فعالیت ها ی کاری ریاست حمایت حقوقی

17-13 عقرب

1-     ارسال مکاتب به اعضائی کمیته راحل ها و موانع فرا راه تصویب قانون پناهندگی به وزارت خانه ها (خارجه ، داخله ، عدلیه ، شورای امنت، ریاست عمومی امنیت ملی،  پارلمان و کمیشنری عالی سازمان بین الملی جهت اشتراک در ورکشاپ .

2-     از پـروسـۀ برگشت (39) تن طی  4 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

3-      از آنـجمله (33) تن عـودت کنندگان داوطلب (ترکیه: 21 تن، سویدن: 6 تن، یونان: 5 تن و هالند: 1 تن) وهمچنان (6) تن عودت کنندگان اجـــباری (ناروی: 4 تن، انگلستان: 1 تن و دنمارک: 1 تن ) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است. 

4-      ارسال مکتوب جوابیه  به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به تقاضای این وزارت برای ایجاد کمیته کارشناسی برای نظارت و چگونگی تطبیق تفاهم نامه با کشور سویس و تقاضای برای جلوگیری از اخراج الی ایجاد کمیتۀ مزبور.

5-      ارسال مکتوب جوابیه به وزارت امور خارجه در رابطه به خواستار این وزارت برای به تعویق انداختن چارتر مشترک اتحادیه اروپا مؤرخ 21 نومبر 2017 الی برگذاری نشست گروه کاری مشترک بین طرفین بتاریخ مزبور بعد از بحث روی چونگی استفاده ای کشور های فرانسه و هالند از چارتر مشترک در حالیکه کشور های مزبور با این وزارت تفاهم نامه سه جانبه دارند.

6-      تدویر گروه کاری مشترک داخلی پیرامون مسایل مهاجرت مؤرخ 11 عقرب 1396 در دفتر معینیت امور پناهندگان بخاطر بحث روی آجندای گروه مشترک کاری بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا و غنامندسازی آن.

7-      ارسال کاپی دو قطعه مکاتیب فوق الذکر به زوارت امور خارجه جهت تسریع موضوعات مطلوب.

8-      مشورت دهی و هدایت دهی به یک از دیپورت شده جهت برآوردساختن تقاضای وی از جانب بخش های مربوطه این این وزارت.

9-     معرفی 6 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 2 تن عودت کننده کشور ایران  با تفکیک 6 تن طبقه ذکور 2تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف.

10- ارسال یک قطعه مکتوب در رابطه به توزیع تذکره و تصدیق وکیل گذر به شاروالی محترم کابل.

11- ارسال یک قطعه مکتوب راجع به ایجاد کورس سواد آموزی برای بیجاشدگان داخلی کمپ نمبر 4 واقع قصبه بع وزارت محترم معارف.

12- اشتراک در جلسه کمیته مبارزه با  قاچاق انسان در مقر وزارت عدلیه.

13- اشتراک رئیس و دوتن از آمرین در ورکشاپ نظارت و ارزیابی میکانیزم اجرائی معینیت امور پناهندگان

14-  تدویر ورکشاپ در مورد حقوق پناهندگان با اشتراک اعضائی کمیته راحل ها و موانع فرا راه تصویب قانون پناهندگی

صدور 13 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 56  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

       6-10 عقرب

هماهنگی با موسسه UNHCR  جهت برگزاری ورکشاپ حقوق پناهندگان در هوتل انترکانتینتال

ارسال پیشنهاد تهیه نان چاشت و سایر مصارف برگزاری ورکشاپ حقوق پناهندگان در هوتل انترکانتینتال

از پـروسـۀ برگشت (138) تن طی  6 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

از پـروسـۀ برگشت (102) تن طی  6 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

از آنـجمله (76) تن عـودت کنندگان داوطلب (ترکیه: 67 تن، جرمنی: 9 تن) وهمچنان (26) تن عودت کنندگان اجـــباری (جرمنی:14تن، انگلستان: 1 تن، ناروی: 5 تن،فنلند : 4 تن، اطریش : 1 تن ودنمارک : 1 تن  ) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.      

ارسال ایمیل به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به تقاضای این وزارت از کشور انگلستان برای هدایت افغانان معروض به اخراج به سفارت افغانستان بخاطر تثبیت هویت شان.

ارجاع تقاضای محترم صدیق الله فرزند غلام حضرت به وزارت امور خارجه  مبنی بر عدم استماع نهادهای محاکماتی کشور ناروی از قضایای پناهندگی وی.

ایمیل به اعضای گروه کاری مشترک بخاطر تقاضای اشتراک شان در نشست قریب الوقوع مؤرخ 11 عقرب 1396 در دفتر معینیت امور پناهندگان.

هدایت و مشوره دهی لازم برای 5 تن از عودت کنندگان در رابطه به چگونگی رسیدگی به مشکلات شان از طریق مراجع ذیربط.

معرفی 9 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 3 تن عودت کننده کشور ایران  ویک تن عودت کننده کشور ترکیه با تفکیک 6 تن طبقه ذکور 7 تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  وتحصیلات به وزارت ها ی محترم معارف و تحصیلات عالی  .

ارسال یک قطعه مکتوب در رابطه به گزارش قاچاق انسان و مهاجران به وزارت محترم عدلیه.

ثبت وراجستر عودت کنندگان فاقد تذکره تابعیت در ولسوالی بگرامی

اشتراک در ورکشاپ سه روزه موضوع  قاچاق انسان در هوتل پارک استار.

تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه ها و بحث روی تفاهمنامه پروموت، پوهنتون کابل، CHA,DRC و ..

تدویر جلسه با نماینده اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا جهت تفاهمنامه پروموت

تدویر جلسه با نماینده موسسه DRC  و بحث روی تفاهمنامه

تدویر جلسه با نماینده موسسه FRD و بحث روی تفاهمنامه

تدویر جلسه با نماینده موسسه CHA  و بحث روی تفاهمنامه

صدور 11 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 13  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

       3-29 عقرب

1-      هماهنگی جهت امضای تفاهمنامه با موسسه NRC

2-      هماهنگی جهت امضای تفاهمنامه با موسسه آرزو

3-      کاپی اسناد اتحادیه اروپا، اتریش، ICMPD و ... برای هئیت وزارت برای سفر اتریش

4-      ارسال کاپی حکم مقام محترم وزارت در مورد فعالیت های موسسات به ریاست امور ولایات جهت اشتراک با ریاستهای مهاجرین

5-      از پـروسـۀ برگشت (138) تن طی  6 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

6-      از آنـجمله (128) تن عـودت کنندگان داوطلب (ترکیه: 118 تن، جرمنی: 5 تن، اندونیزیا: 3 تن و سویدن: 2 تن) وهمچنان (10) تن عودت کنندگان اجـــباری (فرانسه:1 تن، انگلستان: 3 تن، ناروی: 5 تن، و بلجیم: 1 تن ) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.          

7-      ارسال ایمیل ها به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به ارسال نهائی لست عودت کنندگان از کشور آلمان و فنلند و سعی لازم برای جلوگیری از اخراج گروه های آسیب پذیر.

8-      ارجاع تقاضای محترم ذین الله آرین باشنده ولایت فاریاب به وزارت امور خارجه  مبنی بر رسیدگی به مشکلات موصوف در کشور بلجیم.

9-      ارسال مکتوب وزارت امور خارجه در رابطه به موافقت این وزارت با تاریخ پیشنهادی 21 نومبر 2017 برای برگزاری نشست گروه کاری مشترک در بروکسل.

10- ارسال مکاتیب جداگانه به وزارت های محترم مالیه، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و دفتر محترم شورای امنیت برای معرفی یک تن از نمایندگان باصلاحیت خویش جهت اشتراک در نشست گروهی کاری در بروکسل.

11- مدیریت و پذیریی بهتر از عودت کنندگان طی هواپیمای چارتر آلمان.

12- معرفی 5 تن عودت کننده کشور پاکستان ، یک تن عودت کننده کشور ایران با تفکیک 11تن طبقه ذکور 3 تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  وتحصیلات به وزارت ها ی محترم معارف و تحصیلات عالی  .

13- اشتراک درجلسه ICMPD درکشور اتریش .

14- برگزاری دوجلسه هماهنگی توزیع تذکره برای عودت کنندگان با مدیر احصائیه ولسوالی بگرامی.

15- برگزاری جلسه تفاهمنامه ها و بحث روی تفاهمنامه DACAR .

16- اشتراک در جلسه تهیه دومین گزارش از تطبیق پلان عمل ملی قطعنامه 1325  در وزارت امور خارجه .

17- جلسه با نماینده DRC در موضوعات تفاهمنامه.

صدور 46 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 11  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

22-26 میزان

1-     تهیه پرزنتیشن حقوق پناهندگان جهت ارائه در ورکشاپ حقوق پناهندگان

2-     بعد از هدایت مقام وزارت ارسال تفاهمنامه موسسه واسا به ریاست امور مهاجرین ولایت هرات جهت امضا

3-     ارسال دوباره کاپی تفاهمنامه های دو جانبه ذریعه مکتوب به وزارت ها و ادارات کار و امور اجتماعی، معارف، صحت عامه، شهرسازی و مسکن و اراضی جهت تسریع طی مراحل عقد تفاهمنامه ها

4-     کاپی تفاهمنامه های موسسات به اعضای کمیته تفاهمنامه ها جهت بررسی

5-     از پـروسـۀ برگشت (9) تن طی  5 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

6-      از آنـجمله (4) تن عـودت کنندگان داوطلب (هالند: 1 تن، آلمان: 3 تن) وهمچنان (6) تن عودت کنندگان اجـــباری (فرانسه:1 تن، انگلستان: 1 تن، ناروی: 3 تن، و هالند: 1 تن ) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

7-     ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به موافق مشروط این وزارت به چارتر هواپیمای کشور آلمان که بتاریخ 25 اکتوبر 2017 به تعداد حد اکثر 50 تن از افغانان به کشور به شکل اجبار انتقال میدهد.ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به موافق مشروط این وزارت به چارتر هواپیمای کشور فنلند که بتاریخ 26 اکتوبر 2017 به تعداد حد اکثر 5 تن از افغانان به کشور به شکل اجبار انتقال میدهد.

8-      ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به موافق مشروط این وزارت به چارتر هواپیمای کشور آلمان که بتاریخ 25 اکتوبر 2017 به تعداد حد اکثر 50 تن از افغانان به کشور به شکل اجبار انتقال میدهد.

9-      ارسال ایمیل به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به ارسال نهائی لست عودت کنندگان از کشور فنلند و سعی لازم برای جلوگیری از اخراج گروه های آسیب پذیر.

10- ارجاع تقاضای محترم دادگل باشنده ولایت پروان به وزارت امورخارجه مبنی بر فراهم سازی زمینۀ برگشت پسرش به اسم شانی گل که فعلا در شهر آتن کشور یونان زندگی بسر می برد، به افغانستان.

11- معرفی 5 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 3 تن عودت کننده کشور ایران و 4 تن عودت کننده سایر کشور ها با تفکیک 11تن طبقه ذکور یک تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  وتحصیلات به وزارت ها ی محترم معارف و تحصیلات عالی  .

12- ارسال دوقطعه مکتوب به آمریت امورمهاجرین ولایت لوگر دررابطه به توزیع زمین برای دوتن عودت کننده مستحق .

13- کار روی ساحات کاری مشترک بین وزارت و نهاد های UN .

14-      تدویر جلسه کمیته تقدیر نامه کارمندان وزارت و ارائیه گزارش آن به مقام محترم وزا ت  

15-      ثبت و راجستر بیست تن عودت کننده گانیکه تا هنوز تذکره تابعیت اخذ ننموده اند درساحه عودت. تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه ها و بحث روی شکایات از موسسا ت                                      

16- تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه ها و بحث روی تفاهمنام های واصله

17- تدویر جلسه با نماینده موسساتDRC, APA, MERCY CORPS و ... جهت بحث روی تفاهمنامه هایشان

18- اشتراک درنشست فی مابین این وزارت و معاون سفارت کشور آلمان منعقده تحت ریاست معینیت امور پناهندگان در رابطه به صحبت روی عودت کنندگان و چگونگی تنظیم هواپیمای چارتر آن کشور  که بتاریخ 11 اکتوبر به کشور نشست می نماید.

19- صدور 38 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 14  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

15-19 میزان

1-      اظهار نظر پیرامون مقرره تنظیم نیروی کار به خارج با وزارت کار و امور اجتماعی

2-      تهیه نکات نامه جهت بحث با هئیات ایرانی

3-      از پـروسـۀ برگشت (196) تن طی  11 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

4-      از آنـجمله (159) تن عـودت کنندگان داوطلب (بلغاریا: 18 تن، سویدن:3 تن، فلند: 5 تن، هالند: 2 تن، اطریش: 2 تن و ترکیه، 129 تن ) وهمچنان (37) تن عودت کنندگان اجـــباری (انلگستان: 3 تن، هالند: 5 تن، اطریش: 13 تن، دنمارک: 2 ، سویدن 9 تن، ناروی: 4 تن و هنگری: 1 تن) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.            

5-      ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت محترم امور خارجه در رابطه به موافق استثنائی این وزارت به چارتر هواپیمای مشترک کشور سویدن و اطریش که بتاریخ 11 اکتوبر 2017 به تعداد حد اکثر 50 تن از افغانان به کشور به شکل اجبار انتقال میدهد.ارسال دو قطعه مکتوب به ریاست های محترم اداری و مالی بخاطر تهیه کیک و آب برای عودت کنندگان از کشور های اطریش و سویدن. 

6-      معرفی 4 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 4 تن عودت کننده کشور ایران و 4 تن عودت کننده سایر کشور ها با تفکیک 8 تن طبقه ذکور 4 تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف  .

7-      معرفی یک تن عودت کننده کشور المان جهت کاریابی به وزارت محترم تحصیلات عالی.

8-      اشتراک درنشست فی مابین این وزارت و نمایندگان اتحادیه اروپا و سفارت سویدن منعقده تحت ریاست معینیت امور پناهندگان در رابطه به چارتر مشترک کشور های سویدن و اطریش که بتاریخ 11 اکتوبر به کشور نشست می نماید.

9-      اشتراک در جندین جلسه به دفتر کار معین امور پناهندگان بمنظور بحث روی موضوعات مربوط هیات ایرانی

10- جلسه با نماینده موسسه DRC  جهت  بحث روی مواد تفاهمنامه

11- تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه ها و بحث روی شکایات واصله

12- نشست با رئیس ثبت احوال نفوس در دفتر کارش درمورد مشکلات تذکره تابعیت عودت کننده وبیجاشده داخلی .

13- اشتراک در جلسۀ فی مابین نماینگان سازمان بین المللی مهاجرت و ریاست محترم اداری منعقده تحت ریاست حمایت حقوقی راجع به صحبت روی مسایل مهمان خانه.

14- نشست با سفیر امورمهاجرت کشور دنمارک در دفتر معین امورپناهندگان

15- اشتراک درجلسه بین الوزارتی جهت آمادگی باهین ایرانی درمقر وزارت امورخارجه

16- تدویر جلسه کمیته تقدیر نامه کارمندان وزارت

17- نشست با معاون ریاست ثبت احوال نفوس درمورد توزیع تذکره برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی بدون تکره تابعیت

18- صدور 65 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 12  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

ارسال گزارش فعالیت های ربع سوم  این ریاست به ریاست محترم پلان وریاست مالی وحسابی

از 8 - 12 میزان 1396

1-     تهیه طرح تفاهمنامه با موسسه تحصیلات عالی استقلال و اشتراک آن با موسسه جهت ابراز نظر

2-     نهایی سازی طرح تفاهمنامه با موسسه ZOA و پیشنهاد آن به مقام وزارت جهت امضا

3-     نهایی سازی طرح تفاهمنامه با موسسه آرزو و پیشنهاد آن به مقام وزارت جهت امضا

نهایی سازی طرح تفاهمنامه با موسسه واسا و پیشنهاد آن به مقام وزارت جهت امضا

فعالیت کاری از 1 الی 5 میزان1396

 1. تدویر جلسه کمیته شناسایی موانع و حل مشکلات فراراه تصویب قانون پناهندگان در مقر وزارت
 2. کار بالای لایحه وظایف کمیته تصویب قانون پناهندگان
 3. هماهنگی جهت تدویر ورکشاپ در مورد پناهندگان برای اعضای کمیته تصویب قانون پناهندگان
 4. ارسال کاپی تفاهمنامه موسسات ADA  و AHEAD به ریاست های ذیربط جهت نظارت
 5. ارسال مکتوب تعقیبی به ریاست امور مهاجرین ولایت هرات جهت تعقیب تفاهمنامه موسسه زنان برای فردای بهتر
 6. طــی هفتۀ جاری از پـروسـۀ برگشت (27) تن طی  7مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:
 7. از آنـجمله (17) تن عـودت کنندگان داوطلب (یونان: 6 تن، سویدن: 2 تن، آلمان: 2 تن، اندونیزیا: 3 تن و ترکیه: 4 تن) وهمچنان (10) تن عودت کنندگان اجـــباری (انگلستان: 2 تن، هالند: 1 تن، اطریش: 2 تن، دنمارک: 3 تن، ناروی: 1 تن و فرانسه: 1 تن) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.         
 8. ارجاع تقاضای محترم نجیب الله فرزند عبدالله باشنده ولایت هرات به وزارت محترم امور خارجه طی یک مکتوب رسمی راجع به فراهم سازی زمینۀ برگشت دخترش  به اسم پریسا از کشور ترکیه به افغانستان درحالیکه شوهرش در کشور ایران بوده و به وی طلاق داده است.
 9. معرفی 2 تن عودت کننده کشور پاکستان ،که هر دوی آن طبقه ذکور میباشدجهت ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف  .
 10. اخذ گزارش قاچاق انسان در بین مهاجرین کشور های ایران وپاکستان از ارتباط خارجه .
 11. اخذ گزارش مبارزه با قاچاق انسان از ریاست های مهاجرین ولایات .
 12. جلسه با نماینده موسسه واسا و بحث در مورد تفاهمنامه
 13. تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه ها در دفتر ریاست حمایت حقوقی و بحث روی چندین تفاهمنامه با موسسات
 14. صدور 11 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 42  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

فعالیت کاری از 19 الی 22 سنبله 1396

 1. تدویر مجلس با نمایندگان موسسه هماهنگی کمک های انسانی CHA جهت اصلاح برخی موارد تفاهمنامه هایشان
 2. نهایی سازی چهار تفاهمنامه با موسسه هماهنگی کمک های انسانی CHA و امضای آن از سوی معین صاحب پالیسی و پلان در رابطه به موضوعات ذیل:
 3. پروژه راجستر بایومتریک عودت کنندگان از پاکستان در تورخم
 4. پروژه مدیریت مرکز ترانزیت در اسلام قلعه هرات
 5. پروژه حفظ و مراقبت مرکز توزیع کمک های نقدی برای عودت کنندگان در کابل
 6. پروژه مساعدت برای افراد دارای نیازمندی های خاص در زون غرب
 7. از پـروسـۀ برگشت (29) تن طی  3 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:
 8. از آنـجمله (21) تن عـودت کنندگان داوطلب ( ترکیه:1 تـــن، آلمان:5 تن ، هالند: 2 تن، سویدن: 1 تن، بلغاریا: 9 تن، اطریش: 1 تن، وفنلند: 1 تن،) وهمچنان (8) تن عودت کنندگان اجـــباری ( دنمارک:3 تن و انگلستان:5 تن) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.            
 9. ارسال یک قطعه مکتوب وزارت امور خارجه در رابطه به موافق بودن این وزارت از نشست هواپیمای چارتر کشور آلمان بتاریخ 13 سپتامبر 2017.

مطالبات حقوقی:

 1. مجموع عودت کنندگان تقاضای کار در کشور هستند.
 2. معرفی 6 تن عودت کننده کشور پاکستان با تفکیک 5 طبقه ذکور و یک تن طبقه اناث جهت ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف 
 3. تدویرجلسه با موسسه WFP  در دفتر ریاست حمایت حقوقی و بحث روی تفاهمنامه SCOPE
 4. تدویر اولین جلسه کمیته تفاهمنامه ها در دفتر ریاست حمایت حقوقی و بحث روی تنظیم تفاهمنامه ها و کاپی نمودن تفاهمنامه های موسسه DRC,DACAR,APA به اعضای کمیته جهت ابراز نظر
 5. صدور 9 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 29 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

فعالیت های ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 25 – 29 سنبله سال روان:

 • نهایی سازی تفاهمنامه موسسه ADA و پیشنهاد آن به مقام وزارت جهت امضا.
 • //  تفاهمنامه موسسه AHEAD و پیشنهاد آن به مقام وزارت جهت امضا.
 • //  تفاهمنامه موسسه CORE و امضای آن از سوی معین صاحب پالیسی و پلان.
 • //  تفاهمنامه موسسه همکاری برای رفاه، تعلیم و تربیه و امضای آن از سوی معین صاحب پالیسی و پلان.
 • // تفاهمنامه موسسه گالو و امضای آن از سوی معین صاحب پالیسی و پلان.
 • ارسال مکتوب به کمیسیون حقوق بشر و مجلسین شورای ملی جهت اشتراک نمایندگان شان درکمیته شناسایی موانع و حل مشکلات فرا راه تصویب قانون پناهندگان.
 • تهیه طرح اولیه لایحه وظایف کمیته شناسایی موانع و حل مشکلات فرا راه تصویب قانون پناهندگان.
 • نظارت از برگشت 173 تن طی 9 مرحله در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، که از آن جمله 133 تن عودت کنندگان داوطلب از کشورهای هالند 4 تن، ترکیه 102 تن، سویدن 2 تن، بلغاریا 13 تن، فنلند 1 تن، آلمان 4 تن، اتریش 5 تن، سویزرلند 1 تن و یونان 1 تن و همچنان 40 تن عودت کنندگان اجباری از انکلستان 8 تن، دنمارک 1 تن، فنلند 9 تن، بلجیم 1 تن، سویزرلند 2 تن، آمریکا 8 تن، آلمان 8 تن، هالند 1 تن، اتریش 1 تن و ایتالیا 1 تن.
 • ارجاع ادعای عبدالقادر بابری به وزارت امور خارجه مبنی بر تثبیت صحت و سقم ادعایش مبنی                     بر تبعه افغانستان نبودن وی که از آمریکا اخراج گردیده بود.
 • ارجاع ادعای مقصود فرزند محمد داود مبنی بر باقی ماندن خساره وی در کشور آلمان و رسیدگی به ادعای موصوف از طرف مراجع ذیربط.
 • ارجاع تقاضای عبدالسلام فرزند عبدالمنان به وزارت امور خارجه در رابطه به فراهم سازی زمینه برگشت دخترش به اسم ناهید مع یک طفلش که فعلا در شهر استانبول ترکیه زندگی می نمایند و در حالیکه شوهرش در کشور ایران باقی مانده است.
 • ارسال ایمیل به وزارت امورخارجه در رابطه به جلو گیری از اخراج پناهجویان افغان به روز های شنبه و جمعه از سایر کشورهای جهان.
 • معرفی 14 تن عودت کننده از پاکستان و ایران جهت ادامه تعلیمات به وزارت معارف.
 • نشست با UN WOMN در رابطه به چگونگی رسیدگی به مشکلات زنان و اطفال عودت کننده و بیجاشدهگان داخلی.
 • ارزیابی و نهای سازی اسناد داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه، ذخیره آب و شبکه آبرسانی دوار احاطه چاه شهرک مهاجرین شیخ متی بابا و لایت ذابل.
 • اشتراک در جلسه کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین در مقر وزارت عدلیه.
 • آگاهی دهی در کمپ چمن حسین خیل برای 800 فامیل بیجاشدگان داخلی به ارتباط اخذ تذکره تابعیت.

اجراآت ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 2/5/1395 6/5/1395

1.            ریاست حمایت حقوقی به اساس گذارش ریاست مهاجرین ولایت غورشهرت 20 تن ازمعتادین به مواد مخدرشهرک مهاجرین ولایت غوررا به وزارت مبارزه علیه مواد مخدرارسال نموده است.

2.            از پروسۀ برگشت 50 تن طی 4 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت  و از عودت کنندگان پذیرائی بعمل آورد: از آنـجمله  (38) تن  عـودت کنندگان داوطلب ( ناروی: 3 تـن،  ترکیه 11 تن، انگلستان: 1 تن، یونان 23 تن)  و  (12) تن   از بازگشت شوندگان اجباری ( ناروی: 12 تن)   با استفاده از کمک  های نقدی  از طریق IOM  و کشور ناروی،  به وطن عودت نمودند.

3.            برقراری تماس با مقامات مسؤل امور مهاجرت سفارت هالند جهت ایجاد هماهنگی در امور پناهجویان عودت کننده.

4.            ارسال پیشنهاد در مورد تفاهم نامه ترکیه جهت اخذ هدایت به مقام عالی ریاست جمهوری.

5.            ارسال مکتوب به ریاست ارتباط خارجه درمورد ارایه معلومات دقیق وهمه جانبه پیرامون مشکلات مهاجرین مقیم ایران و روسیه .

6.            معرفی 5 تن عودت کننده کشوور پاکستان  ویک تن عودت کننده کشور ایران با تفکیک 5 تن طبقه ذکور و یک تن طبقه اناث غرض ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف.

 

 

ریاست حمایت حقوقی

1.  جلسه دررابطه به سند مسافرت مهاجرین فاقد مدرک مقیم ایران  دردفتر محترم دانش صاحب .

2.  اشتراک در جلسه میکانیزم اجرایی استراتیژیک پنچ ساله معینیت امور پناهنده گان .

3.  از پروسه برگشت ( 140 ) تن مهاجرین عودت کننده افغان ( 133 تن داوطلب 7 تن اجباری ) در پنچ مر حله از کشور های ترکیه ، یونان ، بلغارستان ، سویزرلند ، ناروی ، آلمان ، هالند ، انگلستان وبلجیم در میدان هوایی حامد کرزی نظازت به عمل آمده است که بعد از مصاحبه فورم های آنها ثبت دیتابیس گردید .

4.  مشوره دهی به ( 7 ) تن  عودت کننده گان که بدون اطلاع قبلی این وزارت به کشور عودت نمودند ، جهت آگاهی از استقرار مجدد شان در کشور .

5.  ارسال ایمیل وتماس تلفنی به وزارت امور خارجه ، داخله ، عدلیه ، کار وامور اجتماعی ، دفتر شورای امنیت وریاست ارتباط خارجه وریاست تحقیق وزارت به منظور اشتراک در جلسه کار روی تفاهم نامه فنلند .

6.  برگزاری وتنظیم جلسه در مورد بحث روی تفاهم نامه فنلند در دفتر معین صاحب امور پناهنده گان .

7.  حسب هدایت وزیر صاحب امور مهاجرین تهیه اسناد تفاهم نامه اطریش ، فنلند ،آلمان وتر کیه جهت اشتراک در جلسه شورای امنیت .

 

8.  ارسال کاپی یاد داشت تفاهم نامه میان افغانستان وآلمان معه اعلامیه مشترک آلمان به کمیسون امور بین المللی شهدا ،معلولین ومهاجرین مشرا نو جرگه وکمیسیون های امور بین المللی وکوچی ها ،قبایل ،امور مهاجرین وبیجا شده گان داخلی ولسی جرگه .

فعالیت 

1.      اشتراک در کمسیون عالی مبارزه علیه قاچاق و اختطاف انسان در وزارت عدلیه

2.      اشتراک شخصی رئیس با چهار تن کارمندان در ورکشاب  "حقوق مهاجرین "

3.      از پروسه برگشت 33 تن مهاجرین و عودت کنندگان افغان از کشور های ترکیه ، هالند ، انگلستان ، المان و ناروی در میدان هوایی حامد کرزی نظارت به عمل آمده است که بعد از انجام مصاحبه فورمه های آنها ثبت گردید

4.      ارجاع تقاضای محمد نعیم فرزند محمد یاسین به وزارت امور خارجه جهت فراهم سازی زمینه برگشت برادرش محمد نصیر از کشور روسیه به افغانستان

5.      ارجاع تقاضای ویس نوید فرزند عبد الناصیر به وزارت خارجه برای یگجا شدن با فامیلش

6.      اشتراک در جلسه تحت ریاست معین امور پناهندگان به منظور بحث روی مسوده تفاهم نامه دوجانبه با کشور فنلند

 

 

ریاست حمایت حقوقی

-          اشتراک در جلسه وزارت خارجه در رابطه به مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد مسایل مربوط به مهاجرین و کار روی یاد داشت تفاهم با کشور آلمان.

-          فراهم نمودن زمینه تدوین ورکشاپ آموزشی روسا و آمرین ولایت زون غرب از طریق موسسه حمیده برمک در ولایت هرات.

-          هماهنگی در تدویر نشست وزرای محترم امور خارجه ،امور مهاجرین ومشاور شورای امنیت ملی در مورد نهائی سازی یاد داشت تفاهم با کشور آلمان.

-          اشتراک در جلسه کمیسیون امور مهاجرت در ریاست جمهوری.

-          اشتراک در جلسه پروسه تثبیت هویت وراجستریشن مهاجرین فاقد مدرک مقیم کشور پاکستان به اشتراک ادارات ذیربط تحت ریاست وزیر امور مهاجرین در مقر وزارت.

-                  نظارت از پروسه برگشت داوطلبانه واجباری 194 تن مهاجر در 10 مرحله از کشور های یونان ،آلمان ،فنلند ،بلغاریا ،سویدن ،اندونیزیا ،ترکیه ،ناروی ،بلجیم ،انگلستان ،اتریش وسویزرلند.

-          عدم پذیرش یک نفر مهاجر به تاریخ 5 ثور از هالند ،در حالیکه فامیلش در آن کشور باقی مانده بود.

-          اشتراک در جلسه مقامر رهبری وزارت ،با معین وزارت امور داخله کشور فنلند به ارتباط تفاهمنامه با آن کشور.

-          دعوت نامه رسمی از وزارت های امور خارجه ،داخله ،سرحدات ،مالیه ،ریاست عمومی امنیت ،ریاست ارتباط خارجه ،ریاست دفتر وریاست تحقیق ومطالعات غرض اشتراک د رجلسه مورخ 14/2/1395 به ارتباط آغاز راجستریشن مهاجرین  افغان فاقد مدرک در کشور پاکستان.

-          معرفی 11 تن از کشور پاکستان ایران و 3 تن از سایر کشور ها باتفکیک 16 تن ذکور و 9 ن اناث غرض ادامه تعلیم به وزارت محترم معارف.

-          معرفی یک خانم پناهجو کشور پاکستان همار با چهار طفل وی جهت مساعدت به ریاست محترم سرمیاشت.

گزارش ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 18 الی 24 حمل سال 1395

-        اشتراک در جلسه مشترک وزارت های امور مهاجرین وخارجه بانماینده مهاجرین سفارت آسترالیا ،به ارتباط تفاهمنامه سه جانبه .

-        تدویر جلسه با نماینده مهاجرین سفارت ناروی در مورد اخراج یک فامیل .

-        نظارت از جریان برگشت داوطلبانه واجباری 67 نفر مهاجر در شش مرحله از کشور های هالند ،فنلند ،سویزرلند ،دنمارک ،ناروی ،یونان ،ترکیه ،آلمان وسویدن.

-        اشتراک در جلسه مسولین وزارت با سفیر دنمارک درمورد جلوگیری از اخراج کتلوی پناهجویان.

-        معرفی 23 نفر عودت کننده غرض ادامه تحصیل به وزارت معارف.

گزارش ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 24 الی 1 ثور سال 1395

-         نظارت از جریان برگشت داوطلبانه واجباری 94 نفر افغان در شش مرحله از 9 کشور اروپائی .

-        ارسال اعلامیه دوجانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان واتریش در رابطه به موضوعات مرتبط به مهاجرین افغان ،جهت ابراز نظر با وزارت های داخله وخارجه.

-        تقاضای صلاحیت نامه امضای اعلامیه با کشور اتریش برای وزیر امورمهاجرین وعودت کنندگان.

-        معرفی 33 تن عودت کننده غرض ادامه تحصیل به وزارت معارف.

گزارش ریاست حمایت حقوقی 4 الی 10 حمل سال 1395

 • اشتراک در جلسه استجوابیه شورای ملی با وزیر امور مهاجرین .
 • تدویر ورکشاپ 3 روزه ارتقای ظرفیت به همکاری موسسه حمیده برمک برای 30 تن از منسوبین وزارت .
 • نظارت از جریان برگشت داوطلبانه 40 نفر مهاجر در 6 مرحله از  هالند ،فنلند ،یونان ،آلمان و سویدن .
 • ارسال طرح یاداشت تفاهم با کشور آلمان به وزارتخانه های زیربط.
 • معرفی 13 تن عودت کننده غرض ادامه تعلیم به وزارت معارف.

گزارش ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 26 حوت الی 3حمل سال 1395

 • نظارت از جریان برگشت داوطلبانه واجباری 29 نفر افغان در 5 مرحله از کشور های ناروی ،سویدین ،اندونیزیا ،بلجیم ،یونان ،بلغاریا ودنمارک .
 • ارسال گزارش در رابطه به وضعیت مهاجرین در کشور های اروپالی وآسیایی ،به ریاست دفتر وزارت.
 • ارسال گزارش ربع چهارم مبارزه علیه جرایم ،اختطاف و قاچاق انسان به وزارت عدلیه.
 • معرفی 3 نفر عودت کننده غرض ادامه تعلیم به وزارت معارف.

گزارش ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 28 دلو الی 4 حوت سال روان

 • اشتراک در جلسه شورای امنیت در رابطه به عودت مهاجرین افغان از آلمان.
 • جلسه بانمایندگان خارجه ،داخله ،مالیه در رابطه به راجستریشن افغانهای فاقد مدرک در ایران.
 • ترتیب طرح مسوده با کشور آلمان.
 • نظارت از برگشت 7 نفر مهاجر داوطلب واجباری در دومرحله از کشور های اتریش ،سویدن وانگلستان.
 • اجراآت بخاطر رفع مشکل یک نفر افغان در کشور هالند از طریق وزارت خارجه.
 • معرفی 18 نفر عودت کننده از ایران وپاکستان غرض ادامه تحصیل به مراجع زیربط.

         فعالیت کاری از تاریخ ۲۱ الی ۲۷ اسد ۱۳۹۴

 • ۲۴ نفر عودت کننده از ایران و پاکستان مورد حمایت حقوقی قرار گرفتند.
 • از جریان برگشت 11 نفر عودت کننده داوطلب و جبری از کشور های انگلستان ، دنمارک و ناروی در دو مرحله نظارت بعمل آمد.
 • تدویر جلسه به اشتراک نماینده گان وزارتهای خارجه و داخله، در رابطه به افغانهای ، درمعرض اخراج از انگلستان ، در مقر  وزارت .
 • اشتراک در جلسه تهیه مواد مسوده مقرره چگونگی اجراآت وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان .
 • تهیه پلان سال 1394 – 1396 مبارزه علیه قاچاق انسان.
 • تهیه و ترتیب برنامه کاری ریاست حمایت حقوقی و توحید متود کاری آمریت های آنریاست .

فعالیت های کاری ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 7 الی ۱۳۹۴/۵/۱۷

 • 10 نفر عودت کننده از کشور های ایران،پاکستان وسایر کشورها دربخش های تعلیمی و تصحیح اسما مورد حمایت قرار گرفته.
 • از جریان برگشت 6 نفر عودت کننده داوطلب واجباری از کشور های دنمارک،ناروی در 2 مرحله نظارت بعمل آمد.
 • درجلسه ارزیابی اسناد داوطلبی شرکتها ،اشتراک گردید.

فعالیت های کاری ریاست حمایت حقوقی از تاریخ ۷ الی ۱۳۹۴/۵/۱۷

 • 10 نفر عودت کننده از کشور های ایران،پاکستان وسایر کشورها دربخش های تعلیمی و تصحیح اسما مورد حمایت قرار گرفته.
 • از جریان برگشت 6 نفر عودت کننده داوطلب واجباری از کشور های دنمارک،ناروی در 2 مرحله نظارت بعمل آمد.
 • درجلسه ارزیابی اسناد داوطلبی شرکتها ،اشتراک گردید.

  

یک خانواده اخراج شده ازناروی دراثرپادرمیانی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ،دوباره ازکابل به آنکشوراعزام گردید.

 غلام مرتضی رسولی رئیس حمایت حقوقی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که یک خانواده پناه جوی افغان که شامل یک خانم ودوطفل وی بوده ،روزسه شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ازناروی اخراج وبه کابل انتقال شده بود .

       وی گفت که ادعا(کیس)این خانواده ازطرف دولت ناروی ردشده بود ،امادراخراج آنهابعد حقوق بشری ایشان درنظرگرفته نشده بود .

      رسولی علاوه نموده که خانواده اخراج شده محل سکونت اصلی خودرادرافغانستان نمی دانست،ازاقارب شان معلومات نداشتند ،پدرخانواده موجود نبود وگذشته ازآن اطفال وی متولد ناروی بودند .

       رئیس حمایت حقوقی گفت که به اساس موافقت نامه های سه جانبه وکنواسیون 1951 ، کشورهادرزمان اخراج اتباع خارجی باید اصول ومعیارهای حقوق بشرافرادوخانواده ها را مراعات نمایند ،که درقسمت خانواده یادشده پولیس ناروی بدون درنظر داشت این اصل اقدام به اخراج آنهانموده بود .

       غلام مرتضی رسولی علاوه نمودکه سفارت ناروی بعدازاستماع دلایل مطرح شده ازجانب وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان باپزیرفتن اشتباه پولیس کشورش،معذرت خواست وبه اعزام دوباره خانواده مذکوربه ناروی موافقه نمودوعلاوه برآن اطمینان دادکه تلاش خواهد نمود تاافرادوخانواده های آسیب پذیرازکشورمطبوعش اخراج نشوند.

       به گفته رسولی چندی قبل دونفرافغان که به امراض مزمن مصاب بودند ازسویدن وانگلستان اخراج شده بودند،که ازجانب وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان بااستنادبرمعیارهای حقوق بشری ،مستردگردیدندوکشورهای مذکورحاضربه پذیرفتن آنهاگردید.

فعالیت کاری ریاست حمایت حقوقی،طی یک هفته ( ازتاریخ1393/12/13 الی 1393/12/19 ).

  

به اساس معلومات ریاست حمایت حقوقی 45 تن عودت کننده ازایران ،پاکستان وسایرکشورهای میزبان ازتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ الی ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ به آن ریاست مراجعه ودر رابطه به آنها، آمریت مشوره های حقوقی اجراآت ذیل را انجام داده است  :

 • 45 تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات شان به ریاست معارف شهرکابل معرفی شده است .
 • یک قطعه مکتوب به آمریت امورمهاجرین ولایت کاپیسا دررابطه به شفافیت پروسه معرفی عودت کننده گان جهت ادامه تعلیمات ارسال شده است .
 • یک قطعه مکتوب به ریاست ارتباط خارجه دررابطه به تمدید اسناد مهاجرت عنایت الله به کشورپاکستان ارسال شد.
 • 45 قطعه مکتوب بعد ازثبت دیتابیس درفایل های مربوط حفظ شده است.

منبع علاوه نموده است که آمریت نظارت برتطبیق موافقتنامه های این ریاست درمدت یادشده ازپروسه برگشت 36 تن درچهارمرحله ذیل نظارتبعمل آورده است:

 • ازپروسه برگشت سه تن عودت کننده داوطلب ازناروی نظارت نموده و بعدازانجام مصاحبه کدام مشکل خاص درافغانستان نداشتند وبااخذکرایه ترانسپورتیشتن دوباره به محلات اصلی شان برگشتند .
 • ازپروسه برگشت سه تن عودت کننده داوطلب ازاندونیزیا،سه تن عودت کننده داوطلب ازانگلستان ویکنفردیگر ازدنمارک نظارت بعمل آمدوبعدازانجام مصاحبه مشکل خاص درافغانستان نداشتند وبااخذکرایه ترانسپورتیشتن دوباره به محلات اصلی شان برگشتند .
 • ازپروسه اخراج 26 تن اخراج شده گان ازانگلستان نظارت بعمل آمد که یک تن آنها بعدازتثبیت هویت توسط پولیس سرحدی تبعه پاکستانی شناسای شد ویک تن افغان که کیس پناهنده گی اش قبول گریده بود ، دوباره به انگستان به رضایت خودشان وسفارت آن کشوربرگشتانده شدند ومتباقی آنهاکه افرادمجرد بودند وبااخذکرایه ترانسپورتیشتن دوباره به محلات اصلی شان برگشتند. وسه تن آنهابه دلیل نداشتن سرپناه به مهمانخانه وزارت معرفی شدند .
 • ارسال یک قطعه مکتوب به خاطر اجازه نشست طیاره چارتر عامل مهاجرین ازانگلستان به کشور،به وزارت خارجه .
 • منبع گفت که آمریت طرح تسوید وموافقتنامه ها واسنادتقنینی نیزدربخش های مختلف فعالیت های آتی را انجام داده است :
 • بازنگری درفت جدیدی قانون پناهنده گی درمطابقت باکنوانسیون 1951 ومسودۀ قبلی قانون مذکور.
 • اشتراک درجلسه بازنگری تفاهمنامۀ سه جانبه کشورشاهی ناروی .
 • پیگری گزارش ربع چهارم قاچاق انسان ازریاست های زیربط.

        نشست ها بانماینده گان کشورهای ناروی وانگلستان درمورد دیپورتی هاوهمچنان دیداربانماینده های وزارت خارجه ، داخله وشورای امنیت ملی دررابطه به آوردن تعدیلات درتفاهمنامه ،ازاجراآت متفرقه آنریاست است که درگزارش خویش ازآن تذکر بعمل آورده است .

 

ریاست حمایت حقوقی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان از تاریخ 12 الی ۱۸ حمل ۱۳۹۴، ۸۱ نفر عودت کننده را مورد حمایت حقوقی قرار داده است .

به اساس معلومات آمر مشور ه های حقوقی آنریاست از جمله ۸۱ نفر که از ایران ، پاکستان و  بعضی کشور های دیگر عودت نموده بودند ، ۷۸ نفری آنها غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف شهر کابل معرفی شدند و سه نفر دیگر آنها جهت تصحیح اسمای شان به ریاست تدریسات ثانوی اعزام شده اند .

همچنان آمریت نظارت بر تطبیق موافقیت نامه های آنریاست در مدت یاد شده از پروسه اخراج اجباری یکنفر افغان از ناروی ، ۷ نفر عودت کننده داوطلب از ترکیه ، یکنفر از گرجستان و سه نفر دیگر از ناروی و گرجستان نظارت نموده و در قبال هریک آنها اجراآت لازم نموده است .

به گفته منبع آمریت طرح تسوید و موافقت نامه های آن اداره علاوه از اشترک در جلسه پلان استراتیژی ۵ساله این  وزارت ، در ارتباط تطبیق و باز نگری پلان عمل مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان از بابت سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ ، اجراآت لازم را انجام داده است .