فعالیت کاری ریاست اداری

13 الی 17 عقرب

1-      تعدا17 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 41 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 4 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 17 قطعه فورم ف.س.10 ترتیب واجرا گردیده است.

5-      تعداد 13 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 17 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

6-      تعداد 40 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

7-      تعداد 8 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

8-      تعداد 5 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

9-      بتعداد 50 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

10- تعداد 15 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

11- تعداد 20 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

12- طی مراحل یازده قطعه اسناد در آمریت تدارکات وریاست مالی وحسابی.

13- اکمال 15000 لیترتیل پطرول .

14- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

15- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

16- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

17- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

18- نصب لین برق جنراتور در کلینیک مقر وزارت .

19- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

20- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

21- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

22- رنگمالی دفتر ریاست ارتباط خارجه در طول هفته توسط رنگمال وزارت.

23- بتعداد 5 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

24- رنگمالی دفتر مقام محترم وزارت توسط رنگمال وزارت .

25-پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

25- تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل برای 80 مرتبه جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

26- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

27- ارسال تعدا 4 قطعه حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

28- توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.

29- فعال نمودن یک عرداده  موتر کرولای غیر فعال وآماده شدن به فعالیت روزمره.

منزل اول تعمیر مهمانخانه نظر به حکم مقام محترم وزارت بخاطر انتقال ریاست عمومی عودت تخلیه شده 

6 الی 10 عقرب

 

1-      تعداد 14 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 20 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 2 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 2 قطعه فورم ف.س.10 ترتیب واجرا گردیده است.

5-      تعداد 10 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 17 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

6-      تعداد 45 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

7-      تعداد 12 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

8-      تعداد 4 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

9-      بتعداد 40 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

10- تعداد 14 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده .

11- تعداد 50 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

12- تعداد 15 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

13- طی مراحل یازده قطعه اسناد در آمریت تهیه وتدارکات وریاست مالی وحسابی.

14- تمام اجناس که ازطریق موسسه IOM  در سال مالی 1396 به این وزارت مساعدت شده بود قیمت اجناس از نزد شان مطالبه گردیده وبه جمع متعمد مربوط قید گردید.

15- اکمال 15000 لیترتیل پطرول .

16- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

17- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

18- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

19- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

20- نصب لین برق جنراتور در کلینیک مقر وزارت .

21- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

22- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

23- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

24- رنگمالی مسجد شریف وزارت در طول هفته توسط رنگمال وزارت.

25- بتعداد 3 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

26- انتقال یک عراده موتر لندکروزر غیر فعال پلیت 129 در پارک شمالی وزارت.

27- رنگمالی دفتر مقام محترم وزارت توسط رنگمال وزارت .

28- پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.

29- تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل برای 80 مرتبه جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .

30- سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .

31- ارسال تعدا 4 قطعه حواله پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.

32- به تعداد 4 قطعه پیشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط ترتیب وبعد ازاخذ حکم مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده است.

33- توظیف یک عراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک باریک آب ولایت پروان.

34- فعال نمودن یک عرداده  موتر کرولای غیر فعال وآماده شدن به فعالیت روزمره.

35- در هفته جاری تالار وزارت نیز برای برگزاری امتحانات رقابت آزاد آماده گردیده بود.

29 الی 3 عقرب

 

1-      اشتــــــــراک در ورکشاپ بررسی سیستم های ثبت وراجستر اتباع افغانستان ومهاجرین درنقاط مرزی در دفتر iom .

2-      ایمیل به داکتر ستیز و دعوت از ایشان به سومین سمینار .

3-      ایمیل به iom  وصحبت با مسئولین این سازمان مبنی بر بررسی ورفع مشکل انترنت وکارمند در نقاط مرزی ومیدان هوایی .

4-      تدویر جلسه با کارمندان ساموئل هال در زمینه انجام یک تحقیق درسطح دو ولایت کابل وهرات .

5-      بررسی ابتدایی مسوده پالیسی دیاسپورا .

6-      تدویر جلسه با دونفر از دانشجویان درز مینه دوره کار آموزی آنها .

7-      تکمیل گزارش نشست علمی " هویت ومهاجرت " .

8-      تکمیل گزارش نشست علمی " بازار کار ، سرمایه انسانی ومهاجرت " .

9-      کار روی صفحه آرایی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار .

10- ارزیابی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار توسط کمیته هیئت داوران وانتخاب مقالات  برتر .

11- جلسه مشورتی با موسسه ساموئل هال در باره پروژه های تحقیقی .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- تشریح دیتابیس وتمام برنامه های آن به نماینده دفتر IMMP وبحث روی بهتر شدن وجامع شدن دیتابیس .

14- تهیه نمودن گزارش عودت کنندگان سال 2017 وشریک نمودن آن با مقام محترم وزارت .

15- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

16- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

17- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

18- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

19- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

22 - 26 میزان

1-      تعداد 18 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده غرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده .

2-      بتعداد 34 قطعه فورم ف.س. 5 ترتیب وبه خرچ متعمد مجرا گردیده است.

3-      تعداد 2 قطعه فورم م10 مصرفی ترتیب و اجرا گردیده .

4-      تعداد 2 قطعه فورم ف.س.10 ترتیب واجرا گردیده است.

5-      تعداد 34 قطعه حواله اجناس خریداری شده برویت 17 قطعه فورم م7 به کارت های ثبت ذخیره معامله گردیده است.

6-      تعداد 8 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده .

7-      تعداد 14 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلائیل گریس وهایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.

8-      تعداد 2 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.

9-      بتعداد 5 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .

10- تعداد 14 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول اجرا گردیده .

11- تعداد 15 قلم جنس برویت فورم ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده.

12- تعداد 18 قطعه ف.س.5  قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.

13- طی مراحل یازده قطعه اسناد در آمریت تهیه وتدارکات وریاست مالی وحسابی.

14- پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

15- پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.

16- انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.

17- چالانی جنراتور 65  کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.

18- نصب لین برق جنراتور در کلینیک مقر وزارت .

19- آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.

20- تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .

21- تخلیه چاه سپتیک توسط دو عراده موترتانکر تنظیف شاروالی.

22- رنگمالی مسجد شریف وزارت در طول هفته توسط رنگمال وزارت.

23- بتعداد 3 قطعه پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.

    24- انتقال یک عراده موتر لندکروزر غیر فعال پلیت 129 در پارک شمالی وزارت.

15- 19 میزان

1-      تعقیب وپیگیری اسنا دقرارداد 14 قلم اجناس مفروشاتی.

2-      اجراوارسال 26 قطعه حواله های محسوبی وقطعی که حامی مبلغ 375350 افغانی میشود.

3-      تنظیم وترتیب تعدا 14 حواله م2وم3 بعد از نرخگیری توسط هئیات خریداری. 

4-      توظیف یکعراده موتر کرینا بدریوری عبدالرحمن به شهرک ولایت پروان.

5-      توضیع وانتقال یکعراده موتر تیز رفتار مساعدت شده وزارت اقتصاد به ریاست مهاجرین ولایت سمنگان.

6-      تنظیم وتوظیف وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف یومیه رسمی وزارت .

7-      پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.

8-      انتقال کثافات در بیرون وزارت همه روزه توسط پرسونل مربوط.

9-    رنگمالی کتاره های پارک وسایط Bتوسط رنگمال وزارت .

فعالیت های کاری ریاست اداری از 8  - 12 میزان 1396

1-      مواصلت گزارش هئیات ارزیابی اسناد داوطلبی پروژه شهرک شیخ متی بابا ولایت زابل.

2-      ترتیب وتتنظیم اطلاعیه عام شرکت برنده پروژه شهرک شیخ متی بابا ولایت زابل غرض نشر اعلان در روز نامه آرمان ملی.

3-      ترتیب وتنظیم نامه قبولی واخذ ملاحظه شد مقام وارسال آن به شرکت برنده وشهرک شیخ متی بابا ولایت زابل به  منظور تحویلی تضمین حسن اجرای کار پروژه.

4-      مواصلت تعدیل مبلغ هفده میلیون افغانی به منظوری وزارت مالیه د ررابطه به پروژه سولر شهرک امیر شنصیب ولایت غور .

5-      مواصلت 35 فیصد برآورد پیشرفت کار پروژه شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر وارسال آن بریاست مالی وحسابی وریاست عمومی عودت غرض اجرای حواله پولی .

6-      ارسال مکتوب وزارت اقتصاد در رابطه به پیشنهاد ونظریات درمورد شرایط تدارکاتی کشور هندوستان .

7-      اجرای پذیرائی مهمانان ریاست حمایت حقوقی وخریداری مورد ضرورت آن.

8-      اجرای اسنادترمیم سه عراده موتر از طریق بودجه یونسیار که حاوی مبلغ 411850 افغانی میشود.

9-      نرخگیری وتنظم حواله مقدار 5000 لیتر تیل ضرورت وسایط که حاوی مبلغ 235000 افغانی میشوداز طریق بودجه یونسیار.

10- تنظیم وارسال گزارشات ربع سوم سال مالی 1396 بریاست پالیسی وپلان و ریاست اطلاعات وارتباط عامه مطابق به پلان تنظیم شده عمومی وزارت.

11-طی مرحل اسناد وقدار 17215 کیلو گاز مایع برای شعبات وزارت .

فعالیت کاری از تاریخ 1 الی 5 میزان1396

 1. استرداد (م3)13قلم حواله جنس در پیشنهادیه ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات که حاوی حکم شماره 974 مورخ 15/3/1396 مقام محترم وزارت بوده نسبت بلند بودن نرخ به هئیات خریداری تسلیم داده شد.
 2. اجرای م3 بالکن های ریاست پاسخدهی که پنجره چوبی درآن نصب میشود حاوی حکم شماره 773 مورخ 26/2/1396 مقام محترم وزارت بوده وحزینه آن مبلغ 19330 افغانی میباشد.
 3. اجرای انوایس صد فیصد پروژه توزیع سولربرای 476 فامیل مستحق شهرک رباط ولایت پکتیا بریاست مالی وحسابی و کاپی به ریاست عمومی عودت.
 4. مکتوب 403/280 مورخ 5/7/1396 د رمورد تائیدی پنج موارد مشکلات پروژه شهرک مهاجرین ولایت بامیان بریاست محترم عودت.
 5. اجرای تعداد 29 قطعه م2 وم3 که حاوی مبلغ 465280 افغانی میشود.
 6. ارائیه تعداد 8 قطعه پیشنهاد غرض اخذ هدایت بمقام محترم وزارت.
 7. نظارت از حواله های اجرا شده د رجریان هفته .
 8. آماده سازی 37 قطعه حواله های م2وم3 وارسال آن به ریاست مالی وحسابی.
 9. اجرای تعداد 36 قطعه م3 محسوبی وارسال آن بریاست مالی وحسابی.
 10. اجرای تعداد 27 قطعه پیشنهاد وفرمایشات شعبات به هئیت خریداری.
 11. اجراوطی مراحل اسناد قرارداد 14 قلم جنس مفروشاتی بابت سال  1396 ضروریات شعبات وزارت.
 12. انتقال هشت عراده وسایط تیز رفتار از وزارت اقتصاد به مرکزوزارت بطور رایگان.
 13. معاینه تخنیکی 9 عراده وسایط  توسط هئیت موظف ترافیک در داخل وزارت.
 14. پاکاری صحن وزارت همه روزه توسط پرسونل مربوط.
 15. چالانی جنراتوز در هنگام پرچوی برق عمومی.
 16. آبیاری گل ها ،درختان مثمر وغیر مثمر وچمن ها توسط باغبان ها.
 17. تخلیه چاه سپتیک وزارت توسط دو عراده موتر شاروالی کابل.
 18. تخلیه چاه سپتیک وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری.
 19. رنگمالی دفتر ریاست تحقیق ومطالعات توسط رنگمال وزارت.

در جریان هفته از طریق موسسه IOM دیپورتی ها معرفی نگردیده وصرف دو نفر کارمندان وزارت ویکنفر را که از طریق معینیت امور پناهنده گان معرفی گردیده اند موجود میباشند

اجراآت ریاست اداری از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

 1. چاه آب شهرک مهاجرین رباط ولایت پکتیا به شرکت های واجد شرایط .
 2. ترتیب وتنظیم شرطنامه معیاری حفروبرمه کاری یک حلقه چاه ب ااااآب آشامیدنی صحی با تمدید شبکه آبرسانی با ذخیره آب (55)مترمکعبی ، چهاردیواری اطراف چاه با نصب سولربرای واترپمپ شهرک مهاجرین ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار.
 3. ترتیب(4) قطعه حواله های م-3- وم-2 اجناس پرزه جات وترمیمات .
 4. مواصلت (11)قطعه پیشنهادات نیازمندی شعبات وزارت وتسلیمی آن به هیئت محترم خریداری ونرخ گیری (11) قطعه پیشنهاد توسط هیئت خریداری .
 5. ترتیب (7) قطعه فورم (م 7 )و یا راپور رسید اجناس خریداری شده (2) قطعه راپور رسید پرزه جات (13) قطعه فورم (ف س 5 ) (6) قطعه فورم(ف س 10)مصرفی .
 6. ترتیب (15) قطعه حواله تیل دیزل و پطرول ازبابت برج سرطان و (10) قطعه (ف س5  )ئروغنیات مبلایل ، گریس هایدرولیک وفلترباب.
 7. ثبت(12 ) قلم اجناس خریداری شده به رویت هفده قطعه م- 7 به کارت ها ی ثبت ذخیره.
 8. معامله (20) قطعه اسناد مصرفی دریوران (7) قطعه حواله  تیل دیزل و پطرول و (18) قطعه فورم (ف س 5) قرطاسیه ومفروشات به کارت های ثبت وذخیره به خرچ معتمدین مربوطه و (15) قلم جنس به رویت فورم ف س 5 در کارت ها یثبت ملکیت به جمع کارمندان.

 

ریاست امور اداری

1-  تعداد ( 14 )قطعه فورم م 7 ویا راپور رسید اجناس خریداری شده تر تیب گر دیده است .

2-     ترتیب تعداد ( 45 ) قطعه فورم ( ف س 5 )، (ف س 8 )وفورم ثبت ذخیره وغیره .

3-  ( 10 ) قطعه راپور رسید پرزه جات ثبت شده است .

4-  معامله ( 10 ) قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرج معامله گر دیده .

5-   ( 6 ) قطعه حواله تیل دیزل وپطرول .

6-  اجرای حواله های تحویل ، حواله غرض محسوبی و حواله قطعی  به مبلغ مجموعی ( 379061 ) افغا نی

7– نرخ گیری ( 10 ) قطعه پیشنهاد .

 

8 – تر میم سیستم نلدوانی تشناب ، ترمیم قفل دروازه ریاست اداری ، پاک کاری صحن وزارت و پاک کاری تشناب های عمومی .

 

9 – اعمار ونصب پارتیشن چوبی اتاق تلاشی طبقه اناث در منزل اول بلاک اول توسط نجار .

10 – آغاز پروسه برآورد تر میمات ورنگمالی مهمانخانه .

11 – اجرای تیل برای ( 3 ) عراده موتر گروپ مبایل ومعامله نمودن به دفاتر مربوطه .

12- توزیع تیل پطرول ودیزل مطابق سهمیه وگنجایش تانکی وسایط وزارت .

12- ترمیم اساسی یک عراده موتر لند کروزر دارای نمبر پلیت (5711 )درورکشاپ داخل وزارت .

فعالیت کاری ریاست اداری

1.     ترتیب تعداد (12) قطعه فورم (م 3) ، (م 3) ، (م 2) و فورم ثبت ذخیره وغیره

2.      اجرای حواله های م 3 ، م 3 و م 2 طور تحویل ،محسوبی ، طور قطعی تحویل به حساب دولت وحواله به ریاست مالی وحسابی به مبلغ مجموعی (258835 ) افغانی .

3.      نرخگیری 30 قطعه پیشنهاد

4.      ترتیب و طی مراحل موافقت نامه قرار داد  مقداری (90000) لیتر تیل پطرول و دیزل

5.      انتقال مقدار ( 36000  ) لیتر تیل دیزل و مقدار ( 18000 ) لیتر پطرول توسط شرکت و تخلیه آن به وزارت .

6.      ارایه پیشنهاد بودیجه تیل به مقام وزارت

7.      مواصلت براورد احجام کاری ترمیمات و رنگمالی تمامی تعمیرات وزارت از طریق ریاست پلان وپالیسی

8.      مواصلت پیشنهاد کمره های امنیتی دروازه زره ، پروجکتور ونصب سیم خاردار در اقامتگاه محترم وزیر صاحب

9.      ارسال مکتوب به ریاست محترم دفتر به منظور ترتیب مشخصات کمره های امنیتی ، پروجکتور و نصب سیم خاردار

در اقامتگاه محترم وزیر صاحب

10. ترتیب گزارش فعالیت های انجام شده مطابق به پلان صد روز سوم و ارسال آن به مراجع زیربط .

 

ریاست امور اداری

-          پیشنهاد ترمیم رنگمالی وزارت ،به مقام وزارت.

-          اجراآت در قبال 21 قطعه فورم و 10 قطعه حواله مختلف.

گزارش ریاست اداری از تاریخ 29 حوت الی 3حمل سال 1395

 • رفع 10 مورد مشکل تخنیکی شعبات و انستالیشن .
 • اجرای 70 قطعه فورم وسایر اسناد اداری.

گزارش ریاست مالی واداری از تاریخ 3 الی 5حمل سال 1395

 • اجرای 9 حواله وفورم های مختلف .
 • اجراآت در قبال سایر اسناد مالی وحسابی.

  گزارش ریاست اداری از تاریخ 24 الی 28 دلو سال 1394

 • رفع 11 مورد مشکل تخنیکی شعبات وانستالیشن نرم افزار در کمپیوتر های وزارت .
 • تنظیم گزارش 25 روز اول ودوم پلان صد روز سوم ریاست دولت .
 • انتقال گاز مایع مورد نیاز به وزارت .
 • ترتیب حواله های مختلف.

 

ریاست اداری 3 الی 7 دلو

 • رفع 28 مورد مشکل تخنیکی وسایل شعبات وانستالیشن سیستم عامل در سیستم های کامپیوتری.
 • تهیه 26 پیشنهاد.
 • اجراآت در قبال 40 حواله.

اجراآت ریاست اداری از تاریخ 21 الی 25 قوس سال 1394

 • رفع 17 مورد مشکل وسایل تخنیکی شعبات به شمول انستالیشن.
 • ترتیب 17 قطعه حواله .
 • ارسال 10 قطعه فورم مختلف النوع.

اجراآت ریاست اداری از تاریخ ۷ الی ۱۱ قوس

 • رفع مشکلات تخنیکی شعبات بیش از ۲۰ مورد.
 • اجراآت در قبال ۱۴۲ حواله .
 • پیگری احکام مقام وزارت.
 • تهیه اسناد قرار داد گاز مایع.
 • اجرای یک تعداد اسناد دیگر.

اجراآت ریاست اداری از تاریخ ۳۰ عقرب الی ۴قوس

 • رفع ۱۶ مورد مشکل وسایل تخنیکی شعبات وانستالیشن .
 • اجرای ۶۰ حواله.
 • اخذ وارسال بیش از ۱۰ قطعه مکتوب .
 • اجراآت در قبال یک تعداد اسناد مالی وحسابی دیگر.

فشرده گزارش ریاست اداری از تاریخ ۱۶الی۲۷عقرب سال ۱۳۹۴

 • رفع ۱۶ مورد مشکلات وسایل تخنیکی شعبات مرکزی وزارت .
 • اخذ وارسال ۱۰ قطعه مکتوب از طریق مخابره کودن .
 • اجرای ۵۴ حواله.
 • اجراآت در قبال ۶۰ قطعه سند مختلف دیگر.

فعالیت کاری ریاست اداری از 9 الی 13 عقرب

 • رفع مشکلات تخنیکی (کمپوتر ، پرنتر ، تلیفون و انترنت ) شعبات .
 • اجراآت در قبال بیش از 70 حواله و 20 فورم مختلف .
 • ترتیب یکتعدا پیشنهادات .

فعالیت کاری ریاست اداری از تاریخ ۱۸ الی ۲۹ میزان ۱۳۹۴

 • رفع مشکلات تخنیکی بیش از ۲۰ موارد از وسایل تخنیکی (کمیوتر ،پرتنتر ،فوتوکاپی،انترنت،تیلفون).
 • انتقال یک تعداد بی جاشده گان از مقر وزارت به ساحه یکه توت وشهرک گلوبل.
 • اجرای ۴۳ قطعه حواله واخذ وارسال ۴۷ قطعه مکتوب واستعلام.
 • ارسال موافقت نامه قرار داد حفر ۶ حلقه چاه عمیق در شهرک باریک آب.
 • اجراآت مقتضی درقبال یک سلسله موضوعات دیگر اداری.

فشرده فعالیت ریاست اداری از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ میزان

 • دوام کورس آموزش کورس کمپیوتر .
 • همکاری با آپریتران وفوتوکاپی کاران شعبات مرکزی وزارت
 • تهیه پیشنهاد نرم افزار وسخت افزار های مورد ضرورت.
 • رفع مشکلات پیش آمده در انترنت ،تیلفون وکمپیوتر های برخی دفاتر.
 • بررسی ایمل های وارده از ولایات.
 • اخذ ۱۱ قطعه مکتوب ازطریق مخابره.
 • ارسال مطالب شفایی مقام وزارت از طریق مخابره به واحد های دومی.
 • تهیه موافقت نامه قرار داد حفر ۶ حلقه چاه برای شهرک باریک آب.
 • نصب ۹ واحد سیستم سولر در شهرک باریک آب.
 • اجراآت در قبال حدود ۳۰ حواله ،فورم های مختلف النوع ومکاتب.

فشرده فعالیت کاری ریاست اداری

 •  رفع مشکلات داخلی وزارت (Local Area Network) .
 • همکاری درقسمت اجناس تکنالوژیکی.
 • همکاری با آپریتران و فوتوکاپی کاران
 • پیشنهادات خریداری نرم افزار وسخت افزار مورد ضرورت.
 • نصب ویندوز در 3 پایه کمپیوتر ،رفع مشکل انترنت در بعضی شعبات و رفع مشکل تلیفون های ریاست ها.
 • نصب 3 پایه پیرنتر ،2 پایه انتی ویروس .
 • بررسی ایمل های وارده از ولایات.
 • ارسال مطالب شفایی مقام وزارت وریاست های مرکزی به واحد های دومی .
 • تکثیر مکاتب متحد المال ریاست های مرکزی به واحد های دومی.
 • کنترول ازایستگاه کودان.
 • 45 قطعه مکتوب وارده وصادره.
 • اجراآت درقبال 24 حواله.
 • اجراآت در مورد 50 قطعه اسناد اداری متفرقه دیگر.

فشرده کاری ریاست اداری از تاریخ 15 الی 17 سنبله 1394

 • رفع مشکلات شبکه داخلی وزارت Local Area Network .
 • ارائه نظریات در قسمت خریداری اجناس تکنالوژیکی.
 • تدریس 11 نفر از کارمندان وزارت در رشته کامپیوتر.
 • همکاری در رفع مشکلات آپریتران وفوتوکاپی کاران شعبات مرکزی وزارت.
 • تهیه پیشنهادات خریداری نرم افزاروسخت افزار های مورد ضرورت .
 • نصب وارتقای سیستم عامل ونرم افزار های مورد ضرورت آنها در 13 پایه کامپیوتر،رفع سه مورد مشکل انترنت ،سه مورد مشکل تیلفون ونصب چهار پایه پرینتر.
 • نظارت از فعال بودن مخابره کودان ،اخذ راپور های روزه مره از ولایات وبررسی ایمل های واصله از واحدی های دومی .
 • ارسال 9 قطعه مکتوب وگزارش از طریق کودان وانترنت به ولایات.
 • ارسال هدایات شفایی مقام وزارت وریاست های مرکزی به واحد های دومی.
 • درقبال 48 قطعه مکتوب ،حواله ،فورم ،راپور،گزارش وسایر اسناد اداری وارده وصادره اجراآت لازم صورت گرفته است.

گزارش و فعالیت های کاری ریاست اداری از بابت برج جوزا ، الی سنبله 1394

 • رفع مشکلات عمده شبکه داخلی وزارت Local Area network  .
 • انتقال سرور ها از ریاست تحقیق با آمریت تکنالوژی معلوماتی جهت فعال سازی دیتابیس مرکزی و ولایات .
 • نصب و انستالیشن سرور های متفاوت جهت پیشبرد امور (نتورک).
 • آموزش کارمندان تکنالوژی به همکاری کارمند تخنیکی IOM و ایجاد یک دومین مرکزی .
 • سروری (TMG) راه اندازی و قابل بهره برداری گردید.
 • طرح و تحقیق در مورد حاضری الکترونیکی .
 • نصب و دیزاین دیتابیس مرکزی به همکاری IOM و افتتاح آن .
 • خریداری اجناس تکنالوژی مورد نیاز .
 • همکاری با آپریتران و فوتوگاپی کاران شعبات مرکزی وزارت  در بخش های مختلف.
 • ایجاد کورس آموزشی کمپیوتر به اشتراک 10 نفر از کارمندان وزارت .
 • اخذ راپور مخابروی بطور همه روزه از ولایات .
 • نظارت از فعالیت دستگاه مخابره کودان .
 • اخذ مکاتیب . ایمیل های رسمی از ولایات.
 • ارسال مطالب شفاهی مقام وزارت و ریاست های مرکزی به ریاست های ولایات .
 • حفظ و مراقبت از و سایل مخابراتی .
 • اخذ و ارسال ده ها قطعه مکتوب از مراجع دولتی و ارسال آن به مراجع مربوط.
 • طی مراحل اسناد و آفرگشایی حفر شش حلقه چاه در شهرک مهاجرین ولایت کابل .
 • نهای سازی قرار داده تیل مورد نیاز.
 • طی مراحل قرارداد روغنیات و فلتر باب وسایط .
 • سهمگیری منسوبین این ریاست در تجلیل از روز پناهنده ، ورکشاپ استراتیژی پنج ساله .پ
 • ریزرفیشن هوتل برای میهمانان خارجی شامل جلسات مربوط به وزارت .
 • اجراآت در مورد پلانهای UNHCR .
 • معرفی 20 نفر میهمان از کشور های خارجی به میهمانخانه .
 • خریداری پرزه جات مورد نیاز وسایط .
 • ترمیم 16 عراده موتر در ورکشاپ وزارت .
 • اجراآت در قبال ده ها قطعه پیشنهادات ، مکاتیب ، استعلامیه ها و سایر اسناد اداری .