اعمار شبکه آب رسانی برای عودت کننده ها در قلعه دامان ولایت لغمان 80 فیصد تکمیل شده است

به گفته رئیس امور مهاجرین ولایت لغمان شبکه آبرسانی سولری به همکاری دفتر UNHCR در زون شرق غرض رفع مشکلات آب  آشامیدنی  عودت کننده ها در قلعه دامان منطقه سلطان غازی آن ولایت تحت کار قرار دارد و به گفته منبع کار اعمار آن 80 فیصد اکمال شده است .

از پروژه یاد شده ،دیروز 16 دلو مسوولین دفتر UNHCR در زون شرق وریاست امور مهاجرین آن ولایت بازدید نمودند.