فعالیت های ریاست ارتباط خارجه

17-13 عقرب

1-     تدویر جلسه اداری جهت رفع چالش ها، هماهنگی و اجرای بموقع امورات یومیه.

2-     اشتراک رئیس و آمر ارتباط خارجه در ورکشاپ (4) روزه در ارتباط به میکانیزم معینیت امور پناهندگان.

3-     اشتراک احمدیما عضوی مسلکی ارتباط با تمویل کنندگان در ورکشاپ یک روزه پیرامون قانون پناهندگی درهوتل انترکانتینتال.

4-     طی مراحل سفر جلالتماب وزیر صاحب و هیئت همراش به کشور ترکیه جهت اشتراک در نشست سه جانبه و چهار جانبه.

5-     طی مراحل سفر معین امور پناهندگان و فیض الرحمن خدام آمر نظارت از تطبیق موافقت نامه ها به کشور بلجیم در سومین گروه کاری در مورد تطبیق راهکاری مشترک.

6-     طی مراحل سفر معین امور پناهندگان و حفیظ الله حیدری آمر ارتباط خارجه به کشور ترکیه جهت اشتراک در ششمین کنفرانس وزرای پروسه بوداپست.

7-     ثبت و راجستر موسسه حمایت از مهاجرین (ZOA) بعد از طی مراحل اسناد قانونی شان.

8-     معرفی یک تن از عودت کنندگان از کشور ایران و پاکستان به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت اصلاح فورم عودت شان.

9-     ارسال آمار عودت کنندگان از کشورهای ایران و پاکستان وسایرکشورها، از تاریخ 29 اکتوبر الی 4 نومبر ریاست های محترم مرکزی.

10- اخذگزارش ازتوزیع کارت و مشکلات تخنیکی ثبت و راجسترمهاجرین فاقد مدرک در کشور پاکستان و ارسال آن به ریاست مرکزی مربوطه.

11-  گزارش از کمک به اطفال مهاجر در کشور ایران و پاکستان به ریاست محترم حمایت حقوقی.

12- رهنمای و ترجمانی (462) نفر مهاجر در مراکز ثبت و راجستر از طریق اتشه پشاور.

13- عودت داوطلبانه تعداد (94) خانواده که شامل (402) تن از طریق مرکز عودت چمکنی به کشور.

14- معرفی تعداد (32) خانواده بدون کارت طی مکاتیب جداگانه و گروپی به مقام محترم وزارت و ریاست های مهاجرین ولایات مختلف از طریق اتشه پشاور.

15- صدور 15 قطعه مکتوب به شعبات مربوطه و 24 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

10-6 عقرب

1-  تدویر جلسه اداری جهت رفع چالش ها، هماهنگی و اجرای بموقع امورات یومیه.

2-      اشتراک رئیس ارتباط خارجه در ملاقات جلالتمأب وزیر امور مهاجرین با سفر کشور ناروی.

3-     اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه بورد اجرائیوی وزارت.

4-     تنظیم ملاقات معاون دفتر (UNHCR) با معین امور پناهندگان در رابطه به بیجاشدگان وزیرستان شمالی.

5-  تنظیم جلسه به اشتراک نمایندگان با صلاحیت دفاتر محترم مشاوریت شورای امنیت ملی، (UNHCR)، (IOM) و اداره تنظیم مخابراتی افغانستان در دفتر کاری معینیت امور پناهندگان.

6-     اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه توزیع سیم کارت برای عودت کنندگان در دفتر معینیت امور پناهندگان به اشتراک رئیس محترم دفتر (IOM) و نمایندگان (UNHCR).

7-  اشتراک آمر ارتباط خارجه، در جلسه مشترک میان وزارت امور مهاجرین، اداره اترا و شرکت مخابراتی سلام در مورد توزیع سیم کارت برای مهاجرین.

8-  طی مراحل سفر حکمت الله کارمند ریاست مهاجرین قندهار جهت اشتراک در نامه آموزشی در کشور هندوستان.

9-     طی مراحل سفر هفت تن از کارمندان وزارت جهت اشتراک در برنامه آموزشی در کشور هندوستان.

10-  معرفی یک تن از کارمندان وزارت جهت اخذ پاسپورت سیاحت به وزارت محترم امور داخله.

11-  معرفی تعداد (4) تن عودت کننده از کشور پاکستان و ایران به کمشنری عالی سازمان ملل متحد امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

12-  ثبت و راجستر موسسات "پروگرام کمکهای دهاتی غزنی" و "نوی مشورتی او مرستندویه" بعد از طی مراحل اسناد قانونی.

13-  اخذ گزارش از آمار ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک در پاکستان از طریق کمیته اجرائیه، که مجموعاً به تعداد (292363) تن که شامل (67455) خانواده (115553) مرد، (101292) زن، (75518) طفل میگیرد و تکثر آن به شورای امنیت ملی، وزارت امور سرحدات، معنیت امور پناهندگان و ریاست مرکزی.

14-  گزارش از اجراآت فقرۀ (2) بند (1) جلسه شمارۀ کمیته فرعی شورای وزیران به ریاست محترم دفتر.

15- اخذ گزارش در مورد بازدید از مراکز ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک توسط کمیته اجرائیه و نمایندگی های امور مهاجرین در کشور پاکستان و ارسال ان به شعبات مربوطه.

اخذ آمار بازگشت کنندگان فاقد مدرک از کشور ایران و پاکستان از دفتر محترم (IOM   16- و تکثیر آن به معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی

29 میزان -3 عقرب

1-     تدویر جلسه اداری جهت رفع چالش ها، هماهنگی و اجرای بموقع امورات یومیه.

2-      تنظیم جلسه کمیته مهاجرین،کمیسیون مشترک همکاری ها بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایران به اشتراک نمایندگان با صلاحیت وزارت های محترم امور داخله، امور خارجه، مبارزه با مواد مخدر، کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی در دفتر معینیت محترم امور پناهندگان.

3-  تنظیم جلسه میان روسایی دفاتر (UNHCR) و (IOM) پیرامون توزیع سیم کارت برای عودت کنندگان در دفتر کاری معینیت محترم امور پناهندگان.

4-  تنظیم جلسه پیرامون توزیع سیم کارت برای عودت کنندگان با رئیس اداره تنظیم مخابراتی افغانستان (اترا) و مسئول شرکت مخابراتی سلام در دفتر کاری معینیت محترم امور پناهندگان.

5-     طی مراحل اسناد سفر شمس الحق صابر رئیس عودت و رئیس حمایت حقوقی جهت اشتراک در ورکشاپ آموزشی تحت نام "همکاری در عودت با تمرکز مشخص روی عودت دوطلبانه و استقرار مجدد."در شهر باکو کشور آذربایجان.

6-  معرفی یک تن از کارمندان وزارت همرا با پنج تن از اعضای فامیلش جهت اخذ پاسپورت سیاحت به وزارت محترم امور داخله.

7-     ارسال آمار عودت کنندگان از کشورهای ایران و پاکستان وسایرکشورها، از تاریخ 16 الی 21 اپریل به ریاست های محترم مرکزی.

8-      معرفی تعداد (6) تن عودت کننده از کشور پاکستان و ایران به کمشنری عالی سازمان ملل متحد امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

9-  ثبت و راجستر موسسه دترحم لشکر (merce corps) با مخفف (mc) بعد از طی مراحل اسناد قانونی آن.

10- ثبت و راجستر موسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان با مخفف (WASSA) به بعد از طی و مراحل اسناد های قانونی آن.

11- ارسال آمارثبت و راجستریشن افغان های فاقدمدرک ازآغازپروسه الی 14 میزان به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مربوط.

12- ارسال گزارش از بازدید مراکز ثبت و راجستر فاقدین مدرک به معینیت محترم امور پناهندگان.

فشرده گزارش فعالیت‌های ریاست ارتباط خارجه

1.                ترتیب و تنظیم تعداد (70) ملاقات هیئت رهبری وزارت با سفرا و روئسای موسسات خارجی.

2.               معرفی تعداد (477) تن از عودت کنندگان به اداره عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت صدور مثنی فورم عودت و اصلاح اسم شان در فورم عودت.

3.               ثبت و راجستر تعداد (9) موسسه غیر دولتی در وزارت غرض عرضه خدمات برای بیجاشدگان داخلی و تمدید جواز تعداد (4) موسسه بعد از یک سال فعالیت.

4.               مساعد ساختن زمینه برگشت تعداد (11) تن از پناهجویان افغان که میخواستند طور داوطلب به افغانستان برگردند به همکاری وزارت امور خارجه و اقارب شان.

5.               طی مراحل و تنظیم تعداد (24) سفر هیئت رهبری و کارمندان وزارت به کشورهای مختلف غرض اشتراک در جلسات، کنفرانس ها، ورکشاپ ها و سمینارها و ارسال گزارش ترتیب شده سفر به مراجع مربوطه.

6.               مساعد ساختن زمینه صدور تعداد (4) جلد پاسپورت سیاسی، تعداد (17) جلد پاسپورت خدمت و تعداد (48) جلد پاسپورت سیاحت برای کارمندان وزارت و اعضای خانواده هایشان از طریق وزارت خانه های محترم امور داخله و امور خارجه.

7.               معرفی تعداد (6) تن از رد مرزی ها به وزارت امور خارجه غرض اخذ ویزه و الحاق به اعضای فامیل.

8.               شناسایی تعداد شش کمپ ( کمپ گیرد جنگل، کمپ جنگل پیر علیزی، کمپ بیراری، کمپ حاجی آباد، کمپ باغچه) مهاجرین در پاکستان که تحت تهدیدات امنیتی جهت اقدامات بعدی.

9.               به اثر سعی و تلاش کارمندان اتشه های امور مهاجرین مقیم پاکستان کاهش در هزینه مصرف برق کمپ های مهاجرین مانند سایر اتباع کشور پاکستان.

10.           آغاز پروسه تمدید ویزه (450) هزار تن دارندگان پاسپورت خانوار مقیم جمهوری اسلامی از اول برج میزان سال 1396 برای مدت اعتبار یک سال.

11.           به اثر سعی و تلاش کارمندان اتشه های امور مهاجرین در پاکستان اجازه فعالیت برای نهاد های (خانم های مهاجرین یا کدواله، انجمن محصلین افغان، انجمن معیوبین مهاجر، انجمن فرهنگی مهاجرین) همچنان (شواری وحدت مهاجرین، شواری وحدت تشیع، شواری وحدت تسنن، اتحادیه فردا، انجمن ادنا دانشجویان کمپ رفسنجان، گروه تئاتر آیینه، گروه رباتیک دانش آموزی و دانشجویی فردا، گروه سازه ماکارونی فردا، گروه بن بیان و سخنرانی فردا و موسسه فرهنگی و هنری پرهام) در جمهوری اسلامی ایران.

12.           مساعد ساختن زمینه ادای مراسم فرضیه حج بیت الله شریف برای تعداد مجموعی (290) تن مهاجرین افغان مقیم کشورهای ایران وپاکستان که از جمله تعداد (145) تن سهمیه برای متقاضیان در ایران و تعداد (145) تن دیگر هم برای متقاضیان مهاجر در پاکستان از طریق وزارت ارشاد، حج و اوقاف.

13.           تنظیم  بیست و هشتمین نشست سه جانبه در جمهوری اسلامی پاکستان در رابطه به تمدید کارت های اقامت (POR) مهاجرین افغان مقیم آن کشور که در نتیجه الی اخیر سال 2017 تمدید گردید.

14.           اجازه ورد محصلین مهاجران افغان در رشته های ممنوعه مانند انجنیری، طب و غیره.

15.           اجازه فراگیری تعلیم برای فرزندان آن عده مهاجرین که بدون مدرک می‌باشند در مکاتب ایرانی.

16.           آغاز پروسه تٍثبیت هویت و توزیع تذکره برای مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران.

17.           کاهش در پرداخت هزینه های شهرداری، فیس مکاتب و غیره برای مهاجرین بی‌بضاعت مقیم در جمهوری اسلامی ایران.

18.           همکاری اتشه های امور مهاجرین مقیم ایران در زمینه مساعد ساختن زمینه انتقال اجساد کشته شدگان افغان در حادثات به افغانستان همچنان معرفی عودت کنندگان خود معرف به اردوگاه غرض عودت به وطن.

19.           باز شدن دوباره مرز اسلام قعله برای عودت کنندگان و اخراجی های افغان.

20.           به اساس فیصله شماره (4) مورخ 30/12/1396 کمیته فرعی شورای محترم وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در امـور مهاجرت، که رهبری پروسه ثبت وراجستریشن افغانهای فاقد مدرک، در داخل کشور به دوش وزارت امورمهاجرین سپرده شد، که در رابطه (8) جلسه بین الوزاتی به اشتراک وزارت های محترم ذیدخل ودفترمحترم (IOM) تحت ریاست محترمه داکتر عا لمه معین امورپناهندگان دایر گردید. که درآن چنین فیصله به عمل آمد، تا ورکشاپ یک روزه برای (27) نفرتیم لیدران به خاطرآگاهی دهی وچگونگی، روند پروسه ثبت نام افغانهای فاقد مدرک به تاریخ سوم اسد سال روان درتالارکنفرانس های عمومی وزارت دایر گردید. که به تاریخ 16اگست 2017 در21 سایت رسماً پروسه ثبت و راجستریش مهاجرین فاقد مدرک آغاز گردید، که از شروع پروسه تا تاریخ 2/8/1396  مجموعاً به تعداد (292363) تن که شامل (67455) خانواده (115553) مرد، (101292) زن، (75518) طفل میگیردد ثبت وراجستر گردیده است. 

- تعداد (11) سایت درپشاور.

- تعداد (5) سایت درکویته .

- تعداد (5) سایت دراسلام آباد .                                                                                                                                                                                                                                                              

21.           به اساس معلومات که ذریعه نامه شماره 6 ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروزو نامه شماره 45/30 ارگانهای محل به این اداره مواصلت ورزیده است اتباع بلوچ تبار پاکستانی براثر ظلم واستبداد حکومت پاکستان که از مرز پل ابریشم زرنج  ولسوالی چهار بولک ولایت قندهار وریگستان ولایت هلمند وارد ودرقریه جات ولایت نیمروز مهاجر  ومسکن گزین شده اند که طی جلسات معتددی با وزارت خانه های ذیدخل درمقر وزارت امورمهاجرین دایر گردید، که در نتیجه براساس پیشنهاد مورخ 7/3/1396 ریاست محترم امنیت ملی واحکام مورخ 8/3/1396 مقام محترم ولایت که ازتاریخ 24/4/1396 الی 18/5/1396 این ریاست به همکاری ریاست محترم امنیت ملی  بتعداد  (161) فامیل را شناسایی و تعداد (531) قطعه کارت شناسائی را بعدازمهروامضاء برای شان توزیع گردند.

22.           فراهم نمودن زمینه تعلیم برای اطفال پناهجویان خارجی مقیم افغانستان درمکاتب خصوصی که ازطریق جمعیت هلال احمرافغانی برای هریک طفل مبلغ (3500) افغانی پرداخت میشود.

 

 

22-26 میزان

1-      تدویر جلسه اداری جهت رفع چالش ها، هماهنگی و اجرای بموقع امورات یومیه.

2-      تنظیم ملاقات تعارفی جلالتمأب وزیر امور مهاجرین با سفیر اتحادیه اروپا پیرامون وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی.

3-  تنظیم ملاقات سفیر کشور آلمان با معین صاحب امور پناهندگاندر ارتباط به رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان مقیم آن کشور.

4-      اشتراک رئیس ارتباط خارجه در ملاقات جناب وزیر امور مهاجرین با سفیر اتحادیه اروپا.

5-     اشتراک رئیس ارتباط خارجه در ملاقات معین صاحب امور پناهندگان با سفیر کشور آلمان.

6-     طی مراحل سفر سه تن از کارمندان این وزارت یک نفر از وزارت سرحدات و امور قبایل جهت معرفی به پروسه ثبت و راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک درجمهوی اسلامی پاکستان.

7-     تکثیر گزارش سفر جناب وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هیئت همراهش شان به اداره امور، ریاست اجرائیه، وزارت امور خارجه و ریاست های دفتر و مالی و حسابی.

8-     تکثیر گزارش سفر معین صاحب مالی و اداری از نشست مشورتی پروسه بالی در کشور ترکیه به اداره امور، وزارت امور خارجه و ریاست های دفتر و  مالی و حسابی.

9-      تکثیر گزارش ربع اول و دوم اتشه امور مهاجرین پشاور به شعبات مربوطه.

10-  تکثیرگزارش برج سنبله آمریت نمایندگی های امور مهاجرین مقیم ایران به ادارات مربوطه.

11-  تکثیر آمار و ارقام عودت کنندگان افغان از کشور های ایران و پاکستان و سایر کشورها از بابت هفته شصت یکم سال 2017 م به شعبات مربوطه.

12-  اخذ گزارش بررسی و بازدید از مراکز ثبت و راجستریشن مهاجرین افغان در کشور پاکستان و تکثیر آن بعد از هدایت مقام محترم وزارت به شعبات مربوطه.

 

13-  معرفی تعداد (6) تن عودت کننده از کشور پاکستان و ایران به کمشنری عالی سازمان ملل متحد امور پناهندگان جهت اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت.

14-   معرفی یک تن مراجعه کننده به وزارت امور خارجه جهت جستجوی فرزندش که در بین مرز کشور مکسیکو و امریکا لادرک گردید است.

 اخذ تعداد (20) قطعه مکاتیب از طریق ایمل از نمایندگی های امور مهاجرین مقیم کشور ایران و پاکستان مواصلت ورزیده بود بعد از هدایات مقام محترم و ارسال آن به شعبات مربوطه.

15-19 میزان

1-      تدویر جلسه نوبتی ریاست زیر نظر رئیس ارتباط خارجه و انتقال هدایات مقامات وزارت به کارمندان همچنان رهنمای و استقامت دهی وظایف و تشویق کارمندان در اجراات بهترکارهای روزانه شان.

2-      تنظیم ملاقات جلالتماب محترم وزیر صاحب امور مهاجرین و معینان محترم مالی و اداری و امورپناهندگان با سفیر کشور دنمارک و رئیس بخش مهاجرین کشور دنمارک.

3-      ترتیب و تنظیم دومین نشست کمیته مهاجرین کمیسیون مشترک همکاری های بین افغانستان و ایران میان هیئات عالی رتبه دولت جمهوری افغانستان و هیئت اعزامی کشور ایران در قصر ستور وزارت امور خارجه.

4-      اشتراک رئیس ارتباط خارجه و آمر ارتباط خارجه دردومین نشست کمیته مهاجرین کمیسیون مشترک همکاری های بین افغانستان و ایران میان هیئات عالی رتبه دولت جمهوری افغانستان و هیئت اعزامی کشور ایران در قصر ستور وزارت امور خارجه.

5-      اشتراک رئیس ارتباط خارجه و آمر ارتباط خارجه در جلسه ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه با سفیر کبیر افغانستان مقیم تهران پیرامون موضاعات قابل بحث.

6-      اشتراک رئیس ارتباط خارجه و آمر ارتباط خارجه در جلسه کمیته مهاجرین در دفتر معین صاحب امور پناهندگان جهت ترتیب اجندای مقدماتی برای مذاکره با هیئت ایرانی در کابل.

7-      طی مراحل سفر رییس حمایت حقوقی به کشور دبی جهت اشتراک در نشست تخنیکی میان افغانستان و استرالیا به منظور تبادل معلومات پیراموان تفاهمنامه و پروژه استرالیا برای مهاجرین افغان.

8-     ارسال گزارش فعالیت های ربع دوم سال (1396) طبق پلان عمل ملی مبارزه علیه قاچاق انسان به ریاست محترم حمایت حقوقی.

9-      اخذ یک کاپی گزارش در رابطه به کار و فعالیت ربع دوم و سوم از نمایندگی امور مهاجرین مقیم زاهدان و ارسال آن به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

10- ارسال گزارش ارقام ثبت و راجستریشن مهاجرین افغان مقیم کشور پاکستان از (21) سایت، به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

11- ارسال یک قطعه مکتوب در مورد جلسه مشترک پروسه ثبت و راجستریشن فاقدین مدرک با اشتراک اتشه خیبر پختونخوا نماینده وزارت امور داخله، نادرا، نماینده سازمان جهانی مهاجرت، مسئول بخش حفاظتی افغان کمیشنری، روی مسایل و مشکلات مراکز ثبت و راجستر، پیشنهاد و طرح حل مشکلات در مراکز موجوده؛ به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

12- ارسال یک قطعه مکتوب در مورد امار بازگشت کنندگان فاقد مدرک مقیم کشور پاکستان و ایران از تاریخ 24 الی 30 سپتامبر 2017 به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

13- ارسال گزارش در مورد وضعیت پروسه  ثبت و راجستریشن جهت بررسی از مراکز ACC در شهر پشاور؛ به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

14- ارسال گزارش در رابطه به بازدید از مراکز ثبت و راجستر در مناطق پشتون گلی جهت بررسی مشکلات و نظم و دیسپلین به سکرتریت معینیت محترم امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

15- ارسال یک قطعه مکتوب در مورد جلسه همآهنگی و بحث روی مشکلات های ثبت و راجستریشن افغان های فاقد مدرک در مقر کمیشنری شهر کویته به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و ریاست های مرکزی.

16- معرفی (6) فامیل پناجوی کشور پاکستان بخاطر مساعدت جهت پیشبرد تعلیم اطفال شان در مکاتب خصوصی به جمعیت احلال احمر افغانی.

17- معرفی به تعداد (7) تن از عودت کنندگان به دفتر محترم کمشنری ملل متحد در امور پناهندگان جهت اصلاح فورم عودت شان.

18- تائیدی ثبت و راجستر دافغانستان دشخود آسودگلوی او خدمتونوموسسه (SWRCA) از وزارت محترم اقتصاد طی مکتوب شماره (559/849) مورخ 16/7/1396.

از 8 - 12 میزان 1396

1-     تدویر جلسه نوبتی ریاست زیر نظر رئیس ارتباط خارجه و انتقال هدایات مقامات وزارت به کارمندان همچنان رهنمای و استقامت دهی وظایف و تشویق کارمندان در اجراات بهترکارهای روزانه شان.

2-      تنظیم ملاقات سفیر کشور دنمارک با معین صاحب امور پناهندگان، معین صاحب مالی و اداری و رئیس حمایت حقوقی ( رسولی).

3-      تنظیم ملاقات جناب محترم معین امور پناهندگان با جناب سفیر کشور دنمارک و سفیر محترم اتحادیه اروپا.

4-      ارسال مکتوب به وزارت محترم امور خارجه جهت اطمینان ار اشتراک محترمان داکتر عالمه معین امور پناهندگان، رئیس حمایت حقوقی، آمر ارتباط خارجه و آمر طرح تسوید تفاهمنامه های این وزارت در دومین نشست کمیته مهاجرین که قرار است در وزارت امور خارجه برگزار گردد.

5-     معرفی به تعداد (7) تن از مراجعین به کمشنری ملل متحد غرض اصلاح اسم و صدور مثنی فورم عودت شان؛

6-      تایید ثبت و راجستر موسسه بازسازی اجتماعی و خدماتی شهکار، موسسه خدمات اجتمای زنان افغانستان واسا و موسسه همبستگی و مساعدتی افغانستان که از طریق وزارت محترم اقتصاد مواصلت ورزید است.

7-      ارسال مکتوب به در مورد مشکلات پروسه ثبت و راجستریشن فاقدین مدرک  در مراکز پبی نوشهره  و کوهات انگو مقیم پاکستان به معینیت محترم امور پناهندگان.

8-      طی مراحل سفر رئیس پلان سلطان علی جاوید و هئیت همراش به کشور ترکیه جهت اشتراک در اولین جلسه تیم متخصصین برای پالیسی جامع مهاجرت در افغانستان.

9-      طی مراحل سفر سید احمد شکیب هاشمی به کشورتایلند جهت اشتراک در جلسه آمادگی برای مجمع مهاجرت مصئوت، دوامداد و منظم.

10-  طی مراحل سفر رئیس عموی بیجاشده گان داخلی (اضطراری) به کشور ایتالیا جهت اشتراک در سیزدهمین کورس سالانه در مورد حقوق بیجاشده گان.

11-  طی مراحل سفر رییس حمایت حقوقی به کشور دبی جهت اشتراک در نشیت تخنیکی میان افغانستان و استرالیا به منظور تبادل معلومات پیراموان تفاهمنامه و پروژه استرالیا برای مهاجرین افغان.

12-  اخذ گزارش در مورد سفر محترم زردشت شمس معاون سفیر کبیر، شارزدافیر ج.ا.ا با اعضای کمیته اجرائیه و اتشه مهاجرین به پشاور در رابطه به بهبود کار جلوگیری از بی‌نظمی و فراهم آوری سهولت های لازم از قبیل آب آشامیدنی، تشناب و انتظارگاه برای خانم ها به سکرتریت معینیت امور پناهندگان و ریاست های ذیربط.

13-  شکایت ریاست امور مهاجرین ولایت فراه بعد از نظارت دوامدار از کارکرد های دفتر (CRDSA) طی گزارش پیرامون پروژه آبرسانی در شهرک مهاجرین ساحه دشت کرجی ولایت فراه، طی مکتوب شماره (198/134) موزخ 28/6/1396 به این ریاست مواصلت ورزیده است.

14-  ارسال یک قطعه مکتوب در مورد آمار و ارقام دانش آموزان و اشخاصی که مشغول کار های حرفوی در کشور ایران هستند به سکرتریت معینیت امور پناهندگان و ریاست های ذیربط.

15-  اخذ نامه اتشه کویته در رابطه به غیابت دو تن از سوپروایزران پروسه ثبت و راجستر و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان غرض هدایت بعدی.

16-  مواصلت دو قطعه نامه اتشه کویته در رابطه به تدویر جلسات و مشکلات پروسه ثبت و راجستر و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان غرض هدایت بعدی.

مواصلت آمار و ارقام بازگشت کنندگان فاقد مدرک از طریق دفتر IOM     17-   و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان غرض هدایت بعدی.

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. تدویر جلسه نوبتی ریاست زیر نظر رئیس ارتباط خارجه و انتقال هدایات مقامات وزارتبه کارمندان همچنان رهنمای و استقامت دهی وظایف و تشویق کارمندان در اجراات بهترکارهای روزانه شان؛
 1. تدویر جلسه پیرامون طرح توزیع سیم کارت برای عودت کننده گان ، تحت ریاست رئیس صاحب ارتباط خارجه و به اشتراک نمایندگان با صلاحیت وزارت محترم داخله،اداره محترم تنظیم مخابراتی برای افغا نستان ( اترا) شرکت مخابراتی سلام ودفاتر UNHCR وIOM ؛
 2. اشتراک آمر ارتباط خارجه درجلسه توزیع سیم کارت ها برای مهاجرین ؛
 3. دریافت یک قطعه دعودت نامه برای معین صاحب امور پناهندگان از سفارت سویدن پیرامون اشتراک شان در جلسه زنان در سفارت ؛
 4. مواصلت لست نهاد های مهاجرین مقیم ایران وارسال آن به ریاست دفترغرض هدایت بعدی؛
 5. مواصلت نامه آتشه زاهدان پیرامون مشکلات روند پاسپورت وویزه در ایران وارسال آن به ریاست دفتر؛
 6. اخذ گزارش فعالیت های ربع سوم آتشه کویته وارسال ان به مدیریت اجرائیه غرض تکثیر؛
 7. مواصلت نامه آتشه پشاور پیرامون تهدایدات کمپ های مهاجرین وارسال آن به ریاست دفتر غرض هدایت بعدی ؛
 8. ارسال جدول مشخصات آتشه ونمایندگی های مهاجرین مقیم ایران وپا کستان بریاست اطلاعات وارتباط عامه ؛
 9. ارسال مسوده طرالعمل کاهش فقر وعرضه خدمات ومشارکت به امریت ها غرض ابراز نظر؛
 10. ارسال گزارش شهادت ( 5) تن قوم هزاره وزخمی شدن(1) تن درمنطقه قشلاق واقع شهرکویته به سکرتریت معینت امورپناهندگان وریاست های مرکزی وزارت .
 11. ارسال آمار بازگشت کنندگان فاقدین مدرک از کشور پاکستان و ایران که از طریق  سازمان بین المللی مهاجرت مواصلت ورزیده ، به سکرتریت معینیت امور پناهندگان  وریاست های مرکزی وزارت .
 12. ارسال یک قطعه مکتوب در مورد رخصتی که از طرف دولت پاکستان که از تاریخ اول ماه محرم الی دهم محرم  تعطیل از طریق تماس تیلیفونی کمیته اجرائیه ثبت وراجسترافغان های فاقد مدرک مقیم  کشور پاکستان ولزوم دید دولت پاکستان ،به سکرتریت معینیت های محترم وزارت امورمهاجرین وریاست های مرکزی .
 13. ارسال یک قطعه مکتوب  به جواب نامه ریاست محترم حمایت حقوقی درمورد آماروارقام فوت شدگان ازسال 1395 که ذریعه ایمیل ازاتشه امور مهاجرین مقیم ایران دریافت نمودیم ؛
 14. ارسال گزارش هشتمین جلسه مقامات ارشد، پیرامون اعزام یک تیم مختلط از وزارت های ذیدخل جهت بررسی  پروسه ثبت وراجستریشن افغانهای فاقد مدرک کشور پاکستان  به دفاتر مربوطه ؛
 15. معرفی به تعداد (18) طفل پناهجو خارجی  جهت پیشبرد تعلیم شان جهت پرداخت فیس که در مکاتب خصوصی مشغول فرا گرفتن تعلیم و تربیه می باشند به جمعیت هلال احمر افغانی .

فعالیت کاری از تاریخ 19 الی 22سنبله1396

      تدویر جلسه نوبتی ریاست زیر نظر رئیس ارتباط خارجه و انتقال هدایات مقامات وزارت به کارمندان همچنان رهنمای و استقامت دهی وظایف و تشویق کارمندان در اجراات بهترکارهای روزانه شان؛

 1. اشتراک آمر ارتباط خارجه دراولین جلسه کمیته تفاهمنامه های موسسات غیر دولتی در دفتر ریاست حمایت حقوقی ؛
 2. اشتراک سید شکیب سرپرست آمریت تنظیم مهاجرت ها در مقر ریاست تحقیق در رابطه به تبادل نظر در امور ( اجتماعات افغانان مقیم خارج )؛
 3. ارسال گزارش بازدید مسولین آتشه پشاور از مرکز ثبت وراجستر فاقدین مدرک ناحیه نشتر اباد وارسال آن به شعبات  مربوطه ؛
 4. تکثیر آمار وارقام بازگشت فاقدین مدرک از ایران وپا کستان به شعبات مربوطه ؛
 5. ارسال گزا رش امار متوفیات درسال 1395 در جمهوری اسلامی ایران به شعبات مربوطه ؛
 6. ارسال گزا رش بازدید از مرکز ثبت وراجستر ناحیه ناصر باغ وارسال آن به ریاست دفتر ؛
 7. ارسال مکتو ب به اتشه های امور مهاجرین مقیم پا کستان پیرامون تحلیل وضعیت کمپ های تحت تهدیدات امنیتی ؛
 8. معرفی سه تن عودت کننده از کشور ایران وپا کستان به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد جهت اصلاح اسم هایشان ؛
 9. ارسال نامه درمورد تخلیه وانتقال دفتر اتشه زاهدان به قونسلگری به وزارت امور خارجه ؛
 10. معرفی دو تن مراجعه کننده به وزارت امور خارجه جهت مساعد ساختن زمینه رهایی برادرش از زندان کشور هنگری و زمینه برگشت شوهر و پسرش از کشور یونان  ؛
 11. ارسال یک قطعه مکتوب جهت اخذ امار و اقارم کشته شدگان ، زخمیان، اعدام  زندانیان مهاجرین افغان در کشور (ایران و پاکستان)به وزارت امور خارجه .
 12. ارسال یک قطعه مکتوب در مورد LIVEBACKUP  یعنی گزارش زنده مورخ 3 سنبله 1396 اعضای تیم کاری کمیته اجرایی ثبت و راجستر افغانهای فاقد مدرک که در راس ان محترم زردشت شمس قرار داشت. به سکرتریت محترم معینیت امور پناهندگان و به ادارات ذیربط.
 13. ارسال گزارش امار وارقام ثبت و راجستر افغان های فاقد مدرک مقیم پاکستان از 22 اسد الی 6 سنبله 1396 در فارمت PDFکه ذریعه ایمیل از کمیته اجرایی ثبت و راجستر افغان فاقد مدرک مقیم پاکستان اخذ شد .به ریاست های محترم اطلاعات و ارتباط عامه ، پالیسی و پلان ،حمایت حقوقی  تحقیق و سیستم معلومات ، ریاست عمومی عودت و ادغام ، آمریت ارتباط خارجه.

15-ارسال گزارش آمارو ارقام پروسه ثبت و راجستریشن افغانهای فاقد مدرک مقیم پاکستان از تاریخ 3 سنبله الی 9 سنبله سال جاری . به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.

16- ارسال گزارش در رابطه به بازدید از مراکز ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک توسط اتشه مهاجرین ایالت خیبرپختونخوا در ضمن ارایه مشکلات عمده این مرکز عبارت از نبود سایه بان، آب نوشیدنی ، بادپکه ، محل مناسب برای انتظار خانم ها اطفال و غیره. به سکرتریت معینیت محترم امور پناهندگان . به ریاست های اطلاعات و ارتباط عامه، حمایت حقوقی ، تحقیق و سیستم معلومات.

17- ارسال گزارش بازدید از مراکز ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک مقیم پشاور به تاریخ 7/6/1396 در حضور داشت حبیب الرحمن شمس ( سکرتر اول اتشه مهاجرین مقیم پشاور ) صورت گرفت. به سکرتریت معینیت محترم امور پناهندگان . به ریاست های اطلاعات و ارتباط عامه، حمایت حقوقی ، تحقیق و سیستم معلومات.

18- ارسال یک قطعه مکتوب در مورد گزارش هفته وار آمار و ارقام ثبت و راجستر فغان های فاقد مدرک در سایت های آسلام آباد ، کویته، خیبرپختونخوا. که ذریعه ایمیل از کمیته اجراییه اخذ شد. به سکرتریت معینیت امور پناهندگان ، ریاست های اطلاعات و ارتباط عامه ، پالیسی و پلان، حمایت حقوقی، تحقیق و سیستم معلومات .

19- معرفی محترم محمد غنی یک تن از مهاجرین افغان فاقد مدرک که از کشور پاکستان عودت نموده غرض اخذ مساعدت به دفتر محترم (IOM)

20- نشست اتشه امور مهاجرین مقیم پشاور با ادرات نادرا وکمیشنری ملل متحد به خاطرفراهم اوری سهولتهای لازم برای مراکز ثبت وراجستر فاقدین مدرک ؛

21-رهنمایی وکمک با 135 نفر مهاجر ازداخل دفتر ومرکزمعلومات در محل عودت به خاطر حل مشکلات شان ؛

22-توزیع به تعداد 53 تصدیق مفقودی کارت ؛

23- صدور به تعداد 2 تصدیق فوتی ؛

24- توزیع 150 کاپی اطلاعیه های گشایش دوباره مرکز عودت وتمدید کارت های مهاجرین الی 31 دسامبر سالجاری به مهاجرین افغان در ساحات مهاجر نشین ؛

25-توضیح 350 فورم ثبت وراجستر به مراکز ثبت وراجستر ؛

26- عودت به تعداد  30 فامیل متشکل از 137 تن از طریق مرز چمن و سپین بولدک به کشور؛

27-صدور 23 قطعه فورم مفقودی کارت مهاجرت غرض طی مراحل به دفتر نادرا ؛

28- صدور 149 کارت مهاجرت بعداز تصحیح وطی مراحل فورمه مفقودی ؛

29- صدور 77 طفل از کارت های والدین شان خارج وبرای شان کرات مستقل داده شد ه است ؛

30-صدور 121 قطعه سند تولدی صادر شده است ؛

اجراآت ریاست ارتباط خارجه از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

       1.      تنظیم ملاقات وزیر صاحب با سفیر کشور ناروی .

       2.       ثبت و راجستر دو موسسه  بنام شلتر ناو انتر نشنل و وار چایلد انگلستان .

       3.      اخذ گزارش فعالیت های موسسه PIN از ولایت جوزجان و محول آن به بورد ارزیابی موسسات غیر دولتی.

       4.      معرفی دوتن مراجعین به وزارت امور خارجه جهت مساعد ساختن زمینه برگشت اعضای فامیل شان از کشور یونان.

       5.      طی مراحل سفر وزیرصاحب به کشور ناروی.

       6.      طی مراحل سفر معین صاحب پناهندگان و هیئت همراه شان به کشور قزاقستان.

       7.       طی مراحل سفر اتشه ها و رئیس صاحب ارتباط خارجه به کشور تاجکستان جهت فراگیری آموزش برنامه موسسه حمیده برمکی.

       8.      معرفی یک تن از کارمند وزارت به وزارت امور خارجه جهت اخذ پاسپورت سیاحت.

       9.        ارسال گزارش سفر وزیرصاحب از پاکستان که در نشست سه جانبه اشتراک ورزیده بود به مراجع مربوطه .

   10.      اخذ گزارش از وزارت محترم  دولت درامور پارلمانی درمورد آزار واذ یت مهاجرین افغان توسط پولیس  پاکستان وتکثیرآن بریاست های حمایت حقوقی ، اطلاعات وارتباط عامه ، تحقیق ومطالعات وریاست پلان وپالیسی .

   11.      معرفی یک تن بنام محمد ایمل بوزارت امور خارجه که برادرش در کشور المان دچارمشکل روانی گردیده ودوباره به کشور عودت نماید .

 

 

ریاست ارتباط خارجه

1.  تدیر جلسه اداری ریاست .

2.  نظارت و رهنمایی کارمندان داخل ریاست و اتش های امر مهاجرین مقیم کشور های ایران و پاکستان .

3.  اشتراک ریس ارتباط خارجه در ورکشاب پنج روزه تحت عنوان " میکانیزم اجرایی معنیت امور پناهنده گان " در مقر معنیت امور پناهنده گان .

4.  اشتراک آمر ارتباط خارجه ، مدیر عمومی سفر ها و احمد یما لعل زاد عضوی مسلکی ارتباط با تمویل کننده گان در جلسه فوق العاده ریاست در مورد پلان یکساله وزارت .

5.  اخذ گزارش از بازدید معاوین اتشه اسلام آباد و سفیر کبیر افغانستان با موسفیدان و نماینده شورای متحد افغان که راجع به مشکلات آنان بحث صورت گرفت .

6.  اخذ گزارش از سفر معاوین اتشه اسلام آباد در مناطق مختلیف پنجاب به خصوص در کمپ میانوالی ، خوشاب ، سرگودها ، گجرات و سرای علمگیر که روی مشکلات مهاجرین بحث های صورت گرفت .

7.  اخذ گزارش از ملاقات مسولین اتشه پشاور با مقامات UNHCR در مورد مشکلات مهاجرین افغان مقیم پاکستا ن  .

8.  اخذ گزارش نماینده گی زاهدان در مورد زخمی شدن تعداد از افغان های فاقد مدرک که به طور غیر قانونی از مرز پاکستان وارد ایران میشدند  .

9.  اخذ راپور حاضری برج جوزا نماینده گی ها و اتش های مقیم شهر های ایران وپاکستان و ارسال آن به مراجع زیربط  .

10.    معرفی حیدر محقق به اتشه مشهد جهت همکاری وپشبرد امورات رسمی آن اتشه به اساس لزوم دید مقام محترم وزارت .

11.   ارسال گزارش سفر هیت وزارت به مراجع مربوطه که در هشتمین نشست گروپ کاری سه تن از کارمندان وزارت ( معین مالی واداری ، ریس پلان و آمر ارتباط خارجه ) در آن اشترک ورزیده بود  .

یک ایمیل از سفارت کشور شاهی ناروی در مورد دعوت وزیر صاحب به کشور ناروی مواصلت ورزیده است  .

فعالیت 

1.      اشتراک رئیس ارتباط خارجه و 4 تن از کارمندان این ریاست در ورکشاب "حقوق مهاجرین "

فشرده گزراش فعالیت نماینده گی های امور مهاجرین مقیم ایران و پا کستان ؛

اتشه اسلام آباد

1-  اشتراک فعال مسولین نمایندگی ها در جلسه اداری ، در مراسم فراغت متعلمین صنف12 مکتب های استقلال و ملالی و ملاقات های که نمایندهای شهر پیشاور با سفیر افغانستان داشته

2- به تعداد 65 مکتوب مفقودی کارت ،اصلاح نام ،فورم نکاح خط ، شمولیت اطفال در کارت های والدین شان ، تصحیح کارت ، تصدیق به مراجع مربوطه ارسال گردید .

اتشه پشاور

 1. توزیع 58 قطعه فورم مفقودی، اصلاح نام، نکاح نامه ، شمول وخروج اطفال از کارت والدین شان و تصدیق فورم فوتی
 2. رهنمایی وترجمانی 239 نفر در مرکز VRC و رهنمایی وترجمانی 309 نفر در مرکز PCM
 3. بازدید ازمهاجرین کارگر اطراف شهرپشاور و انعکاس مشکلات پاسپورت و ویزه آنان به قنسولگری.
 4. انتخاب ریس شورای شش کمپ ازمهاجرین افغان درپشاور.
 5. رهنمایی (1377) نفردرمراکز ثبت وراجستروعودت دوطلبانه و توزیع (113) قطعه فورم مفقودی کارت، تصحیح کارت ، نکاح خط ،تصدیق فوتی،شمولیت اطفال درکارت والدین شان و اخراج اطفال ازکارت والدین شان که سن قانونی را تکمیل نموده باشد .

اتشه کویته

1.      توزیع 300 جلد اوراق معلوماتی در مناطق مهاجر نشین اتشه کویته

2.      معرفی 31 فامیل به کمیت ( 10 ) نفر از طریق مرکز عودت داوطلبانه جهت عودت به کشور

3.      توزیع 257 قطعه فورم مفقودی ، اصلاح نام ، نکاح نامه ، شمول وخروج اطفال از کارت های والدین شان وتصدیق فورم فوتی

اتشه تهران

گزارش ارائه نکرده است.

اتشه زاهدان

 1. معرفی 2 نفر مهاجر افغان به پزشک قانونی ولسوالی ایران شهر جهت تحویل گرفتن جنازه پسران شان به نام های عبدالله عرب وسهراب بامری
 2. معرفی 43 خانواده و319 تن مجرد  به اردوگاه الغدیر جهت برگشت به کشور

اتشه مشهد

گزارش ارایه نکرده است

 

گزارش ریاست ارتباط خارجه از تاریخ 1 الی 7 ثور 1395

-        اشتراک در جلسه طرح تفاهمنامه باکشور جرمنی درمقر وزارت.

-        اشتراک درجلسه نهائی سازی طرح تفاهمنامه با کشور آلمان در دفتر وزیر .

-        سفر به کشور پاکستان به منظور راجستریشن فاقدین مدرک.

-        اخذ گزارش ها از نمایندگی های مهاجرین مقیم پاکستان وایران در موارد مختلف.

-        ارسال مکاتیب به وزارت های معارف وصحت عامه جهت رفع مشکلات تعلیمی وصحی مهاجرین مقیم کویته.

گزارش ریاست ارتباط خارجه هفته اخیر برج حمل

 • شرکت درملاقات های مقام رهبری وزارت با هیئت عالیرتبه اتحادیه اروپا و معاون دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان.
 • تنظیم ملاقات های وزیر امور مهاجرین ومعین امور پناهندگان با سفیر ترکیه ،هیئت اتحاد اروپا ورئیس دفتر IOM.
 • اخذ گزارش فعالیت های موسسه CRDSA از ولایات فراه وغور.
 • اخذ گزارش هلاکت 5 تن از اتباع افغانستان در اثر حادثه ترافیکی در ایران .

گزارش ریاست ریاست ارتباط خارجه از تاریخ 21 دلو سال 1394

ریاست ارتباط خارجه در کنار فعالیت های روزانه خود از اتشه های زاهدان و پشاور نیز خبر داده است که طی هفته ای سوم ماه دلو به تعداد 23 خانواده و 121 فرد مجرد به شکل خود معرف از طریق نمایندگی وزارت مهاجرین در زاهدان ایران به کشور برگشت نموده است.

همچنان اتشه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در شهر پشاور پاکستان معلومات اولیه را در مورد قضیه اهانت به یک خانم مهاجر در کوهات توسط یک افسر پولیس ارائه داده و هیئتی را نیز در این زمینه موظف نموده است تا قضیه را پی گیری نموده و گزارشات بعدی را به مراجع تقدیم نماید.

فعالیت ریاست ارتباط خارجه در تاریخ 1394 – 11 – 10

ریاست ارتباط خارجه طی گزارشات کاری اش مبنی بر گزارشات نمایندگی های وزارت امور مهاجرین خبر داده است که نمایندگی وزارت امور مهاجرین در ولایت زاهدان ایران در کنار سایر فعالیت هایش هفته ای گذشته به تعداد 35 خانواده و 175 نفر مجرد به شکل خود معرف از طریق این نمایندگی به کشور عودت نموده اند.

همچنان نمایندگی وزارت امور مهاجرین در شهر کویته پاکستان از رهایی تعداد 23 تن مهاجر افغان که هفته گذشته توسط پولیس این شهر به انواع مختلف دستگیر شده بود، خبر داده است.

این نمایندگی ها درکنار موارد یاد شده از سایر فعالیت یومیه و ارائه خدمات و کمک هایش به مهاجرین نیز خبر داده اند.

  ریاست ارتباط خارجه

ریاست ارتباط خارجه علاوه از فعالیت روزمره ، ازعودت یکتعداد مهاجرین ازایران نیز خبر داده است.

این منبع به نقل ازاتشته استان زاهدان ایران، می افزاید که 27 فامیل و 151 نفر مجرد به شکل خود معرف از طریق این دفتر به کشور بازگشت نموده اند.

همچنان اتشه های ، اسلام آباد و کویته فعالیت های شان را طی این ماه، تمدید کارتهای مهاجرین برای شش ماه ورهایی یک تعداد مهاجرین رااز توقیف پولیس وانمود کرده اند .

فعالیت ریاست ارتباط خارجه

برای عبدالقادر بلوچ به خاطر احساس نیک و همدردی که نسبت به مهاجرین افغان دارند و در قسمت تمدید کارت های افغانها تلاش نموده است ازطرف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان توسط  ریاست اربتاط خارجه یک عنوانی تقدیر نامه به وزارت امور خارجه ارسال گردید تا آنها به وی تقدیم نمایند.

گزارش کارت های مفقودی، تصحیح کارتها، اسناد تولدی، اطفالی که در کارت مهاجرت والدین شان افزوده شده اندو فورم های نکاح نامه که  از اتشه امور مهاجرین مقیم کویته صورت گرفته است به و ریاست های پلان و پالیسی، حمایت حقوقی و اطلاعات و ارتباط عامه ارسال گردید.

معاون اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد از مزکز آموزشی موسسه ARC که در این کورس اضافه از 100 نفر در رشته های صحی، کمپیوتر و انلگیسی آموزش داده می شوند به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه خبر داده شد.

اتشه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان خبر داده است  که به تعداد 1324  فامیل از طریق مرکز  VRC واقع بلیلی شهر کویته طی مراحل و به شکل داوطلبانه عودت نموده اند.

ملاقات معاون اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان مقیم اسلام آباد با محترم عمران ذیب کمیشنر عالی پاکستان در امور مهاجرین افغان که روی مشکلات مهاجرین افغان از جمله تمدید کارتها، جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان در مناطق کشمیر، رسیدگی به مشکل مهاجرین افغان در سبزی مندوی اسلام آباد گفتگو صورت گرفت.

از اتشه زاهدان ایران خبر رسیده است که طی هفته گذشته از این ولایت ایران 36 خانواده و 186 تن به شکل خود معرف به کشور عودت نموده اند.

 

گزارش فعالیت ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۱۴ الی ۱۸ قوس

 • اخذ وارسال ۱۱ گزارش واجراآت لازم در قبال آن .
 • اخذ وارسال بیش از ۱۰ قطعه مکتوب به مراجع داخلی وخارجی .

گزارش کاری  ریاست ارتباط خارجه

 • ارسال هدایات مقام وزارت به اتشه اسلام آباد در ارتباط به مهاجرین افغان درکمپ ها وسایر محلات بودوباش شان.
 • تهیه  کاپی متن دری وانگلیسی موافقتنامه سه جانبه با کشور فرانسه وطرح بازنگری با تعدیلات آن غرض ملاقات با سفیر آن کشور در مقر وزارت .
 • ارسال گزارش ملاقات معاون اتشه اسلام آباد با نمایندگان مهاجرین مقیم پشاور به مراجع زیربط.
 • ارسال هدایت مقام وزارت به اتشه امور مهاجرین اسلام آباد در مورد اظهارات غضفر علی.
 • ارسال ۳۰ قطعه مکتوب به مراجع مختلف در ارتباط به ا مهاجرین.
 • مواصلت بیش از ۱۰ نامه از مراجع مختلف واجراآت در قبال آن .
 • اخذ ۳۰ گزارش وراپور از مراجع داخلی ونماینده گی  های مهاجرین در خارج از کشور.
 • معرفی ۵ کارمند به وزارت خارجه جهت اشتراک در ورکشاپ آموزشی.
 • تنظیم ملاقات های وزیر امور مهاجرین با یک تعداد از مسولین نهاد های همکار ودیپلومات های خارجی.

اجراآت ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۲۴ الی ۳۰ عقرب

 • تهیه اسناد موافقتنامه های سه جانبه با کشور های میزبان .
 • ارسال گزارشات نماینده گی های امور مهاجرین به مراجع زیربط.
 • ارسال کاپی صدور کارت های مخصوص رهداری برای باشندگان ننگرهار به مراجع مربوط.
 • ارسال اطلاعیه جمهوری اسلامی ایران در مورد بیمه سلامت به مراجع زیربط.
 • اخذ ۱۱ گزارش در مورد مختلف.
 • تنظیم ملاقات های  وزیر امورمهاجرین.
 • اخذ آمار عودت کننده ها.
 • اخذ وارسال ۲۴ قطعه مکتوب واجراآت در قبال یک تعداد اسناد دیگر.

فعالیت کاری ریاست ارتباط خارجه از تاریخ 7 الی 13 عقرب

 • اخذ 9 گزارش از مراجع داخلی و خارجی به ارتباط مهاجرین و عودت کنده گان .
 • اخذ و ارسال 28 قطعه مکتوب به مراجع مختلف .
 • تنظیم ملاقات معاون نماینده سرمنشی سازمان ملل متحدبا وزیر امور مهاجرین .
 • تنظیم ملاقاتهای  وزیر مهاجرین باسفرا دنمارک ، آسترالیا .

فعالیت کاری ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۲۵ الی ۲۹ میزان ۱۳۹۴

 • اخذ ۱۰ گزارش از نماینده گی های خارجی وزارت وسایر مراجع زیربط در ارتباط به مهاجرین ،بی جا شده ها وعودت کننده گان.
 • اخذ وارسال ۴۸ قطعه مکتوب.
 • طی مراحل اسناد سفر معین مالی و اداری به ایران وسفر رئیس دفتر به اتریش.
 • تنظیم ملاقات های وزیر امورمهاجرین وعودت کننده گان با سفرای سویدن وآلمان .
 • اجراآت مقتضی در قبال یک سلسله مسایل دیگر اداری.

فشرده فعالیت های کاری ریاست ارتباط خارجه از تاریخ 14 الی 21 میزان

 • اخذ 13گزارش از مراجع زیربط داخلی و خارج از کشور در موارد مختلف .
 • اخذ ارسال 20 قطعه مکتوب .
 • اجراآت مقتضی در قبال یکتعداد اسناد دیگر .

فشرده فعالیت ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ میزان ۱۳۹۴

 • اخذ ۱۲ گزارش در موارد مختلف از نماینده گی های وزارت مقیم در خارج کشور.
 • تنظیم سفرهای وزیر امور مهاجرین به عربستان ،سویس وترکیه .
 • تنظیم جلسه وزیر امور مهاجرین با مارک بودن معاون نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد ونماینده گان وزارت های اقتصاد، خارجه ومالیه.
 • ارسال کاپی تفاهنمامه امضا شده میان این وزارت وموسسه مبارزه علیه گرسنگی وواحد های اولی ودومی وزارتبه مراجع زیربط
 • ارسال ۲۰ قطعه مکتوب به مراجع مرتبط.
 • مواصلت ۱۰ قطعه مکتوب در موارد مختلف.
 • اجرای سایر امور یومیه.

فشرده فعالیت کاری ریاست ارتباط خارجه در جریان ماه سنبله 1394

 • ارسال 115 قطعه مکتوب به مراجع داخلی وخارجی در ارتباط به مهاجرین وعودت کننده گان.
 • تنظیم ملاقات های وزیر امور مهاجرین بانماینده مهاجرین مقیم امارات محتده عربی،سفیر ترکیه ،رئیس رفتر UNODC ، و رئیس کمک های بشری اتحادیه اروپا .
 • طی مراحل اسناد سفر وزیر امورمهاجرین به کشور سویس .
 • صدور 35 قطعه مکتوب به مراجع زیربط در رابطه به سفر های مربوط به وزارت.
 • اخذ 21 گزارش از نماینده های خارج از کشور وبرخی مراجع داخلی.
 • اخذ گزارش عودت 40 فامیل از طریق کویته.
 • ارسال گزارش سفر وزیر امور مهاجرین به مراجع زیربط.
 • ثبت وراجستر موسسات ونهاد های بهبود مشارکت زنان، نهاد اجتماعی خدمتگاران ،بازسازی وتحفظ انرژی برای افغانستان وتمدید جواز فعالیت انجمن مهاجرین دنمارک(DRC) .
 • ارسال جدول توحیدی بی جاشده گان داخلی وجدول مقایسوی در سطح کشور به کمیسیون حقوق بشر.
 • ارسال نتایج نشست سه جانبه ودوجانبه میان ایران ،پاکستان و UNHCR درکابل ،به مراجع زیربط داخلی وخارجی.
 • ارسال 12 گزارش در مورد موضوعات مختلف مرتبط به مهاجرین وعودت کننده گان به مراجع زیربط در داخل وخارج از کشور .
 • اجراآت مقتضی در ارتباط به ده ها موضوع دیگر.

گزارش کاری ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۱۷الی ۲۴ سنبله

 • ارسال نتایج جلسات سه جانبه با ایران وپاکستان به ریاست های زیربط وزارت خارجه .
 • ارسال گزارش اتشه  امورمهاجرین مقیم کویته به ریاست های زیربط.
 • اخذ وارسال 9 قطعه نامه راپور وگزارش.
 • ارسال 17 قطعه مکتوب در رابطه به مهاجرین وفامیل های آنها به مراجع زیربط در داخل وخارج کشور.

گزارش فعالیت های کاری ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۷ الی ۱۰ سنبله  ۱۳۹۴

 • اخذ و ارسال بیش از 30 قطعه مکتوب و گزارش در ارتباط به وضعیت مهاجرین در اتریش ، سفرسفیر سویدن و مسؤل IOM به جنوب غرب افغانستان ، اجندا جدید اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت ، مهاجرین افغان تحت نظارت ترکیه ، اعطای 20 بورسیه اسکارلرشیب به مهاجرین افغان مقیم پاکستان ، نتایج نزدهمین  نشست سه جانبه میان افغانستان ، ایران و UNHCR.
 • توقیف 60 مهاجر در پشاور تخریب کمپ مهاجرین در منطقه بنو پاکستان .
 • اخذ حدود 10 گزارش در مورد عودت 62 فامیل از بلوچستان پاکستان ، توقیف 100 نفر مهاجر از اسلام آباد ، وسایر مسایل و موضوعات مرتبط به مهاجرین و عودت کننده گان در کشور های دور و نزدیک و در داخل افغانستان .
 • ثبت و راجستر 3 موسسه و نهاد اجتماعی ، ارسال جدول انجو های که در وزارت ثبت و راجستر اند و همچنان ارسال یک تعداد نامه ها به نماینده گی های امور مهاجرین در خارج از کشور .

فشرده فعالیت های کاری ریاست ارتباط خارجه در جریان ماه اسد ۱۳۹۴

 • تنظیم ملاقات های وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان با وزیر سفران پاکستان ، رییس دفتر UNODC ، سفیر عراق ، رییس دفتر UNICEC ، سفیر ایران و تنظیم ملاقات هئیت پاکستانی با وزرای امور داخله و خارجه ، رییس اجراییه و رییس جمهور کشور .
 • طی مراحل اسناد سفر هئیت ایرانی و هئیت پاکستانی به کابل و تنظیم سفر وزیر امور مهاجرین به پاکستان.
 • اخذ 25 گزارش از نماینده گی های مقیم در ایران و پاکستان و از برخی نهاد های همکار بین المللی و کشور ها در موارد مختلف مرتبط به مهاجرین عودت کننده گان و بی جاشده گان .
 • پیگیری ویزه برای 19 تن کارمند به کشور پاکستان جهت تثبیت هویت افغان های فاقد مدرک .
 • ارسال گزارشات سفر های وزیر امور مهاجرین به تاجکستان و رییس حالات اضطرار به ترکمنستان ، به ادارات ذیربط
 • پذیرای از هئیت های ایرانی و پاکستانی .
 • اشتراک یکتعداد از کارمندان این ریاست در جلسات تثبیت هویت ، ترتیب آجندا نشست های دو جانبه و سه جانبه .
 • اخذ گزارشات بازگشت کننده گان داوطلب و اخراجی های فاقد مدرک از پاکستان در جریان ماه های جولای و آگست 2015 .
 • ارسال دعوت نامه ها به وزیر سفران جمهوری اسلامی پاکستان، کمشنری سازمان ملل متحددر امور پناهنده گان مقیم پاکستان  جهت اشتراک در جلسه سه جانبه منعقده کابل .
 • ارسال دعوت نامه به وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران و کمیشنری سازمان ملل متحد مقیم جمهوری اسلامی ایران جهت اشتراک در نزدهمین  نشست کمیسیون سه جانبه .
 • ارسال 94 قطعه مکتوب به مراجع داخلی و خارجی در ارتباط به امور مرتبط به مهاجرین ، عودت کننده گان ، تفاهمنامه ها ، دعوت نامه ها و مسایل اداری .

فعالیتهای ریاست  ارتباط خارجه از تاریخ اول الی ۲۴ اسد ۱۳۹۴

 •  ۳۰ قطعه مکتوب در رابطه به مهاجرین عودت کننده گان ، بی جا شده گان ومسایل اداری از مراجع مختلف اخذ وبمراجع زیربط ارسال شده است.
 • اخذ ۱۰ گزارش از داخل وخارج وزارت وتکثیر برخی آن بمراجع زیربط.
 • تنظیم ملاقاتهای وزیر امور مهاجرین باسفرای ایران وعراق ورئیس دفتر UNICEF

فشرده گزارش فعالیت های ریاست ارتباط خارجه در جریان ماه سرطان ۱۳۹۴

 • معرفی 6 نفر پناهجو شهر کویته مقیم کابل به جمعیت هلال احمر افغانی.
 • ارسال بیش از 60 قطعه مکتوب وگزارش به مراجع وسایر مسایل زیربط.
 • اخذ بیش از 40 گزارش ومکتوب از مراجع مربوط به وزارت وسایر ادارات درپیوند به مهاجرین ،بی جاشده ،دیپورتی ها ،اجراآت نماینده گی ها وسایر موضوعات.
 • ترتیب بیش از 10 پیشنهاد به ارتباط مسایل وموضوعات مختلف به مقام وزارت.
 • ثبت 5 موسسه دربخش ثبت وراجستر انجوها.
 • تنظیم ملاقات های وزیر امورمهاجرین با دیپلوماتهای خارجی ومسولین برخی از نهاد های بین المللی.
 • 27 جلد پاسپورت برای مامورین وزارت از وزارت امور خارجه اخذ و 6 جلد دیگر اعاده شده است.

گزارش اجراآت ریاست ارتباط خارجه در ماه جوزا 1394

 1. معرفی نماینده مهاجرین افغان مقیم گجرات پاکستان به دفتر (IOM) جهت دریافت فورمه عودت برای افراد فاقد مدرک نظ ر به احکام مقام وزارت.
 2. ارسال (5) قطعه مکتوب بخاطر مشکلات مهاجرین افغان مقیم سراوان کشور ایران.
 3. ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امور خارجه در رابطه به تعین دقیق تاریخ نشست دوجانبه پیرامون تعدیلات در یاد داشت تفاهم نامه میان آسترالیا وافغانستان که قرار است بعد از ماه مبار ک رمضان در شهر دوبی،امارات متحده عربی برگذار گردد.
 4. ارسال (4) قطعه مکتوب بخاطر تکثیر گزارش ملاقات وحیدالله مومند جنرال قونسل افغانستان مقیم کویته با رئیس دفتر(UNHCR) بلوچستان.
 5. تهیه وارسال گزارش اضافه کاری سه تن (3) از کارمندان ،از بابت برج ثور سال جاری.
 6. معرفی یک فامیل(4) نفری از پناهجویان شهر کویته مقیم کابل به جمعیت هلال احمر افغانی جهت حل مشکلات شان.
 7. ارسال یک قطعه مکتوب به جواب نامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور اجتماعی وبررسی شکایات در مورد اسناد سفر حج عمره میر حمزه پناهجوی کشور تاجکستان مقیم افغانستان.
 8. ارسال(5) قطعه مکتوب در رابطه به موضوع اخراج اجباری افغانهای فاقد مدرک ودارای مدرک از پاکستان به کشوربه وزارت امور خارجه .
 9. ارسال (4) قطعه  مکتوب در رابطه به عریضه یک خانم افغان درسویدن که دوتن(2) از فامیل شان درحادثه تصادف قطار درکشور مقدونیه از دست داده وخواهان معلومات در مورد اجساد وجای دفن شان شده بود.
 10. ارسال یک قطعه مکتوب جوابیه به وزارت امور خارجه در مورد 28 تن افغان زیر سن که در مرز ترکیه دستگیر شده ونمی خواهند به کشور بطور داوطلبانه عودت نمایند.
 11. ارسال (4) قطعه مکتوب در رابطه به گزارش وزارت امور خارجه باسفارت آسترالیا دررابطه به تعدیلات دریاداشت تفاهمنامه میان دو کشور و مشکلات مهاجرین در آسترالیا در دوبی برگزار گردد؟

 

گزارش فعالیت های آمریت ارتباط خارجه وتمویل گنندگان از بابت برج جوزا سال 1394

شماره

موضوع

توضیح فعالیت ها انجام شده

ملاحظات

1

بخش تنظیم ملاقات های مقامات رهبری وزارت با سفرا وموسسات خارجی

 1.  تنظیم ملاقات وزیر صاحب با رئیس موسسه بنیاد آسیا ،با رئیس دفتر IOM وبا مارک بودن معاون نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد.

 

2

طی مراحل 5 سفر وزیر وبرخی از روسا به خارج از کشور.

در برج ثور سال جاری مجموعاً به تعداد(5) سفر به کشور های ذیل طی مراحل و تنظیم شده است:-

 1. طی مراحل سفر رئیس حمایت حقوقی وپلان به کشور امارات متحده عربی.
 2. طی مراحل سفر وزیر صاحب به کشور هالند.
 3. طی مراحل سفر وزیر صاحب به جمهوری اسلامی ایران جهت اشتراک در نشست چهار جانبه.
 4. طی مراحل سفر رئیس صاحب دفتر وعودت وادغم مجدد به جمهوری اسلامی پاکستان.
 5. سفر حفیظ الله حیدری به جمهوری اسلامی پاکستان جهت اشتراک در ششمین نشست گروپ کاری مسیر راه ابریشم

 

3

اخذ 16 گزارش از نماینده گی های امور مهاجرین ، اتشه ها وبرخی مراجع زیربط دیگر.

بخش اخذ گزارش از نماینده گیهای امور مهاجرین مقیم ایران و پاکستان .

 1. اخذ گزارش تخریب کمپ اضاخیل وتسلمی آن به آمریت عقد پروتوکول ها جهت اجراآت بعدی.
 2. اخذ گزارش د رمورد ثبت نام مهاجرین فاقد مدرک مقیم پاکستان وتکثیر آن به مراجع مربوط.
 3. اخذ گزارش عودت گروهی مهاجرین افغانستان و ارسال آن به ریاست های مربوط.
 4. اخد گزارش جرگه مهاجرین مقیم اسلام آباد و بعد تسلیم آن به آمریت عقد پروتوکول ها جهت اجراآت بعدی.
 5. اخذ راپور حاضری اتشه های امور مهاجرین مقیم پاکستان از بابت برج جوزا و ارسال آن به شعبه مربوط.
 6. اخذ گزارش  ملاقات اتشه کویته با نمایند گان UNHCR
 7. اخذ نامه اتشه های امور مهاجرین مقیم پاکستان در مورد اجرای کرایه دفتر پشاور و منازل کارمندان اتشه از بابت برج جوزا وارسال آن به شعبه مربوطه.
 8. اخذ قرار داد خط منازل نور احمد حقجو وحبیب الرحمن شمس وارسال آن به شعبه مربوطه.
 9. اخذ گزارش برج ثور اتشه مشهد.
 10. اخذ گزارش سفر کارمندان اتشه های ایران همار با نمایند گان UNHCR به ولایت یزد ایران وارسال آن به مراجع ذیربط.
 11. اخذ راپور حاضری وکرایه منازل اتشه های امور مهاجرین مقیم ایران وارسال آن به مراجع ذیربط.

 

4

بخش اخذ پاسپورت وویزه وتکثیر گزارش سفر ها به مراجع ذیربط

 1. مجموعاً (2) جلد پاسپورت برای کارمندان وزارت از طریق وزارت امورخارجه اخذ گردیده است.
 2. مجموعاً (1) گزارش سفر به مراجع ذیربط جهت اجراآت بعدی تکثیر گردید.

 

5

بخش تقرر وتبدیل کارمندان نمایند گی ها

 1. منظوری تقرر یک نقر شب باش در اتشه زاهدان.

 

6

اشتراک کارمندان آمریت ارتباط خارجه در جلسات داخل کشور وخارج

 1. اشتراک کارمندان آمریت د ر8 جلسه اداری ریاست.
 2. اشتراک آمر ارتباط خارجه در ششمین نشست گروپ کاری مسیر راه ابریشم در شهر اسلام آباد پاکستان.
 3. اشتراک آمر ارتباط خارجه د رجلسه تیم موظف تنظیم محفل روز پناهنده.

 

7

بخش ثبت وراجستر انجوها ، شورا وانجمن در وزارت  امور مهاجرین وعودت کننده گان

دربرج جوزا کدام موسسه ثبت وراجستر نگردیده است.

 

 

8

بخش معرفی عودت کنند گان به کمیشنری جهت اخذ مثنی فورم عودت واصلاح اسم

 1. مجموعاً (9) نفر عودت کنند گان جهت اخذ مثنی فورم عودت واصلاح اسم به دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد معرفی گردیده است.

 

10

بخش تکثیر گزارش عودت کننده گان و اخراجی ها که از طریق UNHCR و IOM مواصلت میورزد.

1-اخذ گزارش عودت کننده گان داوطلب از بابت برج اپریل سال 2015 و سال آن به شعبات ذیربط .

 

11

منظوری رخصتی کارمندان نماینده گی ها

 1. منظوری رخصتی سید فرید احمد کاظمی به مصرف شخصی به کابل .
 2. منظوری رخصتی جمال انصاری به مصرف شخصی به کابل

 

 

12

بخش معرفی رد مرزی ها به وزارت امور خارجه جهت اخذ ویزه دوباره .

معرفی 4 نفر رد مرز شده از برخی کشورها به وزارت خارجه

1-معرفی قربان فرزند دولت رد مرزی ایران به وزارت امور خارجه جهت اخذ ویزه ایران و انتقال دختر شان به افغانستان .

2-معرفی رد مرزی جمشید مهاجر افغان به وزارت خارجه جهت رفع مشکل شان به کشور بلغاریا.

3-معرفی عوض ناصری به وزارت امور خارجه جهت رفع مشکل شان در ایران .

4-معرفی یک تن افغان به وزارت خارجه جهت انتقال جسد پسر کاکایش که در ایران به اثر حادثه و فات نموده بود .

 

13

بخش گرفتاری های مهاجرین در کشور های میزبان

دربرج جوزا کدام راپور در مورد گرفتاری مواصلت نورزیده است.

 

 

 

 

واخذ وارسال حدود 180 قطعه مکتوب در موارد مختلف به داخل وخارج کشور از وزارت

گزارش کاروفعالیت آمریت عقد پروتوکول ها طی   برج جوزا سال۱۳۹۴

ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست حمایت حقوقی به ارتباط تفاهمنامه انگلستان که الـــــــی اخیرتذ ئید ویا تعدیل درمواد ، موافقتنامه متذکره مـــــرعی الاجرا میباشد،غرض اگاهی واجراات بعدی شان وارسال چهارقطعه مکاتیب بریاست هــــــــای دفــــتر، حمایت حقوقی، پالیسی وپلان واطلاعات وارتباط عامه به ارتباط تصحیح مهاجرکارت ، مهاجرین افغان مقیم شهرکویته پاکستان غرض اگاهی واجرات بعدی.    

-تهیه یک قطعه پیشنهاد به ارتباط  تعین و توظیف کمیته تخنیکی درمورد ابرازنظرپیرامون تفاهمنامه موسسه پا ملرنه که میخواهد جهت خدمت به بیجاشده گان وزیرستان شمالی که در ولسوالی گربز ومتون ولایت خوست میبا شند  با وزارت امورمهاجرین  عقد نماید غرض هدایت بمقام محترم وزارت.   

   وارسال سه قطعه مکتوب و کاپی پیشنهاد به  اعضا ی تعین وتوظیف کمیته تخنیکی درمورد ابرازنظرپیرامون تفاهمنامه پاملرنه بریاست های رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی، حمایت حقوقی وعودت وادغام مجدد.

- ارسال پنج قطعه مکاتیب به ریاست های هماهنگی امورولایات، عودت وادغام مجدد، ریاست حمایت حقوقی وریاست اطلاعات وارتباط عامه درمورد تخریب کمپ اضاخیل مقیم شهرپشاوربمنظورعودت دسته جمعی مهاجرین افغان ازکمپ متذکره جهت آماده گی های لازم را جهت جابجا نمودن عودت کنند گان اتخاذ نمایند.

-ارسال دوقطعه مکتوب تعقیبی به وزارت محترم امورخارجه ودفترکمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهـــــنده گان به ارتبــــاط چهــــــــارورق مشکلات مهاجرین افغــــــان مقیم کشورسوریه.

 • ارزیابی تفاهمنامه موسسه پاملرنه باهمکاری ،نماینده گان ریاست عــــــــودت وادغام مجدد، حمایت حقوقی تحت ریاست رئیس رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی.
 • ارسال نظر وزارت امورمهاجرین ذریــــــعه نامــه نمبر (187) مورخ13/3/1394 به پاسخ نامـــــــه شماره(837) مورخ5/3/1394 ریاست حقوق ومعاهدات وزارت محترم امورخارجه درمورد موافقتنامه سه  جانبه با کشوریونــــــان که  وزارت امورمهاجرین با درنظرداشت قوانین نافذه هردو کشور وکنوانسیون 1951وپروتوکول 1967اعلا میه حقوق بشر 1941میثاق بیــــــــن لمللی1966حقوق مـــــدنی سیاسی  جهت حل مشکلات مهاجرین  میخواهد که  موافقتنامه سه جانبه را با کشوریونا ن امضا نماید  .
 • ارسال نامه بـــــــه  ریاست هــــای مرکزی  و ریاست محتــــــرم هماهنگی امورولایات تااز طریق خویش بریا ست های امورمهاجرین ولایات( ننگرهار ، لغمــــــان ، کنـــــــر ها ، لوگر ، پکتیا وخوست اطلاع دهند تا درصورت عودت دسته جمعی مهاجرین افغان ازکمپ اضاخیل مقیم پشاور به وطن بمنظور  جا بجا  نمودن شان  تدابیر و اماده گی های لازم را اتخا ذ  نمایند.
 • ارسال نامه بدفترمحترم UNHCR بمنظورآماده گی هــــــای لازم به ارتباط عــــودت مهاجرین ازکمپ اضاخیل مقیم پشاور به  منطقه دوبندی ولایت لوگر.
 • مطالبه اسناد و قیمت یک پایه جنراتور مساعدت اهـــــدا شـــده موسسه محترم IOM  وبعد از مواصلت معلومات درمورد قیمت یک پایه جنراتوربرقی ازدفترIOM  وارسال اسناد اهدا یک پایه جنراتوروقیمت آن بریاست محترم اداری غرض اجراات بعدی شان.

ارسال سه قطعه مکاتیب بریاست هـــــــــــای  عــــــــــودت وادغام مجدد، حمایت حقوقی واطلاعات وارتباط عامه به ارتباط ا حتمال  عـــــــــودت گروپـــــی مهاجرین افغان ازپاکستان که ریاست محتـــــــرم عودت وادغام مجدداز ظرفیت شهرکهای خویش معلومات دهند که تاچه اندازه  در شهرکهاهــــــــای خویش امکانات جذب عودت کنند گان را دارا میباشد. 

 • ارسال یک قطعه مکتوب بریاست هماهنگی امورولایات درمورد عودت 400 فامیل ازکمپ اضاخیل به لوگردرمنطقه  دوبندی  تا به همکاری مسولین مربوطه  تدابیرلازم را  بمنظور جا بجا نمودن  مهاجرین درآن ولایت اتخاذ نمایند .
 • ارسال  مکتوب به ارتبا ط  عقد تفاهم نامه ها وموافقتنامه ها که باید شخص اول اداره بعد از موافقه وزارت امور خارجه عقد گردد به پاسخ نامه  ریاست محترم دفتر که  تمام  موافقتنامه عقد شده این ریاست ازطریق ریاست حقوق ومعاهدات وزارت محترم امورخارجه طی مراحل گردیده بعد از اخذ صلاحیت نامه  امضا گردیده است.  
 • اسال نامه بریاست محترم حقوق معاهدات وزارت امورخارجه جهت ابراز نظر درمورد تفاهم نامه موسسه پاملرنه ودرضمن نظرخاص خویش را پیرامون بند (12) مصوبه نمبر(8)مورخ 12 /12/19شورای محترم وزیران درمورد صلاحیت عقد تفام نامه ها موافقتنامه درروشنی مصوبه متذ کره ابراز داشته واز نتیجه آن این وزارت را درجریان قرا داده تا درآینده مطابق آن عمل نمائیم
 • ارسال نامه به مقام وزارت امورخارجه غرض معرفی نماینده با صلایت خویش   بمنظور بحث پیرامون تعدیلات درموافقتنامه سه جانبه با کشوراستر الیا که دروزارت امورخارجه ویا این وزارت تدویرگردد.

گزارش ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۹ الی ۱۳ جوزا

 • ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امورخارجه د ررابطه به تعین دقیق تاریخ نشست دو جانبه پیرامون تعدیلات در یاد داشت تفاهم نامه میان آسترالیا و افغانستان.
 • ارسال(4) قطعه مکتوب بخاطر تکثیر گزارش ملاقات وحیدالله مومند جنرال قونسل افغانستان مقیم کویته با رئیس دفتر(UNHCR) بلوچستان.
 • معرفی یک فامیل (4) نفری از پناهجویان شهر کویته مقیم کابل به جمعیت هلال احمر افغانی جهت حل مشکلات شان.
 • ارسال یک قطعه مکتوب بجواب نامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امو راجتماعی وبررسی شکایات د رمورد اسناد سفر حج عمره میر حمزه پناهجوی کشور تاجکستان مقیم افغانستان.
 • ارسال(5) قطعه مکتوب در رابطه به موضوع اخراج اجباری افغانهای فاقد مدرک ودارای مدرک از پاکستان.
 • ارسال (4)قطعه مکتوب در رابطه به عریضه یک خانم افغان در سویدن که دو تن (2) از اعضای فامیل شانرا درحادثه تصادف قطار در کشور مقدونیه از دست داده.
 • ارسال یک قطعه مکتوب جوابیه به وزارت امور خارجه در مورد 28 تن افغان زیر سن که در مرز ترکیه دستگیر شده اند.
 • ارسال (4) قطعه مکتوب در رابطه به گزارش 28 تن از افغانان زیر سن 18 در مرز ترکیه که نمی خواهند طور داوطلبانه عودت نمائید.
 • ارسال(4)قطعه مکتوب در رابطه به گزارش وزارت امور خارجه به سفارت آسترالیا در رابطه به تعدیلات در یاد داشت تفاهم نامه میان دو کشور.
 • ارسال(4) قطعه مکتوب در رابطه به تکثیر گزارش ورود غیر منظم وغیر قانونی مهاجرین افغان به قلمرو اتحادیه اروپا.

 

گزارش هفته دوم برج جوزا سال ۱۳۹۴ آمریت عقد پروتوکول ها

 • ارزیابی تفاهم نامه موسسه پاملرنه به همکاری،نماینده گان ریاست عودت وادغام مجدد حمایت حقوقی تحت ریاست رئیس رسیده گی به وضعیت بیجا شده گان داخلی.
 • ارسال نظر وزارت امور مهاجرین ذریعه نامه نمبر(187) مورخ 1394/3/1در مورد موافقت نامه سه جانبه با کشور یونان.
 • ارسال نامه به ریاست های مرکزی و ریاست محترم هماهنگی امور ولایات در رابطه به اخراج مهاجرین از کمپ اضاخیل پاکستان.
 • ارسال سه قطعه مکتوب بریاست های عودت وادغم مجدد،حمایت حقوقی و اطلاعات وارتباط عامه به ارتباط احتمال عوت گروپی مهاجرین افغان از پاکستان.
 • ارسال یک قطعه مکتوب بریاست هماهنگی امور ولایات  درمورد عودت 400 فامیل از کمپ اضاخیل به لوگر.
 • مکتوب به ارتباط عقد تفاهم نامه ها وموافقت نامه ها که باید شخص اول اداره بعد از موافقه وزارت امور خارجه عقد گردد .

فشرده گزارش ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۱ الی ۸ جوزا ۱۳۹۴ .

معرفی نماینده مهاجرین افغان مقیم گجرات و راولپندی پاکستان به دفتر IOM جهت دریافت فورمه عودت برای افرادفاقد مدرک نظر به احکام مقام وزارت .

ارسال 5 قطعه مکتوب بخاطر مشکلات مهاجرین افغان مقیم سراوان کشور ایران .

دربخش تنظیم ملاقات های مقامات رهبری وزارت باسفرا و موسسات خارجی

 • تنظیم ملاقات ها با وزیر امور مهاجرین با سفرای کشورهای  امارت متحده عربی ، جمهوری ترکیه ، هندوستان ، جمهوری اسلامی ایران و نماینده وزارت اقتصاد ، صندوق سازمان ملل متحد و رییس موسسه بنیاد اسیا.

تنظیم سفرهای وزیر امور مهاجرین  به کشور های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان.

 • اخذ گزارش از نماینده گی های امور مهاجرین مقیم کشور های ایران و پاکستان
 •         //  مشکلات 300 فامیل مهاجر که زمین های شان در ولایت تخار غصب گردیده و ارسال آن بمراجع ذیربط جهت حل مشکل .
 •         //  آمار و ارقام مهاجرین به اساس تفکیک از نماینده گی ها و ارسال آن به مراجع ذیربط .
 •         //   کشته و زخمی شدن هفت تن از مهاجرین افغان در ایران .
 •          // مساعد ساختن زمینه عودت مهاجرین کمپ باغیچه از آتشه پشاور و تسلیمی آن به شعبه مربوطه .
 •         //  حریق شدند موتر حامل مهاجرین فاقد مدرک افغان و تکثیر آن بمراجع ذیربط .
 •          //  بازدید حبیب الرحمن شمس از مرکز دفتر PCM کویته .
 •         // سفر وزیر امور مهاجرین از ایران و تکثیر آن بمراجع ذیربط .
 •          // ملاقات حبیب الرحمن شمس با مسولین وزارت سفران پاکستان و بزرگان مهاجرین در کویته.
 •          // وضعیت رقتبار زندانیان افغان در زندان های پاکستان و تکثیر آن به شعبه مربوطه .
 •         //  تخریب منازل مهاجرین افغان مقیم اسلم دیری پشاور و ارسال آن بمراجع مربوطه .
 •           //  تعین ضرب العجل کشور پاکستان برای تخلیه کمپ اضاخیل و تکثیر آن به شعبات مربوطه .
 •          //  آزار واذیت مهاجرین د رپوسته پلچرخی و تکثیر آن جهت حل مشکل به ریاست حمایت حقوقی .

بخش تقرر و تبدیل کارمندان نماینده گی ها

 • معرفی حبیب الرحمن شمس معاون اتشه پشاور بحیث سرپرست نماینده گی کویته .
 • معرفی ده نفر عودت کننده گان جهت اخذ مثنی فورم عودت و اصلاح اسم به دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد .
 • ترتیب و ارسال پیام امتنانیه ای از طرف وزیر امور مهاجرین عنوانی معاون صدر اعظم کشور اذربایجان .
 • ارسال استراتیژی وزارت به دفتر های UNHCR و IOM جهت ابراز نظر .
 • تکثیر مکلفیت های موسسات ثبت شده در وزارت به ریاست پالیسی و پلان جهت اجراآت بعدی .
 • معرفی نماینده گان قوم گجر به نماینده گی امور مهاجرین مقیم پاکستان و ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار جهت مساعد ساختن زمینه عودت شان .
 • اخذ اسناد در مورد اهدای یک پایه جنراتور به وزارت از جانب دفتر IOM .
 • ترتیب پیشنهاد به مقام محترم وزارت در مورد نشر فلم های کوتاه آزار و ازیت مهاجرین توسط پولیس ایران .
 • تکثیر گزارش برج های مارچ و اپریل سال 2015 عودت کننده گان داوطلب و اجباری که از طریق IOM و UNHCR همچنان تکثر گزارش اخراجی های جبری فاقد مدرک از طرف پاکستان .
 • معرفی یک تن نماینده مهاجرین افغان مقیم پاکستان به وزارت امور خارجه و نماینده گی های امور مهاجرین مقیم پاکستان جهت رسیده گی به مشکلات شان .
 • معرفی میرآغا پدر شخص به قتل رسیده در ایران جهت انتقال جنازه پسرش به وزرت امور خارجه و آمریت نماینده گی ایران .
 • اخذ معلومات از اتشه پشاور در مورد هویت گارد امنیتی دفتر اتشه پشاور .
 • تکثیر گزارش در مورد سهمیه حج برای مهاجرین به مراجع ذیربط .
 • اخذ منظور پرداخت مصارف دو روزه آمریت نماینده گی ها به ولایات ایران جهت سفر رسیمی همرای مسولین دفتر UNHCR .
 • معرفی پدر یکتن مهاجر در کشور ایتالیا جهت انتقال پسر شان از کشور ایتالیا به وزارت خارجه .
 • اخذ گزارش گرفتاری (17) تن افغان توسط پولیس پاکستان و ارسال آن به شعبات مربوط جهت هائی آنها .
 • ارسال حدود 20 قطعه مکتوب به ریاست های مرکزی وزارت وسایر ادارات دولتی در رابطه به مسایل مرتبط به مهاجرین ، عودت کننده گان و تعقیب موضوعات اداری .

گزارش کار و فعالیت برج ثور سال ۱۳۹۴ ریاست ارتباط خارجه

 • ارسال گزارش در رابطه به وضعیت مهاجرین افغان مقیم پاکستان بعد از سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان بریاست های دفتر ، پالیسی و پلان ، حمایت حقوقی و اطلاعات ارتباط عامه .
 • ارسال گزارش تصحیح کارت های مهاجرین مقیم پاکستان بریاست های دفتر ، پالیسی و پلان ، حمایت حقوقی و اطلاعات وراتباط عامه .
 • ارسال نامه به وزارت امور خارجه در مورد مسدود شدن دفتر PCM (تصحیح کارت ) مقیم راولپندی پاکستان .
 • ارسال درخواستی های مهاجرین افغان مقیم شهر پشاور به اداره امور و دارالانشای شواری وزیران غرض اجراآت بعدی .
 • ارسال مکاتیب به آمریت نماینده گی امور مهاجرین مقیم ایران و نماینده گی های امور مهاجرین مقیم پاکستان د رمورد سهمیه حج بیت الله شریف .
 • ارسال نامه تعقیبی به وزارت امور خارجه در مورد موافقتنامه سه جانبه با کشور اطریش.
 • ارسال نامه تعقیبی به دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان به ارتباط ترتیب موافقتنامه یو نان به زبان دری .
 • ارسال مکاتیب تعقیبی به وزارت امور خارجه در مورد بازنگری موافقتنامه سه جانبه که قبلاً غرض طی مراحل به آنوزارت ارسال گردیده بود .
 • ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امور خارجه در مودر تنظیم جلسه دوجانبه با مقامات ایرانی در حاشیه جلسات چهار جانبه که بتاریخ 19 ماه می 2015 در شهر تهران برگزار می گردد.
 • ارسال گزارش بازید اتشه امور مهاجرین مقیم پشاور از کمپ های مهاجرین مقیم پاکستان بریاست های دفتر ، پالیسی و پلان ، حمایت حقوقی و اطلاعات ارتباط عامه .
 • طی مراحل اسناد سفر هئیت وزارت امور مهاجرین به کشور پاکستان در مورد راجستریشن افغانهای مهاجر مقیم آن کشور.
 • ترتیب و تنظیم جلسه امضاء موافقتنامه دو جانبه میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و دفتر محترم IOM به ارتباط همکاری های دو جانبه برای مهاجرین عودت کننده و بی جاشده گان داخلی در مقر وزارت .
 • ارسال کاپی موافقتنامه دو جانبه iom به ریاست های پالیسی و پلان ، حمایت حقوقی و رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی بمنظور پیگیری از پروژه های آن موسسه برای عودت کننده و بی جاشده گان .
 • ارسال یک نامه به وزارت امور خارجه به ارتباط وضعیت رقتبار مهاجرین افغان د محابس بمنظور تماس به مسولین جانب پاکستان غرض حل مشکلات مهاجرین .
 • ارسال یک قطعه مکتوب به دفتر محترم UNHCR در مورد تخریب منازل مهاجرین در شهر پشاور.
 • ارسال چهارورق گزارش مشکلات (1500])  مهاجر افغان مقیم کشور سوریه به وزارت محترم امور خارجه ، دفتر محترم UNHCR  و IOM غرض رسیده گی به وضعیت زنده گی رقت بار آنها در آنکشور.
 • تهیه اسناد جلسه چهار جانبه که میان جمهوری اسلامی افغانستان ، پاکستان ، ایران و UNHCR در شهر تهران تدویر می یابد به مقام محترم وزارت وهئیت شان .
 • ارسال یک قطعه مکتوب به دفتر محترم UNHCR به ارتباط تخلیه کمپ اضاخیل مهاجرین افغان مقیم پشاور غرض رفع مشکل و کمک به ایشان .
 • ارسال کاپی نامه وزارت امور خارجه به ریاست حمایت حقوقی در مورد تفاهنامه کشور شاهی انگلستان الی تغیر و تعدیل مرعی الاجرا بودن آن غرض آگاهی واجراآت بعدی شان .
 • معرفی 5 تن از پناهجویان شهر کویته مقیم کابل به کمیشنری عالی ملل متحد UNHCR در کابل جهت حل مشکلات شان.
 • ارسال مکاتیب بخاطر تکثیر گزارش حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه بندر عباس شهرستان خاش .
 • ارسال مکاتیب بخاطر تکثیر گزارش 13 نفر افغان گروگان گرفته شده توسط قاچاقچیان در سراوان سیستان و بلوچستان ایران .
 • پیشنهاد در رابطه به وضعیت رقتبار محبوسین افغان در زندان های پاکستان به مقام وزارت .
 • ارسال مکاتیب در مورد محبوسین افغان در پاکستان به ریاستهای مرکزی ، وزارت خارجه و اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد و ریاست عمومی امنیت ملی .
 • ارسال مکاتیب بخاطر تکثیر گزارش مفصل قاچاق انسان و کشته شدن اتباع کشور در مرزهای ایران به ریاست های مرکزی .

فعالیت کاری ریاست ارتباط خارجه از تاریخ ۲۹ حمل الی ۲ ثور ۱۳۹۴

دربخش موافقتنامه ها :

 • ارسال گزارش ارقام عودت کننده گان را جستر شده از شهر کویته پاکستان بریاستهای زیربط .
 • ارسال مکاتیب به ارتباط عملیات نیرو های پاکستانی در منطقه کبابیان پشاور، ایجاد شورای کوچیهای در مورد مهاجرکارت و گزارش تصحیح کارتهای مهاجرین افغان مقیم کویته به ریاستهای زیربط وزارت
 • .دربخش تنظیم مهاجرت ها :
 • ارسال مکاتیب بخاطر تکثیر گزارش چپه شدن موتر مهاجرین حین ورود از پاکستان به ایران ، اخراج اجباری ۲۰۲ فامیل مهاجر افغان از پاکستان به ولایت پکتیا .
 • پیگیری موضوع سرپرست های  ۵۲  خانواده مهاجرین جبراً اجراج شد ه ازپاکستان که سرپرست های  آنها هنوز در پاکستان محبوس اند.
 • پیگیری موضوع مساعدت ساختن زمینه عودت ۳۲ فامیل که از اثر جنگ به آنسوی مرز بی جاشده بودند.
 • ارسال مکاتیب بخاطرتکثیر گزارش به گروگان گرفته شدن ۵۳ نفر افغان در ولسوالی زابل ایران ، تکثیر گزارش کشته و سو ختانده شدن ۷ نفر افغان که بطور قاچاق به ایران میرفتند ، توسط قاچاقبران .

فعالیت کاری ریاست ارتباط خارجه در جریان ماه حمل ۱۳۹۴

دربخش بازنگری موافقتنامه ها :

 • ارسال طرح متن باز نگری شده موافقتنامه سه جانبه به کشور های هالند ، ناروی ، دینمارک ، انگلستان ، فرانسه ، سویدن ، و مسولین وزارت امور خارجه ، غرض طی مراحل بعدی .
 • ارسال تفاهمنامه دو جانبه که با موسسه GTZ  المان به استناد بند ۱۱ مصوبه شماره ۸ ، مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱ ، به امضاء رسیده بود ، جهت ابراز نظر به وزارت عدلیه .

دربخش ارسال گزارشات وسایر اجراآت :

 • ارسال ده ها قطعه مکتوب و گزارش در ارتباط  به نتایج بیست و پنجمین نشست سه جانبه به جمهوری اسلامی پاکستان ، UNHCR ،ورود هیئت ایرانی جهت نشست دو جانبه به کابل ، نتایج سفر وزیر امور مهاجرین به پاکستان ، سهمیه حج بیت الله شریف برای مهاجرین مقیم پاکستان ، تاریخ دقیق نشت مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه در جلسه موافقتنامه آُسترالیا ، مسدود شدن تونل کوهات و سایر موضوعات مرتبط به مهاجرین به ریاست مرکزی وزارت و بعضی از ادارات دولتی و نهاد های بین المللی .

دربخش مهاجرت های غیر منظم :

 • ارسال مکاتب متعدد در مورد افغانهای که بطور غیر قانونی در عربستان سعودی زنده گی می نمایند ، آزادی ده افغان فاقد مدرک از محبس کراچی ، زمینه عودت ۳۲ فامیل از آن سوی خط دیورند ، تلفات افغانها از اثر حادثه ترافیکی در ایالت سیستان ایران ، اخراج ۲۰۲فامیل مهاجر از پاکستان به ادارات دولتی ، موسسات بین المللی و بعضی از ریاست های مرکز .

دربخش پناهجویان خارجی مقیم افغانستان :

 • پیگری موضوعات مرتبط به سه نفر از پناهنده گان خارجی به افغانستان ، غرض ادامه تحصیل به وزارت های معارف و تحصیلات عالی و مساعدت نقدی برای ۳۲ طفل پناهجو از طریق هلال احمر افغانی .

دربخش سفر ها :

 • تنظیم و طی مراحل اسناد سفر وزیر امور مهاجرین به هالند ، سویدن و انگلستان جهت رفع مشکلات مهاجرین در آنکشور ها ، طی مراحل اسناد سفر رییس پلان و پالیسی به هالند جهت شرکت در کنفرانس مهاجرت ، تنظیم امور مرتبط به سفر رییس رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی به ترکیه غرض آموزش .

دربخش ارسال گزارشات :

 • ارسال گزارشات سفر های هیئت وزارت از پاکستان ، به اداره امور ، آمر ارتباط خارجه به گرجستان ، معین مالی و اداری به بلغاریا ، تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شده است .

دربخش تنظیم ملاقات ها :

 • تنظیم ملاقات  وزیر امور مهاجرین با سفرای کشور های دنمارک ، ناروی ، هالند ، المان ، ایران ، فرانسه در رابطه به وضعیت مهاجرین ، تنظیم ملاقات وزیر اعلی خیبر پشتونخوا ، با رییس اجراییه و تنظیم ملاقات نماینده گان مهاجرین با رییس اجراییه .

دربخش تدویر جلسات و راجستر انجو ها :

تدویرسومین جلسه بین الوزارتی کمیته ملی رهبری تطبیق ستراتیژی راه حل های پناهنده گان ، طی مراحل اسناد انجمن صلح برای زنان و موسسه انکشاف اجتماعی آینده افغانستان ، جهت ثبت و را جستر آنها در شهرک های مهاجرین و ده ها مطلب مرتبط دیگر به مهاجرین و عودت کننده گان را بطور مکتوب به سایر ادارات ارسال و یا از بعضی منابع اخذ نموده است .