آمریت امور مهاجرین ولایت فراه 250 فامیل بیجا شده را کمک نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت فراه به همکاری موسسه(WFP) برای (250) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود ودر مرکز ونقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، 19 حوت سال روان کمک غذایی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ مواد غذایی (100) کیلو گرام آرد غنی شده، روغن (7) کیلو، لپه (7) کیلوگرام، بسکویت (2) کیلو گرام و نیم کیلو نمک باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.