فعالیت کاری ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات

17-13 عقرب

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم معینیت مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ریاست محترم ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و سکرتریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

- گزارش  مصارفات مالی ماه میزان سال 96 مهاجرین ولایات پروان، لوگر، کنرها، دایکندی، بامیان، هرات بریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردید.

فارمت ها ی گزارش دهی27 ولایت  در رابطه به ارقام عودت کننده گان  بابت ماه عقرب سال 96 .

- دو قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات لوگر، کاپسیاء ،  درمورد شهرک های مهاجرین.

- مکتوب ولایت سرپل درمورد اعمار تعمیر ریاست مهاجرین آنولا بریاست ع عودت ارسال شد.

- گزارش کاری حمایت حقوقی مهاجرین ولایت کنروگرارش کاری دفترساحوی انگشتمت سنتر ریاست حمایت حقوقی ارسال شد.

-  بیست وسه قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات در رابطه به شهرک مهاجرین  ویک قطعه پیشنهاد مهاجرین ولایت لوگر درمورد نقشه تفصیلی فازدوم شهرک مهاجرین

بریاست ع عودت ارسال شد.

- مصوبه شماره (10)  جلسه نوبتی شورای محترم وزیران به ریاست مهاجرین ولایت کندهار ارسال گردید.

- مکتوب محاسبه جنسی درمورد اموال واجناس تجهیزات دفتر که درسال 96 از طریق موسسات خارجی وداخلی مساعدت گردیده است.

- دوقطعه مکاتیب مربوط وزارت مالیه در را بطه به  قطعیه  96 وسفریه های داخلی وخارجی.

- یک قطعه مکتوب به هدایت شفاهی مقام محترم وزارت در رابطه به این که دیگر مکاتیب خویش را عنوانی مقام وزارت ارسال نکنند.به واحد های دومی تکثیرشد.

- هفت قطعه مکاتیب مهاجرین ولایات دررابطه به فامیل های بیجاشده بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال شد.

- پنج قطعه پیشنهاد مهاجرین ولایات درموارد مختلف بعد از هدایت مقام محترم وزارت  به ولایات مربوطه اش ارسال شد.

- دوقطعه مکاتیب مهاجرین ولایات دایکندی  درمورد مصارف کرایه موتر ومقروضیت

- راپورمصارفات م- 22 مهاجرین ولایت نورستان، بریاست مالی وحسابی ارسال شد.

- گزارش ریاست مهاجرین لغمان درمورد دو عراده موتر سایکل مساعدت دفتر یونسیار، ریاست تفتیش داخلی ارسال گردید.

- گزارش کمیته ولایتی PRC مهاجرین ولایت خوست

- گزارش امار وارقام احصائیوی مهاجرین هرات بابت ماه میزان 96.

بریاست پالیسی وپلان ارسال شد.

- شش  قطعه مکاتیب  مهاجرین ولایات در رابطه به  اجناس دفتر بریاست اداری ارسال شد.

- 9 قطعه مکتوب ریاست منابع بشری دررابطه به فورم های ارزیابی ، راپورحاضری روسا وتمدید قرار داد خط  ، بریاست منابع بشری ارسال شد.

ولایت لوگر:

- 8 قطعه استعلام بخاطرصحت وعدم صحت تذکره تابعیت توزیع شد

-8 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

- 13 نفر عودت کننده به خاطراصلاح اسم به  شورای قریه معرفی شد.

- 40 فامیل عودت کننده در سال 2017 دیتابیس گردید.

- برای 35 فامیل بیجاشده مواد و پول نقد مبلغ 6000 افغانی توزیع شد.

ولایت بلخ:

- 247 قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت گردید.

- برای 130 فامیل بیجاشده ولایات فاریاب ، کندز، سرپل، به هرفامیل مواد غذای توسط دفتر WFP توزیع گردید.

ولایت بامیان:

- 10 قطعه تعرفه بانکی جهت پرداخت قیمت برای مستحقین توزیع شد.

- 16 قطعه استعلام برای عودت کننده گان جهت صحت وعدم صحت تذکره تابعیت توزیع شد.

- 9 فامیل عودت کننده ثبت شد.

- 3 فامیل بیجاشده داخلی ولایات کندز ومیدان وردک ازطریق موسسه سولدریت سروی شدند.

ولایت سرپل:

- سروی بیجاشده گان درقریه میرزاولنگ  ولسوالی صیاد بخاطر مساعدت زمستان ازطریق دفتر یونسیار صورت گرفت.

- 2 فامیل عودت کننده ثبت شد.

ولایت هلمند:

- 119 فامیل بیجاشده سروی گردید ازطریق موسسه یونسیار WFP

ولایت هلمند:

- 55 فامیل بیجاشده گان داخلی ثبت و راجستر گردید.

ولایت کنرها:

- برای  110 فامیل عودت کننده مواد خوراکه توزیع گردید.

- عرایض 16 فامیل بیجاشده گان داخلی به مقام ولایت رجعت داده شد.

- 5 تن عودت کننده بخاطر ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.

ولایت خوست:

- برای  2174 فامیل بیجاشده گان وزیرستان جنوبی مواد خوراکه توزیع گردید.

- 9 فامیل عودت کننده در ولایت خوست ثبت شد.

برای 264 فامیل بیجاشده وزیرستان جنوبی اجناس مورد ضرورت شان ازطرف موسسه DACAAR توزیع گردید.

10-6 عقرب

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت وسکرتریت های محترم  مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ریاست محترم ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و سکرتریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

- فارمت گزارش آماروارقام عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی ولایات هفته سوم ماه میزان وهفته اول ماه عقرب1396

- مکتوب امورمهاجرین ولایت فراه ، در رابطه به ارقام بیجاشده گان داخلی،

- گزارشات کاری ماه میزان 1396 امورمهاجرین ولایات پنجشیر، بامیان، بلخ، سرپل، زابل،

 بریاست محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال شد.

- مکتوب ریاست مالی وحسابی در رابطه تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت امورمهاجرین و وزارت محترم مالیه ودفتر محترم یونسیار به 34 ولایت تکثیرشد.

- برای  100  فامیل عودت کننده مساعدت زمستانی صورت گرفت.

- 500 فامیل درمرکز ولایت بامیان سروی گردید.

- (2) تن عودت کننده بخاطر ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.

- (19) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

(28) قطعه استعلام جهت صحت وعدم صحت تذکره تابعیت توزیع شد.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت سرپل، در رابطه به اسکیج تعمیر بریاست پالیسی وپلان ارسال شد.

-- مکتوب امورمهاجرین ولایت هلمند، درمورد ارزیابی کارمندان .

- مکتوب ریاست امورمهاجرین ولایت تخار، در رابطه به راپور حاضری روسا وامرین بریاست منابع بشری ارسال شد.

- دررابطه به انفکاک محترم مرتضی بست رتبه (8) شب باش بریاست امورمهاجرین ولایت غزنی ارسال شد.

- مکتوب ریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی دررابطه به ارقام بیجاشده گان داخلی به آمریت امورمهاجرین ولایت غورارسال شد.

- مکتوب ریاست دفتردرمورد فعال سازی نماینده گی های وزارتها ونهاد های عدلی وقضای در (2) ولسوالی موقت در ولایات کشور به ولایات مربوطه اش ارسال گردید.

- مکتوب ریاست منابع بشری دررابطه به  تمدید قرارداد خط محترم نصرت خان معادل بست (5) کارمند باالمقطع الی ختم سال مالی.

-  گزارشات مالی ماه های سنبله میزان وعقرب امورمهاجرین ولایات زابل، میدان وردک ،  بریاست مالی وحسابی ارسال شد.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت بادغیس درمورد یازده قلم وسایل مخابراتی که از طرف موسسه یونسیار مساعدت شده است.بریاست اداری ارسال شد.

ولایت بلخ:

- (2) فامیل عودت کننده برویت اسناد VRF ثبت وراجستر گردید.

- برای (135) فامیل عودت کننده وبیجاشده گان داخلی (11) قلم اجناس ولازم فارم مرغداری توزیع گردید.

- (7) قطعه عریصه شامل (96) فامیل بیجاشده گان داخلی ولایات فاریاب جوزجان ، به شعبات مربوطه تسلیم داده شد.

- (20) تن عودت کننده و بیجاشده جهت دریافت مساعدت وسایر برنامه ها به شعبات مشوره دهی ارسال گردید.

ولایت بادغیس:

-(14 قطعه عریضه مبنی بربیجاشده گی ثبت و راجستر گردید.

- برای (142) فامیل بیجاشده گان داخلی مواد  غیرغذایی توزیع گردید.

- (11) فامیل بیجاشده گان داخلی سروی گردید.

ولایت لغمان:

- (6) فامیل عودت کننده گان ثبت وراجستر گردید.

- برای(361) فامیل عودت کننده از طرف NCRO مواد غذایی توزیع شد.

- برای یک فامیل بیجاشده مبلغ (250) دالر از طرف انجوRSSAO  مساعدت صورت گرفت.

ولایت هرات:

- درطی هفته گذشته برای (147) فامیل توسط موسسه NRC پول نقد مبلغ 1000 افغانی توزیع گردید.

- به تعداد (389) فامیل  سروی گردید وازجمله (55) فامیل مستحق شناخته گردید.

- (152) فامیل عودت کننده به محلات اصلی شان برگشت نمودن.

- برای (13) فامیل توسط موسسه CHA  پول نقد توزیع گردید  و (117) فامیل به خاطر کمک زمستانی سروی ومستحق شناخته شدند.

ولایت کندز:

- (1827) فامیل بیجاشده  از طرف ریاست مهاجرین وموسسات  مقیم ولایت کندز سروی گردید.

- برای (29) فامیل از طرف موسسه WFP 14000 افغانی توزیع گردید.

- (396) فامیل  از طریق یونسیار سروی گردید.

- (3) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید

- برای (128) فامیل بیجاشده گان داخلی  از طریق دفتر اکتید مبلغ 18000  هزار افغانی توزیع شد.

- تکمیل وتسیلم دهی  (10) شلترخانه سازی برای فامیل های عودت کننده گان از طریق ریاست NRC توزیع گردید

- (34) نفرعودت کننده گان از طریق موسسه یونسیار مواد غذایی زمستانی دریافت نمودند.

ولایت هلمند:

- (119) فامیل بیجاشده داخلی ازطرف موسسه یونسیار WFP سروی گردید و مواد غذایی وپونقد برای شان توزیع شد.

ولایت سرپل:

- (489) فامیل بیجاشده گان داخلی سروی گردید وازجمله برای  485 فامیل مواد غیر غذایی ازطریق یونیسف  توزیع گردید.

- (20) فامیل بیجاشده جهت دریافت مساعدت به دفتر P.S.N معرفی گردید.

- (40) فامیل بیجاشده گان داخلی  به منظور توزیع مواد زمستانی سروی گردید.

- (264) فامیل سروی گردید وازجمله 12 فامیل مستحق شناسایی گردید.

ولایت میدان وردک:

- (92) فامیل بیجاشده سروی گردید.

3میزان -29 عقرب

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و مشاوریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

- مکاتیب ریاست محترم مالی وحسابی درمورد فورم  م ب 23 به ولایات  سمنگان ، تخار و غزنی ارسال گردید.

- مکاتیب امورمهاجرین ولایات نیمروز، لوگر، غور، ننگرهار، غزنی ، زابل ، هرات ، تخار، جوزجان ، فاریاب ،  هلمند ،پنجشیر، کنر، زابل،  دررابطه  فامیل های بیجاشده داخلی .

- سه ورق جدول توزیع مساعدت های ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیکا .

- فارمت های هفته اول،  دوم وسوم ماه میزان  بیجاشده گان داخلی امورمهاجرین (20) ولایت.

- گزارشات کاری اجراات ماه میزان 1396 امورمهاجرین ولایات خوست، سرپل، بلخ،

- مکتوب امورمهاجرین ولایت سرپل درمورد باز کشت  6000 فامیل بیجاشده با امکانات شخصی خویش به محلات اصلی شان.

- دررابطه به فعالیت موسسه اموزشی حرفوی به بیجاشده گان.

بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

- گزارشات ماه میزان 1396 امورمهاجرین ولایت بلخ ، دایکندی،

- مکایب امورمهاجرین ولایات پکتیا و پنجشیر، درمورد زمین شهرک مهاجرین.

 بریاست محترم ع عودت ارسال گردید.

- مکتوب ریاست منابع بشری دررابطه به فعال سازی نماینده گی های وزارت ها ، ادارات ونهادی های عدلی وقضائی در (30) ولسوالی موقت درولایات کشور.

-  مکتوب ریاست حمایت حقوق در رابطه به تهیه سومین تا پنجمین گزارش دوره ای از تطبیق کنوانسیون حقوق طفل .

- طرزالعمل تنظیم فعالیت های موسسات غیردولتی ازجانب ریاست های ولایتی متوقف گردیده به 34 ولایت تکثیر گردید.

- مکتوب ریاست مالی وحسابی درمورد خط اندازی شهرک مهاجرین ولسوالی امام صاحب به ولایت کندز ارسال گردید.

- فورم م – ب 23 ریاست مالی وحسابی به امورمهاجرین ولایت تخار، غزنی وسمنگان، ارسال گردید.

- یک نقل احکام مقام محترم وزارت در رابطه به یک عراده موتر جدید کرولا.به امورمهاجرین ولایت لغمان ارسال شد.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت لوگر درمورد معرفی محترم عبدالهادی مدیر ع ادغام مجدد جهت طی مراحل نقشه تعمیرریاست مهاجرین.

- مکتوب ریاست  امورمهاجرین ولایت غزنی درمورد یک پایه کمپیوتر مساعدت دفتر IOM جهت استفاده بمنظور ارقام عودت کننده گان.

- تمدید قرارداد خط حاوی حکم مقام محترم وزارت محترم ذبیح الله کارمند بالمقطع.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت بادغیس درمورد اجرای کرایه وسفریه سید مهدی مدیر ع ادغام مجدد.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت تخار در رابطه به کریدت کارت بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

 - گزارش ماه میزان سال 1396 امورمهاجرین ولایت پنجشیر درمورد عودت کننده گان بریاست اطلاعات وارتباط عامه ارسال گردید.

- مکایبت ریاست امورمهاجرین ولایات پکتیکا ، غور، درمورد ارقام بیجاشده گان داخلی ، عودت کننده گان و اطفال.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت بلخ درمورد قاچاق انسان .

 بریاست محترم حمایت حقوقی ارسال گردید.

- راپورحاضری ماه میزان  رئیس وآمرامورمهاجرین ولایت لغمان، بریاست منابع بشری ارسال گردید.

- مکتوب ریاست منابع بشری در رابطه به تقرر روسان در بست رتبه (3) امرامورمهاجرین نیمروز.به ولایت مربوطه ارسال گردید .

- گزارش PDC امورمهاجرین ولایت پنجشیر وارزگان،  بریاست پالییسی وپلان ارسال گردید.

ولایت لوگر:

- (21) قطعه استعلام به اداره ثبت واحوال نفوس بخاطر صحت وعدم صحت تذکره تابعیت ارسال گردید.

- (11) فامیل عودت کننده کشور پاکستان برویت فورم  VRF  و IOM تثبیت هویت شد.

- (20) فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

- (24) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توریع گردید.

- (13) فامیل بیجاشده گان داخلی درمرکز ولایت لوگر ثبت وراجستر گردید.

ولایت غزنی:

- (50) تن عودت کننده گان ثبت وراجستر گردید.

- (3) فامیل عودت کننده کشورایران وپاکستان بخاطرادامه تحصیل ثبت وراجستر گردید.

- (20) فامیل نیازمند از طریق موسسه CHA سروی گردید.

 ولایت بامیان:

- (13) فامیل بیجاشده درمرکز ولایت بامیان جابجا شدند.

- (6) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

- (3) فامیل عودت کننده ثبت وراجست گردید.

- (12) قطعه استعلام بخاطرصحت وعدم صحت تذکره تابعیت توزیع شد.

ولایت بادغیس:

- (7) قطعه عریضه مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.

- (124) فامیل بیجاشده گان از طریق کمیته مصاحبه تاید گردید.

- (42) فامیل بیجاشده سروی گردید از جمله (12) فامیل تاید گردید.

ولایت سرپل:

- (290) فامیل بیجاشده ازطرف یونسیار سروی گردید وبرای فامیل های متذکره مواد غذایی وغذایی توزیع شد.

ولایت ننگرهار:

- (22) فامیل عودت کننده جهت اخذ مساعدت به اداره IOM  معرفی گردیدند.

- (18) تن اجراج شده کشورپاکستان با امکانات شخصی خویش به محلات اصلی شان بازگشت نمودند.

(25) فامیل عودت کننده جهت دریافت مساعدت به دفتر یونسیار معرفی گردیدند.

برای (200) فامیل عودت کننده از طرف اداره WFP باهرفامیل مبلغ (6000) افغانی مساعدت صورت گرفت.

ولایت سرپل:

- (489) فامیل بیجاشده گان داخلی سروی گردید وازجمله (371) فامیل آنها مستحق کمک شناخته شد.

- یک فامیل بیجاشده داخلی یک فامیل عودت کننده توسط تیم موظف سروی شدند.

ولایت بلخ:

- (284) فامیل بیجاشده گان داخلی که درفضا ی باز زنده گی میگردند ازطرف ریاست سره میاشت  و مبارزه با حوادث طبیعی مواد غیر غذایی توزیع گردید.

- (2) فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

- (20) تن عودت کننده کان ثبت دیتابیس گردیدند.

- (20) تن عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مربوطه اش ارسال گردید.

ولایت دایکندی:

- توزیع (17) قطعه تعرفه بانکی برای عودت کننده گان.

- یک قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

- (1038) بیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت به موسسات کمک کننده معرفی گردید.

ولایت کنرها:

- (5) تن عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

- (8) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید.

22-26 میزان

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت، سکرتریت های محترم مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، مشاوریت ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و مشاوریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

گزارش کاری ماه سنبله ومیزان 1396امورمهاجرین ولایات بلخ ، ننگرهار.

- اسناد ملکیت زمین شهرک امورمهاجرین ولایت زابل،

- مکاتیب امورمهاجرین ولایات بامیان، درمورد شهرک مهاجرین

بریاست ع عودت ارسال گردید.

مکاتیب امورمهاجرین ولایات کندهار، میدان وردک، فاریاب،  درمورد معرفی

کارمندان شان به مرکز.

- راپور  حاضری برج میزان سال 1396 روسا وامرین امورمهاجرین ولایات تخار، سمنگان، خوست، غزنی، هلمند، نیمروز،

- اسناد ارزیابی کارمندان ریاست مهاجرین ولایت غزنی .کندهار، فراه ،

- یکورق پیشنهاد تمدید سرپرستی رئیس امور مهاجرین ولایت جوزجان. بریاست محترم منابع بشری ارسال گردید.

- مکاتیب امورمهاجرین ولایات غور، هرات ، فاریاب ، جوزجان ، خوست ،  هرات ، خوست ، زابل ، هلمند ، سرپل، غور، ننگرهار، بادغیس ، سرپل ، کندز،  فراه ، هلمند ، درمورد فامیلهای بیجاشده گان داخلی،

- گزارش هفته سوم ماه میزان سال 1396 امورمهاجرین 25ولایت.

- گزارشات کاری  ماه سنبله و میزان 1396 امورمهاجرین ولایات بلخ .ننگرهار، بامیان ، وماه اسد امورمهاجرین ولایت پکتیا،

- مکتوب امورمهاجرین ولایت تخار درمورد بازگشت بیجاشده گان به محلات اصلی شان.

بریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

- مکتوب تعقیبی ریاست اداری درمورد فرمایشات اسناد بهادار وغیر بهادار.

- مصوبه شماره (10) مورخ 3/7/1396 جلسه نوبتی شورای محترم وزیران .

- مکتوب ریاست ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی در رابطه به مساعدت در زمستان برای بیجاشده گان وعودت کننده گان از طرف نهاد های ملی وبین المللی .

 به 34 ولایت تکثیر گردید.

- مکاتیب امورمهاجرین ولایات نیمروزو غزنی ، درمورد تخصیصات ربعوار

- راپورمصارفات  م- 22 ماه سنبله 1396 امورمهاجرین ولایات.

- مکتوب امورمهاجرین ولایت زابل،  درمورد کرایه موتر .

- مکتوب مهاجرین ولایت پروان درمورد راپور تجهیزات ولوازم دفتر مساعدت اداره IOM . بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

- مکتوب ریاست امورمهاجرین ولایت فراه درمورد ( کندن کاری جای پیپ آبرسانی) .

- مکتوب امورمهاجرین ولایت پنجشیر درمورد بلاک شهرک مهاجرین ولایت پروان.

- مکتوب ریاست امورمهاجرین ولایت فراه درمورد پروسه خط اندازی شهرک مهاجرین.

- گزارش جلسه PDC ریاست مهاجرین ولایت فراه .

بریاست پالیسی وپلان ارسال است.

- یک نقل تفاهم نامه موسسه خدمات اجتماعی زنان (واسا) بریاست مهاجرین ولایت هرات ارسال گردید.

 - مکتوب ریاست منابع بشری درمورد تقرر عبدالوهاب دربست (5) به حیث مدیرحاضری بریاست مهاجرین ولایت کندزارسال کردید.

- مکاتیب امورمهاجرین ولایات میدان وردک، بامیان، فاریاب،  دررابطه به   قاچاق انسان.

- مکتوب ریاست انجنیری درمورد سرک شهرک مهاجرین به ولایت بامیان ارسال گردید.

- مکاتیب ریاست منابع بشری درمورد تقرر محمد پرویز دربست رتبه (5) امریت مهاجرین زابل  ، تقرر اسدالله دربست رتبه (5) امریت مهاجرین تخار و انفکاک محترم جواد شب باش بست رتبه (8)  . , و تقررآمریت مهاجرین لوگر به ولایات اتی الذکرارسال گردید.

- مکتوب ریاست مهاجرین ولایت خوست دررابطه به دیتابیس بریاست IT  ارسال گردید.

ولایت لوگر:

- (13) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گان داخلی وعودت کننده گان ثبت وراجستر گردید.

- (5) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

- (1) فامیل عودت کننده کشورپاکستان برویت فورم VRF  ثبت وراجستر گردید.

- (20) فامیل عودت کننده داخلی دیتابیس گردید.

-  یک فامیل عودت کننده جهت اصلاح اسم وولد به یونسیار معرفی گردید.

- یک نفر بخاطر ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.

ولایت کندز:

- (1) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان جهت اخذ زمین ثبت وراجستر گردید.

-  (4) فامیل عودت کننده بخاطر شلتر ثبت وراجستر گردید.

- (27) فامیل عودت کننده کشور ایران وپاکستان ثبت وراجستر گردید.

- (30) فامیل عودت کننده به دریافت مواد زمستانی ثبت وراجستر گردید.

- (32)عودت کننده وبیجاشده داخلی توسط PSN سروی گردید.

- برای (143) فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی از طریق موسسه PSNا اجناس مورد ضرورت شان توزیع گردید.

- برای (13) فامیل متضرر از طریق حوادث ، سرمیاشت، شاروالی  مواد غذایی وغیرغذایی توزیع گردید. وازطریق موسسه NRC مبلغ 26000 افغانی واز طریق موسسه DACAAR  ، از طریق WFP چهار بوری آرد توزیع گردید.

- برای (9) فامیل  که ازاثر سیلاب متضررگردید بودند از طریق یونسیار (9) باب خیمه توزیع گردید.

ولایت بادغیس:

- (8) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گان داخلی ثبت وراجستر گردید.

- (33) فامیل بیجاشده سروی شد واز طریق موسسه NRC به فی فامیل مبلغ (26000) افغانی توزیع گردید.

- (6) فامیل بیجاشده گان داخلی سروی شد به فی فامیل یک سهمیه مواد غیرغذای از طریق موسسه یونسیار توزیع شد.

ولایت سرپل:

- (29) فامیل بیجاشده  مستحق سروی گردید.

- (3) فامیل بیجاشده داخلی مستحق کمک شناخته شد.

ولایت هلمند:

- برای (111) فامیل بیجاشده داخلی ازطریق موسسات همکار مقیم ولایت هلمند به فی فامیل 12000 افغانی مساعدت صورت گرفت.

ولایت بلخ:

- (280) فامیل بیجاشده گان داخلی ولایت فاریاب مقیم ولایت بلخ توسط موسسات همکار مقیم ولایت بلخ سروی گردید.

- (10) فامیل عودت کننده مستحق ثبت وراجستر گردید.

- (6) قطعه عرایض بربیجاشده گان ولایات فاریاب ، جوزجان، کندز به شعبات مربوطه رجعت داده شد.

ولایت کنر:

- (309) فامیل بیجاشده گان داخلی سروی گردید.

- عرایض (22) فامیل بیجاشده داخلی ثبت وراجستر گردید.

ولایت غزنی:

- (20) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع گردید.

- یک تن عودت کننده کشورایران بریاست صحت عامه معرفی شد.

- (30) باب خیمه برای بیجاشده گان توزیع گردید.

ولایت بامیان:

- (700) فامیل بیجاشده ، عودت کننده و اسیب پذیر سروی گردید وازجمله (300) فامیل  مستحق سروی گردید.

- (11) قطعه فورم برای عودت کننده گان توزیع گردید.

- (17) قطعه استعلام بخاطر صحت وعدم صحت تذکره تابعیت برای عودت کننده گان توزیع گردید.

15-19 میزان

1-      گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت های مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت،  مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ریاست محترم ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و سکرتریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

-          یک قطعه پیشنهاد ریاست امورمهاجرین ولایت جوزجان دررابطه به صلاحت پولی روسا وآمر .

-          مکتوب امورمهاجرین ولایت فاریاب، درمورد کرایه تعمیر ریاست مهاجرین انولا.

2-      فورم مصارفات م - 22 امورمهاجرین ولایات لوگر، کندز، هرات، زابل، بغلان،پکتیکا. بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

-          گزارشات جلسه کمیته انکشافی (PDC) امورمهاجرین ولایات فاریاب وفراه،

-          گزارش ارقام وامار بیجاشده گان داخلی بابت ماه سنبله 1396هرات.

3-      بریاست پالیسی پلان  ارسال شد.

-          مکتوب ریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی درمورد انتقال خانواده های بیجاشده به محلات اصلی شان. به 34 ولایت تکثیر گردید.

-          فورم های ارزیابی محترمان هریک  محمد جعفر احمدی امرمهاجرین  ولایت غزنی ، محمد محسن مدیر محاسبه جنسی ولایت سمنگان، عبدالوحد از ولایت بدخشان،

-          مکاتیب امور مهاجرین ولایات ارزگان و بامیان  دررابطه به  معرفی کارمندان شان به مرکز.

-          راپورحاضری ماه میزان روسا وامرین امورمهاجرین ولایات تخار ، پکتیا ، زابل، بریاست محترم منابع بشری ارسال شد.ُ

-          گزارش هفته چهارم ماه سنبله وهفته اول ماه میزان 1396 (10) ولایت.

-          فارمت های  اول ماه میزان بیجاشده گان داخلی امورمهاجرین (27) ولایت.

-          مکتوب ریاست مهاجرین ولایت بغلان درمورد عریضه سید فقیر نماینده سی فامیل بیجاشده

-          گزارش کاری ماه سنبله امورمهاجرین ولایت هرات. بریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال شد.

-          مکتوب امورمهاجرین ولایت فراه ، راجع به خط اندازی  در شهرک مهاجرین.

-          گزارش کمک های بشری که ازطریق موسسه  IRC برای عودت کننده گان وبیجاشده گان درسال 1396 صورت گرفته است.

-          (21) ورق گزارش عودت کننده گان هفته دوم و(10) ورق هفته اول ماه میزان 1369

-          گزارش کاری ماه سنبله امورمهاجرین ولایت هرات. بریاست ع عودت ارسال گردید.

4-      ولایت کندز:

-          (13) فامیل بیجاشده  داخلی ازطریق موسسات همکار سروی گردید ازطرف سره میاشت ، ریاست مبارزه با حوادث وشهرداری کندزبرای شان مساعدت صورت گرفت.

5-      ولایت بادغیس:

-          (2) قطعه عرایص مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.

-          (16) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید.

-          برای (6) فامیل بیجاشده از طریق موسسه WFP  مواد غذای توزیع گردید.

6-      ولایت هرات:

-          (235) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید.

-          برای (39) فامیل مبلغ 14000هزار افغانی توسط موسسه DRC توزیع گردید.

7-      ولایت بلخ:

-          برای (22) فامیل بیجاشده  گان داخلی ولایات بغلان مقیم ولایت بلخ پول شلتر به از طریق موسسه NRC  توزیع شده.

-          یک تن بیجاشده داخلی جهت همکاری بدفتر ACAPIIIمعرفی گردید.

-          (2) فامیل عودت کننده شامل 6 نفر برویت اسناد VRF به دفتر یونسیار ثبت وراجستر گردید.

-          (90) تن عودت کننده وبیجاشده گان داخلی که بخاطر دریافت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.

8-      ولایت ننگرهار:

-          (71) فامیل عودت کننده بخاطر دریافت مساعدت ثبت وراجستر گردید.

-          برای (100) فامیل عودت کننده وبیجاشده از طریق موسسه دماشوم ساتنی به فی فامیل  مبلغ 6000 افغانی مساعدت صورت گرفت.

9-      ولایت سرپل:

-          (254) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید ازجمله (29) فامیل مستحق شناسای گردید.

10- ولایت هلمند:

-          (73) فامیل بیجاشده بی بضاحت سروی گردید.

11- ولایت لغمان:

-          (145) فامیل بیجاشده داخلی بعد ازسروی بریاست حوادث ولایت لغمان معرفی گردید.

-          برای (265) نفرعودت کننده وبیجاشده گان داخلی درمقابل کارمبلغ 350 افغانی پول برای مدت 25 روز ازطرف موسسه DHSA توزیع گردید.

-          یک نفرمتعلم بریاست معارف ولایت لغمان معرفی گردید.

12- ولایت کنر:

-          (15) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.

-          (9) نفرمتعلم بخاطر ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.

-          (20) تن عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

13- ولایت بامیان:

-          (4) قطعه استعلام بخاطر صحت وعدم صحت تذکره تابعیت برای عودت کننده گان به قومندانی امنیه ارسال شد.

-          (2) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

-          یک نفر متعلم بخاطر ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی شد.

-          مکتوب وزارت محترم کاراموراجتماعی در رابطه به رفع بیکاری وفراهم اوری سهولت های کاریابی خارج از کشوربریاست دفتر ارسال گردید.

از 8 - 12 میزان 1396

1-      گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت های مقام محترم وزارت ، شورا ی محترم امنیت،  مالی واداری ، پالیسی وپلان ، امورپناهنده گان و بریاستهای محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ریاست محترم ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و سکرتریت محترم عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

2-      فارمت های بیجاشده گان داخلی بابت هفته اول ماه میزان  1396امورمهاجرین ولایات(پنجشیر، سرپل، نورستان، کاپیساء ، غزنی، دایکندی، بامیان، خوست، فراه ،بلخ، بادغیس،بغلان، کندز، پکتیکا، زابل، فاریاب، هرات، لوگر، بدخشان)

-          مکاتیب  امورمهاجرین ولایات غور،  بلخ ، پکتیکا ، دررابطه به فامیل های بیجاشده

-          راپور مساعدت های نقدی وغیرنقدی امورمهاجرین ولایت نیمروز.

3-      بریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال گردید.

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات هرات و کندز ، درمورد عودت کننده گان 

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایات فراه، پروان ، پکتیکا ، دررابطه به  شهرک مهاجرین

4-      -گزارش کاری هفته سوم وچهارم ماه اسد 1396 امورمهاجرین (24) ولایت.

5-      بریاست ع عودت ارسال گردید.

-          مکتوب امورمهاجرین ولایت بامیان دررابطه به تکنالوژی معلوماتی

-          راپورمصارفات م- 22 امورمهاجرین ولایات میدان وردک ، پروان، فاریاب،

6-      -دو قطعه پیشنهاد امورمهاجرین ولایت غزنی درمورد تجهزات ،  اداری. وتخصیص محروقات زمستانی، بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.

-          مکتوب ریاست اداری درمورد توزیع زمین برای عودت کننده گان به امریت محترم امورمهاجرین ولایت غورارسال گردید.

-          مکتوب ریاست مهاجرین بامیان درمورد سفرمقام محترم وزارت وهئیت همرایشان جهت افتتاح شهرک بریاست دفتر ارسال گردید.

-          تفاهمنامه موسسه تعلیم وتربیه زنان برای فردای بهتر ، بریاست مهاجرین ولایت هرات ارسال گردید.

-          گزارش کاری  امورمهاجرین ولایات کندهار، بلخ،

-          گزارش کاری جلسه کمیته انکشافی PDC امورمهاجرین ولایات پروان، هرات، فراه ، نیمروز،

-          مکاتیب امورمهاجرین ولایت لوگر، درمورد اسکیچ ساحه مکتب شهرک مهاجرین .

-          گزارش کاری ربع دوم  وپلان پیشبینی شده سال مالی 1396 امورمهاجرین ولایات جوزجان، کنر، بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.

-          فارمت  استندرد بیجاشده گان وعودت کننده به 34 ولایت به هدایت وزیرصاحب ارسال گردید وضمن ان گزارش هفته وار از هفته اول الی چهارم هرماه  از 34ولایت مطالبه  شده است.

-          طرزالعمل برای شورای عالی کاهش فقر، عرضه خدمات ومشارکت شهروندی به مشاوریت محترم اموراجتماعی ارسال گردید.

-          یک قطعه پیشنهاد امورمهاجرین ولایت غزنی درمورد خریداری یکعراده موتر مورضرورت.

7-      ولایت کندز:

-          برای (58) خانواده های بیجاشد از طریق موسسه WFP  مواد غذائی توزیع گردید.

-          (2) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.

-          (6) فامیل عودت کننده جهت شلتر سازی ثبت وراجستر گردید.

-          (18) فامیل عودت کننده کشورایران وپاکستان ثبت وراجستر گردید.

8-      -(20) قطعه عرایضی مبنی بربیجاشده گی سروی شد ، از جمله (19) فامیل مستحق شناخته شد.

9-      ولایت لغمان:

-          (45) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید

-          (7) خانواده بیجاشده داخلی ازطریق موسسه DRC مستحق کمک  شناخته شدند.

-          برای (50) تن عودت کننده گان نمرات زمین رهایش توزیع گردید.

10- ولایت بامیان:

-          (4) قطعه مکتوب بخاطر صحت وعدم صحت تذکره تابعیت برای عودت کننده گان توزیع شد.

-          (3) قطعه عرایض متقاضیان زمین ثبت وراجستر گردید.

11- ولایت پروان:

-          (1000) فامیل از اثرجنگ از مربوطات ولسوالی سیاه گرد غوربند بیجاشده اند.

-          (10) فامیل بیجاشده درولایت پروان جابیجاشده اند

-          (7) خانواده عودت کننده بخاطر دریافت زمین رهایشی  ثبت وراجستر گردید.

-          برای (2) خانواده مستحق اسناد ملکیت توزیع شد.

-          (4) فامیل عودت کننده ازکشور پاکستان ثبت وراجستر گردید.

-          برای (7) فامیل مستحق تعرفه تحویلی پول قیمت زمین توزیع شد.

12- ولایت کنر:

-          (12) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.

-          (5) تن عودت کننده کشورپاکستان بخاطر ادامه تحصیل بریاست معارف معرفی گردید.

-          (2) فامیل عودت کننده  کشورپاکستان ثبت وراجستر گردید.

13- ولایت هرات:

-          (236) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید

-          برای (80) فامیل بیجاشده از طریق موسسه DRC به فی فامیل مبلغ (18) هزار افغانی توزیع شد.

14- ولایت غزنی :

-          برای (8) فامیل عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

-          (11) فامیل عودت کننده بخاطر دریافت مساعدت بریاست مبارزه با حوادث معرفی گردید.

15- - برای (15) فامیل عودت کننده به فی فامیل مبلخ (250) الی (300) دالراز طریق موسسه CHA   بخش نیاز مندی های خاص PSNصورت گرفت.

16- (3) تن عودت کننده بخاطر ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.

17- ولایت بلخ:

-          به (45) فامیل بیجاشده داخلی قسط اول ودوم شلترسازی توزیع شد.

-          برای (176) فامیل عودت کننده وبیجاشده داخلی ولایات فاریاب ، سرپل، جوزجان ، کندز، مواد غذای وغیر غذای توزیع شد.

18- (10) قطعه عرایض مبنی بر بیجاشده گی بیجاشده گان ولایات فاریاب ، جوزجان ، بلخ شهبات مشوره دهی رهنمائی گردید.

19- ولایت بادغیس:

-          (8) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.

-          (93) فامیل بیجاشده که قبلاً سروی شده بودند مواد غیر غذای توزیع شد.

-          برای (14) فامیل عودت کننده از طریق موسسات PSN ,UNHCR و CHA به فی فامیل 300الی 250 دالر توزیع شد.

-          بعد از سروی فامیل های بیجاشده داخلی (62) فامیل مستحق مساعدت شناخته شدند.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

گزارش عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) به سکرتریت های (مقام محترم وزارت ، مالی واداری ، امورپناهنده گان ،معینیت پالیسی وپلان)، شورای محترم امنیت ملی،  ریاست محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ، ریاست محترم ع عودت ، کمیسیون عالی مهاجرت و مشاوریت عودت وادغام مجدد. ارسال گردید.

 • مکاتیب ریاست منابع بشری درموارد تقرر ی های محترمان هریک :عزیز الله دربست رتبه (4) به ولایت دایکندی، محمد نیسم دربست (4) ولایت نیمروز ونجیب الله دربست (3) به ولایت هرات ،سید امام الدین  دربست رتبه (6) و مکتوب دررابطه به  استعفای محافظ ریاست مهاجرین ولایت نیمروز  ارسال گردید.
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایت لوگر، درمورد حفر (10) حلقه چاه اب اشامیدنی درشهرک مهاجرین.
 • گزارشات کاری ربع سوم امورمهاجرین ولایات پنجشیر، غزنی، فاریاب، جوزجان، فراه ، پکتیکا، لغمان، هلمند، بامیان، نورستان، تخار، کندهار، بلخ، بادغیس، سمنگان، لوگر، کنر، خوست، بدخشان،.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایت بلخ درمورد سفریه آنعده کارمندان که بخاطرسروی وسایرامورات.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایت کندز،درمورد معرفی امرین وکارمندان بخاطراخذ مدد معاش. بریاست پالیسی وپلان ارسال شد.]
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایات پروان، بامیان، درمورد زمین شهرک مهاجرین .
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایت بامیان درمورد نقشه شهرک مهاجرین.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایت سرپل درمورد ساختن سرپناه برای بیجاشده گان داخلی.
 • فارمت عودت کننده بابت ماه اسد  وسنبله 1396  از34 ولایت جمع اوری ریاست ع عودت ارسال گردید.
 • گزارش کاری شش ماه اول ،لایحه وظایف ، پلان کاری ، سال مالی 1396 ریاست مهاجرین ولایت کندهار
 • مکتوب امورمهاجرین ولایت کندهار، دررابطه به معرفی نقب الله مدیرع بیجاشده گان.
 • راپورحاضری سه روزه خدمتی سید طالب سادات امرمهاجرین ولایت جوزجان.
 • راپور حاضری روسا وامرین امورمهاجرین ولایات هلمند، بلخ ، بابت ماه سنبله 1396 بریاست منابع بشری ارسال شد.
 • راپورم -22 مصارفات سال 1396 ولایات کندهار، میدان وردک،
 • مکتوب ریاست مهاجرین ولایت نیمروز درمورد تخصیصات ربع وار.
 • مکتوب ریاست منابع بشری درمورد تمدید یکورق اصل قرارداد خط سید حسین بست (5)  به حیث کارمند بالمقطع. بریاست مالی وحسابی ارسال گردید.
 • مکاتیب ریاست امورمهاجرین ولایات نیمروز، میدان وردک ، غور،کندز،میدان وردک، بغلان،   درمورد فامیل های بیجاشده گان داخلی.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایت بغلان،درمورد سروی فامیل های بیجاشده داخلی
 • فارمت بیجاشده هفته چهارم ماه سنبله 1396 امورمهاجرین ولایات.
 • بریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال شد.
 • طرزالعمل تنظیم فعالیت های موسسات غیردولتی
 • فرمان شماره (161) مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان درمورد ایجاد شورای عالی کاهش فقر.
 • طرزالعمل وزارت معارف در رابطه به اطفال عودت کننده.
 • مکتوب ریاست محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشدگان داخلی در رابطه به وضعیت بیجاشده گان داخلی اسیب پذیرکه درسطح ولایت مربوط جابجا می باشد. بریاست ها وامریت های محترم امورولایات تکثیرشد.
 • مکتوب ریاست مهاجرین ولایت پکتیکا درمورد شهرک مهاجرین بریاست انجنیری ارسال شد.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایت خوست درمورد تجهیزات دفتر بریاست اداری ارسال شد.

ولایت کندز:

 •  (31) فامیل بیجاشده گان داخلی توسط تیم مشترک سروی گردید.
 • توزیع مواد غذای برای (92) فامیل بیجاشده گان داخلی از طریق دفتر WFP .

ولایت هلمند:

 • (8) فامیل بیجاشده گان داخلی سروی گردید

ولایت سرپل:

 • (368) فامیل بیجاشده گان داخلی توسط تیم موظف سروی گردید از جمله (71) فامیل مستحق شناسای گردید.

ولایت دایکندی:

 • (5) قطعه استعلام جهت صحت وعدم صحت تذکره تابعیت عودت کننده گان به منظوردریافت نمرات رهایشی توزیع شد.
 • (9) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده کان توزیع شد.
 • (2) فامیل بمنظوردریافت مساعدت به ریاست مبارزه با حوادث معرفی گردید.
 • (30) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید.

ولایت بامیان:

 • (6) قطعه عرایض متقاضی زمین ثبت وراجستر گردید.
 • (8) قطعه استعلام جهت صحت وعدم صحت تذکره تابعیت برای عودت کننده گان به قوماندانی امنیه توزیع شد.

ولایت کنرها:

 • (7) فامیل عودت کننده توسط موسسه VRF سروی شد.
 • (8) فامیل عودت کننده به منظوردریافت نمره زمین رهایش به ولایت  ننگرهار معرفی شد.
 • (21) فامیل بیجاشده داخلی سروی گردید.
 • (4) فامیل عودت کننده کشورپاکستان ثبت وراجستر گردید.
 • (2) تن عودت کننده بخاطر ادامه تحصل بریاست معارف معرفی شدند.
 • عرایض (15) فامیل مبنی بربیجاشده گی به مقام محترم وزارت سپرده شد.

ولایت لوگر:

 • (30) فامیل عودت کننده کشورپاکستان برویت فورم VRF و IOM سروی . شد وازجمله (31) فامیل تثبیت هویت شد.
 • (24) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.
 • (6) قطعه استعلام به اداره ثبت ونفوس بخاطر صحت وعدم صحت تذکره تابعیت ارسال گردید.

ولایت پروان:

 • (350) فامیل بیجاشده به ریاست انکشاف دهات پروان معرفی شد.

ولایت غزنی:

 • (2) تن مهاجرین ایران غرض ادامه تحصل به ریاست معارف معرفی شدند.
 • یکتن بیجاشده داخلی به نسبت مریضی که داشت بریاست محترم سره میاشت معرفی شد.

ولایت بلخ:

 • (33) فامیل بیجاشده داخلی ولایت فاریاب مقیم شهرک دشت شادیان یک حلقه چاه عمیق ازطرف موسسات خیریه  حفر گردید.
 • برای (123) فامیل بیجاشده داخلی ولایات فاریاب ، سرپل ، وجوزجان از طریق دفترWFP  مواد غذای توزیع شد.
 • برای (123) فامیل بیجاشده داخلی ولایات فاریاب جوزجان و بلخ از طرف دفتر DAACAR مساعدت صورت گرفت.
 • (31) نفرعودت کننده وبروکارت VRF ثبت وراجسترگردید.
 • (19) فامیل بیجاشده سروی وشناسای شد.

ولایت بادغیس:

 • (4) قطعه عرایض مبنی بربیجاشده گی ثبت وراجستر گردید.
 • (31) فامیل بیجاشده داخلی سروی شد از جمله (14) فامیل مستحق کمک شناخته شد.
 •  (450) نفر زن ومرد بیجاشده وعودت کننده به مدت شش ماه تحت پروژه BPRM درمرکز اموزشی موسسه محترم CRDSA درحرفه های مختلف اموزش دیدند.
 • برای (8) فامیل بیجاشده به فی فامیل مبلغ (20000) افغانی از طرف موسسه NRC توزیع شد.

ولایت لغمان:

 • (2) نفر متعلمین به خاطرادامه تحصلات شان بریاست معارف معرفی گردید.
 • (50) قطعه عرایض بیجاشده گان وعودت کننده ثبت وراجستر گردید .
 • (22) فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.

ولایت ننگرهار:

 • برای (300) فامیل های عودت کننده از طرف دفترWFP مبلغ (6000) افغانی مساعدت صورت گرفت.
 • برای (67) فامیل عودت کننده برویت کارت POR مساعدت صورت گرفت.

ولایت هرات:

 • برای (89) فامیل بیجاشده گان داخلی از طرف موسسه DRC به فی فامیل مبلغ (18000 ) افغانی کمک صورت گرفت.

ولایت پنجشیر:

برای سه فامیل بیجاشده گان داخلی از طریق دفترPSN  البسه زمستانی تحت نظر موسسه CHA توزیع گردید.

فعالیت کاری ازتاریخ 19 الی 22 سنبله 1396

گزارش عودت کننده گان ازچهار ولایت مرزی (هرات ، ننگرهار، کندهار، ونیمروز) جمع آوری وبعد از توحید: به سکرتریت ها مقام محترم وزارت ، مالی واداری ، پالیسی وپلان و امورپاهنده گان و  بریاست شورای امنیت ، کمیسیون عالی مهاجرت ، ریاست های  محترم ع عودت  ومشاوریت ادغام مجدد و ریاست محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی. ارسال گردید.

 • گزارشات کاری ربع دوم سال مالی 1396 ریاست محترم امورمهاجرین ولایات زابل ، سرپل،
 • مکتوب امورمهاجرین ولایات لغمان ، درمورد کریدت کارت ومدت معاش.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایات  میدان وردک ، درمورد نقشه شهرک مهاجرین 
 • بریاست پالیسی وپلان ارسال شد.
 • گزارشات کاری ماه اسد سال 1396 امورمهاجرین ولایات لوگر، هلمند ، ننگرهار، کنر، هرات،
 • ، گزارشات 17 ولایت پیرامون حوادث طبیعی  درطی  ربع اول ودوم ،
 • مکتوب امورمهاجرین ولایات کندز، دررابطه ارقام عودت کننده گان .
 • گزارش هفته وار بیجاشده گان داخلی بابت ماه سنبله از 23ولایت.
 •  بریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی ارسال شد.
 • راپور مصارفات م- 22 امورمهاجرین ولایات پروان ، پکتیا، نیمروز ،غزنی ، غور، بغلان، هلمند، پروان، میدان وردک،
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایات سمنگان و غزنی ، درمورد عدم پرداخت کرایه تعمیرریاست مهاجرین و کمبود تخصیص. بریاست مالی وحسابی ارسال شد.
 • راپورحاضرماه اسد وسنبله روسا وامرین امورمهاجرین ولایات غزنی،  کندهار ، زابل ،هرات ،  بریاست منابع بشری ارسال شد.
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایات بامیان ،  کندز ، لوگر، جوزجان ، پنجشیر، پروان ، دررابطه به معلومات از تمام شهرک ها مهاجرین.
 • مکتوب امورمهاجرین ولایات کندهار، درمورد پروژه های ابرسانی خدمات اجتماعی.
 • گزارش کاری ماه اسد سال 1396 امورمهاجرین ولایت ننگرهار،
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایات سمنگان،هلمند و کندز درمورد ارقام عودت کننده گان بریاست ع عودت ارسال شد.
 • مکتوب  امورمهاجرین ولایات لوگر ، درمورد مشکل وبسایت، بریاست حمایت حقوقی ارسال شد.
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایات بلخ ، کندهار، باغیس ، سمنگان،  درمورد  تجهیزاتیکه از طرف موسسه یونسیار وiom  مساعدت کرده است. بریاست اداری ارسال شد.
 • مکاتیب امورمهاجرین ولایات ننگرهار، درمورد بررسی همه جانبه شهرک شیخ مصری ولایت ننگرهار بریاست دفتر ارسال شد.
 • مکاتیب ریاست منابع بشری در رابطه به  تقرر بست ها کمبود.بنابرضرورت اداره.درحیطه صلاحیت مقام محترم وزارت بریاست مهاجرین ولایت فراه ، وتقرر محترم محمد زاهد فرزند فضل نور در بست رتبه (5) به حیث عضو حالات اضطراری  بریاست لغمان ارسال گردید.

ولایت میدان وردک:

 • 64 فامیل سروی گردید ازجمله برای یک فامیل مساعدت صورت گرفت و 22 فامیل دیگرنیز مستحق کمک شناخته شد.

ولایت بلخ:

 • 33 فامیل بیجاشده گان داخلی ثبت وراجستر گردید 13 فامیل عودت کننده برویت فورم VRF ثبت وراجستر گردید.

ولایت لغمان:

 • 136 نمره رهایشی خط اندازی گردید.
 • 19 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید.
 • 113 فامیل بیجاشده داخلی غرض سروی به موسسه DRC معرفی گردید.

ولایت پروان:

 • 2 قطعه عرایض جهت دریافت زمین  رهایشی ثبت وراجستر گردید.

ولایت لوگر:

 • 8 فامیل عودت کننده کشورپاکستان ثبت وراجستر گردید.
 • 3 قطعه استعلام به اداره ثبت احوال نفوس بخاطرصحت وعدم صحت تذکره تابعیت ارسال شد.
 • 3 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان توزیع شد.
 • 8 فامیل عودت کننده کشورپاکستان به دفتریونسیار معرفی گردید.

ولایت خوست

 • 62 فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسات مدد رسان مقیم ولایت خوست  به فی فامیل مبلغ 2000 افغانی مساعدت صورت گرفت
 • 4 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید

ولایت غزنی:

 • 100قطعه اسناد مهاجرت ثبت وراجستر گردید.
 • 20 قطعه  فورم مهاجرت ثبت وراجستر گردید.
 • 5 فامیل متضرر از طریق ریاست مبارزه با حوادث ثبت وراجستر گردید.

ولایت بامیان:

 • 3 قطعه استعلام جهت مغایرت اسم به قوماندانی امنیه ارسا ل شد.

ولایت غور:

 • 29 فامیل بیجاشده داخلی از مناطق اصلی خود بیجاشده  بودند به مرکز ولایت غور جابجا شدند و بعد از سروی به فی فامیل مبلغ 14000 افغانی پول نقد  ازطریق موسسه ACF مساعدت گردید.

ولایت کندز:

 • 471 فامیل بیجاشده داخلی از طریق موسسه NRC برای فی فامیل مبلغ 14000 افغانی پول نقد و دفتر WFP  به فامیل های مذکورمواد غذایی مساعدت نمود.
 • 130 فامیل بیجاشده از مناطق مختلف سروی وشناسایی کردید.

30 فامیل عودت کننده توسط پروژه PSN سروی شد.

اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

      1.            حل مشکلات ریاست ها و آمریت های ولایات بصورت تیلفونی .

 1. مشکل یک تن کارمند آمریت ولایت دایکندی از طریق مدیریت سوانح ریاست منابع بشری.
 2. در مورد سفریه کارمندانکه از ولایت به  ولسوالی ها سفر نموده بودند به این ریاست مواصلت بعد ازمنظوری مقام محترم وزارت دوباره زریعه انترنیت بریاست امور مهاجرین ولایت تخار خبر داده شد.
 3. مکتوب آمریت امورمهاجرین ولایات غور، نیمروز، پنجشیر،  درمورد معلولیت ومعیوبیت مهاجرین ، یک ورق جدول ارقام بیجاشده گان داخلی آمریت امورمهاجرین ولایت غور، مکتوب امورمهاجرین ولایت هرات ، درمورد پلان استراتیژیک، مکتوب امورمهاجرین ولایت بدخشان ، درمورد شهرک مهاجرین ،  بریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.
 4. مکاتیب ریاست و آمریت امورمهاجرین ولایات  خوست ، جوزجان ، زابل، بادغیس ، سرپل ، فاریاب،  غور، فراه ،  درمورد توزیع نمرات زمین،  بریاست عودت وادغام مجدد ارسال گردید.
 5. مکتوب امورمهاجرین ولایت سرپل درمورد قیمت زمین ، بریاست مالی وحسالی وریاست پالیسی وپلان ارسال گردید.
 6. مکتوب مدیریت تحریرات ریاست دفتر، درمورد 6 ورق مصوبه شماره 6 بریاست ها وآمریت های امورمهاجرین 34 ولایت اخبارشد.

1 - ولایت بامیان

احکام 4  قطعه عریضه متقاضیان زمین ، توزیع 4 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کنندگان و ثبت و راجستر یک کارت عودت کننده.

2 -  ولایت غزنی

o       حل مشکل سب استیشن برق شهرک امور مهاجرین، توزیع (2) فورم عدم سرپناه برای فامیل های عودت کننده .

o       دو تن از اخراج شده گان اجباری از کشور ایران بعداز تثبیت مهاجریت و شان غرض ادامه تحصیل به ریاست  معارف ان ولا معرفی گردید.

o       چک و بررسی نمودن جدول شهرت شهرک معلمین غرض تفکیک معلمین که از طریق ریاست امور مهاجرین نمره رهایشی اخذ نموده اند

 3 -  ولایت نیمروز

o       فامیل های اجباری از کشور ایران ( 8 ) فامیل ( 520) مرد ( 20 ) زن 

o       فامیل های داوطلب از کشور ایران ( 4 ) فامیل ( 10 ) مرد ( 59) زن

o       3فامیل کمک شده   ( 7 ) فامیل ( 16) مرد ( 19)  زن 

o       ( 8) فامیل شامل ( 31 ) نفر و (21 ) نفر مجردین آسیب دیده در کمپ  موقت مهاجرین اعاشه و اباطه  گردیدند .

o       مجردین اجباری از کشور ایران  ( 275 ) نفر که از جمله مجردین اجباری 6 تن اطفال زیر 18 سال میباشند.

o       مجردین داوطلب از کشور ایران  ( 190 ) نفر میباشد.

4-   ولایت پروان

o       برای دو تن از عودت کننده زمین توزیع گردید،معرفی یکتن از عودت کننده بریاست معارف ولایت پروان

o       برسی یک تن از مهاجرین عودت کننده فورم عدم سرپناه

o       برسی دو فامیل مهاجر عودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی

 5 -  ولایت ننگرهار:

o       بتعداد 28 فامیل داوطلب دارنده کارت های POR ( 143 تن) از پاکستان عودت و جهت دریافت کمک به یونسیار معرفی و کمک صورت گرفت.

o       بتعداد 217 فامیل داوطلب بدون کارت (1285 تن ) از پاکستان عودت که از جمله 16 فامیل ( 101 تن) جهت مساعدت تراسپورت به  IOM معرفی گردید.

6 -  ولایت پنچشیر

o       بتعداد(2)فامیل بیجاشده به نسبت ناامنی ها و جنگ ازقریه شهر کهنه ولسوالی نهرین ولایت بغلان جدیداًدرقریه شصت ولسوالی رخه ولایت پنجشیرمسکن گزین شده اند،ثبت وراجستر گردید.

o       برای تعداد(200) فامیل آسیب دیده به اثر حوادث درمربوطات ولسوالی پریان این ولایت جابجاه گردیده اند با همکاری آمریت امور مهاجرین ولایت پنچشیر از طرف ریاست مبارزه با حوادث برایشان روغن مایع به مقدار 2400 لیتر توزیع گردیده .

 7-  ولایت دایکندی

سفر به ولسوالی شهرستان غرض سروی و توزیع کمک نقدی در بخش  PSN همراه هئیت و نمایده گان موسسه UNHCR مقیم بامیان .

o       2- توزیع یک قطعه فورم عدم سرپناه برای یک تن عودت کننده .

o       توزیع شش قطعه تعرفه بانکی برای عودت کننده گان .

o       درج 50 قطعه اسناد مهاجرین در دیتابیس معلومات و لسوالی مربوطه .

 8 -  ولایت فاریاب

o       بتعداد 27 فامیل بیجاه شده از ولسوالی گرزیوان در مرکز شهر میمنه جابجاه گردیده اند .

o       یازده فامیل بیجاه شده از ولسوالی شرین تگاب کرزیوان و المار در بخش های PSN همراه با نماینده دفتر محترم CHA از جمله بتعداد 2 فامیل آن مورد تائید قرار گرفته است.

o       بتعداد 10 قطعه عریضه که شامل 83 تن میشود از ولسوالی پشتون کوت و گرزیوان رسماً ثیت و داجستر گردیدند.

9 -  ولایت بارغیس :

o       بتعداد 12 فامیل بیجاه شده در پروژه PSN موسسه یونسیار معرفی گردیده بودند ار جمله 7 فامیل آنها مورد تائید و متباقی رد گردید.

o       اسامی تعداد(52) فامل بیجاه شده گان که ازطریق کمیته مصاحبه بابیجاه شده گان واجد شرایط سروی دانسته شده اند .

10 -  ولایت کندهار

بتعداد 12 فامیل عودت کننده که شامیل 34 مرد و 28 زن از کشور ایران عودت نموده اند و 3 تن مجردین اجباری شامیل میباشد.

11 -  ولایت ننگرهار:

بتعداد 39 فامیل از کشور پاکستان عودت نموده در ریاست امور مهاجرین ثبت و راجستر گردیده اند.

 12 -  ولایت خوست:

o       بتعداد 225 فامیل بیجاه شوده داخلی ار وزیرستان جنوبی بیجاه گردیده در وزیرستان شمالی در کمپ گلان جابجاه گردیده از طرف موسسه APA برایشان مواد غدائی توزیع گردید.

o       چهار تن از محصلین از گشور پاکستان عودت نموده اند جهت ادامه تعلیم بریاست معارف ولایت خوست معرفی شدند.

13 -  ولایت لوگر

o       توزیع 5 قطعه تعریفه بانکی جهت اخذ زمین رهایشی،اجراات بالای 2قطعه عریضه بیجاه شده گان داخلی .

o       توزیع 2 قطعه فورم تثبیت بیجاه شده داخلی ، تثبت هویت 4 فامیل بیجاه شده.

o       سروی 59 فامیل بیجاه شده داخلی صورت گرفته و سروی متباقی بیجاه شده گان جریان دارد .

14 -  ولایت بلخ

o       رهنمای 15 تن از عودت کننده گان و بیجاه شده گان داخلی جهت در یافت مساعدت ها.

o       حل مشکلات تعداد 6 نفر متقاضی نمرات رهایشی شهرک مهاجرین بطور شفاهی مرفوع گردید.

o       بتعداد 4 فامیل از بیجاه شده گان داخلی ولایت سرپل و فاریاب مقیم در مزار شریف تقاضای شلتر نمودند صحبت و راهنمایی لازم صورت گرفت .

15 -  ولایت غور

1- جلسه هماهنگی موسسات ملی وبین الملی تحت ریاست سرپرست ولایت غور روی مشکلات وهمکاری های لازم با ریاست های سکتوری وهمچنان موضوع (429 ) فامیل بیجاه شده گان قریجات کمنج ولسوالی شهرک  که در این آواخر از اثر اختلافات ذات البینی از محلات اصلی خود بیجا وبه قریه جات همجوار همان ولسوالی جابجاه شده اند، صورت گرفت. 16 -  ولایت میدان وردک:

برای 50 تن از طبقه اناث هر فامیل بیجاه شده داخلی چوب سه متره ، جالی سیمی 4 متر و نیم کیلو میخ دو انچ توزیع گردید.

17 -  ولایت هلمند :

o       بتعداد 232 فامیل از ولسوالی نهر سراج از اثر نا امنی بیجاه گردیده در ولسوالی گرشک جابجا و با همکاری آمریت امور مهاجرین سروی گردیده اند.

o       یک فامیل از کشور پاکستان عودت نموده ثبت راجستر مدریت احصائیه گردید.

o       بتعداد 60 تن ار اغضای فامیل های بیجاه شده و عودت کننده به ورکشاپ حقوقی OHW مقیم هلمند معرفی گردید.

o       بتعداد 80 عریضه مختلف ثبت و را جستر گردیده است.

18 -   ولایت هرات :

o    بتعداد 38 فامیل داو طلب شامل 63 مرد و 60 زن و بتعداد 2631 تن مجردین داوطلب از کشور ایران عودت نموده اند.

o    بتعدات 25 فامیل اجباری که شامل 38 مرد و 45 زن و بتعداد 2687 تن مجردین اجباری اخراج گردیده اند.

 

ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

ارجاع پیشنهادات، مکاتیب، گزارشات و سایر اسناد ریاست ها و آمریت های ولایتی به مقامات ذیصلاح و ریاست های مرکزی و بالعکس.

ولایت غور:

o       چهار فامیل بیجاشدگان داخلی ولسوالی جند ولایت بادغیس که از اثر ناامنی به غور آمده اند بعد از سروی توسط موسسات همکار یک فامیل مستحق شناخته شد  .

o       برای دوازده فامیل بیجاشده داخلی مواد غیر غذایی مثل ترپال ،کمپل ،سطل فلزی ،ظروف آشپزخانه ،صابون و غیره توزیع گردید

ولایت فراه:

o       سروی بیجاشدگان نیازمند که قبلا در شهرک مهاجرین کرجی جابجا شده بود توسط هیت مختلط نماینده مقام ولایت ، نماینده WFP و نماینده اداره مهاجرین ولایت فراه  .

o       به تعداد 1500 قطعه مرغ گلدین تخم دار برای 60 فامیل عودت کننده و بیجاشدگان داخلی مستحق در حضور نمایندگان  CRDSA   و نماینده ریاست امو مهاجرین فراه توزیع صورت گرفت .

ولایت خوست:

o       دو قطعه فورم عدم سر پناه برای دو فامیل توزیع و سه شاگیرد به ریاست معارف معرفی گردید

ولایت پنجشیر:

 • به چهار فامیل بیجاشده مستحق از ولایات بغلان وبدخشان در مربوطات ولایت پنجشیر از طریق برنامه PSN  مبلغ 800 دالر امریکایی توسط نماینده موسسه APA  توزیع گردید  .
 • دو فامیل بیجاشده که به نسبت نا امنی از کندز و بغلان در مربوطات این ولایت جای گزین شده اند ثبت وراجستر گردید
 • حواله مبلغ  ( 420000 ) افغانی قیمت زمین به منظور اعمار تعمیر آن اداره ترتیب گردیده و از طریق مستوفیت به حساب شاروالی ولایت پنجشیر انتقال گردید  .

ولایت بامیان:

 • احکام یک قطعه عریضه متقاضی زمین اخذ گردید و همچنان یک قطعه عریضه در بخش PSN  ثبت و یک قطعه کارت عودت ثبت گردید  .

ولایت لوگر:

 • معرفی یک نفر به UNHCR  جهت تاید فورم شان  .
 • توزیع سه قطعه فورم عدم سرپناه .
 • 75 فامیل بیجاشده کان داخلی .
 • مدغم نمودن پنجاه قطعه اویز با اسناد عودت کنندگان .

ولایت غزنی :

 • یک فامیل بیجاشده داخلی مربوط ولسوالی دهیک ثبت و راجستر گردید

ولایت بلخ :

 • خط اندازی ( هزار نمره زمین ) در شهرک های مهاجرین و توزیع سه قطعه فورم عدم سرپناه  .
 • سروی 60 فامیل بیجاشدگان سرخ کوتل ولایت بغلان مقیم قریه علی چوپان وکمپ سخی ،علی آباد وسجادیه  ازین جمله چهارده فامیل بیجاشده ناامنی ثبت گردیده است  .
 • توزیع پنج قطعه فورم عدم سرپناه برای متقاضیان و معرفی نمایندگان دوازده فامیل بیجاشده داخلی جهت معلومات و حل مشکلات به شعبات مختلیف مشوره دهی و همچنان ثبت و راجستر کردن یک فامیل عودت کننده .

ولایت قندهار :

o       به تعداد هشت فامیل عودت کننده (بیست دو مرد وچهارده زن ) و تعداد فامیل های اجباری (بیست وپنج مرد وسه زن ) ثبت وراجستر گردید  .

ولایت کنر :

o       به تعداد 10 شلتر به همکاری موسسه NRC  انجام و عرایض 9 فامیل بیجاشده داخلی ثبت وراجستر گردید

ولایت فاریاب :

o       سه قطعه عرایض 27 فامیل بیجاشده داخلی مربوط ولسوالی قیصار ثبت و راجستر گردید .

o       27 فامیل بیجاشده داخلی مربوط ولسوالی گرزیوان ، کوهستان ، المار ، شرین تکاب ، قیصار و پشتون کوت که در داخل شهر میمنه مهاجر شده بود از طریق دفتر CHA مقیم میمنه مساعدت صورت گرفت  .

ولایت هلمند :

o       سروی 349 فامیل که  در مربوطات شهرک بیجاشده بود 285 فامیل تثبیت گردید .

o       ثبت وراجستر 59 قطعه عرایض مراجعین و لیست 390 فامیل بیجاشده داخلی به دفتر ساحوی اوچا مقیم کندهار جهت اخذ کمک .

o       315 فامیل بیجاشدگان داخلی در چهار اطراف شهر لشکرگاه  .

o       395 فامیل بیجاشدگان داخلی مربوط ولسوالی نادعلی سروی شد .

ولایت بادغیس :

o       چهارفامیل بیجاشده گان داخلی به پروسه  PSN  توسط هیت سروی به دفتر UNHCR معرفی شد .

o       23 فامیل که قبلا سروی شده بود توسط دفتر  NRC برای فی فامیل (8000) افغانی مساعدت صورت گرفت .

o       برای 6 فامیل بیجاشده گان داخلی که قبلا سروی شده بود از طریق  WFP مواد غذایی توزیع گردید

ولایت سرپل :

o       14 فامیل بیجاشده داخلی سروی و از جمله دو فامیل مستحق کمک شناخته شد .

فعالیت

ارجاع پیشنهادات، مکاتیب، گزارشات و سایر اسناد ریاست ها و آمریت های ولایتی به مقامات ذیصلاح و ریاست های مرکزی و بالعکس.

1- اشتراک ریس و آمر این ریاست به ورکشاب " حقوق مهاجرین "

ولایت غور:

o       یک فامیل بیجا شده داخلی که قبلا سروی گردیده بود از طرف موسسه PSM مستحق کمک شناخته شد

o       دو فامیل اناث از طرف موسسه PSN مستحق کمک شناخته شد و برای فی فامیل یک پایه ماشین گلدوزی ،53 متر تکه و تار خامک دوزی توزیع گردید

ولایت فراه:

o       ملاقات آمر امور مهاجرین ولایت فراه با موسفیدان بیجاشده ولسوالی پشترود .

ولایت خوست:

o       برای شش فامیل فورم عدم سر پناه توزیع گردید

 

ولایت پنجشیر:

 • برای 20 فامیل آسیب دیده از اثر زلزله ،بارندگی وسیلاب 40 تخته کمپل 480 لیتر روغن از دیپویی ریاست مبارزه با حوادث توزیع گردید
 • یک فامیل بیجاشده ولایت بغلان در قریه شصت ولسوالی رخه ولایت پنشیر مسکن گزین گردیده .

ولایت نیمروز:

 • 26 فامیل کمک شده شامل 53 مرد و 69 زن
 • 30 فامیل اجباری و 15 فامیل داوطلب داخیل این ولایت گردیده

ولایت فاریاب: به تعداد 8 فامیل بیجاشده داخلی شامل 17 نفر مربوط پشتون کوت و گرزیوان ثبت وراجستر گردید

ولایت بامیان:

 • توظیف هیت سروی و خسارات ناشی از حوادث طبیعی ولسوالی های کهمورد ، سیغان و شیبر ناشی از سیلاب ها
 • توزیع یک قطعه فورمه عدم سر پناه برای یک فامیل عودت کننده .

ولایت کابل:

 • 29 فامیل ارزیابی و جهت سروی به موسسه اوچا معرفی گردید
 • برای مساعدت افتاری ( ماه مبارک رمضان ) 62 فامیل جهت اخذ مساعدت به موسسه ( اسلامیک ریلیف ) معرفی گردید
 • برای 7 تن از مراجعین فورم عدم سرپناه توزیع گردید
 • 150 قطعه آویز بانکی ضم اسناد ثبت وراجستر گردید

 

ولایت لوگر:

 • توزیع 23 قطعه استعلام به ثبت و احوال نفوذ
 • توزیع 6 قطعه تعرفه بانکی
 • ثبت 2 فامیل بیجا شده داخلی و 2 فامیل عودت کننده
 • سروی 15 تن افراد آسیب پزیر توسط ( PSN ) در شهرک مهاجرین

ولایت غزنی :

 • ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی معلومات دقیق از ساحات بیجا شدگان داخلی که در این ولایت بیجا شده اند وبا تفکیک محلات اصلی شان در سال 1393 و 1394 به موسسات همکار سروی گردیده اند

ولایت دایکندی :

 • توزیع یک قطعه فورم عدم سرپناه
 • ثبت 20 قطعه اسناد مهاجرتی در دیتابیس و تامین ارتباط با مقام ولایت و سکرتریت مقام وزارت در مورد چگونگی آفر گشایی حفر چاه واخذ هدایت در مورد محل ارزیابی پروژه 

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از از تاریخ 28 الی اول ثور سال 1395

 • ارسال مکاتیب وپیشنهادات حاوی احکام مقام وزارت به 14 ولایت.
 • اخذ 15 گزارش از واحد های دومی در ارتباط به بیجاشده ها ،عودت کننده ومساعدت به آنها .

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ 21 الی 25 حمل سال 1395

-        اخذ 19 قطعه مکتوب وگزارش از واحد های دومی وارجاع آن به مراجع زیربط.

-        اخذ 12 گزارش احصائیوی از ولایات در ارتباط به عودت کننده ها ،بیجا شده ها ومساعدت به آنها.

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ 7 الی 11 حمل سال 1395

 • اخذ 23مکتوب و راپور از واحد های دومی وارسال آن به مراجع زیربط .
 • اخذ 19 گزارش از واحد های دومی به ارتباط مهاجرین ،بیجاشده ها ومساعدت به آنها.

 

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ 3و 4حمل سال 1395

 • اخذ مکاتیب از واحد های دومی سه ولایت وارجاع آن به مراجع زیربط.
 • اخذ 8 گزارش از واحد های دومی وزارت در رابطه به عودت مهاجرین ،بیجاشده ها وتوزیع مساعدت به آنها.

گزارش ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات از تاریخ 1 الی5 حوت سال روان

 • اخذ 10 قطعه مکتوب از واحد های دومی وارجاع آن به مراجع زیربط.
 • اخذ 13گزارش از ولایات در رابطه به مهاجرین ،عودت کننده ها ،بی جاشده ها ومساعدت به آنها.

فعالیت ریاست هماهنگی امور ولایات از تاریخ 11 دلو سال 1394

ریاست هماهنگی امور ولایات در کنار سایر فعالیت های رزوانه اش مهمترین گزارشات که از ولایات به دست آورده را قرار ذیل گزارش می دهد.

هرات

به تعداد 37 خانواده و 993 تن مجرد به شکل اجباری از ایران به کشور از طریق مرز هرات به کشور برگشته اند. همچنان در این لیست 16 فامیل و 1247 تن به شکل داوطلب نیز به کشور برگشت نموده است.

همچنان از مرز تورخم ولایت ننگرهار نیز خبر رسیده است که طی هفته گذشته به تعداد 16 فامیل و 83 تن مجرد به شکل اجبار از کشور پاکستان به افغانستان برگشته اند.

همچنان در ولایت نورستان نیز برای 33 خانواده مواد زمستانی توزیع شده است این خانواده ها در شهر پارون مرکز این ولایت جاگزین هستند.

ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات از تاریخ 3 الی 7 دلو

 • اخذ 20 قطعه مکتوب از واحد های دومی وارجاع آن به مراجع زیربط.
 • اخذ 7 گزارش از واحد های دومی به ارتباط عودت ،بیجاشده گی ومساعدت به آنها.
اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ ۵ الی ۱۱ قوس
 • اخذ ۹ مکتوب در موارد مختلف از واحد های دومی وزارت.
 • اخذ ۳ گزارش از ولایات در مورد عودت کننده ها بیجاشده ها ومساعدت به آنها.

مساعدت برای 39 فامیل بی جاشده در پروژه میدان شهر

موسسه DRC برای 39 خانواده بی جاشده در پروژه میدان شهر در جریان ماه عقرب سالروان کمک نموده است.

به اساس معلومات ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات مساعدت یادشده شامل 8000 افغانی پول نقد ، ترپال ،کمپل وسایل آشپزی وسیت های صحی برای هر فامیل بوده است.

اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی ولایات از تاریخ ۲۸ عقرب الی ۴قوس

 • ۵۷ قطعه مکتوب از ولایات اخذ وجهت اجراآت به مراجع زیربط ارسال شد.
 • گزارشات کاری ولایات ننگرهار ،لوگر ،نیمروز ،بدخشان وغزنی
 • اخذ گزارش ۸۱ فامیل عودت کننده به ولایت ننگرهار،۵ فامیل به هرات و همچنان گزارش ۳۳ فامیل بیجاشده از ولسوالی یمگان به اشکاشم بدخشان .

اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ ۲۰ الی ۲۷ عقرب

 • اخذ ۱۴ قطعه مکتوب احصائیوی در رابطه به عودت کننده ،بی جاشده ورد مرزی ها از ولایات.
 • اخذ گزارش توزیع مساعدت در ولایت فاریاب.
 • اخذ حدود ۲۰ قطعه مکتوب وگزارش از واحد های دومی در موارد مختلف.
 • اخذ۱۵ روق گزارشات کاری از ریاست های مهاجرین هرات،ننگرهار،خوست ونمیروز.

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات از تاریخ ۱۶ الی ۲۰ عقرب

 • ارسال مکاتیب وسایر اسناد به برخی از ولایات.
 • اخذ ۸ گزارش از ولایات.
 • ارسال سفارشات مقام وزارت از طریق مخابره به برخی از ولایات.

فشرده اجراآت ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات

اخذ گزارش از ولایات لغمان،خوست،ارزگان،زابل،هرات،نیمروز وننگرهار.

ارسال مکاتب متحد المال به یک تعداد ولایات.

اخذ وارسال یک تعداد مکاتب از واحد های دومی وعکس آن همچنان اجراآت در قبال یکتعداد مسایل دیگری مرتبط به ولایات.

گزارش ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات 15 الی 22 میزان

 • اخذ گزارش عودت کننده گان از ولایت هرات .
 • اخذ گزارش عودت کننده گان از ولایت نیمروز .
 • اخذ گزارش عودت کننده گان از ولایت ننگرهار .
 •  اجراآت در قبال یکتعداد مکاتیب وارده از واحد های دومی به این ریاست .

فشرده فعالیت کاری ریاست ارتباط وهماهنگی ولایات از تاریخ 22 سنبله الی 7 میزان 1394

 • حکم نمبر 796 ریاست اجرائیه به واحد های دومی وزارت ارسال شد.
 • گزارش فوت دونفر مهاجر در کشور ایران اخذ وبه مراجع مربوط ارسال شد.
 • 34 قطعه مکتوب اخذ وارسال گردید.
 • درمورد اقامت قانونی وغیر قانونی اتباع افغانستان در پاکستان از 16 واحد دومی بطور رسمی معلومات اخذگردید.
 • مکاتیب وارده از ریاست های امور مهاجرین جوزجان ،تخار،لوگر ،بادغیس ،بامیان وکاپیسا اخذ وبه کمیته طرح وپالیسی ومبارزه علیه فساد اداری ارسال شد.
 • اخذ گزارش عودت 78 فامیل از پاکستان.
 • جمع آوری گزارشات عودت کننده گان از ولایات.
 • اخذ گزارش عودت کننده گان از بندر تورخم از طریق تلفن .
 • اجراآت در مورد برخی مسایل متفرقه دیگر.

فعالیت ریاست ارتباط هماهنگی امور ولایات از تاریخ ۱۱ الی ۲۱سنبله ۱۳۹۴

 • ثبت ۳۲۵ فامیل عودت کننده خود انگیخته به ولایت هرات
 • ثبت ۲۳ فامیل عودت کننده به ولایت ننگرهار.
 • اجراآت درقبال ۱۰ قطعه مکتوب واصله از ولایات .
 • ارسال مکاتیب متحد المال د رموارد مختلف به ریاست ها وآمریت های امور مهاجرین ولایات وبه ریاست های مرکزی.
 • اخذ توزیع مواد برای ۱۰۱ خانواده بی جا شده به ولایت پنجشیر از طرف UNHCR ,WFP و WSTA.

فعالیت کاری ریاست ارتباط و همآهنگی امور ولایات از تاریخ 27 اسد الی 4 سنبله

 • اخذ حکم از مقام وزارت در مورد یک ماه معاش 11 نفر از کارمندان آمریت امور مهاجرین پنجشیر .
 • ارسال مکاتیب معلومات عمومی در شهرکها و پروژه ها که د رولایات از سال 1389 به اینطرف تحت کار قرار دارد .
 • تکثیر مکتوب آمریت سرحدی ولایت نیمروز در ارتباط به فوت یکنفر از مهاجرین افغان ، به مراجع مربوط .
 • ارسال خبر سروی 250 فامیل بی جاشده به ریاست های زیربط مرکزی .
 • دعوت رؤسا و آمرین 34 ولایت بمنظور آموزش ، از طرف انستیتوت خدمات ملکی .
 • 111 قطعه مکتوب در موارد مختلف صادر ، 67 و 6 قطعه حفظ گردیده است .
 • اخذ گزارش در مورد 6 خانواده از ساکنین ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس که از جانب طالبان مجبور به ترک خانه های شان شده و 2عضو خانواده های آنها راکشته بودند.
 • اخذ گزارش در مورد بی جاشدن 716 خانواده از برخی ولسوالی های ولایت کندز از اثر نا امنی و ارائه معلومات در رابطه به سروی آنها غرض توزیع مساعدت .
 • اخذ گزارش در مورد کشته شدن دو نفر افغان توسط پولیس ایران در استان سیستان بلوچستان که طور قاچاقی از پاکستان داخل خاک ایران شده بودند.
 • اخذ گزارش ار ولایت بادغیس در مورد بی جاشدن 350 خانواده و توزیع مواد خوراکی برای آنها .
 • جمع آوری یکتعداد گزارشات دیگر ولایات و ارسال آن به مراجع زیربط .

گزارش ربع دوم سال مالی ۱۳۹۴

 • ارسال مکاتیب ، مصوبات، فیصله ها ، هدایات ، اوامر و پلان پالیسیها ی مقام وزارت بریاست ها و آمریت های امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایات .
 • جمع آوری گزارشات ماهوار، ربع وار وسالانه از ریاستها وآمریتهای امورمهاجرین  و عودت کننده گان ولایات و ارائه آن بمقامات محترم ذیصلاح و مراجع ذیربط .

اخذ گزارشات آمار وارقام احصائیوی برخی از ریاستهای امور مهاجرین در جریان ربع دوسال روان که قرار ذیل است:

1- ریاست امورمهاجرین ولایت هرات ،بندراسلام قلعه :

 • عودت کننده بتعداد 4925تن
 • خودانگخته  بتعداد 19744 تن.

2- ریاست محترم امورمهاجرین ولایت ننگرهار،بندر تورخم :

 • عودت کننده  بتعداد 3493 تن

3- ریاست محترم امورمهاجرین ولایت نیمروز:

 • عودت کننده بتعداد 819تن
 • خودانگخته بتعداد 5961تن

اخذ گزارشات درمورد حوادث طبیعی و غیرطبیعی از ولایات کندز، بدخشان و سرپل که ازطریق تماسهای تیلفونی اخذ گردیده است قرار ذیل است:

 • 20156 فامیل که ازاثر جنگ و نا امنی های اخیر  ازمناطق اصلی   شان بیجا شده بودند،ثبت وراجسترگردیده اند. 
 • 3177 فامیل بیجاشده مستحق به تاریخ12/2/1394 توسط 9 تیم سروی با همکاری موسسات مقیم این ولا  درمرکزشهر کندز تشخیص شدند.
 • ازتاریخ 19/2/1394 الی 30/2/1394 مواد کمکی غذائی و غیر غذائی برای (1696) فامیل بیجاشده گان ازمربوطات ولایت کندز، درمرکز آنولایت از طریق موسساتUNICFF- UNHCR – WFP  توزیع گردیدکه شامل30 کیلوآرد،  3کیلو بوره ،3قطی روغن  ، 14 کیلو دال نخود ، (60) بیسکویت ، یک کیلونمک ، یک تخته ترپال، یک بالون گاز، 6تخته کمپل  ، یک عدد سطل، ، پشه خانه یک دانه ، بسته حمام یک سیت و سیت آشپزخانه یک بسته بود برای هر فامیل توزیع گردیداست.
 • سروی وشناسائی (279) فامیل آسیب دیده از اسر سیلاب ،به بتاریخ 21/2/1394،به همکاری ریاست مبارزه با حوادث وموسسات NRC- WFP  میقم آنولا صورت گرفت که به اساس سروی یاد شده، (99) منزل مسکونی بکلی تخریب وده ها منرل دیگربشکل قسمی آسیب دیده بود.
 • (373) فامیل بیجاشده ازاثر جنگ های اخیراز قریه قره خائی ولسوالی چهاردره ، قریه جات گل تپه و قریه جات مختلف ولسوالی خان آباد ولایت کندزبی جا شده بودندودر زیر خیمه ها زنده گی می کردند،به تاریخ23/ 2/ 1394  توسط پرسونل آمریت حالات اضطرار ، ریاست امورمهاجرین به همکاری موسسات  NRC-WFP-UNHCR  سروی شدند.
 • از تاریخ 21/2/1394به اینطرف از جانب این اداره به همکاری موسسه یونسار (272 ) فامیل بی جاشده از اثرجنگ و ناامنی رااز ولسوالی وردوج به ولسوالی بهارک آنولا سروی نموده است .
 • برای چهار فامیل که ازقریه نواباد  ولسوالی ارگو ولایت بدخشان به اثرلغزش کوه ازمنارل شان بیجا و درنزدیک دریا امو جابجا گردیده اند، ازطرف هلال احمر افغانی خیمه و مواد غذائی در تفاهم با آمریت امورمهاجرین انولا کمک شده است.
 •  بتاریخ 15/2/1394برای (237) فامیل بیجاه  شده از اثر لغزش کوه ،مئاد مساعدتی توسط هیکوبتربه ساحه انتقال داده شدو بعداً  توسط موسسه IOM ،به همکاری ریاست حالات اضطرار برای فامیل آسیب دیده توزیع گردید که شامل خیمه ومواد غذائی بود.
 • بتارخ 17/2/1394 برای 38 فامیل بیجاشده که قبلاً سروی شده بودند ازطرف دفتر NRC برای فی فامیل مبلغ 6000 به همکاری کارمندان آمریت امورمهاجرین انولا توزیع گردیده است.
 • همچنان بیش یکهزارقطعه مکتوب واستعلام در ارتباط به موضوعات ومطالب مرتبط به مها جرین وبیجاشده ها، به واحد های اولی ودو می وزارت ارسال گردیده است ودو کارمند آن اداره غرض اجرای اموررسمی به ولایات اعزام شده اند.

بیش از 25 هزار نفر مهاجر در جریان ربع دوم سال 1394 بطور خود انگیخته و 9237 نفر بطور داوطلبانه از ایران و پاکستان به کشور عودت نموده اند .

تاریخ نشر: Jul 07, 2015 رده : عمومی

به اساس گزارش ریاست ارتباط و هماهنگی ولایات ، در جریان ربع دوم سال مالی 1394 ، ،19744 نفر مهاجر مقیم ایران از طریق مرز اسلام قلعه و 5961 نفر از طریق مرز نیمروز بطور خود انگیخته به کشور عودت نموده اند .

همچنان در گزارش مذکور آمده است که در مدت یاد شده 4925 نفر مهاجر مقیم ایران از طریق بندر اسلام  قلعه هرات ، 819 نفر از طریق مرز ولایت نیمروز و 3493 نفر مهاجر مقیم پاکستان از طریق بندر تورخم بطور داوطلبانه عودت نموده اند.

گفتنی است که نزدیک به یک میلیون نفر مهاجر دارائی مدرک و یک میلیون و 400 هزارنفر فاقد مدرک در و یک میلیون و 600 هزار نفر دارای مدرک و کمتر از یک میلیون نفر فاقد مدرک در پاکستان زنده گی می نمایند.

بیش از ۷۶۰ خانواده به کشور عودت نمودند .

بیش از ۷۰ فامیل از آغاز حمل سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۴/۱/۱۸ از پاکستان و ایران بطور داوطلبانه به کشور عودت نموده اند .

به اساس معلومات واصله از ریاست هماهنگی امور ولایات ، به ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت ، ۶۶۱ خانواده ، شامل ۴۱۶۴ نفر از پاکستان به ولایت ننگرهار ، ۷ خانواده شامل ۴۰ نفر از ایران به ولایت نیمروز و ۴ فامیل شامل ۱۱ نفر از ایران به ولایت هرات بطور داوطلبانه عودت نموده اند .