آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان 102 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان به همکاری موسسات(DACAR،ACTED،UNHCR و WFP) برای (102) فامیل بیجا شده ولسوالی های مختلف ولایت بدخشان که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، مورخ 20 حوت سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (2000) افغانی از طرف موسسه اکتید، مواد غیر غذایی از طرف موسسه یونسیار، بسته های صحی از طرف موسسه داکار و بسته های صحی از طرف موسسه WFP با حضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.