ریاست امور مهاجرین بغلان 154 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان به همکاری موسسات(ACTEED،DAKAAR ، WFP) برای (154) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، 19 حوت سال روان کمک نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ(2000) افغانی و یک کیت صحی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.