593 فامیل بیجا شده ولایت تخار کمک دریافت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت تخار به همکاری موسسات(WFP،ACTEED،ME،ARCS وDACAR) برای (593) فامیل بیجاشده ولسوالی دشت قلعه این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، مورخ 19 حوت سال روان کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع شد.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ(2000) افغانی و نیز مواد غذایی و غیر غذایی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.