یو آن اچ سی آر : کارکرد وزارت امور مهاجرین در دو سال گذشته قابل قدر است

خانم فتیحه عبدالله رئیس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان(UNHCR) مقیم کابل، در ملاقات تودیعی اش با وزیر امور مهاجرین، تلاش های این وزارت را در عرصه ارائه خدمات به برگشت کنندگان و بیجاشدگان داخلی و حمایت از حقوق مهاجرین و پناهندگان قابل قدر دانست.

وی ایجاد روابط، هماهنگی و همکاری نیک و موثر وزارت امور مهاجرین را با ادارات حمایت کننده بین المللی برای دستیابی به مدیریت مشترک مهاجرین تاثیر گذار خوانده گفت این وزارت در نتیجه توسعه روابط با کشور های میزبان و مؤسسات حمایت کننده مسئله مهاجرت را به نفع افغانستان و مهاجرین کشورش تغییر داده است.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در این ملاقات ضمن قدردانی از کارکرد های اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و خانم فتیحه عبدالله در افغانستان ازین اداره خواست که از طرح حکومت افغانستان مبنی بر اینکه خدمات باید از طریق ادارات حکومتی صورت گیرد، حمایت نماید.
وی معلومات داد که اخیراً حکومت افغانستان روی طرحی کار می کند تا ادارات دولتی به جای انجو ها روند خدمات رسانی را در دست گیرد و این طرح در ایجاد شفافیت و کم هزینه بودن پروژه ها موثر است .

خانم فتیحه عبدالله در دو سال گذشته بحیث رئیس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در افغانستان ماموریت داشت و اینک در ختم ماموریت کاری اش روز سه شنبه 16 دلو سال روان با وزیر امور مهاجرین ملاقات تودیعی نموده از حسن نظر اش به افغانستان و ادامه همکاری و حمایت اش از وزارت امور مهاجرین سخن گفت.