جلسه کنسرسیوم توزیع زمین در وزارت امور مهاجرین برگزار شد

دراین نشست روز یکشنبه 21 دلو سال روان تحت ریاست سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در مقر این وزارت برگزار گردید و در رابطه به چگونگی آغاز دوباره توزیع زمین به برگشت کنندگان بحث و تبادل نظر شد.

وزیر امور مهاجرین بیان نمودکه این وزارت آمادگی لازم را برای توزیع زمین به برگشت کنندگان در ولایات کابل، ننگرهار، لغمان، هرات و لوگر دارد، اما از آنجاییکه براساس فرمان 305 ریاست جمهوری پروسه توزیع زمین در هماهنگی با نهادهای بین المللی عضو کنسرسیوم صورت می گیرد، توزیع آن الی هماهنگی و آمادگی سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) و اداره اسکان بشری سازمان ملل متحد(UNHABITAT) به تاخیر می افتد.

نمایندگان ادارات (آی او ام) و هبیتات که در این جلسه حضور داشتند بیان نمود که این ادارات به زودی طرح آغاز کار توزیع زمین در دو ولایت را آماده نموده و ثبت نام برگشت کنندگان را برای توزیع زمین در آن ولایات الی یک ماه دیگر آغاز می نماید.

وزیر امور مهاجرین با توجه به اینکه برگشت مهاجرین یک جریان توقف ناپذیر است از ادارات بین المللی عضو کنسرسیوم خواستار تسریع عمل در آماده سازی دفاتر و تجهیزات ثبت نام برگشت کنندگان گردیده از این ادارات خواست تا طرح مشخص اش را مبنی براینکه در پروسه توزیع زمین در چند ولایت می تواند همکاری داشته باشد، به حکومت افغانستان تحویل دهد.

در این جلسه فیصله شد که اداره ثبت احوال نفوس و اداره سازمان بین المللی مهاجرت(آی او ام) در رابطه به آماده سازی تجهیزات و دفاتر ثبت نام برگشت کنندگان در یک نشست جداگانه صحبت نموده و نتیجه آنرا در جلسه بعدی کمیته اجرایی عودت کنندگان و بیجاشدگان (کمیته دیریک) ارایه نماید.