آمریت امور مهاجرین ولایت غور 38 فامی بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت غور به همکاری موسسات(ACF،ARAA، WFP، UNCEF) برای (38) فامیل بیجا شده ولسوالی چهار سده این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و درمرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی وسروی روز یک شنبه، 18 حوت سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ کمک های غیر نقدی (3) تخته کمپل، (2) تخته ترپال،(1) سیت ظروف آَشپزخانه، (1) عدد کپسول گاز پنج کیلویی، (2) عدد سطل فلزی،(2) عدد بوشکه پلاستیکی و یک کیت بهداشتی باحضور داشت نماینده موسسات نامبرده توزیع گردید.