برای 16 فامیل بی جاشده از ولایت ارزگان به مرکزولایت زابل مساعدت شد

این مساعدت شامل خیمه ،کمپل ،بالون گاز ویکتعداد وسایل دیگر منزل بود که به کمک UNHCR تهیه واز طریق اداره امور مهاجرین ولایت زابلبه فامیل های یاد شده دیروز توزیع شد.