فعالیت های کاری ریاست پالیسی و پلان

 فعالیتهای مهم سال مالی 1396

ریاست پالیسی و پلان یکی از ریاستهای کلیدی وزارت امور مهاجرین است که در بخش های پلانگذاری و پالیسی سازی فعالیت می نماید . این ریاست دارای چهار آمریت ( پلان، نظارت و ارزیابی ، انکشاف پالیسی و طرح برنامه های استراتیژیک) می باشد که زیر نظر مستقیم رئیس ریاست پالیسی و پلان فعالیت می نمایند.

فعالیت ها و کارکردها:

1.   پلانهای پیشنهادی ریاستهای مرکزی در اول سال مالی جمع آوری گردید.

2.   پلانها از حیث عملی بودن و رعایت نکات تخنیکی بررسی شد.

3.   پلانهای دریافت شده بعد از تحلیل به طور اصلاح شده و توحید شده به مطالعۀ هیئت رهبری وزارت رسیده و منظور شد.

4.   پلان بر اساس فارمت ادارۀ امور (مبتنی بر نتایج) ایجاد و بعد از منظوری مقام محترم وزارت به ادارۀ امور ریاست جمهوری ارسال گردید.

5.   گزارش اجراآت پلان سال مالی 1395 از واحدهای اولی و دومی جمع آوری گردید و بعد از تحلیل گزارش اجراآت سال 1395 به صورت تشریحی و گرافیکی به مطالعۀ مقام محترم رسید.

6.   گزارشات ربعوار از اجراآت واحدهای دومی و اولی وزارت جمع آوری گردید و به ادارات ذیربط و متقاضی ارسال شد.

7.    گزارشات مبتنی بر پلان اداره امور ریاست جمهوری در آخر هر ربع و بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت به ادارۀ مربوطه ارسال گردید.

8.   بودجه سال مالی 1397- 1400 با حضور آمریت پلان ترتیب و به وزارت مالیه ارسال شد.

9.   کانسپت نوت بودجه پروژه تأمین خدمات اساسی ترتیب و به وزارت مالیه ارسال گردید.

10. صورت جلسه جلسات کمیته انکشافی ولایات مورد تحلیل قرار گرفت و نتیجه آن به مقام محترم وزارت در میان گذاشته شد.

11.  تحلیل لایحه وظایف کارمندان آمریت پلان با حضور نماینده کمیسیون اصلاحات اداری اصلاح شد.

12. ارقام احصائیوی که مشمول آمار بیجاشدگان ، عودت کنندگان و مهاجرین می باشد از ولایات جمع آوری و بعد از تحلیل به طور متحد المال به نهادهای ذیربط ارسال شد.

13. فرمتهای احصائیوی در 5 ورق ترتیب گردید که شامل فاکتورهای مشخص خدمات، پروژه ها و امکانات زیر بنایی شهرکها می باشد.

14. بعد از ارسال فارمتهای احصائیوی به ولایات داده ها جمع آوری گردید و بعد از تحلیل کمی و کیفی داده ها اطلاعات دست یافته به نهاد های ذیربط ارسال گردید.

15. اجراآت بر اساس قواعد و مقررات اداره در قسمت مکاتیب دریافتی انجام شد.

16.  اجراآت بر اساس دستور ریاست پالیسی و پلان بر اساس قانون انجام گردید.

17.  برنامه های ارتقای ظرفیت از طریق معرفی تعدادی از کارمندان به ورکشاپ های خارجی و داخلی انجام شد.

18. پلان سال 1396 آمریت پلان ترتیب و از پلانهای سالانه کلیه کارمندان نظارت به عمل آمد.

19.  همکاری در ترتیب پریزینتشن جامع عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی.

20. اشتراک در جلسات هیئت رهبری وزارت و جلسات هماهنگی با ریاستهای وزارت و مؤسسات بین المللی .

21.  درج نظرات اصلاحی در نتایج تطبیق پالیسی کمیته دریک که توسط مؤسسات IOM،  UNHCR ارائه گردیده بود.

22.  ترتیب فارمت نیازمندی های انکشافی سال مالی 1397 واحدهای مرکزی و توحید نیازمندی ها.

23.  اشتراک فعال در ورکشاپهای آموزش پلان گذاری به منظور افهام و تفهیم مسایل پلان گذاری با همکاران .

24. جمع آوری قوانین ، طرزالعمل های وزارت و ارسال آن به ریاست محترم دفتر معاونیت دوم ریاست ج.ا.ا.

25. جمع آوری گزارشات در رابطه کارکرد سه ساله حکومت وحدت ملی و ارسال آن به ریاست محترم مطبوعات ،ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا.

26. توحید نمودن تعهدات وزارت مطابق بند(3)مصوبه شماره (11)مورخ 15/6/1395 شورای وزیران دررابطه به حل مشکلات و چالشهای وزارت.

27. کار بالای پلان عمل وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در مورد تحقق مقرره کاهش و جلوگیری از آلوده گی صوتی برای سالهای 1396 الی1399.

28. پیگیری نتایج از تطبیق پلان تطبیقی مبارزه علیه فساد اداری از ریاستهای مرکزی و ولایتی وزارت .

29. تهیه گزارش از تحقق پلان مبارزه علیه فساد اداری در وزارت امور مهاجرین بر مبنای تعهدات کنفرانس بروکسل.

30. اشتراک  در اولین جلسه تیم متخصصین برای تدوین پالیسی جامع  مهاجرت درکشورترکیه مورخ (11-13) اکتوبر 2017 .

31. اشتراک درجلسه مشترک نماینده گان دولت و بانک جهانی به منظور تشخیص فرصت ها.

32.  ارزیابی از تحقق پلان مبارزه علیه فساد اداری در ریاست منابع بشری .

33. کار بالای طرح و تدوین پروپوزل پالیسی جامع امور مهاجرت .

34. تهیه گزارشات وزارت از تحقق مصوبه شماره (6) مورخ 11/6/1396 جلسه کابینه ج.ا.ا در مورد تحقق تعهدات وزارت به والیان ولایات و ارسال آن به اداره مستقل ارگانهای محلی .

35. تهیه گزارش کاری و چگونگی اجراآت وزارت در طی سه سال حکومت وحدت ملی .

36. تهیه گزارش کاری از چگونگی اجراآت وزارت در مورد تحقق پلان سه اولویت مبارزه علیه فساداداری .

37. اقتصادی برای مهاجرین و عودت کننده گان بتاریخ(24-26) میزان .

38. ارزیابی ریاست های رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی، اداری وتدارکات، تفتیش، تکنالوژی معلوماتی، وریاست دفتر، درمورد تحقق پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت.

39. تهیه راپورمعلوماتی، پالیسی هاو استراتیژی های وزارت، برای تیم متخصیصین، به منظورطرح وتدوین پالیسی جامع امور مهاجرت.

40. تکثیرپالیسی های وزارت به واحد های اولی ودومی وزارت.

41. تحلیل وارزیابی مسوده مقرره تنظیم دفاتر خصوصی کاریابی به خارج از کشور.

42. تهیه پلان سه اولویت مبارزه علیه فساد اداری وزارت .

43. تهیه گزارش کار کرد های سه ساله وزارت در مورد تحقق پالیسی ملی جوانان افغانستان.

44. تهیه و ترتیب پروپوزل و ارسال آن به وزارت مالیه در مورد پروژۀ انکشافی اختیاری استقرار پایدار بیجاشدگان داخلی به ارزش مجموعی (2.000.000 دالر امریکایی) دو میلیون دالر آمریکایی.

45.  ارسال پروپوزل پروژۀ انکشافی اختیاری کمک های عاجل برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی به ارزش مجموعی (1.500.000 دالر امریکایی) یک میلیون و پنجصد هزار دالر امریکایی.

46.  ارسال پروپوزل به وزارت مالیه در مورد پروژۀ تأمین خدمات تخنیکی، اساسی و اجتماعی شهرکهای افتتاح شده عودت کنندگان به ارزش مجموعی (14.855.500 دالر امریکایی) چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار و پنجصد دالر امریکایی جهت غور و بررسی و تعیین بودجه آن برای سال مالی 1397.

47.  ترتیب و ارسال پروپوزل پروژۀ انکشافی اختیاری اعمار تعمیرات اداری واحدهای دومی به ارزش مجموعی (1.000.000 دالر امریکایی) یک میلیون دالر امریکایی.

48.  تهیه ، ترتیب و ارسال گزارش از پیشرفت کمی و کیفی پروژه های انکشافی سال مالی 1396 به وزارت های مالی و اقتصاد به طور ماهوار و ربعوار .

 مطالعه، تجزیه و تحلیل پلان استراتژیک وزارت و مطابقت آن به برنامه های ملی کشور.

  13-17 عقرب

1-      اشتراک رئیس پالیسی وپلان دررابطه به جلسه حقوق بشر .

2-      اشتراک درجلسه درمورد روی نقش زنان درجامعه .

3-      ارسال اسناد پروژه های انکشافی  وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان درمورد کمیت وکیفیت آنها به وزارت مالیه .

4-      تهیه گزارش از تحقق پالیسی ملی جوانان افغانستان .

5-      تهیه گزارش ازصورت تحقق مصوبه شورای عالی وحاکمیت قانون مبارزه علیه فساد اداری .

6-      همکاری درترتیب میکانیزم داخلی آمریت کارکنان منابع بشری .

7-      اجراأت مکتوب درمورد  غضب زمین،ولسوالی سروبی وتوزیع آن برای عودت کنندگان حزب اسلامی.

8-      اجراأت درمورد مکتوب ریاست دفتردررابطه به تحقق وفورم پیگیری آن.

9-      مطالعه،تحلیل وبررسی مکاتیب مواصلت ورزیده واجراأت آنها.

10-  اشتراک آمرطرح ومدیرعمومی طرح برنامه های استرایتژیک درجلسه ریاست راجع به بودجه 250000 دالری وتقسیم بندی آن برای بیجا شدگان داخلی وعودت کنندگان.

11-  صادرنمودن مکتوب به وزارت مالیه راجع به بودجه پنج میلیون.

12-  پیگیری مکاتیب ازریاست مالی وحسابی.

13-  مطالعه وبررسی پروپوزل های پیشنهادی سال مالی1397.

14-  ترجمه دوقطعه مکاتیب سفارت چین درمورد کمک های سفارت چین.

15-  تهیه لیست نیاز مندیهای آمریت طرح برنامه های استراتیژیک.

16-  مطالعۀ استراتیژی های ملی به منظور هویدا نمودن اهداف وزارت در تطابق با استراتیژی های کلان ملی.

17-  مطالعۀ گزارش ارائه شده از طرف مدیریت عمومی احصائیه و ارسال آن به ریاست محترم پالیسی وپلان جهت پاسخگویی به مکتوب ریاست محترم اجرائیه.

18-  اشتراک در جلسات ریاست دررابطه به پلان گزاری سال 1397.

19-  تکمیل گزارش مبتنی بر نتایج ربع سوم اداره امور و ارسال آن از طریق ایمیل.

20-  ایجاد، ترتیب و تنظیم فارمت گزارش ربع اول و دوم(مطابق پلان عمومی) واحدهای اولی 1396.

21-   گزارش (مطابق پلان عمومی وزارت ربع اول و دوم) ریاست های ارتباط عامه، پالیسی و پلان، دفتر، تحقیق، انجینری، تفتیش و خارجه در فارمت مربوطه توحید گردید.

22-  کار روی گزارش نه ماهه اداره امور 1396 صورت گرفته و تکمیل گردید.

23-  تکثیر گزارش نه ماهه اداره امور و مکتوب جهت ارسال به ریاست نظارت از تطبیق تصامیم شورای وزیران (دارالانشای شورای وزیران).

24-  توحید گزارش نیازمندی های انکشافی سال مالی 1397.

25-  تهیه آمار و ارقام بیجاشدگان داخلی و مساعدتهای حقوق بشری برای اطفال و نوجوانان و ارسال آن به ریاست حمایت حقوقی.

26- ارسال 9 ورق جداول احصائیوی به اداره مرکزی احصائیه .

              اینک راپور فعالیت های کاری هفته سوم برج عقرب سال مالی 1396 امریت تطبیق پروژه      ها ی انکشافی ذیلآ ارایه میگردد:

27- کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک ،(7 ) پلچک سلب مانند و( 2 ) عدد پایپ کلورت شهرک بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ15 /07/1395 عملآ اغازوتا حال (86 )  فیصد کار ان  پیش رفته است کار پروژه فعلآ نورمال جریان دارد .

28-  کار حفریک حلقه چاه اب اشامیدنی شهرک پنجوائی ولایت قندهار به تاریخ 01/07/1395 آغاز ونظربه معلومات  از شرکت برنده ذریعه موبایل ( 98.5) فیصد پیشرفته. وبه عمق 93 متر حفرچاه تکمیل گردیده وکار نورمال جریان دارد.(پروژه انتقالی سال 1395).

29-   کار 21 حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندوز توسط شرکت برنده به    تاریخ20/08/1395 امضآ گردیده وشرکت برنده تجهیزات ومواد ساختمانی راتهیه وعملآ به تاریخ 27/09/1395 کارعملی پروژه مذکوررا آغازنموده وکار پروژه جمعآ(96 ) فیصد پیشرفته .پروژه انتقالی سال مالی 1395(کمک مالی کشور هند) .

30-  کار قرارداد پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر  به تاریخ 20/03/1396 به شرکت برنده ریس خان امضآ وحفر چاه توسط ما شین برمه به تاریخ 17/04/1396آغاز و تا حال (35 )فیصد کار ان پیشرفته بودوکار نورمال جریان داشت اما کار پروژه مذکور به تاریخ 24/07/1396 ازسوی اشخاص مسلح  متوقف وموضوع را شرکت قرار دادی به مقامات محلی خبر داده وارگان های دولتی در جستجوی حل مشکل مذکور بوده، مشکل درنتیجه جستجو مقامات دولتی حل وکار پروژه مجددآ به تاریخ 11/08/1396 مجددآ اغاز وکار نورمال جریان دارد و ( 37 ) فیصد کار ان پیشرفته است.(پروژه جدید سال مالی 1396) .

            31-کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال( 95 )فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان                 دارد(پروژه جدید سال مالی 1396).

       10-6 عقرب

1.      کار روی گزارش نه ماهه واحدهای اولی و دومی صورت گرفت. ترتیب تعدادی از گزارشات واحدهای دومی به بخش های تشریحی، مطابق فارمت و احصائیوی.

2.      کار روی اصلاح گزارش ربع سوم اداره امور صورت گرفت.

3.      کار روی گزارش نه ماهه واحدهای اولی و دومی وزارت که گزارش ولایت کنر، لوگر، بامیان ، پروان، بغلان،پکتیا ، هرات و بلخ توحید گردید.

4.      کار روی توحید نیازمندی های انکشافی 1397 .

5.      تعقیب مکتوب از امور ولایات.

6.      اخذ مکاتیب ولایات (4 ولایت) از طریق شییر فولدر .

7.      ارسال یک قطعه مکتوب دربارۀ آمار و ارقام مهاجرین قانونی و غیر قانونی به د افغانستان بانک.

8.      ترتیب گزارش هفته وار و ارسال آن به مدیریت عمومی تحلیل و بررسی.

9.       تهیه پروفایل شهرک باریک آب کابل .

10. اشتراک آمر طرح برنامه های استراتیِژیک ومدیرعمومی طرح برنامه های استراتیژیک درجلسه ریاست راجع به برنامه های پشنهادی به سفارت هند.

11. ارسال نامه به وزارت مالیه برای (5) ملیون دالری به یک پزوژه دررابطه به عودت کننده گان وبیجاشده گان .

12. بحث روی شهرک مهاجرین باریک آب درمورد عمام اسکان توسط کشورچین .

13. ارسال یک قطعه مکتوب به جواب مکتوب زون پایتخت وتقاضا این آمریت یک کاپی قرار داد فی مابین ریاست مهاجرین ولایت پروان وزون پایتخت صورت گرفت .

14. ارزیابی ریاست تکنالوژی وریاست تفتیش داخلی دررابطه به مبارزه با فساد ادری .

15. به تعداد (8) قطعه فورم داغمه جات تحت غور وبررسی قرار گرفت .

16. : کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک و 160مترپایپ کلورت  ((Pipe Culverts  شهرک   بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ15 /07/1395 عملآ اغازوتا حال (86 )  فیصد کار ان  پیشرفته است کار پروژه فعلآ نورمال جریان دارد

17. کار حفریک حلقه چاه اب اشامیدنی شهرک پنجوای ولایت قندهار به تاریخ 01/07/1395 آغاز ونظربه معلومات شده از شرکت برنده ذریعه موبایل (97.5 ) فیصد پیشرفته. وبه عمق 93 متر حفرچاه تکمیل گردیده وکار نورمال جریان دارد .

18.  کار قرار داد 21 حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندوز با شرکت برنده به    تاریخ20/08/1395 امضآ گردیده وشرکت برنده تجهیزات ومواد ساختمانی راتهیه وعملآ به تاریخ 27/09/1395 کارعملی پروژه مذکوررا آغازنموده و کارحفاری بیست و یک (21)حلقه چاه تکمیل وبه اساس معلومات  تیلیفونی که ازریاست محترم ولایت کندز اخذ نموده پیشرفت فزیکی پروژه مذکور ( 88  )فیصد نشان داده شده که ازطرف تیم تخنیکی ریاست مهاجرین کندز70 فیصد تآیید گردیده وکار نورمال جریا ن داشت  اما به دلیل حا لات بد امنیتی کار پروژه مذکور به تاریخ 26/05/1396 متوقف بود، ارگان های دولتی مشکل راحل وکار پروژه مجددآ به تاریخ 24/07/1396آغاز وکار پروژه جمعآ(95 ) فیصد پیشرفته .پروژه انتقالی سال مالی 1395(کمک مالی کشور هند)

 

19- کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال( 93 )فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان دارد).

       29 - 3 عقرب

1.     کار روی توحید گزارش نیازمندی های انکشافی سال 1397 ریاستهای مرکزی صورت گرفت.

2.     قید وارده گرفتن 10 قطعه مکتوب جداول احصائیوی واحدهای دومی و سومی وزارت.

3.     فهرست بندی گزارشات مواصلت ورزیده از دفتر iom ربع اول و دوم و سوم 1396.

4.     در جلسه معارف با رئیس جدید ریاست پالیسی و پلان شرکت نمودم.

5.     کار روی گزارش ربع سوم اداره امور صورت گرفت و ادامه دارد.

6.     ترتیب و تنظیم اسناد مورد نیاز برای فعالیت های تکمیل شده اداره امور صورت گرفت.

7.     ارسال  گزارش دررابطه به تطبیق وپیشرفت فزیکی پروژه های انکشافی بابت ربع دوم ولایت کاپیسا به ورازت اقتصاد.

8.     درمود پروپوزل های وزارت که به وزارت مالیه وبه وزارت اقتصاد قبلاً ارسال گردیده بود ، پیگیری صورت گرفت .

9.     ابراز نظر درمورد چارت تشکیلاتی ریاست درسال 1397 .

10.            همکاری درمورد لایحه وظایف کارشناس توسعه اقتصادی مهاجرت.

11.            ارسال گزارش دررابطه به چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی وزارت بابت ربع سوم به وزارت اقتصاد .

12.            اشتراک درجلسه ریاست دررابطه به تشکیل ریاست وایجاد تغیرات درآن .

13.            توحید گزارشات  درمورد تحقق احکام مقام وزارت درطی برج سال 1396 وارسال آن به ریاست محترم مقام دفتر .

14.            ارزیابی تحقق پلان تطبیق مبارزه علیه فساد اداری ریاست تفتیش داخلی .

15.            کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک و 160مترپایپ کلورت  ((Pipe Culverts  شهرک   بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ15 /07/1395 عملآ اغازوتا حال (85)   فیصد کار ان  پیشرفته است کار پروژه فعلآ نورمال جریان دارد .

16.             کار پروژه حفریک حلقه چاه عمیق،ذخیره اب،تمدید شبکه ابرسانی واحاطه دیوار چاه شهرک دشت مور ولایت دایکندی با شرکت یا سر پا میر به تاریخ 15/07/1395 امضآ گردیده و کاران (100 ) فیصد پیشرفته وعنقریب کار ان تکمیل خواهد گردید.

17.            کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال (90)فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان دارد .

18.            کار قرار داد 21 حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندوز با شرکت برنده به    تاریخ20/08/1395 امضآ گردیده وشرکت برنده تجهیزات ومواد ساختمانی راتهیه وعملآ به تاریخ 27/09/1395 کارعملی پروژه مذکوررا آغازنموده و کارحفاری بیست و یک (21)حلقه چاه تکمیل وبه اساس معلومات  تیلیفونی که ازریاست محترم ولایت کندز اخذ نموده پیشرفت فزیکی پروژه مذکور ( 88  )فیصد نشان داده شده که ازطرف تیم تخنیکی ریاست مهاجرین کندز70 فیصد تآیید گردیده وکار نورمال جریا ن داشت  اما به دلیل حا لات بد امنیتی کار پروژه مذکور به تاریخ 26/05/1396 متوقف بود، ارگان های دولتی مشکل راحل وکار پروژه مجددآ به تاریخ 24/07/1396آغاز وکار پروژه جمعآ( 91) فیصد پیشرفته .پروژه انتقالی سال مالی 1395(کمک مالی کشور هند(.

19.             کاربالای گزارشات کمیته های انکشافی ولایات (pdc)

20.            تحلیل وبررسی کزارشات کمیته های انکشافی ولایات (pdc)

جمع آوری گزارشات از آمریت های مربوطه دررابطه به فعالیت ها روزمره آنها .

22-26 میزان

1.      ارسال پروپوزل های سال 1397 به وزارت اقتصاد وبه وزارت مالیه .

2.      اشتراک درجلسه (3) روزه دردولت داری باز درهوتل پارک ستار .

3.      اشتراک اولین جلسه تیم متخصصین برای تدوین پالیسی جامع  مهاجرت درکشورترکیه مورخ (11-13) اکتوبر 2017  ،

4.      اشتراک درجلسه مشترک نماینده گان دولت وبانک جهانی به منظور تشخیص فرصت های اقتصادی برای مهاجرین وعودت کننده گان بتاریخ(24-26) میزان .

5.      ترتیب پریزینتیشن جامع در مورد وضعیت فعلی عودت کنندگان و بیجاشدگان(آمریت پلان)،

6.      کار روی گزارش ربع سوم اداره امور و همچنان گزارش ربع سوم واحدهای دومی ( ولایت دایکندی، پنجشیر و بلخ) توحید گردید.

7.      ترتیب و تنظیم گزارشهای واحدهای دومی و کار روی توحید گزارشات ربع سوم واحدهای اولی صورت گرفت.

8.      ترتیب و تنظیم گزارشهای واحدهای دومی که مواصلت ورزیده به سه بخش تشریحی ، مطابق فارمت و احصائیوی.

9.      ارسال یک ورق فورم احصائیوی ارقام عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی به  وزارت  محترم امور داخله ج.ا.ا.

10. ترتیب گزارش هفته وار و ارسال آن به مدیریت عمومی تحلیل و بررسی.

11. کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک و 160مترپایپ کلورت  ((Pipe Culverts  شهرک   بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ15 /07/1395 عملآ اغازوتا حال (83)   فیصد کار ان  پیشرفته است کار پروژه فعلآ نورمال جریان دارد .

12. به تاریخ 18/07/1395پروژه اعمار4.217 کیلومتر سرک و2 پل  شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی باشرکت برنده امضآ که کارعملی ان  اغاز گردیده و(99) فیصد کاران پیشرفته (کار پروژه که به دلیل مشکلات تخنیکی متوقف بودمشکلات مذکورحل وکارپروژه مجددآ آغازو نورمال جریان داردوعنقریب تکمیل خواهد گردید.

13.  کار پروژه حفریک حلقه چاه عمیق،ذخیره اب،تمدید شبکه ابرسانی واحاطه دیوار چاه شهرک دشت مور ولایت دایکندی با شرکت یا سر پا میر به تاریخ 15/07/1395 امضآ گردیده و کاران (99.5 ) فیصد پیشرفته وعنقریب کار ان تکمیل خواهد گردید.

14. نظارت از پروسه کاری بعضی پروژه های تحت کار به شکل دوامدارتوسط انجینران موظف روزمره صورت گرفته وازاجرای کار های خویش به مرجع مربوطه اطلاع میدهند.

15. کار قرار داد 21 حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندوز با شرکت برنده به    تاریخ20/08/1395 امضآ گردیده وشرکت برنده تجهیزات ومواد ساختمانی راتهیه وعملآ به تاریخ 27/09/1395 کارعملی پروژه مذکوررا آغازنموده و کارحفاری بیست و یک (21)حلقه چاه تکمیل وبه اساس معلومات  تیلیفونی که ازریاست محترم ولایت کندز اخذ نموده پیشرفت فزیکی پروژه مذکور ( 88  )فیصد نشان داده شده که ازطرف تیم تخنیکی ریاست مهاجرین کندز70 فیصد تآیید گردیده وکار نورمال جریا ن داشت  اما به دلیل حا لات بد امنیتی کار پروژه مذکور به تاریخ 26/05/1396 متوقف بود، ارگان های دولتی مشکل راحل وکار پروژه مجددآ به تاریخ 24/07/1396آغاز وکار پروژه جمعآ( 90 ) فیصد پیشرفته .پروژه انتقالی سال مالی 1395(کمک مالی کشور هند) .

16. کار قرارداد پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر  به تاریخ 20/03/1396 به شرکت برنده ریس خان امضآ وحفر چاه توسط ما شین برمه به تاریخ 17/04/1396آغاز و تا حال (35 )فیصد کار ان پیشرفته است وکار نورمال جریان داشت اما کار پروژه مذکور به تاریخ 24/07/1396 ازسوی اشخاص مسلح  متوقف وموضوع را شرکت قرار دادی به مقامات محلی خبر داده وارگان های دولتی در جستجوی حل مشکل مذکور اند. 

15-19 میزان

1-      پیگیری اسناد پروژه های انتقالی وانکشافی وزارت .

2-      ارسال مکتوب به ریاست مالی درمورد درخواست گزارشات از پیشرفت کمی وکیفی پروژه های انکشافی .

3-      ارسال مکتوب به ریاست های مالی وحسابی واداری درمورد اعمار تعمیر اداری ریاست مهاجرین ولایت کابل.

4-      مطالعه وابراز نظر درمورد اقدامات درراستایی ایجاد اشتغال زایی برای عودت کننده گان داداخل کشور ودردیگر کشور ها وارسال آن به ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری .

5-      کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک و 160مترپایپ کلورت  ((Pipe Culverts  شهرک   بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ15 /07/1395 عملآ اغازوتا حال (81)   فیصد کار ان  پیشرفته است کار پروژه فعلآ نورمال جریان دارد .

6-      به تاریخ 18/07/1395پروژه اعمار4.217 کیلومتر سرک و2 پل  شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی باشرکت برنده امضآ که کارعملی ان  اغاز گردیده و(98) فیصد کاران پیشرفته (کار پروژه که به دلیل مشکلات تخنیکی متوقف بودمشکلات مذکورحل وکارپروژه مجددآ آغازو نورمال جریان داردوعنقریب تکمیل خواهد گردید.

7-      کار پروژه حفریک حلقه چاه عمیق،ذخیره اب،تمدید شبکه ابرسانی واحاطه دیوار چاه شهرک دشت مور ولایت دایکندی با شرکت یا سر پا میر به تاریخ 15/07/1395 امضآ گردیده و کاران 99 فیصد پیشرفته وعنقریب کار ان تکمیل خواهد گردید.

8-      کار حفریک حلقه چاه اب اشامیدنی شهرک پنجوای ولایت قندهار به تاریخ 01/07/1395 آغاز ونظربه معلومات شده از شرکت برنده ذریعه موبایل( 96)  فیصد پیشرفته. وبه عمق 93 متر حفرچاه تکمیل گردیده وکار نورمال جریان دارد.

9-      کار قرارداد پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر  به تاریخ 20/03/1396 به شرکت برنده ریس خان امضآ وحفر چاه توسط ما شین برمه به تاریخ 17/04/1396آغاز و تا حال (35 )فیصد کار ان پیشرفته است وکار نورمال جریان دارد.

10- کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال (88 )فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان دارد .

11- ترتیب و تنظیم گزارشهای ربع سوم واحدهای اولی در دوسیه ها و مراجعه به ریاست خدمات انجینری و منابع بشری جهت اصلاح گزارشات ربع سوم اداره امور.

12-  کار روی گزارش ربع سوم اداره امور ریاستهای (خدمات انجینری، حمایت حقوقی، بیجاشدگان داخلی، منابع بشری و تحقیق) صورت گرفته و توحید گردید و کار همچنان ادامه دارد.

13- گزارش ربع سوم واحدهای دومی (هلمند، فراه و میدان وردک ) توحید گردید.

تحلیل وبررسی گزارشات پروگرام های انکشافی ولایات (PDC).

فعالیت های کاری ریاست  پالیسی و پلان از 8 - 12 میزان 1396

) ریاست پالیسیی و پلان

1.      اشتراک رئیس پالیسی وپلان درجلسیه دولت داری باز دراداره امور.

2.      تهیه  وترتیب پروپوزل ها وارسال آن به وزارت مالیه ووزارت اقتصاد برای سال 1397.

3.      ابراز نظر به ارتباط پروژه های حمایت حقوقی عودت کننده گان وبیجاشده گان برای سال 1397.

4.      اشتراک 2تن از کارمندان ریاست پالیسی وپلان درنشست علمی هویت مهاجرین درپوهنتون کابل .

5.      ارزیابی چهارده قلم مفروشات ضرورت وزارت تکمیل وگزارش آن ارایه گردید.

6.      اشتراک 3 تن از کارمندان آمریت نظارت وارزیابی، سیمینار درکمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی .

7.      بررسی یک قطعه مکتوب توسط آمریت نظارت وارزیابی ازریاست مهاجرین ولایت لوگر دررابطه به (40) حلقه چاه آب آشامیدنی که از طرف موسسه (IRC) تمویل میشود .

8.      کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک و160 متر پایپ کلورت  شهر ک بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ 15/07/1395 عملا آغاز وتاحال (80.5%) آن پیشرفته است ، که کاراین پروژه نورمال به پیش میرود .

9.      به تاریخ 18/07/1395 پروژه عمار 4.217 کیلومتر سرک و2 پل درشهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی با شرکت برنده امضا که کار عملی آن اغاز گردیده و(98)فیصد کار آن پیشرفته است  (اما بنابرمشکلات تخنیکی کار پروژه متوقف گردیده وتاهنوز مشکلات آن حل نگردیده است .

10. کارپروژه حفر یک حلقه چاه عمیق ، ذخیره آب، تمدید شبکه آبرسانی واحاطه دیوار چاه شهرک دشت مور ولایت دایکندی با شرکت با سر پامیر به تاریخ 15/07/1395  امضاً گردیده وکار آن 98 فیصد پیشرفته است .

11. حفر  یک حلقه چاه آب آشامیدنی شهرک چنجوای ولایت قندهار  به تاریخ 01/07/1395 آغاز ونظر به معلومات شده ازشرکت برنده ذریعه موبایل (95) فیصد پیشرفته ، وبه عمق (93) متر حفر تکمیل گردیده وکار نورمال جریان دارد (پروژه انتقالی سال 1395  مسول شرکت اریوب دوبی. ار قرارداد پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر  به تاریخ 20/03/1396 به شرکت برنده ریس خان امضآ وحفر چاه توسط ما شین برمه به تاریخ 17/04/1396آغاز و تا حال 26 فیصد کار ان پیشرفته است .

12. کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال 87 فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان دارد.

13. سروی تخنیکی ودیزاین پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل تکمیل وبه تاریخ 25/03/1396 بریاست اداری جهت عقد قرار داد ارسال وبه تاریخ 14/04/1396 ارزیابی پروژه مذکور صورت گرفته کار قرارداد ان به دلیل بعضی نواقص تدارکاتی دور اول مسترد وبه تاریخ 16/05/1396 مجددآ  به اعلان  داوطلبی سپرده شده وآفر گشایی ان به تاریخ04/06/1396 صورت گرفته ارزیابی اسنادان تکمیل وجهت قرار داد به آگاهی عامه سپرده شده وو عنقریب کارقرارداد ان با شرکت برنده امضآ خواهد گردد.

14. کار روی گزارش مواصلت شده گزارش تفضلی ، فارمت اداره امور از واحد های اولی ودومی دربع سوم سال 1396 .

15. ارسال دوباره   7 قطعه فورم ارسالی اداره محترم احصائیه مرکزی بعدا از خانه پری آنها ، دررابطه به  تعداد موجودیت کارمندان خدمات ملکی .

16. توحید وانسجام آمار وارقام مواصلت ورزیده از گزراشهای ربع سوم سال مالی 1396 درکمپیوتر وفورمهای احصائیوی جهت تهیه گزارشات ربعوار واحد های اولی ودومی .

17. ترتیب وتنظیم کزارش سال تمام جلسات کمیته انکشاف ولایاتی (pdc).

18.  تحلیل وبررسی پروگرام های انکشافی ولایات .

19. جمع آوری قوانین ، طرزالعمل های وزارت وارسال آن به ریاست محترم دفتر معاونیت دوم ریاست ج.ا.ا.

20. جمع آوری کزارشات دررابطه کارکرد سه ساله حکومت وحدت ملی وارسال آن به ریاست محترم مطبوعات ،ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. روی گزارش ربع سوم اداره امور 1396 کار صورت گرفت.
 2. ارسال سافت فارمت گزارش ربع سوم به ریاست اداری. ترتیب و تنظیم نمودن گزارشات 12 ولایت و لیست نمودن آنها در سه بخش گزارشات تشریحی، مطابق فارمت و احصائیوی صورت گرفت.
 3. ترتیب و تنظیم احجام کاری آمریت پلان.
 4. اخذ گزارشات واحدهای دومی از طریق شییر فولدر.
 5. گزارش ربع سوم 1396 واحدهای دومی ولایات غزنی ، لغمان و غور توحید گردید.
 6. کار روی گزارشات مواصلت شدۀ احصائیوی ربع سوم.
 7. تحلیل وبررسی مکاتیب کمیته های انکشافی ولایات (PDC)
 8.  تحلیل وجمع آوری گزارشات کاری آمریت های تحت اثر وارسال آن به مرجعه مربوطه .
 9. تهیه گزارش سالانه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان درمورد پشرفت کاری درمقابل تصامیم جلسه کابینه ج.ا.ا وتعهدات وزارت برای ولایات .
 10. تعقیب مکتوب بخاطر پروپوزل برای سال مالی 1374.
 11. هماهنگی باریاست مالی وحسابی برای گزارش از پیشرفت کمی وکیفی پروژه های انکشافی وزارت به وزارت مالیه ووزارت اقتصاد.
 12. مطالعه وابراز نظر درمورد برنامه های استراتیژیک وپیشبینی پلان هابرای سال97.
 13. ابرازنظر درمورد طرزالعمل شورای عالی کاهش فقر وعرضه خدمات ومشارکت شهروندی.
 14. 1: کار احداث واعمار 14.286 کیلومتر سرک و 160مترپایپ کلورت  ((Pipe Culverts  شهرک   بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ15 /07/1395 عملآ اغازوتا حال (80)   فیصد کار ان  پیشرفته است کار پروژه فعلآ نورمال جریان دارد مسول نظارت : انجینر نظیف الله نجم صورت گرفته است .
 15. 2: به تاریخ 18/07/1395پروژه اعمار4.217 کیلومتر سرک و2 پل  شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی باشرکت برنده امضآ که کارعملی ان  اغاز گردیده و(98) فیصد کاران پیشرفته است (کار پروژه به دلیل مشکلات تخنیکی متوقف و مشکلات تاهنوز حل نگردیده است.
 16. کارپروژه اعمار3.204 کیلومترسرک و39 پلچکهای شهرک قلموال مینه ولایت خوست به تاریخ 15/08/1395از طرف شرکت برنده عملآ اغازگردیده. مسول نظا رت انجینر محمد اسما عیل.  کار پروژه مذکور به تاریخ 01/03/1396  100 فیصد تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده وهمچنان به اساس نیازمندی اهالی شهرک مذکور وپیشنهاد مسول پروژه 15 فیصد طلب اضافه کاری گردیده که ازجانب وزارت محترم مالیه 14.46فیصد بودیجه اضافی کاری منظور گردیده وکار اضافه کاری ان به تاریخ 01/05/1396 آغاز وبه تاریخ 28/06/1396(100 ) فیصد کار ان تکمیل گردیده است.
 17. 4:  کار پروژه حفریک حلقه چاه عمیق،ذخیره اب،تمدید شبکه ابرسانی واحاطه دیوار چاه شهرک دشت مور ولایت دایکندی با شرکت یا سر پا میر به تاریخ 15/07/1395 امضآ گردیده و کاران 97 فیصد پیشرفته است .
 18. 5: نظارت از پروسه کاری بعضی پروژه های تحت کار به شکل دوامدارتوسط انجینران موظف روزمره صورت گرفته وازاجرای کار های خویش به مرجع مربوطه اطلاع میدهند
 19. 6: کار حفریک حلقه چاه اب اشامیدنی شهرک پنجوای ولایت قندهار به تاریخ 01/07/1395 آغاز ونظربه معلومات شده از شرکت برنده ذریعه موبایل 94  فیصد پیشرفته. وبه عمق 93 متر حفرچاه تکمیل گردیده وکار نورمال جریان دارد.(پروژه انتقالی سال 1395). مسو ل شرکت اریوب دوبی :
 20. 7:  کار قرار داد 21 حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندوز با شرکت برنده به    تاریخ20/08/1395 امضآ گردیده وشرکت برنده تجهیزات ومواد ساختمانی راتهیه وعملآ به تاریخ 27/09/1395 کارعملی پروژه مذکوررا آغازنموده و کارحفاری بیست و یک (21)حلقه چاه تکمیل وبه اساس معلومات  تیلیفونی که ازریاست محترم ولایت کندز اخذ نموده پیشرفت فزیکی پروژه مذکور 88 فیصد نشان داده شده که ازطرف تیم تخنیکی ریاست مهاجرین کندز70 فیصد تآیید گردیده وکار نورمال جریا ن داشت  اما به دلیل حا لات بد امنیتی کار پروژه مذکور به تاریخ 26/05/1396 متوقف وارگان های دولتی در جستجوی حل مشکل اند .پروژه انتقالی سال مالی 1395(کمک مالی کشور هند) .
 21. قرارداد پروژه سیستم سولر برای باشنده گان شهرک رباط ولایت پکتیابه تاریخ 20/02/1396با شرکت گلکسی ایس امضآ کارسروی عملی ان به تاریخ 15/03/1396 آغاز وبه تاریخ 20/03/1396 در مدت پنج یوم تکمیل ولست مستحقین توسط هییت موظف ترتیب و پروسه توزیع تخته های سولر به فامیل های مستحق به تاریخ 14/04/1396 آغاز وبه تاریخ 29/05/1396 کارتوزیع تخته های سولر توسط هییت مختلط  100 فیصد تکمیل گردیده است.
 22. کار حفریک حلقه چاه عمیق ، تمدید شبکه ابرسانی ودیوار احاطه چاه عمیق شهرک لعل سر جنگل ولایت غور به تاریخ 26/01/1395 توسط شورای محلی ریاست انکشاف دهات ولایت غور آغاز وبه اساس مکتوب ارسالی شماره(889) مورخه 17/05/1396 ریاست انکشاف دهات ولایت غور کار پروژه مذکور100 فیصد تکمیل گردیده است
 23. 10:کار عملی پروژه آبرسانی ( شهرک حضرت سلطان ولایت سمنگان به تاریخ 13/03/1396 آغاز و6 فیصد کار ان پیشرفته  و به عمق .230 متر چاه حفرو به دلیل عدم آبدهی کار حفر چاه مذکور بی نتیجه وناکام مانده و مدیریت پروژه های انکشافی جهت حل مشکل یک نفر انجینر را به ولایت سمنگان به تاریخ 29/05/1396 جهت انتخاب محل مناسب دیگربرای حفر چاه جدیداعزام  نموده انجینر موصوف بعد از چند  یوم سروی محل مناسب را جهت حفر چاه جدید تعین که اسناد سروی وگزارش چشم دید خویش را به ریاست خدمات انجینری تسلیم نموده است.
 24. 11: کار قرارداد پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر  به تاریخ 20/03/1396 به شرکت برنده ریس خان امضآ وحفر چاه توسط ما شین برمه به تاریخ 17/04/1396آغاز و تا حال 25 فیصد کار ان پیشرفته است .
 25. 12: کار عملی پروژه تحکیمات جویچه ها ی اطراف سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 22/03/1396 آغاز وتاحال 85 فیصد کار ان پیشرفته کار نورمال جریان دارد
 26. 13: بودیجه منظور شده پروژه تحکیمات دیوار احاطه چاه عمیق خواجه الوان ولایت بغلان از طریق ریاست مالی وزارت به ریاست مهاجرین بغلان ارسال ومراحل کار قرارداد ان مطابق طرزالعمل تدارکات  در ولایت بغلان صورت میگرد. پروژه جدید سال مالی 1396.
 27. 14:کارپروژه آبرسانی شهرک میدان شهر ولایت وردک به تاریخ 15/05/1396 توسط شرکت طارق جلیل آغاز وبعمق 120 مترچاه مذکوررا توسط ماشین روتری حفر و ( 6 ) فیصد کاران پیشرفته اما اندازه آّبدهی یک انچ میباشد که مغایرت با  لست احجام کاری و دیزاین ( سه انچ )  دارد مدیریت پروژه در جستجو حل مشکل مذکور است.
 28. سروی تخنیکی ودیزاین شهرک امیر شنسیب ولایت تکمیل و تمام اسناد ونقشه های کاری انرا جهت قرارداد به تاریخ 15/03/1396به ریاست محترم ادای وزارت ارسال گردیده و تحت مراحل قرارداد بود اینکه مشکل شهرک مهاجرین امیر شنسیب ولایت غوراز نگاه  آب اشامیدنی حل است بدین ملحوظ مراحل تعدیل پروژه مذکوربه پروژه سولر در جریان است  عنقریب مراحل قرارداد ان آغاز خواهد گردید. معلومات ازامریت تدارکات .
 29. سروی تخنیکی ودیزاین پروژه آبرسانی شهرک شیخ متی ولایت زابل تکمیل وبه تاریخ 25/03/1396 بریاست اداری جهت عقد قرار داد ارسال وبه تاریخ 14/04/1396 ارزیابی پروژه مذکور صورت گرفته کار قرارداد ان به دلیل بعضی نواقص تدارکاتی دور اول مسترد وبه تاریخ 16/05/1396 مجددآ  به اعلان  داوطلبی سپرده شده وآفر گشایی ان به تاریخ04/06/1396 صورت گرفته و اسناد ان تحت ارزیابی میباشد ، عنقریب کارقرارداد ان با شرکت برنده امضآ خواهد گردید.
 30. 16:سروی تخنیکی پروژه آبرسانی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان توسط نیم تخنیکی تکمیل واسناد وارقام سروی را به مدیریت پروژه های انکشافی جهت دیزاین تسلیم نموده است.
 31. 17: کار سروی تخنیکی ، دیزاین وبرآورد پروژه آبرسانی شهرک  دشت ناگمان ولایت کاپیسا تکمیل واسناد ان جهت قرارداد به ریاست اداری ارسال وبه دلیل تظاهرات مردم محل وکوچیها کار ان متوقف وبودجه ان به ولایت دیگر عوض شده است .
 32. پروسه خط اندازی 600 نمرات رهایشی شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ 04/06/1396 توسط تیم سروی آغاز و الی تاریخ 25/06/1396 در حدود 498 نمرات خط اندازی که فیصدی پیشرفت کار 83 میباشد . مسول تیم سروی انجینر سلمان شماره موبایل :

24-پروسه خط اندازی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان که توسط انجینران توظیف شده ریاست خدمات انجینری به تاریخ 30/11/1395آغاز وتا هنوزجمعآ948 نمرات رهایشی را خط اندازی که پیشرفت فزیکی کار 32 فیصد وکار خط اندازی تا امر ثانی به تاریخ 16/06/1396متوقف گردیده است

1.  کار بالای مسوده جندر .

2.  پیگیری اسناد ومطالبات وزارت کار وامور اجتماعی ، شهدا ومعلولین در مورد پرسشنامه نظارتی برای کاریابی اشخاص دارای معلولیت از ادارات دولتی وشاخصهای آن در ریاست های مرکزی وزارت .

3.  دیزاین پروژه سرک سازی شهرک مهاجرین بنی ورسک ولایت پروان ودیزاین پروژه سرک سازی شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی که مجموعآ ( 18.702 ) کیلو متر میشود .

4.  ارزیابی پروژه آبرسانی ولایت دایکندی در جریان می باشد .

5.  به ریاست های ولایات که قرار است خط اندازی صورت بگیرد مکتوب ایمیل گردید تا پیشنهاد نمایند که انجنیران برای خط اندازی به ولایت مذکور فرستاده شوند .

6.  سروی تخنیکی سرک های شهرک مهاجرین ولایت خوست تکمیل گردیده ودیزاین آن جریان دارد .

7.  دیزاین وبرآورد پروزه صحن وزارت وتسلیمی اسناد آن به ریاست اد اری .

8.  اعزام تیم انجنیران جهت خط اندازی شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی ولایت بلخ .

9.  کار روی تحلیل وتوحید نمودن پلان های استراتیژیک پنج ساله (از حمل سال مالی 1394 الی حوت سال مالی 1398 خورشیدی ) واحد های دومی وزارت .

10.  کار روی گزارش از پیشرفت کار وزارت امور مهاجرین در مقابل تصامیم کابینه .

11.   کار روی تحلیل وتوحید نمودن پلان های کاری یکساله ( 1395 ) واحد های دومی وزارت .

1-  توحید وانسجام آمار وارقام مواصلت ورزیده از گزارشهای ربع دوم سال مالی ( 1395 ) .

فعالیت 

1.      ارسال پلان کاری سال ما لی 1395 وزارت امور مهاجرین به اداره امور

2.      ارسال پلان کاری سال ما لی 1395  وگزارش مفصل و فشرده سال  1394  به دارالنشای شورای وزیران

3.      اشتراک در جلسه وزارت اقتصاد جهت خانه پری فورمه او لویت های درون سکتوری وزارت امور مهاجرین

4.      اشتراک محترم محمد انور قنبری در جلسه (  APPRO )در سفارت شاهی هالند در مورد نظارت حقوق اساسی شهر وندان افغانی

5.      رسیدگی ومدیریت از پروژهای تامین خدما ت اساسی

 

6.      تکثیر اسناد ومطالبات وزارت محترم کار وامور اجتماعی ، شهدا و معلولین در مورد پرسشنامه نظارتی برای کاریابی اشخاصی دارای معلولیت از ادارات دولتی  .

ریاست پالیسی وپلان

-          کار بالای مسوده پالیسی جندر.

-          تهیه طرح پیشنهادی اعمار تصفیه خانه غیر متمرکز برای تصفیه فاضلاب تعمیرات اداری مرکز وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان.

-          اعزام دو نفر هیئت از انجنیران به آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی.

-          معرفی دو نفر هیئت بخاطر بر آورد سرک وپلچک وگزراش شهرک قلموال مینه ولایت خوست به ریاست منابع بشری.

-          ارسال پول گرنتی شرکت ساختمانی وسرک سازی عمرزاخیلوال وقرار داد پروژه به ریاست مالی وحسابی.

-          ارسال گزارش از پیشرفت کار پروژه ها ویک ورق تقسیمات بودیجوی واحد های دومی از بودیجه سال مالی 1395 به ریاست اده امو ج.ا.ا.

-          ارسال اهداف میان مدت واولویت های پنج سال آینده وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان  جهت تدوین استراتیژی انکشاف ملی افغانستان به وزارت مالیه .

-          ارسال پلان صد روز سوم وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان به معاونیت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ومعاونیت نظارت ارزیابی وتفتیش اداره امور.

-          ارسال گزارش پلان صد روز دوم وسوم وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به کمیته مستقل مشترک نظرات وارزیابی مبارزه با فساد اداری.

 

-          تفاهم موسسه اکبر جهت نهایی شدن موافقتنامه بین وزارت وانجو ها که بعد از تفاهم با وزارت اقتصاد این موافقت نامه نهایی میشود.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 4 الی 7 ثور

-        جلسه با معاون موسسه اکبر در رابطه به تفاهمنامه عمومی میان وزارت وموسسات خارجی.

-        تهیه لایحه وظایف بست های مربوط به ارتقای ظرفیت پروژ تامین خدمات اساسی.

-        نظارت از تکمیل پروژه آب رسانی شهرک عودت کنندگان باریک آب کابل.

-        کار روی توحید پلان های استراتیژیک 5 ساله 1394 الی حوت 1398  واحد های دومی وزارت .

توحید پلان های کاری سال مالی 1395 واحد های دومی

گزارش ریاست پلان وپالیسی از تاریخ 28 حمل الی 1 ثور

 • کار روی مسوده پالیسی جندر.
 • اشتراک در جلسه اداره GIZ .
 • اعزام دو تن انجنیر جهت رفع مشکل شهرک مهاجرین ولایت خوست.
 • اعزام تیم تخنیکی به ولایات خوست ،قندهار ودایکندی.
 • ارایه گزارش از پروژه های نیمه کاره وزارت به وزارت اقتصاد.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 21 الی 25 حمل سال 1395

-        کار روی مسوده پالیسی جندر .

-        ارسال پلان صد روز دوم وسوم وزارت به کمیته مبارزه با فساد اداری.

-        بازنگری پلان ریاست اضطرار با پلان استراتیژیک جدید.

-        نظارت از کار پروژه آبرسانی شهرک مهاجرین باریک آب.

-        نهائی سازی پروژه های انکشافی وارسال پروپوزل های آن به وزارت اقتصاد.

-        نهائی سازی پلان سالانه ریاست های مرکزی.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 29 حوت الی 4 حمل سال 1395

 • کار روی توحید پلان های استراتیژیک 5 ساله ( حمل 1394 الی حوت 1398) واحد های دومی وزارت.
 • کار روی تحلیل وتوحید پلان های کاری 1395 واحد های دومی.
 • توحید وانسجام آمار وارقام مواصلت ورزیده از گزارش های ربع اول سال مالی 1395.
 • نظارت از تکمیل حفر چاه نمبر 6 شهرک باریک آب ولایت کابل به عمق 120 متر .
 • تدوین وتکمیل پروژه های انکشافی 5 ساله.
 • مشارکت در شارت لیست ریاست های مالی واداری تفتیش ومنابع بشری.
 • تشکیل کمیته شارت لیست وامتحان بست های بودجه انکشافی.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 7 الی 11 حمل

 • کار بالای تعین شاخص های مسوده پالیسی جندر.
 • کار بالای طرح پیشنهادی به منظور تدوین پلان تطبیقی پالیسی ملی بیجاشدگان.
 • تهیه پرزنتیشن پلانگذاری و گزارش دهی برای 15 نفر از روسای ولایتی .
 • ارسال جدول خط اندازی شهرک های مهاجرین که در الویت پلان سال 1395 این وزارت قرار دارد به ریاست عودت وادغام مجدد.
 • ارسال لیست پروژه های انکشافی به ریاست اداری.
 • شارت لیست کارمندان پروژه انکشافی.
 • جلسه با UNHCR در مورد تفاهمنامه کمیته ادغام مجدد.
 • دیزاین تمدید شبکه آبرسانی وذخیره آب برای شهرک پنجوائی قندهار.

فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 5 الی 9 جدی

 • توحید پلان های استراتیژیک واحد های دومی وزارت از آغاز سال 1394 الی اخیر سال مالی 1398 .
 • نهائی سازی گزارش پلان صد روز دوم.
 • ترتیب لیست پروژه های انکشافی سال 1395 وزارت از بودجه اختیاری وارسال آن به وزارت مالیه جهت تائید ومنظوری.
 • کارروی گزارش ربع چهارم سال مالی 1394.

گزارش ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 1 الی 5 حوت

 • کار بالای دیده گاه طرح وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در مورد پالیسی ملی جوانان مربوط وزارت اطلاعات وفرهنگ.
 • معرفی 2 انجنیر جهت سروی سرک وپلچک شهرک مهاجرین پروان.
 • نهائی سازی پروپوزل بودیجه انکشافی وزارت وارسال آن به وزارت مالیه.
 • تدوین شاخص های وزارت برای تدوین استراتیژی انکشاف ملی وبرگزاری جلسه با نمایندگان وزارت مالیه.

اجراآت ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 3 الی 7 دلو سال 1394

 • پاسخ گویی تحلیلی به سوالات ریاست بودجه وزار ت مالیه در مورد مصارف بودجه انکشافی این وزارت در پروژه ها ،طی سال 1395.
 • تهیه گزارش از پروژه های تطبیق شده سال 1394 الی 1395
 • نظارت از پروژه آب رسانی باریک آب ولایت کابل.
 • تهیه نقشه واحجام کاری یک محراب مسجد در شهرک مهاجرین ولایت جوزجان.
 • تبادل نظر با معین وزارت حج واوقاف در مورد زمین تعمیر اداری ریاست مهاجرین ولایت هرات.
 • تدویر جلسه با موسسه اکبر در مورد تفاهمنامه عمومی.
 • کار بالای تصحیح پلان تطبیق 5 ساله.
 • کار بالای پروژه انکشافی سال 1394.
 • جمع آوری نظریات در مورد پلان صد روز سوم از ریاست های مرکزی.
 • توحید جدول نیاز مندی های مالی سال 1395  ،15 ولایت.

فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 5 الی 9 جدی

 • توحید پلان های استراتیژیک واحد های دومی وزارت از آغاز سال 1394 الی اخیر سال مالی 1398 .
 • نهائی سازی گزارش پلان صد روز دوم.
 • ترتیب لیست پروژه های انکشافی سال 1395 وزارت از بودجه اختیاری وارسال آن به وزارت مالیه جهت تائید ومنظوری.
 • کارروی گزارش ربع چهارم سال مالی 1394.

اجراآت ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ عقرب

 • تهیه مطالب برای درج تفاهمنامه شورای مهاجرت ناروی.
 • کار بالای مسوده مقرره بی جاشده ها ، جمع آوری گزارشات از تطبیق سفارشات کمیته مک.
 • کار بالای مسوده تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت امورمهاجرین .
 • تهیه گزارش سفارشات کمیته مستقل نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری.

اجراآت ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۱۶ الی ۲۰ عقرب

 • کار بالای مسوده مقرره بی جاشده ها ، جمع آوری گزارشات از تطبیق سفارشات کمیته مک ،ارزیابی مسوده پالیسی مبارزه علیه فساد اداری،تهیه طرح اولیه صندوق حمایت از امور مهاجرت.
 • تهیه پروپوزل خط اندازی نمرات رهایشی شهرکهای عودت کنند گان .
 • تحلیل گزارشات سه ربع اول سال ۱۳۹۴ واحد های دومی.

فعالیت ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۳ الی ۱۳ عقرب

کار بالای طرح مسوده مقرره رسیده گی به بی جاشده گان.

تهیه پروپوزل استقرار وادغام مجدد، بی جاشده گان.

نهائی سازی پلان صد روز دوم وزارت .

درج ارقام احصائیوی ربع سوم سال روان به ارتباط توزیع زمین،انتقال بی جا شده گان ،آمار بی جا شده ها ،کشته شده ها ومجروهین افغان در کشور های میزبان.

ارسال پلان صد روز دوم وزارت به اداره امور.

تحلیل گزارشات سه ربع گذشته واحد های دومی .

جمع آوری معلومات عمومی شهرک های مهاجرین در ۳۴ ولایت.

 

 فشرده فعالیت های کاری ریاست پالیسی و پلان از تاریخ 2 الی 6 عقرب 1394

 1. کار بالای طرح مسوده مقرره رسیدگی به بیجاشدگان داخلی.
 2. تعین شاخص ها برای ارزیابی تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی.
 3.  ثبت ارقام احصائیوی سال 1394 به ارتباط توزیع مساعدتها، بیجاشدگان داخلی، کشته شدگان و مجروحین افغان در کشور های میزبان .
 4. اشتراک در جلسه آمادگی امضای موافقتنامه استراتیژیک با ایالات متحده در وزارت مالیه.
 5. تدوین مسوده تفاهمنامه عمومی با انجوها و موسسات همکار برای انسجام دهی پروژه ها.
 6. کار بالای جمع آوری معلومات عمومی شهرکهای مهاجرین در 34 ولایت کشور.
 7. جمع آوری نظریات ریاست های مرکزی در مورد پلان صد روز دوم.
 8. ترتیب پیشنهاد جهت پرداخت 40000 افغانی بخاطر خط اندازی شهرک مهاجرین باریک آب ولایت کابل.

 

فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۲۵ الی ۲۹ میزان ۱۳۹۴

 • کار بالای مسوده مقرره تنظیم امور مهاجرت ،عودت وبی جاشده گی وارزیابی تطبیق پالیسی ملی بی جا شده گان.
 • ترتیب گزارش وزارت در راستای پلان تطبیقی کنفرانس لندن وارسال آن به وزارت مالیه وریاست دفتر.
 • کار بالای پلان صد روزه دوم وزارت امورمهاجرین وترتیب گزارش شش ماه وزارت.
 • جمع آوری معلومات عمومی از شهرک های مهاجرین در ۳۴ ولایت .
 • کار بالای  پلان طرح کاری نظارتی از پروژه های انکشافی.
 • ارسال پلان کاری وزارت برای صد روز اول به دارالانشاه شورای وزیران وریاست دفتر.
 • کار روی گزارش تفصیلی ربع سوم سال روان وزارت،ترتیب پروژه های انکشافی ۵ ساله وزارت همراه با سابقه پروژه  ها وارسال آن به وزارت اقتصاد.
 • تدویر جلسه تخنیکی وزارت باکمیته تخنیکی UNHCR در مورد بررسی پروژه مشترک وزارت ونهاد مذکور.

ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۱۵ الی ۲۲ میزان ۱۳۹۴ ،درمورد مسوده مقرره تنظیم امور مهاجرت،عودت وبی جا شده گی ،نتایج پروژه های انکشافی وزارت طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۴ ،پیش بینی برنامه های انکشافی وزارت برای سالهای ۱۳۹۵- ۱۳۹۹ خورشیدی.

 • روی پلان صد روز دوم وزیر امورمهاجرین اجراآت نموده است .

همچنان درمدت یاد شده پروپوزل از پروژه های پلان شده سال ۱۳۹۵،فهرست پروژه های تطبیق شده سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ ،تهیه واسناد اداره واحد مساعدت ها با هیئت ریاست تفتیش داخلی بررسی شده است.

طبق معلومات واصله بالای طرح برنامه نظارتی وتهیه پلان آن ،جمع آوری معلومات عمومی شهرکهای مهاجرین در ۳۴ ولایت کشور ،تحلیل گزارشات سه ربع اول سال مالی ۱۳۹۴ واحد های دومی مطابق پلان پیش بینی شده اجراآت به عمل آمده وعلاوه برآن دست آورد های عمده سال ۱۳۹۴ وزارت به وزارت اقتصاد ارسال شده است.

 • ترتیب وارسال گزارش در مورد خواست های مهاجرین مقیم ایران به ریاست دفتر ،ارسال پلان استراتیژیک کوتاه مدت(یک ساله) به معاونیت اول ریاست جمهوری ،جمع آوری وتنظیم جدول معلوماتی دست آورد ها ،آمار وارقام عودت کننده گان وبی جاشده ها در سال ۱۳۸۹ الی نیمه سال ۱۳۹۴ وزارت بطور فشره از اقدامات دیگر این ریاست در مدت یادشده است.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ میزان ۱۳۹۴

 • تدوین دوطرح جداگانه پیشنهادی برای ساختار تشکیلاتی ریاست پالیسی وپلان جهت ارایه به منابع بشری.
 • پیگری ورهنمایی در مورد تهیه اسناد مربوطه به دفاع بودجه انکشافی.
 • ارایه گزارش در مورد پرسشنامه های پالیسی ادارات محلی.
 • ارسال گزارش پلان کاری صد روزه پس از تکمیل کابینه به دارالانشاء شورای وزیران ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ویک کاپی آن به ریاست محترم اداره امور.
 • مذاکره با Unhabitt در مورد پلان ارتقا ظرفیت  کارمندان وزارت.
 • تهیه مجموع پروژه های ۵ساله وزارت جهت ارسال به وزارت اقتصاد.
 • تهیه دستاورد های عمده وزارت به منظور ترتیب بودجه  سال مالی ۱۳۹۵ وارسال آن به وزارت مالیه وریاست مالی وحسابی.
 • پاسخ به چهار قطعه استعلام های ریاست تفتیش داخلی وڅارنوالی ،مبنی بر سو استفاده از منابع مالی وبودجه اداره واحد مساعدت ها که توسطه کارمندان اسبق GMU صورت گرفته بود.
 • پاسخ به دو قطعه استعلام څارنوالی درمورد سؤ استفاده از بودجه مالی GMU که توسط مسؤلین اسبق اداره واحد مساعدت ها صورت ګرفته بود.
 • تهیه وترتیب فورم جدید در رابطه به آماروارقام عودت کنندگان وبیجاشده گان ومساعدت به آنان از سالهای ۱۳۸۹ الی نیمه سال مالی ۱۳۹۴.
 • تهیه وترتیب فشرده گزارش دستاورد های کاری شش ماهه سال مالی ۱۳۹۴.
 • کار بالای جمع آوری معلومات عمومی از شهرکهای مهاجرین در ۳۴ ولایت کشور.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 5 الی 8 میزان 1394

 • تدوین گزارش سفر هرات.
 • رهنمائی وپیگری تدوین بودجه انکشافی سال 1395.
 • کار روی اصلاح ساختار تشکیلاتی ریاست.
 • تصحیح ونهایی سازی پلان استراتیژیک وپلان تطبیقی جهت ارسال آن به کمیته فرعی شورای وزیران جهت تصویب.
 • تهیه گزارش در مورد تطبیق سفارشات کیمته مستقل نظارت وارزیابی مبارزه علیه فساد اداری MEC وارسال آن به مرجع  مذکور.
 • کار بالای مسوده مقرره چگونگی اجراآت وزارت امور مهاجرین.
 • جواب به استعلام های ریاست تفتیش داخلی در رابطه به اسناد ومصارفات دفتر اداره واحد GMU.
 • کار بالای پلان نظارتی .
 • کار بالای گزارش شش ماهه سال مالی 1394.
 • کار روی پلان صد روز دوم وزیر صاحب.
 • کار بالای جمع آوری معلومات عمومی شهرکهای مهاجرین در 34 ولایت کشور.
 • کار روی مسوده پروژه های سال 95-97 خورشیدی.
 • ایجاد آرشیف غرض حفظ ونگهداری فایل های مربوط آمریت پلان.
 • ترتیب واحجام کاری،برآورد و نقشه تشناب های منزل سوم بلاک اول وزارت.
 • ارسال 13 قطعه مکتوب با ضمیمه فورمه های احصائیوی برای واحد های اولی وزارت.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تارین 28 الی 31 سنبله 1394

 • کار بالای طرح پیشنهادی اصلاح ساختار تشکیلاتی ریاست پالیسی وپلان.
 • کار بالای مسوده مقرره چگونگی اجراآت وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان .
 • ارسال 13 قطعه مکتوب فورم احصائیوی به ریاست های مرکزی.
 • آمادگی در تهیه وترتیب گزارش ربع سوم سال مالی 1394 خورشیدی.
 • کار بالای تهیه وترتیب طرح نظارتی که از اداره امور مواصلت ورزیده است .
 •  پاسخ به  استعلام های څارنوالی وتفتیش داخلی در موارد مختلف.
 • اجراآت در مورد فورم پیگیری احکام مقام وزارت وارسال آن جهت اجراآت بعدی به ریاست دفتر.
 • ترتیب احجام کاری حفر دوحلقه چاه عمیق در شهرکهای پنجوائی ولایت کندهار ،دشت مور ولایت دایکندی.
 • اجراآت در رابطه به نقشه یک محراب مسجد در شهرک نور آباد ولایت جوزجان.
 • کار بالای جمع آوری معلومات عمومی شهرکهای مهاجرین در 34 ولایت کشور.
 • تحلیل وجمع آوری گزارش هفته وار از آمریت های زیربط.
 • ارسال جدول بودیجوی برای برگزاری سیمنار علمی مهاجرت،ریشه ها وراه حل ها .
 • تهیه وترتیب فورم پیگیری مصوبه شماره 11 مورخ 12/5/1394 جلسه شورای وزیران به ریاست محترم دفتر.

فشره فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۱۴ سنبله الی ۱۷ سنبله ۱۳۹۴

 1.  کاری بالای پلان تطبیقی استراتیژی پنج ساله وزارت به منطور پیش بینی اولویت ها ومصارف پروژه های انکشافی برای سالهای( ۱۳۹۵- ۱۳۹۹)
 2.  ارسال پنج ورق فورمه های گزارشدهی برای واحد های دومی وزارت غرض مطالبه نمودن گزارش ربع سوم مالی ۱۳۹۴ خورشیدی.
 3. کار روی جمع آوری معلومات عمومی شهرک های مهاجرین ولایات .
 4. کار بالای فهرست اسناد کارمندان دفتر (GMU).
 5. ترتیب وتنظیم دسته های اسناد (GMU).
 6. ترتیب احجام کاری ، بر آورد ونقشه دیوار احاطوی پارک وسایط وزارت بریاست اداری کسیل گردیده.
 7. ارسال گزارش پروژه های انکشافی وزارت در سالهای (۱۳۹۵-۱۳۹۴ )بریاست مالی.
 8. نظر خواهی ریاست پالیسی وپلان در مورد پلان کاری ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست دفتر.
 9. ارسال پلان استراتیژیک کوتاه مدت یک ساله به ریاست دفتر
 10. تحلیل وجمع آوری گزارشات هفته وار ،آمریت های مربوطه.
 11. تهیه گزارش هفته وار ریاست پالیسی وپلان به مرجع مربوطه.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ ۲۶ ثور الی ۲۴ سرطان ۱۳۹۴

 • - طرز العمل توزیع زمین برای عودت کنندگان وبی جا شده گان داخلی ،نهایی وتوسط مقام محترم وزارت منظور گردید.
 • - گزارش تفصیلی ربع اول سال مالی ۱۳۹۴ وزارت تکمیل شد.
 • - مکتوب تعقیبی به ریاست های مرکزی در مورد پلان های بودجوی تفاهمنامه UNHCR  ارسال شد.
 • - پلانهای پیشبینی شده واحد های دومی وزارت تحلیل ونهایی شد.
 • - پلان عملیاتی برای آسیب پذیری های معروض به فساد اداری ترتیب وتدوین شد.
 • - ارقام احصائیوی به ارتباط توزیع زمین بیجا شده گان داخلی ،تعداد کشته شده گان ومجروهین افغان در کشور های میزبان درج گردید.
 • - ارایه پیشنهاد به مقام وزارت درمورد تشکیل گروپ کاری برای تهیه وترتیب فورم گزارش دهی به رئیس جمهور.
 • - ارسال مکتوب به ریاست های مرکزی در مورد گروپ کاری برای تهیه وترتیب فورم گزارش دهی به رئیس جمهور.
 • - نهائی سازی پلان کاری بعضی از آمریت های مهاجرین واحد های دومی وزارت.
 • - تدویر جلسه با کارمندان ریاست دفتر ،حالات اضطرار ،ارتباط هماهنگی امور ولایات در مورد چگونگی ترتیب جدول مصارف بودجه تفاهنامه UNCHR.
 • - تهیه وترتیب پلان عملیاتی ورکشاپ برای کارمندان مالی واداری وروسای ولایات.
 • - ارسال معلومات راجع به ارقام عودت کنندگان وبیجا شده گان در ربع اول سال مالی ۱۳۹۴  به ریاست عمومی ثبت احوال نفوس وزارت محترم امور داخله .
 • - تحلیل وارزیابی نظریات ریاست ها وآمریت های امور مهاجرین ولایات در مورد مسوده پلان استراتیژیک  پنج ساله وزارت.
 • - اجراآت پیرامون اسکور کارت.
 • - ترتیب جدول بودجه سفر مقامات به زون های کشور.
 • - اجراآت در مورد مکتوب ارسالی وزارت امور داخله در قبال عودت کننده گان وبیجا شده گان داخلی در بع چهارم سال مالی ۱۳۹۴ خوشیدی.
 • - ارسال جدول پلان انکشافی وتقسیمات بودجوی جهت خط اندازی ،اعمار دیوار احاطوی  شهرک مهاجرین ولایت بغلان ،حفر شش  حلقه چاه و نصب ۹ واحد سیستم سولر در شهر باریک آب کابل به ریاست مالی .
 • ترتیب پلان عملیاتی مبارزه علیه فساد اداری.
 • ترتیب پلان اجرائیوی وزارت برمبنای تعهدات کنفرانس لندن.
 • ترتیب وتنظیم ۶  فارمت احصائیوی جهت جمع آوری معلومات ربع دوم سال مالی ۱۳۹۴.
 • ترتیب وارسال جدول خط اندازی ۷۰۰۰  نمره رهایشی به ریاست عودت وادغام مجدد.
 • ترتیب واحجام کاری دروازه  سابقه وزارت وارسال آن به ریاست اداری.
 • مسوده استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر وبرنامه ملی مبارزه علیه مواد مخدر، ارسالی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مورد تحلیل قرار گرفت ونظریات وزارت امورمهاجرین در مورد تداوی مهاجرین وعودت کننده گان از کشور های همسایه واشتغالزایی برای آنها ،با وزارت مواد مخدر شریک ساخته شد.
 • ارسال پنج نوع فورم طرح شده مدیریت احصائیه جهت اخذ گزارش فعالیت ها ودستاورد های ربع دوم واحد های دومی.
 • بر آوری احجام کاری از ترمیم سرک های تخریب شده صحن وزارت به ریاست محترم اداری.
 • تصحیح واکمال دو قطعه فورم قبلاً تهیه شده وارسال آن به ریاست ارتباط خارجه جهت گزارش گیری وحصول ارقام جدید از کشور های میزبان.
 • بر آورد مواد مصرفی غرض رنگ مالی جدول ها وپنجره های چمن صحن وزارت ،پارک وسایط وزارت وارسال آن به ریاست اداری.
 • ترتیب نمودن گزارش ماهوار ریاست پالیسی وپلان.
 • ارسال جدول نیازمندی های سال ۹۵-۹۴ واحد های دومی در بخش پروژه های انکشافی وزارت ،به آمریت طرح وتطبیق پروژه ها.
 • همکاری در مورد ارقام مهاجرین ،عودت کنندگان حمایت شده ومهاجرین افغان درسالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۰ برای خانه پری سکور کارت.
 • ارایه پیشنهاد به مقام محترم وزارت جهت اعزام هیئات به ولایات ننگرهار ،لغمان وکنرها.
 • کار بالای مسوده مقرره وزارت امور مهاجرین .
 • تدوین ونهایی سازی گزارش احصائیوی برای اداره امور.
 • ارسال گزارش احصائیوی به ریاست تحقیق وانکشاف پالیسی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 • جمع آوری گزارش سفرها مقامات وزارت به کشور پاکستان به منظور اشتراک در اجلاس دوجانبه وسه جانبه.
 • مطالعه گزارش سفر های مقامات واخذ یادداشت برای گزارش ۲۵ روز نخست پلان کاری صد روزه وزارت.
 • تهیه مکتوب ارسال پلان کاری صد روزه به وزارت های اقتصاد ،اداره امور وکمیته مبارزه با فساد اداری.
 • تطبیق پلان عملیاتی سفر مقامات وزارت به هفت زون کشور.
 • گزارش در رابطه به ترتیب وتنظیم جدول مصارفاتی خط اندازی تخمینی شهرک مهاجرین ولایات میدان وردک ،پروان ،قندهار،دایکندی وبامیان.
 • ترتیب وارسال فورم گزارش دهی مصارفات بودجه ربع دوم سال مالی ۱۳۹۴ وزارت امور مهاجرین به وزارت محترم اقتصاد جهت اجراآت ارسال شد.
 • ارسال فورم های گزارش گیری به ریاست های مرکزی ،جهت حصول ارقام احصائیوی وتهیه گزارش.
 • اجراآت درمورد فورم گزارش دهی از پیشترفت کار فزیکی پروژه ها به وزارت اقتصاد.
 • ترتیب جدول بر آورد ترمیم سرک وساحات تخریب شده وزارت به ریاست اداری.
 • همکاری پیرامون تهیه پلان ربع سوم وزارت جهت ارسال به شورای وزیران.
 • همکاری پیرامون پلان تعهدات کنفرانس لندن جهت ارسال به اداره امور وزارت مالیه.
 • پلان اصلاحی تطبیق وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان در راستای تعهدات کنفرانس لندن به معاونیت انسجام امور کابینه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری وبه وزارت مالیه ارسال گردید.
 • فورم پییگیری مصوبه شماره ۷،۵  جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان خانه پری وبه ریاست دفتر مقام ارسال گردید.
 • همکاری پیرامون تهیه گزارش دستاورد ها، چالشها ونظریات وزارت امور مهاجرین درمورد کمک های جامعه جهانی.
 • ترتیب ،تنظیم وتسوید دستاورد های ۱۳ ساله وزارت طور فشره جهت ارایه گزارش درملل متحد.

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی وپلان از تاریخ 19 الی 23 ثور 1394 .

 • تکییل مسوده پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت .
 • ترتیب فشرده گزارش سفر وزیر امو رمهاجرین در جلسه بیست و پنجمین نشست سه جانبه در شهر اسلام آباد و ارسال آن به ریاست دفتر مقام وزارت .
 • ارسالی مکتوب با یک قطعه فورم احصائیوی به اداره محترم احصائیه مرکزی ، به ارتباط عودت کننده گان .
 • درج ارقام جدید مهاجرین در سال مالی 1394 خورشیدی در جدول مربوط به مهاجرین .
 • تحلیل و بررسی پلان پیشبینی شده آمریت مهاجرین دایکندی ، پنجشیرو لغمان .
 • تکیمل میکانیزم نظارتی غرض نهایی شدن.
 • تهیه و ترتیب پروژه های پلان شده وزارت از سال مالی 1395 -1397 و ارسال آن به آمریت بودجه وزارت .
 • طرح پیشبنی بودجه انکشافی نیازمندی یهای 34 واحد دومی وزارت امور مهاجرین تکمیل و به ریاست مالی و حسابی غرض اجراآت بعدی ارسال گردید.
 • ارسالی مکتوب پروژه 6 حلقه چاه نیمه عمیق و نصب 9 واحد سیستم سولر شهرک باریک آب ولایت کابل جهت اعلان داوطلبی به ریاست اداری .
 • پروژه اعمار دیوار احاطوی شهرک خواجه الوان ولایت بغلان با تغیر قیمت و ترتیب احجام کاری غرض داوطلبی مجدد بریاست اداری و تدارکات گسیل گردید.
 • جدول تقسیم بندی بودجه تخصیص وزارت جهت آگاهی بریاست اداری و تدارکات گسیل گردید.
 • اجراآت پیرامون مکتوب اخذ موافقت و منظوری وزارت مالیه در مورد پروژه های انکشافی وزارت .
 • جمع آوری معلومات و تهیه بخش ساختار خلاصه وضعیت قبلی ، فعلی و پلان استراتیژیک وزارت .
 • ارسال مکتوب به ادراه امور در مورد پلان کاری صد روزه وزارت .
 • ارسال مکتوب به ادراه امور در مورد پلان کاری صد روزه وزارت .
 • تکثیر 30 نسخه مسوده پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت و ارسال آن بمنظور نظر خواهی بمراجع ذیربط ملی وبین المللی .
 • ارسال مکتوب به ریاست دفتر مقام راجع به فورم پیگیری مصوبه کابینه در مورد پلان کاری صد روزه وزارت .
 • تهیه فرمت پلان تطبیقی جهت اجرای تفاهنامه UNHCR برای ریاست های مرکزی .#

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی و پلان از تاریخ ۱۲الی ۱۶ ثور ۱۳۹۴

 • باز نگری مسوده طرز العمل توزیع زمین برای عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی .
 • جلسه مقدماتی برای آماده گی  شناسائی مفردات ، چارچوب مقرره جدید توزیع زمین برمبنای فرمان ۱۰۴ ریاست جمهوری.
 • تسریع روند مطالعه و تدقیق بالای پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت .
 • تشخیص و اولویت بندی پروژه های انکشافی و طرح پیشنهادی برای دریافت بودجه سال مالی ۱۳۹۵
 • توحید و نهائی سازی پلان کاری ریاست مهاجرین جوزجان ، دایکندی ، فراه ، سمنگان ، پکتیا ، ننگرهار  وکنر ها .
 • اجراآت پیرامون  پلان عملیاتی تفاهمنامه با (UNHCR) و ارسال آن به ریاست های مرکزی وزارت .
 • تحلیل پلانهای پیش بینی شده آمریت مهاجرین ولایت سمنگان و ولایت لوگر.
 • ترتیب و احجام کاری نقشه پهره دار خانه و گارد  دروازه وزارت و ارسال آن به ریاست اداری .
 • اجراآت در مورد فورم پیگیری پیشرفت کار و مصارفات مالی پروژه انکشافی به وزارت های مالیه و اقتصاد .
 • ترتیب جدول پروژه های انکشافی حفر چاه آب آشامیدنی با سیستم سولر در شهرک باریک آب و اعماردیوار احاطوی چاه آب شهرک ولایت بغلان و ارسال آن جهت اجراآت بریاست مالی و اداری.
 • ترتیب احجام و بر آورد آهن پوش بلاک اول ، دوم  و بام کودکستان محل کار وزارت و ارسال آن جهت اجراآت بعدی به ریاست مالی و اداری .
 • اقدام و تدابیر جهت بازگشت مهاجرین از کشور های میزبان ، که هزینه مجموعی آن مبلغ (۴۰۴۷۹۶۸۴ (دالر امریکائی بوده که برای پنج سال یعنی از (۱۳۹۸-۱۳۹۴) در نظر گرفته شده که اسناد آن به ریاست مالی و حسابی ارسال گردیده.
 • ترتیب گزارش هفته وار ریاست پالیسی و پلان .
 • آغاز کار جهت تدوین پلان تطبیقی برای پلان استراتیژیک 5 ساله وزارت .

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی و پلان ۵ الی ۲ ثور ۱۳۹۴

 • تهیه و ترتیب ۹ اکشن پلان تفاهم نامه (UNHCR) ، با وزارت برای ریاست های مرکزی وزارت .
 • تحلیل و توحید فعالیت های سال مالی 1393 خورشیدی مرکز وزارت و واحد های دومی .
 • ارسال فورم به 34 ولایت کشور غرض خانه پری راجع به معلومات عمومی در شهرک های مهاجرین .
 • جمع آوری نیازمندی های سال مالی 1395 ریاست های مرکزی و واحد های دومی وزارت بمنظور دریافت فنداز دفتر(UNHCR) .
 • توحید و تنظیم پلان کاری سال مالی 1394 ولایات هلمند و ولایت بادغیس .
 • اسناد تفاهمنامه همکاری های سه جانبه میان وزارت امور مهاجرین ، وزارت مالیه و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نهایی و به امضاء رسید .
 • گزارش تحلیلی فعالیت های موسسه پاملرنه که از طریق ریاست مهاجرین ولایت پروان مواصلت ورزیده بود تهیه و ترتیب گردید.
 • ترتیب گزارش هفته وار ریاست پالیسی و پلان .

فشرده فعالیت کاری ریاست پالیسی و پلان از تاریخ ۲۵ الی ۳۱ حمل ۱۳۹۴

 • توحید و تنظیم پلان کاری سال ۱۳۹۴ ولایات خوست ، کندز ، بغلان و پنجشیر.
 • سروی ، برآورده و ترتیب احجام آهن پوش های بلاک اول و دوم و تعمیر کودکستان مقر وزرات .
 • ارزیابی تخنیکی آفرهای پژوژه دیوار احاطوی چاه و ذخیره آب آَشامیدنی شهرک خواجه الوان ولایت بغلان .
 • ارسال گزارش تفصیلی فعالیت ها ودستاورد های وزارت امور مهاجرین به وزارت اطلاعات و فرهنگ .
 • درج ارقام احصاییوی توزیع زمین ، انتقال بی جاشده گان به محلات اصلی شان ،آمار بی جاشده گان ، تعداد کشته شده ها و مجروحین افغان در کشور های میزبان .
 • جمع آوری فورمه های احصاییوی مربوط اداره مرکزی احصاییه ازشعبات ذیربط و ارسال فورمه های خانه پری شده به آن اداره .
 • ترتیب گزارش سالانه واحد های وزارت .
 • تحلیل گزارشات ریاست ها و آمریت های ولایات ، و آماده ساختن گزارش آن به این ریاست .
 • کار بالای تکمیل خلا های تخنیکی پروتوکول ، بین وزارت امور مهاجرین و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان و تفاهم با وزارت مالیه .

فشرده گزارش کاری ریاست پالیسی و پلان از تاریخ ۱۵ ۲۱ حمل ۱۳۹۴

۱- توحید پلان کاری سالانه ۱۷ واحد اداری ولایتی .

۲- توحید نیاز مندی یکعده  از ریاست های امور مهاجرین ولایات.

۳- فورم خلاصه وضعیت قبلی ، فعلی و پلان استراتیژیک وزارت امور مهاجرین بر مبنای برنامه های موجود وزارت ، خانه پری ، تکمیل وبه اداره امور ریاست جمهوری جهت ابراز نظر گسیل گردید.

۴- توحید ارقام احصاییو ۵ولایت و (۳) ریاست مرکزی به ارتباط فعالیت ها و دست آورد ها .

۵- مسوده فصل دوم پلان استراتیژیک وزارت امور مهاجرین آماده گردید.

۶- در دو جلسه کاری در مورد میکانیزم واحد نظارتی تطبیق پالیسی ملی بی جاشده گان داخلی با نماینده ریاست عمومی اداره امور و کمیسیون مستقل حقوق بشر تفاهم صورت گرفت .

۷- گزارش هیات نظارتی که به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل اعزام گردید بود ، مورد تحلیل قرار گرفت .

۸- پیشنهاد طرح غیر راجستر شده های مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی پاکستان به شورای محترم وزیران ج . ا . ا .

۹- اجراآت کاری در مورد تطبیق مصوبات ، فرامین و مکاتیب وارده و غیره .