فعالیت ها ی کاری ریاست تفتیش

17-13 عقرب

1-     ارسال مکتوب غرض معرفی هیات موظف به ریاست های اداری وارتباط خارجه درمورد بررسی سال جاری آن ریاست.

2-     ارسال دوقطعه استعلام به ریاست محترم پلان پالیسی درمورد اخذ معلومات در رابطه به بررسی سال 1395 .

3-     ارسال یک قطعه استعلام به ریاست محترم کابل در را بطه به شکایت نامه محترم فریدون باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار.

4-     ترتیب فهرست وشماره گذاری د وسیه های امورمهاجرین ولایت ننگرهار، هرات،پکتیا وبلخ .

5-     توظیف یک تن از مفتیشن به ریاست امورمهاجرین ولایـت کابــــل در رابــطــه به بر رسی شهرک استاد خلیل الله خلیلی واقع باریک آب ولایت کابل.

6-     ارسال مکتوب شماره (264/953 مورخ 15/8/1396 جهت تحقق حکم نمبر(1824­- الف ) به ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان پیگیری جریان دارد.

7-     ارسال مکتوب شماره (265/594) مورخ 15/8/1396 در رابطه به باقیداری مبلغ/6000- افغانی ذمت رئیس نمایندگی ولایت بدخشان.

8-     ترتیب وتنظیم دوسیه های سالهای گذشته مربوطه به آمریت های گروپ اول ودوم مفتشین تحت بررسی قرار دارد که از جمله تعداد(45) جلد دوسیه جدول گردیده است.

9-     کاربالای دوسیه ارسالی لوی خارنوالی در رابطه به قضیه خبرنگار تلویزیون طلوع

10- ترتیب مکتوب به ریاست مالی وحسابی درمورد تحقق حکم مقام محترم وزارت.

11- ترتیب مکتوب عنوانی ریاست امورمهاجرین ولایت پروان درمورد نامه شماره(5527/2572) مورخ 2/8/1396اداره عالی تفتیش.

12- ترتیب مکتوب عنوانی ریاست خدمات انجینری به اثرمکتوب شماره(331/83) مورخ 14/8/1396درمورد بررسی پروژه جغل اندازی سرک شهرک البیرونی ولایت غزنی.

13-  ترتیب مکتوب عنوانی ریاست منابع بشری درمورد اهدای خون برای زخمیان ناشی ازحملات انتحاری.

10-6 عقرب

1-     کار بالای دوسیه ارسالی لوی خارنوالی در رابطه به  مشاجره لفظی خبرنگار طلوع نیوز وارسال دوقطعه استعلام ازمسوول امنیتی پوسته  ونوکریوال دروازه که درموردموضوع فوق  بررسی تحت جریان قراردارد.

2-     ارسال مکتوب تعقیبی نمبر(251/564) مورخ 8/8/1396 به ولایت بدخشان  ومکتوب نمبر(243/550) مورخ 3/8/1396 به ولایت نیمروز وتحقق حکم شماره (2015- الف)به ولایت بدخشان پیگیری گردیده است.

3-     ترتیب پیشنهاد درمور د بررسی وتعین هیات به   ریاست های اداری ، مالی وحسابی وارتباط خارجه .

4-     ارسال دوقطعه استعلام به ریاست پالیسی وپلان در رابطه به بررسی آن ریاست.

5-     ترتیب وفهرست نمودن دوسیه بررسی شده ولایت ننگرهاربابت سال 1395 وآمریت امورمهاجرین ولایت تخار بابت سالهای 1394و1395.

6-     ارسال دوقطعه استعلام مربوط قضیه شماره (3325) مورخ 28/10/1395 کمیته (5) لوی خارنوالی درمورد ایام غیابت محترم مصری مومند آتشه امورمهاجرین مقیم اسلام آباد کشور پاکستان.

7-     ارسال یک قطعه استعلام مربوطه ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیا در رابطه به اعمارپروژه دیوار شهرک امورمهاجرین انوالا به  ریاست ادار ی.

8-     ترتیب وتنظیم تعداد (129) جلد دوسیه اخراجی که حکم مقام محترم وزارت درواحد های اولی ودومی وزارت تحقق یافته وتمام کاستی ها وباقیات ماضیه ومشکلات دوسیه ها پیرامون آن اجراات صورت گرفته وآماده انتقال به مدیریت عمومی ارشیف میباشد.

9-     تهیه وترتیب گزارش عنوانی مقام وزارت درمورد شهرک البیرونی ولایت غزنی.

10- ترتیب مکتوب عنوانی ولایت غزنی در مورد سرک (60) متره شهرک ولایت غزنی.

11- ترتیب استعلام عنوانی آمریت عمومی تهیه وتدارکات درمورد قرارداد پروژه احاطه چاه آب درولایت پکتیا.

29 میزان - 3 عقرب

                 1-      ارسال مکاتیب تعقیبی غرض تحقق حکم مقام محترم به ریاست امورمهاجرین ولایت ننگرها، ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز، سرپل ، کاپیسا، پروان ولوگر.

2-      ارسال دوقطعه استعلام جهت اخذ معلومات به ریاست عمومی عودت در رابطه به موضوع عزیزآقا کارمند ریاست ارتباط ولایات ومحترم محمد حلیم مدیر اجرائیه ریاست عودت وادغام مجدد درمورد تبدیلی شان .

3-      مطالعه وفهرست دوسیه ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ.

4-      ارسال سه قطعه استعلام به ریاست محترم پالیسی وپلان که بررسی جریان دارد.

5-      ارسال مکتوب تعقیبی به ولایت کندز درمورد باقیداری آمراسبق سمنگان محترم مرادی که فعلاً آمر ریاست شهدا ومعلولین درکندز میباشد.

6-      اجراات درمورد تحقق پلان استراتیژی مقام وزارت.

7-      ارسال مکتوب درمورد چگونگی تصفیه مبلغ/80137- دالر امریکائی ذمت حاجی نصیراحمد سابق خزاندار ریاست مالی وحسابی.

فشرده گزارش ریاست تفتیش بابت سال مالی 1396که درطی (3) ربع صورت گرفته است.

 

·       به اساس پلان بازرسی سال 1396نمایندگی های وزارت امورمهاجرین درولایات:

1-   کندهاربابت اجراات سال 1395.

2-    لغمان بابت اجراات سال 1395.

3-    تخار بابت اجراات سال 1395.

4-    بدخشان بابت اجراات سال  1395.

5-    لوگر بابت اجراات سال  1395.

6-    میدان وردک بابت اجراات سال 1395.

7-    غزنی بابت اجراات سال  1395.

8-    نیمروز بابت اجراات سال 1394و1395.

9-    بغلان بابت اجراات سال 1395.

10-   سمنگان بابت اجراات سال 1395.

11-   نماینده گی های امورمهاجرین درجمهوری اسلامی ایران، تهران، زاهدان ومشهد بابت اجراات سالهای 1394و1395 مورد تفتیش وبررسی قرارگرفته، گزارشات آن تکمیل وغرض تطبیق سفارشات به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

12-   نمایندگی های امورمهاجرین در ولایات پکتیا وبلخ مورد بررسی قرارگرفته کاربالای گزارشات آن جریان دارد، ریاست پالیسی وپلان درمرکز وزارت همین اکنون تحت بررسی قراردارد.

13-   درنتیجه بررسی نمایندگی های امور مها جرین درولایات به تعداد(81)یافته وسفارش ترتیب گردیده وپول بازگشتی بالای مسوولین نمایندگی ها به مبلغ/210417- افغانی ومقدار(600) لیترتیل، تعداد(17) قلم جنس باقی وتعداد(9) قلم جنس فاضل بیرون نویس گردیده است.

اجراات غیر پلانی:

·       کاربالای مصوبه مندرج مکتوب شماره(662) مورخ6/2/1396 لوی خارنوالی بابت چگونگی اجرای مصارف سفریه هیات به کشور ایران که درسال 1391به جمهوری اسلامی ایران سفرنموده بودند وعلت بازگشت شان بدون ختم وظیفه صورت گرفته بود بررسی تکمیل واسناد آن دوباره به لوی خارنوالی ارسال گردیده است.

·       ترتیب گزارش دررابطه به ورقه عرض محترم قادرآغا یاور اسبق وزیر امور مهاجرین درمورد بازگشتی مقدار(3230) لیتر تیل پطرول که منجانب هیات اداره عالی تفتیش بالای موصوف بازگشت داده شده بود به اداره عالی تفتیش غرض اجراات بعدی ارسال گردیده است .

·       کار بالای تعداد(3)جلد دوسیه ارسالی مقام لوی حارنوالی که برای بارسوم به اینریاست مواصلت ورزیده موضوعا ت داخل دوسیه شامل سو استفاده از پول های کمک شده موسسات خارجی جهت استخدام مشاورین، اختلاس درمعاش کارمندان ،سفـــرهـــای خــــارجی مقــامات وزارت وهدایات غیر قانونی.

·       به اساس ورقه عرض محافظ پارک( C) وسایط وپیشنهاد ریاست اداری موضوع شکست دیوار احاطه آن توسط هیات ریاست تفتیش مورد بازرسی قرارگرفت کار آن تکمیل ودوسیه حهت اجراات بعدی به انریاست ارسال گردیده است .

·       قبلابه تعداد (17) قطعه اسناد مصارفاتی نمایندگی امورمهجرین ولایت پنجشیر جهت اجراات به ریاست مالی وحسابی وزارت فرستاده شد ه بود که موضوع جهت اخذ هدایت به مقام وزارت پیشنهاد گردید که مقام محترم وزارت ذریعه حکم شماره (775)مورخ 26/2/1396جهت بررسی به ریاست تفتیش رجعت داده وهیات درمورد بعد از بررسی گزارش ترتیب وبه مقام وزارت تقدیم داشته است .

·   کاربالای دوسیه حاجی نصیر احمد معتمد نقدی اسبق وزارت که ذریعه مکتو ب (1792)مورخ 30/5/1396دررابطه به مبلغ (80137)دالر امریکائی که درسال 1388جهت ارتقای ظرفیت ها درجمع معتمد حواله گردیده بود تا کنون یک تعداد اسنادآن محسوبی نگردیده است.

·       درمورد شرکت اکسس الفا که تضمین خط قراردادساختگی ترتیب نموده بود ازاداره محترم لوی خارنوالی به این ریاست مواصلت ورزیده گزارش ترتیب وارسال گردیده.

·       درمورد به تعویق انداختن حاضری فینگرپرنت به مرکز وزارت.

·       درمورد تعداد(30) قطعه حواله های اجراشده اربابت ربع چهارم سال مالی 1395 ریاست اداری ومالی وحسابی گزارش تکمیل گردیده.

·       بررسی درمورد توزیع یک نمره زمین رهایشی برای چندین تن درشهرک ولایت مهاجرین ولایت لغمان گزارش آن تکمیل وارسال گردیده است.

·       بررسی شکایت محترم سیداقا کارمند اسبق آمریت امورمهاجرین ولایت کاپیسا گزارش آن تکمیل وبه مراجع مربوطه ارسال گردیده.

·       بررسی تاخیر خط اندازی درشهرک باریک آب ازطرف انجنیران وزارت خدمتی ریاست امورمهاجرین ولایت کابل.

·       ترتیب دیتابیس پیگیری سفارشات ریاست تفتیش.

·       ترتیب دیتابیس گزارشات( یافته ها وسفارشات تفتیش)

·       بررسی وضعیت فعلی شهرک ها، نمرات سفید، نمرات تچ، خدمات انجام شده ونیازمندی های خدمات درشهرک های مهاجرین ولایت کابل، ترکیب هیئت مختلط.

·       بررسی ازچگونگی توزیع نمرات زمین درشهرک شیخ مصری ولایت ننگرهار هیئت مختلط.

·       درمورد مساعدت ثبت وراجسترموسسه (APA) در(11) ولایت کشوربه مبلغ/1087105- دالرامریکائی د ر ولایات خوست، پکتیا، کندهار، هلمند، ننگرهار، کنرها، پروان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردکوغزنی ازاثرمکتوب ریاست امنیت ملی (062)مکتوب نمبر(9022) مورخ11/5/1396.

·       جهت ارتقای ظرفیت کاری مامورین ریاست تفتیش ورکشاپ آموزشی ده روزه ازطریق ریاست عمومی تفتیش داخلی وزارت محترمالیه درمورد استندرد های بین المللی تفتیش وشیوه استفاده ازتولکیت ها که درتالار وزارت دایرشده بود اشتراک نموده واز آناستفاده صورت گرفت.

·       جهت ارتقای ظرفیت کاری تعداد(3) تن که شامل رئیس تفتیش ودوتن ازآمرین تفتیش درکورس (6) ماه آموزشی استندرد های بین المللی تفتیش دروزارت محترم مالیه اشتراک نموده والی اکنون دوام دارد.

·       یکتن ازمفتشین این ریاست به مدت(10) یوم درکورس آموزشی ارتقای ظرفیت کهدراداره اصلاحات اداری دایرگردیده بود اشتراک نموده.

·       اشتراک تعداد(11) تن ازکارمندان ریاست تفتیش درورکشاپ (5) روزه که ازطرف ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه دایرگردیده اشتراک نموده اند. 

22-26 میزان

1-      ادامه بررسی مساعدت های موسسهAPA درمور د کمک به بیجاشده گان داخلی واشخاص دارای معلولیت خاص PSN به یازده ولایت.

2-      کاربالای گزارش قضیه شماره(2372) مقام محترم لوی خارنوالی در رابطه به مصارف مهمانخانه درسالهای 1389الی 1391وسفرهای داخلی وخارجی وکمک به بیجاشده گان درسال های متذکره ازطریق مقام محترم وزارت.

3-      کاربالای قضیه شماره(44) اداره محترم لوی خارنوالی دررابطه به باقیداری حاجی نصیراحمد معتمد نقدی اسبق وزارت.

ترتیب طرح نیازمندی ها وپیشنهادات سال 1397 این ریاست وارسال آن به ریاست پالیسی وپلان وزارت. 

15-19 میزان

1-      کاربالای  گزارش بررسی اجراات  سال 1395 ریاست های امورمهاجر ین ولایت پکتیا و امورمهاجرین ولایت بلخ.

2-      کاربالای گزارش سه جلد دوسیه اداره لوی خارنوالی در رابطه به اختلاس گسترده نشریه (739) مورخ 6/7/1392 هشت صبح.

3-      فهرست وشماره گزاری دوسیه ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان بابت سال 1395 تکمیل گردیده است.

4-      ترتیب گزارش درمورد قضیه (2372) ارسالی ریاست خارنوالی ج.ا.ا.

5-      ارسال دوقطعه استعلام به ریاست پالیسی وپلان در رابطه به بررسی اجراات سال 1395

6-      ترتیب مکتوب به جواب مکتوب اداره عالی تفتیش به آن اداره محترم درمورد حفر چاه عمیق ودوذخیره آب آشامیدنی درشهرک باریک آب ولسوالی قره باغ ولایت کابل.

از 8 - 12 میزان 1396

1-     ارسال دو قطعه مکتوب تعقیبی به ریاست  امورمهاجرین ولایت بغلان وامریت امورمهاجرین ولایت سمنگان بابت سال 1395.

2-     شماره گزاری وفهرست نمودن(3) جلد دوسیه آمریت امور مهاجرین ولایت بغلان، لغمان وسمنگان .

3-     ارائیه گزارش به ارتباط (3) جلد دوسیه در رابطه به نشریه  روزنامه (8) صبح مورخ 6/7/1392به ارتباط فساد گسترده دروزارت امورمهاجرین ترتیب وغرض ملاحظه به امریت گروپ اول مفتشین.

4-     هیات موظف ریاست تفتیش داخلی از امریت امورمهاجرین ولایت پکتیا وریاست امورمهاجرین ولایت بلخ بازگشت نموده وکاربالای گزارش آنها جریان دارد.

5-     کاربالای بررسی ریاست پالیسی وپلان جریان دارد.

کاربالای دوسیه شماره(2372) مقام محترم لوی خارنوالی جریان دارد.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. بررسی ریاست پالیسی وپلان به اساس حکم مقام محترم وزارت وپلان این ریاست جریان دارد.
 2. بررسی پلانی ریاست امور مهاجرین ولایات پکتیا وبلخ جریان دارد ،هیت موظف درساحه عملا مصروف میباشد.
 3. کاربالای سه جلد دوسیه که درحدود (1004) ورق اسناد دست داشته ازاداره محترم خارنوالی عنوانی این ریاست ارسال داشته جریان دارد.
 4. ارسال سه دوقطعه مکتوب تعقیبی به امریت امورمهاجرین ولایت سمنگان ،ریاست امورمهاجرین ولایت بغلان  امورمهاجرین ولایت لغمان در رابطه به حکم مقام محترم وزارت به ارتباط بررسی اجراات سال 1395 .
 5. فهرست یک جلد دوسیه مربوط ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان بابت سال 1395.
 6. ترتیب دو قطعه فارمت ارسالی ریاست پالیسی وپلان در رابطه به اجراات ربع سوم سال مالی 1396 براساس پلان عمومی وزارت وترتیب گزارش تفصیلی (تشریحی) این ریاست وارسال ان طی مکتوب به ریاست پالیسی و پلان.
 7. کاربالای دوسیه موسسه محترم APA اثرمکتوب اداره امنیت ملی جریان دارد.

کاربالای دوسیه  (2372) اداره محترم لوی خارنوالی ج.ا.ا. جریان دارد.

فعالیت 

- کار بالای قضیه شماره ( 2372 ) ارسالی مقام محترم لوی سارنوالی ج . ا . ا در رابطه به مهمانان و خریداری مواد غذایی وغیر غذایی برای مهمانان در سال های 1990 الی 1992 وکمک های موسسات محترم UNHCR و IOM و همچنان سفر های خارجی وزیر صاحب اسبق

2- کار بالای قضیه شماره ( 2999 )  ارسالی لوی سارنوالی ج . ا. ا در رابطه به دومیلیون دالر کمک عربستان سعودی به بیجاشدگان داخلی

3- ارسال مکتوب تعقیبی اداره محترم تفتیش به ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی وریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار  در مورد تحقق نتایج بازرسی آن دو اداره محترم

4- تامین ارتباط یومیه تلفنی با مفتشین توظیف شده در امور مهاجرین ولایات ننگر هار ، کنر ، خوست ، پکتییا ، سمنگان ،جوزجان ، فاریاب و سرپل در رابطه به چگونگی پیشرفت پلان تفتیش

5- ترتیب پلان بررسی ربع سوم ریاست تفتیش داخلی وزارت

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ 4 الی 7 ثور سال 1395

-        ترتیب و فهرست دوسیه های ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان.

-        ترتیب جدول توزیع مساعدت پروژه GMU.

-        فهرست 8 جلد دوسیه های سال قبل.

 

-        ارسال استعلام ها به برخی مراجع در موارد مختلف.

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ 28 حمل الی 1 ثور

 • فهرست 146 قطعه اسناد آرشیف مربوط مواد کمکی .
 • بررسی اسناد کرایه ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان.
 • بررسی اسناد 1392 و 1393 ریاست مهاجرین ولایت کابل.
 • ترتیب گزارش بررسی از ریاست مهاجرین ولایت لغمان.
اخراج دوسیه شماره 16 ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار.

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ 21 الی 25 حمل سال 1395

-        فهرست 53 قطعه اسناد آرشیف.

-        تحقیق و شناسائی نقاط فساد انگیز در پروسه توزیع زمین .

-        اخراج دوسیه های ریاست امور مهاجرین ولایات ننگرهار وبغلان.

-        کار بالای گزارش آمریت امور مهاجرین ولایت لغمان.

-        اخراج دوسیه های امور مهاجرین ولایات پنجشیر ولغمان از کنترول.

گزارش ریاست تفتیش داخلی از تاریخ 7 الی 11 حمل سال 1395

 • فهرست 46 قطعه اسناد آآرشیف.
 • ترتیب حکم درمورد اخراج 3 دوسیه از ریاست های امور مهاجرین ولایات ننگرهار وکنر.
 • ترتیب جدول پول مساعدت GMU .
 • کار بالای دوسیه پول های توزیع شده دفتر UNHCR.
 • کار بالای گزارش دوسیه ریاست مهاجرین ولایت بلخ.
 • ترتیب گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان وگزارش هیئت توظیف شده به شهرک قالین بافان بلخ.

گزارش ریاست تفتیش از 29 حوت الی 4 حمل سال 1395

 • اخراج دوسیه های شماره 12 و 2 ریاست های امور مهاجرین ولایات هلمند ولغمان.
 • اخراج دوسیه های شماره 11 و 4 ریاست های امور مهاجرین بامیان و پکتیا از کنترول .
 • ترتیب گزارش شرکت Golden Sky .

گزارش ریاست تفتیش داخلی از تاریخ 1 الی 4 حوت سال روان

 • فهرست بیش از 60 قطعه اسناد آمریت آرشیف.
 • اخراج یک تعداد دوسیه ها از واحد های دومی این وزارت (ولایات بامیان ،پکتیا ،خوست ،ننگرهار،ارزگان).
 • کار بالای گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان.

کارکرد های ریاست تفتیش داخلی از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • چک وفهرست 75قطعه اسناد آرشیف.
 • ترتیب احکام مقام وزارت در مورد اخراج دوسیه های شماره 6 و 13 سال 1390 آمریت مهاجرین سمنگان ودوسیه های شماره 12 و 14 سال های 1391 و 1393 آمریت های مهاجرین پکتیا وکاپیسا.
 • ترتیب جدول 50 قطعه اسناد فامیل های عودت کننده مربوط ریاست مهاجرین کابل.
 • چک وفهرست 105 قطعه اسناد آرشیف.
 • اجراات در قبال دوسیه شماره 9 سال 1388 مربوط آمریت مهاجرین بدخشان ،دوسیه څارنوالی GMU، دیتابیس ولایت کابل واسناد مربوط امور مهاجرین ولایت بادغیس.
 • اجراآت بالای دوسیه های آمریت های مهاجرین کاپیسا ،تخار وریاست کابل.
 • تعقیب دوسیه های آمریت مهاجریت ولایت ارزگان  وریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار.

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ 5 الی 9 جدی1394

 • ترتیب گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان توسط هیئت مختلط.
 • ارسال مکتوب به ریاست حمایت حقوقی در مورد مسوده مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت .
 • ارسال یک قطعه استعلام به ریاست منابع بشری.

اجراآت ریاست تفتیش از تاریخ ۷ الی ۱۱ قوس

 • بررسی ۱۹ قطعه اسناد مربوط پروژه های شهرک های استاد خلیل الله خلیل وگل پاچا الفت.
 • توظیف ۲تن مفتشین جهت بررسی شیوه نمرات زمین به ولایت لغمان.

گزارش کاری ریاست تفتیش از تاریخ ۳۰ عقرب الی ۴ قوس سال ۱۳۹۴

 • بررسی ۱۵۶ قطعه اسناد مربوط شهرک باریک آب کابل.
 • ترتیب پلان پیش بینی شده سال مالی ۱۳۹۵ ریاست.
 • ادامه بررسی اسناد اداره GMU .
 • ادامه موجوده دیپوی ریاست اداری.

اجراآت ریاست تفتیش از تاریخ ۲۳ الی ۳۰ عقرب

 • بررسی اسناد ۱۳۹۲ دفتر GMU.
 • بررسی ۸۰۶ قطعه اسناد مربوطه شهرک مموزی در ولایت کابل.
 • بررسی ۵۲۴ قطعه اسناد سالهای ۸،۹۰ و ۱۳۹۱ شهرک مموزی.

گزارش ریاست تفتیش از تاریخ ۱۳ الی ۲۰ عقرب

 • بررسی ۳۲۲ قطعه سند پروژه E-1 شهرک باریک آب.
 • بررسی ۱۲ کارتن اسناد گروپ A شهرک مموزی.
 • موجودی تحویلخانه های وزارت.
 • بررسی اسناد دفتر GMU.

فعالیت ریاست تفتیش ازتاریخ  ۷ الی ۱۳ عقرب

۶۷۹ قطعه سند پروژه باریک  آب ولایت کابل ،و اسناد ۲۱۲ قطعه مربوطه پروژه  جی یک باریک آب ،مربوط ریاست امورمهاجرین ولایت کابل بررسی و تفتیش شد.

ارسال مسوده پالیسی مبارزه با فساد اداری وپلان تطبیقی آن غرض نظر خواهی به ریاست های مرکزی وزارت.

بررسی اسناد سال ۱۳۹۱ بخش جی ام یو.

فعالیت کاری ریاست تفتیش از تاریخ 3 الی 6 عقرب

 • بررسی 523 قطعه سند مربوط پروژه H-1 بابت سالهای 1386 الی 1390 .
 • ارسال استعلام های مورد ضرورت به ریاست های پالیسی وپلان ،منابع بشری وریاست اداری.
 • بررسی اسناد قرار داد روغنیات 1391 و 1392.

فعالیت کاری ریاست تفتیش از تاریخ۲۳ الی ۲۹ میزان ۱۳۹۴

 • تفتیش وبررسی ۴۸۷ قطعه سند مربوط شهرک های باریک آب والسغان در ریاست امورمهاجرین ولایت کابل.

فشرده گزارش ریاست تفتیش داخلی وزارت ازتاریخ 16 الی 22 میزان

 • پیگیری قضیه سوه استفاده در اداره GMU .
 • بررسی 8 کارتن اسناد GMU .
 • بررسی 14 کارتن اسناد عودت کننده گان در ریاست امور مهاجرین ولایت کابل .
 • فهرست 4 کارتن اسناد سال 1369 در آمریت آرشیف ریاست دفتر .

فشرده فعالیت ریاست تفتیش از تاریخ ۶ الی ۱۵/۷/۱۳۹۴

 • هیئات موظف ریاست تفتیش ۱۶۶۶ قطعه سند را از ۳۶ کارتن پاس شده کمیسیون توزیع زمین سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ گروپ C وd وپروژه السغا ن شهرک باریک آب ،بررسی نموده که از آن جمله ۹۰۸ قطعه سند خارج پلان ،نمرات زمین توزیع گردیده است.
 • ۶ کارتن اسناد از سالهای ۱۳۶۹ فهرست ودوباره به آرشیف تحویل داده شده است.

فشرده فعالیت کاری ریاست تفتیش از تاریخ 25 الی 31 سبنله 1394

 • ارسال مکتوب به ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه بخاطر ارزیابی 3 تن از کارمندان این ریاست.
 • هیئت موظف ریاست تفتیش 237 قطعه سند را از 6 کارتن پاس شده کمیسیون توزیع زمین سال 1386 گروپ C شهرک باریک آب بررسی نموده که از جمله 182 قطعه سند خارج پلان نمرات زمین توزیع گردیده است.

گزارش کاری ریاست تفتیش از تاریخ 17/6/1394 الی 24/6/1394

 • ترتیب مسوده پالیسی مبارزه با فساد اداری وپلان تطبیقی آن.
 • هیات موظف ریاست تفتیش 35 کارتن پاس شده کمیسیون توزیع زمین سال 1385 گروپ A شهرک باریک آب شامل 5845 قطعه اسناد را بررسی نموده که از جمله 257 قطعه سند خارج پلان نمرا تزمین توزیع گردیده است.

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ الی ۱۳۹۴/۶/۱۶

 1. پلان بازرسی ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۴ این ریاست غرض تائید به اداره محترم عالی تفتیش ارسال گردیده است.
 2. فورم پیگری اسدالله فرزند محمدرحیم بعد از بررسی وخانه پری غرض اطمینان به ریاست دفتر ارسال گردیده.
 3. فورم پیگیری پول باقیمانده تیل بابت سال ۱۳۹۱ شرکت لوژستیکی سویفت آسیا وقرار داد روعنیات بابت سال ۱۳۹۴ وخریداری روغنیات سال ۱۳۹۴ بعد از خانه پری به ریاست دفتر ارسال گردیده است.

گزارش کاری از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ الی ۱۳۹۴/۵/۲۴

 • رسیده گی به ورقه عرض اسدالله  ضمیر فرزند محمد رحیم مسکونه ولایت کابل تحت حکم شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶مقام محترم وزارت در مورد عدم اجرای یک نمره زمین رهایشی واقع باریک آب کابل .
 • خانه پوری فورم ریاست پالیسی و پلان در رابطه به پالیسی پنج سال گذشته ارگانهای محل .

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ 1384/5/3 الی 1394/510

 1. توظیف امر گروپ دوم مفتیشین در ترکیب هیات به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل جهت بازدید از محلات بیجا شده گان از ولایات هرات ،هلمند ،لغمان ،ننگرهار وکوچی ها به تعداد 700 فامیل درناحیه چهارم شهر کابل که ملکیت شخص بوده ودرآن نزاع د رگرفته بود موضوع را بررسی وگزارش را ترتیب وبه مقام محترم وزارت تقدیم نموده اند .

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی از تاریخ 1394/4/14الی  1394/4/22

 • ترتیب گزارش و جداول قرارد داد روغنیات سال 1393 و خوش خرید روغنیات بابت سال 1394 غرض اجراآت بعدی .
 • بررسی دفتر دیتابیس ریاست امور مهاجرین ولایت کابل توسط هئیت موظف این ریاست .
 • توظیف هئیات متفتشین داخلی تحت حکم شماره (1049- الف ) مورخ 14/4/1394 مقام وزارت در رابطه به پول باقی مانده قراردادی تیل بالای وزارت از بابت سال 1391 و 1392 .

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ 3 الی 31 جوزا 1394

- ارسال گزارش برج ثور سال 1394 ریاست تفتیش  داخلی وزارت جهت توحید به ریاست پالیسی وپلان وزارت.

- هیئات موظف ریاست تفتیش به تعداد (18) قطعه استعلام درموارد مختلف جهت بازرسی بابت سالهای 1392 و 1393 به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل تسلیم نموده اند.

- (10) قطعه مکتوب تعقیبی به واحد های اولی ودومی مراجع بازرسی شده سالهای قبل جهت تصفیه حسابات باقیداری های ایشان ارسال گردید.

-  توظیف هیات به اساس حکم شماره(827-الف) مورخ 19/3/1394 مقام وزارت به ریاست اداری در مورد بررسی قرار داد روغنیات و توزیع آن بابت سال 1393 وخوش خرید روغنیات بابت سال 1394.

- ارسال گزارش ،یاداشت تحلیلی تحت حکم شماره(840- الف) مورخ 20/3/1394 مقام وزارت بابت بازرسی سال 1392 ریاست حمایت حقوقی به اداره عالی تفتیش.

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳ الی ۱۳۹۴/۳/۱۲.

۱- ارسال گزارش برج ثور سال ۱۳۹۴ ریاست تفتیش داخلی وزارت جهت توحید به ریاست پالیسی و پلان وزارت .

۲- هئیات موظف ریاست تفتیش (۱۰) قطعه استعلام در موارد مختلف جهت باز رسی اجراآت سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل تسلیم نموده اند.

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۷ الی ۱۳۹۴/۲/۳۰ .

 • ترتیب یاداشت تحلیلی ریاست حمایت حقوقی طبق پلان منظور شده سال ۱۳۹۳از اجراآت سال ۱۳۹۲ آن ریاست .
 • توظیف هئیات ریاست تفتیش به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل و بررسی اجراآت سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ آن ریاست .
 • ارسال گزارش ، یادداشت تحلیلی ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی (اضطراری) تحت حکم شماره (۵۷۹ – الف ) مؤرخ ۱۳۹۴/۲/۲۷ مقام محترم وزارت به اداره عالی تفتیش .
 • ارسال گزارش ، یاداشت تحلیلی موجودی کلینک صحی مرکز وزارت به اساس هدایت مقام محترم وزارت تحت حکم شماره (۵۸۰ – الف ) مؤرخ ۱۳۹۴/۲/۲۷ به ادراه عالی تفتیش.
 • ترتیب دوسیه بررسی ریاست امور مهاجرین ولایت کابل و تسلیمی دهی آن به هئیات مؤظف .

گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی وزارت از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۷ الی ۱۳۹۴/۲/۳۰

 • ترتیب یا داشت تحلیلی ریاست حمایت حقوقی طبق پلان منظور شده سال ۱۳۹۳ از اجراآت سال ۱۳۹۲ آن ریاست .
 • توظیف هیات ریاست تفتیش به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل و بررسی اجراآت سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ آن ریاست .
 • ترتیب دوسه بررسی امور مهاجرین ولایت کابل وتسلیمی دهی آن به هیات موظف .#

خلص فعالیت کاری ریاست تفتیش داخلی از تاریخ ۲۷ حمل الی ۱۶ ثور ۱۳۹۴

 • ارسال مکتوب تعقیبی به ریاست پلان در مورد اجناس اداره واحد مساعدت های GMU.
 • ترتیب گزارش ماه حمل 1394 .
 • ارسال گزارشات یاد داشت تحلیلی ریاست دفتر مقام بابت اجراآت سال 1392 ، به اداره عالی تفتیش .
 • ارسال گزارش ، یاد داشت تحلیلی آمریت امور مهاجرین ولایت غزنی بابت اجراآت 1392 ، به ادراه عالی تفتیش .
 • ارسال مکتوب به ریاست پالیسی و پلان در مورد طرح و نظریات ریاست تفتیش در مورد مبارزه با فساد اداری .

فعالیت ریاست تفتیش داخلی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان از تاریخ ۸ الی ۱۹ حمل ۱۳۹۴ هجری .

تاریخ نشر: Apr 13, 2015 رده : عمومی
 • ترتیب گزارش بازرسی اجراآت ریاست دفتر مقام وزارت در سال ۱۳۹۲ .
 • ترتیب گزارش باز رسی اجراآت ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی (اضطراری )  در سال ۱۳۹۲ .
 • ارسال مکاتیب متحد المال در مورد باقی داری سالهای ماضی به ۳۴ ولایت ، ریاست های مرکزی و نماینده گیهای امور مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان .
 • ترتیب گزارش های آمریت کلینک وزارت در مورد موجودی ادویه داخل کلینیک .
 • پیگیری قضیه اخذ یک نمره زمین رهایشی در ولایت کابل .
 • ترتیب یاداشت تحلیلی اجراآت ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان  داخلی در سال ۱۳۹۲ .
 • ترتیب گزارش بر رسی معتمد نقدی اسبق وزارت در مورد عدم ترتیب اسناد مصارفاتی سال ۱۳۹۳ .
 • ترتیب یاداشت تحلیلی آمریت امورمهاجرین ولایت غزنی بابت سال ۱۳۹۲ .