فعالیت های کاری ریاست دفتر

17-13عقرب

1-      تکثیر حکم شماره (320) مؤرخ 3/8/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر توظیف غلام فاروق در بست رتبه دوم به حیث سرپرست ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا.

2-      تکثیر حکم شماره (2090) مؤرخ 10/8/1396 مقام ریاست اجرائیه ، مبنی بر منظوری مبلغ پنجاه هزار افغانی مدد معاش برای سرپرست ریاست دفتر.

3-      تکثیر حکم شماره (358) مؤرخ 13/8/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر توظیف هئیت غرض بررسی قونسلگری بن آلمان.

4-      تکثیر مصوبه شماره (11) مؤرخ 19/7/1396 جلسه کابینه.

5-      تکثیر مصوبه شماره (13) مؤرخ 9/8/1396 جلسه بورد اجرائیوی وزارت.

6-      ارسال اطمینان از تحقق فقره (3) بند (1)مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت، به دارالانشای شورای وزیران.

7-      ارسال گزارش از سفر کشور اتریش جلالتمآب وزیر امورمهاجرین به وزارت امور خارجه، ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، وزیر دولت در امور پارلمانی و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

8-      هماهنگ ساختن سفر ولایت پروان جلالتمآب وزیر امور مهاجرین و هئیت همراه جهت بازدید از شهرک مهاجرین به تاریخ 18/8/1396 با ریاست محترم محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی و مقام ولایت پروان.

9-      تکثیر وارسی از امورات ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات توسط محترمه کیمیا الی برگشت رئیس از سفر ولایت کندهار.

10- تکثیر وارسی از امورات ریاست مالی و حسابی توسط  آمر مالی الی برگشت رئیس از سفر ولایت بلخ.

11- تکثیر وارسی از امورات آمریت جندر توسط مدیر عمومی نظارت الی برگشت آمره جندر از سفر ولایت بلخ.

12- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (64) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

13-   به تعداد (190) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (20) قطعه وارده و (170) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

14- به تعداد (100) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

15- کاپی تعداد (70) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

16- به تعداد (100) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

17- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (17) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج میزان از ریاست های تکنالوژی معلوماتی و اطلاعات و ارتباط عامه.

18- طی یک هفته به تعداد(249) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (10) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (5) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(6) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (2) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (226) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (32) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (2) نفر به دفتر مقام وزارت، (1) نفر به ریاست دفتر، (1) نفر به ریاست پالیسی و پلان،  (1) نفر به ریاست عمومی عودت،       (6) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (5) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان، (4) نفر به ریاست مالی و حسابی،  (3) نفر به ریاست اداری، (1) نفر به ریاست منابع بشری، (1) نفر به مشاوریت امور اجتماعی، (4) نفر به دفتر پارلمانی و(2) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

19- مجموعاً سهم زنان % (14.15) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

20- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (53) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (23) قطعه عرایض سرپناه، (20) قطعه عرایض کمکی و (10)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

21- به تعداد (205) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

22-  به تعداد (160) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است. 

10-6 عقرب

1-      تکثیر حکم شماره (2410) مؤرخ 6/8/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر منظوری سفر رؤسای عمومی عودت و حمایت حقوقی در ورکشاپ عودت داوطلبانه و استقرار مجدد که از تاریخ 2-3 نوامبر 2017 در کشور آذربایجان تدویر میابد.

2-      تکثیر مصوبات جلسات شماره (6) مؤرخ 22/6/1396 و شماره (7) مؤرخ 6/7/1396 شورای عالی حاکمیت قانون علیه فساد اداری.

3-      ارسال اطمینان از تحقق بند (1) و (7)مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت، به دارالانشای شورای وزیران.

4-      تکثیر مصوبه شماره (3) مؤرخ29/7/1396جلسه کمیسیون مختلط امور امنیتی وزارت.

5-      ارسال فورم های پیگیری غرض ارایه معلومات پیرامون اجراات در قبال بند های( 2 ،11 و 12 ) مصوبه جلسه شماره (6) مؤرخ 22/6/1396 شورای عالی حاکمیت قانون به ریاست پالیسی و پلان.

6-      ارسال فورم های پیگیری غرض ارایه معلومات پیرامون اجراات در قبال بند (3) مصوبه شماره (11) مؤرخ 17/7/1396 شورای وزیران به ریاست های منابع بشری و ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی.

7-      تکثیر سرپرستی از امورات ریاست منابع بشری توسط آمر سوانح الی برگشت رئیس از سفر ولایات کشور.

8-      تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (47) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

9-        به تعداد (151) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (20) قطعه وارده و (131) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

10-  به تعداد (92) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

11-  کاپی تعداد (72) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

12-  به تعداد (92) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

13-  مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (83) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج سنبله از ریاست مالی و حسابی و مشاوریت امور اجتماعی.

14-  طی یک هفته به تعداد(239) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (28) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (3) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(5) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (8) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (195) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (24) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (4) نفر به دفتر مقام وزارت، (2) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (3) نفر به ریاست ارتباط خارجه (1) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (4) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان، (3) نفر به ریاست منابع بشری، (1) نفر به ریاست تحقیق و سیستم معلومات و(5) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

15-  مجموعاً سهم زنان % (12.3) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

16-  و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (67) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (39) قطعه عرایض سرپناه، (16) قطعه عرایض کمکی و (12)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

17-  به تعداد (173) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

18-  به تعداد (331) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است. 

29 میزان -3 عقرب

1-      تکثیر حکم شماره (171) مؤرخ 10/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد مجتمع مشارکت دولتداری باز در افغانستان.

2-      تکثیر حکم شماره (2313) مؤرخ 26/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر پیشبرد منسجم جلسات پروسۀ ایجاد ملل متحد واحد.

3-      تکثیر مصوبه شماره (11) مؤرخ 17/7/1396 جلسه شورای وزیران.

4-      ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال وظایف سپرده شده فقره          (1 و4) مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت، به دارالانشای شورای وزیران.

5-      هماهنگ ساختن معرفی رئیس عمومی عودت و هئیت همراه غرض تحقق مصوبات کابینه و شورای وزیران جهت قیمت گزاری ساحات تجارتی شهرک مهاجرین و تسلیمی برآورد ثانی پروژه های شهرک قلموال مینه به ولایت خوست.

6-      هماهنگ ساختن اشتراک معین پالیسی و پلان  و رئیس مهاجرین ولایت ننگرهار جهت ارایه معلومات پیرامون مشکلات و رسیده گی به شکایات مردم بیجا شده و جنگ زده ولایت ننگرهار به ویژه اهالی ولسوالی پچیرواگام به تاریخ 6/عقرب/1396 به مشرانو جرگه.

7-      ارسال فورم های پیگیری غرض ارایه معلومات پیرامون اجراات در قبال فقره های( 2 و 3 ) مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به ریاست های مالی و حسابی، ارتباط خارجه و ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی.

8-      تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (5) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

9-        به تعداد (87) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (16) قطعه وارده و (71) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

10- به تعداد (25) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

11- کاپی تعداد (20) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

12- به تعداد (25) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

13- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (61) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج سنبله سال 1396 از ریاست های منابع بشری و ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان داخلی.

14- طی یک هفته به تعداد(237) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (5) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (7) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(11) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (17) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (97) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (13) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به دفتر مقام وزارت، (1) نفر به معینیت مالی واداری، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (1) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان، (1) نفر به ریاست اداری، (5) نفر به ریاست منابع بشری، (1) نفربه ریاست اطلاعات، (1) نفر به آمریت جندر و(1) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

15- مجموعاً سهم زنان % (13.4) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

16- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (42) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (24) قطعه عرایض سرپناه، (12) قطعه عرایض کمکی و (6)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

17- به تعداد (151) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

18- به تعداد (251) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.

22-26 میزان

1-     تکثیر حکم شماره (2268) مؤرخ 19/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر منظوری سفر رئیس پالیسی و پلان جهت اشتراک در اولین جلسه تیم متخصصین برای پالیسی جامع مهاجرت در افغانستان که از تاریخ 12- 13 اکتوبر 2017 در شهر استانبول ترکیه دایر میگردد.

2-     تکثیر مصوبه شماره (12) مؤرخ 23/7/1396 بورد اجرائیوی وزارت.

3-     ارسال دوورق توضیحات پیرامون تطبیق اصلاحات در وزارت امور مهاجرین به مقام عالی ریاست جمهوری.

4-     هماهنگ ساختن سفر وزیر امور مهاجرین به کشور اطریش با ریاست عمومی رجال برجسته دولتی.

5-     تکثیر حکم شماره (2568 - الف) مؤرخ 29/7/1396 مقام وزارت، مبنی بر ختم وظیفه نبی الله صمدی از نماینده گی مشهد ایران الی اشتغال وظیفه توسط سید اسد الله حیدری به حیث اتشه مهاجرین محترم رفیع الله رستاقی از امورات نماینده گی وارسی نمایند.

6-     تکثیر حکم شماره (2572 - الف) مؤرخ 30/7/1396 مقام وزارت، مبنی بر سرپرستی از امورات وزارت توسط معین امور پناهنده گان الی بازگشت وزیر از سفر کشور اطریش.

7-     ارسال اطمینان از تحقق اجراات در قبال بند های (2) و (11) مصوبه شماره (8) مؤرخ 30/5/1396جلسه شورای وزیران به ریاست عمومی دارالانشای شورای وزیران و وزارت اقتصاد.

8-     ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از اجراات در قبال وظایف سپرده شده مصوبه شماره (1) مؤرخ 31/5/1396 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به ریاست های عمومی عودت، بیجاشده گان داخلی، مالی و حسابی و تحقیق و سیستم معلومات مهاجرین.

9-     هماهنگ ساختن معرفی رئیس مهاجرین ولایت لغمان جهت اشتراک در کمیسیون اقوام و قبایل مشرانو جرگه غرض حل مشکلات باشنده گان شهرک های سرخکان و بابا صاحب ولایت لغمان.

10- هماهنگ ساختن معرفی مدیر عمومی نظارت از توزیع زمین، به اساس هدایت مصوبه شماره (7) مؤرخ 7/4/1396 شورای وزیران در ارتباط چالشها، مشکلات و پیشنهادات و ارایه اسناد ، دلایل ، مدرک و شواهد به ریاست قضایای دولت به ریاست عمومی اداره امور.

11- هماهنگ ساختن معرفی رئیس تحقیق و سیستم معلومات و مدیر اجرائیه ریاست عمومی عودت جهت اشتراک در ورکشاپ مهاجرت تاریخی 24 اکتوبر 2017 با دفتر IOM.

12- تکثیر سرپرستی از امورات ریاست منابع بشری، توسط آمر سوانح الی برگشت رئیس از سفر  ولایات غزنی و میدان وردک.

13- تکثیر سرپرستی از امورات ریاست حمایت حقوقی ، توسط آمر نظارت بر تطبیق موافقت نامه ها  الی برگشت رئیس از سفرکشور اطریش.

14- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (38) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

15-   به تعداد (257) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (39) قطعه وارده و (218) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.     

16- به تعداد (155) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

17- کاپی تعداد (125) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

18- به تعداد (155) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

19- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (46) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج سنبله از ریاست های عمومی عودت، تفتیش داخلی، حمایت حقوقی و ارتباط خارجه.

20- طی یک هفته به تعداد(237) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (59) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (3) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(10) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (7) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (158) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (14) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب - (2) نفر به دفتر مقام وزارت، (1) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (1) نفر به ریاست دفتر، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (3) نفر به ریاست اداری،  (1) نفر به ریاست حمایت حقوقی،(1) نفر به ریاست تفتیش داخلی، (1) نفر به ریاست منابع بشری،(1) نفر به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و(2) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

21- مجموعاً سهم زنان % (8.86) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

22- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (103) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (32) قطعه عرایض سرپناه، (53) قطعه عرایض کمکی و (18)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

23- به تعداد (192) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

24- به تعداد (188) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.       

15-19 میزان

1-      تکثیر حکم شماره (2255) مؤرخ 19/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری، مبنی بر سفر وزیر صاحب و هئیت همراه جهت اشتراک در کنفرانس که از تاریخ 23-24 اکتوبر2017 در شهر ویانا کشور اتریش برگزار میگردد.

2-      تکثیرحکم شماره(156) مؤرخ 8/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری تشکیل بازنگری شده آمریت تدارکات و تعدیلات وارد شده در تشکیل ریاست اداری وزارت.

3-      تکثیر مصوبه شماره (10) مؤرخ 13/6/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

4-      تکثیر مصوبه شماره (10) مؤرخ 3/7/1396 جلسه نوبتی شورای وزیران.

5-      ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از اجراات در قبال بند (4) و شماره(7) فیصله شماره (1) مؤرخ 31/ 5/1396 جلسه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به ریاست های عمومی عودت، تحقیق و مطالعات و حمایت حقوقی.

6-      هماهنگ ساختن معرفی رئیس عمومی عودت جهت اشتراک در جلسه کمیته معیشت، به وزارت مالیه.

7-      ارسال اطمینان از تحقق فقره(1) مصوبه شماره (7) مؤرخ 18/5/1396 جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور.

8-      ارسال اطمینان از تحقق بند(6) مصوبه شماره (9) مؤرخ 20/6/1396 جلسه شورای وزیران به ریاست عمومی دارالانشای شورای وزیران.

9-      ارسال نظریات و پیشنهادات وزارت امور مهاجرین بمنظور غنامندی هرچه بیشتر مسودۀ مقرره تنظیم دفاتر خصوصی کاریابی به خارج از کشور، به وزارت کار و امور اجتماعی.

10- ارسال گزارش سالانه 1396 پیرامون پیشرفت کاری تعهدات وزارت در قبال ولایات کشور، به اداره مستقل ارگان های محلی و ریاست عمومی اداره امور.

11- تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (48) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

12-   به تعداد (81) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (25) قطعه وارده و (56) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

13- به تعداد (74) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

14- کاپی تعداد (62) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

15- به تعداد (74) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

16- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (187) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج سرطان، اسد و سنبله سال 1396 از ریاستهای منابع بشری، پالیسی و پلان، مالی وحسابی و تکنالوژی معلوماتی.

17- ارسال فورم های پیگیری غرض ارایه معلومات از اجراات در قبال (339) قطعه احکام مقام وزارت بابت برج اسد سال جاری به ریاست های مربوط.

18- طی یک هفته به تعداد(128) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (6) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (3) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(5) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (3) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (111) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (9) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه، (3) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (1) نفر به ریاست منابع بشری، (1) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان، (1) نفر به آمریت جندر و (1) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

19- مجموعاً سهم زنان % (8.11) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

20- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (75) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (44) قطعه عرایض سرپناه، (19) قطعه عرایض کمکی و (12)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

21- به تعداد (197) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

22- به تعداد (93) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.   

  از 8 - 12 میزان 1396

1-      تکثیر مصوبه شماره (9) مؤرخ 8/6/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

2-      تکثیر مصوبه شماره (9) مؤرخ 20/6/1396 جلسه شورای وزیران.

3-      تکثیر حکم شماره (2135) مؤرخ 4/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر جلالتمآب وزیر امور مهاجرین جهت اشتراک در شصت و هشتمین نشست اجرائیوی در کشور سویس.

4-      تکثیر حکم شماره (2185) مؤرخ 8/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجا شده گان جهت اشتراک در سیزدهمین کورس سالانه حقوق بیجاشده گان از تاریخ 15- 21 اکتوبر در شهر سانریمو ایتالیا.

5-      تکثیر حکم شماره (2117) مؤرخ 3/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری در مورد حصول موافقۀ وزارت مالیه قبل از ارائه مطالبات حاوی مسائل مالی و بودجوی به ریاست جمهوری.

6-      تکثیر حکم شماره (124) مؤرخ 3/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری تقرر انجنیر شاکر الله به حیث رئیس مهاجرین ولایت لغمان و سلطان علی جاوید به حیث رئیس پالیسی و پلان از طریق برنامه CBR.

7-      ارسال گزارش اجراات پیرامون تحقق تعهدات وزارت به ارتباط جلسه مشترک با اعضای پارلمان در قبال ولایات کشور.

8-      هماهنگ ساختن معرفی رؤسای هماهنگی امور ولایات، دریافت راه حل های دایمی و پاسخدهی بیجاشده گان جهت اشتراک در نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل که به تاریخ 26-28 میزان در بادام باغ دایر میگردد.

9-      تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (33) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

10-   به تعداد (109) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (20) قطعه وارده و (89) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

11- به تعداد (37) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

12- کاپی تعداد (28) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

13- به تعداد (37) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

14- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (10) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج اسد از ریاست های حمایت حقوقی و ارتباط خارجه.

15- طی یک هفته به تعداد(54) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (6) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات به معینیت مالی و اداری، به تعداد(7) نفر مراجعین به معینیت پالیسی و پلان و به تعداد (41) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (5) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به معینیت مالی و اداری، (2) نفر به ریاست حمایت حقوقی،(1) نفر به مشاوریت امور اجتماعی و(1) نفر به دفتر پارلمانی مقیم وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

16- مجموعاً سهم زنان % (12.19) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

17- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (49) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (18) قطعه عرایض سرپناه، (24) قطعه عرایض کمکی و (7)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

18- به تعداد (68) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی 19- وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

19- به تعداد (71) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. تکثیر حکم شماره (1689) مؤرخ 28/6/1396 مقام ریاست اجرائیه، مبنی بر منظوری سفر وزیر امور مهاجرین وهئیت همراه جهت اشتراک در شصت و هشتمین نشست اجرائیوی در مقر سازمان ملل متحد در ژنیوا.
 2. تکثیر حکم شماره (1656) مؤرخ 27/6/1396 مقام ریاست اجرائیه، مبنی برتوظیف یک تن هئیت در ترکیب هئیات جهت بازدید از توره بوره ولایت ننگرهار.
 3. تکثیر مصوبه شماره (11) مؤرخ 28/6/1396جلسه بورداجرائیوی وزارت.
 4. ارسال اطمینان از تحقق فقره(4) مصوبه شماره (27) مؤرخ 29/6/1394 جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور.
 5. هماهنگ ساختن سفرتاریخی2/7/1396وزیر صاحب وهئیت همراه به ولایت بامیان با ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی و مقام ولایت بامیان.
 6. هماهنگ ساختن سفر وزیر صاحب و هئیت همراه به تاریخ 5/7/1396 به کشور سویس با ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی.
 7. تکثیر سرپرستی از امورات مقام وزارت، توسط معین مالی و اداری الی برگشت وزیر صاحب از سفر کشور سویس. (ژنیوا)
 8. تکثیر سرپرستی از امورات ریاست حمایت حقوقی، توسط آمر طرح و تسوید الی برگشت رئیس از سفر کشور قرغزستان.
 9. تکثیر سرپرستی از امورات ریاست عمومی عودت، توسط آمر خدمات اجتماعی الی برگشت رئیس از سفر کشور پاکستان.
 10. تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (43) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.
 11.   به تعداد (196) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (23) قطعه وارده و (173) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.
 12. به تعداد (83) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
 13. کاپی تعداد (73) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.
 14. به تعداد (83) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.
 15. مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (273) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج جوزا و سرطان از ریاست های اطلاعات ، تکنالوژی معلوماتی، اداری، رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان و تفتیش داخلی.
 16. ارسال فورم های پیگیری در قبال ارایه معلومات از تحقق تعداد (409) قطعه احکام مقام محترم وزارت، به ریاست های ذیربط.
 17. طی یک هفته به تعداد(163) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (10) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (8) نفر مراجعین به معینیت پالیسی وپلان، به تعداد(6) نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، (14) نفر مراجعین به معینیت امور پناهنده گان و به تعداد (125) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (17) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به دفتر مقام وزارت، (1) نفر به معینیت امور پناهنده گان، (1) نفر به ریاست دفتر، (1) نفر به ریاست ارتباط خارجه،   (3) نفر به ریاست حمایت حقوقی، (4) نفر به ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان، (3) نفر به ریاست اداری، (2) نفر به کودکستان محل کار و(1) نفر به مدیریت دیتابیس وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.
 18. مجموعاً سهم زنان % (13.6) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.
 19. و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (62) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (33) قطعه عرایض سرپناه، (29) قطعه عرایض کمکی و (1)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.
 20. به تعداد (196) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

به تعداد (79) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.

اجراآت ریاست دفتر از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

1.    تکثیر (1) قطعه حکم مقام عالی ریاست جمهوری ، مصوبه شماره (7)کابینه ج. ا. افغانستان و مکتوب توزیع نمرات رهایشی پروژه پیروزی با اقساط چهار ساله .

2.    ارسال گزارش اجراات در قبال مصوبات جلسات کابینه بابت سال 1394 و سه ماهه سال 1395 جهت اطمینان به ریاست محترم عمومی اداره امور .

3.    تکثیر (2) قطعه حکم مقام وزارت مبنی بر تهیه طرح تفاهمنامه با موسسه WFP و وارسی از امورات ریاست پلان.

4.   ثبت تعداد (60) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت.

5.   مواصلت اطمینان از تحقق اجراات در قبال (159)  قطعه حکم مقام وزارت.

6.   ارسال فورم پیگیری جهت ارائه معلومات از اجراات در قبال وظایف سپرده شده مصوبه جلسه شماره (6) کابینه وجلسه شماره (6) شورای وزیران.

7.   مواصلت و ارسال تعداد (190) قطعه مکاتیب از ادارات دولتی به وزارت .

ریاست دفتر مقام

 1. هماهنگ ساختن اشترک محترمین هریک ( معین پالیسی و پلان ، ریس پالیسی و پلان ، ریس عودت و ادغام مجدد و مشاور مقام وزارت  ) در جلسه فوق العاده که به منظور تطبیق بهتر سفارشات ارایه شده در مورد ارزیابی.
 2. آسیب پزیری های پروسه توزیع نمره رهایشی به مهاجرین ، عودت کننده گان و بیجاشدگان که به تاریخ 26 جوزا در اداره محترم واحد انسجام پالیسی ریاست جمهوری دایر میگردد .
 3. ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از چگونگی اجراات در قبال فیصله بند سیزده مصوبه شماره 24 مورخ  3/12/1394 جلسه شورای محترم وزیران به ریاست منابع بشری و آمریت جندر  .
 4. هماهنگ ساختن سفر محترم ریس دفتر مقام جهت اشتراک در ورکشاب دو روزه که از طرف IOM در کشور جرمنی برگزار میگردد  .
 5. تسلیم گیری و تسلیم دهی تعداد 13 قطعه پیشنهادات ، مکاتیب و در خواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن .
 6. به تعداد 53  قطعه مکاتیب ادارات دولتی ، موسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحضه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوط ارسال شده است  .
 7. طی یک هفته به تعداد 190 نفر مراجعین به وزارت مراجعه کرده که بعد از ثبت و راجستر در کتاب پزیرش به مراجع مربوطه رهنمایی گردیده است .

فشرده فعالیت کاری ریاست دفتر از تاریخ 1 الی 15 میزان 1394

 • ارسال فورم پیگیری از تحقق اجراآت وزارت در موارد مختلف به برخی از ریاست های مرکزی .
 • تکثیر مصوبات جلسات کابینه به ریاست های مرکزی وزارت .
 • ثبت بیش از 90 قطعه عرایض و پیشنهادات .
 • پیگیری احکارم مقام وزارت .
 • بیش از 650 قطعه مکتوب اخذ و ارسال گردیده است .

گزارش کاری ریاست دفتر۱۳۹۴/۶/۱۱

 • تکثیر احکام، هدایات مقام وزارت به ریاست های مرکزی .
 • ارسال نتایج بازدید هیئت کشورهای جمهوری اسلامی پاکستان وایران از افغانستان به ریاست های مرکزی.
 • ارسال نتایج نزدهمین نشست سه جانبه میان افغانستان ،پاکستان وUNHCR به دفاتر مقام وزارت.
 • تنظیم سفر رئیس رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان ویک کارمند آن ریاست به ولایت هرات.
 • ثبت ۹۴ قطعه عریضه وپیشنهاد جهت اجراآت بعدی .
 • پیگیری ۸۴ قطعه فورم حاوی ۲۸۴ احکام مقام وزارت.
 • ثبت وراجستر ۲۸۲ نفر مراجعین .
 • اجراآت درقبال ۳۵۰ قطعه مکتوب وارده.
 • اجراآت لازم در قبال یک تعداد اسناد مختلف اداری.

گزارش کار ریاست دفتر از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ الی ۱۳۹۴/۶/۴

 • تکثیر وپیگیری مصوبات شماره(۱۲) مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ جلسه نوبتی شورای محترم وزیران ج.ا.ا ، به دفاتر مقام وزارت ،ریاست های مرکزی ، دفاتر مشاورین امور اقتصادی واجتماعی ،و کنترول از تحقق آن
 • ترتیب آجنداء جلسه بورد اجرائیوی وزارت.
 • تدویر جلسه نوبتی بورد اجرائیوی وزارت تحت ریاست محترم وزیر امور مهاجرنی وعودت کننده گان.
 • تهیه وترتیب مصوبه شماره (۱۰) مؤرخ ۱۳۹۴/۶/۲ بورد اجرائیوی وزارت وتکثیر آن به دفاتر مقام وزارت وریاست های مرکزی.
 • پیگیری تحقق مصوبه  شماره (۱۱)  مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۲  جلسه نوبتی شورای وزیران مبنی بر اولویت های پلان کاری رئیس صاحب اجرائیه حکومت وحدت ملی به دفاتر مقام وزارت ،ریاست های مرکزی،مشاورین وزارت و آمریت جندر جهت نظر خواهی.
 • ادامه پیگیری از تحقق احکام ،اوامر وهدایات وزیر صاحب در ریاست های مرکزی وزارت.
 • ارسال ومرسول تعداد ۳۱۳ قطعه اسناد واجراآت درقبال آن.
 • تنظیم پذیرش ۶۸ تن مراجعین به دفتر وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان.
 • ثبت ۲۹۰ نفر مراجعین که جهت ملاقات با مقامات وزارت وسایر ریاست ها مراجعه نموده اند.
 • رهنمایی وتوزیع کارت های دخولی به مراجعین.
 • ثبت ۸۶ قطعه عریضه وپیشنهادات که حاوی حکم مقام وزارت بوده و اجراآت درقبال آن.
 • پییگیری از تحقق احکام مقام وزارت ک شامل ۱۸۱ قطعه حکم بوده.