فعالیت کاری ریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین

18-22

1-     تکمیل گزارش تحقیق "شناسایی مشکلات و موضوعات تحقیقی در زمینه مهاجرت ".

2-     برآورد بودجه سه طرح تحقیق و پیشنهاد آن به مقام وزارت جهت اجرای تحقیق .

3-     ملاقات با استاد شهاب عضو دیپارتمنت اقتصاد دانشگاه کایل جهت بررسی طرح و پرسشنامه تحقیق "بررسی وضعیت رمیتانس در افغانستان با تاکید برمقدار و تاثیر آن در اقتصاد کشور " .

4-     اشتراک رئیس و کارمندان آمریت تحقیق در کنفرانس بررسی سه نتایج تحقیق در باره مهاجرت در مرکز معلومات دانشگاه کابل .

5-     جلسه با کمیته ارزیابی کارمندان وزارت .

6-     کار روی پریزنتیشن MRC .

7-     اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .

8-     نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

9-     جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

10-  رفع نمودن مشکلات (16 ) کاربر دیتابیس .

11-مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

12-اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

 

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

198

1033

 

2

میلک

143

1997

 

3

اسلام قلعه

109

796

 

4

سپین بولدگ

128

614

 

5

میدان هوائی

1

41

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

579

4481

 

 

13-  اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

14-  تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

15-  بازبینی وبررسی فلایرهای آگاهی رسانی MRC همراه با همکاران بخش معلومات ریاست تحقیق .

16-  بررسی و اصلاح ترجمه دری وپشتو پریزنتیشن های MRC با همکاران ریاست تحقیق .

17-  ارسال نرخگیری دفاتر خدمات چاپی برای مواد چاپی ومعلوماتی بخش MRC به ICMPD .

18-  جلسه هماهنگی با ریاست تحقیق جهت آمادگی برای مراسم افتتاحیه .

19-  تهیه نرخ خدمات هوتل کابل سرینا .

20-  پیگیری درخواست های اداری .

21-  تولید وترجمه پیام ها ، مواد آگادهی ومطالب جدید به زبان های انگلیسی ، دری وپشتو توسط کارمندان MRC .

جلسه همکاری با عکاس منتخب برای مراسم افتتاحیه .

از تاریخ 11 الی 15 حمل

تدویر جلسه با نماینده icmpd  برای بررسی چگونگی برنامه افتتاحیه مرکز MRC  .

2- اطاق برای مراجعین MRC  تهیه گردیده است .

3- جلسه با IOM  برای رفع مشکلات دیتابیس و کارمندان مرزی .

4- تهیه گزارش تحقیق پیرامون "شناسائی مشکلات و موضوعات تحقیقی در زمینه مهاجرت "

5- تهیه طرح "اموزش احصائیه توصیفی و استنباطی "

6- تکمیل طرح " سروی ملی مهاجرت ".

7- مطالعه و بررسی اسناد در زمینه بیجاشده گان داخلی .

8- کارروی طرح و پرسشنامه تحقیق رمیتانس  .

9- کار روی پرزنتیشن MRC  .

10- جلسه با کمیته ارزیابی کارمندان .

11- اشتراک دو تن کارمنداین ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر و انگلیسی در داخل وزارت .

12- نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کننده گان توسط کارمندان مرزی .

13- جمع آوری معلومات عودت کننده گان و شریک نمودن آن با مقامات وزارت .

14- رفع نمودن مشکلات ( 13 ) کاربر دیتابیس .

15- مطالعه و تحلیل گزارشات و مکاتیب واصله از ریاست های مرکزی و نماینده گی های ذیربط .

16- اخذ گزارش در رابطه به عودت کننده گان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدگ ، تورخم و میلک ) .

 

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

186

973

 

2

میلک

49

707

 

3

اسلام قلعه

16

144

 

4

سپین بولدگ

124

607

 

5

میدان هوائی

0

3

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

375

2434

 

 

17- اخذ و توحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت و شریک ساختن آن با مقام وزارت از طریق شیر فولدر .

18- تسلیم گیر ی روزنامه ها و مجلات اختصاصی ادارات دولتی و غیر دولتی و توزیع انها  به ریاست های مرکزی وزارت .

 1. نرخ گیری انترنت از سه شرکت خدمات انترتی و ارسال به ICMPD
 2. نرخ گیری از دفاتر خدمات چاپی برای مواد چاپی و معلوماتی بخش MRC
 3. تماس با  سازمان همکار Equal Access درباره و صحبت درباره هماهنگی و همکاری در زمینه آگاهی رسانی
 4. ترجمه پشتو پرزنتیشن آگاهی رسانی برای محصلین و متعلمین
 5. جمع آوری قوانین کار کشورهای مقصد افغانها
 6. جلسه هماهنگی میان همکاران بخش MRC و آمریت معلومات و رییس تحقیق و معلومات در ابتدای هفته
 7.  گزینش قوانین و پروسیجرهای مهاجرت جمع آوری شده برای ترجمه
 8. جلسه هماهنگی با همکاران بخش معلومات برای تهیه پیشنهاد ترجمه قوانین
 9. جلسه هماهنگی با همکاران بخش تحقیق بر روی مواد معلوماتی MRC
 10. پیگیری درخواست های اداری

تولید و ترجمه پیام ها ، مواد اگاهی دهی و مطالب جدید به زبان های انگلیسی، دری و پشتو توسط کارمندان  MRC

از تاریخ 4 الی 8 حمل

 1. تدویر جلسه با ICMPD در ریاست تحقیق .
 2. جلسه با موسسه ( Save the children ) .
 3. اصلاح متن تفاهمنامه با  GIZ .
 4. اشتراک در جلسه مشترک GIZ ، ICMPD ووزارت مهاجرین در دفتر مرکزی GIZ .
 5. تجزیه وتحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده مرتبط به موضوع تحقیقی " شناسایی مشکلات وموضوعات تحقیقی در زمینه مهاجرت " .
 6. تکمیل گزارش تحقیق " توانمند سازی زنان وزارت " .
 7. کار روی تهیه گزارش ربع اول سال مالی 1397 .
 8. اشتراک دونفر کارمند این ریاست در برنامه آموزشی زبان انگلیسی وکمپیوتر .
 9. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 10. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .
 11. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 12. رفع نمودن مشکلات (43) کاربر دیتابیس .
 13. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

14-اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

 

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

148

769

 

2

میلک

74

653

 

3

اسلام قلعه

63

329

 

4

سپین بولدگ

146

782

 

5

میدان هوائی

0

5

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

116

1481

 

 

 

 1. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 2. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 3. ترجمه پشتو ودری پریزنتیشن آگاهی رسانی برای ترننگ های مسلکی .
 4. ترجمه پشتو ودری پرزنتیشن آگاهی رسانی برای محصلین ومتعلمین .
 5. جمع آوری قوانین مهاجرت کشور های مقصد افغانها .
 6. ترجمه اخبار وزلرت برای سایت از دری به انگلیسی .
 7. جمع آوری اطلاعات مرتبط به فرصت های آموزشی در کشورهای دیگر برای افغانها .
 8. جلسه مشترک تیمی مدیران هماهنگ کننده ICMPD ، نماینده کشوری ICMPD ، مدیر وکارمندان MRC در هوتل کابل سرینا .
 9. هماهنگی وارتباط با ریاست حمایت حقوقی در رابطه به قوانین ومقررات مهاجرت کشور های مختلف جمع اوری شده توسط کارمندان  MRC وریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین .
 10. هماهنگی در قسمت صدور تمام مواد تولید شده وترجمه شده توسط کارمندان MRC به ریاست تحقیق ومعلومات .
 11. تولید پیام ها ، موادآگاهی دهی ومطالب جدید به زبان های انگلیسی ، دری وپشتو توسط کارمندان MRC .

23الی 29 حوت

 1. اشتراک درجلسه بررسی همکاری میان GIZ وIOM  و وزارت مهاجرین در دفتر معین صاحب امور پناهندگان .
 2. تدویر جلسه هماهنگی با مسئول ICMPD درکابل وتأکید وتفاهم روی همکاری های بیشتر .
 3. تدویر جلسه برای بررسی چگونگی یافتن کنوانسیونها ، اسناد بین المللی وقوانین داخلی ورهنمودها وسایر اسناد مرتبط به مهاجرت کشورهای مختلف وهمچنان بررسی چگونگی ترجمه این اسناد به زبانهای ملی .
 4. اشتراک در جلسه برگزاری کنفرانس بین المللی کار .
 5. کار روی توزیع پرسشنامه ها مرتبط به تحقیق " شناسایی مشکلات وموضوعات تحقیقی درزمینه مهاجرت " به پاسخ دهندگان وجمع آوری آن .
 6. کار روی تهیه گزارش تحقیق " توانمند سازی زنان وزارت " .
 7. اشتراک در جلسه مشترک باریاست پالیسی وپلان ونماینده های وزارت تجارت ، وزارت مخابرات وافغانستان بانک برای ایجاد میکانیزم رمیتانس .
 8. تهیه پلان عملیاتی وبرآورد بودجه تحقیق " بررسی وضعیت رمیتانس درافغانستان " .
 9. بررسی تفاهمنامه باموسسه Appro وارایه نظرات در باره آن .
 10. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 11. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .
 12. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 13. رفع نمودن مشکلات (18) کاربر دیتابیس .
 14. تصحیح اسامی22 نفر عودت کنندگان که توسط کار مندان ولایتی اشتباه درج گردیده بود .
 15. جلسه با کارمندان دفتر MRC .
 16. جلسه با هماهنگ کننده دفتر MRC در افغنستان .
 17. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 18. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

76

366

 

2

میلک

173

1863

 

3

اسلام قلعه

63

424

 

4

سپین بولدگ

141

770

 

5

میدان هوائی

1

5

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

418

3451

 

 

 

 1. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 2. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 3. جمع آوری قوانین مهاجرت کشور های مهاجر پذیر .
 4. جمع آوری معلومات درباره فرصت های تحصیلی در کشور های دیگر برای افغانها .
 5. تکمیل جمع آوری وترجمه مواد معلوماتی MRC ازسایت MRC پاکستان .
 6. تکمیل ترجمه پریزنتیشن های MRC برای محصلین دانشگاه وانستیتوت تخنیکی به دری وپشتوبرای فعالیت های آگاهی رسانی  .
 7. بررسی واصلاح ترجمه پلان آگاهی رسانی MRC  ( Communication and Strategic plan ) .
 8. پیگیری پیشنهادات این مرکز از قبیل صفا کار ، اطاق مشوره دهی ، انترنت نامحدود ، ای دی کارت وتلفن ملی .
 9. دسته بندی قوانین مهاجرت کشورهای مهاجر پذیر .
 10. جلسه کاری با رئیس تحقیق وهماهنگ کننده کشوری .

جلسه کاری با رئیس وامرین ریاست تحقیق در مورد دسته بندی کردن قوانین مهاجرت

1396/12/19-1396/12/23

 1. توزیع پرسشنامه های " شناسایی مشکلات وموضوعات تحقیقی درزمینه مهاجرت " .
 2. تجزیه وتحلیل معلومات معلومات بدست آمده ازپرسشنامه های توزیع شده  مرتبط به تحقیق " توانمند سازی زنان وزارت " .
 3. اشتراک درجلسه تفاهمنامه بین GIZ  ووزارت امور مهاجرین .
 4. تدویر جلسه تخنیکی باموسسه سیاره در زمینه انجام همکاری های مشترک .
 5. بررسی مجدد پرسشنامه های شناسایی عوامل مهاجرت های غیر قانونی .
 6. اشتراک دو تن کارمندان این ریاست به برنامه های آموزشی کمپیوتر وانگلیسی در داخل وزارت .
 7. نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .
 8. جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .
 9. رفع نمودن مشکلات (22) کاربر دیتابیس .
 10. تصحیح اسامی13  نفر عودت کنندگان که توسط کار مندان ولایتی اشتباه درج گردیده بود .
 11. اشتراک یک تن ازکارمندان این ریاست به جلسه وزارت و  ICMPD که در دفتر معینیت پلان وپالیسی  .
 12. تهیه گزارش ماهوار دیتابیس وشریک نمودن آن با 12 ولایت تحت پروژه دفتر IOM ومقام وزارت .
 13. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 14. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

80

417

 

2

میلک

122

1572

 

3

اسلام قلعه

65

355

 

4

سپین بولدگ

77

417

 

5

میدان هوائی

0

5

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

344

2762

 

 

 

 1. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .
 2. تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .
 3. جمع آوری قوانین مهاجرت کشور های مهاجر پذیر .
 4. جمع آوری معلومات درباره فرصت های تحصیلی در کشور های دیگر برای افغانها .
 5. جمع آوری وترجمه مواد معلوماتی MRC ازسایت MRC پاکستان .
 6. ترجمه پریزنتیشن های MRC برای محصلین دانشگاه وانستیتوت تخنیکی به دری وپشتو .
 7. بررسی واصلاح ترجمه پلان آگاهی رسانی MRC  ( Communication and Strategic plan ) .
 8. پیگیری پیشنهادات این مرکز از قبیل صفا کار ، اطاق مشوره دهی ، انترنت نامحدود ، ای دی کارت وتلفن ملی .
 9. جلسه کاری با مشاورین معینیت امور پناهندگان .

 

1 / 12 /1396  8/12 /1396

1-     همکاری در طرح وتدوین پرسشنامه مبنی برتوانمند سازی زنان وزارت .

2-     اشتراک در ورکشاپ بازنگری نصاب درسی دیپارتمنت احصائیه دانشکده اقتصاد .

3-     طی مراحل اسناد قرار داد بالمقطع کارمندان دیتابیس 3 مرز ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ومیلک ) .

4-     تهیه وترتیب گزارش یکساله ( 1396 ) شعبه ریاست ( رئیس صاحب تحقیق ) .

5-     تکمیل طرح ابتدایی رمیتانس با همکاری مشاور وزارت جناب محمد هادی حکیمی .

6-     تکمیل مقدمه سرود ملی مهاجرت .

7-     تهیه مقدماتی  بیان مسئله سرود ملی مهاجرت .

8-     مطالعه وبررسی تحقبقات مرتبط به زنان بیجا شده .

9-     نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

10- جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

11- رفع نمودن مشکلات (17 ) کاربر دیتابیس .

12- جلسه کارمندان آمریت سیستم معلومات به منظور بهبود کارها وشناسایی چالشهای فرا روی این آمریت .

13- جلسه با رئیس ادغام مجدد به منظور شامل ساختن معلومات ادغام مجدد به دیتابیس .

14- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

15- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

16-       اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک )

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

32

156

 

2

میلک

33

1061

 

3

اسلام قلعه

1

9

 

4

سپین بولدگ

50

298

 

5

میدان هوائی

0

2

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

116

1481

 

 

 

1-     اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

2-     تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

3-     جمع آوری قوانین مهاجرت کشور های مهاجر پذیر واصول زندگی در این کشور ها .

4-     ارسال گزارش هفته وار به ICMPD .

5-     نرخ گیری ونهایی سازی مینوهای غذایی هوتل ها برای مهمانان واشتراک کنندگان در مراسم افتتاحیه MRC .

6-     ترجمه اولیه استراتیژی آگاهی رسانی وارتباطات بخش پ  MRC.

7-     ارسال سنجش ابتدایی ازمصارف روز افتتاحیه که قرار است در ماه می سال روان صورت بگیرد برای ICMPD .

8-     جلسه با ریاست تحقیق در باره نحوه انجام کار های آینده .

کار روی فرصتهای تحصیلی درکشور های دیگر برای افغانها .

21 – 25 دلو

1-      تکمیل پرسشنامه موضوع تحقیقی " شناسایی موضوعات که وزارت قادر به انجام آن نیست .

2-      کار روی طرح برگزاری " آموزش روش تحقیقی کیفی ، کمی واحصائیه توصیفی " وارائیه آن به بخش های مربوط .

3-      تهیه وتنظیم پیشنهادات مهم وکاربردی سومین سمینار وارائیه آن به نهاد های ذیربط  .

4-      مطالعات مقدماتی وکار روی سرود ملی مهاجرت .

5-      تدویر جلسه بررسی پیشنهاد ات که در سومین سمینار مطرح شده است .

6-      کار روی اصلاح پیشنهادات مطرح شده در سومین سمینار .

7-      کار روی تحقیق ساحات ومیتودولوژی شناسایی عوامل مهاجرت های غیر قانونی شهروندان افغان .

8-      نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

9-      جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

10- رفع نمودن مشکلات (13 ) کاربر دیتابیس .

11- اشتراک آمر سیستم معلومات در جلسه مشترک با ریاست پلان به منظور بحث روی استراتیژی وزارت .

12- برگزاری جلسه بین کارمندان آمریت معلومات به منظور بهبود کارها وشناسایی چالش های فرا روی این آمریت  .

13- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

14- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

15- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

16- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

94

300

 

2

میلک

21

1019

 

3

اسلام قلعه

10

100

 

4

سپین بولدگ

46

275

 

5

میدان هوائی

0

0

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

126

1701

 

 

 

17- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

18- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

19- تهیه گزارش فعالیتها واجراآت دوهفته ای شعبه MRC وارسال آن به ICMPD .

20- کار روی ترجمه استراتیژی آگاهی رسانی بخش MRC .

21- پیگیری ، تماس ونرخگیری دیزاینر های مواد معلوماتی MRC وارسال آن به ICMPD  .

22- ترجمه مکاتیب وگزارشات وزارت .

23- ترجمه پریزنتیشن دری به انگلیسی برای افتتاحیه وارسال به ICMPD .

24- جمع آوری قوانین مرتبط به مهاجرت درباره کشور های مهاجر پذیر برای دیتابیس MRC  .

25- ملاقات کارمندان MRC ورئیس تحقیق ومعلومات مهاجرین با مقام محترم وزارت .

26- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

14 – 18 دلو

1-       کار روی طرح توانمند سازی زنان وزارت .

2-       کار روی تهیه وتدوین گزارش سالانه ریاست تحقیق .

3-       تدویر جلسه با نماینده ICMPD  در باره بررسی همکاری دوجانبه .

4-       مطالعه مقدماتی وجمع آوری معلومات برای تدوین طرح بررسی رمیتانس وجایگاه آن در اقتصاد کشور

5-       طرح "  آموزش روش تحقیق کیفی ، کمی واحصائیه توصیفی " برای ارائه به بخش های ذیربط تکمیل شده است .

6-       مرور وبررسی مطالعات وتحقیقات بین المللی در مورد بیجاشدگان .

7-       تهیه گزارش کارکرد های آمریت تحقیق برای کمیته بررسی پلان استراتیژیک .

8-       نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

9-       جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات وزارت  .

10-   رفع نمودن مشکلات (10  ) کاربر دیتابیس .

11-   ارایه راپور مکمل عودت کنندگان ماه جنوری در دفتر IOM وتمام ولایات که دیتابیس به آن وصل گردیده اند .

12-   برگزاری جلسه بین کارمندان آمریت معلومات به منظور بهبود کارها وشناسایی چالش های فرا روی این آمریت  .

13-   تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

14-   مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

15-   اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

27

132

 

2

میلک

48

887

 

3

اسلام قلعه

17

128

 

4

سپین بولدگ

49

269

 

5

میدان هوائی

0

4

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

141

1411

 

 

 

16-   اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

17-  تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

18-  تهیه نسخه ابتدایی اوراق تبلیغاتی وارسال آن به ICMPD به شمول فعالیت های ام ار سی که قرار است در روز افتتاحیه از آن استفاده شود .

19-  هماهنگی وصحبت با دیزاینران به منظور دیزاین اوراق تبلیغاتی MRC .

20-  ارسال سنجش ابتدایی از مصارف روز افتتاحیه که قرار است در ماه می سال روان صورت بگیرد برای  ICMPD .

21-  ارسال گزارش هفته وار به ICMPD .

22-  ترجمه استراتیژی پلان  MRC از انگلیسی به دری جریان دارد .

جمع آوری قوانین مرتبط به مهاجرت درباره کشور های مهاجر پذیر برای دیتابیسMRC  جریان دارد .

16 – 20 جدی

1-      ترتیب وتنظیم برنامه استخدام کارمندان جدید برای دو مرز اسلام قلعه و میلک .

2-      کار روی پریزنتیشن معرفی میکانیزم اجرایی معینیت .

3-      تد ویر جلسه با کار مندان MRC در زمینه ترتیب برنامه های کاری این بخش .

4-      ترتیب وتنظیم برنامه استخدام ( 3 ) نفر کارمند جدید برای مرز سپین بولدک قند هار .

5-      تماس با روسای مهاجرین هرات ، نیمروز و IOM جهت تنظیم برنامه استخدام کارمندان مرزی در ولایت هرات .

6-      مطالعه مقدماتی برای شناسایی موضوعات که وزارت قادر به انجام آن نیست .

7-      تهیه گزارش تفصیلی سالانه آمریت برای ارایه به بورد وزارت .

8-      بررسی مجدد وتکمیل لیست متخصصان وآگاهان برای بررسی اعتبار پرسشنامه ای عوامل مهاجرت های غیر قانونی .

9-      نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

10- جمع آوری معلومات عودت کنندگان  وشریک نمودن آن با مقامات مرزی .

11- رفع نمودن مشکلات ( 14 ) کاربر دیتابیس .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

14- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

15- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

16- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

شماره

نقطه مرزی

تعداد عودت به فامیل

تعداد عودت انفرادی

ملاحظات

1

تورخم

36

233

 

2

میلک

4

356

 

3

اسلام قلعه

0

4

 

4

سپین بولدگ

28

197

 

5

میدان هوائی

0

0

 

6

غلام خان

0

0

 

7

ببرک تنی

0

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

78

790

 

 

 

17- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

18- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

19-        تغییرات متن پرزنتیشن معرفی بخش آگاهی رسانی مهاجرت (MRC)

20- ترجمه و دیزاین فلایر  معلوماتی نمونه جهت معرفی بخش

21- تهیه کانسپت نوت مجلس افتتاحیه MRC

22- تهیه دو خط انترنت با همکاری سکرتریت وزارت و بخش تکنالوجی معلوماتی (IT)

23- همکاری با مقام وزارت در ترجمه اخبار وزارت و ترجمه شفاهی

24- مرور پلان آگاهی رسانی بخش MRC

25- دیزاین لوحه راهنمای MRC و بیزینس کارت و ارسال به دفتر ICMPD

26- تهیه گزارش سفر پاکستان به انگلیسی و ارسال به ICMPD

27- تماس تلفونی با دفتر the Migrant Project درباره همکاری متقابل

9 – 13 جدی

1-      اشتراک در جلسه بورد رهبری وزارت .

2-      اهدأ (30 ) جلد کتاب مجموعه مقالات مهاجرت ، فرصت ها وچالش ها ازسه دور سمینار ، چاپ شده توسط این ریاست به مرکز منبع معلومات پوهنتون کابل ( ACKU ) .

3-      ایمیل به اشتراک کنندگان سمینارهند جهت تکمیل برنامه های محول شده .

4-      ایمیل به IOM در زمینه استخدام کارمندان مرزی در3 مرز میلک ، اسلام قلعه واسپین بولدک .

5-      تنظیم وارسال خبرگزاری سمینار نهایی سازی میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهندگان به ریاست اطلاعات وارتباط عامه جهت نشر در سایت وزارت .

6-      اشتراک ( 3 ) تن ازکارمندان این ریاست در ورکشاپ احصائیه  موسسه آسیا فوندیشن .

7-      تهیه وآماده سازی پیشنهاد های کاربردی ازنتایج سومین سمینار علمی مهاجرت ، فرصت ها وچالش ها .

8-      تهیه لیست آدرس موسسات ودانشگاه های خصوصی برای توزیع کتاب .

9-     جمع آری معلومات عودت کنندگان  شریک نمودن آن با مقامات وزارت.

10- نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی

11- رفعنمودن مشکلات 12 کاربر دیتابیس

12- اخذ گذارش ازریاست های مرکزی وشریک نمودن آن با مقامات وزار ازطریق شیر فولدر.

13- اشتراک نمودن دوتن ازکارمندان این آمریت به برنامه ارتقای ظرفیت ااشیا فوندیشنAsia Foundation

آمار عودت کنندگان هفته گذشته با تفکیک فامیل، افراد ومرز ها 

شماره

مرز

فامیل

افراد

1

تورخم

33

203

2

میلگ

9

350

3

اسلام قلعه

0

4

4

سپین بولدگ

35

197

5

میدان هوای

0

0

6

غلام خان

0

0

7

ببرگ تنه

0

 

8

لیزه

0

0

 

مجموع

77

754

 

 

14- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

15-تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

16- تهیه متن پرزنتیشن معرفی بخش آگاهی رسانی مهاجرت (MRC)

17- تهیه و ترجمه بروشور معلوماتی نمونه جهت معرفی بخش

18- تهیه تجهیزات و امکانات گرمایی بخش MRC

19- تهیه یک خط انترنت با همکاری بخش تکنالوجی معلوماتی (IT)

20- تهیه یک خط تلفون داخلی

21- هماهنگی و طی مراحل اداری برای خرید تدارکات با فروشندگان کمپیوتر و ICMPD

22- تهیه پیشنهادات تجهیزات و لوازم برای تایید مقام وزارت

23-تهیه مواد معلوماتی (مانند بروشور) از بخش نشرات وزارت امور مهاجرین جهت استفاده در بخش مرکز معلومات مهاجرت (MRC)

2 – 6 جدی

1-      سفر محترمان  علی رضا موحدی رئیس تحقیق ومعلوات مهاجرین  وحسن رضایی آمر تحقیق  به کشور هندوستان .

2-      در هفته چهارم قوس به تعداد ( 102 ) فامیل و به تعداد ( 886 ) نفر غیر فامیل ازچهار مرز رسمی کشور عودت نموده اند .

3-      اشتراک ( 3 ) تن ازکارمندان این ریاست در ورکشاپ احصائیه  موسسه آسیا فوندیشن .

4-      تهیه وترتیب چکیده ازگزارش های نهاد های بین المللی در باره مهاجرت .

5-      بررسی مجدد پلان پیشنهادی مالی 1397 آمریت تحقیق .

6-      تهیه گزارش فعالیت های ربع چهارم وسالانه 1396سال  این ریاست .

7-      برگزاری جلسه با کارمندان MRC .

8-      رفع نمودن مشکلات 17 کاربر دیتایس .

9-      نظارت از وارد نمودن معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

10- جمع آوری معلومات عودت کنندگان توسط کارمندان مرزی .

11- آموزش دونفر کار آموز معرفی شده از انستیتوت اداره وحسابداری .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

14- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

15- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

16- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

17- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

18-تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

25 – 29 قوس

1-      برگزاری جلسه با کارمندان دفتر NRC .

2-      در هفته چهارم قوس به تعداد ( 210 ) فامیل و به تعداد ( 1819 ) نفر بدون فامیل ازچهار مرز رسمی کشور عودت نموده اند .

3-      اشتراک ( 3 ) تن ازکارمندان این ریاست به برنامه ارتقای ظرفیت موسسه آسیا فوندیشن .

4-      مطالعه ابتدایی کتاب سروی مردم افغانستان ( چاپ شده توسط موسسه آسیا فوندیشن ) .

5-      انجام یک مصاحبه با یک نهاد ارزیابی کننده کتاب سروی مردم افغانستان وارایه دیدگاه ها ونظریات خاص در باره این کتاب .

6-      آموزش دونفر کار آموز معرفی شده از انستیتوت اداره وحسابداری .

7-      برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

8-      برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

9-      تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

10- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

11- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

12- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

18 - 22 قوس

1-      اشتراک در ورکشاپ تهیه رهنمود آموزشی مکانیزم معینیت امور پناهندگان .

2-      تدویر جلسه با داکتر ملک " ستیز " به منطور پیاده سازی طرح میکانیزم معینیت در ریاست تحقیق .

3-      تهیه گزارش فعال سازی کمیته های استقرار مجدد ولایتی در ( 12 ) ولایت .

4-      اشتراک در جلسه بررسی گزارش شاخص های کمیته دایرک ، در این جلسه موضوعات ذیل مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

·         بررسی شاخص ایجاد کمیته های ولایتی ( 10 ) ولایت .

·         بررسی شاخص تعدیل فرمان 104 .

·         بررسی شاخص CBR .

5-      ملا قات با نماینده موسسه آسیا فوندیشن وتوافق روی موضوعات ذیل :

o       معرفی ( 5 ) نفر برای آموزش به این نهاد .

o       توافق روی نوشتن یک  طرح برای انجام یک سروی ملی مهاجرت .

o       تدویر یک برنامه آموزشی اختصاصی برای کارمندان ریاست تحقیق .

6-      مطالعه ابتدایی کتاب سروی مردم افغانستان ( چاپ شده توسط موسسه آسیا فوندیشن ) .

7-      انجام یک مصاحبه با یک نهاد ارزیابی کننده کتاب سروی مردم افغانستان وارایه دیدگاه ها ونظریات خاص در باره این کتاب .

8-      آموزش دونفر کار آموز معرفی شده از انستیتوت اداره وحسابداری .

9-      برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

10- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

11- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

12- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

13- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

14- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

15- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

16-  تکمیل پلان پیشنهادی مالی 1397 این آمریت .

17- کار روی بررسی گزارش های نهاد های بین المللی در باره مهاجرت .

11 - 15 قوس

1-          بررسی فعالیت ها وگزارش های نهاد های بین المللی .

2-      آماده سازی طرح " شناسایی وضعیت حقوقی وقضایی مهاجرین افغانستان در ایران " .

3-      کار روی پلان سال 1397 این آمریت .

4-      کار روی گزارش ربع چهارم سال 1396

5-      آموزش دونفر کار آموز معرفی شده از انستیتوت اداره وحسابداری .

6-      برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

7-      برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

8-      تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

9-      مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

10- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

11- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

4 - 8 قوس

1-      تهیه گزارش سمیتار برای سایت وزارت .

2-      پیگیری درج نظریات دو ریاست در میکانیزم معینیت .

3-      بررسی موارد باقیمانده ریاست تحقیق در مکانیزم معینیت .

4-      اشتراک در جلسه هفته وار معینیت .

5-      تهیه مسوده تفاهم نامه با تابش وارسال آن به این نهاد .

6-      اهدای کتاب به ACKU .

7-      تنظیم برنامه اهدای کتاب برای مراکز علمی وادارات دولتی .

8-      تدویر جلسه IMMAP .

9-      کار روی پلان MRC .

10- تهیه گزارش تفصیلی سومین سمینار .

11- بررسی موضوعات مختلف جهت تهیه یک طرح در باره مهاجرت وانتخاب آن موضوع .

12- آموزش دونفر کار آموز معرفی شده از انستیتوت اداره وحسابداری .

13- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

14- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

15- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

16- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

17- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

18- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

19-تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

20 - 24 عقرب

1-      اشتــــــــراک در ورکشاپ بررسی سیستم های ثبت وراجستر اتباع افغانستان ومهاجرین درنقاط مرزی در دفتر iom .

2-      ایمیل به داکتر ستیز و دعوت از ایشان به سومین سمینار .

3-      ایمیل به iom  وصحبت با مسئولین این سازمان مبنی بر بررسی ورفع مشکل انترنت وکارمند در نقاط مرزی ومیدان هوایی .

4-      تدویر جلسه با کارمندان ساموئل هال در زمینه انجام یک تحقیق درسطح دو ولایت کابل وهرات .

5-      بررسی ابتدایی مسوده پالیسی دیاسپورا .

6-      تدویر جلسه با دونفر از دانشجویان درز مینه دوره کار آموزی آنها .

7-      تکمیل گزارش نشست علمی " هویت ومهاجرت " .

8-      تکمیل گزارش نشست علمی " بازار کار ، سرمایه انسانی ومهاجرت " .

9-      کار روی صفحه آرایی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار .

10- ارزیابی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار توسط کمیته هیئت داوران وانتخاب مقالات  برتر .

11- جلسه مشورتی با موسسه ساموئل هال در باره پروژه های تحقیقی .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- تشریح دیتابیس وتمام برنامه های آن به نماینده دفتر IMMP وبحث روی بهتر شدن وجامع شدن دیتابیس .

14- تهیه نمودن گزارش عودت کنندگان سال 2017 وشریک نمودن آن با مقام محترم وزارت .

15- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

16- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

17- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

18- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

19- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

13 - 17 عقرب

     - ارسال کتاب مجموعه مقالات جهت چاپ .

     2- تهیه لست نهائی مهمانان سومین سمینار کارت دعوت و تهیه بنر .

     3- اشتراک رئیس وآمر تحقیق در ورکشاپ میکانیزم معینیت امورپناهنده گان .

      4- آموزش دو تن از کارآموز معرفی شده توسط انستتیوت اداره و حسابداری.

      5- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک )

    6- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

      7- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت 

        6 - 10 عقرب

1-      فراهم نمودن زمینه برگزاری نمایشگاه عکس ( مهاجرت های غیرقانونی به روایت تصویر ) .

2-      تهیه متن تقدیر نامه ازجوایل وآقای شریف رئیس نهاد هندی " هند سالار " .

3-      هماهنگی با ACKU برای ریزرف محل برگزاری نمایشگاه عکس ، تهیه متن دعوت نامه مهمانان نمایشگاه عکس ، تهیه متن بنر نمایشگاه عکس وهمکاری در تهیه آجندای محفل برگزاری نمایشگاه عکس .

4-      کار روی تهیه نقشه دیاسپورا

5-      اشتراک در جلسه هیئت رهبری .

6-      ارسال گزارش شیر فولدر به مقام وزارت ومعینان .

7-      اشتراک در جلسه معارفه با جوایل وآقای شریف .

8-      تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز کارمندان جدید مرکز معلومات مهاجرین .

9-      ختم صفحه آرایی وویرایش کتاب " مجموعه مقالات " وآماده آن برای چاپ .

10- تهیه لیست مهمانان واشتراک کنندگان سومین سمینار علمی " مهاجرت ، فرصت ها وچالش ها " .

11- تهیه پیشنهادات وانتقادات ازنتایج 5 نشست علمی ( رسانه ومهاجرت ؛ عودت وادغام پایدار مهاجرین در کشور ؛ هویت ومهاجرت ؛ زنان ، اطفال ومهاجرت وبازاز کار ، سرمایه انسانی ومهاجرت ) .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- آموزش دونفر کار آموز معرفی شده از طرف انستیتوت اداره وحسابداری .

14- تهیه نمودن گزارش عودت کنندگان سال 2017 وشریک نمودن آن با مقام محترم وزارت .

15- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

16- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

17- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

18- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

19- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

 

20- تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

        29 - 3 عقرب

1-      اشتــــــــراک در ورکشاپ بررسی سیستم های ثبت وراجستر اتباع افغانستان ومهاجرین درنقاط مرزی در دفتر iom .

2-      ایمیل به داکتر ستیز و دعوت از ایشان به سومین سمینار .

3-      ایمیل به iom  وصحبت با مسئولین این سازمان مبنی بر بررسی ورفع مشکل انترنت وکارمند در نقاط مرزی ومیدان هوایی .

4-      تدویر جلسه با کارمندان ساموئل هال در زمینه انجام یک تحقیق درسطح دو ولایت کابل وهرات .

5-      بررسی ابتدایی مسوده پالیسی دیاسپورا .

6-      تدویر جلسه با دونفر از دانشجویان درز مینه دوره کار آموزی آنها .

7-      تکمیل گزارش نشست علمی " هویت ومهاجرت " .

8-      تکمیل گزارش نشست علمی " بازار کار ، سرمایه انسانی ومهاجرت " .

9-      کار روی صفحه آرایی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار .

10- ارزیابی مجموعه مقالات واصله به سومین سمینار توسط کمیته هیئت داوران وانتخاب مقالات  برتر .

11- جلسه مشورتی با موسسه ساموئل هال در باره پروژه های تحقیقی .

12- برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

13- تشریح دیتابیس وتمام برنامه های آن به نماینده دفتر IMMP وبحث روی بهتر شدن وجامع شدن دیتابیس .

14- تهیه نمودن گزارش عودت کنندگان سال 2017 وشریک نمودن آن با مقام محترم وزارت .

15- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

16- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

17- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

18- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

19- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

22-26 میزان

1-      برگزاری جلسه کمیته داوران مقالات .

2-      مطالعه گزارشات نشست های برگزار شده قبلی .

3-      تهیه وتکمیل گزارش نشست علمی " زنان ، اطفال ومهاجرت " .

4-      کار روی گزارش نشست علمی " هویت ومهاجرت " .

5-      کار روی گزارش نشست علمی " بازار کار ونیروی انسانی " .

6-      کار روی ویراستاری مقالات واصله به سومین سمینار علمی " مهاجرت ، فرصت ها وچالش ها " .

7-      هماهنگی برای انتخاب سخنرانان ، مهمانان ویژه وسایر مهمانان جهت اشتراک در سومین سمینار علمی " مهاجرت ، فرصت وچالش ها " .

8-      برقرار ی تماس با مسئولین مرز میلک جهت رفع مشکلات تخنیکی آنها .

9-      تعقیب وپیگیری مشکلات انتر نت مرز میلک ولایت نیمروز .

10- برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .

11- تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .

12- مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .

13- اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .

14- اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

15-19 میزان

1- تدویر یک جلسه با دانشگاه تابش در زمینه همکاری های مشترک علمی و تحقیقی بین وزارت و این دانشگاه .

2- برگزاری نشست علمی "بازار کار ، سرمایه و مهاجرت "در تالارکنفرانس وزارت کار و امور اجتماعی .

3- کارروی گزارش نشست علمی "هویت و مهاجرت ".

4- تهیه و تکمیل نموده گزارش نشست علمی "عودت و ادغام پایدار مهاجرین در کشور "جهت چاپ .

5- تماس  با ریاست مهاجرین ولایت نیمروز جهت حل مشکلات مرزی .

6- برقراری ارتباط با کارمندان مرزی جهت حل مشکلات آنها برچگونگی درج معلومات عودت کننده گان در دیتابیس .

7- تماس با (12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکردو فعالیت های دیتابیس ولایات فوق .

8- مطالعه و تحلیل گزارشات و مکاتیب واصله از ریاست های مرکزی و نماینده گی های ذیربط .

9- اخذ گزارش در رابطه به عودت کننده گان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدگ ، تورخم و میلک ).

10- اخذ و توحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت و شریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

11- تسلیم گیری روزنامه ها و مجلات اختصاصی ادارات دولتی و غیر دولتی و توزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

فعالیت کاری از تاریخ 8 الی 12 میزان 1396

1- تدویر کمیته تخنیکی پروژه دیتابیس و بحث روی ادامه قرارداد انترنت وزارت و ( 12 ) ولایت شامل پروژه و مشکلات ثبت و راجستر در مرزها .

2- اشتراک در جلسه کمیته تخنیکی IMMAP در ارتباط با چگونگی تقویت و گسترش دیتابیس وزارت و بررسی نقش UNHCRو IMMAP درزمینه .

3- برگزاری نشست علمی " هویت و مهاجرت "با حضور اساتید دانشگاه ها ، متخصصین ، روسا و کارمندان وزارت و محصلان در دانشگاه کابل .

4- دومین جلسه با مشاور وزارت کار و امور اجتماعی شهداو معلولین در زمینه برگزاری نشت علمی " بازار کار و نیروی انسانی "

5- تکمیل ویراستاری و صفحه بندی گزارس نشت علمی " عودت و ادغام پایدار مهاجرین درکشور ".

6- مصاحبه یک تن از کارمندان این ریاست با دانشگاه مشعل تابش در رابطه به چگونگی برقاری ارتباط دیتابیس مرکزی وزارت با نقاط صفری .

7- برقراری ارتباط با کارمندن مرزی جهت حل مشکلات آنها مبنع بر چگونگی درج معلومات عودت کننده گان در دیتابیس .

8- تماس (12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد و فعالیت دیتابیس در ولایات فوق .

9- مطالعه و تحلیل گزارشات و مکگاتیب واصله از ریاست های مرکزی و نماینده گی های ذیربط .

10- اخذ گزارش در رابطه به عودت کننده گان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدگ ، تورخم و میلک .

11- اخذ و توحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت و شریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر ).

12- تسلیم گیری روزنامه ها و مجلات اختصاصی ادارات دولتی و غیر دولتی و توزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

فعالیت کاری از تاریخ 1 الی 5 میزان1396

 1. پیگیری موضوعوع استخدام کارمندان مرکز معلومات .
 2. پیگیری موضوع برگزاری نشست علمی مشترک با دانشگاه کابل .
 3. کار روی ویراستاری وصفحه بندی گزارش نشست علمی " عودت وادغام پایدار مهاجرین در کشور " .
 4. تکمیل کار های مقدماتی نشست علمی " هویت ومهاجرت " .
 5. جلسه با مشاور وزارت کار وامور اجتماعی وشهدا ومعلولین در زمینه برگزاری نشست علمی " بازار کار ونیروی انسانی
 6. تکمیل گزارش نشست علمی " رسانه ومهاجرت " وارسال آن برای چاپ .
 7. تهیه وترتیب گزارش ربع سوم ( براساس پلان اداره امور وپلان عمومی وزارت ) .
 8. برقراری ارتباط با کار مندان مرزی جهت حل مشکلات آن ها مبنی بر چگونگی درج معلومات عودت کنندگان در دیتابیس .
 9. تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .
 10. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 11. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 12. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

فعالیت کاری از تاریخ 19 الی 22 سنبله 1396

 1. تهیه وتدوین پریزنتیشن دیتابیس .
 2. اشتراک در جلسه Direc وارایه پریزنتیشن دیتابیس .
 3. تدویر اولین جلسه هماهنگی برای آغاز فاز دوم پروژه دیتابیس با IOM ، ریاست عمومی عودت وریاست تکنالوژی معلوماتی ( IT ) .
 4. اشتراک در سمینار روند ساختن پالیسی مهاجرت در دانشگاه کابل .
 5. اشتراک در محفل بزرگداشت از خانم نانسی دوپری .
 6. کار روی تهیه گزارش نشست علمی " عودت وادغام پایدار مهاجرین در کشور " .
 7. تهیه لیست اشتراک کنندگان در نشست علمی " هویت ومهاجرت " .
 8. دعوت از سخنرانان جهت اشتراک وسخنرانی درنشست علمی " هویت ومهاجرت " .
 9. تهیه پیشنهادات جهت برگزاری سومین سمینار وارایه آن به مقام محترم وزارت .
 10. ارایه پیشنهاد تعین هیئت داوران جهت ارزیابی مقالات واصله به سومین سمینار علمی " مهاجرت ف فرصت ها وچالش ها " به مقام محترم وزارت .
 11. تهیه وآماده سازی دومقاله علمی توسط کارمندان این ریاست .
 12. تماس با ( 12 ) ولایت جهت کسب معلومات از چگونگی کارکرد وفعالیت های دیتابیس ولایات فوق  .
 13. کار روی توحید گزارشات ( 12 ) ولایت .
 14. مطالعه وتحلیل گزارشات ومکاتیب واصله از ریاست های مرکزی ونمایندگی های ذیربط .
 15. اخذ گزارش در رابطه به عودت کنندگان از چهار مرز رسمی کشور ( اسلام قلعه ، سپین بولدک ، تورخم ومیلک ) .
 16. اخذ وتوحید گزارشات ریاست های مرکزی وزارت وشریک ساختن آن با مقام محترم وزارت از طریق شیر فولدر .

      17 -تسلیم گیری روزنامه ها ومجلات اختصاصی ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به ریاست های مرکزی وزارت .

 

اجراآت ریاست تحقیق از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

   1.    ارزیابی اسناد تدارکاتی پروژه جغل اندازی ( 5) کیلومتر سرک شهرک مهاجرین یکاولنگ ولایت بامیان .              

2.       تکمیل پلان عملیا تی پنچ سال آینده ( 1394 – 1398 ) ریاست تحقیق .

3.       اشتراک آمر سیستم معلومات در ور کشاپ یک هفته یی جندر در وزارت .

4.       اشتراک در جلسه مشترک IOM  وریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین .

5.       اشتراک یکی از کارمندان درسمینار لیدر شیب .

6.       مطالعه مقدماتی روی شناسایی وتثبیت نیازمندیهای عودت کننده گان .

7.       مطالعه وبررسی گزارش های واصله ریاست های مرکزی نسبت به مشکلات مهاجرین وپناهنده گان .

8.       مطالعه وبررسی در رابطه به حقوق بیجاشده گان براساس پروتکول اصول رهنمودی ساز مان ملل متحد .

9.       تسلیم گیری مجلات اختصاصی ، ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به دفاتر رهبری وریاست های مرکزی وزارت .

 

ریاست وسیستم معلومات تحقیق

1- همکاری در تهیه وتدوین مکانیزم اجرای معینیت امور پنا هنده گان .

2-کار روی تهیه وتر تیب مسوده یاد داشت تفاهم نامه با فنلند .

3- شارت لست بست آمرتحقیق ریاست تحقیق وسیستم معلومات .

4- اشتراک آمر سیستم معلومات در کمیته مشترک IOM ووزارت مهاجرین وعودت کننده گان در رابطه به کار روی فارم دوم دیتا بیس .

5- کار روی گزارش سروی پناهنده گان در شهر کابل .

6- تر تیب جدول پناهنده گان که در ولا یت کابل زنده گی میکند .

7- مطالعه وبررسی مقرره اجراآت وفعالیت های وزارت جهت اخذ موضوعات کاری وزارت برای انجام تحقیق از موضوع ساحات ارایه خدمات وزارت به مردم .

8- تهیه لیست از فعالیت ها واجراآت وزارت در ارتباط با بیجا شده گان داخلی ومهاجرین .

9- طبقه بندی اجراآت وفعالیت های وزارت براساس مستفید شونده گان ازارایه خدمات وزارت .

10- تسلیم گیری مجلات اختصاصی  ادارات دولتی وغیر دولتی وتوزیع آنها به دفاتر رهبری وریاست های مرکزی وزارت

11- توزیع کتا ب جهت مطالعه برای کار مندان .

 

12- اشتراک تمامی پرسونل ریاست تحقیق وسیستم معلومات در جلسه اداری این ریاست .

فعالیت ها 

1-     همکاری در طرح وتدوین استراتیژی معینیت امور پناهندگان

2-     پیگیری پروژه ارتقای ظرفیت که توسط IOM اجرا میگردد

3-     سروی پناهندگان خارجی توسط آمریت سیستم معلومات به مدت چهار روز

4-      مراجعه به محترم عدلیه مطا لبه واخذ جدول فهرست کتب وتسلیمی آن به آمریت تحقیق

5-     اشتراک کارمندان این ریاست در ورکشاب "حقوق مهاجرین " .

6-     تسلیم گیری مجلات اختصاصی ادارات دولتی و غیر دولتی و توزیع به دفاتر رهبری و ریاست های مرکزی وزارت

7-     توزیع کتاب جهت مطالعه برای کارمندان وزارت . 

ریاست تحقیق وسیستم معومات

-          بررسی سند راهبردی مشترک اتحادیه اروپا وافغانستان در رابطه به عودت ،پذیرش واسقرار مجدد به همکاری تیم توظیف شده.

-          تفاهم با IOM جهت تهیه یک نقشه دقیق از ساحات عوودت وبیجاشدگی در کشور.

-          تهیه وتدوین فورم معلوماتی برای جمع آوری معومات جهت تهیه نقشه.

-          بررسی اعلامیه اتحادیه اروپان برای امضا تفاهم نامه با جانب افغانستان.

-          اشتراک در جلسه رهبری تیم تنظیم تفاهم نامه همکاری افغانستان وآلمان در وزارت امور خارجه (9/2/1395)

-          تهیه وتدوین مسوده تفاهم نامه همکاری افغانستان وفنلند.

-          تدویر جلسه با IOM در زمینه پیشرد امور کاری وپروژه ایجاد دیتابیس مرکزی.

-          فراهم سازی زمینه سفر تیم تخنیکی متشکل از دفتر IOM ووزارت مهاجرین به ولایت بامیان.

-          کار بالای پلان عملیاتی طرح تحقیق (نقش تردد در عودت داوطلبانه).

-          کار بالای پلان عملیاتی طرح تحقیق(شناسائی ساحات تثبیت شده ارایه خدمات).

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 7 الی 11 حمل سال 1395

 • کار روی پالیسی جندر وزارت .
 • اشتراک در ورکشاپ حقوق مهاجرین وپناهندگان که از طرف موسسه ماکس پلانگ دایر شده بود.
 • سفر رئیس تحقیق وسیستم معلومات با نمایندگان دفتر IOM  به ولایت بلخ جهت بررسی سیستم جمع آوری معلومات آن ریاست .
 • ترتیب گزارش ربع اول سال مالی .
 • پیگیری برنامه سفر تیم های تخنیکی مشترک وزارت و IOM  به ولایات بلخ ،هرات ،نیمروز وغزنی.

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 1 الی 4 حمل 1395

 • کار روی سند یاداشت تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین وآلمان.
 • پیگیری برنامه سفر تیم های تخنیکی وزارت و IOM به ولایات ننگرهار وقندهار.
 • اخذ معلومات در مورد گزارش سفارت افغانستان مقیم برلین ،شهادت یک تن مهاجر افغان در پشاور و گزارش اتشه های مهاجرین ،از ریاست ارتباط خارجه .
 • بررسی طرح سنجش رضایت مندی از خدمات وزارت.

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 1 الی 5 حوت سال روان

 • تدویر جلسه هماهنگی با موسسه IOM.
 • نهائی ساختن مسوده یاداشت تفاهمنامه همکاری میان افغانسان وآلمان.
 • اخذ معلومات در مورد ارسال کشتی های ناتو به دریای اژه ،در مورد سفر رئیس اجرائیه به کشور ایران از ریاست ارتباط خارجه.

ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • تدویر کمیته بررسی گزارشات کمیسیون حقوق بشر در باره وضعیت بیجاشدگان وعودت کننده گان در افغانستان.
 • اشتراک در جلسه بررسی مشکلات مهاجرین افغان مقیم اروپا با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا.
 • اشتراک در جلسه بررسی مشکلات مهاجرین افغان در آلمان با حضور سفیر آن کشور در دفتر مقام وزارت.
 • اخذ معلومات از ریاست ارتباط خارجه درمورد لیست اتباع افغان های که در ترکیه جان های خود را از دست دادند.
 •  

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ 5 الی 9 جدی

 • پیگری اسناد مصارفاتی سفر تیم تخنیکی به 9 ولایت .
 • بازدید از محلاتی که پروژه هبیتات در آنجا تطبیق میگردد.
 • تهیه گزارش سفر تیم های تخنیکی به 9 ولایت .

اجراآت ریاست تحقیق وسیستم معلومات از 28 قوس الی 1 جدی

 • تبادل نظر بانماینده UNHCR در رابطه به سیستم جمع آوری معلومات در دیتابس مرکزی وزارت .
 • تدویر جلسه تخنیکی دیتابیس مرکزی در دفتر IOM وبحث روی موضوعات مورد نظر.

اجراآت ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ ۳۰ عقرب الی ۴ قوس

 • معرفی اعضای کمیته تخنیکی مشترک وزارت و IOM با موسسات همکار.
 • تهیه اجندا سیمنار مهاجرت،چالش وفرصت ها .
 • تدویر جلسات کاری با IOM غرض تدوین پلان آینده انکشاف دیتابیس مرکزی وزارت .
 • اشتراک در نشست با نماینده MAC ومذاکره در ارتباط به مبارزه علیه فساد اداری.
 • تکمیل طرح راهبردی جمع آوری معلومات در مورد مهاجرین وپناهنده گان.
 • تهیه گزارش پلان صد روزه دوم.

اجراآت ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ عقرب

 • اشتراک در ورکشاپ مرکز مطالعات صلح افغانستان وامریکا.
 • پیگیری موضوعات مرتبط به برگزاری سیمنار بین المللی مهاجرت فرصت ها وتهدیدات.
 • کاری روی تهیه گزارش پلان روز دوم وزارت.
 • تکمیل طرح جمع آوری معلومات از مهاجرین وپناهنده گان .
 • تحلیل وتجزیه گزارشات ودرج آن در دیتابیس.

گزارش ریاست تحقیق وسیستم معلومات از تاریخ ۱۵ الی ۲۰ عقرب

 • اشتراک در جلسه حقوقی وکار روی مسوده مقرره صلاحیت ها ومسولیت های وزارت امور مهاجرین.
 • اشتراک در جلسه کاری با IOM.
 • مطالعه وبررسی پالیسی مبارزه با فساد اداری وزارت.
 • تحلیل وتجزیه گزارشات ودرج آن در دیتابیس.

..............................

فشرده اجراآت  ریاست تحقیق وادره سیستم معلوماتی از تاریخ ۹ الی ۱۳ عقرب

بررسی پالیسی وپلان تطبیقی مبارزه با فساد اداری وزارت   .

تهیه فارمت مخصوص جمع آوری معلومات مهاجرین.

کاربالای ساختن دیتابیس مهاجرین خارج کشور ودیتابیس حادثات خارج کشور.

تجزیه گزارشات ودرج آن در دیتابیس این ریاست .

 

 

فعالیت کاری ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات از تاریخ 3 الی 8 عقرب

 • ادامه کار روی تهیه وتدوین مقرره جدید مهاجرت ،عودت وبیجا شده گی .
 • تدویر جلسات با کارمندان تخنیکی دفتر IOM در مورد دیتابیس ریاست تحقیق وسیستم معلومات.
 • تهیه وترتیب فارمت مخصوص معلومات مهاجرین .
 • کار بالای ساختن دیتابیس مهاجرین ودیتابیس حادثات در خارج از کشور.

فشرده فعالیت ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات  از تاریخ ۱۱ الی ۱۵/۷/۱۳۹۴

 • اخذ امتحان حمایوی یک بست ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات.
 • همکاری در تهیه مسوده مقرره صلاحیت ها ومسولیت های وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان.
 • تکمیل پروسه آموزش کارمندان ریاست تحقیق در زمینه داخل نمودن معلومات در دیتابیس مرکزی وزارت.
 • همکاری در تکمیل مسوده پالیسی مبارزه با فساد اداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان.
 • انجام یک تحقیق علمی در زمینه جنایات صورت گرفته در ولایت کندز وپیامد های آن.
 • همکاری با انجینران دفتر محترم IOM.
 • اشتراک کارمندان آمریت اداره سیستم معلومات در کورس آموزشی دیتابیس در مرکز وزارت که توسط کارمندان دفتر IOM تدریس شد.
 • وصل سه پایه کمپیوتر آمریت اداره سیستم معلومات در دیتابیس مرکزی وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان.
 • ترتیب فورمه های معلوماتی در مورد حادثات وحمایت های حقوقی  ازمهاجرین وپناهجویان در کشور های  خارجی.
 • جمع آوری معلومات در مورد ۱۰۷۷ تن پناهجوی زیر سن که درسال ۲۰۱۵ وارد کشور شاهی ناروی شده اند.

فشرده فعالیت های ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات از تاریخ 5 الی 8 میزان 1394

 • تکمیل طرح مسوده تشکیل سال 1395 ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات.
 • تکمیل طرح مسوده استقامت کاری ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات
 • همکاری برای مسوده مقرره صلاحیت ها ومسولیت های وزارت امور مهاجرین.
 • همکاری با نمایند گان  با صلاحیت کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری MAC در مورد بررسی اقدامات ریاست تحقیق در ایجاد دیتابیس مرکزی وزارت.
 • همکاری در تکمیل مسوده پالیسی مبارزه با فساد اداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنند گان.
 • جمع آوری معلومات در زمینه.
 • غرق شدن 8 نفر ونجات یافتن 6 نفر دیگر ازمهاجران افغان در آب های ترکیه.
 • کشته شدن 9 نفر وزخمی شدن 2 نفر مهاجر افغان در حادثه واژگون شدن یک عراده موتر در شهر بندرعباس ایران.
 • تلاش در جهت یافتن معلومات در زمینه سرنوشت 250 مهاجر افغان که در کمپ جانا ککله کشور ترکیه بسر می برند.

فعالیت های کاری ریاست تحقیق واداره سیستم معلومات از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱الی۱۳۹۴/۶/۱۷

 • کار روی پلان عملیاتی پنج ساله بیجا شده گان داخلی
 • اعزام تیم تخنیکی به ولایت بدخشان جهت بررسی سیستم جمع آوری معلومات ، نحوه گزارش دهی و پلان گزاری توسط ریاست مهاجرین آن ولایت.
 • دیدار رئیس تحقیق با نماینده بخش بی شده گان داخلی  UNHCRدر مرکز وزارت که روی موضوعات ذیل تبادل نظر وتفاهم نمودند:
 • بازدید از سیستم جمع آوری معلومات (دیتابیس UNHCR) دراتباط به نحوه جمع آوری ارقام بیجا شده گان داخلی وشیوه تثبیت ارقام واقعی آن در ولایات.
 • بررسی نحوه تبادل معلومات میان ریاست های ولایتی ودیتابس مرکزی ریاست تحقیق.
 • ایجاد مکانیزم بررسی معلومات دریافتی توسط وزارت و UNHCR بصورت منظم ویا حد اقل بصورت ماهوار ویا درهفته یک بار بصورت مشترک میان د اداره.

       فعالیت کاری ریاست تحقیق و اداره سیستم معلومات درهفته اخیر حمل ۱۳۹۴ .

 • تهیه فورمه های متحد الشکل مخصوص جمع آوری معلومات ، برای ادارات ولایتی و نماینده گی های وزارت در خارج از کشور.
 • کار روی تهیه رهنمود کاری برای جمع آوری معلومات از سایر نقاط کشور .
 • تلاشها جهت ایجاد ارتباط با ادارات سکتوری همکار با وزارت امور مهاجرین جهت توسعه برنامه مدیریت معلومات تا سطح ملی .
 • موافقت سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) غرض خریداری یک پایه دستگاه سرور مخصوص برای جمع آوری معلومات ، حاصل و دستگاه مذکور خریداری و نصب شده است .
 • فراهم نمودن زمینه توسعه برنامه مدیریت معلومات وزارت تاسطح ولایات و نماینده گیهای خارج از کشور از طریق ذیل صورت گرفته است .
 1. سفر به ۴ ولایت محل ورود بیشترین عودت کننده گان در مرحله اول جهت بررسی سیستم جمع آوری معلومات .
 2. تحلیل و تجزیه نقاط ضعف و قوت سیستم جمع آوری معلومات ادارات ولایتی فوق الذکر.
 3. تلاش جهت فراهم نمودن زمینه امضای تفاهم نامه همکاری با ادارات سکتوری با وزارت .#