فعالیت های کاری ریاست پالیسی و پلان

ریاست پالیسیی و پلان

1.  کار بالای مسوده جندر .

2.  پیگیری اسناد ومطالبات وزارت کار وامور اجتماعی ، شهدا ومعلولین در مورد پرسشنامه نظارتی برای کاریابی اشخاص دارای معلولیت از ادارات دولتی وشاخصهای آن در ریاست های مرکزی وزارت .

3.  دیزاین پروژه سرک سازی شهرک مهاجرین بنی ورسک ولایت پروان ودیزاین پروژه سرک سازی شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی که مجموعآ ( 18.702 ) کیلو متر میشود .

4.  ارزیابی پروژه آبرسانی ولایت دایکندی در جریان می باشد .

5.  به ریاست های ولایات که قرار است خط اندازی صورت بگیرد مکتوب ایمیل گردید تا پیشنهاد نمایند که انجنیران برای خط اندازی به ولایت مذکور فرستاده شوند .

6.  سروی تخنیکی سرک های شهرک مهاجرین ولایت خوست تکمیل گردیده ودیزاین آن جریان دارد .

7.  دیزاین وبرآورد پروزه صحن وزارت وتسلیمی اسناد آن به ریاست اد اری .

8.  اعزام تیم انجنیران جهت خط اندازی شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی ولایت بلخ .

9.  کار روی تحلیل وتوحید نمودن پلان های استراتیژیک پنج ساله (از حمل سال مالی 1394 الی حوت سال مالی 1398 خورشیدی ) واحد های دومی وزارت .

10.  کار روی گزارش از پیشرفت کار وزارت امور مهاجرین در مقابل تصامیم کابینه .

11.   کار روی تحلیل وتوحید نمودن پلان های کاری یکساله ( 1395 ) واحد های دومی وزارت .

1-  توحید وانسجام آمار وارقام مواصلت ورزیده از گزارشهای ربع دوم سال مالی ( 1395 ) .

فعالیت 

1.      ارسال پلان کاری سال ما لی 1395 وزارت امور مهاجرین به اداره امور

2.      ارسال پلان کاری سال ما لی 1395  وگزارش مفصل و فشرده سال  1394  به دارالنشای شورای وزیران

3.      اشتراک در جلسه وزارت اقتصاد جهت خانه پری فورمه او لویت های درون سکتوری وزارت امور مهاجرین

4.      اشتراک محترم محمد انور قنبری در جلسه (  APPRO )در سفارت شاهی هالند در مورد نظارت حقوق اساسی شهر وندان افغانی

5.      رسیدگی ومدیریت از پروژهای تامین خدما ت اساسی

 

6.      تکثیر اسناد ومطالبات وزارت محترم کار وامور اجتماعی ، شهدا و معلولین در مورد پرسشنامه نظارتی برای کاریابی اشخاصی دارای معلولیت از ادارات دولتی  .

ریاست پالیسی وپلان

-          کار بالای مسوده پالیسی جندر.

-          تهیه طرح پیشنهادی اعمار تصفیه خانه غیر متمرکز برای تصفیه فاضلاب تعمیرات اداری مرکز وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان.

-          اعزام دو نفر هیئت از انجنیران به آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی.

-          معرفی دو نفر هیئت بخاطر بر آورد سرک وپلچک وگزراش شهرک قلموال مینه ولایت خوست به ریاست منابع بشری.

-          ارسال پول گرنتی شرکت ساختمانی وسرک سازی عمرزاخیلوال وقرار داد پروژه به ریاست مالی وحسابی.

-          ارسال گزارش از پیشرفت کار پروژه ها ویک ورق تقسیمات بودیجوی واحد های دومی از بودیجه سال مالی 1395 به ریاست اده امو ج.ا.ا.

-          ارسال اهداف میان مدت واولویت های پنج سال آینده وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان  جهت تدوین استراتیژی انکشاف ملی افغانستان به وزارت مالیه .

-          ارسال پلان صد روز سوم وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان به معاونیت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ومعاونیت نظارت ارزیابی وتفتیش اداره امور.

-          ارسال گزارش پلان صد روز دوم وسوم وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به کمیته مستقل مشترک نظرات وارزیابی مبارزه با فساد اداری.

 

-          تفاهم موسسه اکبر جهت نهایی شدن موافقتنامه بین وزارت وانجو ها که بعد از تفاهم با وزارت اقتصاد این موافقت نامه نهایی میشود.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 4 الی 7 ثور

-        جلسه با معاون موسسه اکبر در رابطه به تفاهمنامه عمومی میان وزارت وموسسات خارجی.

-        تهیه لایحه وظایف بست های مربوط به ارتقای ظرفیت پروژ تامین خدمات اساسی.

-        نظارت از تکمیل پروژه آب رسانی شهرک عودت کنندگان باریک آب کابل.

-        کار روی توحید پلان های استراتیژیک 5 ساله 1394 الی حوت 1398  واحد های دومی وزارت .

توحید پلان های کاری سال مالی 1395 واحد های دومی

گزارش ریاست پلان وپالیسی از تاریخ 28 حمل الی 1 ثور

 • کار روی مسوده پالیسی جندر.
 • اشتراک در جلسه اداره GIZ .
 • اعزام دو تن انجنیر جهت رفع مشکل شهرک مهاجرین ولایت خوست.
 • اعزام تیم تخنیکی به ولایات خوست ،قندهار ودایکندی.
 • ارایه گزارش از پروژه های نیمه کاره وزارت به وزارت اقتصاد.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 21 الی 25 حمل سال 1395

-        کار روی مسوده پالیسی جندر .

-        ارسال پلان صد روز دوم وسوم وزارت به کمیته مبارزه با فساد اداری.

-        بازنگری پلان ریاست اضطرار با پلان استراتیژیک جدید.

-        نظارت از کار پروژه آبرسانی شهرک مهاجرین باریک آب.

-        نهائی سازی پروژه های انکشافی وارسال پروپوزل های آن به وزارت اقتصاد.

-        نهائی سازی پلان سالانه ریاست های مرکزی.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 29 حوت الی 4 حمل سال 1395

 • کار روی توحید پلان های استراتیژیک 5 ساله ( حمل 1394 الی حوت 1398) واحد های دومی وزارت.
 • کار روی تحلیل وتوحید پلان های کاری 1395 واحد های دومی.
 • توحید وانسجام آمار وارقام مواصلت ورزیده از گزارش های ربع اول سال مالی 1395.
 • نظارت از تکمیل حفر چاه نمبر 6 شهرک باریک آب ولایت کابل به عمق 120 متر .
 • تدوین وتکمیل پروژه های انکشافی 5 ساله.
 • مشارکت در شارت لیست ریاست های مالی واداری تفتیش ومنابع بشری.
 • تشکیل کمیته شارت لیست وامتحان بست های بودجه انکشافی.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 7 الی 11 حمل

 • کار بالای تعین شاخص های مسوده پالیسی جندر.
 • کار بالای طرح پیشنهادی به منظور تدوین پلان تطبیقی پالیسی ملی بیجاشدگان.
 • تهیه پرزنتیشن پلانگذاری و گزارش دهی برای 15 نفر از روسای ولایتی .
 • ارسال جدول خط اندازی شهرک های مهاجرین که در الویت پلان سال 1395 این وزارت قرار دارد به ریاست عودت وادغام مجدد.
 • ارسال لیست پروژه های انکشافی به ریاست اداری.
 • شارت لیست کارمندان پروژه انکشافی.
 • جلسه با UNHCR در مورد تفاهمنامه کمیته ادغام مجدد.
 • دیزاین تمدید شبکه آبرسانی وذخیره آب برای شهرک پنجوائی قندهار.

فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 5 الی 9 جدی

 • توحید پلان های استراتیژیک واحد های دومی وزارت از آغاز سال 1394 الی اخیر سال مالی 1398 .
 • نهائی سازی گزارش پلان صد روز دوم.
 • ترتیب لیست پروژه های انکشافی سال 1395 وزارت از بودجه اختیاری وارسال آن به وزارت مالیه جهت تائید ومنظوری.
 • کارروی گزارش ربع چهارم سال مالی 1394.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 1 الی 5 حوت

 • کار بالای دیده گاه طرح وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در مورد پالیسی ملی جوانان مربوط وزارت اطلاعات وفرهنگ.
 • معرفی 2 انجنیر جهت سروی سرک وپلچک شهرک مهاجرین پروان.
 • نهائی سازی پروپوزل بودیجه انکشافی وزارت وارسال آن به وزارت مالیه.
 • تدوین شاخص های وزارت برای تدوین استراتیژی انکشاف ملی وبرگزاری جلسه با نمایندگان وزارت مالیه.

اجراآت ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 3 الی 7 دلو سال 1394

 • پاسخ گویی تحلیلی به سوالات ریاست بودجه وزار ت مالیه در مورد مصارف بودجه انکشافی این وزارت در پروژه ها ،طی سال 1395.
 • تهیه گزارش از پروژه های تطبیق شده سال 1394 الی 1395
 • نظارت از پروژه آب رسانی باریک آب ولایت کابل.
 • تهیه نقشه واحجام کاری یک محراب مسجد در شهرک مهاجرین ولایت جوزجان.
 • تبادل نظر با معین وزارت حج واوقاف در مورد زمین تعمیر اداری ریاست مهاجرین ولایت هرات.
 • تدویر جلسه با موسسه اکبر در مورد تفاهمنامه عمومی.
 • کار بالای تصحیح پلان تطبیق 5 ساله.
 • کار بالای پروژه انکشافی سال 1394.
 • جمع آوری نظریات در مورد پلان صد روز سوم از ریاست های مرکزی.
 • توحید جدول نیاز مندی های مالی سال 1395  ،15 ولایت.

فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 5 الی 9 جدی

 • توحید پلان های استراتیژیک واحد های دومی وزارت از آغاز سال 1394 الی اخیر سال مالی 1398 .
 • نهائی سازی گزارش پلان صد روز دوم.
 • ترتیب لیست پروژه های انکشافی سال 1395 وزارت از بودجه اختیاری وارسال آن به وزارت مالیه جهت تائید ومنظوری.
 • کارروی گزارش ربع چهارم سال مالی 1394.

اجراآت ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ عقرب

 • تهیه مطالب برای درج تفاهمنامه شورای مهاجرت ناروی.
 • کار بالای مسوده مقرره بی جاشده ها ، جمع آوری گزارشات از تطبیق سفارشات کمیته مک.
 • کار بالای مسوده تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت امورمهاجرین .
 • تهیه گزارش سفارشات کمیته مستقل نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری.

اجراآت ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۱۶ الی ۲۰ عقرب

 • کار بالای مسوده مقرره بی جاشده ها ، جمع آوری گزارشات از تطبیق سفارشات کمیته مک ،ارزیابی مسوده پالیسی مبارزه علیه فساد اداری،تهیه طرح اولیه صندوق حمایت از امور مهاجرت.
 • تهیه پروپوزل خط اندازی نمرات رهایشی شهرکهای عودت کنند گان .
 • تحلیل گزارشات سه ربع اول سال ۱۳۹۴ واحد های دومی.

فعالیت ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۳ الی ۱۳ عقرب

کار بالای طرح مسوده مقرره رسیده گی به بی جاشده گان.

تهیه پروپوزل استقرار وادغام مجدد، بی جاشده گان.

نهائی سازی پلان صد روز دوم وزارت .

درج ارقام احصائیوی ربع سوم سال روان به ارتباط توزیع زمین،انتقال بی جا شده گان ،آمار بی جا شده ها ،کشته شده ها ومجروهین افغان در کشور های میزبان.

ارسال پلان صد روز دوم وزارت به اداره امور.

تحلیل گزارشات سه ربع گذشته واحد های دومی .

جمع آوری معلومات عمومی شهرک های مهاجرین در ۳۴ ولایت.

 

 فشرده فعالیت های کاری ریاست پالیسی و پلان از تاریخ 2 الی 6 عقرب 1394

 1. کار بالای طرح مسوده مقرره رسیدگی به بیجاشدگان داخلی.
 2. تعین شاخص ها برای ارزیابی تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی.
 3.  ثبت ارقام احصائیوی سال 1394 به ارتباط توزیع مساعدتها، بیجاشدگان داخلی، کشته شدگان و مجروحین افغان در کشور های میزبان .
 4. اشتراک در جلسه آمادگی امضای موافقتنامه استراتیژیک با ایالات متحده در وزارت مالیه.
 5. تدوین مسوده تفاهمنامه عمومی با انجوها و موسسات همکار برای انسجام دهی پروژه ها.
 6. کار بالای جمع آوری معلومات عمومی شهرکهای مهاجرین در 34 ولایت کشور.
 7. جمع آوری نظریات ریاست های مرکزی در مورد پلان صد روز دوم.
 8. ترتیب پیشنهاد جهت پرداخت 40000 افغانی بخاطر خط اندازی شهرک مهاجرین باریک آب ولایت کابل.

 

فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۲۵ الی ۲۹ میزان ۱۳۹۴

 • کار بالای مسوده مقرره تنظیم امور مهاجرت ،عودت وبی جاشده گی وارزیابی تطبیق پالیسی ملی بی جا شده گان.
 • ترتیب گزارش وزارت در راستای پلان تطبیقی کنفرانس لندن وارسال آن به وزارت مالیه وریاست دفتر.
 • کار بالای پلان صد روزه دوم وزارت امورمهاجرین وترتیب گزارش شش ماه وزارت.
 • جمع آوری معلومات عمومی از شهرک های مهاجرین در ۳۴ ولایت .
 • کار بالای  پلان طرح کاری نظارتی از پروژه های انکشافی.
 • ارسال پلان کاری وزارت برای صد روز اول به دارالانشاه شورای وزیران وریاست دفتر.
 • کار روی گزارش تفصیلی ربع سوم سال روان وزارت،ترتیب پروژه های انکشافی ۵ ساله وزارت همراه با سابقه پروژه  ها وارسال آن به وزارت اقتصاد.
 • تدویر جلسه تخنیکی وزارت باکمیته تخنیکی UNHCR در مورد بررسی پروژه مشترک وزارت ونهاد مذکور.

ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۱۵ الی ۲۲ میزان ۱۳۹۴ ،درمورد مسوده مقرره تنظیم امور مهاجرت،عودت وبی جا شده گی ،نتایج پروژه های انکشافی وزارت طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۴ ،پیش بینی برنامه های انکشافی وزارت برای سالهای ۱۳۹۵- ۱۳۹۹ خورشیدی.

 • روی پلان صد روز دوم وزیر امورمهاجرین اجراآت نموده است .

همچنان درمدت یاد شده پروپوزل از پروژه های پلان شده سال ۱۳۹۵،فهرست پروژه های تطبیق شده سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ ،تهیه واسناد اداره واحد مساعدت ها با هیئت ریاست تفتیش داخلی بررسی شده است.

طبق معلومات واصله بالای طرح برنامه نظارتی وتهیه پلان آن ،جمع آوری معلومات عمومی شهرکهای مهاجرین در ۳۴ ولایت کشور ،تحلیل گزارشات سه ربع اول سال مالی ۱۳۹۴ واحد های دومی مطابق پلان پیش بینی شده اجراآت به عمل آمده وعلاوه برآن دست آورد های عمده سال ۱۳۹۴ وزارت به وزارت اقتصاد ارسال شده است.

 • ترتیب وارسال گزارش در مورد خواست های مهاجرین مقیم ایران به ریاست دفتر ،ارسال پلان استراتیژیک کوتاه مدت(یک ساله) به معاونیت اول ریاست جمهوری ،جمع آوری وتنظیم جدول معلوماتی دست آورد ها ،آمار وارقام عودت کننده گان وبی جاشده ها در سال ۱۳۸۹ الی نیمه سال ۱۳۹۴ وزارت بطور فشره از اقدامات دیگر این ریاست در مدت یادشده است.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ میزان ۱۳۹۴

 • تدوین دوطرح جداگانه پیشنهادی برای ساختار تشکیلاتی ریاست پالیسی وپلان جهت ارایه به منابع بشری.
 • پیگری ورهنمایی در مورد تهیه اسناد مربوطه به دفاع بودجه انکشافی.
 • ارایه گزارش در مورد پرسشنامه های پالیسی ادارات محلی.
 • ارسال گزارش پلان کاری صد روزه پس از تکمیل کابینه به دارالانشاء شورای وزیران ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ویک کاپی آن به ریاست محترم اداره امور.
 • مذاکره با Unhabitt در مورد پلان ارتقا ظرفیت  کارمندان وزارت.
 • تهیه مجموع پروژه های ۵ساله وزارت جهت ارسال به وزارت اقتصاد.
 • تهیه دستاورد های عمده وزارت به منظور ترتیب بودجه  سال مالی ۱۳۹۵ وارسال آن به وزارت مالیه وریاست مالی وحسابی.
 • پاسخ به چهار قطعه استعلام های ریاست تفتیش داخلی وڅارنوالی ،مبنی بر سو استفاده از منابع مالی وبودجه اداره واحد مساعدت ها که توسطه کارمندان اسبق GMU صورت گرفته بود.
 • پاسخ به دو قطعه استعلام څارنوالی درمورد سؤ استفاده از بودجه مالی GMU که توسط مسؤلین اسبق اداره واحد مساعدت ها صورت ګرفته بود.
 • تهیه وترتیب فورم جدید در رابطه به آماروارقام عودت کنندگان وبیجاشده گان ومساعدت به آنان از سالهای ۱۳۸۹ الی نیمه سال مالی ۱۳۹۴.
 • تهیه وترتیب فشرده گزارش دستاورد های کاری شش ماهه سال مالی ۱۳۹۴.
 • کار بالای جمع آوری معلومات عمومی از شهرکهای مهاجرین در ۳۴ ولایت کشور.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 5 الی 8 میزان 1394

 • تدوین گزارش سفر هرات.
 • رهنمائی وپیگری تدوین بودجه انکشافی سال 1395.
 • کار روی اصلاح ساختار تشکیلاتی ریاست.
 • تصحیح ونهایی سازی پلان استراتیژیک وپلان تطبیقی جهت ارسال آن به کمیته فرعی شورای وزیران جهت تصویب.
 • تهیه گزارش در مورد تطبیق سفارشات کیمته مستقل نظارت وارزیابی مبارزه علیه فساد اداری MEC وارسال آن به مرجع  مذکور.
 • کار بالای مسوده مقرره چگونگی اجراآت وزارت امور مهاجرین.
 • جواب به استعلام های ریاست تفتیش داخلی در رابطه به اسناد ومصارفات دفتر اداره واحد GMU.
 • کار بالای پلان نظارتی .
 • کار بالای گزارش شش ماهه سال مالی 1394.
 • کار روی پلان صد روز دوم وزیر صاحب.
 • کار بالای جمع آوری معلومات عمومی شهرکهای مهاجرین در 34 ولایت کشور.
 • کار روی مسوده پروژه های سال 95-97 خورشیدی.
 • ایجاد آرشیف غرض حفظ ونگهداری فایل های مربوط آمریت پلان.
 • ترتیب واحجام کاری،برآورد و نقشه تشناب های منزل سوم بلاک اول وزارت.
 • ارسال 13 قطعه مکتوب با ضمیمه فورمه های احصائیوی برای واحد های اولی وزارت.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تارین 28 الی 31 سنبله 1394

 • کار بالای طرح پیشنهادی اصلاح ساختار تشکیلاتی ریاست پالیسی وپلان.
 • کار بالای مسوده مقرره چگونگی اجراآت وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان .
 • ارسال 13 قطعه مکتوب فورم احصائیوی به ریاست های مرکزی.
 • آمادگی در تهیه وترتیب گزارش ربع سوم سال مالی 1394 خورشیدی.
 • کار بالای تهیه وترتیب طرح نظارتی که از اداره امور مواصلت ورزیده است .
 •  پاسخ به  استعلام های څارنوالی وتفتیش داخلی در موارد مختلف.
 • اجراآت در مورد فورم پیگیری احکام مقام وزارت وارسال آن جهت اجراآت بعدی به ریاست دفتر.
 • ترتیب احجام کاری حفر دوحلقه چاه عمیق در شهرکهای پنجوائی ولایت کندهار ،دشت مور ولایت دایکندی.
 • اجراآت در رابطه به نقشه یک محراب مسجد در شهرک نور آباد ولایت جوزجان.
 • کار بالای جمع آوری معلومات عمومی شهرکهای مهاجرین در 34 ولایت کشور.
 • تحلیل وجمع آوری گزارش هفته وار از آمریت های زیربط.
 • ارسال جدول بودیجوی برای برگزاری سیمنار علمی مهاجرت،ریشه ها وراه حل ها .
 • تهیه وترتیب فورم پیگیری مصوبه شماره 11 مورخ 12/5/1394 جلسه شورای وزیران به ریاست محترم دفتر.

فشره فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۱۴ سنبله الی ۱۷ سنبله ۱۳۹۴

 1.  کاری بالای پلان تطبیقی استراتیژی پنج ساله وزارت به منطور پیش بینی اولویت ها ومصارف پروژه های انکشافی برای سالهای( ۱۳۹۵- ۱۳۹۹)
 2.  ارسال پنج ورق فورمه های گزارشدهی برای واحد های دومی وزارت غرض مطالبه نمودن گزارش ربع سوم مالی ۱۳۹۴ خورشیدی.
 3. کار روی جمع آوری معلومات عمومی شهرک های مهاجرین ولایات .
 4. کار بالای فهرست اسناد کارمندان دفتر (GMU).
 5. ترتیب وتنظیم دسته های اسناد (GMU).
 6. ترتیب احجام کاری ، بر آورد ونقشه دیوار احاطوی پارک وسایط وزارت بریاست اداری کسیل گردیده.
 7. ارسال گزارش پروژه های انکشافی وزارت در سالهای (۱۳۹۵-۱۳۹۴ )بریاست مالی.
 8. نظر خواهی ریاست پالیسی وپلان در مورد پلان کاری ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست دفتر.
 9. ارسال پلان استراتیژیک کوتاه مدت یک ساله به ریاست دفتر
 10. تحلیل وجمع آوری گزارشات هفته وار ،آمریت های مربوطه.
 11. تهیه گزارش هفته وار ریاست پالیسی وپلان به مرجع مربوطه.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۲۶ ثور الی ۲۴ سرطان ۱۳۹۴

 • - طرز العمل توزیع زمین برای عودت کنندگان وبی جا شده گان داخلی ،نهایی وتوسط مقام محترم وزارت منظور گردید.
 • - گزارش تفصیلی ربع اول سال مالی ۱۳۹۴ وزارت تکمیل شد.
 • - مکتوب تعقیبی به ریاست های مرکزی در مورد پلان های بودجوی تفاهمنامه UNHCR  ارسال شد.
 • - پلانهای پیشبینی شده واحد های دومی وزارت تحلیل ونهایی شد.
 • - پلان عملیاتی برای آسیب پذیری های معروض به فساد اداری ترتیب وتدوین شد.
 • - ارقام احصائیوی به ارتباط توزیع زمین بیجا شده گان داخلی ،تعداد کشته شده گان ومجروهین افغان در کشور های میزبان درج گردید.
 • - ارایه پیشنهاد به مقام وزارت درمورد تشکیل گروپ کاری برای تهیه وترتیب فورم گزارش دهی به رئیس جمهور.
 • - ارسال مکتوب به ریاست های مرکزی در مورد گروپ کاری برای تهیه وترتیب فورم گزارش دهی به رئیس جمهور.
 • - نهائی سازی پلان کاری بعضی از آمریت های مهاجرین واحد های دومی وزارت.
 • - تدویر جلسه با کارمندان ریاست دفتر ،حالات اضطرار ،ارتباط هماهنگی امور ولایات در مورد چگونگی ترتیب جدول مصارف بودجه تفاهنامه UNCHR.
 • - تهیه وترتیب پلان عملیاتی ورکشاپ برای کارمندان مالی واداری وروسای ولایات.
 • - ارسال معلومات راجع به ارقام عودت کنندگان وبیجا شده گان در ربع اول سال مالی ۱۳۹۴  به ریاست عمومی ثبت احوال نفوس وزارت محترم امور داخله .
 • - تحلیل وارزیابی نظریات ریاست ها وآمریت های امور مهاجرین ولایات در مورد مسوده پلان استراتیژیک  پنج ساله وزارت.
 • - اجراآت پیرامون اسکور کارت.
 • - ترتیب جدول بودجه سفر مقامات به زون های کشور.
 • - اجراآت در مورد مکتوب ارسالی وزارت امور داخله در قبال عودت کننده گان وبیجا شده گان داخلی در بع چهارم سال مالی ۱۳۹۴ خوشیدی.
 • - ارسال جدول پلان انکشافی وتقسیمات بودجوی جهت خط اندازی ،اعمار دیوار احاطوی  شهرک مهاجرین ولایت بغلان ،حفر شش  حلقه چاه و نصب ۹ واحد سیستم سولر در شهر باریک آب کابل به ریاست مالی .
 • ترتیب پلان عملیاتی مبارزه علیه فساد اداری.
 • ترتیب پلان اجرائیوی وزارت برمبنای تعهدات کنفرانس لندن.
 • ترتیب وتنظیم ۶  فارمت احصائیوی جهت جمع آوری معلومات ربع دوم سال مالی ۱۳۹۴.
 • ترتیب وارسال جدول خط اندازی ۷۰۰۰  نمره رهایشی به ریاست عودت وادغام مجدد.
 • ترتیب واحجام کاری دروازه  سابقه وزارت وارسال آن به ریاست اداری.
 • مسوده استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر وبرنامه ملی مبارزه علیه مواد مخدر، ارسالی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مورد تحلیل قرار گرفت ونظریات وزارت امورمهاجرین در مورد تداوی مهاجرین وعودت کننده گان از کشور های همسایه واشتغالزایی برای آنها ،با وزارت مواد مخدر شریک ساخته شد.
 • ارسال پنج نوع فورم طرح شده مدیریت احصائیه جهت اخذ گزارش فعالیت ها ودستاورد های ربع دوم واحد های دومی.
 • بر آوری احجام کاری از ترمیم سرک های تخریب شده صحن وزارت به ریاست محترم اداری.
 • تصحیح واکمال دو قطعه فورم قبلاً تهیه شده وارسال آن به ریاست ارتباط خارجه جهت گزارش گیری وحصول ارقام جدید از کشور های میزبان.
 • بر آورد مواد مصرفی غرض رنگ مالی جدول ها وپنجره های چمن صحن وزارت ،پارک وسایط وزارت وارسال آن به ریاست اداری.
 • ترتیب نمودن گزارش ماهوار ریاست پالیسی وپلان.
 • ارسال جدول نیازمندی های سال ۹۵-۹۴ واحد های دومی در بخش پروژه های انکشافی وزارت ،به آمریت طرح وتطبیق پروژه ها.
 • همکاری در مورد ارقام مهاجرین ،عودت کنندگان حمایت شده ومهاجرین افغان درسالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۰ برای خانه پری سکور کارت.
 • ارایه پیشنهاد به مقام محترم وزارت جهت اعزام هیئات به ولایات ننگرهار ،لغمان وکنرها.
 • کار بالای مسوده مقرره وزارت امور مهاجرین .
 • تدوین ونهایی سازی گزارش احصائیوی برای اداره امور.
 • ارسال گزارش احصائیوی به ریاست تحقیق وانکشاف پالیسی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 • جمع آوری گزارش سفرها مقامات وزارت به کشور پاکستان به منظور اشتراک در اجلاس دوجانبه وسه جانبه.
 • مطالعه گزارش سفر های مقامات واخذ یادداشت برای گزارش ۲۵ روز نخست پلان کاری صد روزه وزارت.
 • تهیه مکتوب ارسال پلان کاری صد روزه به وزارت های اقتصاد ،اداره امور وکمیته مبارزه با فساد اداری.
 • تطبیق پلان عملیاتی سفر مقامات وزارت به هفت زون کشور.
 • گزارش در رابطه به ترتیب وتنظیم جدول مصارفاتی خط اندازی تخمینی شهرک مهاجرین ولایات میدان وردک ،پروان ،قندهار،دایکندی وبامیان.
 • ترتیب وارسال فورم گزارش دهی مصارفات بودجه ربع دوم سال مالی ۱۳۹۴ وزارت امور مهاجرین به وزارت محترم اقتصاد جهت اجراآت ارسال شد.
 • ارسال فورم های گزارش گیری به ریاست های مرکزی ،جهت حصول ارقام احصائیوی وتهیه گزارش.
 • اجراآت درمورد فورم گزارش دهی از پیشترفت کار فزیکی پروژه ها به وزارت اقتصاد.
 • ترتیب جدول بر آورد ترمیم سرک وساحات تخریب شده وزارت به ریاست اداری.
 • همکاری پیرامون تهیه پلان ربع سوم وزارت جهت ارسال به شورای وزیران.
 • همکاری پیرامون پلان تعهدات کنفرانس لندن جهت ارسال به اداره امور وزارت مالیه.
 • پلان اصلاحی تطبیق وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان در راستای تعهدات کنفرانس لندن به معاونیت انسجام امور کابینه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری وبه وزارت مالیه ارسال گردید.
 • فورم پییگیری مصوبه شماره ۷،۵  جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان خانه پری وبه ریاست دفتر مقام ارسال گردید.
 • همکاری پیرامون تهیه گزارش دستاورد ها، چالشها ونظریات وزارت امور مهاجرین درمورد کمک های جامعه جهانی.
 • ترتیب ،تنظیم وتسوید دستاورد های ۱۳ ساله وزارت طور فشره جهت ارایه گزارش درملل متحد.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 19 الی 23 ثور 1394 .

 • تکییل مسوده پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت .
 • ترتیب فشرده گزارش سفر وزیر امو رمهاجرین در جلسه بیست و پنجمین نشست سه جانبه در شهر اسلام آباد و ارسال آن به ریاست دفتر مقام وزارت .
 • ارسالی مکتوب با یک قطعه فورم احصائیوی به اداره محترم احصائیه مرکزی ، به ارتباط عودت کننده گان .
 • درج ارقام جدید مهاجرین در سال مالی 1394 خورشیدی در جدول مربوط به مهاجرین .
 • تحلیل و بررسی پلان پیشبینی شده آمریت مهاجرین دایکندی ، پنجشیرو لغمان .
 • تکیمل میکانیزم نظارتی غرض نهایی شدن.
 • تهیه و ترتیب پروژه های پلان شده وزارت از سال مالی 1395 -1397 و ارسال آن به آمریت بودجه وزارت .
 • طرح پیشبنی بودجه انکشافی نیازمندی یهای 34 واحد دومی وزارت امور مهاجرین تکمیل و به ریاست مالی و حسابی غرض اجراآت بعدی ارسال گردید.
 • ارسالی مکتوب پروژه 6 حلقه چاه نیمه عمیق و نصب 9 واحد سیستم سولر شهرک باریک آب ولایت کابل جهت اعلان داوطلبی به ریاست اداری .
 • پروژه اعمار دیوار احاطوی شهرک خواجه الوان ولایت بغلان با تغیر قیمت و ترتیب احجام کاری غرض داوطلبی مجدد بریاست اداری و تدارکات گسیل گردید.
 • جدول تقسیم بندی بودجه تخصیص وزارت جهت آگاهی بریاست اداری و تدارکات گسیل گردید.
 • اجراآت پیرامون مکتوب اخذ موافقت و منظوری وزارت مالیه در مورد پروژه های انکشافی وزارت .
 • جمع آوری معلومات و تهیه بخش ساختار خلاصه وضعیت قبلی ، فعلی و پلان استراتیژیک وزارت .
 • ارسال مکتوب به ادراه امور در مورد پلان کاری صد روزه وزارت .
 • ارسال مکتوب به ادراه امور در مورد پلان کاری صد روزه وزارت .
 • تکثیر 30 نسخه مسوده پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت و ارسال آن بمنظور نظر خواهی بمراجع ذیربط ملی وبین المللی .
 • ارسال مکتوب به ریاست دفتر مقام راجع به فورم پیگیری مصوبه کابینه در مورد پلان کاری صد روزه وزارت .
 • تهیه فرمت پلان تطبیقی جهت اجرای تفاهنامه UNHCR برای ریاست های مرکزی .#

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی و پلان از تاریخ ۱۲الی ۱۶ ثور ۱۳۹۴

 • باز نگری مسوده طرز العمل توزیع زمین برای عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی .
 • جلسه مقدماتی برای آماده گی  شناسائی مفردات ، چارچوب مقرره جدید توزیع زمین برمبنای فرمان ۱۰۴ ریاست جمهوری.
 • تسریع روند مطالعه و تدقیق بالای پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت .
 • تشخیص و اولویت بندی پروژه های انکشافی و طرح پیشنهادی برای دریافت بودجه سال مالی ۱۳۹۵
 • توحید و نهائی سازی پلان کاری ریاست مهاجرین جوزجان ، دایکندی ، فراه ، سمنگان ، پکتیا ، ننگرهار  وکنر ها .
 • اجراآت پیرامون  پلان عملیاتی تفاهمنامه با (UNHCR) و ارسال آن به ریاست های مرکزی وزارت .
 • تحلیل پلانهای پیش بینی شده آمریت مهاجرین ولایت سمنگان و ولایت لوگر.
 • ترتیب و احجام کاری نقشه پهره دار خانه و گارد  دروازه وزارت و ارسال آن به ریاست اداری .
 • اجراآت در مورد فورم پیگیری پیشرفت کار و مصارفات مالی پروژه انکشافی به وزارت های مالیه و اقتصاد .
 • ترتیب جدول پروژه های انکشافی حفر چاه آب آشامیدنی با سیستم سولر در شهرک باریک آب و اعماردیوار احاطوی چاه آب شهرک ولایت بغلان و ارسال آن جهت اجراآت بریاست مالی و اداری.
 • ترتیب احجام و بر آورد آهن پوش بلاک اول ، دوم  و بام کودکستان محل کار وزارت و ارسال آن جهت اجراآت بعدی به ریاست مالی و اداری .
 • اقدام و تدابیر جهت بازگشت مهاجرین از کشور های میزبان ، که هزینه مجموعی آن مبلغ (۴۰۴۷۹۶۸۴ (دالر امریکائی بوده که برای پنج سال یعنی از (۱۳۹۸-۱۳۹۴) در نظر گرفته شده که اسناد آن به ریاست مالی و حسابی ارسال گردیده.
 • ترتیب گزارش هفته وار ریاست پالیسی و پلان .
 • آغاز کار جهت تدوین پلان تطبیقی برای پلان استراتیژیک 5 ساله وزارت .

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی و پلان ۵ الی ۲ ثور ۱۳۹۴

 • تهیه و ترتیب ۹ اکشن پلان تفاهم نامه (UNHCR) ، با وزارت برای ریاست های مرکزی وزارت .
 • تحلیل و توحید فعالیت های سال مالی 1393 خورشیدی مرکز وزارت و واحد های دومی .
 • ارسال فورم به 34 ولایت کشور غرض خانه پری راجع به معلومات عمومی در شهرک های مهاجرین .
 • جمع آوری نیازمندی های سال مالی 1395 ریاست های مرکزی و واحد های دومی وزارت بمنظور دریافت فنداز دفتر(UNHCR) .
 • توحید و تنظیم پلان کاری سال مالی 1394 ولایات هلمند و ولایت بادغیس .
 • اسناد تفاهمنامه همکاری های سه جانبه میان وزارت امور مهاجرین ، وزارت مالیه و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نهایی و به امضاء رسید .
 • گزارش تحلیلی فعالیت های موسسه پاملرنه که از طریق ریاست مهاجرین ولایت پروان مواصلت ورزیده بود تهیه و ترتیب گردید.
 • ترتیب گزارش هفته وار ریاست پالیسی و پلان .

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی و پلان از تاریخ ۲۵ الی ۳۱ حمل ۱۳۹۴

 • توحید و تنظیم پلان کاری سال ۱۳۹۴ ولایات خوست ، کندز ، بغلان و پنجشیر.
 • سروی ، برآورده و ترتیب احجام آهن پوش های بلاک اول و دوم و تعمیر کودکستان مقر وزرات .
 • ارزیابی تخنیکی آفرهای پژوژه دیوار احاطوی چاه و ذخیره آب آَشامیدنی شهرک خواجه الوان ولایت بغلان .
 • ارسال گزارش تفصیلی فعالیت ها ودستاورد های وزارت امور مهاجرین به وزارت اطلاعات و فرهنگ .
 • درج ارقام احصاییوی توزیع زمین ، انتقال بی جاشده گان به محلات اصلی شان ،آمار بی جاشده گان ، تعداد کشته شده ها و مجروحین افغان در کشور های میزبان .
 • جمع آوری فورمه های احصاییوی مربوط اداره مرکزی احصاییه ازشعبات ذیربط و ارسال فورمه های خانه پری شده به آن اداره .
 • ترتیب گزارش سالانه واحد های وزارت .
 • تحلیل گزارشات ریاست ها و آمریت های ولایات ، و آماده ساختن گزارش آن به این ریاست .
 • کار بالای تکمیل خلا های تخنیکی پروتوکول ، بین وزارت امور مهاجرین و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان و تفاهم با وزارت مالیه .

فشرده گزارش کاری ریاست پالیسی و پلان از تاریخ ۱۵ ۲۱ حمل ۱۳۹۴

۱- توحید پلان کاری سالانه ۱۷ واحد اداری ولایتی .

۲- توحید نیاز مندی یکعده  از ریاست های امور مهاجرین ولایات.

۳- فورم خلاصه وضعیت قبلی ، فعلی و پلان استراتیژیک وزارت امور مهاجرین بر مبنای برنامه های موجود وزارت ، خانه پری ، تکمیل وبه اداره امور ریاست جمهوری جهت ابراز نظر گسیل گردید.

۴- توحید ارقام احصاییو ۵ولایت و (۳) ریاست مرکزی به ارتباط فعالیت ها و دست آورد ها .

۵- مسوده فصل دوم پلان استراتیژیک وزارت امور مهاجرین آماده گردید.

۶- در دو جلسه کاری در مورد میکانیزم واحد نظارتی تطبیق پالیسی ملی بی جاشده گان داخلی با نماینده ریاست عمومی اداره امور و کمیسیون مستقل حقوق بشر تفاهم صورت گرفت .

۷- گزارش هیات نظارتی که به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل اعزام گردید بود ، مورد تحلیل قرار گرفت .

۸- پیشنهاد طرح غیر راجستر شده های مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی پاکستان به شورای محترم وزیران ج . ا . ا .

۹- اجراآت کاری در مورد تطبیق مصوبات ، فرامین و مکاتیب وارده و غیره .