نزدیک به 300 خانواده بی جاشده در ولایت جوزجان از مساعدت کشور ترکیه مستفید شدند

به گفته مسولین ریاست امور مهاجرین جوزجان،این مساعدت از طرف آن ریاست برای 1000 فامیل بی جاشده از موسسه تیکا کشور ترکیه تقاضا شده بود و با مواصلت بخش اول این مساعدت ،286 فامیل از آن مستفید گردیدند.

کمک یادشده شامل 8 قلم مواد خوراکی اولیه بود و به گفته منبع با مواصلت بخش دیگر به سایر خانواده توزیع خواهد شد.