ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 394 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسات (ADA، WFP، RRAA، DACAAR) برای (394) فامیل بیجاشده ولسوالی خان آباد که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، مورخ 20 حوت سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (16000) افغانی از طرف موسسه (ADA ) برای 145 فامیل ، یک بسته مواد خوارکه و یک بسته صحی برای سایر فامیل های بیجا شده  با حضور داشت نماینده موسسات  نامبرده توزیع گردید.