ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار 150 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار به همکاری موسسات(IOM, WFP, UNICIF, Save the Children) برای (150) فامیل بیجا شده که در اثر حوادث طبیعی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، مورخ 20 حوت سال روان (18) قلم مواد غذایی و غیر غذایی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.