بیش از 2 هزار خانواده بی جاشده در ولایت بدخشان مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بدخشان از توزیع مساعدت UNHCR برای 2168 خانواده بی جاشده در آن ولایت خبر داد.

به گفته منبع این خانواده ها از ولسوالی های وردوج ،یمگان و جرم به فیض آباد ومرکز ولسوالی بهارک بی جاشده اند.

مساعدت یاد شده شامل آرد وپلمپی (بسکویت مخصوص برای سو تغذیه) بوده که برای فامیل های مذکور توزیع  گردیدو این مساعدت 6 ماه برای آنها ادامه می یابد.