فعالیت های کاری ریاست دفتر

 

اجراآت ریاست دفتر از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

1.    تکثیر (1) قطعه حکم مقام عالی ریاست جمهوری ، مصوبه شماره (7)کابینه ج. ا. افغانستان و مکتوب توزیع نمرات رهایشی پروژه پیروزی با اقساط چهار ساله .

2.    ارسال گزارش اجراات در قبال مصوبات جلسات کابینه بابت سال 1394 و سه ماهه سال 1395 جهت اطمینان به ریاست محترم عمومی اداره امور .

3.    تکثیر (2) قطعه حکم مقام وزارت مبنی بر تهیه طرح تفاهمنامه با موسسه WFP و وارسی از امورات ریاست پلان.

4.   ثبت تعداد (60) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت.

5.   مواصلت اطمینان از تحقق اجراات در قبال (159)  قطعه حکم مقام وزارت.

6.   ارسال فورم پیگیری جهت ارائه معلومات از اجراات در قبال وظایف سپرده شده مصوبه جلسه شماره (6) کابینه وجلسه شماره (6) شورای وزیران.

7.   مواصلت و ارسال تعداد (190) قطعه مکاتیب از ادارات دولتی به وزارت .

ریاست دفتر مقام

 1. هماهنگ ساختن اشترک محترمین هریک ( معین پالیسی و پلان ، ریس پالیسی و پلان ، ریس عودت و ادغام مجدد و مشاور مقام وزارت  ) در جلسه فوق العاده که به منظور تطبیق بهتر سفارشات ارایه شده در مورد ارزیابی.
 2. آسیب پزیری های پروسه توزیع نمره رهایشی به مهاجرین ، عودت کننده گان و بیجاشدگان که به تاریخ 26 جوزا در اداره محترم واحد انسجام پالیسی ریاست جمهوری دایر میگردد .
 3. ارسال فورم پیگیری جهت ارایه معلومات از چگونگی اجراات در قبال فیصله بند سیزده مصوبه شماره 24 مورخ  3/12/1394 جلسه شورای محترم وزیران به ریاست منابع بشری و آمریت جندر  .
 4. هماهنگ ساختن سفر محترم ریس دفتر مقام جهت اشتراک در ورکشاب دو روزه که از طرف IOM در کشور جرمنی برگزار میگردد  .
 5. تسلیم گیری و تسلیم دهی تعداد 13 قطعه پیشنهادات ، مکاتیب و در خواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن .
 6. به تعداد 53  قطعه مکاتیب ادارات دولتی ، موسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحضه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوط ارسال شده است  .
 7. طی یک هفته به تعداد 190 نفر مراجعین به وزارت مراجعه کرده که بعد از ثبت و راجستر در کتاب پزیرش به مراجع مربوطه رهنمایی گردیده است .

فشرده فعالیت کاری ریاست دفتر از تاریخ 1 الی 15 میزان 1394

 • ارسال فورم پیگیری از تحقق اجراآت وزارت در موارد مختلف به برخی از ریاست های مرکزی .
 • تکثیر مصوبات جلسات کابینه به ریاست های مرکزی وزارت .
 • ثبت بیش از 90 قطعه عرایض و پیشنهادات .
 • پیگیری احکارم مقام وزارت .
 • بیش از 650 قطعه مکتوب اخذ و ارسال گردیده است .

گزارش کاری ریاست دفتر۱۳۹۴/۶/۱۱

 • تکثیر احکام، هدایات مقام وزارت به ریاست های مرکزی .
 • ارسال نتایج بازدید هیئت کشورهای جمهوری اسلامی پاکستان وایران از افغانستان به ریاست های مرکزی.
 • ارسال نتایج نزدهمین نشست سه جانبه میان افغانستان ،پاکستان وUNHCR به دفاتر مقام وزارت.
 • تنظیم سفر رئیس رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان ویک کارمند آن ریاست به ولایت هرات.
 • ثبت ۹۴ قطعه عریضه وپیشنهاد جهت اجراآت بعدی .
 • پیگیری ۸۴ قطعه فورم حاوی ۲۸۴ احکام مقام وزارت.
 • ثبت وراجستر ۲۸۲ نفر مراجعین .
 • اجراآت درقبال ۳۵۰ قطعه مکتوب وارده.
 • اجراآت لازم در قبال یک تعداد اسناد مختلف اداری.

گزارش کار ریاست دفتر از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ الی ۱۳۹۴/۶/۴

 • تکثیر وپیگیری مصوبات شماره(۱۲) مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ جلسه نوبتی شورای محترم وزیران ج.ا.ا ، به دفاتر مقام وزارت ،ریاست های مرکزی ، دفاتر مشاورین امور اقتصادی واجتماعی ،و کنترول از تحقق آن
 • ترتیب آجنداء جلسه بورد اجرائیوی وزارت.
 • تدویر جلسه نوبتی بورد اجرائیوی وزارت تحت ریاست محترم وزیر امور مهاجرنی وعودت کننده گان.
 • تهیه وترتیب مصوبه شماره (۱۰) مؤرخ ۱۳۹۴/۶/۲ بورد اجرائیوی وزارت وتکثیر آن به دفاتر مقام وزارت وریاست های مرکزی.
 • پیگیری تحقق مصوبه  شماره (۱۱)  مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۲  جلسه نوبتی شورای وزیران مبنی بر اولویت های پلان کاری رئیس صاحب اجرائیه حکومت وحدت ملی به دفاتر مقام وزارت ،ریاست های مرکزی،مشاورین وزارت و آمریت جندر جهت نظر خواهی.
 • ادامه پیگیری از تحقق احکام ،اوامر وهدایات وزیر صاحب در ریاست های مرکزی وزارت.
 • ارسال ومرسول تعداد ۳۱۳ قطعه اسناد واجراآت درقبال آن.
 • تنظیم پذیرش ۶۸ تن مراجعین به دفتر وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان.
 • ثبت ۲۹۰ نفر مراجعین که جهت ملاقات با مقامات وزارت وسایر ریاست ها مراجعه نموده اند.
 • رهنمایی وتوزیع کارت های دخولی به مراجعین.
 • ثبت ۸۶ قطعه عریضه وپیشنهادات که حاوی حکم مقام وزارت بوده و اجراآت درقبال آن.
 • پییگیری از تحقق احکام مقام وزارت ک شامل ۱۸۱ قطعه حکم بوده.