ریاست دفتر

از 8 - 12 میزان 1396

1-      تکثیر مصوبه شماره (9) مؤرخ 8/6/1396 جلسه کابینه ج.ا.افغانستان.

2-      تکثیر مصوبه شماره (9) مؤرخ 20/6/1396 جلسه شورای وزیران.

3-      تکثیر حکم شماره (2135) مؤرخ 4/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر جلالتمآب وزیر امور مهاجرین جهت اشتراک در شصت و هشتمین نشست اجرائیوی در کشور سویس.

4-      تکثیر حکم شماره (2185) مؤرخ 8/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجا شده گان جهت اشتراک در سیزدهمین کورس سالانه حقوق بیجاشده گان از تاریخ 15- 21 اکتوبر در شهر سانریمو ایتالیا.

5-      تکثیر حکم شماره (2117) مؤرخ 3/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری در مورد حصول موافقۀ وزارت مالیه قبل از ارائه مطالبات حاوی مسائل مالی و بودجوی به ریاست جمهوری.

6-      تکثیر حکم شماره (124) مؤرخ 3/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری تقرر انجنیر شاکر الله به حیث رئیس مهاجرین ولایت لغمان و سلطان علی جاوید به حیث رئیس پالیسی و پلان از طریق برنامه CBR.

7-      ارسال گزارش اجراات پیرامون تحقق تعهدات وزارت به ارتباط جلسه مشترک با اعضای پارلمان در قبال ولایات کشور.

8-      هماهنگ ساختن معرفی رؤسای هماهنگی امور ولایات، دریافت راه حل های دایمی و پاسخدهی بیجاشده گان جهت اشتراک در نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل که به تاریخ 26-28 میزان در بادام باغ دایر میگردد.

9-      تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد (33) قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه آن.

10-   به تعداد (109) مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله (20) قطعه وارده و (89) قطعه صادره در موارد مختلف، که درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

11- به تعداد (37) قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

12- کاپی تعداد (28) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتر حفظ و نگهداری شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

13- به تعداد (37) قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن تحت پیگیری قرار دارد.

14- مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال (10) قطعه احکام مقام محترم وزارت بابت برج اسد از ریاست های حمایت حقوقی و ارتباط خارجه.

15- طی یک هفته به تعداد(54) نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله (6) نفر مراجعین و مهمانان جهت ملاقات به معینیت مالی و اداری، به تعداد(7) نفر مراجعین به معینیت پالیسی و پلان و به تعداد (41) نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده است. که از جمله به تعداد (5) نفر مراجعین طبقه اناث بالترتیب -  (1) نفر به معینیت مالی و اداری، (2) نفر به ریاست حمایت حقوقی،(1) نفر به مشاوریت امور اجتماعی و(1) نفر به دفتر پارلمانی مقیم وزارت جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند.

16- مجموعاً سهم زنان % (12.19) فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد.

17- و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد (49) قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب (ب) گردیده، که از جمله (18) قطعه عرایض سرپناه، (24) قطعه عرایض کمکی و (7)  قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

18- به تعداد (68) قطعه مکاتیب ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی، و واحد های دومی 19- وزارت مواصلت ورزیده که بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت و ثبت در دفتر وارده وصادره به شعبات مربوطه ارسال شده است.

19- به تعداد (71) قطعه مکاتیب ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از پاکت بندی و ثبت در دفتر رسیدات به مراجع مربوطه به وقت و زمان آن ارسال گردیده است.