فعالیت ها ی کاری ریاست تفتیش

از 8 - 12 میزان 1396

1-     ارسال دو قطعه مکتوب تعقیبی به ریاست  امورمهاجرین ولایت بغلان وامریت امورمهاجرین ولایت سمنگان بابت سال 1395.

2-     شماره گزاری وفهرست نمودن(3) جلد دوسیه آمریت امور مهاجرین ولایت بغلان، لغمان وسمنگان .

3-     ارائیه گزارش به ارتباط (3) جلد دوسیه در رابطه به نشریه  روزنامه (8) صبح مورخ 6/7/1392به ارتباط فساد گسترده دروزارت امورمهاجرین ترتیب وغرض ملاحظه به امریت گروپ اول مفتشین.

4-     هیات موظف ریاست تفتیش داخلی از امریت امورمهاجرین ولایت پکتیا وریاست امورمهاجرین ولایت بلخ بازگشت نموده وکاربالای گزارش آنها جریان دارد.

5-     کاربالای بررسی ریاست پالیسی وپلان جریان دارد.

کاربالای دوسیه شماره(2372) مقام محترم لوی خارنوالی جریان دارد.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. بررسی ریاست پالیسی وپلان به اساس حکم مقام محترم وزارت وپلان این ریاست جریان دارد.
 2. بررسی پلانی ریاست امور مهاجرین ولایات پکتیا وبلخ جریان دارد ،هیت موظف درساحه عملا مصروف میباشد.
 3. کاربالای سه جلد دوسیه که درحدود (1004) ورق اسناد دست داشته ازاداره محترم خارنوالی عنوانی این ریاست ارسال داشته جریان دارد.
 4. ارسال سه دوقطعه مکتوب تعقیبی به امریت امورمهاجرین ولایت سمنگان ،ریاست امورمهاجرین ولایت بغلان  امورمهاجرین ولایت لغمان در رابطه به حکم مقام محترم وزارت به ارتباط بررسی اجراات سال 1395 .
 5. فهرست یک جلد دوسیه مربوط ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان بابت سال 1395.
 6. ترتیب دو قطعه فارمت ارسالی ریاست پالیسی وپلان در رابطه به اجراات ربع سوم سال مالی 1396 براساس پلان عمومی وزارت وترتیب گزارش تفصیلی (تشریحی) این ریاست وارسال ان طی مکتوب به ریاست پالیسی و پلان.
 7. کاربالای دوسیه موسسه محترم APA اثرمکتوب اداره امنیت ملی جریان دارد.

کاربالای دوسیه  (2372) اداره محترم لوی خارنوالی ج.ا.ا. جریان دارد.

فعالیت 

- کار بالای قضیه شماره ( 2372 ) ارسالی مقام محترم لوی سارنوالی ج . ا . ا در رابطه به مهمانان و خریداری مواد غذایی وغیر غذایی برای مهمانان در سال های 1990 الی 1992 وکمک های موسسات محترم UNHCR و IOM و همچنان سفر های خارجی وزیر صاحب اسبق

2- کار بالای قضیه شماره ( 2999 )  ارسالی لوی سارنوالی ج . ا. ا در رابطه به دومیلیون دالر کمک عربستان سعودی به بیجاشدگان داخلی

3- ارسال مکتوب تعقیبی اداره محترم تفتیش به ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی وریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار  در مورد تحقق نتایج بازرسی آن دو اداره محترم

4- تامین ارتباط یومیه تلفنی با مفتشین توظیف شده در امور مهاجرین ولایات ننگر هار ، کنر ، خوست ، پکتییا ، سمنگان ،جوزجان ، فاریاب و سرپل در رابطه به چگونگی پیشرفت پلان تفتیش

5- ترتیب پلان بررسی ربع سوم ریاست تفتیش داخلی وزارت

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ 4 الی 7 ثور سال 1395

-        ترتیب و فهرست دوسیه های ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان.

-        ترتیب جدول توزیع مساعدت پروژه GMU.

-        فهرست 8 جلد دوسیه های سال قبل.

 

-        ارسال استعلام ها به برخی مراجع در موارد مختلف.

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ 28 حمل الی 1 ثور

 • فهرست 146 قطعه اسناد آرشیف مربوط مواد کمکی .
 • بررسی اسناد کرایه ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان.
 • بررسی اسناد 1392 و 1393 ریاست مهاجرین ولایت کابل.
 • ترتیب گزارش بررسی از ریاست مهاجرین ولایت لغمان.
اخراج دوسیه شماره 16 ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار.

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ 21 الی 25 حمل سال 1395

-        فهرست 53 قطعه اسناد آرشیف.

-        تحقیق و شناسائی نقاط فساد انگیز در پروسه توزیع زمین .

-        اخراج دوسیه های ریاست امور مهاجرین ولایات ننگرهار وبغلان.

-        کار بالای گزارش آمریت امور مهاجرین ولایت لغمان.

-        اخراج دوسیه های امور مهاجرین ولایات پنجشیر ولغمان از کنترول.

گزارش ریاست تفتیش داخلی از تاریخ 7 الی 11 حمل سال 1395

 • فهرست 46 قطعه اسناد آآرشیف.
 • ترتیب حکم درمورد اخراج 3 دوسیه از ریاست های امور مهاجرین ولایات ننگرهار وکنر.
 • ترتیب جدول پول مساعدت GMU .
 • کار بالای دوسیه پول های توزیع شده دفتر UNHCR.
 • کار بالای گزارش دوسیه ریاست مهاجرین ولایت بلخ.
 • ترتیب گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان وگزارش هیئت توظیف شده به شهرک قالین بافان بلخ.

گزارش ریاست تفتیش از 29 حوت الی 4 حمل سال 1395

 • اخراج دوسیه های شماره 12 و 2 ریاست های امور مهاجرین ولایات هلمند ولغمان.
 • اخراج دوسیه های شماره 11 و 4 ریاست های امور مهاجرین بامیان و پکتیا از کنترول .
 • ترتیب گزارش شرکت Golden Sky .

گزارش ریاست تفتیش داخلی از تاریخ 1 الی 4 حوت سال روان

 • فهرست بیش از 60 قطعه اسناد آمریت آرشیف.
 • اخراج یک تعداد دوسیه ها از واحد های دومی این وزارت (ولایات بامیان ،پکتیا ،خوست ،ننگرهار،ارزگان).
 • کار بالای گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان.

کارکرد های ریاست تفتیش داخلی از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • چک وفهرست 75قطعه اسناد آرشیف.
 • ترتیب احکام مقام وزارت در مورد اخراج دوسیه های شماره 6 و 13 سال 1390 آمریت مهاجرین سمنگان ودوسیه های شماره 12 و 14 سال های 1391 و 1393 آمریت های مهاجرین پکتیا وکاپیسا.
 • ترتیب جدول 50 قطعه اسناد فامیل های عودت کننده مربوط ریاست مهاجرین کابل.
 • چک وفهرست 105 قطعه اسناد آرشیف.
 • اجراات در قبال دوسیه شماره 9 سال 1388 مربوط آمریت مهاجرین بدخشان ،دوسیه څارنوالی GMU، دیتابیس ولایت کابل واسناد مربوط امور مهاجرین ولایت بادغیس.
 • اجراآت بالای دوسیه های آمریت های مهاجرین کاپیسا ،تخار وریاست کابل.
 • تعقیب دوسیه های آمریت مهاجریت ولایت ارزگان  وریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار.

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ 5 الی 9 جدی1394

 • ترتیب گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان توسط هیئت مختلط.
 • ارسال مکتوب به ریاست حمایت حقوقی در مورد مسوده مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت .
 • ارسال یک قطعه استعلام به ریاست منابع بشری.

اجراآت ریاست تفتیش از تاریخ ۷ الی ۱۱ قوس

 • بررسی ۱۹ قطعه اسناد مربوط پروژه های شهرک های استاد خلیل الله خلیل وگل پاچا الفت.
 • توظیف ۲تن مفتشین جهت بررسی شیوه نمرات زمین به ولایت لغمان.

گزارش کاری ریاست تفتیش از تاریخ ۳۰ عقرب الی ۴ قوس سال ۱۳۹۴

 • بررسی ۱۵۶ قطعه اسناد مربوط شهرک باریک آب کابل.
 • ترتیب پلان پیش بینی شده سال مالی ۱۳۹۵ ریاست.
 • ادامه بررسی اسناد اداره GMU .
 • ادامه موجوده دیپوی ریاست اداری.

اجراآت ریاست تفتیش از تاریخ ۲۳ الی ۳۰ عقرب

 • بررسی اسناد ۱۳۹۲ دفتر GMU.
 • بررسی ۸۰۶ قطعه اسناد مربوطه شهرک مموزی در ولایت کابل.
 • بررسی ۵۲۴ قطعه اسناد سالهای ۸،۹۰ و ۱۳۹۱ شهرک مموزی.

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ ۱۳ الی ۲۰ عقرب

 • بررسی ۳۲۲ قطعه سند پروژه E-1 شهرک باریک آب.
 • بررسی ۱۲ کارتن اسناد گروپ A شهرک مموزی.
 • موجودی تحویلخانه های وزارت.
 • بررسی اسناد دفتر GMU.

فعالیت ریاست تفتیش ازتاریخ  ۷ الی ۱۳ عقرب

۶۷۹ قطعه سند پروژه باریک  آب ولایت کابل ،و اسناد ۲۱۲ قطعه مربوطه پروژه  جی یک باریک آب ،مربوط ریاست امورمهاجرین ولایت کابل بررسی و تفتیش شد.

ارسال مسوده پالیسی مبارزه با فساد اداری وپلان تطبیقی آن غرض نظر خواهی به ریاست های مرکزی وزارت.

بررسی اسناد سال ۱۳۹۱ بخش جی ام یو.

فعالیت کاری ریاست تفتیش از تاریخ 3 الی 6 عقرب

 • بررسی 523 قطعه سند مربوط پروژه H-1 بابت سالهای 1386 الی 1390 .
 • ارسال استعلام های مورد ضرورت به ریاست های پالیسی وپلان ،منابع بشری وریاست اداری.
 • بررسی اسناد قرار داد روغنیات 1391 و 1392.

فعالیت کاری ریاست تفتیش از تاریخ۲۳ الی ۲۹ میزان ۱۳۹۴

 • تفتیش وبررسی ۴۸۷ قطعه سند مربوط شهرک های باریک آب والسغان در ریاست امورمهاجرین ولایت کابل.

فشرده گزارش ریاست تفتیش داخلی وزارت ازتاریخ 16 الی 22 میزان

 • پیگیری قضیه سوه استفاده در اداره GMU .
 • بررسی 8 کارتن اسناد GMU .
 • بررسی 14 کارتن اسناد عودت کننده گان در ریاست امور مهاجرین ولایت کابل .
 • فهرست 4 کارتن اسناد سال 1369 در آمریت آرشیف ریاست دفتر .

فشرده فعالیت ریاست تفتیش از تاریخ ۶ الی ۱۵/۷/۱۳۹۴

 • هیئات موظف ریاست تفتیش ۱۶۶۶ قطعه سند را از ۳۶ کارتن پاس شده کمیسیون توزیع زمین سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ گروپ C وd وپروژه السغا ن شهرک باریک آب ،بررسی نموده که از آن جمله ۹۰۸ قطعه سند خارج پلان ،نمرات زمین توزیع گردیده است.
 • ۶ کارتن اسناد از سالهای ۱۳۶۹ فهرست ودوباره به آرشیف تحویل داده شده است.

فشرده فعالیت کاری ریاست تفتیش از تاریخ 25 الی 31 سبنله 1394

 • ارسال مکتوب به ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه بخاطر ارزیابی 3 تن از کارمندان این ریاست.
 • هیئت موظف ریاست تفتیش 237 قطعه سند را از 6 کارتن پاس شده کمیسیون توزیع زمین سال 1386 گروپ C شهرک باریک آب بررسی نموده که از جمله 182 قطعه سند خارج پلان نمرات زمین توزیع گردیده است.

گزارش کاری ریاست تفتیش از تاریخ 17/6/1394 الی 24/6/1394

 • ترتیب مسوده پالیسی مبارزه با فساد اداری وپلان تطبیقی آن.
 • هیات موظف ریاست تفتیش 35 کارتن پاس شده کمیسیون توزیع زمین سال 1385 گروپ A شهرک باریک آب شامل 5845 قطعه اسناد را بررسی نموده که از جمله 257 قطعه سند خارج پلان نمرا تزمین توزیع گردیده است.

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ الی ۱۳۹۴/۶/۱۶

 1. پلان بازرسی ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۴ این ریاست غرض تائید به اداره محترم عالی تفتیش ارسال گردیده است.
 2. فورم پیگری اسدالله فرزند محمدرحیم بعد از بررسی وخانه پری غرض اطمینان به ریاست دفتر ارسال گردیده.
 3. فورم پیگیری پول باقیمانده تیل بابت سال ۱۳۹۱ شرکت لوژستیکی سویفت آسیا وقرار داد روعنیات بابت سال ۱۳۹۴ وخریداری روغنیات سال ۱۳۹۴ بعد از خانه پری به ریاست دفتر ارسال گردیده است.

گزارش کاری از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ الی ۱۳۹۴/۵/۲۴

 • رسیده گی به ورقه عرض اسدالله  ضمیر فرزند محمد رحیم مسکونه ولایت کابل تحت حکم شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶مقام محترم وزارت در مورد عدم اجرای یک نمره زمین رهایشی واقع باریک آب کابل .
 • خانه پوری فورم ریاست پالیسی و پلان در رابطه به پالیسی پنج سال گذشته ارگانهای محل .

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ 1384/5/3 الی 1394/510

 1. توظیف امر گروپ دوم مفتیشین در ترکیب هیات به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل جهت بازدید از محلات بیجا شده گان از ولایات هرات ،هلمند ،لغمان ،ننگرهار وکوچی ها به تعداد 700 فامیل درناحیه چهارم شهر کابل که ملکیت شخص بوده ودرآن نزاع د رگرفته بود موضوع را بررسی وگزارش را ترتیب وبه مقام محترم وزارت تقدیم نموده اند .

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی از تاریخ 1394/4/14الی  1394/4/22

 • ترتیب گزارش و جداول قرارد داد روغنیات سال 1393 و خوش خرید روغنیات بابت سال 1394 غرض اجراآت بعدی .
 • بررسی دفتر دیتابیس ریاست امور مهاجرین ولایت کابل توسط هئیت موظف این ریاست .
 • توظیف هئیات متفتشین داخلی تحت حکم شماره (1049- الف ) مورخ 14/4/1394 مقام وزارت در رابطه به پول باقی مانده قراردادی تیل بالای وزارت از بابت سال 1391 و 1392 .

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ 3 الی 31 جوزا 1394

- ارسال گزارش برج ثور سال 1394 ریاست تفتیش  داخلی وزارت جهت توحید به ریاست پالیسی وپلان وزارت.

- هیئات موظف ریاست تفتیش به تعداد (18) قطعه استعلام درموارد مختلف جهت بازرسی بابت سالهای 1392 و 1393 به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل تسلیم نموده اند.

- (10) قطعه مکتوب تعقیبی به واحد های اولی ودومی مراجع بازرسی شده سالهای قبل جهت تصفیه حسابات باقیداری های ایشان ارسال گردید.

-  توظیف هیات به اساس حکم شماره(827-الف) مورخ 19/3/1394 مقام وزارت به ریاست اداری در مورد بررسی قرار داد روغنیات و توزیع آن بابت سال 1393 وخوش خرید روغنیات بابت سال 1394.

- ارسال گزارش ،یاداشت تحلیلی تحت حکم شماره(840- الف) مورخ 20/3/1394 مقام وزارت بابت بازرسی سال 1392 ریاست حمایت حقوقی به اداره عالی تفتیش.

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳ الی ۱۳۹۴/۳/۱۲.

۱- ارسال گزارش برج ثور سال ۱۳۹۴ ریاست تفتیش داخلی وزارت جهت توحید به ریاست پالیسی و پلان وزارت .

۲- هئیات موظف ریاست تفتیش (۱۰) قطعه استعلام در موارد مختلف جهت باز رسی اجراآت سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل تسلیم نموده اند.

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۷ الی ۱۳۹۴/۲/۳۰ .

 • ترتیب یاداشت تحلیلی ریاست حمایت حقوقی طبق پلان منظور شده سال ۱۳۹۳از اجراآت سال ۱۳۹۲ آن ریاست .
 • توظیف هئیات ریاست تفتیش به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل و بررسی اجراآت سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ آن ریاست .
 • ارسال گزارش ، یادداشت تحلیلی ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی (اضطراری) تحت حکم شماره (۵۷۹ – الف ) مؤرخ ۱۳۹۴/۲/۲۷ مقام محترم وزارت به اداره عالی تفتیش .
 • ارسال گزارش ، یاداشت تحلیلی موجودی کلینک صحی مرکز وزارت به اساس هدایت مقام محترم وزارت تحت حکم شماره (۵۸۰ – الف ) مؤرخ ۱۳۹۴/۲/۲۷ به ادراه عالی تفتیش.
 • ترتیب دوسیه بررسی ریاست امور مهاجرین ولایت کابل و تسلیمی دهی آن به هئیات مؤظف .

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۷ الی ۱۳۹۴/۲/۳۰

 • ترتیب یا داشت تحلیلی ریاست حمایت حقوقی طبق پلان منظور شده سال ۱۳۹۳ از اجراآت سال ۱۳۹۲ آن ریاست .
 • توظیف هیات ریاست تفتیش به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل و بررسی اجراآت سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ آن ریاست .
 • ترتیب دوسه بررسی امور مهاجرین ولایت کابل وتسلیمی دهی آن به هیات موظف .#

خلص فعالیت کاری ریاست تفتیش داخلی از تاریخ ۲۷ حمل الی ۱۶ ثور ۱۳۹۴

 • ارسال مکتوب تعقیبی به ریاست پلان در مورد اجناس اداره واحد مساعدت های GMU.
 • ترتیب گزارش ماه حمل 1394 .
 • ارسال گزارشات یاد داشت تحلیلی ریاست دفتر مقام بابت اجراآت سال 1392 ، به اداره عالی تفتیش .
 • ارسال گزارش ، یاد داشت تحلیلی آمریت امور مهاجرین ولایت غزنی بابت اجراآت 1392 ، به ادراه عالی تفتیش .
 • ارسال مکتوب به ریاست پالیسی و پلان در مورد طرح و نظریات ریاست تفتیش در مورد مبارزه با فساد اداری .

فعالیت ریاست تفتیش داخلی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان از تاریخ ۸ الی ۱۹ حمل ۱۳۹۴ هجری .

تاریخ نشر: Apr 13, 2015 رده : عمومی
 • ترتیب گزارش بازرسی اجراآت ریاست دفتر مقام وزارت در سال ۱۳۹۲ .
 • ترتیب گزارش باز رسی اجراآت ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی (اضطراری )  در سال ۱۳۹۲ .
 • ارسال مکاتیب متحد المال در مورد باقی داری سالهای ماضی به ۳۴ ولایت ، ریاست های مرکزی و نماینده گیهای امور مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان .
 • ترتیب گزارش های آمریت کلینک وزارت در مورد موجودی ادویه داخل کلینیک .
 • پیگیری قضیه اخذ یک نمره زمین رهایشی در ولایت کابل .
 • ترتیب یاداشت تحلیلی اجراآت ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان  داخلی در سال ۱۳۹۲ .
 • ترتیب گزارش بر رسی معتمد نقدی اسبق وزارت در مورد عدم ترتیب اسناد مصارفاتی سال ۱۳۹۳ .
 • ترتیب یاداشت تحلیلی آمریت امورمهاجرین ولایت غزنی بابت سال ۱۳۹۲ .