاز مایع مورد نیاز به وزارت .
 • ترتیب حواله های مختلف.

 

ریاست اداری 3 الی 7 دلو

 • رفع 28 مورد مشکل تخنیکی وسایل شعبات وانستالیشن سیستم عامل در سیستم های کامپیوتری.
 • تهیه 26 پیشنهاد.
 • اجراآت در قبال 40 حواله.

اجراآت ریاست اداری از تاریخ 21 الی 25 قوس سال 1394

 • رفع 17 مورد مشکل وسایل تخنیکی شعبات به شمول انستالیشن.
 • ترتیب 17 قطعه حواله .
 • ارسال 10 قطعه فورم مختلف النوع.

اجراآت ریاست اداری از تاریخ ۷ الی ۱۱ قوس

 • رفع مشکلات تخنیکی شعبات بیش از ۲۰ مورد.
 • اجراآت در قبال ۱۴۲ حواله .
 • پیگری احکام مقام وزارت.
 • تهیه اسناد قرار داد گاز مایع.
 • اجرای یک تعداد اسناد دیگر.

اجراآت ریاست اداری از تاریخ ۳۰ عقرب الی ۴قوس

 • رفع ۱۶ مورد مشکل وسایل تخنیکی شعبات وانستالیشن .
 • اجرای ۶۰ حواله.
 • اخذ وارسال بیش از ۱۰ قطعه مکتوب .
 • اجراآت در قبال یک تعداد اسناد مالی وحسابی دیگر.

فشرده گزارش ریاست اداری از تاریخ ۱۶الی۲۷عقرب سال ۱۳۹۴

 • رفع ۱۶ مورد مشکلات وسایل تخنیکی شعبات مرکزی وزارت .
 • اخذ وارسال ۱۰ قطعه مکتوب از طریق مخابره کودن .
 • اجرای ۵۴ حواله.
 • اجراآت در قبال ۶۰ قطعه سند مختلف دیگر.

فعالیت کاری ریاست اداری از 9 الی 13 عقرب

 • رفع مشکلات تخنیکی (کمپوتر ، پرنتر ، تلیفون و انترنت ) شعبات .
 • اجراآت در قبال بیش از 70 حواله و 20 فورم مختلف .
 • ترتیب یکتعدا پیشنهادات .

فعالیت کاری ریاست اداری از تاریخ ۱۸ الی ۲۹ میزان ۱۳۹۴

 • رفع مشکلات تخنیکی بیش از ۲۰ موارد از وسایل تخنیکی (کمیوتر ،پرتنتر ،فوتوکاپی،انترنت،تیلفون).
 • انتقال یک تعداد بی جاشده گان از مقر وزارت به ساحه یکه توت وشهرک گلوبل.
 • اجرای ۴۳ قطعه حواله واخذ وارسال ۴۷ قطعه مکتوب واستعلام.
 • ارسال موافقت نامه قرار داد حفر ۶ حلقه چاه عمیق در شهرک باریک آب.
 • اجراآت مقتضی درقبال یک سلسله موضوعات دیگر اداری.

فشرده فعالیت ریاست اداری از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ میزان

 • دوام کورس آموزش کورس کمپیوتر .
 • همکاری با آپریتران وفوتوکاپی کاران شعبات مرکزی وزارت
 • تهیه پیشنهاد نرم افزار وسخت افزار های مورد ضرورت.
 • رفع مشکلات پیش آمده در انترنت ،تیلفون وکمپیوتر های برخی دفاتر.
 • بررسی ایمل های وارده از ولایات.
 • اخذ ۱۱ قطعه مکتوب ازطریق مخابره.
 • ارسال مطالب شفایی مقام وزارت از طریق مخابره به واحد های دومی.
 • تهیه موافقت نامه قرار داد حفر ۶ حلقه چاه برای شهرک باریک آب.
 • نصب ۹ واحد سیستم سولر در شهرک باریک آب.
 • اجراآت در قبال حدود ۳۰ حواله ،فورم های مختلف النوع ومکاتب.

فشرده فعالیت کاری ریاست اداری

 •  رفع مشکلات داخلی وزارت (Local Area Network) .
 • همکاری درقسمت اجناس تکنالوژیکی.
 • همکاری با آپریتران و فوتوکاپی کاران
 • پیشنهادات خریداری نرم افزار وسخت افزار مورد ضرورت.
 • نصب ویندوز در 3 پایه کمپیوتر ،رفع مشکل انترنت در بعضی شعبات و رفع مشکل تلیفون های ریاست ها.
 • نصب 3 پایه پیرنتر ،2 پایه انتی ویروس .
 • بررسی ایمل های وارده از ولایات.
 • ارسال مطالب شفایی مقام وزارت وریاست های مرکزی به واحد های دومی .
 • تکثیر مکاتب متحد المال ریاست های مرکزی به واحد های دومی.
 • کنترول ازایستگاه کودان.
 • 45 قطعه مکتوب وارده وصادره.
 • اجراآت درقبال 24 حواله.
 • اجراآت در مورد 50 قطعه اسناد اداری متفرقه دیگر.

فشرده کاری ریاست اداری از تاریخ 15 الی 17 سنبله 1394

 • رفع مشکلات شبکه داخلی وزارت Local Area Network .
 • ارائه نظریات در قسمت خریداری اجناس تکنالوژیکی.
 • تدریس 11 نفر از کارمندان وزارت در رشته کامپیوتر.
 • همکاری در رفع مشکلات آپریتران وفوتوکاپی کاران شعبات مرکزی وزارت.
 • تهیه پیشنهادات خریداری نرم افزاروسخت افزار های مورد ضرورت .
 • نصب وارتقای سیستم عامل ونرم افزار های مورد ضرورت آنها در 13 پایه کامپیوتر،رفع سه مورد مشکل انترنت ،سه مورد مشکل تیلفون ونصب چهار پایه پرینتر.
 • نظارت از فعال بودن مخابره کودان ،اخذ راپور های روزه مره از ولایات وبررسی ایمل های واصله از واحدی های دومی .
 • ارسال 9 قطعه مکتوب وگزارش از طریق کودان وانترنت به ولایات.
 • ارسال هدایات شفایی مقام وزارت وریاست های مرکزی به واحد های دومی.
 • درقبال 48 قطعه مکتوب ،حواله ،فورم ،راپور،گزارش وسایر اسناد اداری وارده وصادره اجراآت لازم صورت گرفته است.

گزارش و فعالیت های کاری ریاست اداری از بابت برج جوزا ، الی سنبله 1394

 • رفع مشکلات عمده شبکه داخلی وزارت Local Area network  .
 • انتقال سرور ها از ریاست تحقیق با آمریت تکنالوژی معلوماتی جهت فعال سازی دیتابیس مرکزی و ولایات .
 • نصب و انستالیشن سرور های متفاوت جهت پیشبرد امور (نتورک).
 • آموزش کارمندان تکنالوژی به همکاری کارمند تخنیکی IOM و ایجاد یک دومین مرکزی .
 • سروری (TMG) راه اندازی و قابل بهره برداری گردید.
 • طرح و تحقیق در مورد حاضری الکترونیکی .
 • نصب و دیزاین دیتابیس مرکزی به همکاری IOM و افتتاح آن .
 • خریداری اجناس تکنالوژی مورد نیاز .
 • همکاری با آپریتران و فوتوگاپی کاران شعبات مرکزی وزارت  در بخش های مختلف.
 • ایجاد کورس آموزشی کمپیوتر به اشتراک 10 نفر از کارمندان وزارت .
 • اخذ راپور مخابروی بطور همه روزه از ولایات .
 • نظارت از فعالیت دستگاه مخابره کودان .
 • اخذ مکاتیب . ایمیل های رسمی از ولایات.
 • ارسال مطالب شفاهی مقام وزارت و ریاست های مرکزی به ریاست های ولایات .
 • حفظ و مراقبت از و سایل مخابراتی .
 • اخذ و ارسال ده ها قطعه مکتوب از مراجع دولتی و ارسال آن به مراجع مربوط.
 • طی مراحل اسناد و آفرگشایی حفر شش حلقه چاه در شهرک مهاجرین ولایت کابل .
 • نهای سازی قرار داده تیل مورد نیاز.
 • طی مراحل قرارداد روغنیات و فلتر باب وسایط .
 • سهمگیری منسوبین این ریاست در تجلیل از روز پناهنده ، ورکشاپ استراتیژی پنج ساله .پ
 • ریزرفیشن هوتل برای میهمانان خارجی شامل جلسات مربوط به وزارت .
 • اجراآت در مورد پلانهای UNHCR .
 • معرفی 20 نفر میهمان از کشور های خارجی به میهمانخانه .
 • خریداری پرزه جات مورد نیاز وسایط .
 • ترمیم 16 عراده موتر در ورکشاپ وزارت .
 • اجراآت در قبال ده ها قطعه پیشنهادات ، مکاتیب ، استعلامیه ها و سایر اسناد اداری .