فعالیت ها ی ریاست حمایت حقوقی

 

30 میزان الی 2 عقرب 

 1. تدویر جلسه با نماینده دفتر UNHCR درمورد قانون پناهندگی
 2. ارسال تفاهمنامه موسسه وارچایلد انگلستان به ریاست های مربوطه غرض ابراز نظر.
 3. ارسال تفاهمنامه های امضا شده موسسات بازسازی انکشافی افغان(اکرو) انکشافی افغان(ADA) وموسسه شانتی(SVA) به ریاست های مربوطه جهت اطلاع دهی ولایات و نظارت و تطبیق درست پروژه.
 4. تدویرتنظیم ورکشاپ دو روزه حقوق پناهندگان  برای ادارات ذیربط پناهندگان درهوتل پارک استاربتاریخ 5 و6 عقرب 1397
 5. تدویرجلسه درمورد طرزالعمل رسیدگی به شکایات مطابق فرمان 305 ریاست جمهوری با اشتراک نمایندگان ادارات UNHCR ، UN-HABITAT ، رئیس عمومی عودت و رئیس عودت و ادغام مجدد دردفترریاست حمایت حقوقی وارسال طرح تهیه شده به مقام محترم وزارت.

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظرخواهی

ارسال تفاهمنامه جهت تطبیق و نظارت/ امضا

 

تدویر جلسات/ اشتراک در جلسات

ملاقات ها

ملاحظات

1

   بازسازی انکشافی افغان(اکرو) انکشافی افغان(ADA) وموسسه شانتی(SVA)

 

وارچایلد انگلستان

  

 

 

 

 بازسازی انکشافی افغان اکرو، انکشافی افغانADA وشانتی SVA

 1. تدویرتنظیم ورکشاپ دو روزه حقوق پناهندگان  برای ادارات ذیربط پناهندگان درهوتل پارک استاربتاریخ 5 و6 عقرب 1397
 2. تدویرجلسه درمورد طرزالعمل رسیدگی به شکایات مطابق فرمان 305 ریاست جمهوری با اشتراک نمایندگان ادارات UNHCR ، UN-HABITAT ، رئیس عمومی عودت ورئیس عودت دردفترریاست حمایت حقوقی وارسال طرح تهیه شده به مقام محترم وزارت.

 ملاقات با نماینده موسسه آرزو درمورد تفاهمنامه شان

 

 

 
 1. از پـروسـۀ بـرگشت (433) تن طــی 5  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:
 2. بتعـداد (6) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های انگلستان 1 تن، فرانسه : 1 تن و ناروی 4 تن ) و به تعـداد (427) تن عــودت کننده داوطلب  (ازکشورهای ترکیه : 427( با استفاده از کمک های نقدی از طریــق IOM به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن هـا مصاحبه صورت گرفته و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.
 3. ارسال 3 قطعه مکتوب به وزارت محترم امور خارجه  در رابطه به عودت محترم سید محبوب شاه سادات و خانم اش از کشور سویس ، مشکلات صحی نعمت الله ازکشور جرمنی وموافقه هوایپیمای چارتر فرانتکس از کشور های اطریش،یونان، هنگری وبلغاریا 
 4. ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست محترم پاسخدهی وبیجاشده گان در مورد تداوی صفی الله فرزند عبدالرزاق عودت کننده گان کشور ترکیه
 5. حمایت حقوقی 7 تن عودت کننده  3تن عودت کننده کشور پاکستان ، 4 تن عودت کننده کشور ایرا ن  با تفکیک 5 تن طبقه ذکور2 تن طبقه اناث ازجمله
 6. بتعداد 2  تن جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهرکابل
 7. برای 5 تن مشوره های حقوقی سالم داده شده است.
 8. اشتراک درجلسه هماهنگی و چگونگی توزیع تذکره تابعیت برای بیجاشده و عودت کننده دردفتر اداره صبت احوال نفوس
 9. صدور19 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 29 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

7-11 میزان

 1. اشتراک در سیمناری تحت عنوانی انعقاد معاهدات بین المللی ، مراحل الی مرعی الاجراشدن در وزارت امورخارجه
 2. نهایی سازی تفاهمنامه ها با  موسسه مدیرا و ا رسال آن به ریاست عمومی بیجاشدگان داخلی با یک کاپی ازفورم ثبت وراجسترموسسه متذکره جهت امضا.
 3. نهایی سازی تفاهمنامه موسسه APA بعد ازتصحیح به ریاست عمومی عودت جهت امضا.
 4. ارسال تفاهمنامه موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر به ریاست های مربوطه غرض ابراز نظر.
 5. اشتراک درجلسه تهیه میکانیزم مهاجرت میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ترکیه، برای بحث با هیئت ترکیه. دردفترکارمعین صاحب پناهندگان.
 6. اشتراک درجلسه کمیته قانون پناهندگان وبحث روی قانون پناهندگان دروزار ت عدلیه.
 7. تنظیم وتدویرجلسه کمیته قانون پناهندگان وبحث روی قانون متذکره دردفترکاررئیس صاحب حمایت حقوقی.

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظرخواهی

ارسال تفاهمنامه جهت تطبیق و نظارت/ امضا

تدویر جلسات/ اشتراک در جلسات

ملاقات ها

ملاحظات

1

 

 

 تفاهمنامه موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر

 

 

 

مدیرا

APA

-  اشتراک درجلسه تهیه میکانیزم مهاجرت میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ترکیه، برای بحث با هیئت ترکیه.

- اشتراک درجلسه کمیته قانون پناهندگان وبحث روی قانون پناهندگان دروزار ت عدلیه.

- تنظیم وتدویرجلسه کمیته قانون پناهندگان

 

 

 

 

 
 1. از پـروسـۀ بـرگشت (80) تن طــی 4  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:
 2. بتعـداد (4) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های انگلستان: 2 تن، اطریش: 1 تن و بلجیم: 1 تن ) و به تعـداد (76) تن عــودت کننده داوطلب  (ازکشورهای ترکیه : 75 تن و آلمان: 1 تن( با استفاده از کمک های نقدی از طریــق IOM به وطن عـودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.
 3. ارسال مکتوب به وزارت امورخارجه در رابطه به تقاضای جلوگیری از اخراج خانم و پسرانش از کشور ناروی.
 4. ارسال مکتوب به وزارت امور خارجه در رابطه به تقاضای این وزارت برای متوقف ساختن اخراج افغانان از سایر کشور ها در خلال انتخابات پارلمانی.
 5. ارسال مکتوب به اداره محترم مستقل هوانوردی ملکی برای تهیه محل مناسب جهت پذیرائی عودت کنندگان در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی طبق هدایت جلالتمآب رئیس جمهور طی ششمین نشست کمیسیون عالی مهاجرت.
 6. ارسال ایمیل به سفارت محترم دنمارک بخاطر جلوگیری از یک تن مجهول الهویه از آن کشور.
 7. جواب ایمیل سفارت سویدن برای تنظیم ملاقات مسؤلین آن سفارت با رئیس حمایت حقوقی.
 8. ایمیل به سفارت آلمان بخاطر حضور و تنظیم درست پروسه عودت از آن کشور و ابراز تشکر از این بابت.
 9. حمایت حقوقی 18 تن عودت کننده  12 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 6 تن عودت کننده کشور ایرا ن  ، ، با تفکیک 13 تن طبقه ذکور 5 تن طبقه اناث ازجمله
 10. بتعداد 11 تن جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهرکابل
 11. بتعداد 2 تن جهت تصیحیح اسم در اسناد تعلیمی شان
 12. برای 5 تن مشوره های حقوقی سالم داده شده است.
 13. اشتراک در ورکشاپ دو روزه (قانون اجراات اداری) درکمیسیون خدمات ملکی
 14. اشتراک در جلسه تخنیکی گروپ کاری راه حل های دومدار در تالار وزارت.
 15. آگاهی دهی روند تذکره تابعیت در دوجلسه در محلات جداگانه ولایت پروان (ساحه هوفیان شریف و شهر کهنه پروان )
 16. ارسال گزارش منع تبعیض نژادی به وزارت محترم امورخارجه.
 17. صدور18 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 35 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

ارسال گزارش ربع سوم سال مالی 1397 ریاست مطابق پلان وزارت به ریاست های پلان ، مالی و حسابی

1-4میزان

 1. بازدید از کشور سویدن در مورد فعالیت های اداره مهاجرت و پولیس آنکشور و تبادل نظر پیرامون آن.
 2. اشتراک درجلسه در  رابطه  به پروژه UNHCR
 3. اشتراک در دوجلسه درمورد آمدن هیات ترکیه به افغانستان .
 4. نهایی سازی تفاهمنامه ها با موسسات حمایت از اطفال، سولیدریتی، زنان برای زنان، مرسی کور، مدیرا، اکتید و APA و ا رسال آن به ریاست های عمومی بیجاشدگان داخلی و عودت جهت امضا
 5. ارسال تفاهمنامه موسسه APA به ریاست های مربوطه غرض ابراز نظر
 6. ارسال حکم مقام وزارت در مورد پروژه موسسه سولیدریتی در ولایت قندوز که پیش از امضای تفاهمنامه موعد آن ختم گردیده بود
 7. ارسال کاپی تفاهمنامه با IOM در مورد پروژه رادا به وزارتهای محترم مالیه و کار و امور اجتماعی جهت ابراز نظر
 8. ارسال تفاهمنامه های امضا شده موسسه مرسی کور و موسسه تابش به ریاست های مربوطه جهت اطلاع دهی ولایات و نظارت و تطبیق درست پروژه

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظرخواهی

ارسال تفاهمنامه جهت تطبیق و نظارت/ امضا

تدویر جلسات/ اشتراک در جلسات

ملاقات ها

ملاحظات

1

 مرسی کور

تابش

APA

IOM

 

حمایت از اطفال

سولیدریتی

زنان برای زنان

اکتید

APA

اشتراک در جلسه هماهنگی و تهیه آجندا برای هئیت کشور ترکیه

 

 

 

 

 

 1. از پـروسـۀ بـرگشت (75) تن طــی4 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:
 2. بتعـداد (12) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های سویدن : 10 تن   ،اطریش 2 تن) و به تعـداد (63) تن عــودت کننده داوطلب  (ازکشور های ترکیه 61 تن و اطریش 2 تن  ( با استفاده از کمک های نقدی از طریــق IOM به وطن عـودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.
 3. ارسال  دو مکتوب به وزارت محترم  امورخارجه در مورد چارتر جرمنی و در رابطه به تقاضای افراد برگشت کننده کشور های اروپائی .
 4. حمایت حقوقی 25 تن عودت کننده  9 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 13 تن عودت کننده کشور ایرا ن  ، 3 تن عودت کننده سایر کشور ها ، با تفکیک 15 تن طبقه ذکور 10 تن طبقه اناث ازجمله
 5. بتعداد 13 تن جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهرکابل
 6. بتعداد یک تن جهت تصیحیح اسم در اسناد تعلیمی شان
 7. یک تن جهت ادامه تحصیلات به وزارت محترم تحصیلاتت عالی
 8. بتعداد یک تن جهت استراد ملکیت ها
 9. برای 9 تن مشوره های حقوقی سالم داده شده است
 10. معرفی آمر مشوره های حقوقی بعنوان نماینده وزارت گروه تحنیکی UPR به وزارت امورخارجه
 11. ارسال گزارش پلان سفارشات به وزارت محترم عدلیه
 12. اشتراک در جلسه تخنیکی گروه کاری گزارش دوره ای به وزارت امورخارجه درمورد تهیه UPR ./
 13. صدور13 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 17 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

24-28سنبله

- ارسال تفاهمنامه با وزارت انرژی و آب در رابطه به تطبیق فاز اول روشنایی، تعویض چراغهای معمولی به چراغهای کم مصرف LED در ادارات دولتی جهت طی مراحل.

2- ارسال تفاهمنامه موسسه بازسازی انکشافی افغان (اکرو) به ریاست های مربوطه جهت ابراز نظر

3- ارسال تفاهمنامه موسسه ولت هونگر هیلفه به ریاست های مربوطه جهت ابراز نظر

 نهایی سازی تفاهمنامه با موسسات سولیدریتی و زنان برای زنان و ارسال آن به ریاست محترم دفتر جهت اخذ هدایت مقام محترم وزارت

4- اشتراک در سیمینار روئسای امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایات دررابطه به مدیریت موثرعودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی درهوتل پارک ستار

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظرخواهی

ارسال تفاهمنامه جهت تطبیق و نظارت/ امضا

تدویر جلسات/ اشتراک در جلسات

ملاقات ها

ملاحظات

1

 

ولت هونگرهیلفه

بازسازی وانکشافی افغان

 

 

-اشتراک درسمینار روئسای امورمهاجرین ولایات درهوتل پارک ستار

 

 

 

 

 

5- ارایه پرزنتیشن دررابطه به فرمان 305 مقام عالی ریاست جمهوری در مورد تشخیص توزیع زمین مناسب برای عودت کنندگان، بیجاشدگان وفامیل های شهدای نیروهای امنیتی دفاعی کشور در برنامه ورکشاپ روئسای امورمهاجرین و عودت کنندگان ولایات در هوتل پارک ستار

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. از پـروسـۀ بـرگشت (115) تن طــی5 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:
 2. بتعـداد (32) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های سویدن :  7تن ،  انگلستان : 1 تن ، ناروی: 4 تن ،اطریش ا تن ، دنمارک 1 تن ،فرانسه 1 تن جرمنی 17 تن ) و به تعـداد (83) تن عــودت کننده داوطلب  (ازکشور های اطریش 3 تن ، اندونیزیا 4 تن ، جرمنی 1تن و ترکیه  75تن ( با استفاده از کمک های نقدی از طریــق IOM به وطن عـودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.
 3. ارسال مکتوب به وزارت امورخارجه در مورد ااخراج یک اتباع زیرسن افغان .
 4. معرفی  10 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 6 تن عودت کننده کشور ایرا ن  ، 2 تن عودت کننده سایر کشور ها ، با تفکیک 12 تن طبقه ذکور 6 تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف ، و  مشوره های  سالم حمایت حقوقی گردیده است
 5. ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امورخارجه جهت معرفی آمر مشوره های حقوقی درگروه نخنیکی تبعیض نزاردی
 6. اشتراک آمر مشوره های حقوقی درجلسه به کارگیری اطفال در منازعات مسلحانه در وزارت امورخارجه
 7. صدور12 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 46 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

17-21سنبله

 1. ارسال ترجمه دری تفاهمنامهUNHCR به وزارت محترم امور خارجه جهت طی مراحل
 2. ارسال تفاهمنامه موسسه APA به ریاست های مربوطه جهت ابراز نظر
 3. هماهنگی جهت امضای تفاهمنامه موسسه بازسازی اجتماعی افغان (اکرو) از سوی سرپرست معینیت پالیسی و پلان و ارسال آن به ریاست های مربوطه جهت نظارت و تطبیق
 4. ملاقات با موسسات ORD, ACTED و مرسی کور در مورد تفاهمنامه هایشان

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظرخواهی

ارسال تفاهمنامه جهت تطبیق و نظارت/ امضا

تدویر جلسات/ اشتراک در جلسات

ملاقات ها

ملاحظات

1

اکرو

APA

اکرو

-

ACTED

ORD

مرسی کور

 

 

 

 

 1. از پـروسـۀ بـرگشت (7) تن طــی4 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:
 2. بتعـداد (6) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های سویدن :  2تن ،  انگلستان : 1 تن ، ناروی: 3 تن ) و به تعـداد (1) تن عــودت کننده داوطلب  (ازکشور بلجیم 1تن ( با استفاده از کمک های نقدی از طریــق IOM به وطن عـودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.
 3. ارسال مکتوب به ریاست دفتر پیرامون کانسیپت نوت کشورهای دنمارک وناروی .
 4. معرفی  یک تن عودت کننده کشور پاکستان ، 4 تن عودت کننده کشور ایرا ن ، با تفکیک 5  تن طبقه ذکور 0 تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف ، ازجمله پنج تن  برای دو تن مشوره سالم حقوقی داده شد
 5. آگاهی دهی برای  بیجاشدگان درساحه قلعه واحد جهت اخذ تذکره تابعیت و مزایای آن
 6. ارسال سه قطعه مکتوب تعفیبی به ریاست های محترم عمومی بیجاشدگان داخلی ، عودت و ریاست محترم دفتر در رابطه به گزارش UPR وزارت امورخارجه
 7. صدور13 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 39 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

3-7سنبله

تدویر یک برنامه کاری ، آموزشی برای کارمندان ریاست

ارسال تفاهمنامه موسسه صحی، تعلیمی، زراعتی به ریاست های مربوطه جهت ابراز نظر

ارسال تفاهمنامه موسسه مدیرا به ریاست های مربوطه جهت ابراز نظر

ارسال تفاهمنامه وزارت انرژی و آب در رابطه به نصب چراغهای LED به ریاست اداری جهت ابراز نظر

هماهنگی جهت امضای تفاهمنامه مدیرا از سوی ریئس صاحب عمومی عودت و ارسال آن به ریاست های مربوطه جهت نظارت و تطبیق

هماهنگی جهت امضای تفاهمنامه NRC از سوی ریئس صاحب عمومی عودت و ارسال آن به ریاست های مربوطه جهت نظارت و تطبیق

نهایی سازی تفاهمنامه با موسسات ORD, HAPA,SAVE THE CHILDREN, ACF و تابش و ارسال آن به ریاست محترم دفتر جهت اخذ هدایت مقام محترم وزارت

ارسال تفاهمنامه ZOA  به ریاست های مربوطه جهت ابراز نظر

تدویر جلسه با ریاست های مربوطه جهت تعدیل طرزالعمل تنظیم فعالیت های موسسات و انجوها

ملاقات با نمایندگان موسسات مرسی کور    و ORD

 

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظرخواهی

ارسال تفاهمنامه جهت تطبیق و نظارت/ امضا

تدویر جلسات/ اشتراک در جلسات

ملاقات ها

ملاحظات

1

NRC

مدیرا

موسسه صحی، تعلیمی، زراعتی

مدیرا

تفاهمنامه وزارت انرژی و آب

NRC

مدیرا

تدویر جلسه در مورد طرزالعمل تنظیم فعالیت موسسات

اشتراک در جلسه تهیه لایحه وظایف سفرهای معینان

اشتراک در جلسه تهیه منول حمایت حقوقی

تدویر جلسه با موسسه ACF

با موسسات

 ORD

مرسی کور

 

 

 

 

از پـروسـۀ بـرگشت (108) تن طــی4مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

بتعـداد (10) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های سویدن : 4تن ،  اطریش : 2تن ، بلجیم: 1 تن، ناروی: 3 تن ،ودنمارک :2 تن ) و به تعـداد (96) تن عــودت کنندگان داوطلب  (ازکشور ترکیه :94 تن، ناروی: 1تن، وسویدن 1 تن ( با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM به وطن عـودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

معرفی  5 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 9 تن عودت کننده کشور ایرا ن ، 2 تن عودت کننده کشورترکیه با تفکیک 13  تن طبقه ذکور 3 تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف ، تحصیلات عالی و صحت عامه از جمله برای دوتن مشوره سالم حقوقی داده شده است

اشتراک درجلسه گزارش UPR در وزارت امورخارجه.

ارسال یک قطعه مکتوب در رابطه به غضب زمین های وزارت از طرف افراد وادارات دولتی به ریاست تفتش.

صدور26 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 65 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

27-31اسد

1-      اشتراک درجلسه افتتاحیه برنامه مهاجرت برای توسعه  از سوی موسسه GIZ در هوتل کابل سرینا

2-      کار بالای تفاهمنامه با وزارت معارف

3-      اشتراک در جلسه در وزارت معارف و بحث روی تفاهمنامه با آن وزارت محترم

4-      تدویر جلسه با اعضای کمیته مشورتی در مورد قانون پناهندگان در دفتر ریاست حمایت حقوقی

5-      کار بالای تفاهمنامه مرسی کور، save the children، شرکت ساختمانی فاتح رحمانی و شرکت ساختمانی خراسان آبادی

6-      ارسال تفاهمنامه موسسات فاتح رحمانی، خراسان آبادی، بازسازی اجتماعی افغان جهت ابراز نظر به ریاست های مربوطه

7-      ملاقات با نمایندگان موسسات ADA، فاتح رحمانی، بازسازی اجتماعی افغان

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظرخواهی

ارسال تفاهمنامه جهت تطبیق و نظارت/ امضا

تدویر جلسات/ اشتراک در جلسات

ملاقات ها

ملاحظات

1

 

فاتح رحمانی

خراسان آبادی

بازسازی اجتماعی افغان

 

تدویر جلسه در مورد قانون پناهندگان

جلسه در وزارت معارف

جلسه

با نمایندگان موسسات

ADA

فاتح رحمانی

خراسان آبادی

 

 

 

8-      از پـروسـۀ بـرگشت (134) تن طــی5 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

9-      بتعـداد (58) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های سویدن : 2تن ،  اطریش : 2 تن ، بلجیم: 1 تن، فنلند: 4 تن ،ناروی :3 تن وآلمان : 46 تن ) و به تعـداد (76) تن عــودت کنندگان داوطلب  (ازکشور ترکیه :65 تن، اطریش: 6 تن، فنلند : 1تن ،آلمان :2 تن وبلغاریا: 2 تن ( با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM به وطن عـودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

10- ارسال جواب مکتوب  ریاست محترم دفتر وزارت دررابطه به مشکلات مهاجرین افغان در حوزه امریکا.

11- ارسال ایمیل به موسسه محترم  ACE در رابطه مساعدت های مهاجرین افغان که از کشور فرانسه به وطن برگشت نموده اند

12- معرفی  6 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 3 تن عودت کننده کشور ایرا ن ، یک تن عودت کننده کشوریونان با تفکیک 5  تن طبقه ذکور 5 تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف

13- ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امورخارجه در رابطه به گزارش مرور دوره جهانی (UPR)

14- اشتراک دو تن از کارمندان در ورکشاپ چهار روزه فساد اداری، اخلاقی ومکتوب نویسی دریاست خدمات ملکی

15- اشتراک کارمندان در روند فراهم آوری تسهیلات توزیع تذکره تابعیت برای بیجاشدگان و عودت کنندگان

صدور20 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 30 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است

23-27 سرطان

1-     اشتراک درجلسه پیرامون وضعیت پناهجویان خارجی مقیم افغانستان در دفتر معینیت امورپناهندگان

2-     نهایی سازی دو تفاهمنامه با موسسه بازسازی دهات افغانستان و امضای آن از سوی ریئس صاحب عمومی بیجاشدگان داخلی و ارسال آن به ریاست های مربوطه غرض تطبیق و نظارت

3-     نهایی سازی تفاهمنامه با کمیته رفاه مناطق مرکزی و امضای آن از سوی ریئس صاحب عمومی بیجاشدگان داخلی و ارسال آن به ریاست های مربوطه غرض تطبیق و نظارت

4-     ملاقات با نمایندگان موسسه مدیرا، APA و زنان برای زنان در مورد تفاهمنامه هایشان

5-     از پـروسـۀ بـرگشت (45) تن طــی 5  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

6-      بتعـداد (7) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های انگلستان  : 2تن، اطریش : 2 تن، بلجیم : 2 تن ودنمارک، 1 تن ) و به تعـداد (38) تن عــودت کنندگان داوطلب  (ازکشورهای ترکیه : 29 تن ،اطریش : 2 تن، ناروی :2 تن ،بلغاریا : 1 تن ، دنمارک : 4 تن و آلمان  : 2 تن ( با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  ACE-ERIN و نهاد شاهجهان به وطن عـودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

7-      ارسال مکتوب  به ریاست محترم کندهار در رابطه به معرفی  محترم سید جلال و لد بهادر شاه که  طی عریضه ای خویش تقاضای تاءییدی  مهاجرت و عودت فامیلی شان را ازکشور ناروی گردیده بود.

8-     ارسال مکتوب به وزارت امور خارجه در مورد نشست نمایندگان با صلاحیت ادارات محترم ذیدخل در پروسۀ عودت بخاطر ایجاد هماهنگی بیشتر در راستای کاری ادارات ذیدخل.

9-     برگذاری نشست نمایندگان با صلاحیت ادارات محترم ذیدخل در پروسۀ عودت بخاطر ایجاد هماهنگی بیشتر در راستای کاری آنها

10- برگذاری نشست رئیس حمایت حقوقی با قونسل سفارت محترم سویدن بخاطر بحث روی مشکلات عودت کنندگان از آن کشور و اتخاذ تصامیم لازم جهت رفع آن.

11- معرفی  4 تن عودت کننده کشور پاکستان ،2 تن عودت کننده کشور ایرا ن با تفکیک4تن طبقه ذکور و2تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف

12- ارسال دوقطعه مکتوب به وزارت های محترم عدلیه و امورخارجه در رابطه به دستاور ها،مشکلات و وپیشنهادات افغانستان پیرامون حقوق مهاجرین وبیجاشدگان داخلی.

13- ارسال چهار قطعه مکتوب به ریاست های محترم دفتر، منابع بشری، آمریت محترم جندر و مشاوریت محترم حقوقی در رابطه به مکتوب وزارت زنان و حکم مقام محترم جهت ایجاد کمیته منع آزار و اذیت زنان و اطفال.

14- اشتراک تیم کاری سهولت بیخشیدن در روند توزیع تذکره جهت کمپاین در محلات بیجاشدگی در دفعات متعدد.

15- تدویر جلسات هماهنگی در رابطه به روند سهولت بیخشیدن به توزیع تذکره تابیعت برای بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان.

16- صدور15 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 20 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

16-20 سرطان

1-      نهایی سازی تفاهمنامه با IOM  و ارسال آن به وزارت امور خارجه جهت اجراآت بعدی

2-      تعقیب تفاهمنامه های WFP و UNHCR در وزارت امور خارجه

3-      تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه ها و بحث در مورد چالشها و مشکلات موجود

4-      تعقیب تفاهمنامه های دو جانبه با وزارت شهرسازی و مسکن، معارف و کار و امور اجتماعی

5-      نهایی سازی تفاهمنامه با موسسه همبستگی و هماهنگی جهت امضای آن از سوی رئیس صاحب حمایت حقوقی

6-      از پـروسـۀ بـرگشت (27) تن طــی 4  مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

7-      بتعـداد (10) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های سویدن  : 5 تن، هالند : 1 تن، ناروی : 1 تن وفنلند، 3 تن ) و به تعـداد (17) تن عــودت کنندگان داوطلب  (ازکشورهای ترکیه : 10 تن ،اطریش : 2 تن، اندونیزیا :4 تن وسویدن :1 تن ( با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  ACE-ERIN و نهاد شاهجهان به وطن عـودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

8-      ارسال مکتوب به وزارت امور خارجه در قسمت موافقت مشروط این وزارت به عودت دو تبعه ی کشور از کشور سویس.

9-     ارسال مکتوب  به وزارت امور خارجه در رابطه به پیگیری مجدد ادعای محترم عبد الرزاق برای عدم قناعت وی در جوابیه ارسالی سفارت محترم فنلند مقیم کابل.

10-  معرفی  13 تن عودت کننده کشور پاکستان ،7 تن عودت کننده کشور ایرا ن با تفکیک14تن طبقه ذکور و6تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف

11-  از جمله برای5 تن عودت کننده مشوره حقوقی لازم ارائیه گردیده است.

12-  تدویر جلسه هماهنگی با اداره مرکزی ثبت احوال نفوس درمورد توزیع تذکره تابعیت به افراد بیجاشده ،عودت کننده وجوگی ها.

13-  صدور22 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 52 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

9-13سرطان

1-     اشتراک دراولین جلسه پیرامون طرزالعمل هماهنگی موسسات با ادارات سکتوری ، مسوده گزارش فعالیت های موسسات طی سال 1396 در مقر وزارت اقتصاد.

2-     تدویر جلسه با نماینده موسسه سولیدریتی در مورد مصارف بلند اداری و حمایوی پروژه شان

3-     ارسال تفاهمنامه کمیته رفاه مناطق مرکزی به ریاست عمومی بیجاشدگان داخلی جهت امضا

4-     ارسال تفاهمنامه کمیته نجات بین المللی جهت ابراز نظر به ریاست های مربوطه

5-     ارسال تفاهمنامه موسسه wsta جهت ابراز نظر به ریاست های مربوطه

6-     ارسال تفاهمنامه موسسه آرزو جهت ابراز نظر به ریاست های مربوطه

7-     از پـروسـۀ بـرگشت (100) تن طــی  6 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

8-      بتعـداد (75) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشور های آلمان : 69 تن، ناروی : 2 تن، سویدن: 3 تن ولندن، 1 تن ) و به تعـداد (25) تن عــودت کنندگان داوطلب  (ازکشورهای ترکیه : 23 تن واطریش : 2 تن ( با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  ACE-ERIN و نهاد شاهجهان به وطن عـودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

 

9-      ارسال مکتوب به وزارت امور خارجه در قسمت ردیابی محمد فرزند موسی در کشورناروی .

10- ارسال مکتوب  به جواب مکتوب شماره  286 مورخ 6/4/1397 که کشور سویس خواستار عضویت در سازمان فرانتکس شده بود.

11- معرفی  8 تن عودت کننده کشور پاکستان ،5 تن عودت کننده کشور ایرا ن با تفکیک11تن طبقه ذکور و2 تن طبقه اناث جهت  ادامه تعلیمات به وزارت محترم معارف

12- از جمله برای6 تن عودت کننده مشوره حقوقی لازم ارائیه گردیده است.

13- صدور25 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 22 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

14- ارسال گزارش فعالیت های شش ماهه سال مالی 1397 ریاست  به ریاست محترم پالیسی وپلان

 

 

18 – 22 قوس

1-     ارسال یک کاپی از مسوده قانون پناهندگان به وزارت مالیه و سایر ادارات ذیربط جهت ابراز نظر و اشتراک نمایندگانشان در جلسه کمیته شناسایی موانع و حل مشکلات فراراه قانون پناهندگان

2-     پیشنهاد مجدد تفاهمنامه های موسسات ACTED و DACAR به مقام محترم وزارت جهت کسب هدایت

3-     تهیه پرزنتیشن در مورد هفت تفاهمنامه با ادارات دولتی مطابق چهارچوب پالیسی برای بیجاشدگان و عودت کنندگان و پلان عمل آن

4-     از پـروسـۀ برگشت (62) تن طــی  4 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

5-      بتعـداد (50) تن عـودت کنندگان اجباری ازکشورهای ( آلمان: 27 تن، سویدن : 9 تن، ناروی: 5 تن واطریش:  9 تن ) و به تعـداد (12) تن عودت کنندگان داوطلب از کشور های ( ترکیه : 8 تن واطریش: 4 تن) با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

6-      ارسال جواب مکتوب شماره 808 مؤرخ 27/8/1396  وزارت امـور خارجــه در رابطه به ارسال نظریات و پشنهادات این وزارت از همکاری های کشور آسترالیا برای مهاجرین عودت کننده و استقرار مجدد شان در افغانستان.

7-      مدیریت و پذیرائی از اخراج شدگان افغانها از کشور سویدن واطریش طی هواپیمای چارتر مشترک کشور های متذکره

8-     معرفی 3 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 2 تن عودت کننده کشور ایران ، با تفکیک 3تن طبقه ذکور 2 تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف

9-     جلسه با نماینده دفتر IOM در رابطه به فعالیت های وزارت در بخش قاچاق انسان در دفتر IOM

10- نشست با متخصصین قاچاق انسان اداره IOM در رابطه تبادل افکار و نظریات در باره قاچاق مهاجرین در دفتر رئیس حمایت حقوقی

11- تدویر جلسه با نمایندگان موسسات ریلف انترنشنل  و ACF

12- اشتراک در ورکشاپ چگونگی تطبیق میکانیزم معینیت امور پناهندگان در دفتر معین صاحب امور پناهندگان

13- تدویر جلسه کمیته شناسایی موانع و حل مشکلات فراراه قانون پناهندگان در دفتر معین صاحب امور پناهندگان و بحث بالای نظریات ادارات ذیربط در مورد قانون پناهندگان

14- صدور 12 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 41 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

ارسال گزارش سال مالی به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه جهت نشرسالنامه

11 – 15 قوس

1-     نهایی سازی تفاهمنامه با موسسه ACTED  در مورد پروژه بلند بردن مصئونیت غذایی، آب و برنامه حمایتی برای بیجاشدگان در ولسوالی های ناامن صعب العبور ولایات تخار، کندز و فاریاب و پیشنهاد آن بمقام محترم وزارت جهت کسب هدایت

2-     نهایی سازی تفاهمنامه با موسسه ACTED  در رابطه به پروگرام ریچ، جمع آوری معلومات در مناطق صعب العبور و ناامن و سروی و تشخیص نیازمندی ها در بخش کلستر حمایت یا مصئونیت در 34 ولایت کشور و پیشنهاد آن بمقام محترم وزارت جهت کسب هدایت

3-     اصلاح  تفاهمنامه با موسسه ACTED در مورد پروگرام اعمار سرپناه و تقلیل خطرات، حفظ الصحه و نظافت در ولایات ننگرهار، لغمان، بغلان و فاریاب برای بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان و پیشنهاد مجدد آن به مقام محترم وزارت جهت کسب هدایت

4-     نهایی سازی تفاهمنامه با موسسه DACAR در مورد تطبیق پروگرام انکشاف راه حل های پایدار و تقویت سریع معیشت در سکونت‏گاه های غیر رسمی طولانی مدت در ولایات هرات و قندهار و پیشنهاد آن به مقام محترم وزارت جهت کسب هدایت

5-     کار بالای تفاهمنامه با موسسه افغان اید

6-     کار بالای تفاهمنامه با موسسه ریلیف

7-     از پـروسـۀ برگشت (15) تن طی  5 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

8-      بتعداد (6) تن عـودت کنندگان اجباری ازکشورهای (انگلستان: 1 تن، ناروی: 4 تن و دنمارک: 1تن ) و به تعداد (9) تن عودت کنندگان داوطلب از کشور های ( فنلند: 1 تن، اطریش: 1 تن، ترکیه: 6 تن و جرمنی:1 تن) با استفاده از کمک هــای نقدی از طریــق IOM ،  به وطن عــودت نمودند. ضمنا، از آن هـــا مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

9-      ارسال جواب دو قطعه مکتوب وزارت امور خارجه در رابطه  همکاری های دولت آسترالیا با جانب افغانستان مخصوصا در عرصه مهاجرت. وهواپیمای چارتر کشور های سویدن واطریش که حامل حد اکثر 50 تن از مهاجرین افغان را که قرار است بتاریخ 12 دسامبر 2017 به کشور انتقال دهد.

10- معرفی 23 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 5 تن عودت کننده کشور ایران ، 5 تن عودت کننده سایر کشورها با تفکیک 27 تن طبقه ذکور 6 تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف ، از آن جمله 4تن ثبت احوال نفوس ویک تن  وزارت معادن و پطرولیم جهت کاریابی.

11- ارزیابی و نهائی سازی اسناد پروژه حفر یک حلقه چاه تحقیقاتی شهرک مهاجرین بابا صاحب ولایت لغمان

12- جلسه مشترک با  اتشه امور مهاجرین سفارت محترم کشور ناروی مقیم  کابل بخاطر بحث روی چگونگی مدیریت عودت و تطبیق بهتر تفاهم نامه سه جانبه موجوده در رابطه به مسایل مهاجرت.

13- اشتراک در جلسه کمیته تخنیکی قاچاق انسان در هوتل پارک استارمدت دو روز

14- اشتراک در ورکشاپ منع خشونت علیه زنان در تالا وزارت

15- صدور 39 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 59  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

20 – 24 عقرب

1-     کار بالای تفاهمنامه APA

2-     کار بالای تفاهمنامه NRC

3-     کار بالای تفاهمنامه داکار

4-     نهایی سازی تفاهمنامه موسسه زوا و امضای آن از سوی معین صاحب پالیسی و پلان

5-     کاپی نمودن تفاهمنامه های موسسات و اشتراک آن با اعضای کمیته تفاهمنامه ها

6-      پیگیری تفاهمنامه ها با ادارات صحت عامه، شهرسازی و مسکن، کار و امور اجتماعی از طریق حضور مستقیم همکاران با آن ادارات

7-     از پـروسـۀ برگشت (26) تن طی  4 مرحله  در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نظارت و از آن ها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی و استقبال  بعمل آورد:

8-      از آنـجمله (23) تن عـودت کنندگان داوطلب (جرمنی: 9 تن، بلغاریا: 7 تن، اندونیزیا: 5تن ، سویدن: 1 تن و اطریش: 1 تن) وهمچنان (3) تن عودت کنندگان اجـــباری (ناروی: 2 تن، اطریش: 1 تن ) با استفاده از کمک  های نقدی از طریق IOM ،  به وطن عودت نمودند. ضمنا، از آن ها مصاحبه صورت گرفته  و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.              

9-      ارسال مکتوب به وزارت امور خارجه در رابطه به موافقت استثنائی این وزارت با اجرائی چارتر هواپیمای مشترک اتحادیه اروپا که قرار است بتاریخ 21 نومبر 2017 به کابل نشست نماید.

10- ارسال یک قطعه مکتوب به ریاست میدان هوایی بین المللی کابل بخاطر تسهیل ورود تیم مختلط از کارمندان ریاست تکنالوژی این وزارت  و شرکت افغان تلیکام  برای بررسی و چگونگی فعال سازی انترنیت در دفتر وزارت در میدان.

11- ایمیل به خانم سویدنی مقیم سویدن و توضیح پروسۀ عودت از کشور سویدن و عدم اخراج اطفال از آن کشور.

12- . ایمیل به اعضای محترم هیأت جانب افغانستان برای برگذاری نشست در دفتر کاری وزیر کار و امور اجتماعی بخاطر بحث روی آجندا و غنامند سازی.

13- معرفی 9 تن عودت کننده کشور پاکستان ، 5 تن عودت کننده کشور ایران  با تفکیک 11 تن طبقه ذکور 3 تن طبقه اناث   جهت  ادامه تعلیمات  به وزارت محترم معارف.

14- ارسال یک قطعه مکتوب دررابطه به گزارش حقوق اطفال عودت کننده ، بیجاشده و مهاجرین .

15- اشتراک در نشست گزارش دهی حقوق اطفال در وزارت امورخارجه.

16- تدویر جلسه کمیته تفاهمنامه ها و بحث روی تفاهمنامه های داکار، APA ، پروموت، سواد آموزی، ADRA

17- تدویر جلسه گروه کاری مشترک داخلی پیرامون مسایل مهاجرت مؤرخ  در دفتر معینیت امور پناهندگان بخاطر بحث روی آجندای گروه مشترک کاری بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا و غنامندسازی آن.

صدور 13 قطعه مکتوب به مراجع مربوطه  و ادارات مختلف و 25  قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است.

ریاست حمایت حقوقی 30 جدی الی 6 دلو

 • نظارت از پروسه برگشت 14 نفر مهاجر عودت کننده جبری وداوطلب در 3 مرحله از کشور های انگلستان ،ناروی ،اتریش ،بلجیم ،سویزرلند ،هالند ویونان .
 • ارسال مکتوب از طریق وزارت خارجه به کشور ناروی در رابطه به جلوگیری از اخراج تنهائی پناهنده از آن کشور .
 • معرفی دو تن عودت کننده از پاکستان و 4 نفر از ایران غرض ادامه تحصیل به وزارت معارف.
 • اشتراک در جلسه مقام وزارت با سفیر اتحادیه اروپا.
 •  

اجراآت ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 16 الی 22 جدی

 • نظارت از جریان برگشت 21 تن عودت کننده داوطلب واجباری در 5 مرحله از کشور های انگلستان ،ناروی ،دنمارک وبلجیم.
 • ارسال مسوده مقرر تنظیم اجراآت وفعالیت های این وزارت به ریاست انستیتیوت امور قانون گذاری وتحقیقات علمی حقوقی وزارت عدلیه.
 • معرفی 5 نفر عودت  کننده ذکور واناث از پاکستان وایران به وزارت معارف غرض ادامه تحصیل.
 • ارسال مکتوب به ریاست مهاجرین ولایت لغمان جهت اعمار یک باب مکتب در شهرک مهاجرین کڅ عزیز خان .
 • ارسال نتایج جلسه با وزارت های زیربط در مورد مشکل کار گران افغان مقیم امارات متحده عربی طی پیشنهاد به شورای وزیران.
 • اشتراک در جلسه تحت ریاست وزیر امور مهاجرین در رابطه به غصب زمین در شهرک های مهاجرین .
 • اشتراک در جلسه اداره حقوق بشر وزارت عدلیه در رابطه به تعین شاخصه های کنوانسیون های حقوق بشر که افغانستان به آن الحاق شده است.

اشتراک در جلسه کمیسیون امور بین المللی مشرانو جراگه در رابطه به پیوستن افغانستان به پروتوکول قاچاق مهاجران در خشکه ،دریا وهوا متمم کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته.

اجراآت ریاست حمایت حقوقی از تاریخ ۴ الی ۱۰قوس

 • نظارت از جریان برگشت ۲۱ نفر افغان عودت کننده اجباری وداوطلب از انگلستان ، ناروی ، بیلاروس ،اتریش وسویدن.
 • ترتیب تفاهمنامه میان وزارت و IOM در ارتباط به مهمانخانه وزارت.
 • معرفی ۱۴ نفر عودت کننده غرض ادامه تحصیل به وزار معارف.
 • ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امور خارجه در مورد جلوگیری از اخراج افغان های آسیب پذیر واخراج دسته جمعی آنها از دنمارک.
 • اشتراک در جلسات مقام وزارت با نمایندگان IOM وکشور انگستان.

اجراآت ریاست حمایت حقوقی ازتاریخ ۱۱ الی ۱۷ قوس

 • نظارت از جریان برگشت ۳۵ نفر مهاجر عودت کننده اجباری وداوطلب در ۵ مرحل از کشور های انگلستان ،ناروی ،اتریش ،هالند واندونیزیا.
 • جلوگیری از اخراج ۳ نفر از افغانها که مناطق اصلی شان در افغانستان نا امن است از کشور دنمارک.
 • ترتیب طرح ابتدای مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت امو رمهاجرین.
 • معرفی ۸ نفر عودت کننده از پاکستان وایران غرض ادامه تحصیل به وزارت معارف.
 • فهرست ۶۰۰ قطعه اوراق عودت ، ارسالی میدان هوائی حامد کرزی.
 • اشتراک کارمندان آن ریاست در سیمنار مهاجرت فرصت ها وچالش ها.

اجراآت ریاست حمایت حقوقی از ۲۶ عقرب الی ۳ قوس

 • نظارت از جریان برگشت ۶ تن مهاجرین عودت کننده داوطلب واجباری در سه مرحله از کشور های انگلستان ،اتریش،یونان وهالند.
 • معرفی یک نفر عودت کننده غرض مساعدت به UNHCR و IOM.
 • تدویر جلسه یک روزه در مورد تسوید مقرره مهاجرت ،عودت و بی جاشده گی .

معرفی ۹ تن عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان جهت ادامه تحصیل به وزارت معارف.

اجراآت ریاست حمایت حقوقی از تاریخ ۲۰ الی ۲۶ عقرب

 • ار پروسه برگشت اجباری وداوطلبانه ۱۱ نفر مهاجر درسه مرحله از کشور های ناروی،اندونیزیا،بلجیم ،اتریش،یونان وهالند نظارت به عمل آمد.
 • معرفی ۸ نفر عودت ننده غرض ادامه تحصیل به وزارت معارف.
 • اشتراک در ۵ جلسه داخل وزارت وخارج وزارت د رموارد مختلف.
 • اشتراک کارمندان در سیمنار دو روزه بررسی مطابقت  قوانین عادی با قانون اساسی.

کارکرد های ریاست حمایت حقوقی از تاریخ ۱۳ الی ۲۰ عقرب ۱۳۹۴

 • از پروسه برگشت اجباری ۲ نفر مهاجر در دومرحله از کشور های سویدن وهالند نظارت بعمل آمد ویکتن آنها که از خانواده اش دور ساخته شده بود ، دوباره به هالند برگشتانده شد.
 • معرفی یک نفر عودت کننده غرض اخذ کمک از IOM.
 • ده نفر عودت کننده از ایران وپاکستان غرض ادامه تحصیل به وزارت معارف معرفی شدند.
 • همکاری در ترتیب گزارش سفارشات کمیته مک.

ریاست حمایت حقوقی درقبال ۳۲ عودت کننده اجراآت نموده است

۳۲ عودت کننده ازتاریخ ۵ الی ۱۳ عقرب ۱۳۹۴ از همکاری ریاست حمایت حقوقی در بخشهای مختلف مستفید شده اند.

طبق معلومات واصله از پروسه برگشت اجباری ۱۶ عودت داوطلبانه ۴ نفر مهاجر دیگر از آلمان،دنمارک ،بلجیم ،انگلستان،ناروی ،ترکیه واتریش در ۳ مرحله نظارت بعمل آمده است.

همچنان از عودت  ۴ مهاجر از پاکستان و ۸ نفر دیگر از ایران تصدیق وغرض ادامه تحصیل به وزارت معارف معرفی شدند.

از 21 نفر عودت کننده در مراحل مختلف نظارت بعمل آمده

ریاست حمایت حقوقی از جریان برگشت 21 نفر مهاجر از کشور های مختلف از تاریخ 22 الی 28 میزان نظارت نموده است .

به اساس معلومات واصله ،ریاست حمایت حقوقی از پروسه برگشت داوطلبانه واجباری 21 نفر مهاجر از کشورهای ناروی ، انگلسان، ترکیه ، آلمان ، یونان و اطریش در چهار مرحله نظارت نموده است .

همچنان در قبال اسناد تحصیلی یک نفر عودت کننده از پاکستان و 5 نفر از ایران ، اجراآت مقتضی صورت گرفته و به وزارت معارف معرفی شده اند.

از 25 نفر عودت کننده در عرصه های مختلف حمایت به عمل آمده است

ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 15 الی 21 میزان از 25 تن عودت کننده حمایت بعمل آورده است .

به اساس معلومات واصله از آن ریاست ،جریان برگشت 17 نفر مهاجر از کشور های ناروی ، اندونیزیا ، المان ، انگلستان و یونان نیز در مدت یاد شده نظارت بعمل آمده است و علاوه بر آن همچنان 8 تن عودت کننده از کشور های ایران و پاکستان غرض ادامه تحصیل به وزارت معارف معرفی شدند.

فشرده فعالیت ریاست حمایت حقوقی از تاریخ ۸ الی ۱۴ میزان 

از۱۸ نفر عودت کننده حمایت به عمل آمده است.

       به اساس معلومات ریاست حمایت حقوقی از تاریخ ۸ ال ی ۱۴ میزان از ۱۸ نفر عودت کننده ذکور واناث از کشور های ایران وپاکستان در عرصه های تعلیمی وتصحیح اسمای آنها حمایت حقوقی صورت گرفته است.

   همچنان درمدت یاد شده از برگشت ۱۰ نفر عودت کننده داوطلب واجباری از کشور های یونان ،انگلستان وجرمنی در مراحل مختلف نظارت گردیده.

   طبق معلومات منع کارروی فورمه های طرزالعمل توزیع زمین نیز صورت گرفته است.

 

فعالیت کاری ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 1 الی 7 میزان 1394

 • 4 تن عودت کننده از کشور های ایران وپاکستان در بخش های مختلف مورد حمایت  حقوقی قرار گرفتند.
 • نظارت از روند بازگشت داوطلبانه واجباری18 تن از مهاجرین از کشور های یونان،ناروی ،انگلستان ،اتریش ،هالند ،ترکیه وآسترالیا.
 • کار روی مسوده مقرره فعالیت واجراآت وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان.
 • ترتیب پلان کاری آمریت طرح وتسوید.
 • تهیه گزارش کمیته مک .
 • اشتراک در جلسه کمیسیون عالی مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان.

فشرده فعالیت کاری ریاست حمایت حقوقی ازتاریخ 25 الی 31 سنبله 1394

 • 11 نفر عودت کننده از کشور های ایران وپاکستان مورد حمایت حقوقی قرار گرفتند.
 • ازبرگشت 2 نفر عودت کننده داوطلب از کشور های اتریش وانگلستان نظارت به عمل آمد.
 • ارسال مکتوب به ریاست ارتباط خارجه جهت حل مشکل مهاجرین درایران.
 • کار روی مسوده مقرره فعالیت واجراآت وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان.
 • ترتیب پلان کاری آمریت طرح وتصویب .
 • اشتراک در جلسه بازنگری لایحه وظایف آمریت های ریاست.

فشرده فعالیت ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 17 الی 24 سنبله 1394

 • از 23 تن عودت کننده از ایران وپاکستان در بخش های مختلف حمایت حقوقی صورت گرفت.
 •  از روند بازگشت داوطلبانه 5 نفر از آلمان ،5 نفر از ناروی ،2 نفر اتریش وهمچنان از بازگشت اجباری یک نفر از ناروی ویک نفر از دنمارک نظارت به عمل آمد .
 • کار روی مسوده مقرره فعالیت واجراآت وزارت مهاجرین وعودت کننده گان.
 • ترتیب پلان کاری دفاتر مربوط در مطابقت به پلان عمومی وزارت.
 • اشتراک در جلسه بازنگری لایحه وظایف آمریت های مربوط.

فعالیت کاری ریاست حمایت حقوقی از تاریخ ۱۱ الی ۱۷ سنبله ۱۳۹۴

 • ۱۰ تن عودت کننده از ایران ، پاکستان در بخش های مختلف مورد حمایت حقوقی قرار گرفتند .
 • از پروسه بازگشت 14 تن عودت کننده از کشور های المان ، ناروی ، اتریش در چهار مرحله نظارت بعمل آمد .
 • روی مسوده مقرره وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان کاری جریان دارد .
 • بازنگری روی طرز العمل وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین .
 • سفر به ولایت هرات جهت افتتاح ورکشاپ پالیسی ملی بی جاشده گان داخلی .

فعالیت کاری ریاست حمایت حقوقی از تاریخ ۱۴ الی ۲۰ اسد ۱۳۹۴

 • ۲۱ نفر عودت کننده از ایران و پاکستان در بخشهای مختلف مورد حمایت قرار گرفته است .
 • از بازگشت 10 نفر مهاجر از کشور سویدن ، ترکیه ، اطریش و ناروی نظارت بعمل آمده است .
 • در جلسه مسوده مقرره توزیع زمین برای عودت کننده گان و بی جاشده ها اشتراک گردید.
 • پلان سال 1394 – 1396 عملی قاچاق انسان تهیه گردید.

فعالیت کاری ریاست حمایت حقوقی از تاریخ 1394/4/17 الی 1394/5/1

 • 24 نفر عودت کننده از ایران ، پاکستان و سایر کشور های میزبان در بخشهای مختلف مورد حمایت قرار گرفتند.
 • از جریان برگشت 11 نفر عودت کننده داوطلب و اجباری از کشورهای ناروی و اطریش نظارت بعمل آمد.
 • بازنگری روی تفاهم نامه موسسه NRC با وزارت امور مهاجرین صورت گرفت.
 • در مورد تسوید تفاهم نامه همکاری میان موسسه کانادائی متاثر از جنگ و وزارت امور مهاجرین ، همکاری صورت گرفت .
 • کار روی موافقتنامه موسسه پاملرنه و وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان جهت تطبیق پروسه ایجاد فرصت کوتاه مدت کار .

فشرده فعالیتهای کاری ریاست حمایت حقوقی از تاریخ ۳ الی ۹سرطان ۱۳۹۴

 • ۲۴ نفر عودت کننده از کشورهای ایران ، پاکستان و سایر کشورهای میزبان در بخش های مختلف مورد حمایت حقوقی قرار گرفته است .
 • از برگشت 14 نفر عودت کننده داوطلب و جبری از کشور های ناروی ، دنمارک و اندو نیزیا نظارت بعمل آمده .
 • گزارش ربع اول پلان عمل مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان ترتیب و به وزارت عدلیه ارسال شده است .
 • درجلسه تهیه مسوده مقرره توزیع زمین برای عودت کننده گان و بی جاشده ها اشتراک گردیده .

فعالیت های کاری از تاریخ ۲۰جوزا الی ۲ سرطان سال ۱۳۹۴ .

 • ۳۴ نفر عودت کننده از کشور های ایران ، پاکستان و سایر کشور های میزبان در بخشهای مختلف مورد حمایت حقوقی قرار گرفتند .
 • از جریان بازگشت داوطلبانه و جبری ۱۸ نفر از کشور های ترکیه ، بلجیم ، انگلستان ، ناروی و دنمارک نظارت بعمل آمده است .
 • اشتراک در جلسه برگذار شده در وزارت امور خارجه ، راجع به تفاهم نامه کشور آسترالیا .
 • اشتراک در ورکشاپ مکلفیت های دولت در قبال حقوق بشر وزارت عدلیه .
 • کار روی گزارش اجراآت وزارت در رابطه به مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان .
 • نشست در رابطه به بحث روی تعدیلات وارده در تفاهم نامه آسترالیا با معاون رییس پنجم سیاسی وزارت امور خارجه .

فشرده گزارش کاری  از تاریخ ۱۳ الی ۱۹جوزا ۱۳۹۴

 • ۳۳ نفر عودت کننده از کشور های ایران،پاکستان وسایر کشور های میزبان در بخش های مختلف مورد حمایت حقوقی قرار گرفته اند.
 • ازپروسه بازگشت داوطلبانه ده نفر و اخراج یک نفر افغان از کشور های انگلستان،آلمان ،اندونیزیا،یونان وناروی نظارت بعمل آمده است.
 • اشتراک در ورکشاپ قانون اساسی وکمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

فعالیت های اجرا شده  از تاریخ ۱۳ الی ۲۰ جوزا ۱۳۹۴ .

 • 23 نفر عودت کننده از کشور های ایران ، پاکستان و سایر کشور های میزبان در بخش های مختلف مورد حمایت حقوقی قرار گرفته اند .
 • از پروسه برگشت 9 نفر در سه مرحله نظارت بعمل آمده است .
 • 2 تن از کارمندان این ریاست در برنامۀ آموزش حقوق بین المللی مهاجرت و حقوق بشر که در تالار وزارت دایر شده بود شرکت نموده اند .

فشرده اجراآت ریاست حمایت حقوقی از تاریخ ۳۰ ثور الی ۶ جوزا ۱۳۹۴ .

-۳۴ نفر عودت کننده از ایران ، پاکستان و سایر کشور های میزبان در بخشهای مختلف مورد حمایت حقوقی قرار گرفتند .

- از جریان بازگشت ۶ نفر افغان بطور داوطلبانه و اجباری ازترکیه،ناروی ، هالند و انگلستان نظارت بعمل آمده .

- در ورکشاپ تحت عنوان حل حق سرپناه از طرف وزارت امور خارجه ، اشتراک گردید.

فعالیت کاری ریاست حمایت حقوقی از تاریخ ۲۳الی ۲۹ ثور ۱۳۹۴

 • ۳۴ نفر از عودت کننده از ایران ، پاکستان در بخشهای مختلف مورد حمایت حقوقی قرار گرفتند.
 • از پروسه بازگشت ۱۲ نفر عودت کننده داوطلب از یونان و انگلستان نظارت بعمل آمده .
 • اجراآت لازم بخاطر جلوگیری از اخراج یکنفر افغان از ناروی ، رفع مشکلات یک نفر اخراجی از آن کشور و پیگیری موضوع مربوط تفاهم نامه با انگلستان .
 • تصحیح مواد طرز العمل توزیع زمین .

فعالیت کاری ریاست حمایت حقوقی از تاریخ ۹ الی ۱۰ ثور ۱۳۹۴

 • ۵۳ نفر عودت کننده از کشور های ایران ، پاکستان مورد حمایت حقوقی قرار گرفته و از جمله ۵۰ نفر آنها جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف شهر کابل و ۳ نفر دیگر جهت تصحیح اسمای شان به ریاست تدریسات ثانوی معرفی شدند .
 • نظارت از پروسه برگشت داوطلبانه ۹ نفر از کشور های انگلستان و هالند و برگشت اجباری 4 نفر از هالند .
 • نشست با آتشه مهاجرت اداره مهاجرت سفارت ناروی مقیم کابل در رابطه با پالیسی جدید ناروی راجع به اسناد پناهجویان و مشکلات دیپورتی ها .
 • تهیه گزارش در رابطه به مهاجران در کشور های پاکستان ، ایران و سایر کشور ها .
 • اشتراک در جلسه که در رابطه به طرز العمل توزیع زمین برای بی جاشده ها وعودت کننده ها دایر شده بود .
 • توحید گزارش ربع اول الی چهارم سال ۱۳۹۳ اختطاف و قاچاق انسان .
 • ملاقات با نماینده ناروی در مورد استراتیژی جدید دیپورتی ها .

بیش از ۲۰۰ نفر عودت کننده از تاریخ ۱۹ حمل الی ۸ ثور ۱۳۹۴ از طرف ریاست حمایت حقوقی این وزارت مورد حمایت قرار گرفته است .

به اساس معلومات آمر مشوره های حقوقی ، ریاست حمایت حقوقی ۲۱۳ نفر از ایران پاکستان و سایر کشور های میزبان از تاریخ ۱۹ حمل الی ۹ ثور سالروان عودت نمودند که ۱۶۰ نفر آنها از طریق این آمریت در بخش های مختلف مورد حمایت حقوقی قرار گرفت .

وی  علاوه نمود که ۱۵۵ نفر جهت آدامه تحصیل به ریاست معارف شهر کابل ۴ نفر جهت تصحیح اسم به ریاست تدریسات ثانوی و یک نفر دیگر به وزارت تحصیلات عالی معرفی شدند .

آمر نظارت بر تطبیق موافقت نامه های ریاست حمایت حقوقی در ارتباط به ۵۳ نفر عودت کننده دیگر گفت که از پروسه برگشت آنها از کشورهای انگلستان ، یونان ، ناروی ، هالند ، اندونیزیا ، عراق ، استرالیا، ترکیه و سویدن در ۱۲ مرحله نظارت نموده اند .

وی علاوه نمود که با عودت کننده ها مصاحبه صورت گرفته و بعد از در یافت کرایه ترانسپورت از طریق UNHCR روانه محلات اصلی شان شدند .

یک خانواده اخراج شده ازناروی دراثرپادرمیانی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ،دوباره ازکابل به آنکشوراعزام گردید.

 غلام مرتضی رسولی رئیس حمایت حقوقی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که یک خانواده پناه جوی افغان که شامل یک خانم ودوطفل وی بوده ،روزسه شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ازناروی اخراج وبه کابل انتقال شده بود .

       وی گفت که ادعا(کیس)این خانواده ازطرف دولت ناروی ردشده بود ،امادراخراج آنهابعد حقوق بشری ایشان درنظرگرفته نشده بود .

      رسولی علاوه نموده که خانواده اخراج شده محل سکونت اصلی خودرادرافغانستان نمی دانست،ازاقارب شان معلومات نداشتند ،پدرخانواده موجود نبود وگذشته ازآن اطفال وی متولد ناروی بودند .

       رئیس حمایت حقوقی گفت که به اساس موافقت نامه های سه جانبه وکنواسیون 1951 ، کشورهادرزمان اخراج اتباع خارجی باید اصول ومعیارهای حقوق بشرافرادوخانواده ها را مراعات نمایند ،که درقسمت خانواده یادشده پولیس ناروی بدون درنظر داشت این اصل اقدام به اخراج آنهانموده بود .

       غلام مرتضی رسولی علاوه نمودکه سفارت ناروی بعدازاستماع دلایل مطرح شده ازجانب وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان باپزیرفتن اشتباه پولیس کشورش،معذرت خواست وبه اعزام دوباره خانواده مذکوربه ناروی موافقه نمودوعلاوه برآن اطمینان دادکه تلاش خواهد نمود تاافرادوخانواده های آسیب پذیرازکشورمطبوعش اخراج نشوند.

       به گفته رسولی چندی قبل دونفرافغان که به امراض مزمن مصاب بودند ازسویدن وانگلستان اخراج شده بودند،که ازجانب وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان بااستنادبرمعیارهای حقوق بشری ،مستردگردیدندوکشورهای مذکورحاضربه پذیرفتن آنهاگردید.

ریاست حمایت حقوقی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان از تاریخ ۱۲ الی ۱۸ حمل ۱۳۹۴، ۸۱ نفر عودت کننده را مورد حمایت حقوقی قرار داده است .

به اساس معلومات آمر مشور ه های حقوقی آنریاست از جمله ۸۱ نفر که از ایران ، پاکستان و  بعضی کشور های دیگر عودت نموده بودند ، ۷۸ نفری آنها غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف شهر کابل معرفی شدند و سه نفر دیگر آنها جهت تصحیح اسمای شان به ریاست تدریسات ثانوی اعزام شده اند .

همچنان آمریت نظارت بر تطبیق موافقیت نامه های آنریاست در مدت یاد شده از پروسه اخراج اجباری یکنفر افغان از ناروی ، ۷ نفر عودت کننده داوطلب از ترکیه ، یکنفر از گرجستان و سه نفر دیگر از ناروی و گرجستان نظارت نموده و در قبال هریک آنها اجراآت لازم نموده است .

به گفته منبع آمریت طرح تسوید و موافقت نامه های آن اداره علاوه از اشترک در جلسه پلان استراتیژی ۵ساله این  وزارت ، در ارتباط تطبیق و باز نگری پلان عمل مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان از بابت سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ ، اجراآت لازم را انجام داده است .

فعالیت کاری ریاست حمایت حقوقی،طی یک هفته ( ازتاریخ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ الی ۱۳۹۳/۱۲/۱۹).

 • 45 تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات شان به ریاست معارف شهرکابل معرفی شده است .
 • یک قطعه مکتوب به آمریت امورمهاجرین ولایت کاپیسا دررابطه به شفافیت پروسه معرفی عودت کننده گان جهت ادامه تعلیمات ارسال شده است .
 • یک قطعه مکتوب به ریاست ارتباط خارجه دررابطه به تمدید اسناد مهاجرت عنایت الله به کشورپاکستان ارسال شد.
 • 45 قطعه مکتوب بعد ازثبت دیتابیس درفایل های مربوط حفظ شده است.

منبع علاوه نموده است که آمریت نظارت برتطبیق موافقتنامه های این ریاست درمدت یادشده ازپروسه برگشت 36 تن درچهارمرحله ذیل نظارتبعمل آورده است:

 • ازپروسه برگشت سه تن عودت کننده داوطلب ازناروی نظارت نموده و بعدازانجام مصاحبه کدام مشکل خاص درافغانستان نداشتند وبااخذکرایه ترانسپورتیشتن دوباره به محلات اصلی شان برگشتند .
 • ازپروسه برگشت سه تن عودت کننده داوطلب ازاندونیزیا،سه تن عودت کننده داوطلب ازانگلستان ویکنفردیگر ازدنمارک نظارت بعمل آمدوبعدازانجام مصاحبه مشکل خاص درافغانستان نداشتند وبااخذکرایه ترانسپورتیشتن دوباره به محلات اصلی شان برگشتند .
 • ازپروسه اخراج 26 تن اخراج شده گان ازانگلستان نظارت بعمل آمد که یک تن آنها بعدازتثبیت هویت توسط پولیس سرحدی تبعه پاکستانی شناسای شد ویک تن افغان که کیس پناهنده گی اش قبول گریده بود ، دوباره به انگستان به رضایت خودشان وسفارت آن کشوربرگشتانده شدند ومتباقی آنهاکه افرادمجرد بودند وبااخذکرایه ترانسپورتیشتن دوباره به محلات اصلی شان برگشتند. وسه تن آنهابه دلیل نداشتن سرپناه به مهمانخانه وزارت معرفی شدند .
 • ارسال یک قطعه مکتوب به خاطر اجازه نشست طیاره چارتر عامل مهاجرین ازانگلستان به کشور،به وزارت خارجه .
 • منبع گفت که آمریت طرح تسوید وموافقتنامه ها واسنادتقنینی نیزدربخش های مختلف فعالیت های آتی را انجام داده است :
 • بازنگری درفت جدیدی قانون پناهنده گی درمطابقت باکنوانسیون 1951 ومسودۀ قبلی قانون مذکور.
 • اشتراک درجلسه بازنگری تفاهمنامۀ سه جانبه کشورشاهی ناروی .
 • پیگری گزارش ربع چهارم قاچاق انسان ازریاست های زیربط.

 نشست ها بانماینده گان کشورهای ناروی وانگلستان درمورد دیپورتی هاوهمچنان دیداربانماینده های وزارت خارجه ، داخله وشورای امنیت ملی دررابطه به آوردن تعدیلات درتفاهمنامه ،ازاجراآت متفرقه آنریاست است که درگزارش خویش ازآن تذکر بعمل آورده است .