فعالیت کاری ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات

اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

      1.            حل مشکلات ریاست ها و آمریت های ولایات بصورت تیلفونی .

 1. مشکل یک تن کارمند آمریت ولایت دایکندی از طریق مدیریت سوانح ریاست منابع بشری.
 2. در مورد سفریه کارمندانکه از ولایت به  ولسوالی ها سفر نموده بودند به این ریاست مواصلت بعد ازمنظوری مقام محترم وزارت دوباره زریعه انترنیت بریاست امور مهاجرین ولایت تخار خبر داده شد.
 3. مکتوب آمریت امورمهاجرین ولایات غور، نیمروز، پنجشیر،  درمورد معلولیت ومعیوبیت مهاجرین ، یک ورق جدول ارقام بیجاشده گان داخلی آمریت امورمهاجرین ولایت غور، مکتوب امورمهاجرین ولایت هرات ، درمورد پلان استراتیژیک، مکتوب امورمهاجرین ولایت بدخشان ، درمورد شهرک مهاجرین ،  بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.
 4. مکاتیب ریاست و آمریت امورمهاجرین ولایات  خوست ، جوزجان ، زابل، بادغیس ، سرپل ، فاریاب،  غور، فراه ،  درمورد توزیع نمرات زمین،  بریاست عودت وادغام مجدد ارسال گردید.
 5. مکتوب امورمهاجرین ولایت سرپل درمورد قیمت زمین ، بریاست مالی وحسالی وریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.
 6. مکتوب مدیریت تحریرات ریاست دفتر، درمورد 6 ورق مصوبه شماره 6 بریاست ها وآمریت های امورمهاجرین 34 ولایت اخبارشد.

1 - ولایت بامیان

احکام 4  قطعه عریضه متقاضیان زمین ، توزیع 4 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کنندگان و ثبت و راجستر یک کارت عودت کننده.

2 -  ولایت غزنی

o       حل مشکل سب استیشن برق شهرک امور مهاجرین، توزیع (2) فورم عدم سرپناه برای فامیل های عودت کننده .

o       دو تن از اخراج شده گان اجباری از کشور ایران بعداز تثبیت مهاجریت و شان غرض ادامه تحصیل به ریاست  معارف ان ولا معرفی گردید.

o       چک و بررسی نمودن جدول شهرت شهرک معلمین غرض تفکیک معلمین که از طریق ریاست امور مهاجرین نمره رهایشی اخذ نموده اند

 3 -  ولایت نیمروز

o       فامیل های اجباری از کشور ایران ( 8 ) فامیل ( 520) مرد ( 20 ) زن 

o       فامیل های داوطلب از کشور ایران ( 4 ) فامیل ( 10 ) مرد ( 59) زن

o       3فامیل کمک شده   ( 7 ) فامیل ( 16) مرد ( 19)  زن 

o       ( 8) فامیل شامل ( 31 ) نفر و (21 ) نفر مجردین آسیب دیده در کمپ  موقت مهاجرین اعاشه و اباطه  گردیدند .

o       مجردین اجباری از کشور ایران  ( 275 ) نفر که از جمله مجردین اجباری 6 تن اطفال زیر 18 سال میباشند.

o       مجردین داوطلب از کشور ایران  ( 190 ) نفر میباشد.

4-   ولایت پروان

o       برای دو تن از عودت کننده زمین توزیع گردید،معرفی یکتن از عودت کننده بریاست معارف ولایت پروان

o       برسی یک تن از مهاجرین عودت کننده فورم عدم سرپناه

o       برسی دو فامیل مهاجر عودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی

 5 -  ولایت ننگرهار:

o       بتعداد 28 فامیل داوطلب دارنده کارت های POR ( 143 تن) از پاکستان عودت و جهت دریافت کمک به یونسیار معرفی و کمک صورت گرفت.

o       بتعداد 217 فامیل داوطلب بدون کارت (1285 تن ) از پاکستان عودت که از جمله 16 فامیل ( 101 تن) جهت مساعدت تراسپورت به  IOM معرفی گردید.

6 -  ولایت پنچشیر

o       بتعداد(2)فامیل بیجاشده به نسبت ناامنی ها و جنگ ازقریه شهر کهنه ولسوالی نهرین ولایت بغلان جدیداًدرقریه شصت ولسوالی رخه ولایت پنجشیرمسکن گزین شده اند،ثبت وراجستر گردید.

o       برای تعداد(200) فامیل آسیب دیده به اثر حوادث درمربوطات ولسوالی پریان این ولایت جابجاه گردیده اند با همکاری آمریت امور مهاجرین ولایت پنچشیر از طرف ریاست مبارزه با حوادث برایشان روغن مایع به مقدار 2400 لیتر توزیع گردیده .

 7-  ولایت دایکندی

سفر به ولسوالی شهرستان غرض سروی و توزیع کمک نقدی در بخش  PSN همراه هئیت و نمایده گان موسسه UNHCR مقیم بامیان .

o       2- توزیع یک قطعه فورم عدم سرپناه برای یک تن عودت کننده .

o       توزیع شش قطعه تعرفه بانکی برای عودت کننده گان .

o       درج 50 قطعه اسناد مهاجرین در دیتابیس معلومات و لسوالی مربوطه .

 8 -  ولایت فاریاب

o       بتعداد 27 فامیل بیجاه شده از ولسوالی گرزیوان در مرکز شهر میمنه جابجاه گردیده اند .

o       یازده فامیل بیجاه شده از ولسوالی شرین تگاب کرزیوان و المار در بخش های PSN همراه با نماینده دفتر محترم CHA از جمله بتعداد 2 فامیل آن مورد تائید قرار گرفته است.

o       بتعداد 10 قطعه عریضه که شامل 83 تن میشود از ولسوالی پشتون کوت و گرزیوان رسماً ثیت و داجستر گردیدند.

9 -  ولایت بارغیس :

o       بتعداد 12 فامیل بیجاه شده در پروژه PSN موسسه یونسیار معرفی گردیده بودند ار جمله 7 فامیل آنها مورد تائید و متباقی رد گردید.

o       اسامی تعداد(52) فامل بیجاه شده گان که ازطریق کمیته مصاحبه بابیجاه شده گان واجد شرایط سروی دانسته شده اند .

10 -  ولایت کندهار

بتعداد 12 فامیل عودت کننده که شامیل 34 مرد و 28 زن از کشور ایران عودت نموده اند و 3 تن مجردین اجباری شامیل میباشد.

11 -  ولایت ننگرهار:

بتعداد 39 فامیل از کشور پاکستان عودت نموده در ریاست امور مهاجرین ثبت و راجستر گردیده اند.

 12 -  ولایت خوست:

o       بتعداد 225 فامیل بیجاه شوده داخلی ار وزیرستان جنوبی بیجاه گردیده در وزیرستان شمالی در کمپ گلان جابجاه گردیده از طرف موسسه APA برایشان مواد غدائی توزیع گردید.

o       چهار تن از محصلین از گشور پاکستان عودت نموده اند جهت ادامه تعلیم بریاست معارف ولایت خوست معرفی شدند.

13 -  ولایت لوگر

o       توزیع 5 قطعه تعریفه بانکی جهت اخذ زمین رهایشی،اجراات بالای 2قطعه عریضه بیجاه شده گان داخلی .

o       توزیع 2 قطعه فورم تثبیت بیجاه شده داخلی ، تثبت هویت 4 فامیل بیجاه شده.

o       سروی 59 فامیل بیجاه شده داخلی صورت گرفته و سروی متباقی بیجاه شده گان جریان دارد .

14 -  ولایت بلخ

o       رهنمای 15 تن از عودت کننده گان و بیجاه شده گان داخلی جهت در یافت مساعدت ها.

o       حل مشکلات تعداد 6 نفر متقاضی نمرات رهایشی شهرک مهاجرین بطور شفاهی مرفوع گردید.

o       بتعداد 4 فامیل از بیجاه شده گان داخلی ولایت سرپل و فاریاب مقیم در مزار شریف تقاضای شلتر نمودند صحبت و راهنمایی لازم صورت گرفت .

15 -  ولایت غور

1- جلسه هماهنگی موسسات ملی وبین الملی تحت ریاست سرپرست ولایت غور روی مشکلات وهمکاری های لازم با ریاست های سکتوری وهمچنان موضوع (429 ) فامیل بیجاه شده گان قریجات کمنج ولسوالی شهرک  که در این آواخر از اثر اختلافات ذات البینی از محلات اصلی خود بیجا وبه قریه جات همجوار همان ولسوالی جابجاه شده اند، صورت گرفت. 16 -  ولایت میدان وردک:

برای 50 تن از طبقه اناث هر فامیل بیجاه شده داخلی چوب سه متره ، جالی سیمی 4 متر و نیم کیلو میخ دو انچ توزیع گردید.

17 -  ولایت هلمند :

o       بتعداد 232 فامیل از ولسوالی نهر سراج از اثر نا امنی بیجاه گردیده در ولسوالی گرشک جابجا و با همکاری آمریت امور مهاجرین سروی گردیده اند.

o       یک فامیل از کشور پاکستان عودت نموده ثبت راجستر مدریت احصائیه گردید.

o       بتعداد 60 تن ار اغضای فامیل های بیجاه شده و عودت کننده به ورکشاپ حقوقی OHW مقیم هلمند معرفی گردید.

o       بتعداد 80 عریضه مختلف ثبت و را جستر گردیده است.

18 -   ولایت هرات :

o    بتعداد 38 فامیل داو طلب شامل 63 مرد و 60 زن و بتعداد 2631 تن مجردین داوطلب از کشور ایران عودت نموده اند.

o    بتعدات 25 فامیل اجباری که شامل 38 مرد و 45 زن و بتعداد 2687 تن مجردین اجباری اخراج گردیده اند.

 

ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

ارجاع پیشنهادات، مکاتیب، گزارشات و سایر اسناد ریاست ها و آمریت های ولایتی به مقامات ذیصلاح و ریاست های مرکزی و بالعکس.

ولایت غور:

o       چهار فامیل بیجاشدگان داخلی ولسوالی جند ولایت بادغیس که از اثر ناامنی به غور آمده اند بعد از سروی توسط موسسات همکار یک فامیل مستحق شناخته شد  .

o       برای دوازده فامیل بیجاشده داخلی مواد غیر غذایی مثل ترپال ،کمپل ،سطل فلزی ،ظروف آشپزخانه ،صابون و غیره توزیع گردید

ولایت فراه:

o       سروی بیجاشدگان نیازمند که قبلا در شهرک مهاجرین کرجی جابجا شده بود توسط هیت مختلط نماینده مقام ولایت ، نماینده WFP و نماینده اداره مهاجرین ولایت فراه  .

o       به تعداد 1500 قطعه مرغ گلدین تخم دار برای 60 فامیل عودت کننده و بیجاشدگان داخلی مستحق در حضور نمایندگان  CRDSA   و نماینده ریاست امو مهاجرین فراه توزیع صورت گرفت .

ولایت خوست:

o       دو قطعه فورم عدم سر پناه برای دو فامیل توزیع و سه شاگیرد به ریاست معارف معرفی گردید

ولایت پنجشیر:

 • به چهار فامیل بیجاشده مستحق از ولایات بغلان وبدخشان در مربوطات ولایت پنجشیر از طریق برنامه PSN  مبلغ 800 دالر امریکایی توسط نماینده موسسه APA  توزیع گردید  .
 • دو فامیل بیجاشده که به نسبت نا امنی از کندز و بغلان در مربوطات این ولایت جای گزین شده اند ثبت وراجستر گردید
 • حواله مبلغ  ( 420000 ) افغانی قیمت زمین به منظور اعمار تعمیر آن اداره ترتیب گردیده و از طریق مستوفیت به حساب شاروالی ولایت پنجشیر انتقال گردید  .

ولایت بامیان:

 • احکام یک قطعه عریضه متقاضی زمین اخذ گردید و همچنان یک قطعه عریضه در بخش PSN  ثبت و یک قطعه کارت عودت ثبت گردید  .

ولایت لوگر:

 • معرفی یک نفر به UNHCR  جهت تاید فورم شان  .
 • توزیع سه قطعه فورم عدم سرپناه .
 • 75 فامیل بیجاشده کان داخلی .
 • مدغم نمودن پنجاه قطعه اویز با اسناد عودت کنندگان .

ولایت غزنی :

 • یک فامیل بیجاشده داخلی مربوط ولسوالی دهیک ثبت و راجستر گردید

ولایت بلخ :

 • خط اندازی ( هزار نمره زمین ) در شهرک های مهاجرین و توزیع سه قطعه فورم عدم سرپناه  .
 • سروی 60 فامیل بیجاشدگان سرخ کوتل ولایت بغلان مقیم قریه علی چوپان وکمپ سخی ،علی آباد وسجادیه  ازین جمله چهارده فامیل بیجاشده ناامنی ثبت گردیده است  .
 • توزیع پنج قطعه فورم عدم سرپناه برای متقاضیان و معرفی نمایندگان دوازده فامیل بیجاشده داخلی جهت معلومات و حل مشکلات به شعبات مختلیف مشوره دهی و همچنان ثبت و راجستر کردن یک فامیل عودت کننده .

ولایت قندهار :

o       به تعداد هشت فامیل عودت کننده (بیست دو مرد وچهارده زن ) و تعداد فامیل های اجباری (بیست وپنج مرد وسه زن ) ثبت وراجستر گردید  .

ولایت کنر :

o       به تعداد 10 شلتر به همکاری موسسه NRC  انجام و عرایض 9 فامیل بیجاشده داخلی ثبت وراجستر گردید

ولایت فاریاب :

o       سه قطعه عرایض 27 فامیل بیجاشده داخلی مربوط ولسوالی قیصار ثبت و راجستر گردید .

o       27 فامیل بیجاشده داخلی مربوط ولسوالی گرزیوان ، کوهستان ، المار ، شرین تکاب ، قیصار و پشتون کوت که در داخل شهر میمنه مهاجر شده بود از طریق دفتر CHA مقیم میمنه مساعدت صورت گرفت  .

ولایت هلمند :

o       سروی 349 فامیل که  در مربوطات شهرک بیجاشده بود 285 فامیل تثبیت گردید .

o       ثبت وراجستر 59 قطعه عرایض مراجعین و لیست 390 فامیل بیجاشده داخلی به دفتر ساحوی اوچا مقیم کندهار جهت اخذ کمک .

o       315 فامیل بیجاشدگان داخلی در چهار اطراف شهر لشکرگاه  .

o       395 فامیل بیجاشدگان داخلی مربوط ولسوالی نادعلی سروی شد .

ولایت بادغیس :

o       چهارفامیل بیجاشده گان داخلی به پروسه  PSN  توسط هیت سروی به دفتر UNHCR معرفی شد .

o       23 فامیل که قبلا سروی شده بود توسط دفتر  NRC برای فی فامیل (8000) افغانی مساعدت صورت گرفت .

o       برای 6 فامیل بیجاشده گان داخلی که قبلا سروی شده بود از طریق  WFP مواد غذایی توزیع گردید

ولایت سرپل :

o       14 فامیل بیجاشده داخلی سروی و از جمله دو فامیل مستحق کمک شناخته شد .

فعالیت

ارجاع پیشنهادات، مکاتیب، گزارشات و سایر اسناد ریاست ها و آمریت های ولایتی به مقامات ذیصلاح و ریاست های مرکزی و بالعکس.

1- اشتراک ریس و آمر این ریاست به ورکشاب " حقوق مهاجرین "

ولایت غور:

o       یک فامیل بیجا شده داخلی که قبلا سروی گردیده بود از طرف موسسه PSM مستحق کمک شناخته شد

o       دو فامیل اناث از طرف موسسه PSN مستحق کمک شناخته شد و برای فی فامیل یک پایه ماشین گلدوزی ،53 متر تکه و تار خامک دوزی توزیع گردید

ولایت فراه:

o       ملاقات آمر امور مهاجرین ولایت فراه با موسفیدان بیجاشده ولسوالی پشترود .

ولایت خوست:

o       برای شش فامیل فورم عدم سر پناه توزیع گردید

 

ولایت پنجشیر:

 • برای 20 فامیل آسیب دیده از اثر زلزله ،بارندگی وسیلاب 40 تخته کمپل 480 لیتر روغن از دیپویی ریاست مبارزه با حوادث توزیع گردید
 • یک فامیل بیجاشده ولایت بغلان در قریه شصت ولسوالی رخه ولایت پنشیر مسکن گزین گردیده .

ولایت نیمروز:

 • 26 فامیل کمک شده شامل 53 مرد و 69 زن
 • 30 فامیل اجباری و 15 فامیل داوطلب داخیل این ولایت گردیده

ولایت فاریاب: به تعداد 8 فامیل بیجاشده داخلی شامل 17 نفر مربوط پشتون کوت و گرزیوان ثبت وراجستر گردید

ولایت بامیان:

 • توظیف هیت سروی و خسارات ناشی از حوادث طبیعی ولسوالی های کهمورد ، سیغان و شیبر ناشی از سیلاب ها
 • توزیع یک قطعه فورمه عدم سر پناه برای یک فامیل عودت کننده .

ولایت کابل:

 • 29 فامیل ارزیابی و جهت سروی به موسسه اوچا معرفی گردید
 • برای مساعدت افتاری ( ماه مبارک رمضان ) 62 فامیل جهت اخذ مساعدت به موسسه ( اسلامیک ریلیف ) معرفی گردید
 • برای 7 تن از مراجعین فورم عدم سرپناه توزیع گردید
 • 150 قطعه آویز بانکی ضم اسناد ثبت وراجستر گردید

 

ولایت لوگر:

 • توزیع 23 قطعه استعلام به ثبت و احوال نفوذ
 • توزیع 6 قطعه تعرفه بانکی
 • ثبت 2 فامیل بیجا شده داخلی و 2 فامیل عودت کننده
 • سروی 15 تن افراد آسیب پزیر توسط ( PSN ) در شهرک مهاجرین

ولایت غزنی :

 • ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی معلومات دقیق از ساحات بیجا شدگان داخلی که در این ولایت بیجا شده اند وبا تفکیک محلات اصلی شان در سال 1393 و 1394 به موسسات همکار سروی گردیده اند

ولایت دایکندی :

 • توزیع یک قطعه فورم عدم سرپناه
 • ثبت 20 قطعه اسناد مهاجرتی در دیتابیس و تامین ارتباط با مقام ولایت و سکرتریت مقام وزارت در مورد چگونگی آفر گشایی حفر چاه واخذ هدایت در مورد محل ارزیابی پروژه 

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از از تاریخ 28 الی اول ثور سال 1395

 • ارسال مکاتیب وپیشنهادات حاوی احکام مقام وزارت به 14 ولایت.
 • اخذ 15 گزارش از واحد های دومی در ارتباط به بیجاشده ها ،عودت کننده ومساعدت به آنها .

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ 21 الی 25 حمل سال 1395

-        اخذ 19 قطعه مکتوب وگزارش از واحد های دومی وارجاع آن به مراجع زیربط.

-        اخذ 12 گزارش احصائیوی از ولایات در ارتباط به عودت کننده ها ،بیجا شده ها ومساعدت به آنها.

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ 7 الی 11 حمل سال 1395

 • اخذ 23مکتوب و راپور از واحد های دومی وارسال آن به مراجع زیربط .
 • اخذ 19 گزارش از واحد های دومی به ارتباط مهاجرین ،بیجاشده ها ومساعدت به آنها.

 

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ 3و 4حمل سال 1395

 • اخذ مکاتیب از واحد های دومی سه ولایت وارجاع آن به مراجع زیربط.
 • اخذ 8 گزارش از واحد های دومی وزارت در رابطه به عودت مهاجرین ،بیجاشده ها وتوزیع مساعدت به آنها.

گزارش ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات از تاریخ 1 الی5 حوت سال روان

 • اخذ 10 قطعه مکتوب از واحد های دومی وارجاع آن به مراجع زیربط.
 • اخذ 13گزارش از ولایات در رابطه به مهاجرین ،عودت کننده ها ،بی جاشده ها ومساعدت به آنها.

فعالیت ریاست هماهنگی امور ولایات از تاریخ 11 دلو سال 1394

ریاست هماهنگی امور ولایات در کنار سایر فعالیت های رزوانه اش مهمترین گزارشات که از ولایات به دست آورده را قرار ذیل گزارش می دهد.

هرات

به تعداد 37 خانواده و 993 تن مجرد به شکل اجباری از ایران به کشور از طریق مرز هرات به کشور برگشته اند. همچنان در این لیست 16 فامیل و 1247 تن به شکل داوطلب نیز به کشور برگشت نموده است.

همچنان از مرز تورخم ولایت ننگرهار نیز خبر رسیده است که طی هفته گذشته به تعداد 16 فامیل و 83 تن مجرد به شکل اجبار از کشور پاکستان به افغانستان برگشته اند.

همچنان در ولایت نورستان نیز برای 33 خانواده مواد زمستانی توزیع شده است این خانواده ها در شهر پارون مرکز این ولایت جاگزین هستند.

ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • اخذ 20 قطعه مکتوب از واحد های دومی وارجاع آن به مراجع زیربط.
 • اخذ 7 گزارش از واحد های دومی به ارتباط عودت ،بیجاشده گی ومساعدت به آنها.
اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ ۵ الی ۱۱ قوس
 • اخذ ۹ مکتوب در موارد مختلف از واحد های دومی وزارت.
 • اخذ ۳ گزارش از ولایات در مورد عودت کننده ها بیجاشده ها ومساعدت به آنها.

مساعدت برای 39 فامیل بی جاشده در پروژه میدان شهر

موسسه DRC برای 39 خانواده بی جاشده در پروژه میدان شهر در جریان ماه عقرب سالروان کمک نموده است.

به اساس معلومات ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات مساعدت یادشده شامل 8000 افغانی پول نقد ، ترپال ،کمپل وسایل آشپزی وسیت های صحی برای هر فامیل بوده است.

اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی ولایات از تاریخ ۲۸ عقرب الی ۴قوس

 • ۵۷ قطعه مکتوب از ولایات اخذ وجهت اجراآت به مراجع زیربط ارسال شد.
 • گزارشات کاری ولایات ننگرهار ،لوگر ،نیمروز ،بدخشان وغزنی
 • اخذ گزارش ۸۱ فامیل عودت کننده به ولایت ننگرهار،۵ فامیل به هرات و همچنان گزارش ۳۳ فامیل بیجاشده از ولسوالی یمگان به اشکاشم بدخشان .

اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ ۲۰ الی ۲۷ عقرب

 • اخذ ۱۴ قطعه مکتوب احصائیوی در رابطه به عودت کننده ،بی جاشده ورد مرزی ها از ولایات.
 • اخذ گزارش توزیع مساعدت در ولایت فاریاب.
 • اخذ حدود ۲۰ قطعه مکتوب وگزارش از واحد های دومی در موارد مختلف.
 • اخذ۱۵ روق گزارشات کاری از ریاست های مهاجرین هرات،ننگرهار،خوست ونمیروز.

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ ۱۶ الی ۲۰ عقرب

 • ارسال مکاتیب وسایر اسناد به برخی از ولایات.
 • اخذ ۸ گزارش از ولایات.
 • ارسال سفارشات مقام وزارت از طریق مخابره به برخی از ولایات.

فشرده اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات

اخذ گزارش از ولایات لغمان،خوست،ارزگان،زابل،هرات،نیمروز وننگرهار.

ارسال مکاتب متحد المال به یک تعداد ولایات.

اخذ وارسال یک تعداد مکاتب از واحد های دومی وعکس آن همچنان اجراآت در قبال یکتعداد مسایل دیگری مرتبط به ولایات.

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات 15 الی 22 میزان

 • اخذ گزارش عودت کننده گان از ولایت هرات .
 • اخذ گزارش عودت کننده گان از ولایت نیمروز .
 • اخذ گزارش عودت کننده گان از ولایت ننگرهار .
 •  اجراآت در قبال یکتعداد مکاتیب وارده از واحد های دومی به این ریاست .

فشرده فعالیت کاری ریاست ارتباط وهماهنگی ولایات از تاریخ 22 سنبله الی 7 میزان 1394

 • حکم نمبر 796 ریاست اجرائیه به واحد های دومی وزارت ارسال شد.
 • گزارش فوت دونفر مهاجر در کشور ایران اخذ وبه مراجع مربوط ارسال شد.
 • 34 قطعه مکتوب اخذ وارسال گردید.
 • درمورد اقامت قانونی وغیر قانونی اتباع افغانستان در پاکستان از 16 واحد دومی بطور رسمی معلومات اخذگردید.
 • مکاتیب وارده از ریاست های امور مهاجرین جوزجان ،تخار،لوگر ،بادغیس ،بامیان وکاپیسا اخذ وبه کمیته طرح وپالیسی ومبارزه علیه فساد اداری ارسال شد.
 • اخذ گزارش عودت 78 فامیل از پاکستان.
 • جمع آوری گزارشات عودت کننده گان از ولایات.
 • اخذ گزارش عودت کننده گان از بندر تورخم از طریق تلفن .
 • اجراآت در مورد برخی مسایل متفرقه دیگر.

فعالیت ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات از تاریخ ۱۱ الی ۲۱سنبله ۱۳۹۴

 • ثبت ۳۲۵ فامیل عودت کننده خود انگیخته به ولایت هرات
 • ثبت ۲۳ فامیل عودت کننده به ولایت ننگرهار.
 • اجراآت درقبال ۱۰ قطعه مکتوب واصله از ولایات .
 • ارسال مکاتیب متحد المال د رموارد مختلف به ریاست ها وآمریت های امور مهاجرین ولایات وبه ریاست های مرکزی.
 • اخذ توزیع مواد برای ۱۰۱ خانواده بی جا شده به ولایت پنجشیر از طرف UNHCR ,WFP و WSTA.

فعالیت کاری ریاست ارتباط و همآهنگی امور ولایات از تاریخ 27 اسد الی 4 سنبله

 • اخذ حکم از مقام وزارت در مورد یک ماه معاش 11 نفر از کارمندان آمریت امور مهاجرین پنجشیر .
 • ارسال مکاتیب معلومات عمومی در شهرکها و پروژه ها که د رولایات از سال 1389 به اینطرف تحت کار قرار دارد .
 • تکثیر مکتوب آمریت سرحدی ولایت نیمروز در ارتباط به فوت یکنفر از مهاجرین افغان ، به مراجع مربوط .
 • ارسال خبر سروی 250 فامیل بی جاشده به ریاست های زیربط مرکزی .
 • دعوت رؤسا و آمرین 34 ولایت بمنظور آموزش ، از طرف انستیتوت خدمات ملکی .
 • 111 قطعه مکتوب در موارد مختلف صادر ، 67 و 6 قطعه حفظ گردیده است .
 • اخذ گزارش در مورد 6 خانواده از ساکنین ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس که از جانب طالبان مجبور به ترک خانه های شان شده و 2عضو خانواده های آنها راکشته بودند.
 • اخذ گزارش در مورد بی جاشدن 716 خانواده از برخی ولسوالی های ولایت کندز از اثر نا امنی و ارائه معلومات در رابطه به سروی آنها غرض توزیع مساعدت .
 • اخذ گزارش در مورد کشته شدن دو نفر افغان توسط پولیس ایران در استان سیستان بلوچستان که طور قاچاقی از پاکستان داخل خاک ایران شده بودند.
 • اخذ گزارش ار ولایت بادغیس در مورد بی جاشدن 350 خانواده و توزیع مواد خوراکی برای آنها .
 • جمع آوری یکتعداد گزارشات دیگر ولایات و ارسال آن به مراجع زیربط .

گزارش ربع دوم سال مالی ۱۳۹۴

 • ارسال مکاتیب ، مصوبات، فیصله ها ، هدایات ، اوامر و پلان پالیسیها ی مقام وزارت بریاست ها و آمریت های امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایات .
 • جمع آوری گزارشات ماهوار، ربع وار وسالانه از ریاستها وآمریتهای امورمهاجرین  و عودت کننده گان ولایات و ارائه آن بمقامات محترم ذیصلاح و مراجع ذیربط .

اخذ گزارشات آمار وارقام احصائیوی برخی از ریاستهای امور مهاجرین در جریان ربع دوسال روان که قرار ذیل است:

1- ریاست امورمهاجرین ولایت هرات ،بندراسلام قلعه :

 • عودت کننده بتعداد 4925تن
 • خودانگخته  بتعداد 19744 تن.

2- ریاست محترم امورمهاجرین ولایت ننگرهار،بندر تورخم :

 • عودت کننده  بتعداد 3493 تن

3- ریاست محترم امورمهاجرین ولایت نیمروز:

 • عودت کننده بتعداد 819تن
 • خودانگخته بتعداد 5961تن

اخذ گزارشات درمورد حوادث طبیعی و غیرطبیعی از ولایات کندز، بدخشان و سرپل که ازطریق تماسهای تیلفونی اخذ گردیده است قرار ذیل است:

 • 20156 فامیل که ازاثر جنگ و نا امنی های اخیر  ازمناطق اصلی   شان بیجا شده بودند،ثبت وراجسترگردیده اند. 
 • 3177 فامیل بیجاشده مستحق به تاریخ12/2/1394 توسط 9 تیم سروی با همکاری موسسات مقیم این ولا  درمرکزشهر کندز تشخیص شدند.
 • ازتاریخ 19/2/1394 الی 30/2/1394 مواد کمکی غذائی و غیر غذائی برای (1696) فامیل بیجاشده گان ازمربوطات ولایت کندز، درمرکز آنولایت از طریق موسساتUNICFF- UNHCR – WFP  توزیع گردیدکه شامل30 کیلوآرد،  3کیلو بوره ،3قطی روغن  ، 14 کیلو دال نخود ، (60) بیسکویت ، یک کیلونمک ، یک تخته ترپال، یک بالون گاز، 6تخته کمپل  ، یک عدد سطل، ، پشه خانه یک دانه ، بسته حمام یک سیت و سیت آشپزخانه یک بسته بود برای هر فامیل توزیع گردیداست.
 • سروی وشناسائی (279) فامیل آسیب دیده از اسر سیلاب ،به بتاریخ 21/2/1394،به همکاری ریاست مبارزه با حوادث وموسسات NRC- WFP  میقم آنولا صورت گرفت که به اساس سروی یاد شده، (99) منزل مسکونی بکلی تخریب وده ها منرل دیگربشکل قسمی آسیب دیده بود.
 • (373) فامیل بیجاشده ازاثر جنگ های اخیراز قریه قره خائی ولسوالی چهاردره ، قریه جات گل تپه و قریه جات مختلف ولسوالی خان آباد ولایت کندزبی جا شده بودندودر زیر خیمه ها زنده گی می کردند،به تاریخ23/ 2/ 1394  توسط پرسونل آمریت حالات اضطرار ، ریاست امورمهاجرین به همکاری موسسات  NRC-WFP-UNHCR  سروی شدند.
 • از تاریخ 21/2/1394به اینطرف از جانب این اداره به همکاری موسسه یونسار (272 ) فامیل بی جاشده از اثرجنگ و ناامنی رااز ولسوالی وردوج به ولسوالی بهارک آنولا سروی نموده است .
 • برای چهار فامیل که ازقریه نواباد  ولسوالی ارگو ولایت بدخشان به اثرلغزش کوه ازمنارل شان بیجا و درنزدیک دریا امو جابجا گردیده اند، ازطرف هلال احمر افغانی خیمه و مواد غذائی در تفاهم با آمریت امورمهاجرین انولا کمک شده است.
 •  بتاریخ 15/2/1394برای (237) فامیل بیجاه  شده از اثر لغزش کوه ،مئاد مساعدتی توسط هیکوبتربه ساحه انتقال داده شدو بعداً  توسط موسسه IOM ،به همکاری ریاست حالات اضطرار برای فامیل آسیب دیده توزیع گردید که شامل خیمه ومواد غذائی بود.
 • بتارخ 17/2/1394 برای 38 فامیل بیجاشده که قبلاً سروی شده بودند ازطرف دفتر NRC برای فی فامیل مبلغ 6000 به همکاری کارمندان آمریت امورمهاجرین انولا توزیع گردیده است.
 • همچنان بیش یکهزارقطعه مکتوب واستعلام در ارتباط به موضوعات ومطالب مرتبط به مها جرین وبیجاشده ها، به واحد های اولی ودو می وزارت ارسال گردیده است ودو کارمند آن اداره غرض اجرای اموررسمی به ولایات اعزام شده اند.

بیش از 25 هزار نفر مهاجر در جریان ربع دوم سال 1394 بطور خود انگیخته و 9237 نفر بطور داوطلبانه از ایران و پاکستان به کشور عودت نموده اند .

تاریخ نشر: Jul 07, 2015 رده : عمومی

به اساس گزارش ریاست ارتباط و هماهنگی ولایات ، در جریان ربع دوم سال مالی 1394 ، ،19744 نفر مهاجر مقیم ایران از طریق مرز اسلام قلعه و 5961 نفر از طریق مرز نیمروز بطور خود انگیخته به کشور عودت نموده اند .

همچنان در گزارش مذکور آمده است که در مدت یاد شده 4925 نفر مهاجر مقیم ایران از طریق بندر اسلام  قلعه هرات ، 819 نفر از طریق مرز ولایت نیمروز و 3493 نفر مهاجر مقیم پاکستان از طریق بندر تورخم بطور داوطلبانه عودت نموده اند.

گفتنی است که نزدیک به یک میلیون نفر مهاجر دارائی مدرک و یک میلیون و 400 هزارنفر فاقد مدرک در و یک میلیون و 600 هزار نفر دارای مدرک و کمتر از یک میلیون نفر فاقد مدرک در پاکستان زنده گی می نمایند.

بیش از ۷۶۰ خانواده به کشور عودت نمودند .

بیش از ۷۰ فامیل از آغاز حمل سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۴/۱/۱۸ از پاکستان و ایران بطور داوطلبانه به کشور عودت نموده اند .

به اساس معلومات واصله از ریاست هماهنگی امور ولایات ، به ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت ، ۶۶۱ خانواده ، شامل ۴۱۶۴ نفر از پاکستان به ولایت ننگرهار ، ۷ خانواده شامل ۴۰ نفر از ایران به ولایت نیمروز و ۴ فامیل شامل ۱۱ نفر از ایران به ولایت هرات بطور داوطلبانه عودت نموده اند .