فعالیت ها ی کاری ریاست حمایت حقوقی

27-31 اسد

1-      اشتراک درجلسه افتتاحیه برنامه مهاجرت برای توسعه  از سوی موسسه GIZ در هوتل کابل سرینا

2-      کار بالای تفاهمنامه با وزارت معارف

3-      اشتراک در جلسه در وزارت معارف و بحث روی تفاهمنامه با آن وزارت محترم

4-      تدویر جلسه با اعضای کمیته مشورتی در مورد قانون پناهندگان در دفتر ریاست حمایت حقوقی

5-      کار بالای تفاهمنامه مرسی کور، save the children، شرکت ساختمانی فاتح رحمانی و شرکت ساختمانی خراسان آبادی

6-      ارسال تفاهمنامه موسسات فاتح رحمانی، خراسان آبادی، بازسازی اجتماعی افغان جهت ابراز نظر به ریاست های مربوطه

7-      ملاقات با نمایندگان موسسات ADA، فاتح رحمانی، بازسازی اجتماعی افغان

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظرخواهی

ارسال تفاهمنامه جهت تطبیق و نظارت/ امضا

تدویر جلسات/ اشتراک در جلسات

ملاقات ها

ملاحظات

1

 

فاتح رحمانی

خراسان آبادی

بازسازی اجتماعی افغان

 

تدویر جلسه در مورد قانون پناهندگان

جلسه در وزارت معارف

جلسه

با نمایندگان موسسات

ADA

فاتح رحمانی

خراسان آبادی

 

 

 

8-      از پـروسـۀ بـرگشت (134) تن طــی5 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

9-      بتعـداد (58) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های سویدن : 2تن ،  اطریش : 2 تن ، بلجیم: 1 تن، فنلند: 4 تن ،ناروی :3 تن وآلمان : 46 تن ) و به تعـداد (76) تن عــودت کنندگان داوطلب  (ازکشور ترکیه :65 تن، اطریش: 6 تن، فنلند : 1تن ،آلمان :2 تن وبلغاریا: 2 تن ( با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM به وطن عـودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

10- ارسال جواب مکتوب  ریاست محترم دفتر وزارت دررابطه به مشکلات مهاجرین افغان در حوزه امریکا.

11- ارسال ایمیل به موسسه محترم  ACE در رابطه مساعدت های مهاجرین افغان که از کشور فرانسه به وطن برگشت نموده اند

12- معرفی  6 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 3 تن عودت کننده کشور ایرا ن ، یک تن عودت کننده کشوریونان با تفکیک 5  تن طبقه ذکور 5 تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف

13- ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امورخارجه در رابطه به گزارش مرور دوره جهانی (UPR)

14- اشتراک دو تن از کارمندان در ورکشاپ چهار روزه فساد اداری، اخلاقی ومکتوب نویسی دریاست خدمات ملکی

15- اشتراک کارمندان در روند فراهم آوری تسهیلات توزیع تذکره تابعیت برای بیجاشدگان و عودت کنندگان

16- صدور20 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 30 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است

6-10اسد

1-      اشتراک در نخستین نشست گروه کاری تهیه  گزارش مرور دوره ای جهانی UPR درقصر ستوری وزارت امور خارجه.

2-      بررسی مجدد تفاهمنامه NRC در رابطه به پروژه اعمار کمپ عبوری میلک و پیشنهاد مجدد آن به مقام محترم وزارت

3-      پیشنهاد نمودن تفاهمنامه موسسه مدیرا و ارسال آن به ریاست عمومی عودت جهت امضا بعد از اخذ حکم مقام وزارت

4-      پیشنهاد نمودن دو تفاهمنامه موسسه WSTA و ارسال آن به ریاست عمومی بیجاشدگان داخلی جهت امضا بعد از اخذ حکم مقام وزارت

5-      تدویر جلسه با موسسه سولیدریتی و بحث در مورد تفاهمنامه شان

6-      ملاقات با نماینده وزارت معارف و بحث در مورد تفاهمنامه دو جانبه با آن وزارت محترم

7-      تهیه طرح مسوده با موسسات ORD و تابش و ارسال آن به ریاست های مربوطه غرض اظهار نظر

8-      ملاقات با موسسات WSTA، ACTED, NRC  در مورد تفاهمنامه هایشان

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظرخواهی

ارسال تفاهمنامه جهت تطبیق و نظارت/ امضا

تدویر جلسات

ملاقات ها

ملاحظات

1

-

تابش

ORD

تفاهمنامه مدیرا جهت امضا

2 تفاهمنامه WSTA  جهت امضا

جلسه با موسسه سولیدریتی

نماینده وزارت معارف

موسسه WSTA

موسسه NRC

موسسه ACTED

 

 

 

9-      از پـروسـۀ بـرگشت (34) تن طــی3  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

10- بتعـداد (7) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های ، ناروی : 3تن ، ، ، هالند : 1 تن و انگلستان: 3 تن ) و به تعـداد (28) تن عــودت کنندگان داوطلب  (ازکشورهای ترکیه : 25 تن واطریش : 3 تن ( با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  ACE-ERIN و نهاد شاه جهان به وطن عـودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

11- ارسال مکتوب به  امورخارجه دررابطه به ارسال تاریخ دقیق عودت کنندگان ازکشورترکیه جهت فراهم  سازی کمک ها ، ازقبل با این وزارت شریک سازند.

12- ارسال آماروارقام تخمینی مهاجرین وپناهندگان افغان مقیم کشورهای میزبان با تفکیک مهاجرین قانونی وغیرقانونی به ریاست دافغانستان بانک..

13- ارسال مکتوب به سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) دررابطه به فراهم ساختن مساعدت ها برای عودت کنندگان داوطلب واجباری ازکشورهای میزبان بعد ازبازگشت به افغانستان. 

14- معرفی  4 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 2 تن عودت کننده کشور ایرا ن با تفکیک 4 تن طبقه ذکور 2 تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف ازجمله برای 45 تن آن مشوره های سالم حقوقی داده شده است

15- ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم زنان در رابطه به گزارش ایجاد کمیته منع آزار و اذیت زنان و اطفال دراین وزارت.

16- کمپاین آگادهی جهت فراهم آوری سهولت بخشیدن به روند توزیع تذکره تابعیت برای بیجاشدگان داخلی و توزیع غذا برای آنها توسطه تیم موظف.

17- صدور15 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 29 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

1-4 اسد

1-      اشتراک درجلسه کمیسیون عالی مهاجرت و ارائیه گزارش از وضعیت مهاجرین درکشور های اروپائی

2-      هماهنگی با موسسه مرسی کور و تدویر جلسه در مورد امضای تفاهمنامه از سوی وزیر صاحب و ارسال آن به ریاست های مربوطه غرض نظارت و تطبیق

3-      تدویر جلسه با UNHCR در مورد موسسات همکار و برگزاری جلسات تصویب قانون پناهندگان

4-      ملاقات با موسسات ORD، تابش، سولیدریتی، NRC و مدیرا در مورد تفاهمنامه هایشان

5-      ارسال تفاهمنامه های موسسات HAPA  و SAVE THE CHILDREN به ریاست های عضو کمیت جهت نظرخواهی

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظرخواهی

ارسال تفاهمنامه جهت تطبیق و نظارت

تدویر جلسات

ملاقات ها

ملاحظات

1

مرسی کور

SAVE THE CHILDRN

HAPA

مرسی کور

جلسه با UNHCR در مورد موسسات همکار و برگزاری جلسات قانون پناهندگان

موسسه ORD

موسسه NRC

موسسه تابش

موسسه سولیدرتی

موسسه مدیرا

 

 

 

6-      از پـروسـۀ بـرگشت (34) تن طــی5  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

7-      بتعـداد (10) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های سویدن  : 2 تن، ناروی : 2 تن ، دنمارک: 1 تن ، بلجیم: 2 تن، اتریش : 1 تن و انگلستان: 2 تن ) و به تعـداد (24) تن عــودت کنندگان داوطلب  (ازکشورهای ترکیه : 19 تن ،اطریش : 4 تن و هالند: 1 تن ( با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  ACE-ERIN و نهاد شاهجهان به وطن عـودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

8-     ارسال مکتوب به اداره محترم امور، ریاست محترم اجرائیه، وزارت محترم امور خارجه و دفتر محترم شورای امنیت در رابطه به ارسال گزارش کمیته تخنیکی راجع به کانسیپت نوت کشور های دنمارک و ناروی بخاطر اتخاذ تصمیم از جانب حکومت وحدت ملی. 

9-      معرفی  3 تن عودت کننده کشور پاکستان ،6تن عودت کننده کشور ایرا ن ، 5 تن عودت کننده سایر کشورها با تفکیک13تن طبقه ذکور ویک تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف ازجمله برای 4 تن آن مشوره های سالم حقوقی داده شده است

10-  تدویر کمیته پیگیری غضب زمین

11-  اشتراک یک تن از کارمندان درجلسه کمیته راه حل ها به منظور مدیریت وادغام بهتر بیجاشدگان.

12-  صدور20 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 48 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

7) ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

1-      تدویر جلسات هفته وار ریاست به منظور رفع چالش ها ،پیشنهاد وهماهنگی در پیشبرد امورات یومیه میان پر سونل ریاست .

2-      شریک ساختن مشکلات بی سرپناه یی بیجاشده گان ولسوالی فرخار ولایت تخار که فعلا ً درتصدی سپین زرولایت کندزسک ابراز نظردرمورد تفاهم نامه موسسه حمایه اطفال وشریک ساختن آن باریاست حمایت حقوقی

3-      ونت دارند بامقام ولایت کندز ریاست مهاجرین تخار.

4-      رسیده گی به مشکلات محترم کرم خان نماینده (530) فامیل بیجاشده گان ولسوالی های مختلف ولایت بلخ وولایت فاریاب وشریک ساختن آن باموسسه GIZ وریاست مهاجرین ولایت بلخ .

5-      شریک ساختن مشکلات بیجاشده گان (700) فامیل ولایات غور، هرات ، بادغیس ، مزارشریف ، فراه ، هلمند ، کندهار وبدخشان که فعلاًدرولایت نیمروز سکونت دارد باریاست مهاجرین ولایت نیمروز . - رسیده گی به مشکلات به سرپناه یی همیشه گل باشنده ولسوالی کلکان ولایت کابل وشریک ساختن آن باموسسات ACBAR,OCHA,UN, وریاست مهاجرین ولایت کابل.

6-      ارسال عرایض (4) فامیل بیجاشدگان ولایات مختلف در نواحی مختلف شهر کابل بسر میبرند به کمیته کاری شناسایی مستحقین بیجاشدگان داخلی .

7-      تحلیل وتجزیه گزارشات ولایات در سطع کشور .

8-      تهیه گزارش 15 روزه ازآماروارقام وهمچنان از وضعیت بیجاشده گان و ارا ئیه آن به شورای امنیت.

9-      ـ تهیه گزارش از ولایات نا امن کشور و ارائیه آن به ریاست تثبیت و پاسخدهی.

10-  -گزارش هفته وار از آمار و ارقام بیجاشده گان داخلی و ارائه آن به شورای امنیت.

11-  جمع آوری آمار وارقام تعداد (196153) فامیل بیجاشده گان داخلی درسطع کشور.

12-  -اشتراک یک تن از کارمندا به ورکشاب دو روزه کمیته مصونیت غذائی.

13-  اخذ گزارش از رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی در سطح کشور، در طول هفته برای 283 فامیل بیجاشدگان اخیر ولایت پنجشیر از جانب موسسات بین المللی مساعدت نقدی، غذائی و غیر غذائی صورت گرفت.

14-  معرفی 401 فامیل بیجاشدگان ولسوالی چمتال ولایت بلخ به ریاست مهاجرین ولایت بلخ غرض رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان متذکره.

15-  ارسال 36 قطعه مکتوب به موسسات CHA,OHW,RWDOA, DRC و ولایات مربوطه جهت تطبیق پروگرام توزیع کمک ها به اشخاص دارای نیازمندی خاص (PSN).

16-  بتعداد (13) نفر از کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به کلینیک مراجعه کردند که برایشان خدمات صحی مختلف النوع صورت گرفت

17-  -اشتراک یک تن از پرسونل کلینیک صحی به جلسه در مورد آزار و اذیت اطفال و زنان مورخ 2/5/1397 در تالار وزارت

18-  -اجراات متفرقه در داخل کلینیک صحی .                        

اینک گزارش هفته وار این ریاست طورفشرده ترتیب وصحت است.

18-22

1-     مطالعه و بازنگری مقرره تنظیم وظایف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و ارسال آن به تمام معینیت‏ها و ریاست های مرکزی جهت ابراز نظر

2-     نهایی سازی تفاهمنامه موسسه ACTED و پیشنهاد آن به مقام محترم وزارت

3-     ارسال کاپی مسوده اعلامیه همکاری موسسه GIZ به وزارت مالیه جهت ابراز نظر

4-    از پـروسـۀ برگشت (40) تن طــی   4 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

5-     بتعـداد (36) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های ناروی: 5 تن، سویدن: 10 تن، اطریش: 18 تن، انگلستان: 1 تن، دنمارک: 1 تن و هالند: 1 تن ) و به تعـداد (4) تن عودت کنندگان داوطلب (از کشور های اطریش: 3 تن و آلمان: 1 تن)  با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  ACE-ERIN و نهاد شاهجهان به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

6-     ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امور خارجه مبنی بر موافقت مشروط این وزارت برای  هواپیمای چارتر کشور فنلند که قرار است بتاریخ 18 اپریل 2018 یک تعداد از مهاجرین را به کابل انتقال دهد.

7-     حضور در میدان هوائی و مدیریت چارتر مشترک کشور های سویدن واطریش و سایر عودت کننده ها.

8-     جواب ایمیل های سفارت های دنمارک، ناروی و هالند در رابطه به تقاضای جدی برای رعایت مواد تفاهم نامه ها و جلوگیری از اخراج گروه های آسیب پذیر.

9-  برقراری تماس با سفارت ناروی و گوشزد برای توجه خاص بر عملکرد های نادرست مقامات آن کشور مبنی بر اخراج فامیل ها.

10-  معرفی  16 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 6 تن عودت کننده کشور ایران ، 4 تن عودت کننده سایر کشور ها با   تفکیک 12 تن طبقه ذکور و14 تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف تحصیلات عالی

11-  اشتراک در جلسه اراضی در مورد مقرره توزیع زمین برای عودت کنندگان ، بیجاشدگان و ورثه شهدا

12-  تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه با ادارات دولتی و نهایی سازی 3 تفاهمنامه با ادارات ارگانهای محلی، صحت عامه و انکشاف دهات و ارسال آن به ادارات فوق جهت هماهنگی برای امضا

13-  تدویر جلسه با نمایندگان موسسه APPRO  در مورد اصلاح تفاهمنامه

14-  تدویر جلسه با نمایندگان موسسه DRC در مورد تفاهمنامه کلی همکاری

15-صدور 44  قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 26 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

از 11 الی 15 حمل

 1. نهایی سازی تفاهمنامه موسسه ADA و پیشنهاد آن به مقام محترم وزارت
 2. ارائه گزارش به مقام محترم وزارت در مورد تحقیق اطفال برگشته از اروپا که از سوی موسسه حمایت از اطفال با همکاری موسسه سامئول الحال در ولایت های کابل و هرات انجام می شود
 3. بازنگری تفاهمنامه با موسسه زوا و ارسال آن به وزارت اقتصاد و ریاست های مربوطه بعد از کسب هدایت مقام محترم وزارت
 4. مطالعه و کارشناسی طرح قانون پناهندگان و ایزاد نظریات وزارت در آن به صورت ترک چنج جهت ارسال به مراجع مربوطه
 5. مطالعه و کارشناسی طرح مقرره تنظیم فعالیت ها و اجراآت وزارت و ایزاد نظریات وزارت به صورت ترک چنج جهت ارسال به مراجع مربوطه
 6. مطالعه و کارشناسی تفاهمنامه با موسسه APPRO و ارسال نظریات از طریق ایمیل جهت اصلاح تفاهمنامه
 7. از پـروسـۀ برگشت (71) تن طــی   6 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:
 8. بتعـداد (7) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های ناروی: 6 وبلجیم: 1 تن ) و به تعـداد (64) تن عودت کنندگان داوطلب (از کشور های ترکیه : 54 تن، اطریش: 2 تن، سویدن:2 تن،فنلند: 2 تن، یونان : 2 تن و اندونیزیا: 2)  با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  ACE-ERIN و نهاد شاهجهان به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.
 9. ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امور خارجه مبنی بر موافقت مشروط این وزارت برای  هواپیمای چارتر کشور های سویدن واطریش که قرار است بتاریخ 10 اپریل 2018 یک تعداد از مهاجرین را به کابل انتقال دهد.
 10. کار روی پریزنتیشن معینیت امور پناهندگان برای اشتراک درنشست گروه تخنیکی ژنیو راجع به  اقدامات این وزارت در رابطه به  مسایل مهاجرت و ساختارهای موجوده در این عرصه.
 11. بررسی تفاهم نامه سه جانبه با سویس، تشخیص نکات قوی و ضعف تفاهم نامه مزبور.
 12. معرفی  19 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 13 تن عودت کننده کشور ایران ، 2 تن عودت کننده سایر کشور ها با   تفکیک 20  تن طبقه ذکور و14 تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف تحصیلات عالی
 13. تدویر جلسه با قونسل سفارت سویدن برای بحث روی هماهنگی بیشتر در چگونگی تطبیق مفاد یاد داشت مشترک پیرامون مسائیل مهاجرت درمقر وزارت.
 14. اشتراک در نوسازی طرزالعمل توزیع زمین برای عودت کننده وبیجاشده داخلی
 15. تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه ها با ادارات دولتی و بحث در مورد نظریات واصله وزارت انکشاف دهات، وزارت صحت عامه و اداره ارگانهای محلی و ارسال آن به ادارات متذکره جهت هماهنگی برای امضا.
 16. تدویر جلسه با نماینده ریاست عمومی عودت جهت تهیه طرح تفاهمنامه واگذاری زمین مربوط وزارت امور داخله در مرز میلک ولایت نیمروز به وزارت امور مهاجرین جهت اعمار تاسیسات
 17. اشتراک در جلسه با رئیس موسسه WHH در دفتر مقام محترم وزارت در مورد تفاهمنامه این موسسه
 18. اشتراک در جلسه کمیته اتباع و مرزی در  دفتر معین صاحب امور پناهندگان
 19. هماهنگی ملاقات سرپرست سفارت هالند مقیم کابل با معینیت امور پناهندگان راجع به بحث روی اخراج آقای عیدی محمد خوشبین از کشور هالند و اشتراک در جلسۀ مزبور.
صدور 18  قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 35 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

4الی 8 حمل

 1. کاربالای تفاهمنامه با موسسه GIZ
 2. تهیه طرح تفاهمنامه عمومی با انجمن مهاجرین دنمارک DRC
 3. از پـروسـۀ برگشت (31) تن طــی   5 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:
 4. بتعـداد (14) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های ناروی: 3 تن، سویدن: 1 تن، انگلستان : 1 تن و آلمان: 10 تن ) و به تعـداد (17) تن عودت کنندگان داوطلب (از کشور های ترکیه : 7 تن، اطریش: 2 تن، سویس:1 تن، بلجیم: 1 تن، آلمان : 1 تن و اندونیزیا: 4)  با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  ACE-ERIN و نهاد شاهجهان به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.
 5. ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امور خارجه مبنی بر موافقت مشروط این وزارت برای  هواپیمای چارتر کشور آلمان که قرار است بتاریخ 27 مارچ 2018 یک تعداد از مهاجرین را به کابل انتقال دهد.
 6. تنظیم و مدیریت هواپیمای چارتر آلمان بتاریخ 7 حمل 1397.
 7. جواب ایمیل شاژدافیر سفارت هالند از طریق تقاضاء از ریاست محترم ارتباط خارجه برای تنظیم یک نشست بین معینیت امور پناهندگان و شاژدافیر مزبور بخاطر بحث روی اخراج محترم عیدی محمد خوشبین از کشور هالند.
 8. جواب ایمیل مسس لینگویست از کشور سویدن مبنی اقدام این وزارت در پرتو تفاهم نامه ی موجوده با کشور سویدن برای اخراج یاسین محمدی از کشور سویدن.
 9. معرفی  14 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 4 تن عودت کننده کشور ایران ، 2 تن عودت کننده صربستان با   تفکیک 13تن طبقه ذکور و7 تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف تحصیلات عالی
 10. ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم عدلیه در رابطه به ارسال گزارش قاچاق انسان از بابت برج چهارم
 11. اشتراک درجلسه مشترک با موسسات ICMPD ، IOM GIZ در دفتر GIZ جهت بحث در مورد پروژه هایشان.
 12. اشتراک دراولین جلسه کارسیاسون در ریاست اجرائیه
 13. تدویر نشست ملاقات با قونسل سفارت سویدن  جهت بحث روی ایجاد هماهنگی های بیشتر و مدیر یت پروسه عودت درمقر وزارت
 14. تدویر جلسه با نمایندگان موسسه حمایت از اطفال Save the children
 15. صدور یک  قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 22 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

23الی 29 حوت

 1. نهائی سازی تفاهمنامه با موسسه APA درمورد پروگرام پاسخگوئی به نیازمندی های عودت کنندگان ، بیجاشدگان داخلی و مردم محلی نیازمند در ولایت کندز ، هلمند ، ارزگان ، غزنز ، ننگرهار ، کنر وتخار و هماهنگی جهت امضای آنن از سوی معین صاحب پالیسی وپلان.
 2. ارسال گاپی چند تفاهمنامه به ریاست های عودت وبیجاشدگان داخلی وریاست ارتباط خارجه جهت ابرااز نظر.
 3. کاربالای نفاهمنامه موسسه مرسی کور
 4. از پـروسـۀ برگشت (62) تن طــی   6  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:
 5. بتعـداد (18) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های ناروی: 1 تن، سویدن: 11 تن، انگلستان: 3 تن، فرانسه: 2 تن و دنمار: 1 تن ) و به تعـداد (44) تن عودت کنندگان داوطلب (از کشور های سویدن: 3 تن، فرانسه: 11 تن، اطریش: 1 تن و ترکیه: 29 تن)  با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  ACE-ERIN و نهاد شاهجهان به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.
 6. ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امور خارجه مبنی بر موافقت مشروط این وزارت برای  هواپیمای چارتر کشور آلمان که قرار است بتاریخ 27 مارچ 2018 یک تعداد از مهاجرین را به کابل انتقال دهد.
 7.    ارسال ایمیل به وزارت امور داخله در رابطه به تعقیب  مکــتوب ارسالی  به وزارت محترم امور داخله دررابطه به ارسال معلومات پیرامون کشته شدن و یا خودکشی شخصی بنام هادی بربر که بتاریخ 10 جنوری 2018 از کشور سویدن به افغانستان بازگشت نموده است.
 8. جواب ایمیل اتشه امور مهاجرین سفارت محترم سویدن مبنی بر تقاضای موصوف برای برگذاری ملاقات با رئیس حمایت حقوقی.
 9. معرفی  9 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 7 تن عودت کننده کشور ایران ، 5 تن عودت کننده سایر کشور ها با   تفکیک 16تن طبقه ذکور و5 تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف تحصیلات عالی
 10. اشتراک در کنفرانسی که از طرف وزارت اقتصاد با انجوها جهت ایجاد هماهنگی دایر گردیه بود در مرکز کمیته رسانه حکومت
 11. اشتراک در نشست منعقده در دفتر ریاست حمایت حقوقی با مؤسسات IOM, ACE و شاه جهان برای
 12. اشتراک در جلسه کمیته اتباع در مورد  ایران در دفتر معین صاحب امور پناهندگان
 13. تدویر جلسه با نمایندگان موسسه IOM و بحث روی تفاهمنامه شان در مورد پروژه RADA
 14. تدویر جلسه با ریاست عودت در مورد طرح توزیع نمرات زمین
 15. اشتراک در ورکشاب حقوق بشر وزارت عدلیه در هوتل کابل استار
 16. صدور 20  قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 39 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

از تاریخ 19 الی 23 حوت

 1. بررسی تفاهمنامه موسسه زوا و ارسال پیشنهاد آن جهت بازنگری و اصلاح تفاهمنامه
 2. نهایی سازی تفاهمنامه موسسه APA و ارسال پیشنهاد به مقام وزارت در مورد پروژه پاسخگویی به نیازمندی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی و مردم محل در ولایات قندهار، هلمند، ارزگان، غزنی، ننگرهار، کنرها و تخار
 3. مطالعه و کارشناسی مسود طرح توزیع نمرات رهایشی برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و بازماندگان شهدای نیروهای امنیتی
 4. تهیه و فهرست نمودن نظریات وزارت در مورد طرح توزیع نمرات زمین
 5. اصلاح و جابجا نمودن نظریات ریاست در تفاهمنامه IOM
 6. اصلاح تفاهمنامه های موسسات توانا، شبکه صحی و بازسازی و انکشاف رفاه افغانستان مطابق نظریات ارسالی اعضای کمیته
 7. مطالعه و کارشناسی تفاهمنامه های موسسات WHH,CHA,PIN,NCRO,IRC
 8. از پـروسـۀ برگشت (35) تن طــی   5  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:
 9. بتعـداد (15) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های ناروی: 8 تن، سویدن: 3 تن، انگلستان: 1 تن، فرانسه: 1 تن ودنمارک: 2 تن ) و به تعـداد (20) تن عودت کنندگان داوطلب ( از کشورهای فرانسه: 11 تن، سویدن: 2 تن، اطریش: 4 تن وآلمان : 3 تن)  با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.
 10. ارسال یک قطعه مکــتوب به وزارت محترم امور  خارجه دررابطه به مساعد ساختن زمینه برگشت فامیل محمد رحیم فرزند میرزا علی باشنده ولایت سرپل ازکشوردنمارک به افغانستان.
 11. مدیریت کمک ها برای عودت کنندگان و استقرار مجدد آن ها بعد از عودت.
 12. جواب ایمیل سویدن برای بررسی آسیب پذیر عودت کنندگان از آن کشور.
 13. تهیه و ترتیب گزارش وضعیت مهاجرین مقیم کشور آلمان و ارسال آن به معینیت امور پناهندگان.
 14. معرفی  10 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 6  تن عودت کننده کشور ایران ، 5 تن عودت کننده سایر کشور ها با   تفکیک 10 تن طبقه ذکور و11 تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف تحصیلات عالی
 15. اشتراک در کنفرانسی که از طرف وزارت اقتصاد با انجوها جهت ایجاد هماهنگی دایر گردیه بود در مرکز کمیته رسانه حکومت
 16. اشتراک در نشست منعقده در دفتر ریاست حمایت حقوقی با مؤسسات IOM, ACE و شاه جهان برای
 17. اشتراک در جلسه کمیته اتباع در مورد  ایران در دفتر معین صاحب امور پناهندگان
 18. تدویر جلسه با نمایندگان موسسه IOM و بحث روی تفاهمنامه شان در مورد پروژه RADA
 19. تدویر جلسه با ریاست عودت در مورد طرح توزیع نمرات زمین
 20. اشتراک در ورکشاب حقوق بشر وزارت عدلیه در هوتل کابل استار
 21. صدور 7  قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 53 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

 

1/ 12 /1396  8/12 /1396

1-    نهایی سازی دو تفاهمنامه با موسسه افغان اید و هماهنگی جهت امضای آن از سوی معین صاحب پالیسی و پلان و ارسال آنها بریاست محترم هماهنگی امورولایات، ریاست عمومی عودت و ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشده ها 

2-    کار بالای مسوده قانون پناهندگان

3-    کار بالای تفاهمنامه با موسسه IOM

4-    کار بالای تفاهمنامه WFP و تشریک نظریات با موسسه

5-    نهایی سازی تفاهمنامه با موسسه پروموت و هماهنگی جهت امضای آن از سوی معین صاحب مالی و اداری و ارسال آن به ریاست منابع بشری

6-    بررسی تفاهمنامه موسسه سولیدرتی ، اکتید

7-    از پـروسـۀ برگشت (30) تن طــی   5  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

8-     بتعـداد (23) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های  دنمارک: 2 تن، فنلند: 3 تن، ناروی: 1 تن، آلمان:14 تن، اطریش: 2 تن،  و لندن : 1 تن ) و به تعـداد (7) تن عودت کنندگان داوطلب ( از کشورهای اطریش: 3 تن، سویدن: 3 تن، و هالند : 1 تن)  با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

9-    ارسال یک قطعه مکــتوب به وزارت محترم امورخارجـــه دررابطـــه به مساعد ساختـــن زمینه عودت خانم محمد شریف به اسم لامعه بنت عبدالسمیع ازکشورترکیه به افغانستان.

10- ایمیل به سفارت محترم ناروی مقیم کابل برای جلوگیری از اخراج محترم فرهادمرادی که مصاب به مرض روانی بوده است. در نتیجه، در از اخراج موصوف جلوگیری بعمل آمده است.

11- اشتراک در درجلسه فوکل پاینت ها بحث روی چگونگی تهیه ، ارسال ونشر خبرهای مهم دردفتر ریاست نشرات

21 – 25 دلو

1-     ترتیب جدول ده تفاهمنامه که فیصدی مصارف اداری آن بالاتر از 25 فیصد بوده با تفکیک تعداد مستفیدین ،بودیجه ودونر، و محل تطبیق آنها جهت اتخاذ تصمیم در جلسه بورد وزارت.

2-     ترتیب وتهیه مقرره تنظیم اجراآت وزارت مطابق فارمت ارسالی وزارت عدلیه

3-     از پـروسـۀ برگشت (25) تن طــی   5  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

4-      بتعـداد (9) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های انگلستان: 1 تن، ناروی: 4 تن، هالند: 2 تن، سویدن: 1 تن، و اطریش: 1 تن) و به تعـداد (16) تن عودت کنندگان داوطلب ( از کشور های ترکیه: 5 تن، سویدن: 4 تن، فنلند: 1 تن، هالند: 2 تن، اطریش: 2 تن، اندونیزیا : 1 تن و فرانسه : 1 تن)  با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

5-     ارجاع تقاضای محترم خدابخش فرزند مهدی به وزارت محترم امور خارجه مبنی بر درخواست رهائی فرزندش به اسم عرفان از زندان کشور سویس.

6-     جواب مکتوب شماره 2314 مؤرخ 10/11/1396 ریاست دفتر از طریق ارسال گزاش وضعیت مهاجرین در کشور های اروپای به ریاست ارتباط خارجه جهت توحید با گزارشات وضعیت مهاجرین در کشور های ایران و پاکستان و ارسال آن به ریاست محترم دفتر.

7-     ارسال دورنما و مأموریت ریاست حمایت حقوقی به ریاست تحقیق و مطالعات از طریق ایمیل.

8-     جواب ایمیل های وزارت محترم امور خارجه در رابطه به پلان اخراج گروهی ماجرین توسط کشور های آلمان، فنلند، اطریش و سویدن در ماه جاری و ماه مارچ طی هواپیماهای چارترشده.

9-     .معرفی 4تن عودت کننده کشور پاکستان با تفکیک 4تن طبقه ذکور 2 جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف

10- اشتراک درجلسه قاچاق انسان در وزارت محترم عدلیه.

11- دویر جلسه کمیته بررسی تفاهمنامه ها جهت بررسی هفت تفاهمنامه که عبارت اند از تفاهمنامه اغفان اید ( دو ) ،            APA، ایکول اکسیس، اکتید ، موسسه بین المللی شلتر، اتحادیه کمک ها در رابطه به پروژ معیشت وادغام خانواده، پروگرام پاسخگوی ب نیازمندی های بیجاشدگان داخلی، بلند بردن مصؤنیت غذایی درولایات تخار، قندز، فاریاب ، جلال آباد ، قندهار .

12- تدویر جلسه  با اتشه امور مهاجرین سفارت محترم دنمارک مقیم کابل در رابطه به ایجاد همکاری ها و هماهنگی های بیشتر آن سفارت با عودت کنندگان و لابی  برای جلوگیری از اخراج گروه های آسیب پذیر از آن کشور و تثبیت هویت اشخاص مشکوک توسط وزارت محترم امور خارجه.

13- اشتراک درتهیه مسوده مقرره توزیع زمین برای عودت کننده ، بیجاشده و ورثه شهدا در وزارت عدلیه

14- صدور 3 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 27 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

14 – 18 دلو

1-     ارسال 6 تفاهمنامه موسسات جهت ابراز نظر به ریاستهای عضو کمیته تفاهمنامه

2-     پیشنهاد نمودن پنج تفاهمنامه با موسسات افغان اید (2)، یونین اید، ایکول اکسس، دست به دست و ارسال آن به ریاست دفتر

3-     کار بالای مسوده مقرره طرز اجراآت و فعالیت وزارت مطابق فورمت وزارت عدلیه و ارسال آن به مقام محترم وزارت جهت ابراز نظر

4-     مرور مسوده قانون پناهندگان و ابراز نظریات در مورد آن جهت اجراآت بعدی

5-     نهایی سازی تفاهمنامه با موسسه اکتید و هماهنگی جهت امضای آن از سوی معین صاحب پالیسی و پلان

6-     نهایی سازی تفاهمنامه با موسسه مرسی کور و هماهنگی جهت امضای آن از سوی معین صاحب پالیسی و پلان

7-     از پـروسـۀ برگشت (30) تن طــی   5  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

8-      بتعـداد (5) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های انگلستان: 1 تن، اطریش: 2 تن، بجلیم: 1تن و فنلند : 1 تن ) و به تعـداد (25) تن عودت کنندگان داوطلب ( از کشور های ترکیه: 16 تن، سویدن: 4 تن، فنلند: 1 تن، بلغاریا: 1 تن، اطریش: 1 تن، آلمان: 1 تن و بلجیم : 1 تن)  با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

9-     ابراز موافقت مشروط این وزارت به هواپیمای چارتر شده توسط کشور آلمان طی ارسال مکتوب جوابیه ی وزارت امور خاراجه که قرار است بتاریخ 21 فیبروری 2018 حدود 50 تن را به  کابل انتقال دهد.

10- ابراز موافقت مشروط این وزارت به هواپیمای چارتر شده توسط کشور فنلند طی ارسال مکتوب جوابیه ی وزارت امور خاراجه که قرار است بتاریخ 27 فیبروری 2018 یک تعداد مهاجرین را به  کابل انتقال دهد.

11- ارسال آمار عودت کنندکان طی برج جنوری 2018 به مسؤل هماهنگی کمیته دیرک

12- ارسال ایمیل به مسؤلین امور مهاجریت سفارت محترم دنمارک برای روشن ساختن تثبیت هویت غلام رضا عباسی و دریافت اسنادی مرتبط به فامیل متذکره دال بر افغان بودن شان.

13- جواب ایمیل مسؤل اتشه مهاجرین سفارت انگلستان مبنی بر چگونگی بازدید از JRC

14- جواب ایمیل های وزارت محترم امور خارجه در رابطه به پلان اخراج گروهی ماجرین توسط کشور های آلمان، فنلند، اطریش و سویدن در ماه جاری و ماه مارچ طی هواپیماهای چارترشده.

15- معرفی  5 تن عودت کننده کشور پاکستان ،6 تن عودت کننده کشور ایران و 2تن عودت کننده کشور هندوستان با تفکیک 7تن طبقه ذکور 6 تن طبقه اناث  جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف و تحصیلات عالی .

16- نشست درمورد تطبیق مواد تفاهمنامه حزب اسلامی با حکومت افغانستان بخصوص در عرصه توزیع زمین درمعاونیت پالیسی و نظارت اداره امور

17- اشتراک درجلسه قاچاق انسان در وزارت محترم عدلیه.

18- اشتراک در جلسات کمیته تحنیکی  بررسی تطبیق پلان استراتیژیک 5 ساله وزارت

19- صدور 14قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 39 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

16 – 20 جدی

1-      امضاء دو تفاهم نامه با موسسه اکتید در رابطه به تطبیق پروگرام ریج جمع آوری معلومات در مناطق صعب العبور و نا امن سروی و تشخیص نیاز مندان در 34 ولایات و پروگرام اعمار سرپناه و تقلیل خطرات حفظ الصیحه در ولایت ننگررهار لغمان بغلان و فاریاب.

2-      بررسی و طی مراحل تفاهمنامه ریلیف در رابطه به تطبیق پروژه پاسخگویی به نیاز مندی های خانم ها، آقایان، دختران و پسران بیجاشده داخلی از طریق ارایه خدمات بهداشتی، حفظ الصحه، حفاظت و مصونیت غذایی.

3-      ارسال تفاهم نامه دو جانبه میان وزارت امور مهاجرین و  وزارت شهر سازی جهت ابراز نظر به آن وزارت محترم.

4-      کار بالای نظریات تفاهمنامه های دوجانبه میان وزارت و وزارت احیاء ،انکشاف دهات ،اداره مستقل ارگان هالی محلی.

5-      ارسال کاپی دو تفاهمنامه اکتید به ریاست های محترم  ارتباط و هماهنگی ولایات ، ریاست عمومی عودت و ریاست عمومی بیجاشدگان داخلی جهت اجراآت بعدی.

6-     از پـروسـۀ برگشت (19) تن طــی   3 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

7-      بتعـداد (11) تن عـودت کنندگان اجباری ازکشور ( ناروی: 11 تن) و به تعـداد (88) تن عودت کنندگان داوطلب از کشور های ( ترکیه: 80 تن، سویدنک 1تن، اطریش: 5 تن و هالند: 2 تن)  با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

8-      تهیۀ و ارائه گزارش از اجراآت انجام شده از آغاز حکومت وحدت ملی الی اخیر قوس 1396 به مقام محترم وزارت.

9-     اتخاذ آمادگی ها برای مدیریت هواپیمای چارتر آمریکا بتاریخ 10 جنوری 2018.

10- معرفی 2 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 7 تن عودت کننده کشور ایران و یک تن عودت کننده کشور عربستان ، با تفکیک 6 تن طبقه ذکور 4 تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف .

11- اشتراک درجلسه مسوده فرمان توزیع زمین برای عودت کنندگان ، بیجاشدگان ورسای شهدای نیروهای امنیتی در دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

12- اشتراک درتهیه پلان احتمالی روی عودت /اخراج افغان ها از کشور پاکستان در سال 2018 و اشتراک در جلسه کمیته DIREC

13- اشتراک درجلسه بحث روی مشکلات مهاجرین افغان مقیم ناروی وبرگشت آنها از ناروی به افغانستان

14- اشتراک در جلسه کمته تخنیکی قاچاق انسان در وزارت عدلیه

15- اشتراک کارمندان ریاست در روز تجلیل قانون اساسی در تالار وزارت.

16- صدور 9 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 23 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

9 – 13 جدی

1-     کاربالای تفاهمنامه افغان اید در رابطه به انکشاف راه حل های پایدار وتقویت بهبود سریع معیشت درسکونت گاهای غیر رسمی طولانی مدت برای بیجاشدگان و عودت کنندگان در ولایت هرات.

2-     کاربالای میکانیزم تثبیت مسنحقین زمین.

3-     از پـروسـۀ برگشت (19) تن طــی   3 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

4-     بتعـداد (9) تن عـودت کنندگان اجباری ازکشورهای ( ناروی: 6 تن، انگستان: 2 تن  و اطریش:1  تن) و به تعـداد (10) تن عودت کنندگان داوطلب از کشور های ( ترکیه: 5 تن، سویدن: 3 تن و اطریش:2 تن )  با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

5-  آغاز بحث ها برای چگونگی مدیریت هواپیمای چارتر آمریکا بتاریخ 10 جنوری 2018.

6-     معرفی 8 تن عودت کننده کشور پاکستان ، ی6 تن عودت کننده کشور ایران ، با تفکیک 9 تن طبقه ذکور 5 تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف .

7-     تدویر جلسه  با نمایندگان ارگان های محل محلی و بحث روی چگونگی تثبیت مستحقین زمین جهت تدوین میکانیزم.

8-     اشتراک در اولین جلسه پالیسی مبارزه با فساد اداری و اکشن پلان آن جهت بررسی مجدد آن در ریاست پلان و پالیسی.

9-     اشتراک درجلسه بحث روی مصارف اداره موسسات در ریاست انجو های وزارت اقتصاد.

10- تدویر جلسه میکانیزم تشخیص مستحقین زمین با ریاست عمومی عودت .

11- صدور 5 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 46 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

2 – 6 جدی

1-     طی مراحل تفاهم نامه ارزو در مورد پروزه قالین بافی برای 50 تن خانم ها در ولایت بامیان حسب هدایت مقام محترم وزارت و ارسال آن به ریاست محترم عمومی رسیدگی بیجاشدگان جهت امضا و اجراات بعدی

2-     ملاقات با نماینده  موسسه ریلیف انترنشنل جهت آگادهی از طریق رادیو برای بیجاشدگان داخلی به بیست چهار ولایت.

3-     کاربالای بازنگری تفاهمنامه با موسسه زوا

4-     از پـروسـۀ برگشت (92) تن طــی  6مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

5-      بتعـداد (6) تن عـودت کنندگان اجباری ازکشورهای ( فنلند: 4 تن، انگلستان : 2 تن و اطریش: 1 تن ) و به تعـداد (85) تن عودت کنندگان داوطلب از کشور های ( ترکیه: 54 تن، آلمان : 14 تن، اطریش :3 تن  و اندونیزیا : 14 تن) با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

6-     ارسال مکتوب به سازمان بین المللی مهاجرت دررابطه به ورقه درخواستی محترم محمد رضا فرزند محمد حسن عودت کننده داوطلب از کشور سویدن جهت اخذ کمک های استقرارمجدد شان.

7-     معرفی 2 تن عودت کننده کشور پاکستان ، یک تن عودت کننده کشور ایران ، با تفکیک 2تن طبقه ذکور یک تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف

8-     ارسال یک قطعه مکتوب به اداره محترم ارگانهای محل در رابطه به معرفی دو تن از نمایندگان با صلاحیت آن اداره درجلسه هماهنگی به این ریاست.

9-     اشتراک رئیس و دوتن از آمرین این ریاست در ورکشاپ آموزشی به کشور هندوستان

10- اشتراک در جلسه کمیته تخنیکی قاچاق انسان در موسسه ایکوالکسیس

11- اشتراک درجلسه کمیسیون عالی قاچاق انسان ومهاجران در وزارت عدلیه

12- تدویر جلسه با نماینده اداره محترم ارگانهای محل درمورد مصوبات دهم الی پانزدهم شورای عالی توسعه شهری.

13- تدویر جلسه طرح میکانیزم توزیع زمین با ریاست عمومی محترم عودت.

14- صدور 7 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 34 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

15- ارسال گزارش سال مالی 1396 به ریاست محترم مالی ، سکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان وریاست پلان وپالیسی.

25 – 29 قوس

1-     تهیه لاگ فریم آمریت طرح و تسوید

2-     کار بالای تفاهمنامه ایکول اکسس در مورد آگاهی های عامه در مورد اضرار مهاجرت های غیر قانونی

3-     ملاقات با نمایندگان موسسه ریلیف انترنشنل درمورد پروزه پاسخگوذی ونیازمندی خانم ها ، اقایان ، دختران وپسران بیجاشدگان داخلی از طریق ارائیه خدمات بهداشتی حفظ الصحیه ومسونیت غذائی

4-     کار بالای بازنگری تفاهمنامه با موسسه زوا درمورد ساخت 400 باب شلتر در ولایت جوزجان و سرپل

5-     از پـروسـۀ برگشت (40) تن طــی  3 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

6-      بتعـداد (7) تن عـودت کنندگان اجباری ازکشورهای ( ناروی: 5تن، کانادا: 1 تن و اطریش: 1 تن ) و به تعـداد (33) تن عودت کنندگان داوطلب از کشور های ( ترکیه: 30 تن، ناروی: 1تن، صربیا: 1 تن و اطریش: 1 تن) با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

7-     ارجاع تقاضای محترم گل محمد باشنده ولایت کاپیسا مبنی بر فراهم سازی زمینۀ عودت محترم حامد از کشور ترکیه به افغانستان.

8-     ارسال ایمیل به سفارت محترم سویدن در رابطه به سپاسگذاری از فعالیت ها وهمکاری محترم پریوجوهنسون با این ریاست در قمست مدیریت پروسۀ عودت و حمایت از حقوق مهاجرین و عودت کنندگان و اطمینان دهی این ریاست از تداوم همکاری های خویش با آقای جوهن جانشین آقای جوهنسون.

9-     ارسال جواب ایمیل سفارت محترم انگلستان مقیم کابل در رابطه به خواست های آن سفارت درقسمت خرید بعضی ضروریات دفتر این وزارت در میدان.

10- معرفی 3 تن عودت کننده کشور پاکستان ، یک تن عودت کننده کشور ایران ، با تفکیک 3تن طبقه ذکور یک تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف

11- ارسال گزارش دو تیم کاری توزیع تذکره تابعیت برای عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی به ریاست  محترم مالی و حسابی .

12- اشتراک درتجلیل از روز جهانی مهاجرت در مرکز رسانه های افغانستان.

13- صدور 8 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 12 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

17-13 عقرب

1-     ارسال مکاتب به اعضائی کمیته راحل ها و موانع فرا راه تصویب قانون پناهندگی به وزارت خانه ها (خارجه ، داخله ، عدلیه ، شورای امنت، ریاست عمومی امنیت ملی،  پارلمان و کمیشنری عالی سازمان بین الملی جهت اشتراک در ورکشاپ .

2-     از پـروسـۀ برگشت (39) تن طی  4 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

3-      از آنـجمله (33) تن عـودت کنندگان داوطلب (ترکیه: 21 تن، سویدن: 6 تن، یونان: 5 تن و هالند: 1 تن) وهمچنان (6) تن عودت کنندگان اجـــباری (ناروی: 4 تن، انگلستان: 1 تن و دنمارک: 1 تن ) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است. 

4-      ارسال مکتوب جوابیه  به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به تقاضای این وزارت برای ایجاد کمیته کارشناسی برای نظارت و چگونگی تطبیق تفاهم نامه با کشور سویس و تقاضای برای جلوگیری از اخراج الی ایجاد کمیتۀ مزبور.

5-      ارسال مکتوب جوابیه به وزارت امور خارجه در رابطه به خواستار این وزارت برای به تعویق انداختن چارتر مشترک اتحادیه اروپا مؤرخ 21 نومبر 2017 الی برگذاری نشست گروه کاری مشترک بین طرفین بتاریخ مزبور بعد از بحث روی چونگی استفاده ای کشور های فرانسه و هالند از چارتر مشترک در حالیکه کشور های مزبور با این وزارت تفاهم نامه سه جانبه دارند.

6-      تدویر گروه کاری مشترک داخلی پیرامون مسایل مهاجرت مؤرخ 11 عقرب 1396 در دفتر معینیت امور پناهندگان بخاطر بحث روی آجندای گروه مشترک کاری بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا و غنامندسازی آن.

7-      ارسال کاپی دو قطعه مکاتیب فوق الذکر به زوارت امور خارجه جهت تسریع موضوعات مطلوب.

8-      مشورت دهی و هدایت دهی به یک از دیپورت شده جهت برآوردساختن تقاضای وی از جانب بخش های مربوطه این این وزارت.

9-     معرفی 6 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 2 تن عودت کننده کشور ایران  با تفکیک 6 تن طبقه ذکور 2تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف.

10- ارسال یک قطعه مکتوب در رابطه به توزیع تذکره و تصدیق وکیل گذر به شاروالی محترم کابل.

11- ارسال یک قطعه مکتوب راجع به ایجاد کورس سواد آموزی برای بیجاشدگان داخلی کمپ نمبر 4 واقع قصبه بع وزارت محترم معارف.

12- اشتراک در جلسه کمیته مبارزه با  قاچاق انسان در مقر وزارت عدلیه.

13- اشتراک رئیس و دوتن از آمرین در ورکشاپ نظارت و ارزیابی میکانیزم اجرائی معینیت امور پناهندگان

14-  تدویر ورکشاپ در مورد حقوق پناهندگان با اشتراک اعضائی کمیته راحل ها و موانع فرا راه تصویب قانون پناهندگی

صدور 13 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 56  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

       6-10 عقرب

هماهنگی با موسسه UNHCR  جهت برگزاری ورکشاپ حقوق پناهندگان در هوتل انترکانتینتال

ارسال پیشنهاد تهیه نان چاشت و سایر مصارف برگزاری ورکشاپ حقوق پناهندگان در هوتل انترکانتینتال

از پـروسـۀ برگشت (138) تن طی  6 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

از پـروسـۀ برگشت (102) تن طی  6 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

از آنـجمله (76) تن عـودت کنندگان داوطلب (ترکیه: 67 تن، جرمنی: 9 تن) وهمچنان (26) تن عودت کنندگان اجـــباری (جرمنی:14تن، انگلستان: 1 تن، ناروی: 5 تن،فنلند : 4 تن، اطریش : 1 تن ودنمارک : 1 تن  ) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.      

ارسال ایمیل به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به تقاضای این وزارت از کشور انگلستان برای هدایت افغانان معروض به اخراج به سفارت افغانستان بخاطر تثبیت هویت شان.

ارجاع تقاضای محترم صدیق الله فرزند غلام حضرت به وزارت امور خارجه  مبنی بر عدم استماع نهادهای محاکماتی کشور ناروی از قضایای پناهندگی وی.

ایمیل به اعضای گروه کاری مشترک بخاطر تقاضای اشتراک شان در نشست قریب الوقوع مؤرخ 11 عقرب 1396 در دفتر معینیت امور پناهندگان.

هدایت و مشوره دهی لازم برای 5 تن از عودت کنندگان در رابطه به چگونگی رسیدگی به مشکلات شان از طریق مراجع ذیربط.

معرفی 9 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 3 تن عودت کننده کشور ایران  ویک تن عودت کننده کشور ترکیه با تفکیک 6 تن طبقه ذکور 7 تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  وتحصیلات به وزارت ها ی محترم معارف و تحصیلات عالی  .

ارسال یک قطعه مکتوب در رابطه به گزارش قاچاق انسان و مهاجران به وزارت محترم عدلیه.

ثبت وراجستر عودت کنندگان فاقد تذکره تابعیت در ولسوالی بگرامی

اشتراک در ورکشاپ سه روزه موضوع  قاچاق انسان در هوتل پارک استار.

تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه ها و بحث روی تفاهمنامه پروموت، پوهنتون کابل، CHA,DRC و ..

تدویر جلسه با نماینده اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا جهت تفاهمنامه پروموت

تدویر جلسه با نماینده موسسه DRC  و بحث روی تفاهمنامه

تدویر جلسه با نماینده موسسه FRD و بحث روی تفاهمنامه

تدویر جلسه با نماینده موسسه CHA  و بحث روی تفاهمنامه

صدور 11 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 13  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

       3-29 عقرب

1-      هماهنگی جهت امضای تفاهمنامه با موسسه NRC

2-      هماهنگی جهت امضای تفاهمنامه با موسسه آرزو

3-      کاپی اسناد اتحادیه اروپا، اتریش، ICMPD و ... برای هئیت وزارت برای سفر اتریش

4-      ارسال کاپی حکم مقام محترم وزارت در مورد فعالیت های موسسات به ریاست امور ولایات جهت اشتراک با ریاستهای مهاجرین

5-      از پـروسـۀ برگشت (138) تن طی  6 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

6-      از آنـجمله (128) تن عـودت کنندگان داوطلب (ترکیه: 118 تن، جرمنی: 5 تن، اندونیزیا: 3 تن و سویدن: 2 تن) وهمچنان (10) تن عودت کنندگان اجـــباری (فرانسه:1 تن، انگلستان: 3 تن، ناروی: 5 تن، و بلجیم: 1 تن ) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.          

7-      ارسال ایمیل ها به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به ارسال نهائی لست عودت کنندگان از کشور آلمان و فنلند و سعی لازم برای جلوگیری از اخراج گروه های آسیب پذیر.

8-      ارجاع تقاضای محترم ذین الله آرین باشنده ولایت فاریاب به وزارت امور خارجه  مبنی بر رسیدگی به مشکلات موصوف در کشور بلجیم.

9-      ارسال مکتوب وزارت امور خارجه در رابطه به موافقت این وزارت با تاریخ پیشنهادی 21 نومبر 2017 برای برگزاری نشست گروه کاری مشترک در بروکسل.

10- ارسال مکاتیب جداگانه به وزارت های محترم مالیه، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و دفتر محترم شورای امنیت برای معرفی یک تن از نمایندگان باصلاحیت خویش جهت اشتراک در نشست گروهی کاری در بروکسل.

11- مدیریت و پذیریی بهتر از عودت کنندگان طی هواپیمای چارتر آلمان.

12- معرفی 5 تن عودت کننده کشور پاکستان ، یک تن عودت کننده کشور ایران با تفکیک 11تن طبقه ذکور 3 تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  وتحصیلات به وزارت ها ی محترم معارف و تحصیلات عالی  .

13- اشتراک درجلسه ICMPD درکشور اتریش .

14- برگزاری دوجلسه هماهنگی توزیع تذکره برای عودت کنندگان با مدیر احصائیه ولسوالی بگرامی.

15- برگزاری جلسه تفاهمنامه ها و بحث روی تفاهمنامه DACAR .

16- اشتراک در جلسه تهیه دومین گزارش از تطبیق پلان عمل ملی قطعنامه 1325  در وزارت امور خارجه .

17- جلسه با نماینده DRC در موضوعات تفاهمنامه.

صدور 46 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 11  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

22-26 میزان

1-     تهیه پرزنتیشن حقوق پناهندگان جهت ارائه در ورکشاپ حقوق پناهندگان

2-     بعد از هدایت مقام وزارت ارسال تفاهمنامه موسسه واسا به ریاست امور مهاجرین ولایت هرات جهت امضا

3-     ارسال دوباره کاپی تفاهمنامه های دو جانبه ذریعه مکتوب به وزارت ها و ادارات کار و امور اجتماعی، معارف، صحت عامه، شهرسازی و مسکن و اراضی جهت تسریع طی مراحل عقد تفاهمنامه ها

4-     کاپی تفاهمنامه های موسسات به اعضای کمیته تفاهمنامه ها جهت بررسی

5-     از پـروسـۀ برگشت (9) تن طی  5 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

6-      از آنـجمله (4) تن عـودت کنندگان داوطلب (هالند: 1 تن، آلمان: 3 تن) وهمچنان (6) تن عودت کنندگان اجـــباری (فرانسه:1 تن، انگلستان: 1 تن، ناروی: 3 تن، و هالند: 1 تن ) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

7-     ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به موافق مشروط این وزارت به چارتر هواپیمای کشور آلمان که بتاریخ 25 اکتوبر 2017 به تعداد حد اکثر 50 تن از افغانان به کشور به شکل اجبار انتقال میدهد.ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به موافق مشروط این وزارت به چارتر هواپیمای کشور فنلند که بتاریخ 26 اکتوبر 2017 به تعداد حد اکثر 5 تن از افغانان به کشور به شکل اجبار انتقال میدهد.

8-      ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به موافق مشروط این وزارت به چارتر هواپیمای کشور آلمان که بتاریخ 25 اکتوبر 2017 به تعداد حد اکثر 50 تن از افغانان به کشور به شکل اجبار انتقال میدهد.

9-      ارسال ایمیل به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به ارسال نهائی لست عودت کنندگان از کشور فنلند و سعی لازم برای جلوگیری از اخراج گروه های آسیب پذیر.

10- ارجاع تقاضای محترم دادگل باشنده ولایت پروان به وزارت امورخارجه مبنی بر فراهم سازی زمینۀ برگشت پسرش به اسم شانی گل که فعلا در شهر آتن کشور یونان زندگی بسر می برد، به افغانستان.

11- معرفی 5 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 3 تن عودت کننده کشور ایران و 4 تن عودت کننده سایر کشور ها با تفکیک 11تن طبقه ذکور یک تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  وتحصیلات به وزارت ها ی محترم معارف و تحصیلات عالی  .

12- ارسال دوقطعه مکتوب به آمریت امورمهاجرین ولایت لوگر دررابطه به توزیع زمین برای دوتن عودت کننده مستحق .

13- کار روی ساحات کاری مشترک بین وزارت و نهاد های UN .

14-      تدویر جلسه کمیته تقدیر نامه کارمندان وزارت و ارائیه گزارش آن به مقام محترم وزا ت  

15-      ثبت و راجستر بیست تن عودت کننده گانیکه تا هنوز تذکره تابعیت اخذ ننموده اند درساحه عودت. تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه ها و بحث روی شکایات از موسسا ت                                      

16- تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه ها و بحث روی تفاهمنام های واصله

17- تدویر جلسه با نماینده موسساتDRC, APA, MERCY CORPS و ... جهت بحث روی تفاهمنامه هایشان

18- اشتراک درنشست فی مابین این وزارت و معاون سفارت کشور آلمان منعقده تحت ریاست معینیت امور پناهندگان در رابطه به صحبت روی عودت کنندگان و چگونگی تنظیم هواپیمای چارتر آن کشور  که بتاریخ 11 اکتوبر به کشور نشست می نماید.

19- صدور 38 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 14  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

15-19 میزان

1-      اظهار نظر پیرامون مقرره تنظیم نیروی کار به خارج با وزارت کار و امور اجتماعی

2-      تهیه نکات نامه جهت بحث با هئیات ایرانی

3-      از پـروسـۀ برگشت (196) تن طی  11 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

4-      از آنـجمله (159) تن عـودت کنندگان داوطلب (بلغاریا: 18 تن، سویدن:3 تن، فلند: 5 تن، هالند: 2 تن، اطریش: 2 تن و ترکیه، 129 تن ) وهمچنان (37) تن عودت کنندگان اجـــباری (انلگستان: 3 تن، هالند: 5 تن، اطریش: 13 تن، دنمارک: 2 ، سویدن 9 تن، ناروی: 4 تن و هنگری: 1 تن) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.            

5-      ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به موافق استثنائی این وزارت به چارتر هواپیمای مشترک کشور سویدن و اطریش که بتاریخ 11 اکتوبر 2017 به تعداد حد اکثر 50 تن از افغانان به کشور به شکل اجبار انتقال میدهد.ارسال دو قطعه مکتوب به ریاست های محترم اداری و مالی بخاطر تهیه کیک و آب برای عودت کنندگان از کشور های اطریش و سویدن. 

6-      معرفی 4 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 4 تن عودت کننده کشور ایران و 4 تن عودت کننده سایر کشور ها با تفکیک 8 تن طبقه ذکور 4 تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف  .

7-      معرفی یک تن عودت کننده کشور المان جهت کاریابی به وزارت محترم تحصیلات عالی.

8-      اشتراک درنشست فی مابین این وزارت و نمایندگان اتحادیه اروپا و سفارت سویدن منعقده تحت ریاست معینیت امور پناهندگان در رابطه به چارتر مشترک کشور های سویدن و اطریش که بتاریخ 11 اکتوبر به کشور نشست می نماید.

9-      اشتراک در جندین جلسه به دفتر کار معین امور پناهندگان بمنظور بحث روی موضوعات مربوط هیات ایرانی

10- جلسه با نماینده موسسه DRC  جهت  بحث روی مواد تفاهمنامه

11- تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه ها و بحث روی شکایات واصله

12- نشست با رئیس ثبت احوال نفوس در دفتر کارش درمورد مشکلات تذکره تابعیت عودت کننده وبیجاشده داخلی .

13- اشتراک در جلسۀ فی مابین نماینگان سازمان بین المللی مهاجرت و ریاست محترم اداری منعقده تحت ریاست حمایت حقوقی راجع به صحبت روی مسایل مهمان خانه.

14- نشست با سفیر امورمهاجرت کشور دنمارک در دفتر معین امورپناهندگان

15- اشتراک درجلسه بین الوزارتی جهت آمادگی باهین ایرانی درمقر وزارت امورخارجه

16- تدویر جلسه کمیته تقدیر نامه کارمندان وزارت

17- نشست با معاون ریاست ثبت احوال نفوس درمورد توزیع تذکره برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی بدون تکره تابعیت

18- صدور 65 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 12  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

ارسال گزارش فعالیت های ربع سوم  این ریاست به ریاست محترم پلان وریاست مالی وحسابی

از 8 - 12 میزان 1396

1-     تهیه طرح تفاهمنامه با موسسه تحصیلات عالی استقلال و اشتراک آن با موسسه جهت ابراز نظر

2-     نهایی سازی طرح تفاهمنامه با موسسه ZOA و پیشنهاد آن به مقام وزارت جهت امضا

3-     نهایی سازی طرح تفاهمنامه با موسسه آرزو و پیشنهاد آن به مقام وزارت جهت امضا

نهایی سازی طرح تفاهمنامه با موسسه واسا و پیشنهاد آن به مقام وزارت جهت امضا

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. تدویر جلسه کمیته شناسایی موانع و حل مشکلات فراراه تصویب قانون پناهندگان در مقر وزارت
 2. کار بالای لایحه وظایف کمیته تصویب قانون پناهندگان
 3. هماهنگی جهت تدویر ورکشاپ در مورد پناهندگان برای اعضای کمیته تصویب قانون پناهندگان
 4. ارسال کاپی تفاهمنامه موسسات ADA  و AHEAD به ریاست های ذیربط جهت نظارت
 5. ارسال مکتوب تعقیبی به ریاست امور مهاجرین ولایت هرات جهت تعقیب تفاهمنامه موسسه زنان برای فردای بهتر
 6. طــی هفتۀ جاری از پـروسـۀ برگشت (27) تن طی  7مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:
 7. از آنـجمله (17) تن عـودت کنندگان داوطلب (یونان: 6 تن، سویدن: 2 تن، آلمان: 2 تن، اندونیزیا: 3 تن و ترکیه: 4 تن) وهمچنان (10) تن عودت کنندگان اجـــباری (انگلستان: 2 تن، هالند: 1 تن، اطریش: 2 تن، دنمارک: 3 تن، ناروی: 1 تن و فرانسه: 1 تن) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.         
 8. ارجاع تقاضای محترم نجیب الله فرزند عبدالله باشنده ولایت هرات به وزارت محترم امور خارجه طی یک مکتوب رسمی راجع به فراهم سازی زمینۀ برگشت دخترش  به اسم پریسا از کشور ترکیه به افغانستان درحالیکه شوهرش در کشور ایران بوده و به وی طلاق داده است.
 9. معرفی 2 تن عودت کننده کشور پاکستان ،که هر دوی آن طبقه ذکور میباشدجهت ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف  .
 10. اخذ گزارش قاچاق انسان در بین مهاجرین کشور های ایران وپاکستان از ارتباط خارجه .
 11. اخذ گزارش مبارزه با قاچاق انسان از ریاست های مهاجرین ولایات .
 12. جلسه با نماینده موسسه واسا و بحث در مورد تفاهمنامه
 13. تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه ها در دفتر ریاست حمایت حقوقی و بحث روی چندین تفاهمنامه با موسسات
 14. صدور 11 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 42  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

فعالیت کاری از 19 الی 22 سنبله 1396

 1. تدویر مجلس با نمایندگان موسسه هماهنگی کمک های انسانی CHA جهت اصلاح برخی موارد تفاهمنامه هایشان
 2. نهایی سازی چهار تفاهمنامه با موسسه هماهنگی کمک های انسانی CHA و امضای آن از سوی معین صاحب پالیسی و پلان در رابطه به موضوعات ذیل:
 3. پروژه راجستر بایومتریک عودت کنندگان از پاکستان در تورخم
 4. پروژه مدیریت مرکز ترانزیت در اسلام قلعه هرات
 5. پروژه حفظ و مراقبت مرکز توزیع کمک های نقدی برای عودت کنندگان در کابل
 6. پروژه مساعدت برای افراد دارای نیازمندی های خاص در زون غرب
 7. از پـروسـۀ برگشت (29) تن طی  3 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:
 8. از آنـجمله (21) تن عـودت کنندگان داوطلب ( ترکیه:1 تـــن، آلمان:5 تن ، هالند: 2 تن، سویدن: 1 تن، بلغاریا: 9 تن، اطریش: 1 تن، وفنلند: 1 تن،) وهمچنان (8) تن عودت کنندگان اجـــباری ( دنمارک:3 تن و انگلستان:5 تن) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.            
 9. ارسال یک قطعه مکتوب وزارت امور خارجه در رابطه به موافق بودن این وزارت از نشست هواپیمای چارتر کشور آلمان بتاریخ 13 سپتامبر 2017.

مطالبات حقوقی:

 1. مجموع عودت کنندگان تقاضای کار در کشور هستند.
 2. معرفی 6 تن عودت کننده کشور پاکستان با تفکیک 5 طبقه ذکور و یک تن طبقه اناث جهت ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف 
 3. تدویرجلسه با موسسه WFP  در دفتر ریاست حمایت حقوقی و بحث روی تفاهمنامه SCOPE
 4. تدویر اولین جلسه کمیته تفاهمنامه ها در دفتر ریاست حمایت حقوقی و بحث روی تنظیم تفاهمنامه ها و کاپی نمودن تفاهمنامه های موسسه DRC,DACAR,APA به اعضای کمیته جهت ابراز نظر
 5. صدور 9 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 29 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

فعالیت های ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 25 – 29 سنبله سال روان:

 • نهایی سازی تفاهمنامه موسسه ADA و پیشنهاد آن به مقام وزارت جهت امضا.
 • //  تفاهمنامه موسسه AHEAD و پیشنهاد آن به مقام وزارت جهت امضا.
 • //  تفاهمنامه موسسه CORE و امضای آن از سوی معین صاحب پالیسی و پلان.
 • //  تفاهمنامه موسسه همکاری برای رفاه، تعلیم و تربیه و امضای آن از سوی معین صاحب پالیسی و پلان.
 • // تفاهمنامه موسسه گالو و امضای آن از سوی معین صاحب پالیسی و پلان.
 • ارسال مکتوب به کمیسیون حقوق بشر و مجلسین شورای ملی جهت اشتراک نمایندگان شان درکمیته شناسایی موانع و حل مشکلات فرا راه تصویب قانون پناهندگان.
 • تهیه طرح اولیه لایحه وظایف کمیته شناسایی موانع و حل مشکلات فرا راه تصویب قانون پناهندگان.
 • نظارت از برگشت 173 تن طی 9 مرحله در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، که از آن جمله 133 تن عودت کنندگان داوطلب از کشورهای هالند 4 تن، ترکیه 102 تن، سویدن 2 تن، بلغاریا 13 تن، فنلند 1 تن، آلمان 4 تن، اتریش 5 تن، سویزرلند 1 تن و یونان 1 تن و همچنان 40 تن عودت کنندگان اجباری از انکلستان 8 تن، دنمارک 1 تن، فنلند 9 تن، بلجیم 1 تن، سویزرلند 2 تن، آمریکا 8 تن، آلمان 8 تن، هالند 1 تن، اتریش 1 تن و ایتالیا 1 تن.
 • ارجاع ادعای عبدالقادر بابری به وزارت امور خارجه مبنی بر تثبیت صحت و سقم ادعایش مبنی                     بر تبعه افغانستان نبودن وی که از آمریکا اخراج گردیده بود.
 • ارجاع ادعای مقصود فرزند محمد داود مبنی بر باقی ماندن خساره وی در کشور آلمان و رسیدگی به ادعای موصوف از طرف مراجع ذیربط.
 • ارجاع تقاضای عبدالسلام فرزند عبدالمنان به وزارت امور خارجه در رابطه به فراهم سازی زمینه برگشت دخترش به اسم ناهید مع یک طفلش که فعلا در شهر استانبول ترکیه زندگی می نمایند و در حالیکه شوهرش در کشور ایران باقی مانده است.
 • ارسال ایمیل به وزارت امورخارجه در رابطه به جلو گیری از اخراج پناهجویان افغان به روز های شنبه و جمعه از سایر کشورهای جهان.
 • معرفی 14 تن عودت کننده از پاکستان و ایران جهت ادامه تعلیمات به وزارت معارف.
 • نشست با UN WOMN در رابطه به چگونگی رسیدگی به مشکلات زنان و اطفال عودت کننده و بیجاشدهگان داخلی.
 • ارزیابی و نهای سازی اسناد داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه، ذخیره آب و شبکه آبرسانی دوار احاطه چاه شهرک مهاجرین شیخ متی بابا و لایت ذابل.
 • اشتراک در جلسه کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین در مقر وزارت عدلیه.
 • آگاهی دهی در کمپ چمن حسین خیل برای 800 فامیل بیجاشدگان داخلی به ارتباط اخذ تذکره تابعیت.

اجراآت ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

1.            ریاست حمایت حقوقی به اساس گذارش ریاست مهاجرین ولایت غورشهرت 20 تن ازمعتادین به مواد مخدرشهرک مهاجرین ولایت غوررا به وزارت مبارزه علیه مواد مخدرارسال نموده است.

2.            از پروسۀ برگشت 50 تن طی 4 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت  و از عودت کنندگان پذیرائی بعمل آورد: از آنـجمله  (38) تن  عـودت کنندگان داوطلب ( ناروی: 3 تـن،  ترکیه 11 تن، انگلستان: 1 تن، یونان 23 تن)  و  (12) تن   از بازگشت شوندگان اجباری ( ناروی: 12 تن)   با استفاده از کمک  های نقدی  از طریق IOM  و کشور ناروی،  به وطن عودت نمودند.

3.            برقراری تماس با مقامات مسؤل امور مهاجرت سفارت هالند جهت ایجاد هماهنگی در امور پناهجویان عودت کننده.

4.            ارسال پیشنهاد در مورد تفاهم نامه ترکیه جهت اخذ هدایت به مقام عالی ریاست جمهوری.

5.            ارسال مکتوب به ریاست ارتباط خارجه درمورد ارایه معلومات دقیق وهمه جانبه پیرامون مشکلات مهاجرین مقیم ایران و روسیه .

6.            معرفی 5 تن عودت کننده کشوور پاکستان  ویک تن عودت کننده کشور ایران با تفکیک 5 تن طبقه ذکور و یک تن طبقه اناث غرض ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف.

 

 

ریاست حمایت حقوقی

1.  جلسه دررابطه به سند مسافرت مهاجرین فاقد مدرک مقیم ایران  دردفتر محترم دانش صاحب .

2.  اشتراک در جلسه میکانیزم اجرایی استراتیژیک پنچ ساله معینیت امور پناهنده گان .

3.  از پروسه برگشت ( 140 ) تن مهاجرین عودت کننده افغان ( 133 تن داوطلب 7 تن اجباری ) در پنچ مر حله از کشور های ترکیه ، یونان ، بلغارستان ، سویزرلند ، ناروی ، آلمان ، هالند ، انگلستان وبلجیم در میدان هوایی حامد کرزی نظازت به عمل آمده است که بعد از مصاحبه فورم های آنها ثبت دیتابیس گردید .

4.  مشوره دهی به ( 7 ) تن  عودت کننده گان که بدون اطلاع قبلی این وزارت به کشور عودت نمودند ، جهت آگاهی از استقرار مجدد شان در کشور .

5.  ارسال ایمیل وتماس تلفنی به وزارت امور خارجه ، داخله ، عدلیه ، کار وامور اجتماعی ، دفتر شورای امنیت وریاست ارتباط خارجه وریاست تحقیق وزارت به منظور اشتراک در جلسه کار روی تفاهم نامه فنلند .

6.  برگزاری وتنظیم جلسه در مورد بحث روی تفاهم نامه فنلند در دفتر معین صاحب امور پناهنده گان .

7.  حسب هدایت وزیر صاحب امور مهاجرین تهیه اسناد تفاهم نامه اطریش ، فنلند ،آلمان وتر کیه جهت اشتراک در جلسه شورای امنیت .

 

8.  ارسال کاپی یاد داشت تفاهم نامه میان افغانستان وآلمان معه اعلامیه مشترک آلمان به کمیسون امور بین المللی شهدا ،معلولین ومهاجرین مشرا نو جرگه وکمیسیون های امور بین المللی وکوچی ها ،قبایل ،امور مهاجرین وبیجا شده گان داخلی ولسی جرگه .

فعالیت 

1.      اشتراک در کمسیون عالی مبارزه علیه قاچاق و اختطاف انسان در وزارت عدلیه

2.      اشتراک شخصی رئیس با چهار تن کارمندان در ورکشاب  "حقوق مهاجرین "

3.      از پروسه برگشت 33 تن مهاجرین و عودت کنندگان افغان از کشور های ترکیه ، هالند ، انگلستان ، المان و ناروی در میدان هوایی حامد کرزی نظارت به عمل آمده است که بعد از انجام مصاحبه فورمه های آنها ثبت گردید

4.      ارجاع تقاضای محمد نعیم فرزند محمد یاسین به وزارت امور خارجه جهت فراهم سازی زمینه برگشت برادرش محمد نصیر از کشور روسیه به افغانستان

5.      ارجاع تقاضای ویس نوید فرزند عبد الناصیر به وزارت خارجه برای یگجا شدن با فامیلش

6.      اشتراک در جلسه تحت ریاست معین امور پناهندگان به منظور بحث روی مسوده تفاهم نامه دوجانبه با کشور فنلند

 

 

ریاست حمایت حقوقی

-          اشتراک در جلسه وزارت خارجه در رابطه به مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد مسایل مربوط به مهاجرین و کار روی یاد داشت تفاهم با کشور آلمان.

-          فراهم نمودن زمینه تدوین ورکشاپ آموزشی روسا و آمرین ولایت زون غرب از طریق موسسه حمیده برمک در ولایت هرات.

-          هماهنگی در تدویر نشست وزرای محترم امور خارجه ،امور مهاجرین ومشاور شورای امنیت ملی در مورد نهائی سازی یاد داشت تفاهم با کشور آلمان.

-          اشتراک در جلسه کمیسیون امور مهاجرت در ریاست جمهوری.

-          اشتراک در جلسه پروسه تثبیت هویت وراجستریشن مهاجرین فاقد مدرک مقیم کشور پاکستان به اشتراک ادارات ذیربط تحت ریاست وزیر امور مهاجرین در مقر وزارت.

-                  نظارت از پروسه برگشت داوطلبانه واجباری 194 تن مهاجر در 10 مرحله از کشور های یونان ،آلمان ،فنلند ،بلغاریا ،سویدن ،اندونیزیا ،ترکیه ،ناروی ،بلجیم ،انگلستان ،اتریش وسویزرلند.

-          عدم پذیرش یک نفر مهاجر به تاریخ 5 ثور از هالند ،در حالیکه فامیلش در آن کشور باقی مانده بود.

-          اشتراک در جلسه مقامر رهبری وزارت ،با معین وزارت امور داخله کشور فنلند به ارتباط تفاهمنامه با آن کشور.

-          دعوت نامه رسمی از وزارت های امور خارجه ،داخله ،سرحدات ،مالیه ،ریاست عمومی امنیت ،ریاست ارتباط خارجه ،ریاست دفتر وریاست تحقیق ومطالعات غرض اشتراک د رجلسه مورخ 14/2/1395 به ارتباط آغاز راجستریشن مهاجرین  افغان فاقد مدرک در کشور پاکستان.

-          معرفی 11 تن از کشور پاکستان ایران و 3 تن از سایر کشور ها باتفکیک 16 تن ذکور و 9 ن اناث غرض ادامه تعلیم به وزارت محترم معارف.

-          معرفی یک خانم پناهجو کشور پاکستان همار با چهار طفل وی جهت مساعدت به ریاست محترم سرمیاشت.

گزارش ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 18 الی 24 حمل سال 1395

-        اشتراک در جلسه مشترک وزارت های امور مهاجرین وخارجه بانماینده مهاجرین سفارت آسترالیا ،به ارتباط تفاهمنامه سه جانبه .

-        تدویر جلسه با نماینده مهاجرین سفارت ناروی در مورد اخراج یک فامیل .

-        نظارت از جریان برگشت داوطلبانه واجباری 67 نفر مهاجر در شش مرحله از کشور های هالند ،فنلند ،سویزرلند ،دنمارک ،ناروی ،یونان ،ترکیه ،آلمان وسویدن.

-        اشتراک در جلسه مسولین وزارت با سفیر دنمارک درمورد جلوگیری از اخراج کتلوی پناهجویان.

-        معرفی 23 نفر عودت کننده غرض ادامه تحصیل به وزارت معارف.

گزارش ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 24 الی 1 ثور سال 1395

-         نظارت از جریان برگشت داوطلبانه واجباری 94 نفر افغان در شش مرحله از 9 کشور اروپائی .

-        ارسال اعلامیه دوجانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان واتریش در رابطه به موضوعات مرتبط به مهاجرین افغان ،جهت ابراز نظر با وزارت های داخله وخارجه.

-        تقاضای صلاحیت نامه امضای اعلامیه با کشور اتریش برای وزیر امورمهاجرین وعودت کنندگان.

-        معرفی 33 تن عودت کننده غرض ادامه تحصیل به وزارت معارف.

گزارش ریاست حمایت حقوقی 4 الی 10 حمل سال 1395

 • اشتراک در جلسه استجوابیه شورای ملی با وزیر امور مهاجرین .
 • تدویر ورکشاپ 3 روزه ارتقای ظرفیت به همکاری موسسه حمیده برمک برای 30 تن از منسوبین وزارت .
 • نظارت از جریان برگشت داوطلبانه 40 نفر مهاجر در 6 مرحله از  هالند ،فنلند ،یونان ،آلمان و سویدن .
 • ارسال طرح یاداشت تفاهم با کشور آلمان به وزارتخانه های زیربط.
 • معرفی 13 تن عودت کننده غرض ادامه تعلیم به وزارت معارف.

گزارش ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 26 حوت الی 3حمل سال 1395

 • نظارت از جریان برگشت داوطلبانه واجباری 29 نفر افغان در 5 مرحله از کشور های ناروی ،سویدین ،اندونیزیا ،بلجیم ،یونان ،بلغاریا ودنمارک .
 • ارسال گزارش در رابطه به وضعیت مهاجرین در کشور های اروپالی وآسیایی ،به ریاست دفتر وزارت.
 • ارسال گزارش ربع چهارم مبارزه علیه جرایم ،اختطاف و قاچاق انسان به وزارت عدلیه.
 • معرفی 3 نفر عودت کننده غرض ادامه تعلیم به وزارت معارف.

گزارش ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 28 دلو الی 4 حوت سال روان

 • اشتراک در جلسه شورای امنیت در رابطه به عودت مهاجرین افغان از آلمان.
 • جلسه بانمایندگان خارجه ،داخله ،مالیه در رابطه به راجستریشن افغانهای فاقد مدرک در ایران.
 • ترتیب طرح مسوده با کشور آلمان.
 • نظارت از برگشت 7 نفر مهاجر داوطلب واجباری در دومرحله از کشور های اتریش ،سویدن وانگلستان.
 • اجراآت بخاطر رفع مشکل یک نفر افغان در کشور هالند از طریق وزارت خارجه.
 • معرفی 18 نفر عودت کننده از ایران وپاکستان غرض ادامه تحصیل به مراجع زیربط.

         فعالیت کاری از تاریخ ۲۱ الی ۲۷ اسد ۱۳۹۴

 • ۲۴ نفر عودت کننده از ایران و پاکستان مورد حمایت حقوقی قرار گرفتند.
 • از جریان برگشت 11 نفر عودت کننده داوطلب و جبری از کشور های انگلستان ، دنمارک و ناروی در دو مرحله نظارت بعمل آمد.
 • تدویر جلسه به اشتراک نماینده گان وزارتهای خارجه و داخله، در رابطه به افغانهای ، درمعرض اخراج از انگلستان ، در مقر  وزارت .
 • اشتراک در جلسه تهیه مواد مسوده مقرره چگونگی اجراآت وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان .
 • تهیه پلان سال 1394 – 1396 مبارزه علیه قاچاق انسان.
 • تهیه و ترتیب برنامه کاری ریاست حمایت حقوقی و توحید متود کاری آمریت های آنریاست .

فعالیت های کاری ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 7 الی ۱۳۹۴/۵/۱۷

 • 10 نفر عودت کننده از کشور های ایران،پاکستان وسایر کشورها دربخش های تعلیمی و تصحیح اسما مورد حمایت قرار گرفته.
 • از جریان برگشت 6 نفر عودت کننده داوطلب واجباری از کشور های دنمارک،ناروی در 2 مرحله نظارت بعمل آمد.
 • درجلسه ارزیابی اسناد داوطلبی شرکتها ،اشتراک گردید.

فعالیت های کاری ریاست حمایت حقوقی از تاریخ ۷ الی ۱۳۹۴/۵/۱۷

 • 10 نفر عودت کننده از کشور های ایران،پاکستان وسایر کشورها دربخش های تعلیمی و تصحیح اسما مورد حمایت قرار گرفته.
 • از جریان برگشت 6 نفر عودت کننده داوطلب واجباری از کشور های دنمارک،ناروی در 2 مرحله نظارت بعمل آمد.
 • درجلسه ارزیابی اسناد داوطلبی شرکتها ،اشتراک گردید.

  

یک خانواده اخراج شده ازناروی دراثرپادرمیانی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ،دوباره ازکابل به آنکشوراعزام گردید.

 غلام مرتضی رسولی رئیس حمایت حقوقی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که یک خانواده پناه جوی افغان که شامل یک خانم ودوطفل وی بوده ،روزسه شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ازناروی اخراج وبه کابل انتقال شده بود .

       وی گفت که ادعا(کیس)این خانواده ازطرف دولت ناروی ردشده بود ،امادراخراج آنهابعد حقوق بشری ایشان درنظرگرفته نشده بود .

      رسولی علاوه نموده که خانواده اخراج شده محل سکونت اصلی خودرادرافغانستان نمی دانست،ازاقارب شان معلومات نداشتند ،پدرخانواده موجود نبود وگذشته ازآن اطفال وی متولد ناروی بودند .

       رئیس حمایت حقوقی گفت که به اساس موافقت نامه های سه جانبه وکنواسیون 1951 ، کشورهادرزمان اخراج اتباع خارجی باید اصول ومعیارهای حقوق بشرافرادوخانواده ها را مراعات نمایند ،که درقسمت خانواده یادشده پولیس ناروی بدون درنظر داشت این اصل اقدام به اخراج آنهانموده بود .

       غلام مرتضی رسولی علاوه نمودکه سفارت ناروی بعدازاستماع دلایل مطرح شده ازجانب وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان باپزیرفتن اشتباه پولیس کشورش،معذرت خواست وبه اعزام دوباره خانواده مذکوربه ناروی موافقه نمودوعلاوه برآن اطمینان دادکه تلاش خواهد نمود تاافرادوخانواده های آسیب پذیرازکشورمطبوعش اخراج نشوند.

       به گفته رسولی چندی قبل دونفرافغان که به امراض مزمن مصاب بودند ازسویدن وانگلستان اخراج شده بودند،که ازجانب وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان بااستنادبرمعیارهای حقوق بشری ،مستردگردیدندوکشورهای مذکورحاضربه پذیرفتن آنهاگردید.

فعالیت کاری ریاست حمایت حقوقی،طی یک هفته ( ازتاریخ1393/12/13 الی 1393/12/19 ).

  

به اساس معلومات ریاست حمایت حقوقی 45 تن عودت کننده ازایران ،پاکستان وسایرکشورهای میزبان ازتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ الی ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ به آن ریاست مراجعه ودر رابطه به آنها، آمریت مشوره های حقوقی اجراآت ذیل را انجام داده است  :

 • 45 تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات شان به ریاست معارف شهرکابل معرفی شده است .
 • یک قطعه مکتوب به آمریت امورمهاجرین ولایت کاپیسا دررابطه به شفافیت پروسه معرفی عودت کننده گان جهت ادامه تعلیمات ارسال شده است .
 • یک قطعه مکتوب به ریاست ارتباط خارجه دررابطه به تمدید اسناد مهاجرت عنایت الله به کشورپاکستان ارسال شد.
 • 45 قطعه مکتوب بعد ازثبت دیتابیس درفایل های مربوط حفظ شده است.

منبع علاوه نموده است که آمریت نظارت برتطبیق موافقتنامه های این ریاست درمدت یادشده ازپروسه برگشت 36 تن درچهارمرحله ذیل نظارتبعمل آورده است:

 • ازپروسه برگشت سه تن عودت کننده داوطلب ازناروی نظارت نموده و بعدازانجام مصاحبه کدام مشکل خاص درافغانستان نداشتند وبااخذکرایه ترانسپورتیشتن دوباره به محلات اصلی شان برگشتند .
 • ازپروسه برگشت سه تن عودت کننده داوطلب ازاندونیزیا،سه تن عودت کننده داوطلب ازانگلستان ویکنفردیگر ازدنمارک نظارت بعمل آمدوبعدازانجام مصاحبه مشکل خاص درافغانستان نداشتند وبااخذکرایه ترانسپورتیشتن دوباره به محلات اصلی شان برگشتند .
 • ازپروسه اخراج 26 تن اخراج شده گان ازانگلستان نظارت بعمل آمد که یک تن آنها بعدازتثبیت هویت توسط پولیس سرحدی تبعه پاکستانی شناسای شد ویک تن افغان که کیس پناهنده گی اش قبول گریده بود ، دوباره به انگستان به رضایت خودشان وسفارت آن کشوربرگشتانده شدند ومتباقی آنهاکه افرادمجرد بودند وبااخذکرایه ترانسپورتیشتن دوباره به محلات اصلی شان برگشتند. وسه تن آنهابه دلیل نداشتن سرپناه به مهمانخانه وزارت معرفی شدند .
 • ارسال یک قطعه مکتوب به خاطر اجازه نشست طیاره چارتر عامل مهاجرین ازانگلستان به کشور،به وزارت خارجه .
 • منبع گفت که آمریت طرح تسوید وموافقتنامه ها واسنادتقنینی نیزدربخش های مختلف فعالیت های آتی را انجام داده است :
 • بازنگری درفت جدیدی قانون پناهنده گی درمطابقت باکنوانسیون 1951 ومسودۀ قبلی قانون مذکور.
 • اشتراک درجلسه بازنگری تفاهمنامۀ سه جانبه کشورشاهی ناروی .
 • پیگری گزارش ربع چهارم قاچاق انسان ازریاست های زیربط.

        نشست ها بانماینده گان کشورهای ناروی وانگلستان درمورد دیپورتی هاوهمچنان دیداربانماینده های وزارت خارجه ، داخله وشورای امنیت ملی دررابطه به آوردن تعدیلات درتفاهمنامه ،ازاجراآت متفرقه آنریاست است که درگزارش خویش ازآن تذکر بعمل آورده است .

 

ریاست حمایت حقوقی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان از تاریخ 12 الی ۱۸ حمل ۱۳۹۴، ۸۱ نفر عودت کننده را مورد حمایت حقوقی قرار داده است .

به اساس معلومات آمر مشور ه های حقوقی آنریاست از جمله ۸۱ نفر که از ایران ، پاکستان و  بعضی کشور های دیگر عودت نموده بودند ، ۷۸ نفری آنها غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف شهر کابل معرفی شدند و سه نفر دیگر آنها جهت تصحیح اسمای شان به ریاست تدریسات ثانوی اعزام شده اند .

همچنان آمریت نظارت بر تطبیق موافقیت نامه های آنریاست در مدت یاد شده از پروسه اخراج اجباری یکنفر افغان از ناروی ، ۷ نفر عودت کننده داوطلب از ترکیه ، یکنفر از گرجستان و سه نفر دیگر از ناروی و گرجستان نظارت نموده و در قبال هریک آنها اجراآت لازم نموده است .

به گفته منبع آمریت طرح تسوید و موافقت نامه های آن اداره علاوه از اشترک در جلسه پلان استراتیژی ۵ساله این  وزارت ، در ارتباط تطبیق و باز نگری پلان عمل مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان از بابت سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ ، اجراآت لازم را انجام داده است .