ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار 150 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست  امور مهاجرین ولایت قندهار به همکاری موسسات(IOM، WFP، UNICIF، Save the Children) برای (150) فامیل بیجا شده که در اثر حوادث طبیعی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، 19 حوت سال روان کمک های غذایی و غیر غذایی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.