بزرگان ولایات مشرقی از کارکردهای وزیر امور مهاجرین تقدیر کرد

برخی از بزرگان و موسفیدان ولایات مشرقی روز یکشنبه 21 دلو سال روان با حضور در وزارت امور مهاجرین، با اهدای تقدیرنامه از کارکرد های سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان طی چهار سال گذشته قدردانی نمود.

آنان تلاش های وزیر امور مهاجرین را در عرصه توزیع کمک های بشری به بیجاشدگان و برگشت کنندگان ولایات مشرقی، توجه و اعمار شهرک ها و اصلاحات در ادارات امور مهاجرین آن ولایات را قابل قدر دانسته از ایشان خواهان توجه بیشتر گردید.

وزیر امور مهاجرین با تذکر این نکته که مسئولین ادارات وظیفه ای جز خدمت به مردم ندارد، بیان نمود که طی چهار سال گذشته بیشترین برگشت کنندگان افغان از پاکستان به ولایات مشرقی بخصوص ولایت ننگرهار مستقر شده اند که نیاز به توجه بیشتر دارد.

وی افزود که وزارت امور مهاجرین به منظور رسیدگی به مسئله مسکن برگشت کنندگان شهرک دشت بابا صاحب را در ولایت لغمان افتتاح نموده و قرار است با اعمار شهرک قاسم آباد، زمینه اسکان 4 هزار خانواده برگشت کننده را در ولایت ننگرهار فراهم سازد.