فعالیت کاری ریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین

13 - 17 عقرب

     - ارسال کتاب مجموعه مقالات جهت چاپ .

     2- تهیه لست نهائی مهمانان سومین سمینار کارت دعوت و تهیه بنر .

     3- اشتراک رئیس وآمر تحقیق در ورکشاپ میکانیزم معینیت امورپناهنده گان .

      4- آموزش دو تن از کارآموز معرفی شده توسط انستتیوت اداره و حسابداری.

      5- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک )

    6- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

      7- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت 

        6 - 10 عقرب

1-      فراهم نمودن زمینه برگزاری نمایشگاه عکس ( مهاجرت های غیرقانونی به روایت تصویر ) .

2-      تهیه متن تقدیر نامه ازجوایل وآقای شریف رئیس نهاد هندی " هند سالار " .

3-      هماهنگی با ACKU برای ریزرف محل برگزاری نمایشگاه عکس ، تهیه متن دعوت نامه مهمانان نمایشگاه عکس ، تهیه متن بنر نمایشگاه عکس وهمکاری در تهیه آجندای محفل برگزاری نمایشگاه عکس .

4-      کار روی تهیه نقشه دیاسپورا

5-      اشتراک در جلسه هیئت رهبری .

6-      ارسال گزارش شیر فولدر به مقام وزارت ومعینان .

7-      اشتراک در جلسه معارفه با جوایل وآقای شریف .

8-      تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز کارمندان جدید مرکز معلومات مهاجرین .

9-      ختم صفحه آرایی وویرایش کتاب " مجموعه مقالات " وآماده آن برای چاپ .

10- تهیه لیست مهمانان واشتراک کنندگان سومین سمینار علمی " مهاجرت ، فرصت ها وچالش ها " .

11- تهیه پیشنهادات وانتقادات ازنتایج 5 نشست علمی ( رسانه ومهاجرت ؛ عودت وادغام پایدار مهاجرین در کشور ؛ هویت ومهاجرت ؛ زنان ، اطفال ومهاجرت وبازاز کار ، سرمایه انسانی ومهاجرت ) .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- آموزش دونفر کار آموز معرفی شده از طرف انستیتوت اداره وحسابداری .

14- تهیه نمودن گزارش عودت کنندگان سال 2017 وشریک نمودن آن با مقام محترم وزارت .

15- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

16- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

17- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

18- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

19- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

 

20- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

        29 - 3 عقرب

1-      اشتــــــــراک در ورکشاپ بررسی سیستم های ثبت وراجستر اتباع افغانستان ومهاجرین درنقاط مرزی در دفتر iom .

2-      ایمیل به داکتر ستیز و دعوت از ایشان به سومین سمینار .

3-      ایمیل به iom  وصحبت با مسئولین این سازمان مبنی بر بررسی ورفع مشکل انترنت وکارمند در نقاط مرزی ومیدان هوایی .

4-      تدویر جلسه با کارمندان ساموئل هال در زمینه انجام یک تحقیق درسطح دو ولایت کابل وهرات .

5-      بررسی ابتدایی مسوده پالیسی دیاسپورا .

6-      تدویر جلسه با دونفر از دانشجویان درز مینه دوره کار آموزی آنها .

7-      تکمیل گزارش نشست علمی " هویت ومهاجرت " .

8-      تکمیل گزارش نشست علمی " بازار کار ، سرمایه انسانی ومهاجرت " .

9-      کار روی صفحه آرایی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار .

10- ارزیابی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار توسط کمیته هیئت داوران وانتخاب مقالات  برتر .

11- جلسه مشورتی با موسسه ساموئل هال در باره پروژه های تحقیقی .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- تشریح دیتابیس وتمام برنامه های آن به نماینده دفتر IMMP وبحث روی بهتر شدن وجامع شدن دیتابیس .

14- تهیه نمودن گزارش عودت کنندگان سال 2017 وشریک نمودن آن با مقام محترم وزارت .

15- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

16- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

17- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

18- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

19- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

22-26 میزان

1-      برگزاری جلسه کمیته داوران مقالات .

2-      مطالعه گزارشات نشست های برگزار شده قبلی .

3-      تهیه وتکمیل گزارش نشست علمی " زنان ، اطفال ومهاجرت " .

4-      کار روی گزارش نشست علمی " هویت ومهاجرت " .

5-      کار روی گزارش نشست علمی " بازار کار ونیروی انسانی " .

6-      کار روی ویراستاری مقالات واصله به سومین سمینار علمی " مهاجرت ، فرصت ها وچالش ها " .

7-      هماهنگی برای انتخاب سخنرانان ، مهمانان ویژه وسایر مهمانان جهت اشتراک در سومین سمینار علمی " مهاجرت ، فرصت وچالش ها " .

8-      برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

9-      تعقیب وپیگیری مشکلات انتر نت مرز میلک ولایت نیمروز .

10- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

11- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

12- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

13- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

14- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

15-19 میزان

1- تدویر یک جلسه با دانشگاه تابش در زمینه همکاری های مشترک علمی و تحقیقی بین وزارت و این دانشگاه .

2- برگزاری نشست علمی "بازار کار ، سرمایه و مهاجرت "در تالارکنفرانس وزارت کار و امور اجتماعی .

3- کارروی گزارش نشست علمی "هویت و مهاجرت ".

4- تهیه و تکمیل نموده گزارش نشست علمی "عودت و ادغام پایدار مهاجرین در کشور "جهت چاپ .

5- تماس  با ریاست مهاجرین ولایت نیمروز جهت حل مشکلات مرزی .

6- برقراری ارتباط با کارمندان مرزی جهت حل مشکلات آنها برچگونگی درج معلومات عودت کننده گان در دیتابیس .

7- تماس با (12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکردو فعالیت های دیتابیس ولایات فوق .

8- مطالعه و تحلیل گزارشات و مکاتیب واصله از ریاست های مرکزی و نماینده گی های ذیربط .

9- اخذ گزارش در رابطه به عودت کننده گان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدگ ، تورخم و میلک ).

10- اخذ و توحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت و شریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

11- تسلیم گیری روزنامه ها و مجلات اختصاصی ادارات دولتی و غیر دولتی و توزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

فعالیت کاری از تاریخ 8 الی 12 میزان 1396

1- تدویر کمیته تخنیکی پروژه دیتابیس و بحث روی ادامه قرارداد انترنت وزارت و ( 12 ) ولایت شامل پروژه و مشکلات ثبت و راجستر در مرزها .

2- اشتراک در جلسه کمیته تخنیکی IMMAP در ارتباط با چگونگی تقویت و گسترش دیتابیس وزارت و بررسی نقش UNHCRو IMMAP درزمینه .

3- برگزاری نشست علمی " هویت و مهاجرت "با حضور اساتید دانشگاه ها ، متخصصین ، روسا و کارمندان وزارت و محصلان در دانشگاه کابل .

4- دومین جلسه با مشاور وزارت کار و امور اجتماعی شهداو معلولین در زمینه برگزاری نشت علمی " بازار کار و نیروی انسانی "

5- تکمیل ویراستاری و صفحه بندی گزارس نشت علمی " عودت و ادغام پایدار مهاجرین درکشور ".

6- مصاحبه یک تن از کارمندان این ریاست با دانشگاه مشعل تابش در رابطه به چگونگی برقاری ارتباط دیتابیس مرکزی وزارت با نقاط صفری .

7- برقراری ارتباط با کارمندن مرزی جهت حل مشکلات آنها مبنع بر چگونگی درج معلومات عودت کننده گان در دیتابیس .

8- تماس (12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد و فعالیت دیتابیس در ولایات فوق .

9- مطالعه و تحلیل گزارشات و مکگاتیب واصله از ریاست های مرکزی و نماینده گی های ذیربط .

10- اخذ گزارش در رابطه به عودت کننده گان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدگ ، تورخم و میلک .

11- اخذ و توحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت و شریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر ).

12- تسلیم گیری روزنامه ها و مجلات اختصاصی ادارات دولتی و غیر دولتی و توزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

فعالیت کاری از تاریخ 1 الی 5 میزان1396

 1. پیگیری موضوعوع استخدام کارمندان مرکز معلومات .
 2. پیگیری موضوع برگزاری نشست علمی مشترک با دانشگاه کابل .
 3. کار روی ویراستاری وصفحه بندی گزارش نشست علمی " عودت وادغام پایدار مهاجرین در کشور " .
 4. تکمیل کار های مقدماتی نشست علمی " هویت ومهاجرت " .
 5. جلسه با مشاور وزارت کار وامور اجتماعی وشهدا ومعلولین در زمینه برگزاری نشست علمی " بازار کار ونیروی انسانی
 6. تکمیل گزارش نشست علمی " رسانه ومهاجرت " وارسال آن برای چاپ .
 7. تهیه وترتیب گزارش ربع سوم ( براساس پلان اداره امور وپلان عمومی وزارت ) .
 8. برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .
 9. تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .
 10. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 11. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 12. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

فعالیت کاری از تاریخ 19 الی 22 سنبله 1396

 1. تهیه وتدوین پریزنتیشن دیتابیس .
 2. اشتراک در جلسه Direc وارایه پریزنتیشن دیتابیس .
 3. تدویر اولین جلسه هماهنگی برای آغاز فاز دوم پروژه دیتابیس با IOM ، ریاست عمومی عودت وریاست تکنالوژی معلوماتی ( IT ) .
 4. اشتراک در سمینار روند ساختن پالیسی مهاجرت در دانشگاه کابل .
 5. اشتراک در محفل بزرگداشت از خانم نانسی دوپری .
 6. کار روی تهیه گزارش نشست علمی " عودت وادغام پایدار مهاجرین در کشور " .
 7. تهیه لیست اشتراک کنندگان در نشست علمی " هویت ومهاجرت " .
 8. دعوت از سخنرانان جهت اشتراک وسخنرانی درنشست علمی " هویت ومهاجرت " .
 9. تهیه پیشنهادات جهت برگزاری سومین سمینار وارایه آن به مقام محترم وزارت .
 10. ارایه پیشنهاد تعین هیئت داوران جهت ارزیابی مقالات واصله به سومین سمینار علمی " مهاجرت ف فرصت ها وچالش ها " به مقام محترم وزارت .
 11. تهیه وآماده سازی دومقاله علمی توسط کارمندان این ریاست .
 12. تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .
 13. کار روی توحید گزارشات ( 12 ) ولایت .
 14. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 15. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 16. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

      17 -تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

 

اجراآت ریاست تحقیق از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

   1.    ارزیابی اسناد تدارکاتی پروژه جغل اندازی ( 5) کیلومتر سرک شهرک مهاجرین یکاولنگ ولایت بامیان .              

2.       تکمیل پلان عملیا تی پنچ سال آینده ( 1394 – 1398 ) ریاست تحقیق .

3.       اشتراک آمر سیستم معلومات در ور کشاپ یک هفته یی جندر در وزارت .

4.       اشتراک در جلسه مشترک IOM  وریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین .

5.       اشتراک یکی از کارمندان درسمینار لیدر شیب .

6.       مطالعه مقدماتی روی شناسایی وتثبیت نیازمندیهای عودت کننده گان .

7.       مطالعه وبررسی گزارش های واصله ریاست های مرکزی نسبت به مشکلات مهاجرین وپناهنده گان .

8.       مطالعه وبررسی در رابطه به حقوق بیجاشده گان براساس پروتکول اصول رهنمودی ساز مان ملل متحد .

9.       تسلیم گیری مجلات اختصاصی ، ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به دفاتر رهبری وریاست های مرکزی وزارت .

 

ریاست وسیستم معلومات تحقیق

1- همکاری در تهیه وتدوین مکانیزم اجرای معینیت امور پنا هنده گان .

2-کار روی تهیه وتر تیب مسوده یاد داشت تفاهم نامه با فنلند .

3- شارت لست بست آمرتحقیق ریاست تحقیق وسیستم معلومات .

4- اشتراک آمر سیستم معلومات در کمیته مشترک IOM ووزارت مهاجرین وعودت کننده گان در رابطه به کار روی فارم دوم دیتا بیس .

5- کار روی گزارش سروی پناهنده گان در شهر کابل .

6- تر تیب جدول پناهنده گان که در ولا یت کابل زنده گی میکند .

7- مطالعه وبررسی مقرره اجراآت وفعالیت های وزارت جهت اخذ موضوعات کاری وزارت برای انجام تحقیق از موضوع ساحات ارایه خدمات وزارت به مردم .

8- تهیه لیست از فعالیت ها واجراآت وزارت در ارتباط با بیجا شده گان داخلی ومهاجرین .

9- طبقه بندی اجراآت وفعالیت های وزارت براساس مستفید شونده گان ازارایه خدمات وزارت .

10- تسلیم گیری مجلات اختصاصی  ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به دفاتر رهبری وریاست های مرکزی وزارت

11- توزیع کتا ب جهت مطالعه برای کار مندان .

 

12- اشتراک تمامی پرسونل ریاست تحقیق وسیستم معلومات در جلسه اداری این ریاست .

فعالیت ها 

1-     همکاری در طرح وتدوین استراتیژی معینیت امور پناهندگان

2-     پیگیری پروژه ارتقای ظرفیت که توسط IOM اجرا میگردد

3-     سروی پناهندگان خارجی توسط آمریت سیستم معلومات به مدت چهار روز

4-      مراجعه به محترم عدلیه مطا لبه واخذ جدول فهرست کتب وتسلیمی آن به آمریت تحقیق

5-     اشتراک کارمندان این ریاست در ورکشاب "حقوق مهاجرین " .

6-     تسلیم گیری مجلات اختصاصی ادارات دولتی و غیر دولتی و توزیع به دفاتر رهبری و ریاست های مرکزی وزارت

7-     توزیع کتاب جهت مطالعه برای کارمندان وزارت . 

ریاست تحقیق وسیستم معومات

-          بررسی سند راهبردی مشترک اتحادیه اروپا وافغانستان در رابطه به عودت ،پذیرش واسقرار مجدد به همکاری تیم توظیف شده.

-          تفاهم با IOM جهت تهیه یک نقشه دقیق از ساحات عوودت وبیجاشدگی در کشور.

-          تهیه وتدوین فورم معلوماتی برای جمع آوری معومات جهت تهیه نقشه.

-          بررسی اعلامیه اتحادیه اروپان برای امضا تفاهم نامه با جانب افغانستان.

-          اشتراک در جلسه رهبری تیم تنظیم تفاهم نامه همکاری افغانستان وآلمان در وزارت امور خارجه (9/2/1395)

-          تهیه وتدوین مسوده تفاهم نامه همکاری افغانستان وفنلند.

-          تدویر جلسه با IOM در زمینه پیشرد امور کاری وپروژه ایجاد دیتابیس مرکزی.

-          فراهم سازی زمینه سفر تیم تخنیکی متشکل از دفتر IOM ووزارت مهاجرین به ولایت بامیان.

-          کار بالای پلان عملیاتی طرح تحقیق (نقش تردد در عودت داوطلبانه).

-          کار بالای پلان عملیاتی طرح تحقیق(شناسائی ساحات تثبیت شده ارایه خدمات).

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 7 الی 11 حمل سال 1395

 • کار روی پالیسی جندر وزارت .
 • اشتراک در ورکشاپ حقوق مهاجرین وپناهندگان که از طرف موسسه ماکس پلانگ دایر شده بود.
 • سفر رئیس تحقیق وسیستم معلومات با نمایندگان دفتر IOM  به ولایت بلخ جهت بررسی سیستم جمع آوری معلومات آن ریاست .
 • ترتیب گزارش ربع اول سال مالی .
 • پیگیری برنامه سفر تیم های تخنیکی مشترک وزارت و IOM  به ولایات بلخ ،هرات ،نیمروز وغزنی.

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 1 الی 4 حمل 1395

 • کار روی سند یاداشت تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین وآلمان.
 • پیگیری برنامه سفر تیم های تخنیکی وزارت و IOM به ولایات ننگرهار وقندهار.
 • اخذ معلومات در مورد گزارش سفارت افغانستان مقیم برلین ،شهادت یک تن مهاجر افغان در پشاور و گزارش اتشه های مهاجرین ،از ریاست ارتباط خارجه .
 • بررسی طرح سنجش رضایت مندی از خدمات وزارت.

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 1 الی 5 حوت سال روان

 • تدویر جلسه هماهنگی با موسسه IOM.
 • نهائی ساختن مسوده یاداشت تفاهمنامه همکاری میان افغانسان وآلمان.
 • اخذ معلومات در مورد ارسال کشتی های ناتو به دریای اژه ،در مورد سفر رئیس اجرائیه به کشور ایران از ریاست ارتباط خارجه.

ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • تدویر کمیته بررسی گزارشات کمیسیون حقوق بشر در باره وضعیت بیجاشدگان وعودت کننده گان در افغانستان.
 • اشتراک در جلسه بررسی مشکلات مهاجرین افغان مقیم اروپا با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا.
 • اشتراک در جلسه بررسی مشکلات مهاجرین افغان در آلمان با حضور سفیر آن کشور در دفتر مقام وزارت.
 • اخذ معلومات از ریاست ارتباط خارجه درمورد لیست اتباع افغان های که در ترکیه جان های خود را از دست دادند.
 •  

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 5 الی 9 جدی

 • پیگری اسناد مصارفاتی سفر تیم تخنیکی به 9 ولایت .
 • بازدید از محلاتی که پروژه هبیتات در آنجا تطبیق میگردد.
 • تهیه گزارش سفر تیم های تخنیکی به 9 ولایت .

اجراآت ریاست تحقیق وسیستم معلومات از 28 قوس الی 1 جدی

 • تبادل نظر بانماینده UNHCR در رابطه به سیستم جمع آوری معلومات در دیتابس مرکزی وزارت .
 • تدویر جلسه تخنیکی دیتابیس مرکزی در دفتر IOM وبحث روی موضوعات مورد نظر.

اجراآت ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ ۳۰ عقرب الی ۴ قوس

 • معرفی اعضای کمیته تخنیکی مشترک وزارت و IOM با موسسات همکار.
 • تهیه اجندا سیمنار مهاجرت،چالش وفرصت ها .
 • تدویر جلسات کاری با IOM غرض تدوین پلان آینده انکشاف دیتابیس مرکزی وزارت .
 • اشتراک در نشست با نماینده MAC ومذاکره در ارتباط به مبارزه علیه فساد اداری.
 • تکمیل طرح راهبردی جمع آوری معلومات در مورد مهاجرین وپناهنده گان.
 • تهیه گزارش پلان صد روزه دوم.

اجراآت ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ عقرب

 • اشتراک در ورکشاپ مرکز مطالعات صلح افغانستان وامریکا.
 • پیگیری موضوعات مرتبط به برگزاری سیمنار بین المللی مهاجرت فرصت ها وتهدیدات.
 • کاری روی تهیه گزارش پلان روز دوم وزارت.
 • تکمیل طرح جمع آوری معلومات از مهاجرین وپناهنده گان .
 • تحلیل وتجزیه گزارشات ودرج آن در دیتابیس.

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ ۱۵ الی ۲۰ عقرب

 • اشتراک در جلسه حقوقی وکار روی مسوده مقرره صلاحیت ها ومسولیت های وزارت امور مهاجرین.
 • اشتراک در جلسه کاری با IOM.
 • مطالعه وبررسی پالیسی مبارزه با فساد اداری وزارت.
 • تحلیل وتجزیه گزارشات ودرج آن در دیتابیس.

..............................

فشرده اجراآت  ریاست تحقیق وادره سیستم معلوماتی از تاریخ ۹ الی ۱۳ عقرب

بررسی پالیسی وپلان تطبیقی مبارزه با فساد اداری وزارت   .

تهیه فارمت مخصوص جمع آوری معلومات مهاجرین.

کاربالای ساختن دیتابیس مهاجرین خارج کشور ودیتابیس حادثات خارج کشور.

تجزیه گزارشات ودرج آن در دیتابیس این ریاست .

 

 

فعالیت کاری ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات از تاریخ 3 الی 8 عقرب

 • ادامه کار روی تهیه وتدوین مقرره جدید مهاجرت ،عودت وبیجا شده گی .
 • تدویر جلسات با کارمندان تخنیکی دفتر IOM در مورد دیتابیس ریاست تحقیق وسیستم معلومات.
 • تهیه وترتیب فارمت مخصوص معلومات مهاجرین .
 • کار بالای ساختن دیتابیس مهاجرین ودیتابیس حادثات در خارج از کشور.

فشرده فعالیت ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات  از تاریخ ۱۱ الی ۱۵/۷/۱۳۹۴

 • اخذ امتحان حمایوی یک بست ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات.
 • همکاری در تهیه مسوده مقرره صلاحیت ها ومسولیت های وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان.
 • تکمیل پروسه آموزش کارمندان ریاست تحقیق در زمینه داخل نمودن معلومات در دیتابیس مرکزی وزارت.
 • همکاری در تکمیل مسوده پالیسی مبارزه با فساد اداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان.
 • انجام یک تحقیق علمی در زمینه جنایات صورت گرفته در ولایت کندز وپیامد های آن.
 • همکاری با انجینران دفتر محترم IOM.
 • اشتراک کارمندان آمریت اداره سیستم معلومات در کورس آموزشی دیتابیس در مرکز وزارت که توسط کارمندان دفتر IOM تدریس شد.
 • وصل سه پایه کمپیوتر آمریت اداره سیستم معلومات در دیتابیس مرکزی وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان.
 • ترتیب فورمه های معلوماتی در مورد حادثات وحمایت های حقوقی  ازمهاجرین وپناهجویان در کشور های  خارجی.
 • جمع آوری معلومات در مورد ۱۰۷۷ تن پناهجوی زیر سن که درسال ۲۰۱۵ وارد کشور شاهی ناروی شده اند.

فشرده فعالیت های ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات از تاریخ 5 الی 8 میزان 1394

 • تکمیل طرح مسوده تشکیل سال 1395 ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات.
 • تکمیل طرح مسوده استقامت کاری ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات
 • همکاری برای مسوده مقرره صلاحیت ها ومسولیت های وزارت امور مهاجرین.
 • همکاری با نمایند گان  با صلاحیت کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری MAC در مورد بررسی اقدامات ریاست تحقیق در ایجاد دیتابیس مرکزی وزارت.
 • همکاری در تکمیل مسوده پالیسی مبارزه با فساد اداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنند گان.
 • جمع آوری معلومات در زمینه.
 • غرق شدن 8 نفر ونجات یافتن 6 نفر دیگر ازمهاجران افغان در آب های ترکیه.
 • کشته شدن 9 نفر وزخمی شدن 2 نفر مهاجر افغان در حادثه واژگون شدن یک عراده موتر در شهر بندرعباس ایران.
 • تلاش در جهت یافتن معلومات در زمینه سرنوشت 250 مهاجر افغان که در کمپ جانا ککله کشور ترکیه بسر می برند.

فعالیت های کاری ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱الی۱۳۹۴/۶/۱۷

 • کار روی پلان عملیاتی پنج ساله بیجا شده گان داخلی
 • اعزام تیم تخنیکی به ولایت بدخشان جهت بررسی سیستم جمع آوری معلومات ، نحوه گزارش دهی و پلان گزاری توسط ریاست مهاجرین آن ولایت.
 • دیدار رئیس تحقیق با نماینده بخش بی شده گان داخلی  UNHCRدر مرکز وزارت که روی موضوعات ذیل تبادل نظر وتفاهم نمودند:
 • بازدید از سیستم جمع آوری معلومات (دیتابیس UNHCR) دراتباط به نحوه جمع آوری ارقام بیجا شده گان داخلی وشیوه تثبیت ارقام واقعی آن در ولایات.
 • بررسی نحوه تبادل معلومات میان ریاست های ولایتی ودیتابس مرکزی ریاست تحقیق.
 • ایجاد مکانیزم بررسی معلومات دریافتی توسط وزارت و UNHCR بصورت منظم ویا حد اقل بصورت ماهوار ویا درهفته یک بار بصورت مشترک میان د اداره.

       فعالیت کاری ریاست تحقیق و اداره سیستم معلومات درهفته اخیر حمل ۱۳۹۴ .

 • تهیه فورمه های متحد الشکل مخصوص جمع آوری معلومات ، برای ادارات ولایتی و نماینده گی های وزارت در خارج از کشور.
 • کار روی تهیه رهنمود کاری برای جمع آوری معلومات از سایر نقاط کشور .
 • تلاشها جهت ایجاد ارتباط با ادارات سکتوری همکار با وزارت امور مهاجرین جهت توسعه برنامه مدیریت معلومات تا سطح ملی .
 • موافقت سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) غرض خریداری یک پایه دستگاه سرور مخصوص برای جمع آوری معلومات ، حاصل و دستگاه مذکور خریداری و نصب شده است .
 • فراهم نمودن زمینه توسعه برنامه مدیریت معلومات وزارت تاسطح ولایات و نماینده گیهای خارج از کشور از طریق ذیل صورت گرفته است .
 1. سفر به ۴ ولایت محل ورود بیشترین عودت کننده گان در مرحله اول جهت بررسی سیستم جمع آوری معلومات .
 2. تحلیل و تجزیه نقاط ضعف و قوت سیستم جمع آوری معلومات ادارات ولایتی فوق الذکر.
 3. تلاش جهت فراهم نمودن زمینه امضای تفاهم نامه همکاری با ادارات سکتوری با وزارت .#